Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΟΑΕΕ: Υπολογισμός Σύνταξης


Υπολογισμός Σύνταξης


ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης, ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:
1.     Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης.
2.     Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
3.     Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.
4.     Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το Ν.1358/83 , N.3232/04.
5.     Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 1941-1945.
6.     Ο χρόνος Εθνικής Αντίστασης.
7.     Ο χρόνος αναγνώρισης στο Δημόσιο (προσληφθέντων μέχρι 31/12/1982)
8.     Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (15 συντάξιμα έτη).
9.     Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) μέχρι 31/12/06 ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη διαγραφής και δεν υπάρχει ασφάλιση γι’ αυτό το χρονικό διάστημα σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ,αρθ.18 παρ.4, Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).
10.  Ο χρόνος Τυπικής Ασφάλισης, αρθ.7, Π.Δ.258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).
11.  Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία-αρθ.40 Ν.2084/92) για δικαίωμα λόγω γήρατος.
12.  Αναγνωριζόμενοι χρόνοι της παρ.18 του αρθ.10 του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιος 110/2010 )
-     ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
-     ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη
-     ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ουέτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση
-     ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου
-     ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
-     ο χρόνος απεργίας
-     ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών
-     ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις,  δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage),  διάρκειας μέχρι ένα έτος
-     ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ  ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

-------------------- 

Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Γήρατος & Αναπηρίας/Κατώτατα όρια
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν 1/1/1993) 
TEBE
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ ( ΠΔ 116/88 άρθρο 9) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας αποτελείται:
Α) Από το βασικό ποσό ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς της Α’ ασφαλιστικής κατηγορίας του κλάδου σύνταξης.
Β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης των αντίστοιχων κατηγοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος ως εξής:

1) Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης προσαύξηση 15% για κάθε έτος.
2) Από το 31ο-35ο έτος ασφάλισης προσαύξηση 25% για κάθε έτος.
3) Από το 36ο έτος ασφάλισης προσαύξηση 30% για κάθε έτος.


Το βασικό ποσό και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στα ποσά των μηνιαίων εισφορών των αντίστοιχων ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

                       
TΑE
Σύμφωνα με το ΠΔ 668/81 άρθρ. 97 (καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ) το ποσό της μηνιαίας σύνταξης γήρατος και αναπηρίας  ορίστηκε με κλίμακα 35 ετών κατά ασφαλιστική κατηγορία και για κάθε έτος ασφάλισης χορηγούνται τόσα τριακοστά πέμπτα όσος και ο αριθμός των συντάξιμων ετών στην αντίστοιχη κατηγορία.
Για χρόνο πέραν των 35 ετών, προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης των 35 ετών με 5% για κάθε έτος.
Η παραπάνω κλίμακα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

TΣΑ
Σύμφωνα με το ΠΔ 669/81 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 418/85 άρθρο 9 (καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΣΑ) το ποσό της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας  αποτελεί το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης των 15 ετών, στο οποίο για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3%.
Η παραπάνω κλίμακα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.
OAEE
 Η μηνιαία σύνταξη γήρατος και αναπηρίας με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ , συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.
Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης στην 6η ασφαλιστική κατηγορία.
Σχετικό το άρθρο 24, Π.Δ. 258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (άρθρ.29 Ν. 2084/92 από 1/1/93 )
 Η μηνιαία σύνταξη γήρατος και αναπηρίας με τις διατάξεις των Νέων ασφαλισμένων , συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.
Ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας ως εξής:

  Π.Α. 80%:  ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Π.Α. 67% : ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ¼
  Π.Α. 50%: ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ½
Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας των Νέων προσδιορίζονται στο 70% του κατωτάτου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση κατά το έτος 2002 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002) προσαυξημένο με τα ποσοστά αυξήσεων των επομένων ετών.-------------------- 

Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Θανάτου/Κατώτατο όριο


ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν 1/1/1993) 
Σε κάθε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος και αναπηρίας μετά την 1/01/2007, το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων μελών υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται η σύνταξη λόγω γήρατος και αναπηρίας (άρθρο 24, Π.Δ. 258/05), ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του θανόντος και κατανέμεται στα μέλη της οικογένειας ως εξής:
α) Στον επιζώντα των συζύγων το 70% του ποσού της βασικής σύνταξης του θανόντος/θανούσης.
β) Στα τέκνα το 20% του ποσού της βασικής σύνταξης του θανόντος/θανούσης. Σε τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς ή αν ο επιζών γονέας ήρθε σε δεύτερο γάμο, χορηγείται το 60%. Το σύνολο της σύνταξης του επιζώντα συζύγου και των τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος ή της θανούσης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιζών σύζυγος το 100% της εν λόγω σύνταξης. Εάν το σύνολο των συντάξεων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, η σύνταξη κάθε δικαιούμενου μειώνεται ανάλογα. Σχετική η εγκύκλιος 47/09.
 γ) Οι γονείς, εγγονοί και προγονοί δικαιούνται σύνταξη, εάν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος ή τέκνα που να δικαιούνται σύνταξη. Σε περίπτωση που υπάρχουν χήρα ή χήρος ή τέκνα, δικαιούνται το υπόλοιπο της σύνταξης μέχρι συμπληρώσεως του 100% της σύνταξης του θανόντα.
δ) Το ποσό της σύνταξης για κάθε εγγονό ή προγονό, τον πατέρα ή την μητέρα, εφόσον δικαιούνται σύνταξη, ισούται προς το 20% της σύνταξης του θανόντος ή της θανούσης, εκτός αν η μητέρα είναι χήρα, οπότε δικαιούται το 40%, χωρίς όμως το σύνολο των συντάξεων των εγγονών, προγονών, και γονέων να υπερβαίνει το 80% της συντάξεως του θανόντος ή της θανούσης ή σε περίπτωση που υπάρχει επιζών σύζυγος και τέκνα το εναπομείναν υπόλοιπο. Εάν το σύνολο των συντάξεων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, η σύνταξη κάθε δικαιούμενου μειώνεται ανάλογα.
ε) Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3232/2004 (48 Α΄).
Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω θανάτου, ορίζεται στο 80% του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας.
Σχετικό το άρθρο 25, Π.Δ. 258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-05).
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (άρθρ.31 Ν. 2084/92 από 1/1/93 )
Σε κάθε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος και αναπηρίας (Νέου ασφαλισμένου), το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων μελών υπολογίζεται επί του ποσού της βασικής σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή θα δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος αν κατά την ημέρα του θανάτου του καθίστατο ανάπηρος σε ποσοστό 80% και κατανέμεται στα μέλη της οικογένειας ως εξής:
α) Στον επιζώντα των συζύγων το 50% του ποσού της βασικής σύνταξης.
β) Στα τέκνα το 25% του ποσού της βασικής σύνταξης του θανόντος/θανούσης. Σε τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς ή αν ο επιζών γονέας ήρθε σε δεύτερο γάμο, χορηγείται το 50%. Το σύνολο της σύνταξης του επιζώντα συζύγου και των τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της σύνταξης του θανόντος.
Το κατώτατο όριο μηνιαίας σύνταξης λόγω θανάτου, ορίζεται στο 80% του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας.-------------------- 

Πίνακες Κλίμακας Συντάξεων (παλαιοί & νέοι ασφαλισμένοι)

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν από 1-1-1993)
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ= 220,00 ΕΥΡΩ
0- 30 ΕΤΗ 15%
Α.Κ.Κλάδος ΣύνταξηςΣυντελεστής ΈτουςΣυντελεστής Μήνα
Α558,250,69
Β7711,55096
Γ10015,001,25
Δ12318,451,54
Ε16224,302,03
ΣΤ18627,902,33
Ζ22834,202,85
Η28042,003,50
Θ42363,455,29
Ι51577,256,44


