Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

Επιδότηση Υπολογιστών μέσα από το πρόγραμμα "Δες την ψηφιακά"

Το πρόγραμμα τρέχει ήδη δυο χρόνια και αφορά δυο κατηγορίες δικαιούχων.

α) τα άτομα που εισήχθησαν ύστερα από αίτησή τους με το 5% για φέτος (και το 3% για πέρυσι για όσους δεν πρόλαβαν) σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Η αρμόδια σελίδα του περσινού προγράμματος της επιδότησης είναι η ακόλουθη:
http://www.destinpsifiaka.gr/AmEA.aspx. Σε αυτήν μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο:> ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Στην παρούσα υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2008, ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή. 
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007, ως «Πάσχοντες από Σοβαρές Ασθένειες». 
Η Δράση θα διαρκέσει κατά το διάστημα 1/10/2008 έως 31/10/2008. 
Οι ως άνω φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων τους.
Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή,με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά: 

 • πρωτότυπη Βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
  • ο αριθμός Μητρώου του φοιτητή
  • ότι ενεγράφη με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή για τους δικαιούχους είναι η εξής:
Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους αφού παραλάβει τη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του φορητού υπολογιστή και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το «Δελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. 
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (μέσω του «Δελτίου Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι: 

 • Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
 • Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας». Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (δηλαδή, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης). 
ΦΕΚ 272 της 1/3/2007

β) Δικαιούχοι επίσης είναι σε άλλη κατηγορία.

Το 25% των παιδιών που πρωτεύσανε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μηχανογραφικό), αλλά και το 25% των παιδιών που πρώτευσαν με το 10% με απολυτήριο Λυκείου προηγουμένων ετών. Μπορεί να ελεγχθεί αυτό και άμεσα από τον «Προσωπικό Κωδικό» που έχουν για τις εξετάσεις που έδωσαν.

Η κατηγορία αυτή θα βρει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά θα βρουν στην σελίδα την ακόλουθη: http://www.destinpsifiaka.gr/Foitite...ologitika.aspx

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του προγράμματος έχει δοθεί αλλού και δεν είναι πλέον το 801-11-85100. Με την έναρξη του προγράμματος φέτος (που θα γίνει εντός ολίγων ημερών) θα ανακοινωθούν τυχών αλλαγές και νέο τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ελπίζω να βοήθησα τους άμεσα ενδιαφερόμενους και δικαιούχους. Όποιος από εσάς δεν κατάλαβε κάτι και χρειάζεται κάποια πληροφόρηση, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να του δώσω όποια διευκρίνηση χρειάζεται και έχει ανάγκη, ή να γράψει εδώ ρωτώντας για ότι αφορά το θέμα. Για οτιδήποτε μη χρήσιμο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων δεν θα απαντήσω.----------------------------------------------------------------------------------


Στην παρούσα υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά 2.0», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2008, ως ποσοστό 5% των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος το περασμένο έτος, καθώς και όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2009-2010 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες», (5%).
Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων τους. Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007, ως «Πάσχοντες από Σοβαρές Ασθένειες».
Η Δράση θα διαρκέσει κατά το διάστημα 21/12/2009 έως 23/01/2010.
Οι ως άνω φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων τους.
Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή,με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά:
πρωτότυπη Βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
ο αριθμός Μητρώου του φοιτητή
ότι ενεγράφη με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007
Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή για τους δικαιούχους είναι η εξής:
Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους αφού παραλάβει τη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του φορητού υπολογιστή και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το «Δελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (μέσω του «Δελτίου Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι:
Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας». Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (δηλαδή, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης).
ΦΕΚ 272 της 1/3/2007

Πηγή: http://www.destinpsifiaka.gr/PEligible----------------------------------------------------------------------------------


Δικαιούχοι

Δικαίωμα επιδότησης νέου φορητού υπολογιστή έχει το 25% των εισαχθέντων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2009 συμπεριλαμβανομένων και των εισακτέων από την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονταν οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2008-2009 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες», (5%), και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος το περασμένο έτος καθώς και όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2009-2010 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» (5%).

Συμπεριλαμβάνονται επίσης στους δικαιούχους και οι εισακτέοι των Σχολών Καλών Τεχνών του έτους 2008-2009, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους την προηγούμενη χρονιά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα όλοι οι ισοβαθμήσαντες φοιτητές.

http://www.destinpsifiaka.gr/SEligible--------------------------------------------------------------------------------


Δικαιολογητικά

Για την απόκτηση του δικού σου φορητού υπολογιστή, αρκεί να επισκεφθείς οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συμμετέχει στη δράση, έχοντας μαζί σου: • τον «Προσωπικό Κωδικό»
 • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας ή δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία της Σχολής

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας του 5% (πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες) θα προσκομίζουν αντί του «προσωπικού κωδικού», την σχετική Ειδική Βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

http://www.destinpsifiaka.gr/SDocuments----------------------------------------------------------------------------------Διαβάστε περισσότερα...

Εισαγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο με την ποσόστωση του 5% για άτομα με σοβαρές παθήσεις
Σύσταση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας ΑΜΕΑ για το ακαδ. έτος 2013-2014
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Αναλυτικά: 

Πάτρα, 14/2/2013

Διαδικασία εισαγωγής σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009) για το ακαδημαϊκό έτος

2013-2014

Α. Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, και έχουν δικαίωμα εισαγωγής, σε ποσοστό θέσεων 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί στα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στις επταμελείς Επιτροπές τα δικαιολογητικά τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από 20 Φεβρουαρίου 2013 έως και 8 Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Φ.151/122732/Β6/1-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β’/4-10-2010):

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στο τέλος του παρόντος και στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜ http://www.minedu.gov.gr, στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα Εξετάσεων Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας»

Αποκλειστικά και μόνο υποψήφιοι με:

α) Μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%) και

β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%

εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ23/98/17-12-12 έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας, μόνο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. αποκλειστικά έως 28/02/2013. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/internet_kepa_grammateies7.xls μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, το οποίο αναγράφει επακριβώς και ολογράφως την πάθηση του υποψηφίου, όπως αυτή αναφέρεται ακριβώς στο άρθρο 35 του ανωτέρω Νόμου, με τον αντίστοιχο κωδικό, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Β. Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης προς εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Ε.Α.Π σε ποσοστό 5% για το ακαδ. έτος 2013-2014, οι υποψήφιοι θα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Ε.Α.Π το πιστοποιητικό έως τις 19/04/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Επιστολές οι οποίες θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 19η Απριλίου 2013 δε θα γίνουν δεκτές από το Ε.Α.Π.

Σε περίπτωση που οι Επιτροπές δεν έχουν συνεδριάσει μέχρι τις 19/4/2013 που το Ε.Α.Π. έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής του πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου να αναφέρονται τα εξής:

«Έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά μου προς εξέταση στην αρμόδια ειδική Επταμελή Επιτροπή και αναμένω την έκδοση του πιστοποιητικού της πάθησής μου το οποίο και θα αποστείλω στο Ε.Α.Π. αμέσως μόλις το λάβω από την ειδική Επταμελή Επιτροπή.»

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των ενστάσεων προς τις ειδικές επταμελείς επιτροπές όπου οι υποψήφιοι σε διάστημα που δεν θα ξεπερνάει τις 5 ημέρες από την απόκτηση ή μη του πιστοποιητικού τους θα πρέπει να αποστείλουν στο Ε.Α.Π το αποτέλεσμα εξέτασης της ένστασής τους.

Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη 2511 καθώς και το πρόγραμμα σπουδών. Το πιστοποιητικό πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Μητρώου – Πρωτόκολλο

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα

(Κωδικός 2511 – Πρόγραμμα σπουδών:……….)

Κατόπιν, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν το Έντυπο Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων ΕΝΤΥΠΟ 1 καθώς επίσης και να καταβάλουν 550 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα που θα δηλώσουν να παρακολουθήσουν για το ακαδ. έτος 2013-2014 έπειτα από ταχυδρομική επιστολή που θα λάβουν από το Ε.Α.Π.Κωδικοί Παθήσεων

 ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
1
ΤΥΦΛΟΙ
2
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 85 % )
3
ΚΩΦΟΙ
4
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
5
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
6
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΑΝΑΙΜΙΑ
7
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
8
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT),ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ,ΌΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
9
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
13
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
14
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
18
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
19
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΚΑΡΔΙΑΣ
22
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΗΠΑΤΟΣ
23
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΝΕΦΡΟΥ
25
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
30
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
31
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
34
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG
36
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
37
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
38
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35 % )
39
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
43
 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
46
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
48
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
50
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ (ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)
52
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
53
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΧΕΩΝ Η ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ
54
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΕΡΥΘΥΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ > 3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ < 4 ) Η΄ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ)
57
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ) Η΄ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ > 3 Η΄ CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ < 4 ) Η΄ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ)
58
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Φανή Σαρίκα                    
   Τηλ. 25510-76177                                                                Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική  Καμήλα                             Τηλ. 25510-76441

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη                                     Τηλ. 2310-993486                                 

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα,                              τηλ.  2313-323909
Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου                             Τηλ. 2313-323909                    

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντινουπόλεως49,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Χριστίνα Σαχινίδου                       Τηλ. 2310-892709                                                                                          Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου              Τηλ.  2310-892634 

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα                                               Τηλ. 26510-99743

6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν. Λάρισας
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,
Λάρισα, Τ.Κ. 41110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελευθερία Μαλισιώτου                               Τηλ. 2413-502774

7) ΠΓΝ Πατρών
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Παναγούλα Οικονόμου                       Τηλ. 2613-603408                                        
 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Αντωνία Γιαννίκα                                                       Τηλ.  2610-997873

8) ΠΓΝ Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία  Κλινάκη                                            Τηλ.   2810-392478

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά                       Τηλ. 210-7776688

10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ           
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευφροσύνη Αθανασιάδου                       Τηλ. 213-2068632                                                                                             Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ευαγγελία Οικονόμου                                                         Τηλ.  213-2068912   
 Υποβολή Δικαιολογητικών:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή:  11:30-14:30                                                                          

11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Καλλιόπη Γεμελιάρη                                           Τηλ.  210-7456225                                                                                                       Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Βασιλική Παπαλόη                                                                                   Τηλ.  210-7456569

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Κόκιου                                              Τηλ.  213-2041190                                                              Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα  Μαρία Παπακωνσταντοπούλου                                                                      Τηλ.  213-2041631


13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
       ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ανδριάνα Μονογιού                                                       Τηλ.   213- 2077481

14) ΠΓΝ «Αττικόν»
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462 
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη                                          Τηλ.  210-5831993
 Αναπληρώτριες Γραμματείς: κα Ελισάβετ Κρανιώτη &         κα Μαρία Δαβίλλα                            
Τηλ. 210-5831046- 5832228Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση δείτε αυτό το αρχείο.
Διαβάστε περισσότερα...