Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

ΙΚΑ: Ασφαλιστική Ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.
  

 • Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας:
 •   Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται η πραγματοποίηση 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.   Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος.

    Κατ` εξαίρεση, για την περίοδο 1/3/2013 - 28/2/2014, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενείας τους καλύπτονται για παροχές ασθενείας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης.

    Σημειώνεται ότι:

    Για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα στις 100 ημέρες ασφάλισης θα συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.
    
 • Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας :
 •   Χορηγείται στα μέλη οικογενείας του (της) ασφαλισμένου (ης) ή συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας που είναι ο ή η σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας ,τα άγαμα παιδιά , μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους , εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους , εφόσον ζουν μαζί του (της) και συντηρούνται από αυτόν (αυτή).

  Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
  1. Αμεσα ασφ/νοι

   • Μία φωτογραφία ταυτότητας
   • Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).
   • Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).
   • Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

  2. Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.
   • Φωτογραφία (πρόσφατη).
   • Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.
    Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.
    Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
   • Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.
     Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.
  Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)
 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  1. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.
  2. Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.
  3. Μία φωτογραφία πρόσφατη.
  4. Την ταυτότητά του/της.
  5. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

 • Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

  1. Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  2. Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.

    Α. Ειδικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση των γονέων


 • Ειδικά για τον πατέρα, τη μητέρα και τους θετούς γονείς προκειμένου να ασφαλιστούν σαν μέλη οικογενείας του παιδιού τους, εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και της συγκατοίκησης απαιτείται:
  1. Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

  2. Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους, σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση και την αριθ.139491/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β`1747) (το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00€, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κατά 50%).

    Β. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών κρατών - μελών της 
    Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135, τεύχος Α`) (οδηγία 2004/38 Ε.Κ.), τους έχει χορηγηθεί το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του άρθρου 16 του Π.Δ. αυτού και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

    Γ. Ασφάλιση μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 150/2006, ως μέλη οικογένειας ορίζονται οι υπήκοοι τρίτης χώρας (π.χ. Αλβανία , Συρία κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2006 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης" (ΦΕΚ 143/13-7-2006, τεύχος Α`).

  Συγκεκριμένα, από το άρθρο 4 του Π.Δ. 131/2006 σαν μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα, θεωρούνται ο, η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
 • Παράταση ισχύος Ατομικού & Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας:
  1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο,από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους.

  2. Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο.

  3. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο.

  4. Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Απογραφή ασφαλισμένου

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης, συμπληρώνει έντυπο «Αίτηση Απογραφής 'Aμεσα Ασφαλισμένου» και το υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και αποδεικτικό κατοικίας).
  

Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τηρείται ηλεκτρονικά, γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.

Ασφαλιστική τακτοποίηση

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 1/1/2002 να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
  

Δήλωση στοιχείων ασφάλισης: Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), τις οποίες συντάσσει ο εργοδότης και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στα αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.
  

Με τις ΑΠΔ δηλώνονται: o χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφαλιστική τακτοποίηση (ενημέρωση λογαριασμού) κάθε ασφαλισμένου ολοκληρώνεται με τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και την επεξεργασία τους από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και δεν συναρτάται από την καταβολή των εισφορών.
  

Καταβολή των εισφορών: Η καταβολή των εισφορών γίνεται από τον εργοδότη στα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στις συμβεβλημένες με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τράπεζες.

Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων - Ασφαλιστική ιστορία

Από 1/1/2002 οι Ατομικοί Λογαριασμοί των Ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνεται μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ.).

Απεικόνιση της ασφάλισης

Η ασφαλιστική ιστορία που τηρείται ηλεκτρονικά απεικονίζεται στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», που εκδίδεται για κάθε ένα ασφαλισμένο.Το έντυπο αυτό έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ και περιλαμβάνει στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης τριμήνου (απασχολούμενοι κοινών επιχειρήσεων) και τετραμήνου (οικοδόμοι). Για ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης περιλαμβάνει ετήσια στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης (φασόν, Θέαμα & ακρόαμα κ.λ.π).

Ειδικότερα Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», περιέχει:
 • Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Αριθμό Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ασφαλισμένος πριν ή μετά την 1/1/1993 δηλ. "νέος" ή "παλιός" ασφαλισμένος κλπ.).
 • Τα στοιχεία του εργοδότη.
 • Τον τύπο και το ύψος των αποδοχών του
 • Τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του.
 • Κάθε "πακέτο καλύψεων" αντιστοιχεί σ' ένα ποσοστό εισφορών των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, και των κλάδων ή Λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ). Σε κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχεί ένα πακέτο καλύψεων ανάλογα με την ειδικότητά του και τη δραστηριότητα του εργοδότη.
   Π.χ.
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 (ΜΙΚΤΑ ΙΚΑ ΤΕΑΜ)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 102 (ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ + Ε.Κ.)
  • ΚΩΔΙΚΟΣ: 105 (ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ)
 • Το σύνολο εισφορών
 • Τις ημέρες ασφάλισης
 • Τις ημέρες προσαύξησης και τις ημέρες αδείας (για οικοδόμους)
 • Τις ακυρώσεις ή μετατροπές ασφάλισης, καθώς και τις ημέρες ασφάλισης που περιλήφθηκαν σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών.
Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», αποστέλλεται ατομικά για κάθε ασφαλισμένο σε μορφή προσωποποιημένης επιστολής στον εργοδότη του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του το παραδίδει.
  

Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» θα αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων όταν ενημερωθούν τα μηχανογραφικά αρχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τις διευθύνσεις τους.

Το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» των οικοδόμων αποστέλλεται εξ αρχής στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Σε περιπτώσεις οικοδόμων που η διεύθυνση κατοικίας μπορεί να μην είναι ορθή ή να έχει αλλάξει, τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που δεν παρελήφθησαν επιστρέφουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και παραδίδονται στους οικοδόμους μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΛΔΕΟ.

Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι που απογράφηκαν πριν την 4/2/2002, διατηρούν όλα τα μέχρι 31/12/2001 στοιχεία ασφάλισής τους, δηλαδή τα Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ), τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Απασχολούμενου (ΑΒΑ), τα Ατομικά Δελτία Ασφάλισης (ΑΔΑ), τα Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕ), τα Αποσπάσματα Ατομικού Ασφαλιστικού Λογαριασμού Απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, μέχρι να κληθούν να τα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για συνολική ανακεφαλαίωση, καταχώριση και ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του ΙΚΑ.

Βεβαίωση Εργοδότη
Η "Βεβαίωση Εργοδότη" » είναι έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τον εργοδότη με τα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και χορηγείται στον ασφαλισμένο, που για να θεμελιώσει δικαίωμα παροχών από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, Ε.Ε., ΟΕΚ), απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων ασφάλισης μισθολογικών περιόδων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί το «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης». Υποβάλλεται για θεώρηση σε τρία (3) αντίγραφα στο τμήμα εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο παράρτημα του εργοδότη.

Βεβαίωση σε ασφαλισμένο οικοδόμο

Συμπληρώνεται από το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του οικοδόμου, μετά από αίτησή του και του χορηγείται στις περιπτώσεις, που για να θεμελιώσει δικαίωμα παροχών από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τους οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων ασφάλισης μισθολογικών περιόδων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ

Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικές εργασίες εκτός του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης εκδίδεται κάθε ημερολογιακό τετράμηνο (Ιανουαρίου - Απριλίου, Μαΐου - Αυγούστου, Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου) Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου εργατοτεχνιτών οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
  

Το παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ περιλαμβάνει τα έργα στα οποία απασχολήθηκαν, την χρονική περίοδο της απασχόλησης, το δικαιούμενο ποσό, το προηγούμενο οφειλόμενο ποσό, την τυχόν χορηγηθείσα προκαταβολή, το ποσό προς πληρωμή, τις κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό και αποστέλλεται στο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της κατοικίας των οικοδόμων απ' όπου θα παραλαμβάνεται κατά τις ημέρες πληρωμής του αδειοδώρου.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Ασφαλιστική Προστασία

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν: • Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη τους (Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας , ΝΠΔΔ κ.λπ.) και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
 • Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
 • Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
 • Τα μέλη οικογένείας τους.
 • Τους αλλοδαπούς.