31 – 35 ETH 25%
Α.Κ.
Κλάδος Σύνταξης
Συντελεστής Έτους
Συντελεστής Μήνα
Α
55
13,75
1,15
Β
77
19,25
1,60
Γ
100
25,00
2,08
Δ
123
30,75
2,56
Ε
162
40,50
3,38
ΣΤ
186
46,50
3,88
Ζ
228
57,00
4,75
Η
280
70,00
5,83
Θ
423
105,75
8,81
Ι
515
128,75
10,73
36  ΚΑΙ ΑΝΩ 30%
Α.Κ.
Κλάδος Σύνταξης
Συντελεστής Έτους
Συντελεστής Μήνα
Α
55
16,50
1,38
Β
77
23,10
1,93
Γ
100
30,00
2,50
Δ
123
36,90
3,08
Ε
162
48,60
4,05
ΣΤ
186
55,80
4,65
Ζ
228
68,40
5,70
Η
280
84,00
7,00
Θ
423
126,90
10,58
Ι
515
154,50
12,88
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
406,00  ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ
341,00 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ      01/10/2008
          3.680,00 ΕΥΡΩ


ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.  πρώην Τ.Α.Ε.  ΑΠΟ 01/01/2009 – 31/12/2009
ΔΙΑΚΟΠΗ 31/12/2009 – 30/11/2009
Α.Κ.
Ποσό
Συντελεστής Έτους
Συντελεστής Μήνα
Α
374,00
10,69
0,89
Β
503,00
14,37
1,20
Γ
628,00
17,94
1,50
Δ
758,00
21,66
1,81
Ε
879,00
25,11
2,09
ΣΤ
999,00
28,54
2,38
Ζ
               1.115,00
31,86
2,66


  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Α.Ε.
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
470,00  ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ
 425,00  ΕΥΡΩ
     ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ     ΑΠΟ 01/10/2008
 3.680,00  ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ πρώην Τ.Σ.Α. 01/01/2009 – 31/12/2009
    ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ
  ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ100%
ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΤΗ
%
ΠΟΣΟ
70%(Χήρα χωρίς παιδιά)
90%(Χήρα με ένα παιδί)
15
ΒΑΣΙΚΗ
276,00
193,20
248,40
16
3%
284,28
199,00
255,85
17
6%
292,56
204,79
263,30
18
9%
300,84
210,59
270,76
19
12%
309,12
216,38
278,21
20
15%
317,40
222,18
285,66
21
18%
325,68
227,98
293,11
22
21%
333,96
233,77
300,56
23
24%
342,24
239,57
308,02
24
27%
350,52
245,36
315,47
25
30%
358,80
251,16
322,92
26
33%
367,08
256,96
330,37
27
36%
375,36
262,75
337,82
28
39%
383,64
268,55
345,28
29
42%
391,92
274,34
352,73
30
45%
400,20
280,14
360,18
31
48%
408,48
285,94
367,63
32
51%
416,76
291,73
375,08
33
54%
425,04
297,53
382,54
34
57%
433,32
303,32
389,99
35
60%
441,60
309,12
397,44
36
63%
449,88
314,92
404,89
37
66%
458,16
320,71
412,34
38
69%
466,44
326,51
419,80
39
72%
474,72
332,30
427,25
40
75%
483,00
338,10
434,70
41
78%
491,28
343,90
442,15
42
81%
499,56
349,69
449,60
43
84%
507,84
355,49
457,06
44
87%
516,12
361,28
464,51
45
90%
524,40
367,08
471,96
46
93%
532,68
372,88
479,41
47
96%
540,96
378,67
486,86
48
99%
549,24
384,47
494,32
49
102%
557,52
390,26
501,77
50
105%
565,80
396,06
509,22
51
108%
574,08
401,86
516,67
52
111%
582,36
407,65
524,12
53
114%
590,64
413,45
531,58
54
117%
598,92
419,24
539,03
55
120%
607,20
425,04
546,48


Διαβάστε περισσότερα...