Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Παρα-Τετραπληγίας Ανασφαλίστων

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1931/24.12.2003

Περιγραφή
Δικαιούχοι και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε ανασφάλιστους.


 • Για οικονομική ενίσχυση τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

Θεσμικό πλαίσιο:

 1. Την αριθ 115750/3006/10-09-1981 (ΦΕΚ 572/81 τΒ') ΚΥΑ «περί εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ανασφαλίστων παραπληγικών και ακρωτηριασμένων, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε μεταγενέστερα:
  1. με την αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 ΚΥΑ και
  2. με την αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/83 ΚΥΑ.
 2. Κ.Υ.Α. αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594/Β'), &
 3. Άρθρο 16, παρ.6 του ν.3172/6-8-2003 (ΦΕΚ 197/Α').

Χρόνος ισχύος της παροχής:


Όσο διάστημα συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.


Δικαιούχοι:


1. α) Τετραπληγικοί-Παραπληγικοί, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

β) Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού - 67% και άνω - και της ίδιας μορφής - τετραπληγία, παραπληγία -λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών (άρθρο 22, παρ.5 του Ν.2646/1998, ΦΕΚ 236/Α').

γ) Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% προερχόμενο από ακρωτηριασμό.

2. α) Ανασφάλιστοι τετραπληγικοί-παραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (παρ. 7 της Υ.Α. αριθ. 59015/1578/21.6.1984, ΦΕΚ 460/Β').

γ) Ασφαλισμένοι του Τ.Α.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α').

δ) Δικαιούχοι της 1β' κατηγορίας που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι της εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

ε) Δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση (Υ.Α. αριθ. 59015/1578/21.6.1984, ΦΕΚ 460/Β').

στ) Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

ζ) Παλιννοστούντες ομογενείς, ανεξάρτητα εάν έχουν στερηθεί ή όχι την ελληνική ιθαγένεια.

η) Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/Α') Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

θ) Κρινόμενοι ως ανίκανοι για επιδότηση των τέκνων τους κατά τις διατάξεις του Ν. 4051/1961 και του Β.Δ. 669/1961, εφόσον συγκεντρώνουν τους απαιτούμενους όρους.

ι) Αναγνωριζόμενοι ως δικαιούχοι του προβλεπόμενου επιδόματος από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1153/1972 "Περί προστασίας πολυμελών οικογενειών διά παροχής οικογενειακών επιδομάτων" (ΦΕΚ 76/Α'), εφόσον συγκεντρώνουν τους απαιτούμενους όρους.


Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε ανασφάλιστους (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αναζητείται από την Υπηρεσία).
 • Βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία).
  • Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους εκκαθαριστικό μισθοδοσίας τελευταίου μηνός.
  • Για τους συνταξιούχους ενημερωτικό σημείωμα τελευταίου τριμήνου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνονται:
  • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
  • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
  • Εάν ο επιδοτούμενος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ή κλινική κλειστής νοσηλείας.
  • Εάν λαμβάνει έμμεσα ή άμεσα για την ίδια πάθηση επίδομα ή σύνταξη από άλλο φορέα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.
 • Επίσης: 
  • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει οποιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία τότε προσκομίζει απόκομμα απόδειξης πληρωμής ή βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα
  • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος περιθάλπεται σε κλειστό ίδρυμα Προνοιακού χαρακτήρα τότε προσκομίζει σχετική βεβαίωση
  • Σε περίπτωση που αντί του άμεσα ενδιαφερομένου ενεργεί νόμιμος αντιπρόσωπος (για κατάθεση δικαιολογητικών, για είσπραξη επιδόματος, κ.ά.) θα κατατίθεται πληρεξούσιο θεωρημένο από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή με συμβολαιογραφική ή – δικηγορική πράξη 
  • Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ενδιαφερομένου σε άλλο πρόσωπο να κατατίθεται αντίστοιχα η σχετική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.


Διαδικασία στην Πρόνοια:
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 • Έγκριση επιδότησης και έκδοση σχετικής απόφασης.
 • Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

Διαδικασία στα ΚΕΠ: 
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε ασφαλισμένους του δημοσίου και ανασφάλιστους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττει το επίδομα τετραπληγίας - παραπληγίας σε ασφαλισμένους του δημοσίου και ανασφάλιστους.

Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.