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων, που παρέχουν την εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, που στερούνται επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομποί, αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές).

Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών.

Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών)

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική

Αυτό σημαίνει ότι, η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.

Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και από άλλους Οργανισμούς.

Δικαιώματα Παροχών

Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Νοσοκομειακή περίθαλψη
Επιδόματα ασθενείας ατυχήματος, μητρότητας κ.λ.π.
Σύνταξη
Παροχές

Από τον ΟΑΕΔ
Επίδομα ανεργίας
Επίδομα στράτευσης
Οικογενειακά επιδόματα

Από τον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)
Στεγαστικά δάνεια ή έτοιμη κατοικία
Επιδότηση ενοικίου

Από την Εργατική Εστία
Κοινωνικός Τουρισμός
Ψυχαγωγία
Διαβάστε περισσότερα...

Μπαίνει οικονομικό όριο για τις μετεγγραφές φοιτητών

Τέλος, κατατίθεται και η ρύθμιση για τη δυνατότητα να λάβουν απολυτήριο χωρίς να περάσουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Oικονομικό όριο στο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ, κατά μέσον όρο στην τελευταία τριετία, για τους δικαιούχους μετεγγραφής, παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ενώ δεν θα υπερβαίνουν το 20% των εισακτέων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή, με στόχο τον περιορισμό των μετεγγραφών στα κεντρικά Ιδρύματα Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά τους υποψηφίους-παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, με αδελφό που φοιτά σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ορφανούς ή τέκνα άγαμης μητέρας καθώς και υποψηφίους με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με βαριές παθήσεις (τυφλοί, κωφάλαλοι, νεφροπαθείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne, με αναπηρία άνω του 67%).

Πρόσφατα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες των ρυθμίσεων που αφορούν τις μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών. Επίσης το υπουργείο κατέθεσε τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση από το 10% των θέσεων στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012».

Κατόπιν αυτού του χρονικού περιθωρίου, καταργείται αυτή η δυνατότητα των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, αναμένεται ότι για εφέτος θα είναι μειωμένος ο αριθμός των εισακτέων, αλλά κυρίως θα υπάρχει καλύτερη κατανομή ώστε να μη συνωστίζονται εισακτέοι σε τμήματα κεντρικών ιδρυμάτων που δεν έχουν πλέον περιθώριο απορρόφησης φοιτητών και σπουδαστών.

Τέλος, κατατίθεται και η ρύθμιση για τη δυνατότητα να λάβουν απολυτήριο χωρίς να περάσουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις , όσοι απόφοιτοι λυκείου, δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι δηλαδή επαναφορά της παλαιάς “πέμπτης” δέσμης. Το απολυτήριο που θα πάρουν μέσω των ενδοσχολικών εξετάσεων θα είναι ισότιμο με των υπολοίπων συμμαθητών τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Οι αρτηρίες στενεύουν μέσα σε τρία χρόνια!

Χρονολόγηση με βάση τον άνθρακα-14 εκπλήσσει τους ερευνητέςΟι αρτηρίες στενεύουν μέσα σε τρία χρόνια!
Οι αθηρωματικές πλάκες σχηματίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά σε σχετικά προχωρημένη ηλικία.


Στοκχόλμη 
Νέα στοιχεία για τον σχηματισμό και την επικινδυνότητα των αθηρωματικών πλακών, οι οποίες αναπτύσσονται με τα χρόνια στα τοιχώματα των αρτηριών και απειλούν με θρομβώσεις, προσφέρει έρευνα που διεξήγαγαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας.
Χρονολογώντας αθηρωματικές πλάκες με βάση τον άνθρακα-14 ανακάλυψαν ότι εμφανίζονται στη ζωή του μέσου ενήλικα αργότερα από ό,τι αναμενόταν και ότι, όσο πιο «νεαρές» είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η αστάθειά τους _ και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος ρήξης τους. Οι ανακαλύψεις τους ίσως προσφέρουν νέους τρόπους πρόληψης των ισχαιμικών και εγκεφαλικών επεισοδίων ακόμη και για ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας.
Αποτελέσματα με εκπλήξεις
Για να διεξάγουν την έρευνά τους, η οποία δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή επιστημονική επιθεώρηση «PLoS ONE», οι ερευνητές συνέλεξαν αθηρωματικές πλάκες από ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για στένωση καρωτίδας και στη συνέχεια τις χρονολόγησαν με βάση τον άνθρακα-14 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της φασματομετρίας μαζών μέσω επιταχυντή (AMS). Τα αποτελέσματα τους εξέπληξαν με πολλούς τρόπους.
Η πρώτη έκπληξη ήταν το … νεαρόν της ηλικίας των αθηρωματικών πλακών.«Υποπτευόμαστε ότι οι πλάκες θα ήταν σημαντικά νεότερες από τους ασθενείς, οι οποίοι ήταν κατά μέσο όρο 68 ετών κατά τη χειρουργική επέμβαση» τονίζει στη σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου ο Γιόχαν Μπιέρκεγκρεν του Τμήματος Ιατρικής Βιοχημείας και Βιοφυσικής, επικεφαλής της μελέτης. «Ξαφνιαστήκαμε όμως όταν διαπιστώσαμε ότι είχαν μέσο όρο ηλικίας μόλις 10 ετών».
Η δεύτερη ανακάλυψη που εξέπληξε τους ειδικούς ήταν ότι οι διαφορές στην ηλικία των αθηρωματικών πλακών των ασθενών ήταν σχετικά μικρές. Τα δύο αυτά στοιχεία σημαίνουν ότι στους περισσότερους ανθρώπους ο σχηματισμός των αθηρωματικών πλακών αρχίζει σχετικά αργά κατά τη διάρκεια της ζωής τους και εξελίσσεται μέσα σε μια σχετικά σύντομη περίοδο (3-5 χρόνια).
Πρόληψη και σε προχωρημένη ηλικία
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η ηλικία των πλακών συνδέεται με τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα και ότι οι νεότερες πλάκες _ αυτές δηλαδή που είχαν σχηματιστεί πιο πρόσφατα _ ήταν περισσότερο ασταθείς από τις παλαιότερες. Αυτό σημαίνει ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν ρήξη και να προκαλέσουν θρόμβους και κλινικές επιπλοκές.
«Ο συνδυασμός της μικρής ηλικίας των πλακών, των υψηλών επιπέδων ινσουλίνης και της αστάθειας συμφωνεί επίσης με τα ευρήματά μας σχετικά με τη γονιδιακή δραστηριότητα, που δείχνουν ότι οι νεότερες πλάκες χαρακτηρίζονται από υψηλότερη δραστηριότητα γονιδίων που σχετίζονται με τις ανοσολογικές αντιδράσεις» τόνισε ο κ. Μπιέρκεγκρεν.«Παρ’ όλα αυτά η έρευνά μας είναι μικρή και πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον με μεγαλύτερες κλινικές μελέτες ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον ακριβή ρόλο της βιολογικής ηλικίας των πλακών στη σταθερότητά τους και στις κλινικές επιπλοκές που συνδέονται με αυτές».
Αν επιβεβαιωθούν, τα ευρήματα των επιστημόνων του Ινστιτούτου Καρολίνσκα σημαίνουν ότι ενδεχομένως η ανάπτυξη των αθηρωματικών πλακών θα μπορεί να διακόπτεται εγκαίρως ώστε να προλαμβάνονται τα ισχαιμικά και τα εγκεφαλικά επεισόδια ακόμη και μετά την ηλικία των 60 ετών ή και αργότερα.

