Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

Πολιτικές προστασίας για άτομα με αναπηρία

Τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής. Η κα Κατσέλη αναφέρθηκε στα εξής:

A. Πολιτικές και προτεραιότητες για την προώθηση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης
• Η εφαρμογή της αρχής παροχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε πολιτικής του Υπουργείου.

• Ψήφιση νομοσχεδίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (εναρμόνιση Κοινοτικής Οδηγίας): δημιουργία και στη χώρα μας ενός ενιαίου και συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, ισότητα στις συνθήκες και τους όρους εργασίας, καθώς και στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης). • Με τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και με τον συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής (σύσταση Ειδικής Γραμματείας), τίθενται στο επίκεντρο των πολιτικών του Υπουργείου η κοινωνική ένταξη και η προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Προτεραιότητες πολιτικής για το 2011 για την κοινωνική ένταξη και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
• Διαβούλευση και κατάθεση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και τη σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας.
• Προώθηση Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων στήριξης της εργασίας.
• Διεύρυνση κοινωνικών παροχών προς ανέργους και άλλες ευπαθείς ομάδες με προτεραιότητα σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
• Υλοποίηση και επέκταση στοχευμένων προγραμμάτων για διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας και αποτελεσματική ένταξη νέων, γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.
• Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου και δράσεις για στήριξη νέων και οικογένειας.
• Θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών.
• Θεσμικές παρεμβάσεις για τα ΑΜΕΑ.

Β. Πολιτικές και προτεραιότητες για ΑΜΕΑ 
1. Εκκρεμότητες παρελθόντος

i. Η διαδικασία της προκήρυξης θέσεων εργασίας για το δημόσιο που πραγματοποιήθηκε με βάση τον ν.2643/1998 το 2008 βρίσκεται σε τελικό στάδιο και μέχρι τα Χριστούγεννα του 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων. Προβλέπεται η τοποθέτηση 142 ατόμων.
ii. Η προκήρυξη θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που πραγματοποιήθηκε με βάση το ν.2643/1998 τον Δεκέμβριο του 2008, αναστέλλεται λόγω αλλαγής των συνθηκών και αποφυγής νομικών εμπλοκών και ταλαιπωρίας όσων είχαν υποβάλει.
iii. Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στην οποία όσοι είχαν υποβάλει μέχρι σήμερα αυτοδίκαια θα συμπεριληφθούν.

2. Προγράμματα ΟΑΕΔ (υλοποιούνται) i. Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και άλλες ευπαθείς ομάδες. Οι 2.080 θέσεις αφορούν αποκλειστικά ΑΜΕΑ [διάρκεια του προγράμματος 48 μήνες, εκ των οποίων οι 36 με επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 12 χωρίς επιχορήγηση, προϋπολογισμός 30,6 εκατ. Ευρώ.

ii. Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ΑμεΑ, τη στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στην εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας με ποσοστό 90% επί του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για καθεμία από τις εργονομικές διευθετήσεις και μέχρι του ποσού των 2500 ευρώ. Δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την απασχόληση ΑμεΑ (βλέπε i. Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνεται στα 30,6 εκατ. ευρώ του ανωτέρω προγράμματος).

iii. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και άλλες ευπαθείς ομάδες. Οι 600 θέσεις αφορούν αποκλειστικά ΑΜΕΑ [διάρκεια προγράμματος 36 μήνες, συνολικό ποσό επιχορήγησης για τον κάθε επαγγελματία 28.000 ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός 22,5 εκατ. ευρώ].

iv. Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ΑμεΑ, τη στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών. Ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας με ποσοστό 90% επί του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για καθεμία από τις εργονομικές διευθετήσεις και μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ. Η δαπάνη υλοποίησης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και από τον τακτικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ (βλέπε iii. Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνεται στα 22,5 εκατ. ευρώ του ανωτέρω προγράμματος).

3. Κοινωνική Οικονομία και Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας 
i. Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και τη σύσταση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας από ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών (ενδεικτικά: οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας, υποστήριξη μειονεκτούντων νέων/κοινωνικής επανένταξης, δημόσια και οικιακή ασφάλεια, εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, βελτίωσης κτιρίων, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, διαχείριση και λειτουργία καταστημάτων με τοπικό χαρακτήρα, υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.).

ii. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο θεμελιώνεται η δέσμευση της Κυβέρνησης για τη στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας στη χώρα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συμβολής της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων, ανάσχεσης της ανεργίας σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης και προώθησης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας.

iii. Συστήνεται Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας για την παροχή μικροπιστώσεων και μικροδανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική ζωή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, π.χ. ΑΜΕΑ, γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες ή άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

4. Νέα προγράμματα και Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης και Προστασίας Ευπαθών Ομάδων: ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης των ΑΜΕΑ. 
5. Αναβάθμιση Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ: Στο πλαίσιο των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ, ήδη εκπονείται από την ΕΣΑμεΑ μελέτη για αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ (συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων σε τομείς που σχετίζονται με τα Άτομα με Αναπηρία, εισήγηση μέτρων, πολιτικών και προγραμμάτων στους αρμόδιους φορείς, επιστημονική υποστήριξη Δημόσιου Τομέα, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδιωτικού Τομέα καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν στα ΑΜΕΑ, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για δράσεις, έργα, στατιστικά στοιχεία και δείκτες που αφορούν στα ΑΜΕΑ κ.ά). [ολοκλήρωση: Απρίλιος 2011].

6. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ΑΜΕΑ 
7. Εθνικό πρότυπο για τις φιλικές προς ΑΜΕΑ επιχειρήσεις: Σχεδιασμός, υλοποίηση και προβολή από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ. 