Ο άνθρακας-14
Εξ αιτίας των εκτεταμένων πυρηνικών δοκιμών η συγκέντρωση του άνθρακα-14 στην ατμόσφαιρα είχε αυξηθεί σημαντικά στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται και για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο ισότοπο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «μέτρο» για τη χρονολόγηση του σχηματισμού κάθε βιολογικού ιστού. Το Ινστιτούτο Καρολίνσκα ειδικεύεται στη συγκεκριμένη μέθοδο καθώς τα τελευταία χρόνια έχει διεξαγάγει μια σειρά μελετών χρονολόγησης με βάση τον άνθρακα-14 προσφέροντας νέες γνώσεις για τις καρδιοπάθειες αλλά και για διαδεδομένες ασθένειες που σχετίζονται με τα λιποκύτταρα και τους νευρώνες.

Διαβάστε περισσότερα...

Το διοξειδίο του άνθρακα πυροδοτεί αλλεργίες

Η έρευνα έγινε σε 13 πόλεις της ΕυρώπηςΤο διοξειδίο του άνθρακα πυροδοτεί αλλεργίες
To διοξείδιο του άνθρακα αυξάνει την γύρη που προκαλεί αλλεργίες

Λονδίνο

Μια νέα έρευνα αναφέρει ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι πιθανό να συνδέεται με τις αυξητικές τάσεις που παρουσιάζουν οι εποχικές αλλεργίες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Την έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες του Πολυτεχνείου του Μονάχου οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα συμβάλουν στην αύξηση της γύρης που προκαλεί αλλεργίες. Οι ερευνητές μελέτησαν τα επίπεδα της γύρης σε πολλά φυτά και δέντρα 13 ευρωπαικών πόλεων και διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αυξημένα επίπεδα της γύρης που προκαλεί αλλεργίες σχετίζονταν με τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή τα οποία ήταν επίσης αυξημένα.

Προηγούμενες έρευνες αναζητώντας εξήγηση για τον πολλαπλασιασμό των εποχικών αλλεργιών τα τελευταία χρόνια είχαν εντοπίσει την αύξηση των επιπέδων της αλλεργιογόνου γύρης αλλά υπεύθυνες για αυτό είχαν θεωρηθεί οι κλιματικές μεταβολές (η αύξηση της θερμοκρασίας) και οι αλλαγές χρήσης της γης. Οι ερευνητές αποφάσισαν να βρουν την αιτία κάνονατας συσχετίσεις της αύξησης της γύρης με κάθε πιθανό παράγοντα. Οπως αποδείχτηκε ούτε οι μεταβολές χρήσης της γης ούτε η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέονταν με την αύξηση της αλλεργιογόνου γύρης. Από την έρευνα θα προκύψουν στοιχεία για το ποια φυτά επηρεάζει το διοξείδιο του άνθρακα και αυξάνει την γύρη τους.

«Αρχικά ελέγξαμε τις μεταβολές χρήσης γης αλλά και την θερμοκρασία και είδαμε ότι δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην αύξηση της γύρης που προκαλεί αλλεργίες. Έτσι ο μόνος πιθανός παράγοντας που έμενε να ελέγξουμε ήταν το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο κάποιες μελέτες και πειράματα είχαν δείξει ότι μπορεί να ευνοεί την παραγωγή γύρης. Στη Γερμανία διαπιστώσαμε ότι μόνο τον Νοέμβριο δεν υπάρχει στην ατμόσφαιρα γύρη που να προκαλεί αλλεργίες. Θα πρέπει λοιπόν ο σχεδιασμός τοποθέτησης δέντρων και φυτών στις πόλεις να γίνεται προσεκτικά και εκείνοι που το κάνουν να φροντίσουν να φυτεύουν δέντρα και φυτά των οποίων η γύρη δεν προκαλεί αλλεργίες » δήλωσε στο BBC η Ανέτ Μένζελ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.


Πηγή: Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ"
Διαβάστε περισσότερα...

7 ερωταπαντήσεις για τα φωτοβολταϊκά


1. Είναι αλήθεια ότι τα φωτοβολταϊκά εκπέμπουν θερμότητα στο περιβάλλον;
Προκειμένου να απορροφήσουν τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν σκουρόχρωμη επιφάνεια, η οποία μάλιστα καλύπτεται από μια αντιανακλαστική επιφάνεια για να παγιδεύεται η ηλιακή ακτινοβολία. Αποτέλεσμα είναι βέβαια ότι αυξάνεται η θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού πλαισίου σε σχέση με τον περιβάλλοντα αέρα. Τι γίνεται λοιπόν αυτή η θερμότητα; Προφανώς διαχέεται στο περιβάλλον. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή η θερμότητα που φεύγει από τα πλαίσια μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε μια στέγη. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, για τον απλό λόγο ότι η μάζα του αέρα είναι πρακτικά άπειρη σε σχέση με τη μάζα των φωτοβολταϊκών και είναι αδύνατο να αυξηθεί η θερμοκρασία του αέρα σε κάποια απόσταση από τα πλαίσια. Για την ακρίβεια, μόλις 1-2 εκατοστά από την επιφάνεια των πλαισίων, η θερμοκρασία είναι αυτή του περιβάλλοντος.
2. Πώς μπορεί να συνδυαστεί ένας ηλιακός θερμοσίφωνας με ένα φωτοβολταϊκό;
Και οι δύο τεχνολογίες αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν χρήσιμη ενέργεια: ο ηλιακός θερμοσίφωνας με τη μορφή θερμότητας (ζεστό νερό), τα φωτοβολταϊκά ως ηλεκτρισμό. Καλύπτουν δηλαδή διαφορετικές ανάγκες και για το λόγο αυτό είναι συμπληρωματικές τεχνολογίες. Πολλές εταιρείες μάλιστα παράγουν ηλιακούς που στην όψη και τις διαστάσεις μοιάζουν με τα φωτοβολταϊκά, για να υπάρχει το βέλτιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.
3. Γιατί να πουλάω ρεύμα στη ΔΕΗ; Δεν μπορώ να το καταναλώνω ο ίδιος;
Προφανώς μπορείτε. Ο λόγος που προκρίνεται η πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στη ΔΕΗ είναι για να βοηθηθεί ο καταναλωτής να κάνει γρήγορα απόσβεση του συστήματός του. Πουλώντας το ρεύμα στη ΔΕΗ θα εισπράττετε 55 λεπτά την κιλοβατώρα ενώ την αγοράζετε 10-12 λεπτά. Ετσι, σε 7-8 χρόνια έχετε απόσβεση. Αν καταναλώνετε ο ίδιος την ενέργεια που παράγετε, θα χρειαστούν πάνω από δύο δεκαετίες για την απόσβεση.
4. Πόσο ισχυρό πρέπει να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού μου;
Το πόσης ισχύος θα είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαρτάται μόνο από δύο παραμέτρους: τη διαθέσιμη επιφάνεια στο κτίριο για να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά και τα χρήματα που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε. Θα μπορούσατε π.χ. να βάλετε ένα σύστημα που καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών σας (αν έχετε λίγο χώρο και χρήματα) ή και να υπερκαλύψετε πολλές φορές τις ανάγκες σας (πουλώντας πράσινη ενέργεια στο δίκτυο).
5. Πού μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά;
Αν είστε οικιακός καταναλωτής, στο κτίριό σας. Αν είστε επιχείρηση, σε κτίρια, σε οικόπεδα ή γήπεδα εκτός σχεδίου. Οι εκτός σχεδίου περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών καθορίζονται από το Ειδικό Χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών Natura.
6. Τι να πρωτοβάλω σπίτι μου; Φυσικό αέριο, ηλιακό θερμοσίφωνα ή φωτοβολταϊκό;
Συνήθως οι επιλογές αυτές δεν είναι αντικρουόμενες. Το φωτοβολταϊκό καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας σε ζεστό νερό (και σε συνδυασμό με φυσικό αέριο ή και τον κλασικό λέβητα πετρελαίου μπορεί να ζεστάνει το χώρο σας). Η νέα νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά σε κτίρια επιβάλλει και την παράλληλη ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα (ή άλλης μορφής ΑΠΕ) για την κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών του ακινήτου σε ζεστό νερό.
7. Πόσο φιλικά προς το περιβάλλον είναι τα φωτοβολταϊκά;
Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ενα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνου διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κ.λπ.). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα...

Πώς θα εγκαταστήσετε το δικό σας φωτοβολταϊκό


Μέχρι στιγμής τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας επέβαλαν οι κλιματικές αλλαγές, όμως η οικονομική κρίση, με τα νοικοκυριά να ασφυκτιούν όλο και περισσότερο, καθιστά τη χρήση τους απαραίτητη.

Η «Κ.Ε.» σε συνεργασία με την Greenpeace αναφέρει βήμα προς βήμα πληροφορίες για όσους θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή στην επιχείρησή τους:
1 Ποιους αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;
Αφορά οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, που θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10KWh. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν 10 άτομα, με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ ετησίως.
2 Πόση ενέργεια παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα;
Στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Στις ηλιόλουστες περιοχές της χώρας, π.χ. Ρόδος, παράγεται περισσότερος ηλιακός ηλεκτρισμός.
3 Γιατί να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά;
Συμφέρει οικονομικά, εγγυάται μηδενική ρύπανση στο περιβάλλον, αθόρυβη λειτουργία, εγγύηση ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια, ελάχιστη συντήρηση. Η εγκατάσταση 2 κιλοβάτ (KW) σε 25 χρόνια υπολογίζεται ότι θα αποσοβήσει περίπου 50-60 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
4 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ;
Να καλύπτεται μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ηλιακό θερμοσίφωνα. Να έχετε στο όνομά σας μετρητή της ΔΕΗ ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί συλλογική εγκατάσταση. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει άλλη επιδότηση για φωτοβολταϊκά από εθνικά η κοινοτικά προγράμματα.
5 Μπορώ να πουλάω όλο το ηλιακό ρεύμα που παράγω ή μόνο το περίσσευμα;
Ολη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια διοχετεύεται στη ΔΕΗ. Γι' αυτή πληρώνεστε 55 λεπτά (0,55/Kwh) για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ με 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα. Η ΔΕΗ τοποθετεί νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Και για να γίνει πιο κατανοητό, αν στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 300 και εσείς καταναλώνετε ενέργεια αξίας 150, η ΔΕΗ θα πιστώνει στο λογαριασμό σας 150 ευρώ.
6 Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την Ελλάδα;
Ισχύει για το ηπειρωτικό δίκτυο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα Ιόνια, τα νησιά Αργοσαρωνικού. Εξαιρούνται τα μη διασυνδεδεμένα νησιά Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί.
7 Κατοικώ σε πολυκατοικία, μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό;
Βέβαια, εάν συμφωνήσουν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ή το φωτοβολταϊκό εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών. Εάν η ταράτσα είναι κοινόκτητη, χρειάζεται να συμφωνήσουν οι ιδιοκτήτες. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.
8 Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την εγκατάσταση;
Βρείτε την εταιρεία που θα σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό, για να αποφασίσετε τι σύστημα θα επιλέξετε και πώς θα το τοποθετήσετε. Με τη βοήθεια της εταιρείας κάνετε αίτηση στη ΔΕΗ, η οποία σας ενημερώνει για το κόστος του μετρητή και της σύνδεσης. Πηγαίνετε στην πολεοδομία για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Επιστρέφετε στη ΔΕΗ, για να υπογράψτε την 25ετή σύμβαση και συνδέεστε.
9 Ποιους πολεοδομικούς όρους πρέπει να τηρώ;
Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής
10 Πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζομαι για τον εξοπλισμό;
Τοποθετούνται σε ασκίαστο χώρο, πρέπει να κοιτάζουν το νότο και να έχουν κλίση 30 μοίρες. Αν ο προσανατολισμός δεν είναι νότιος, το σύστημα έχει μειωμένη απόδοση. Τα τετραγωνικά μέτρα που χρειάζεστε εξαρτώνται από το χώρο εγκατάστασης και από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, ένα δώμα χρειάζεται 12-15 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κιλοβάτ. Η εταιρεία που θα σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό θα υπολογίσει και το χώρο που χρειάζεστε.
11 Πόσα χρήματα θα χρειαστώ για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα;
Ενα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 kW κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, 10.000 ευρώ, που το αποσβαίνετε σε εξίμιση χρόνια. Αφήνει μετά ανά χρόνο καθαρό κέρδος 1.400 ευρώ. Ενα μεγαλύτερο σύστημα έως 10kWh για μικρές επιχειρήσεις κοστίζει περίπου 40.000 ευρώ. Μπορείτε να βάλετε ένα μικρό ποσό από την τσέπη σας και τα υπόλοιπα να τα καλύψετε με δάνειο. Οι αποδόσεις που θα έχετε από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι καλύτερες από το να βάζατε τα χρήματά σας σε κάποιο προθεσμιακό λογαριασμό ή στο χρηματιστήριο.
12 Φορολογούμαι για τα έσοδα που θα έχω από την πώληση της ενέργειας;
Οχι. Οσα έσοδα έχετε από την πώληση ενέργειας δεν φορολογούνται. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, δικαιούστε επιστροφή φόρου σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο επιστροφής τα 600 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέβαλε προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπου εξυπηρέτησης των συντ/χων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σύστημα καταβολής των συντάξεων, μέσω τραπεζικών λογαριασμών (κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με αδυναμία μετακίνησης).

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, πραγματοποίησε συσκέψεις με την 'Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και απευθείας με διάφορες Τράπεζες και κατέληξε σε συμφωνία με την Αγροτική Τράπεζα, η οποία ανέλαβε την κατ' οίκον καταβολή των συντάξεων, με τον γνωστό μέχρι σήμερα τρόπο (μέσω EΛTA), σε όσους από τους συντ/χους των ειδικών κατηγοριών το επιθυμούν. Oι μηνιαίες συντάξεις προκαταβάλλονται στους συνταξιούχους αυτούς από τις 25 μέχρι τις 30 κάθε μήνα. Έτσι, οι συντ/χοι που λαμβάνουν παρ/κό επίδομα, επίδομα απολύτου αναπηρίας (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται) και όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις τον Ν.Δ 612/77 (τυφλοί), εφόσον επιθυμούν να λαμβάνουν κατ' οίκον τη σύνταξή τους ή τις συντάξεις τους (στην περίπτωση που είναι δικαιούχοι και άλλης σύνταξης), χωρίς επιβάρυνση, πρέπει να προσέλθουν για την απογραφή τους σε Υποκ/μα της Αγροτικής Τράπεζας της περιοχής τους.