Πηγή: http://www.euro2day.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέο θεσμικό πλαίσιο για Κοινωνική Οικονομία και Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και τη σύσταση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής η Υπουργός Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη παρουσιάζοντας τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Υπουργείου Εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν αν συσταθούν από ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών όπως είναι οι οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας, η υποστήριξη μειονεκτούντων νέων/κοινωνικής επανένταξης, η δημόσια και οικιακή ασφάλεια, εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, βελτίωσης κτιρίων, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, διαχείριση και λειτουργία καταστημάτων με τοπικό χαρακτήρα, υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας στη χώρα, στην ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης και στην προώθηση εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και στην κοινωνικο-οικονομική τους επανένταξη.

Ακόμη πρόκειται να συσταθεί Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας για την παροχή μικροπιστώσεων και μικροδανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική ζωή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, π.χ. ΑΜΕΑ, γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες ή άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά τη διάρκεια του 2011 θα προωθηθούν νέα προγράμματα και Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης και Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, θα δημιουργηθεί νέο θεσμικό πλαίσιο και θα αναβαθμιστεί το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑΜΕΑ

Όπως ανέφερε η κ. Κατσέλη εκπονείται ήδη από την ΕΣΑμεΑ μελέτη για αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ (συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων σε τομείς που σχετίζονται με τα 'Ατομα με Αναπηρία, εισήγηση μέτρων, πολιτικών και προγραμμάτων στους αρμόδιους φορείς, επιστημονική υποστήριξη Δημόσιου Τομέα, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδιωτικού Τομέα καθώς και άλλων φορέων σε θέματα που αφορούν στα ΑΜΕΑ, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για δράσεις, έργα, στατιστικά στοιχεία και δείκτες που αφορούν στα ΑΜΕΑ κ.ά). [ολοκλήρωση: Απρίλιος 2011].

Εκτός από τη δημιουργία νέων προγραμμάτων θα επιλυθούν κατά τη διάρκεια του επομένου έτους εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί όπως η εκδίκαση των ενστάσεων της προκήρυξης θέσεων εργασίας για το δημόσιο που πραγματοποιήθηκε με βάση τον ν.2643/1998 το 2008 και προβλέπεται η τοποθέτηση 142 ατόμων.

Αναστέλλεται λόγω αλλαγής των συνθηκών και αποφυγής νομικών εμπλοκών και ταλαιπωρίας όσων είχαν υποβάλει αιτήσεις στην προκήρυξη θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που πραγματοποιήθηκε με βάση το ν.2643/1998 τον Δεκέμβριο του 2008, και θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στην οποία όσοι είχαν υποβάλει μέχρι σήμερα αυτοδίκαια θα συμπεριληφθούν.

Η υπουργός Εργασίας εξήγγειλε επίσης τη δημιουργία εθνικού προτύπου για τις φιλικές προς ΑΜΕΑ επιχειρήσεις ο σχεδιασμός η υλοποίηση και η προβολή του οποίου θα αναληφθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ.
Πηγή: http://www.express.gr/
Διαβάστε περισσότερα...

Μεγαλύτερη υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες


Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης
Μία νέα ιστοσελίδα εγκαινίασε η διεθνής ομοσπονδία αυτοκινήτου (FIA) και απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία έχοντας ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες στάθμευσης αυτών. Η συγκεκριμένη παρέχει πλήρη και κατατοπιστική καθοδήγηση σχετικά με  τους χώρους στάθμευσης και τις ειδικές άδειες που παρέχονται στα ΑμΕΑ. Τα στοιχεία δίνονται για τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται χώρες  του εξωτερικού, όσον αφορά στη δυνατότητα που έχουν για ειδικές θέσεις στάθμευσης στη χώρα που επισκέπτονται και με ποιους όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να ζητήσουν από τις Δημοτικές Αρχές κάθε χώρας να εφαρμόσουν τους κανόνες, ώστε η επίσκεψη των ΑμΕΑ να γίνεται χωρίς πρόβλημα.

Μεγαλύτερη ανάγκη πληροφόρησης
Η FIA θεωρείται από τους πρωτοπόρους οργανισμούς στην προώθηση δικαιωμάτων των οδηγών. Μέσω των μελών της, των εθνικών αυτοκινητιστών και τουριστικών οργανισμών, η Ομοσπονδία προωθεί τα συμφέροντα  114 εκατ. πολιτών από  όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμΕΑ. Πολλά μέλη της Ομοσπονδίας αλλά και ΑμΕΑ  δικαιούνται να έχουν ειδική άδεια στάθμευσης. Όπως δήλωσε ο Jacob Bangsgaard, γενικός διευθυντής της 1ης Περιφέρειας  της FIA: «Τα άτομα  με αναπηρία έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη πληροφόρησης  από  αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες όσον αφορά στις δυνατότητες μετακίνησής τους και στην κυκλοφορία τους.  Η νέα αυτή ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της συνεισφοράς της FIA στην προσπάθειά της να στηρίξει ενεργά την πρόσβαση όλων στην καθημερινή κυκλοφορία».
Χωρίς εμπόδια
Σε έναν κόσμο με συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία και τα ταξίδια με το αυτοκίνητο να είναι συνήθως το προτιμώμενο μέσο μετακίνησης και για τα άτομα με αναπηρία, η  ειδική άδεια στάθμευσης για τα ΑμΕΑ συμβάλλει σημαντικά  στην αντιμετώπιση των κάθε εμποδίου στην πρόσβασης τους, με την ύπαρξη θέσεων  στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από τον τελικό τους προορισμό.

Η ιστοσελίδα είναι η www.fiadisabledtravellers.com

Διαβάστε περισσότερα...