Για να διαπιστωθεί ότι ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μαζί με το απογραφικό τους δελτίο, οι συνταξιούχοι πρέπει να προσκομίσουν:


 Α. 
Οι δικαιούχοι παραπληγικού επιδόματος, ένα πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής. Η χορήγηση του παρ/κού επιδόματος αποδεικνύεται από τον αριθμό μητρώου του συντ/χου, ο οποίος στη συγκεκριμένη κατηγορία συντ/χων είναι οκταψήφιος, με καταληκτικό αριθμό 5 ή 6.
 Β. 
Οι δικαιούχοι επιδόματος απολύτου αναπηρίας, ένα πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής. Το ποσό του ΕΑΑ απεικονίζεται σε ξεχωριστή στήλη.
 Γ. 
Οι συντ/χοι που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις του Ν.612/77, μία βεβαίωση του Υποκ/τος πληρωμής της σύνταξης τους, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις. Η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Δ/ντή του αρμόδιου Υποκ/τος.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες συνταξιούχων, και οι συνταξιούχοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και όσοι έχουν οριστεί πληρεξούσιοι συνταξιούχων και κατοικούν σε αυτές τις περιοχές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να απογραφούν στην Αγροτική Τράπεζα και να λαμβάνουν τη σύνταξή τους κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση.

  Οι περιοχές της Ελλάδας που χαρακτηρίζονται απομακρυσμένες (12.500 χωριά και οικισμοί σε όλη τη χώρα), περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι βρίσκονται και στα Υποκ/τα της Αγροτικής Τράπεζας, όπου θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν εάν ο τόπος κατοικίας τους ανήκει στις παραπάνω περιοχές.

Όσοι από τους συντ/χους όλων των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών έχουν ήδη απογραφεί στην Αγροτική Τράπεζα, θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εκ νέου, στο Κατάστημα απογραφής τους, για να υπογράψουν το ειδικό έντυπο (πάγια εντολή) με το οποίο θα δηλώνουν την επιθυμία τους να πληρώνονται τη σύνταξή τους κατ' οίκον. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η κατάθεση νέου απογραφικού δελτίου, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο Τραπέζης, εφόσον έχουν ανοίξει λογαριασμό Ταμιευτηρίου, ή την ειδική κάρτα που χορηγείται για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς και αναφέρει τον αριθμό του λογαριασμού.

Όσοι δε από τους συντ/χους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες έχουν ήδη απογραφεί σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), θα πρέπει να απευθυνθούν αρχικά στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληρωμής της σύνταξης τους για να παραλάβουν νέο απογραφικό δελτίο, το οποίο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με βάση τις καταστάσεις που έχουν σταλεί κατά την έναρξη της διαδικασίας της απογραφής και στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στην Αγροτική Τράπέζα για να δηλώσουν την επιθυμία τους να πληρώνονται τη σύνταξή τους κατ' οίκον και να απογραφούν εκ νέου.

Η νεότερη ημερομηνία απογραφής ακυρώνει την προγενέστερη απογραφή.

Αυτονόητο είναι ότι όσοι από τους παραπάνω συντ/χους παίρνουν παραπληγικό επίδομα ή ΕΑΑ ή συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις τον Ν. 612/77, κατά την προσέλευσή τους στην Αγροτική Τράπεζα, εκτός από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίσουν και το απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα ανωτέρω (πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η πρώτη πληρωμή συντάξεων μέσω ΔΙΑΣ έγινε στις 22/2/2001.
Διαβάστε περισσότερα...

Προσοχή στον ήλιο

Αντίθετα με ό,τι πιστεύαμε για χρόνια, ο ήλιος δεν είναι φίλος, αλλά εχθρός. Ιδιαίτερα για τα παιδιά και το ευαίσθητο δέρμα τους. Προστατέψτε τα λοιπόν σωστά και χαρείτε μαζί τους το καλοκαίρι.

Περιμέναμε όλοι έναν ολόκληρο χειμώνα για να έρθει η εποχή των διακοπών, της ξεγνοιασιάς, της θάλασσας, του ήλιου. Και θέλουμε να τη χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τόσο που να ξεχάσουμε τις παγίδες που κρύβει ο ήλιος για μεγάλους και παιδιά. Όλες οι μελέτες επιβεβαιώνουν πλέον ότι η πρόωρη γήρανση σχετίζεται άμεσα με τη χρόνια έκθεση στον ήλιο, ενώ η εμφάνιση μελανώματος (ενός πολύ επιθετικού καρκίνου του δέρματος) σχετίζεται με τον αριθμό των ηλιακών εγκαυμάτων που έχει υποστεί κάποιος στην παιδική του ηλικία. Άλλωστε, υπολογίζεται ότι το 50-80% της συνολικής έκθεσης στον ήλιο ενός ανθρώπου συμπληρώνεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Το δέρμα των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και μπορεί πολύ εύκολα να πάθει σοβαρές βλάβες από την ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε το φροντίζοντας να φοράνε πλατύγυρο καπέλο, γυαλιά, άνετα βαμβακερά ρούχα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του σώματος και βέβαια αντιηλιακό όχι μόνο όταν παίζουν στην παραλία, αλλά και στον κήπο, στην παιδική χαρά ή στο προαύλιο του σχολείου.

Βλάβες από τον ήλιο

 • Οι βραχυπρόθεσμες
Μαύρισμα: Για πολλά χρόνια το θεωρούσαμε ένδειξη υγείας και ομορφιάς. Πλέον όμως γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής ηλιοθεραπεία». Στην πραγματικότητα, το μαύρισμα είναι μια ένδειξη ότι το δέρμα έχει υποστεί βλάβη και προσπαθεί να αυτοπροστατευτεί. Η ακτινοβολία UV κινητοποιεί το δέρμα για να παράγει περισσότερη μελανίνη, η οποία το προστατεύει από τη φθορά. Στη συνέχεια, το έξτρα χρώμα θα φύγει, αλλά η βλάβη θα παραμείνει.
Έγκαυμα: Η υπερέκθεση στον ήλιο μπορεί να «κάψει» το δέρμα, το οποίο κοκκινίζει, τσούζει και πονάει. Σε πιο βαριές περιπτώσεις εκτεταμένου εγκαύματος παρουσιάζεται αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, επιμόλυνση του δέρματος και πυρετός. Τότε ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί. Γενικά, πρέπει να ζητήσει ιατρική βοήθεια για εκτίμηση της κατάστασης. Μέχρι τότε, καλό είναι να πάρει κάποιο αναλγητικό, να πίνει αρκετά υγρά και να χρησιμοποιεί κάποιο τοπικό σκεύασμα για το δέρμα.
Θερμοπληξία: Συμβαίνει όταν το σώμα υπερθερμαίνεται εξαιτίας της υπερβολικής έκθεσης στο ήλιο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, εμετούς και πυρετό. Στην περίπτωση που νιώσετε ότι πάθατε θερμοπληξία, πηγαίνετε το συντομότερο δυνατό σε δροσερό μέρος και πιείτε άφθονο νερό. Αν ανεβάσετε πυρετό (πάνω από 39°C) και νιώσετε το δέρμα ξερό και ερεθισμένο, συμβουλευτείτε γιατρό.


 • Οι μακροπρόθεσμες
Πρόωρη γήρανση: Η γήρανση του δέρματος είναι αποτέλεσμα των ακτινών UVA που το διαπερνούν προκαλώντας ρυτίδες. Νέες μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι η επίδραση της ακτινοβολίας UV μπορεί να επηρεάσει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο προσβολής από ιούς και μικρόβια.
Καρκίνος του δέρματος: Αν και η ακριβής αιτία του καρκίνου του δέρματος δεν είναι γνωστή, είναι βέβαιο ότι κάποιοι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ενός ατόμου να νοσήσει. Ένας από αυτούς είναι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Όσα πρέπει να ξέρετε για το αντηλιακό
- Πρέπει να το απλώνουμε μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο και η επάλειψη να επαναλαμβάνεται κάθε μιάμιση έως δύο ώρες. Το ίδιο ισχύει και για τα αδιάβροχα αντιηλιακά.
- Το αντιηλιακό δεν παρέχει απόλυτη προστασία. Τις μεσημεριανές ώρες (12.00-16.00) απαγορεύεται ρητώς η έκθεση στον ήλιο.
- Η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελείται από τις ακτίνες UVΑ, τις UVB και τις UVC. Από αυτές, οι UVC δεν διαπερνούν την ατμόσφαιρα. Οι UVΑ θεωρούνται οι ακτίνες που κυρίως μαυρίζουν και περνούν στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Οι UVB προκαλούν κυρίως έγκαυμα. Ο δείκτης προστασίας ενός αντιηλιακού (SPF) αναφέρεται μόνον στις UVB και εκφράζει το χρόνο που χρειάζεται η επιδερμίδα μας για να εμφανίσει ερύθημα (κοκκίνισμα) όταν φοράμε αυτό το αντιηλιακό, σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο εμφανίζεται το ερύθημα όταν δεν φοράμε καθόλου αντιηλιακή προστασία. Ένας δείκτης προστασίας 30 πιστοποιεί ότι μπλοκάρεται το 97% της UVB υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Δεν έχει ακόμη καθοριστεί δείκτης προστασίας για τις UVΑ, αλλά η επιστημονική κοινότητα έχει συμφωνήσει ότι τα αντιηλιακά πρέπει να παρέχουν προστασία και για αυτές. Αυτά τα αντιηλιακά ονομάζονται «ευρέως φάσματος» (broad spectrum) και παρέχουν προστασία για τις UVA και τις UVB. Ένα «ευρέως φάσματος» αντιηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 15 είναι το κατάλληλο για μεγάλους και παιδιά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας οποιοδήποτε αντιηλιακό με μικρότερο δείκτη είναι απλά… άχρηστο.
- Το αντιηλιακό πρέπει να απλώνεται σε κάθε εκατοστό εκτεθειμένου δέρματος –ακόμα και στις πατούσες, στα αυτιά και στο σβέρκο. Η ποσότητα πρέπει να είναι αρκετή για να σχηματίσει ένα αρκετά παχύ στρώμα (υπολογίστε περίπου 30 γραμμάρια τη φορά, δηλαδή όση ποσότητα χωράει μέσα σε ένα ποτήρι-σφηνάκι), το οποίο στη συνέχεια αλείφετε προσεχτικά μέχρι να απορροφηθεί.
- Ένα σημείο που συχνά ξεχνάμε ότι χρειάζεται επίσης προστασία από τον ήλιο είναι τα χείλη. Στο εμπόριο θα βρείτε ειδικά προϊόντα σε μορφή στικ.
- Η αντιηλιακή προστασία πρέπει να θεωρείται πρόληψη σοβαρών ασθενειών και όχι απλή εφαρμογή ενός καλλυντικού.

Καταρρίψτε τους μύθους για τον ήλιο

 • Εάν βάλουμε πολύ αντιηλιακό, μπορούμε να καθόμαστε στον ήλιο όσο θέλουμε.
ΜΥΘΟΣ. Τα αντιηλιακά απορροφούν ή αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία είναι αόρατες ακτίνες του ήλιου που προκαλούν έγκαυμα και άλλες βλάβες στο δέρμα. Τα αντιηλιακά προσφέρουν προστασία, αλλά δεν μπλοκάρουν όλες τις υπεριώδεις ακτίνες. Γι’ αυτό, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας.


 • Εάν είμαστε ήδη μαυρισμένοι, δεν χρειαζόμαστε αντιηλιακό.
ΜΥΘΟΣ. Όλοι χρειαζόμαστε αντιηλιακό, είτε βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα των διακοπών είτε στην τελευταία. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν παρατηρήσει ότι δεν καίγονται όσο κι αν καθίσουν στον ήλιο.


 • Τα λευκά ρούχα αντανακλούν το ηλιακό φως και το απορροφούν λιγότερο από τα σκούρα.
ΜΥΘΟΣ. Τα σκούρα ρούχα απορροφούν τις υπεριώδεις ακτίνες και προστατεύουν καλύτερα από τα ανοιχτόχρωμα. Επίσης, τα στεγνά ρούχα προστατεύουν καλύτερα από τα υγρά, που κολλούν στο δέρμα και επιτρέπουν την υπεριώδη ακτινοβολία να περάσει. Το είδος του υφάσματος παίζει σημαντικό ρόλο. Τα υφάσματα με πυκνή ύφανση, όπως το ντένιμ, προστατεύουν περισσότερο από αυτά με αραιή, όπως τα πλεκτά. Για να διαπιστώσετε πόσο σας προστατεύει το ρούχο από την ηλιακή ακτινοβολία, βάλτε το μπροστά στο φως και δείτε πόσο περνάει από μέσα του. Όσο λιγότερο περνά, τόσο περισσότερο σας προστατεύει. Σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες, το 52% των καλοκαιρινών υφασμάτων που εξετάστηκαν είχαν δείκτη προστασίας (UPF) κάτω από 30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντάξει κάποιες οδηγίες για την κατασκευή ενδυμάτων που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό θα αναγράφεται και στην ετικέτα κάθε ενδύματος. Ένα συνηθισμένο λευκό βαμβακερό φανελάκι έχει δείκτη προστασίας 3-10. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να φοράμε αντιηλιακό πριν ντυθούμε.


 • Το σκούρο δέρμα χρειάζεται λιγότερη προστασία από τον ήλιο.
ΜΥΘΟΣ. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει καρκίνο του δέρματος. Ακόμη κι ένα άτομο με σκούρο δέρμα. Γι’ αυτό, οι γιατροί συνιστούν να προφυλάσσονται όλοι από τον ήλιο, ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματός τους.


 • Τα σκούρα γυαλιά ηλίου προστατεύουν καλύτερα από τις υπεριώδεις ακτίνες.
ΜΥΘΟΣ. Το χρώμα των γυαλιών δεν έχει σχέση με την προστασία που προσφέρουν από τον ήλιο. Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορέσετε να δείτε καμιά διαφορά ανάμεσα στα γυαλιά που ανακόπτουν τις υπεριώδεις ακτίνες και σε αυτά που τις αφήνουν να περάσουν. Καλύτερα αναζητήστε την ετικέτα του κατασκευαστή που αναγράφει ότι αυτά τα γυαλιά αποκλείουν το 99% ή το 100% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ακόμα, προσέξτε να εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπό σας ή στο πρόσωπο του παιδιού.


 • Όταν έχει συννεφιά δεν χρειάζεται να βάζουμε αντιηλιακό.
ΜΥΘΟΣ. Το 90% της υπεριώδους ακτινοβολίας περνά μέσα από τα σύννεφα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να φοράμε αντιηλιακό και τις συννεφιασμένες μέρες.


Διαβάστε περισσότερα...

Ενιαίο μισθολόγιο

Ενιαίο μισθολόγιο. Δίκαιο μισθολόγιο;
Των Ρεβεκκας Xριστοπουλου και Βασιλη Mοναστηριωτη*

Νέες περικοπές μισθών κρέμονται πάνω από τα κεφάλια «ευνοημένων» δημοσίων υπαλλήλων. Ηδη μέσα στην περασμένη εβδομάδα η τρόικα ζήτησε 20% περαιτέρω μείωση στους μισθούς των ΔΕΚΟ. Παράλληλα, ο κ. Ραγκούσης επιβεβαίωσε την κατάργηση των ειδικών μισθολογίων που αφορούν 15 κατηγορίες υπαλλήλων (γιατροί, δικαστικοί, διπλωματικοί, ακαδημαϊκοί κ. ά.), με ανακατανομές βασικών μισθών και επιδομάτων προς όφελος των χαμηλόμισθων. Ολα αυτά συμβαίνουν εν μέσω αποκαλύψεων πως ορισμένες ΔΕΚΟ αποφεύγουν με διάφορα τεχνάσματα να εφαρμόσουν το υπάρχον πρόγραμμα περικοπών, ενώ νέα έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών προβάλλει τρανταχτές αδικίες στο ευρύτερο μισθολογικό σύστημα του Δημοσίου.

Σε κάθε ευκαιρία, η κυβέρνηση τονίζει πως τα νέα μέτρα έχουν έντονο το στοιχείο της δικαιοσύνης. Το σύνθημα είναι: ίδιες αποδοχές για τα ίδια προσόντα. Πόσο άδικες είναι όμως οι αμοιβές του Δημοσίου; Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσει κανείς αυτήν την ερώτηση. Ο πρώτος είναι να συγκρίνει τους μισθούς του Δημοσίου με αντίστοιχους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, μετρώντας έτσι αδικίες εις βάρος του 70% του δυναμικού της χώρας που δεν εργάζεται στο Δημόσιο. Ο δεύτερος είναι να συγκρίνει αντίστοιχους μισθούς ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους του Δημοσίου, μετρώντας αδικίες μέσα στο υπόλοιπο 30%. Δυστυχώς, τις διαφορές αυτές δεν τις γνωρίζει με ακρίβεια ούτε η ίδια η κυβέρνηση. Ακόμα και η έκθεση που πρόσφατα έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ραγκούσης περιγραφικά αναλύει μόνο το ένα τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων. Αναζητήσαμε απαντήσεις σε στοιχεία του 2007 από την Ερευνά Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μετά οικονομετρική ανάλυση προέκυψε ότι, πριν από την κρίση, ένας δημόσιος υπάλληλος αμειβόταν κατά μέσο όρο 12% περισσότερο από έναν ιδιωτικό υπάλληλο με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (εκπαίδευση, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, αντικείμενο απασχόλησης κ. τ. λ.). Οι πιο κερδισμένοι ήταν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίοι αμειβόταν 16% περισσότερο από ιδιωτικούς υπάλληλους με τα ίδια προσόντα. Ακολουθούν κατά σειρά οι εργαζόμενοι σε υπουργεία (14%), σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς (11%), σε δημόσιες εταιρείες (10%), σε δημόσιες τράπεζες (7%), και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (6%).

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, οι περικοπές του 2010 (οριζόντιες μειώσεις 10% σε βασικούς μισθούς και περικοπές των επιδομάτων αδείας), κάλυψαν ήδη τη μέση διαφορά μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών μισθών. Επιπλέον, η αντιστοίχηση μισθών-προσόντων σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου που μόλις αποφάσισε η κυβέρνηση, εάν εφαρμοστεί σωστά, τείνει να καλύψει ανισότητες μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων. Ετσι, το μήνυμα της κυβέρνησης επιβεβαιώνεται: οι μέχρι τώρα περικοπές εξαλείφουν αδικίες που διατηρούνταν στην αγορά εργασίας για δεκαετίες. Από εδώ και στο εξής, όμως, το επιχείρημα της δικαιοσύνης δεν μπορεί να συνοδεύει περαιτέρω περικοπές. Νέες μειώσεις στους μισθούς του Δημοσίου θα αντιστρέψουν τις ανισότητες που υπήρχαν στο παρελθόν και θα αποσκοπούν ξεκάθαρα σε μείωση του δημοσίου χρέους. Και το σημαντικότερο, θα οδηγήσουν πιθανώς σε συμπίεση των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας τη χώρα όλο και περισσότερο μια οικονομία «χαμηλού κόστους» και χαμηλής παραγωγικότητας.

* Η δρ Ρεβέκκα Χριστοπούλου είναι ειδική ερευνήτρια στο Κολέγιο Ανθρώπινης Οικολογίας του Πανεπιστημίου Cornell. Ο δρ Βασίλης Μοναστηριώτης είναι επίκουρος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου και ερευνητής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE.


Πηγή: Εφημερίδα "Καθημερινή"


-----------------------


Ενιαίο μισθολόγιο


Ποιοι θα πληγούν, πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές, ποια επιδόματα διασώζονται
ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΠΕΛΕΚΥΣ του ενιαίου μισθολογίου θα πέσει βαρύς στους προνομιούχους του Δημοσίου που έχουν συνολικές αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ λόγω των πολλών επιδομάτων και των ειδικών παροχών. Στην κατηγορία των... μεσαίων εισοδημάτων θα γίνει η μεγάλη «σφαγή» των κλαδικών επιδομάτων, ενώ θα καθιερωθεί νέο μισθολόγιο για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι θα εξομοιωθούν μισθολογικά με τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Τις βαρύτερες επιπτώσεις θα υποστούν οι υψηλόμισθοι του Δημοσίου, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι οι υπάλληλοι της Πολιτικής Αεροπορίας, του υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί υπάλληλοι. Οι περικοπές θα κυμαίνονται από 15% έως και 40%, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις υψηλόμισθων. Οι μειώσεις θα προστεθούν στις περυσινές απώλειες από τα δώρα και τα επιδόματα, που ήδη έχουν περικόψει τις αποδοχές κατά 20%. Αντίθετα, οι χαμηλόμισθοι μπορούν να ελπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυξήσεις 5%-10%.

Η δεύτερη πολυπληθής κατηγορία που θα μετρήσει απώλειες θα είναι οι 300.000 υπάλληλοι του Δημοσίου που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια, τα οποία θα καταργηθούν. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν υψηλόμισθοι δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, δημοτικοί υπάλληλοι και διπλωμάτες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις θα περικοπούν τα 17 ειδικά επιδόματα και θα διατηρηθούν μόνο το επίδομα αντικειμένου εργασίας και το επίδομα θέσης ευθύνης, εκτός από το οικογενειακό. Όσοι έχουν χαμηλότερες αποδοχές, παρότι διαθέτουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα είναι οι μόνοι που μπορούν να περιμένουν αυξήσεις.

Τι λέει η ΑΔΕΔΥ

Στο τραπέζι του διαλόγου με την ΑΔΕΔΥ -η οποία προειδοποιεί ότι δεν θα προσέλθει αν δεν επιστρέψουν ο 13ος και ο 14ος μισθός- βρίσκονται δύο πορίσματα, της επιτροπής στελεχών των δύο υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και της εταιρείας Hay Group Α.Ε. και Icap Group, καθώς και τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για ευνόητους λόγους και θα αποτελέσουν τη βάση του νομοσχεδίου που προωθείται για ψήφιση έως το τέλος Ιουνίου). Τα νέα μέτρα θα μπουν σταδιακά σε εφαρμογή προκειμένου να είναι ομαλή η προσαρμογή.

«Η μελέτη περιέχει ασάφειες», παρατηρεί ο πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος«στον τρόπο που διαχειρίζεται το μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Για παράδειγμα, οι περυσινές περικοπές μείωσαν το συνολικό κονδύλι για τη μισθοδοσία μας κατά 28%. Η μελέτη αναγνωρίζει περικοπές της τάξης του 11%, γιατί μας βάζει στην ίδια κατηγορία με τους ιατροδικαστές και άλλους κλάδους. Τα επιδόματα καλύπτουν το 40% των αποδοχών μας, αλλά αυτό ήταν επιλογή της Πολιτείας για να εξισορροπήσει ελλείψεις. Άλλωστε, μας καλύπτει το Σύνταγμα που επιτάσσει ίσους όρους για τις τρεις εξουσίες, τη δικαστική, τη νομοθετική και την εκτελεστική».

Διαφορές μεταξύ των υπουργείων

Η «σημαία» των επιχειρημάτων της κυβέρνησης για το πέρασμα σε πιο αξιοκρατικό μισθολόγιο με αναγκαίες περικοπές βάσει των μελετών είναι το παράδειγμα του νεοεισερχομένου στο Δημόσιο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο οποίος αμείβεται με 1.280 ευρώ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με 2.309 ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών. Επίσης παρουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το 2000 η αμοιβή ανά εργαζόμενο στη γενική κυβέρνηση ήταν 17.760 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα 12.478 ευρώ. Η απόκλιση ήταν περίπου 42%. Το 2008 η αμοιβή ανά εργαζόμενο στη γενική κυβέρνηση ήταν 26.556 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα 19.147 ευρώ. Η απόκλιση ανήλθε στο 38,7%.

Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία; Τα επιδόματα σήμερα φτάνουν τα 199 (!), ενώ υπάρχουν μισθοί πολλών ταχυτήτων, με συνέπεια να επικρατεί ένα απερίγραπτο και ανεξέλεγκτο μισθολογικό χάος. Από τα επιδόματα εκείνα με το υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος είναι η οικογενειακή παροχή (περίπου 240 εκατ. ευρώ ετησίως η συνολική δαπάνη), το κίνητρο αποδόσεως, το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών, τα επιδόματα των δικαστικών, όπως και τα ειδικά επιδόματα (ΔΕΤΕ, ΔΙΒΕΤ κ.λπ.).

Μένουν 4 επιδόματα

Τα 40 επιδόματα από τα 199 χαρακτηρίζονται γενικά και χορηγούνται σε 26 κατηγορίες υπαλλήλων. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, από τα 40 σχεδιάζεται να καταργηθούν τα 36 και να ενσωματωθούν σε ένα, το οποίο θα ξεκινά από τα 140-145 ευρώ για τους υπαλλήλους ΥΕ και θα αυξάνεται ανάλογα με το κλιμάκιο. (Τα 140 ευρώ που θεσπίστηκαν επί υπουργίας Ρέππα χορηγούνται ήδη ως έξτρα επίδομα σε περίπου 35.000 υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα και στους συνταξιούχους.) Από το «τσουνάμι» θα διασωθούν μόνο τέσσερα επιδόματατο οικογενειακό, το επίδομα θέσης, το κίνητρο απόδοσης, που θα μετατραπεί σε πριμ παραγωγικότητας και θα καταβάλλεται έπειτα από αξιολόγηση, καθώς και το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο θα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζομένους ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της εργασίας τους. Το επίδομα ειδικών συνθηκών θα αντικαταστήσει αυτά που δίνονταν για τον ίδιο σκοπό και θα καταργηθούν τα επιδόματα κινδύνου και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για τους στρατιωτικούς, νοσοκομειακής απασχόλησης, τους γιατρούς του ΕΣΥ κ.λπ.

Με τη διατήρηση του επιδόματος των 140 ευρώ και την ενσωμάτωσή του στον βασικό μισθό το εισαγωγικό κλιμάκιο για την κατηγορία ΥΕ πρόκειται να διαμορφωθεί σε 856 ευρώ από 711 ευρώ που είναι σήμερα, για την κατηγορία ΔΕ σε 975 ευρώ από 830 ευρώ, για την ΤΕ σε 1.083 ευρώ από 938 ευρώ και για την κατηγορία ΠΕ σε 1.129 ευρώ από 984.

Ως βασικός κανόνας θα ισχύσει να λαμβάνουν ίσες αποδοχές όλοι οι υπάλληλοι που έχουν κοινά προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία. Οι δικαστικοί λειτουργοί, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα σενάρια που μελετώνται, θα λαμβάνουν τα ίδια χρήματα με τους συναδέλφους τους στα υπόλοιπα υπουργεία που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, αλλά θα διαφοροποιούνται στο επίδομα ειδικών συνθηκών. Το ίδιο θα ισχύσει για τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, ακόμα και για τους υπαλλήλους στην καθαριότητα των ΟΤΑ. Σ' έναν βαθμό, δηλαδή, θα διατηρηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα οι διαφοροποιήσεις των μισθολογίων μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα, αλλά θα γίνει προσπάθεια μείωσης της ψαλίδας.

Πώς διαμορφώνονται τα ειδικά μισθολόγια (Παραδείγματα)

Δικαστικός
με 18 χρόνια υπηρεσίας έχει συνολικές μικτές αποδοχές 5.309 ευρώ. 2.852 ευρώ είναι ο βασικός μισθός, 1.026 ευρώ το χρονοεπίδομα, 662 το επίδομα ταχείας απονομής δικαιοσύνης (!) και 769 ευρώ η πάγια αποζημίωση. Αν περικοπούν τα 2 επιδόματα, οι αποδοχές θα συρρικνωθούν στα 3.621 ευρώ. Μείωση 35%.

Διευθυντής υπ. Οικονομικών ΠΕ
με 28 χρόνια υπηρεσίας εισπράττει βασικό μισθό 1.200 ευρώ και 1.100 ευρώ από επιδόματα, σύνολο 2.300. Με τις περικοπές με βάση ένα πλαφόν (ίσως των εκπαιδευτικών) και την ενσωμάτωση, οι αποδοχές θα συρρικνωθούν στα 1.770 - μείωση 30%. Πέρυσι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε ετήσια μείωση 8.400 ευρώ.

Εκπαιδευτικός
με 20 χρόνια υπηρεσίας εισπράττει 1.385 ευρώ βασικό μισθό και 596 ευρώ από επιδόματα μετά την περυσινή περικοπή, σύνολο 1.981 ευρώ. Μετά την κατάργηση και την ενσωμάτωση οι συνολικές αποδοχές του θα συρρικνωθούν στα 1.613 ευρώ. Μείωση 18,5%.

Ένστολος
με 25 χρόνια υπηρεσίας έχει βασικό μισθό 899 ευρώ και σύνολο επιδομάτων 2.500 ευρώ αν κατέχει θέση ευθύνης. Με τις περικοπές η αμοιβή του θα συρρικνωθεί στα 1.900 ευρώ, συν το επίδομα ειδικών συνθηκών. Μείωση 35%.

Διευθυντής γιατρός του ΕΣΥ
με 20 χρόνια υπηρεσίας έχει βασικό μισθό 1.468 ευρώ και 1.500 ευρώ από επιδόματα. Με τις περικοπές η αμοιβή του θα συρρικνωθεί στα 2.400. Μείωση 20%.Πηγή: Εφημερίδα "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ"
Δείτε επίσης: 

Νέα τροπή στο σχέδιο για το ενιαίο μισθολόγιο

Ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα...