Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Ποιοι θα πληρώσουν το «χαράτσι» στα ακίνηταΠλήρης οδηγός για το Ε9.

«Φωτιά» είναι οι φόροι που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα, οι οποίοι μάλιστα αναμένεται να εκτιναχθούν στα ύψη με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των αγοραίων, που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, η οποία δεν αποκλείεται να συνοδευτεί με περικοπή των αφορολόγητων ποσών.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν φέτος οι πολίτες, αλλά και συνηθέστερα λάθη ή απορίες των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν το 2011 μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, νέα δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), στην οποία θα πρέπει να καταγράψουν τις συγκεκριμένες μεταβολές. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουλίου 2012.

Όσοι φορολογούμενοι κατείχαν, την 1η-1-2011 ή και την 1η-1-2012, κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Αν είχαν τα ακίνητα αυτά και την 1η-1-2011 και την 1η-1-2012 θα πληρώσουν δύο φορές τον ΦΑΠ!

Το υπουργείο Οικονομικών δίνει και απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήματα πολιτών σχετικά με το Ε9 του έτους 2012 και τον ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012:

Α. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012


1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012;


Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2012 είναι:

- Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011.
- Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.
- Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (έτη 2005 έως 2011), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.

- Το προστατευόμενο μέλος που υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2011.

2. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9;


ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

3. Σε περίπτωση γάμου εντός του 2011 υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινό Ε9;


Σε περίπτωση γάμου εντός του 2011 υποχρεούται ο υπόχρεος-σύζυγος να υποβάλλει Ε9 έτους 2012 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών.

4. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για υπόχρεο σε δήλωση Ε9 που απεβίωσε εντός του 2011;


Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου μέχρι 31-12-2011 υποχρεούνται οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2012 στο όνομα του αποβιώσαντος συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου» καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις προηγουμένων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία».

Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011 ή οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2011.

5. Όταν επέλθει μεταβολή εντός του έτους 2011 στην οικογενειακή κατάσταση λόγω θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών ποιος υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9;


Σε περίπτωση θανάτου της συζύγου ή των προστατευόμενων μελών του υπόχρεου μέχρι 31-12-2011, ο υπόχρεος-σύζυγος θα υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2012 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» καθώς και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -Λόγω θανάτου». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν στοιχεία των ακινήτων του θανόντος.

6. Σε περίπτωση διακοπής σχέσης των συζύγων εντός του έτους 2011, ποιος υποχρεούται να υποβάλει Ε9;


Σ' αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος-σύζυγος που τα προηγούμενα έτη είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό έντυπο Ε9, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και να αναγράψει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο -σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

7. Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο την 1η Ιανουαρίου 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται σε υποβολή Ε9 για το έτος 2012;


Ο υπόχρεος-γονέας που στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2012 δεν είναι προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο -τέκνο» και «μεταβολή σχέσης -διαγραφή -άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δε θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει έντυπο Ε9 έτους 2012 με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του, δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2012.

8. Ακίνητο που μεταβιβάστηκε μέσα στο έτος 2011 και είχε αναγραφεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγουμένων ετών πώς θα διαγραφεί;


Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό της δήλωσης θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και στη στήλη «κωδ. μεταβολής» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδικός αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.

Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

9. Πώς γίνεται η μεταβολή ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών;


Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2012 και στη στήλη «κωδ. μεταβολή» (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί).

Ως αύξων αριθμός του ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2008 θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο αριθμός Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και όχι ο αύξων αριθμός ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τότε αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. από το εκκαθαριστικό έτους 2009.

Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. ως αύξων αριθμός θα αναγραφεί εκείνος της δήλωσης Ε9 με τον οποίο δηλώθηκε το ακίνητο για πρώτη φορά.

10. Πώς δηλώνεται ακίνητο που αποκτήθηκε εντός του έτους 2011;


Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί από τον υπόχρεο δήλωση Ε9 έτους 2012, και στην πρώτη σελίδα του εντύπου στις ενδείξεις «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 τα έτη 2005 έως 2010» και «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 το έτος 2011» θα διαγραμμιστούν οι αντίστοιχες επιλογές, δηλαδή «ΝΑΙ» εφόσον έχουν δηλωθεί ακίνητα ή «ΟΧΙ» εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ακίνητα για τα έτη αυτά. Στη στήλη «κωδ. μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (24 του πίνακα 1 και 22 του πίνακα 2) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης Ε9 προηγουμένων ετών.

11. Με το Ε9 υποβάλλονται και οι τίτλοι κυριότητας;


ΟΧΙ, υποχρεούται όμως ο υπόχρεος στις σημειώσεις φορολογουμένου να αναγράψει τον αριθμό παραστατικού και την ημερομηνία αυτού που αποδεικνύει τη μεταβολή, (π.χ. συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κλπ).

12. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;

Στον πίνακα 1 γράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Επίσης στον ίδιο πίνακα γράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

13. Για ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο 2011 αλλά μεταβιβάστηκε το ίδιο έτος, υποχρεούται ο υπόχρεος να το αναγράψει στο Ε9 έτους 2012;


Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Β. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)

1. Ποια φυσικά πρόσωπα είναι υποκείμενα στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.);


Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους που έχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής, των ακινήτων αυτών. Από την 1η-1-2011 ισχύει, για τα φυσικά πρόσωπα, αφορολόγητο όριο αξίας της τάξεως των 200.000 ευρώ.2. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού φόρου ακίνητης περιουσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου;

Το πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από φυσικά πρόσωπα εντός του 2012.

3. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας;


Όχι. Η δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται μηχανογραφικά από το υπουργείο Οικονομικών με βάση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2012 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 έως και 2011, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του 2012, η οποία περιλαμβάνει τυχόν μεταβολές της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης που έγιναν εντός του 2011 και ισχύουν την 1η-1-2012.

4. Πώς καταβάλλεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων;


Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από τη βεβαίωση του τέλους. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου έτους τότε καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις και αν βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο και έπειτα καταβάλλεται εφάπαξ. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι 250 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο, για όλους τους υπόχρεους τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

5. Ποιοι πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον ΦΑΠ;


Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων φυσικών προσώπων ισχύουν τα εξής:

- Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 60%.

- Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος, για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 100%.

- Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 100%.

- Τέλος, επιβάλλεται πρόστιμο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

- Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή εφόσον έχει ήδη επιβληθεί αυτοτελές πρόστιμο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.Διαβάστε περισσότερα...

Κοινωνικό παντοπωλείο από το ΛΑΟΣΘα δοθούν αρχικά 200 τενεκέδες με λάδι.

Την έναρξη κοινωνικού παντοπωλείου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.

Σε πρώτη φάση το παντοπωλείο θα διαθέσει 200 τενεκέδες λάδι, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους Έλληνες που το έχουν ανάγκη.


Διαβάστε περισσότερα...

Δωρεάν σπιρομέτρηση στον Πλατανιά ΧανίωνΤο Σάββατο 10 Μαρτίου και την Τετάρτη 14 Μαρτίου.

Δωρεάν πρόγραμμα σπιρομέτρησης διοργανώνει ο δήμος Πλατανιά στα Χανιά αυτό το Σάββατο 10 Μαρτίου στο χώρο του πρώην δημαρχείου Bουκολιών από τις 10:00-13:00.

Το ίδιο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και την Τετάρτη 14 Μαρτίου στον Πλατανιά από τις 17.00-20.00 στο χώρο του Δημαρχείου στο Γεράνι.


Διαβάστε περισσότερα...

«Χάσε τα περιττά κιλά αλλιώς θα πεθάνεις»Οι γιατροί του δίνουν δύο χρόνια ζωής...

Ο Michael Hebranko έχει γίνει γνωστός στον κόσμο λόγω της συνεχούς προσπάθειας του να χάσει βάρος, ακολουθώντας την γιο-γιο δίαιτα. Οι γιατροί του 58χρονου τον έχουν προειδοποιήσει όμως ότι μπορεί να μην καταφέρει να φτάσει τα 60 αν δεν χάσει τουλάχιστον 63 κιλά όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Η παχυσαρκία του έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, όπως καρδιακή ανεπάρκεια και ανεπάρκεια του συκωτιού και του νεφρού. Ο Michael τα τελευταία 24 χρόνια βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να χάσει τα περιττά κιλά, ακολουθώντας την γιο-γιο δίατια καθώς δεν μπορεί να αντισταθεί στο φαγητό.

Ο 58χρονος, που έχει φτάσει τα 266 κιλά, παραδέχτηκε ότι γνωρίζει ότι η συνήθεια του αυτή μπορεί να τον σκοτώσει, αλλά είναι εθισμένος στο φαγητό όπως ένας αλκοολικός και ένας ναρκομανής.Διαβάστε περισσότερα...

Το παιδί που έγινε... πορτοκαλί!Φωτογραφίες από τον μικρό που δεν μεταβολίζει την καροτίνη.

Η κατανάλωση καρότων μπορεί να βοηθά τον Λίο Μπάρνετ να βλέπει καλά αλλά κάνει επίσης το χρώμα του δέρματός του… πορτοκαλί!

Ο τρίχρονος πιστεύεται πως είναι ο μόνος άνθρωπος στη Βρετανία που πάσχει από μία ασθένεια που εμποδίζει το σώμα του από το να μεταβολίσει την καροτίνη, την ουσία που δίνει στα τρόφιμα, όπως τα καρότα, το πορτοκαλί χρώμα.

Όταν η ουσία συσσωρεύεται, το δέρμα του μικρού γίνεται πορτοκαλί.

Η μητέρα του αναγκάστηκε να τον βάλει σε αυστηρή δίαιτα από την οποία αποκλείονται όλες οι τροφές που περιέχουν καροτίνη.

Για πρώτη φορά πρόσεξε το πρόβλημα του παιδιού όταν ο Λίο ήταν έξι μηνών. «Έπαθε πνευμονία, κινδυνέψαμε να τον χάσουμε. Έπαθε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και νομίζαμε πως το πορτοκαλο-κίτρινο χρώμα του οφειλόταν σ’ αυτό. Αλλά, ένα μήνα μετά παρέμενε ακόμα πορτοκαλί…», λέει η 40χρονη.

Ένας ειδικός της είπε να μην του δίνει καθόλου πορτοκαλί φαγητά αλλά δεν υπήρξε καμία διαφορά. Στη συνέχεια οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος κι έτσι ανακάλυψαν πως του έλειπε ένα ένζυμο, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να μην μπορεί να μεταβολίσει την καροτίνη σε βιταμίνη Α που ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται «hyper-beta carotenemia».

Η καροτίνη είχε συσσωρευτεί σε τέτοιο βαθμό στον οργανισμό του που το χρώμα του παρέμενε πορτοκαλί παρότι δεν κατανάλωνε πια πορτοκαλί τροφές. Τελικά με τον καιρό το χρώμα του επανήλθε στο φυσιολογικό.

Διαβάστε περισσότερα...

Σκύλος «ανιχνεύει» το σάκχαροΈσωσε διαβητική τέσσερις φορές.

Άλλη μια συγκινητική ιστορία που βλέπει το φως της δημοσιότητας έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο σκύλος δεν έχει κερδίσει τυχαία τον τίτλο του πιο «πιστού φίλου».

Για τη 42χρονη Carol Miller, που πάσχει από διαβήτη, ο σκύλος της είναι ο «φύλακας άγγελός» της αφού την έχει σώσει τέσσερις φορές από τον θάνατο.

Η Carol, μητέρα τριών παιδιών, έχασε τη γη κάτω απ’ τα πόδια της τον περασμένο Μάιο, όταν οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι πάσχει από διαβήτη τύπου 1.

Η κατάσταση της υγείας της είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να κάνει ενέσεις ινσουλίνης πέντε φορές ημερησίως, ενώ κινδυνεύει να πέσει σε διαβητικό κώμα, ακόμα και να πεθάνει στον ύπνο της.

Με αφορμή ένα άρθρο που διάβασε στο Διαδίκτυο για σκυλιά που ανιχνεύουν το σάκχαρο στο αίμα και φοβούμενη για τη ζωή της, η 42χρονη μητέρα αποφάσισε να αγοράσει ένα εκπαιδευμένο κόκερ σπάνιελ για να την προστατεύει κυρίως τις ώρες που κοιμάται.

«Μου έσωσε τη ζωή τέσσερις φορές από τον Ιανουάριο», δήλωσε συγκινημένη η Carol.

«Αν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα πέσουν αρχίζω να ιδρώνω και το σώμα μου απελευθερώνει μια ‘αλατώδη μυρωδιά’, ενώ αν αυξηθούν απελευθερώνεται μια ‘γλυκιά μυρωδιά’», τόνισε, εξηγώντας πως μόνο ένας εκπαιδευμένος σκύλος μπορεί να αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει.

Όταν λοιπόν ο Hamish, ο τετράποδος «φύλακας» της 42χρονης οσφραίνεται τις αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης, τρέχει για να της φέρει το ιατρικό τσαντάκι της.

Η Carol αισθάνεται πλέον ασφάλεια όταν πέφτει για ύπνο καθώς ξέρει πως ό,τι και αν συμβεί ο σκύλος της θα την βοηθήσει.


Πηγή: http://www.econews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο σύντροφός της τής έταξε λεφτά για να κάνει έκτρωση!Όταν έμαθαν πως το μωρό που περίμεναν μπορεί να γεννιόταν με σύνδρομο Down
.
Μία απίστευτη προσφορά δέχτηκε η Λίζα Μακίν και μάλιστα από τον σύντροφό της. Όταν έμαθαν πως το μωρό που περίμεναν ενδεχομένως να έπασχε από σύνδρομο Down, ο πατέρας του παιδιού της προσέφερε, όπως λέει η ίδια, χρήματα για να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης!

«Αγαπώ το μωρό μου και η σκέψη πως κάποιος θα μπορούσε να βάλει μία τιμή στο κεφάλι του ήταν αηδιαστική!», λέει η 28χρονη σήμερα Λίζα. «Δεν υπάρχει κανένα ποσό στον κόσμο που θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει . Είχα χάσει ένα μωρό πριν τον Τόμι και ξέρω πόσο απαίσιο είναι το συναίσθημα…»Η Λίζα ήταν ενθουσιασμένη όταν έμαθε πως ήταν έγκυος, την άνοιξη του 2009. Το ίδιο χαρούμενος ήταν και ο μπαμπάς του μωρού. Όμως μετά τον υπέρηχο των 12 εβδομάδων, ο γιατρός της είπε να κάνει μία εξέταση αίματος. Όταν τα αποτελέσματα βγήκαν της είπαν πως υπήρχε μία πιθανότητα στις 13 το μωρό να γεννηθεί με σύνδρομο Down. Ένα δεύτερο τεστ το επιβεβαίωσε.

Αλλά για τη Λίζα, που έχει επίσης τρεις κόρες, αυτό δεν έκανε καμία διαφορά. «Το σύνδρομο Down δεν έκανε καμία διαφορά. Είναι απίθανο να τον βλέπω να προχωρά στη ζωή του».

Ο μπαμπάς του Τόμι έμαθε την ίδια μέρα την πιθανότητα το μωρό να γεννηθεί ε αυτό το σύνδρομο. «Όταν συνειδητοποίησα τι μου έλεγε, ο θυμός μου ξεχείλιζε, ούρλιαζα και φώναζα, ήμουν τόσο σοκαρισμένη… Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ», λέει.

Έτσι, ο μπαμπάς του Τόμι δεν τον έχει δει ποτέ. «Εάν το ήθελε δεν θα τον σταματούσα. Η πόρτα είναι ανοιχτή αν θέλει να έχει ρόλο στη ζωή του Τόμι», λέει η μαμά του.

Ο πατέρας του μωρού έχει μετανιώσει για την αρχική του αντίδραση και επιμένει πως τα χρήματα δεν ήταν απόπειρα δωροδοκίας. «Δεν πίστευα πως θα μπορέσω να το δεχτώ. Συζητούσαμε το ενδεχόμενο της άμβλωσης και είπα "θα σου δώσω 2.000 λίρες, μπορείς να πας διακοπές με τα κορίτσια, θα σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις". Δεν ήθελα ποτέ να ακουστεί σαν: "σου δίνω λεφτά για να σκοτώσεις αυτό το μωρό". Νιώθω απαίσια», δήλωσε στην εφημερίδα Sun.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Το σχόλιό μας: Παγκοσμίως γίνονται και γίνονταν πολλές αμβλώσεις γι' αυτόν τον λόγο... κι εδώ θα δώσω και μια πληροφορία επιπλέον στο θέμα που δεν αναφέρεται ώστε να μάθει και ο άλλος την άλλη εκδοχή, αλλά και ίσως και μια παραπάνω λεπτομέρεια. Τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία (βλέπε χώρα που έγινε το πιο πάνω συμβάν) έχει μειωθεί το ποσοστό αμβλώσεων σε περιπτώσεις κυοφορίας εμβρύου με σύνδρομο Ντάουν τα τελευταία χρόνια κατά μεγάλο ποσοστό. Ο λόγος; Απλός και τον διάβασα σε επίσημη έρευνα πριν καιρό. Αυξήθηκαν υπερβολικά τα επιδόματα σε άτομα με τέτοιας φύσεως προβλήματα, για λόγους στήριξης και ευαισθητοποίησης από το κράτος και για την ισότητα. Επίσης όμως υπάρχει και ένας ακόμα λόγος. Σε περιπτώσεις ατόμων με νοητική στέρηση και μονογονεϊκής οικογένειας (βλέπε ανύπαντρη μητέρα) - η μητέρα έχει μεγάλες παροχές από το κράτος και ένα επίσης μεγάλο επίδομα για την ίδια. Έτσι αναστράφηκε το κλίμα και μητέρες που κυοφορούν έμβρυα που έχουν μεγάλη πιθανότητα να γεννηθούν και να έχουν νοητικά προβλήματα, δεν επιλέγουν την άμβλωση αλλά επιλέγουν να τα μεγαλώσουν μόνες τους.
Ο λόγος που γράφω το πιο πάνω σχόλιο είναι για να υπάρχει μια σωστή εικόνα για το θέμα και να μην βιαστεί κανείς να κρίνει και τους δυο γονείς βεβιασμένα.
Διαβάστε περισσότερα...

Παραλύει από φόβο μόλις δει… κουμπί!Η 30χρονη μητέρα πάσχει από «koumpounophobia».

Η παράξενη φοβία της Λουίζα Φράνσις της προκαλεί τρόμο στη θέα… κουμπιού, ενώ φεύγει τρέχοντας αν τοποθετηθούν κουμπιά κοντά της.

Για τους περισσότερους ανθρώπους τα κουμπιά είναι κάτι αβλαβές, αλλά για την 30χρονη είναι πηγή φόβου, ακριβώς επειδή πάσχει από «koumpounophobia».Η παράξενη φοβία της αναπτύχθηκε όταν ήταν επτά ετών, έπειτα από ένα παιδικό παιχνίδι που περιλάμβανε κουμπιά και την τρομοκράτησε τόσο που έφυγε τρέχοντας!

Από τότε, ακόμα και η σκέψη των μικρών στρογγυλών πλαστικών αντικειμένων την κάνει να ανατριχιάζει.
«Το χειρότερο περιστατικό μου συνέβη σε ένα κατάστημα. Η ταμίας φορούσε μία ζακέτα με κουμπιά και ένα βραχιόλι φτιαγμένο από κουμπιά», λέει η 30χρονη. «Το βραχιόλι της ερχόταν κοντά μου κάθε φορά που σκάναρε αυτά που είχα αγοράσει και δεν μπορούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Όλοι με κοιτούσαν κι εγώ πανικοβλήθηκα κι έφυγα τρέχοντας χωρίς τα ψώνια μου».

Η Λουίζα δεν αγοράζει ρούχα για την ίδια και την κόρη της εάν αυτά έχουν κουμπιά και προτιμά τα φερμουάρ. Εάν κάποιος τους κάνει δώρο ρούχα με κουμπιά ζητεί να τα βγάλουν γιατί αλλιώς δυσκολεύεται να τα πλύνει και να τα σιδερώσει.
«Το ξέρω πως είναι παράλογο και πως ένα κουμπί δεν μπορεί να με βλάψει αλλά υπάρχει κάτι στο σχήμα και την υφή του που με τρομοκρατεί», λέει. Αν κατά λάθος ακουμπήσει κουμπιά ξύνει με μανία τα δάχτυλά της για να φύγει η αίσθηση της υφής τους από το δέρμα της.

Τα μόνα κουμπιά που ανέχεται η Λουίζα είναι αυτά στα τζιν, επειδή δεν έχουν την ίδια αίσθηση κι εμφάνιση με τα μικρά πλαστικά κουμπιά.

Η Φράνσις επιδιώκει να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις ασυνήθιστες φοβίες τους και εκπαιδεύεται για να γίνει σύμβουλος.Διαβάστε περισσότερα...

Τι είναι οι πυρετικοί σπασμοί;Πότε πρέπει να πάτε το παιδί στο νοσοκομείο.

Εμφανίζονται κυρίως σε παιδάκια από 6 μηνών μέχρι 6 ετών. Η εικόνα που παρουσιάζει ένα παιδί στη διάρκεια ενός επεισοδίου χαρακτηρίζεται συνήθως είτε από συσπάσεις των άκρων και «προσήλωση» του βλέμματος σε ένα σημείο (σαν να «παγώνει») είτε από απώλεια του μυϊκού τόνου (το παιδί «αφήνεται» σαν να έχει λιποθυμήσει) ή μπορεί ακόμη, το παιδί να γίνει «σαν σανίδα», άκαμπτο.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του πυρετικού σπασμού είναι ότι το παιδί μοιάζει να μην αναπνέει καθόλου και μπορεί να «μελανιάσει».

Όπως εξηγεί ο παιδίατρος-κοινωνιολόγος, λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ανταχόπουλος, το πρώτο και βασικότερο που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να μην πανικοβληθούν. «Ο πυρετικός σπασμός είναι τις περισσότερες φορές ακίνδυνος, παρόλο που η εικόνα που παρουσιάζει μπορεί να τρομοκρατήσει το γονιό» επισημαίνει.

Σημασία έχει, πως είτε ο σπασμός περάσει είτε όχι, το παιδί θα πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο ή να το δει κάποιος γιατρός.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι «συνταγές» υγείας των γιαγιάδωνΘαυματουργοί θησαυροί στο ντουλάπι σας.

Τα «γιατροσόφια» των γιαγιάδων, όπως φαίνεται, κάνουν καλό… Άλλωστε, εκείνες με τους μικρούς και θαυματουργούς θησαυρούς που έκρυβαν στα ντουλάπια τους, έδιναν τη λύση σε κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε κάποιος. Αυτές λοιπόν οι ευεργετικές συνταγές πέρασαν από γενιά σε γενιά και έμειναν αναλλοίωτες στο χρόνο. Μάλιστα, κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα.

Θέλετε να μάθετε κι εσείς κάποιες από αυτές σε περίπτωση φυσικά που δεν γνωρίζετε κανένα μικρό μυστικό; Ε τότε, διαβάστε τον οδηγό που ακολουθεί!

Σε περίπτωση που πονάει το αυτί σας, μπορείτε να στάξετε μερικές σταγόνες από λιωμένο κρεμμύδι. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα διάρροιας, ανακατέψτε σε ένα ποτήρι ένα κουταλάκι ωμό καφέ με το χυμό μισού λεμονιού. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα δυσοσμίας στα πόδια, κάντε ένα ποδόλουτρο με αφέψημα φασκόμηλου. Εάν σας ταλαιπωρεί λόξυγκας, βάλτε στο στόμα σας λίγη ζάχαρη και αν πονάει το κεφάλι σας σε βαθμό που νομίζετε ότι θα σπάσει, πρέπει να κάνετε κομπρέσες εμποτισμένες με αφέψημα δυόσμου.

Όταν πάντως δεν σας παίρνει με τίποτα ο ύπνος, φορέστε κάλτσες λίγο προτού κοιμηθείτε για να είναι ζεστά τα άκρα σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε αφόρητους πόνους στην κοιλιά, κάντε επάλειψη με ελαιόλαδο και όταν ζαλίζεστε, πιείτε λίγο χυμό λεμονιού, στον οποίο μπορείτε να προσθέσετε σόδα.


Διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις του θορύβου στην ανθρώπινη συμπεριφοράΟ ενοχλητικός ήχος ενισχύει την τάση της επιθετικότητας.

Ο θόρυβος, ενοχλητικός και ανεπιθύμητος ήχος, επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το στρες, η μειωμένη απόδοση σε μια δραστηριότητα, η μειωμένη σχολική επίδοση, η κόπωση, οι πονοκέφαλοι, η ναυτία, οι δυσκολίες στον ύπνο είναι συμπτώματα που συνδέονται με την έκθεση σε θορύβους.

Ο θόρυβος επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνική συμπεριφορά, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία, μειώνοντας τον αλτρουισμό και ενισχύοντας την τάση επιθετικότητας.

Έρευνες δείχνουν ότι ο απρόβλεπτος και παρατεταμένος θόρυβος, που βιώνεται από το άτομο ως απειλή, αποτελεί στρεσογόνο παράγοντα. Διεγείροντας το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το στρες αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό της αναπνοής, ενώ μειώνει τη σεξουαλική διάθεση.

Παράλληλα εκκρίνεται περισσότερη κορτιζόλη και άλλες ορμόνες από τα επινεφρίδια, αυξάνοντας τη γλυκόζη στο αίμα και επιταχύνοντας το μεταβολισμό.

Η πιθανή αύξηση των γαστρικών υγρών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο του έλκους. Η έκθεση στο στρες για μεγάλο χρονικό διάστημα εξασθενίζει το ανοσοποιητικό σύστημα καθιστώντας τον οργανισμό πιο ευπαθή σε διάφορες ασθένειες.Ο θόρυβος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση μιας πνευματικής εργασίας.

Μειώνει την επίδοση σε πολύπλοκα έργα που απαιτούν αυτοσυγκέντρωση, εγρήγορση, επικέντρωση προσοχής, ταυτόχρονη αντίληψη πολλών και διαφορετικών πληροφοριών και απομνημόνευση.

Μάλιστα, όταν είναι διακοπτόμενος, μεγάλης διάρκειας, και απρόβλεπτος -το άτομο αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της κατάστασης- με αποτέλεσμα να μειώνεται περισσότερο η επίδοση σε ένα έργο.Τα παιδιά που ζουν σε περιοχές υπερβολικού θορύβου, σύμφωνα με έρευνες, παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση.

Έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και επίπεδο ορμονών που σχετίζονται με το στρες, παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση σε μαθηματικά έργα, δυσκολεύονται στην ανάγνωση και παραιτούνται ευκολότερα από την επίλυση προβλημάτων και από την ολοκλήρωση ενός στόχου, συγκριτικά προς παιδιά που ζουν σε άλλες περιοχές χωρίς θόρυβο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πιθανόν να μη γίνουν αντιληπτές όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται. Επίσης, λόγω μειωμένης προσοχής, μπορεί να αγνοηθούν κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του συνομιλητή, και να διαστρεβλωθεί η εικόνα που σχηματίζεται για εκείνον.Ο θόρυβος επηρεάζει και την αλτρουϊστική συμπεριφορά.

Από τη μια πλευρά το αίσθημα δυσφορίας, η υποκειμενική ενόχληση, η ευερεθιστότητα και η αρνητική διάθεση, ενώ από την άλλη η διάσπαση προσοχής από το θόρυβο μειώνουν τη διάθεση για προσφορά βοήθειας στον συνάνθρωπο.

Μάλιστα η διάθεση για βοήθεια μειώνεται, όσο περισσότερο το άτομο αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει την ένταση του θορύβου και όσο πιο δυσδιάκριτα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει το άτομο που χρειάζεται βοήθεια.Ο απρόβλεπτος θόρυβος συνδέεται έμμεσα και με την επιθετική συμπεριφορά.

Χωρίς να προκαλεί από μόνος του επιθετικότητα, ενισχύει την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς που προκαλείται από άλλους παράγοντες.

Για παράδειγμα, ένα άτομο με τάση επιθετικότητας, που είναι εκνευρισμένο, όταν βρεθεί σε συνθήκες θορύβου, έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσει επιθετικότητα.Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο θόρυβος έχει δυσμενείς συνέπειες στην ψυχο- φυσιολογία, τις γνωστικές λειτουργίες, τη συναισθηματική κατάσταση και την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του θορύβου, από το είδος της δραστηριότητας, και από την ευαισθησία του ατόμου.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μπότοξ μέσω... διατροφήςΗ λύση έρχεται από τη φύση.

Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ρυτίδες ξεκινούν και οι πρώτες ανησυχίες στις γυναίκες. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί, ως ύστατη λύση για τη βελτίωση της όψης του δέρματός σας, το lifting ή το botox;

Κι όμως, η λύση έρχεται από την ίδια τη φύση, αφού υπάρχουν τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του δέρματος, προστατεύοντας από την πρόωρη γήρανση και γενικότερα από τις αλλοιώσεις του δέρματος που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία.Γι’ αυτό λοιπόν, εντάξτε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τις παρακάτω τροφές και δείτε το δέρμα σας να ξανανιώνει!

Ελιές και ελαιόλαδο -πάντα με μέτρο- λόγω των αντιοξειδωτικών συστατικών και της βιταμίνης Ε που περιέχουν.
Ψάρι και κυρίως λιπαρά ψάρια, όπως σαρδέλες και καπνιστό σολομό, καθώς είναι πλούσια σε ωφέλιμα ω3 λιπαρά.
Γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, σημαντικές πηγές βιταμίνης Α.

Πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως – εκ των οποίων η μία μερίδα μπορεί να καλυφθεί από φυσικούς χυμούς-πλούσια σε πολύτιμες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.

Νερό και άλλα ροφήματα και ποτά χωρίς αλκοόλ, όπως γάλα, χυμοί, τσάι, καφές και αναψυκτικά, καθώς ενυδατώνουν την επιδερμίδα.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Βασικές ελλείψεις σε ογκολογικά φάρμακαΣε απόγνωση οι ασθενείς που δεν λαμβάνουν την αναγκαία θεραπεία.

Την έλλειψη βασικών αναντικατάστατων ογκολογικών φαρμάκων καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης που διαθέτει, έγινε αποδέκτης πολλών τηλεφωνημάτων από γυναίκες ασθενείς με καρκίνο μαστού, οι οποίες δεν έλαβαν την αναγκαία θεραπεία τους, λόγω της έλλειψης ογκολογικών φαρμάκων σε ορισμένα Δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής, καθώς και στο Φαρμακείο του ΙΚΑ.

Επιπλέον, δεν μπόρεσαν να προμηθευτούν τα φάρμακα για την θεραπεία τους από φαρμακεία της πόλης, καθώς οι φαρμακοποιοί αρνούνται να πιστώσουν τις ασφαλισμένες ασθενείς με τη δαπάνη του φαρμάκου.

Ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής» υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκλείει τη συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής σε μια μεγάλη μερίδα ασθενών με καρκίνο μαστού θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο την ζωή τους και καλεί τον υπουργό Υγείας να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα, καθώς οι ασθενείς με καρκίνο δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν εβδομάδες και μήνες, προκειμένου να υποβληθούν στις απαιτούμενες θεραπείες.Διαβάστε περισσότερα...

Και οι Σέρρες στο «κίνημα της πατάτας»Διέθεσαν μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη εκατό τόνους πατάτας.

Στο «χορό» της διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες μπήκαν και οι Σερραίοι πατατοπαραγωγοί, που μέσω της πρωτοβουλίας του επίσης Σερραίου καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής Χρήστου Καμενίδη, διέθεσαν 100 τόνους πατάτας σε καταναλωτές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Δευτέρα, αλλά και σήμερα, παραγωγοί της Βροντούς και της Ορεινής πούλησαν τόνους πατάτας στην τιμή των 25 λεπτών το κιλό, σε ειδικό χώρο που στήθηκε έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) Γιάννη Δήμου, έχει προκύψει ήδη μία συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Ναυπάκτου και την ερχόμενη Πέμπτη πρόκειται να αποσταλούν εκεί περισσότεροι από 25 τόνοι σερραϊκής πατάτας, με τιμή πώλησης 33 λεπτά το κιλό (η αύξηση στην τιμή οφείλεται στη χιλιομετρική απόσταση).

Η διάθεση της πατάτας θα συνεχιστεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται μεθαύριο, Παρασκευή, να δοθούν επιπλέον 50 τόνοι πατάτας, ενώ στις Σέρρες πρόκειται να διατεθούν, το προσεχές Σάββατο, 75 τόνοι, με κέντρο διάθεσης το στρατόπεδο Παπαλουκά.

Στο μεταξύ, οι δήμοι Σιντικής και Ηράκλειας του νομού Σερρών έχουν έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ προκειμένου να διατεθεί πατάτα, στην παραπάνω χαμηλή τιμή, και στους κατοίκους των περιοχών τους.

«Σειρά έχει τώρα το σερραϊκό λάδι, καθώς έχουν προκύψει ήδη ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και καταναλωτές» αποκαλύπτει ο κ. Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο οι πατατοπαραγωγοί των Σερρών δεν έχουν δεχθεί καμιά ενόχληση ή πίεση από τους μεσάζοντες που διέθεταν μέχρι πρότινος το προϊόν τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων και ακίνητων για την είσπραξη χρεών προς το ΔημόσιοΝέες διευκρινήσεις από το υπ. Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση μισθών, καταθέσεων, συντάξεων είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου ή να προχωρήσει σε κατάσχεση ακινήτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι δυνατή και η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων, όπως η ποινική δίωξη σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης.

Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει πως η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.

Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος.

Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

Πάντως μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο μπορεί να επιβληθεί ξανά κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο.

Μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη της υποθήκης επί του ακινήτου.


Διαβάστε περισσότερα...

Και αλεύρι… χωρίς μεσάζοντεςΜε πρωτοβουλία της «Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας».

Η πρωτοπόρα στο «κίνημα» της πατάτας «Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας», συνεχίζει «ακάθεκτη» το έργο της, προχωρώντας τώρα στη μαζική παραγγελία 50 τόνων μέσω διαδικτύου ενός βασικού προϊόντος διατροφής, που «ακούει» στο όνομα… αλεύρι.

Και η τιμή του 0,50 ευρώ το κιλό.


«Εμείς πάμε γι’ άλλα πλέον», ανέφερε στο ΑΜΠΕ το μέλος της «Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας», Νίκος Καπουράνης και συμπλήρωσε ότι η ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης παραγγελιών ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 7 Μαρτίου, στις 10 το βράδυ, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθεί η συμφωνημένη ποσότητα (50 τόνοι).

Η ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης παραγγελιών άνοιξε την Τετάρτη 7 Μαρτίου, στις 10 το βράδυ, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθεί η συμφωνημένη ποσότητα (50 τόνοι).

«Ο Ομάδα μας αναζήτησε ελληνικούς κυλινδρόμυλους, οι οποίοι λειτουργούν σε συνεταιριστική βάση. Στη χώρα μας λειτουργούν δύο τέτοιοι μύλοι. Οι αλευρόμυλοι Δομοκού και Κιλκίς. Οι προσφορές και των δύο συνεταιρισμών ήταν άκρως ελκυστικές και η ποιότητα των προϊόντων τους άριστη», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Λάβαμε δείγματα αλεύρων από τους συνεταιρισμούς, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από έμπειρο αρτοποιό της πόλης μας (Κατερίνη) και νοικοκυρές. Αποφασίσαμε να επιλέξουμε το λευκό αλεύρι, για όλες τις χρήσεις, τού ΕΑΣ Κιλκίς, λόγω των εορτών τού Πάσχα (χρήση στα τσουρέκια). Το ελαφρώς κίτρινο αλεύρι (70%) τού αλευρόμυλου Δομοκού θα το παραγγείλουμε στο άμεσο μέλλον, όχι μόνο για να στηρίξουμε τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά για την άριστη ποιότητα τού προϊόντος, κατάλληλο ειδικά για ψωμί», επισημαίνει η «Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας».

Τελικά, η Ομάδα αποφάσισε να δεχτεί την προσφορά της αλευροβιομηχανίας Ε.Α.Σ. (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) Κιλκίς, για αλεύρι όλων των χρήσεων στην τιμή των 0,50 ευρώ ανά κιλό, σε συσκευασίες των 5 κιλών.

Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα της Ομάδας (www.otoposmou.gr), και σε καμία περίπτωση μέσω απλού email ή τηλεφωνικά.


Διαβάστε περισσότερα...

Μέσω TAXISnet oι δηλώσεις άνω των 15.000 ευρώΗλεκτρονική υποβολή και για τους συνταξιούχους.

Υποχρεωτικά μέσω του TAXISnet θα υποβάλουν από φέτος τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι μισθωτοί που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με το οποίο ηλεκτρονικά θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους και οι συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα πάνω από κάποιο όριο, το οποίο αναμένεται να καθοριστεί και θα είναι υψηλότερο από αυτό που θα ισχύσει για τους συνταξιούχους.

Στόχος είναι από το 2013 όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να υποβάλλονται ηλεκτρονικά προκειμένου να τελειώσει το «χαρτοβασίλειο» των εντύπων που στοιβάζονται στις εφορίες, αλλά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διασταυρώσεων των στοιχείων των εισοδημάτων των φορολογούμενων. Ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται από τον Απρίλιο να ξεκινήσει την αποστολή προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων του ΕΤΑΚ 2009. Ειδοποιήσεις της εφορίας αναμένεται να φθάσουν σε 370.000 φορολογούμενους που υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο.


Διαβάστε περισσότερα...

Επιστημονική δικαίωση του... «όχι σήμερα, έχω πονοκέφαλο»Μελέτη υποστηρίζει ότι συνδέεται με προβλήματα στην ερωτική ζωή.

Η φράση «όχι σήμερα, έχω πονοκέφαλο», θεωρείται η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δικαιολογία για την αποφυγή του σεξ από μέρους των γυναικών και για αυτό συνοδεύεται από την ανάλογη δυσπιστία από τους άντρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλούς ερευνητές, δεν αποκλείεται τα δύο αυτά δεδομένα, δηλαδή η έλλειψη σεξουαλικής διάθεσης και ο πονοκέφαλος, να συνδέονται πιο στενά απ’ όσο φανταζόμαστε.

Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Πάβια, προχώρησαν σε μελέτη με τη συμμετοχή 100 γυναικών, η πλειοψηφία εκ των οποίων υπέφερε από ημικρανίες και οι υπόλοιπες από άλλους τύπους κεφαλαλγίας. Όπως διαπιστώθηκε, το 91% πέραν των πονοκεφάλων, αντιμετώπιζε και διάφορων φύσεων προβλήματα, στην ερωτική του ζωή.

Συγκεκριμένα, το 20% είχε μειωμένη λίμπιντο και σαν αποτέλεσμα άγχος και ένταση και το 17% έλλειψη ερωτικής διάθεσης.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων είναι ότι οι γυναίκες που υποφέρουν από πονοκεφάλους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν και προβλήματα στην ερωτική τους ζωή.Διαβάστε περισσότερα...

Ελπίδα στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειαςΗ ιβαμπραδίνη βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Ελπίδες σε περίπου 275.000 Έλληνες που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια δίνει η ιβαμπραδίνη.

Πρόκειται για μια νέα θεραπεία που χορηγείται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια προσφέροντας καλύτερη πρόγνωση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης SHIFT.

Σε αυτή την υπο-μελέτη, οι ίδιοι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια δήλωσαν πως η ιβαμπραδίνη βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους με λιγότερα συμπτώματα και περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ελληνικής Eταιρείας Kαρδιοαγγειακής Έρευνας, καθηγητής κ. Παναγιώτης Βάρδας επεσήμανε ότι: «Η ιβαμπραδίνη αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αποτελεσματική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς σήμερα όσοι πάσχουν από τη νόσο αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας, ενώ βιώνουν κακή ποιότητα ζωής.

Η ιβαμπραδίνη είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αγωγή, πέραν της σύγχρονης συνιστώμενης θεραπείας, με αποδεδειγμένη αντι-ισχαιμική αποτελεσματικότητα και πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε στηθαγχικούς ασθενείς, καθώς και με αποδεδειγμένα οφέλη για την επιβίωση και τη νοσηλεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και με δυνατότητα βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας».


Διαβάστε περισσότερα...

Είκοσι τρεις φορές πιο βλαβερό το κάπνισμα στο Ι.Χ.«Χτύπημα» στην υγεία και την προσοχή του οδηγού.

Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο δεν σχετίζεται μόνο με τα προβλήματα που προκαλεί στην υγεία, αλλά αποτελεί και μέσο απόσπασης της προσοχής.

Πρόσφατα η Βρετανική Ιατρική Εταιρεία εισηγήθηκε τη νομοθετική απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στο αυτοκίνητο. Και αυτό γιατί τελευταίες μελέτες απέδειξαν ότι το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο είναι 23 φορές πιο βλαβερό από το κάπνισμα σε ένα μπαρ καπνιστών.

Με απλά λόγια, αν κάποιος καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ ταξιδεύει από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, στην πραγματικότητα καπνίζει 23 πακέτα. Ο καπνιστής δηλαδή συνεχίζει να καπνίζει ακόμα και όταν δεν έχει το τσιγάρο στο στόμα του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Βουλή της Αυστραλίας πρόσφατα ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα πακέτα των τσιγάρων θα κυκλοφορούν σε απόχρωση μαύρου χρώματος, ενώ μαζί με την ένδειξη «το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο» θα υπάρχει και φωτογραφία του καρκίνου του στόματος πάνω στο πακέτο. Στην Αμερική, όχι μόνο απαγορεύεται το κάπνισμα ακόμα και στους ανοιχτούς χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα κλπ.) αλλά προβλέπεται να τιμωρείται και με πρόστιμο 50 δολαρίων ο καπνιστής.

Είναι άραγε όλα αυτά υπερβολικά; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπιστώνει ότι η Αυστραλία, η Αγγλία και η Αμερική που έχουν εφαρμόσει την αυστηρότερη αντικαπνιστική πολιτική, είναι οι χώρες που κατάφεραν να ελαττώσουν τους θανάτους από καρδιαγγειακές παθήσεις στο ένα τρίτο.

Αντίθετα η χώρα μας, που βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της λογικής, με τον αντικαπνιστικό νόμο που ψηφίστηκε, σε πλήρη παράλυση, απλώς χειροτερεύει συνεχώς τη θέση της από πλευράς επιβίωσης του πληθυσμού της.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κάνει καλό ο καφές στην υγεία μας;Η σχέση του με διάφορες ασθένειες.

Πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει να πίνουν καφέ περισσότερο σαν μια ευχάριστη συνήθεια παρά από γνώση. Για άλλους δε είναι μία μορφή ιεροτελεστίας η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Πέραν αυτών όμως η επιστήμη τι λέει; Κάνει καλό ο καφές και σε τι ποσότητα;

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδέεται με μειωμένα ποσοστά (μη ινσουλινοεξαρτώμενου) σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Κι ενώ ο μηχανισμός δράσης είναι ακόμη υπό μελέτη, διατυπώνεται η υπόθεση ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες, που βρίσκονται στον καφέ, είναι εν μέρει υπεύθυνες.Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 2011 στο περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry, εντόπισε πως δύο συστατικά του καφέ, το καφεϊκό και το χλωρογενικό οξύ, αναστέλλουν το σχηματισμό ενός αμυλοειδούς πολυπεπτιδίου των παγκρεατικών νησιδίων (misfolded hIAPP) που συνδέεται με την ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2.

Μια γερμανική μελέτη του 2011, που δημοσιεύθηκε στο Journal of ​Molecular Nutrition & Food Research διαπίστωσε ότι ο σκούρος καβουρδισμένος (dark roasted) καφές ήταν πιο αποτελεσματικός στη βελτίωση της αντιοξειδωτικής δυναμικής των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε υγιείς εθελοντές, σε σύγκριση με τον ελαφρά καβουρδισμένο (light roasted) καφέ.

Επιπλέον, φαίνεται τόσο o κανονικός (με καφεΐνη), όσο και ο ντεκαφεϊνέ καφές έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στο λιπώδη ιστό και την ομαλή λειτουργία του ήπατος, όπως αναφέρθηκε από τους ερευνητές του Χάρβαρντ, στο Nutrition Journal.

Νόσοι Alzheimer’s και Parkinson’s: Η καφεΐνη φαίνεται να παρεμβαίνει στην παραγωγή των μη φυσιολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, που συνήθως συνδέεται με την ανάπτυξη της νόσου του Alzheimer.

Σε μελέτες σε ζώα, η καφεΐνη έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αναστρέψει τη γνωστική δυσλειτουργία και να μειώσει τα επίπεδα των πρωτεϊνών αυτών.Φιλανδοί ερευνητές ανέφεραν σε άρθρο του Journal of Alzheimer's Disease ότι η κατανάλωση 3 έως 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα, σε μέση ηλικία, συσχετίστηκε με 65% μειωμένο κίνδυνο άνοιας ή νόσου του Alzheimer, αργότερα στη ζωή. Δυο χρόνια μετά, στο ίδιο περιοδικό, δημοσιεύθηκε ότι η μακροχρόνια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού συσχετίζεται με μέτρια μειωμένο συντελεστή γνωστικής έκπτωσης μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών.Ευρήματα από διάφορες μελέτες συγκλίνουν στο ότι η κατανάλωση καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο της νόσου του Parkinson.

Αθλητική απόδοση: Μια μέτρια ποσότητα του καφέ πριν από την άσκηση έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων και της αντοχής. Με άλλα λόγια, μάς επιτρέπει να ασκούμαστε πιο έντονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ένα άρθρο του 2008, στο περιοδικό Journal of Applied Physiology, Nutrition and Metabolism αναφέρει ότι πρόσληψη καφεΐνης κυμαίνεται μεταξύ 200 mg και 800 mg ανά ημέρα, μεταξύ κάποιων ελίτ Καναδών αθλητών (όταν ένα φλιτζάνι καφέ περιέχει περίπου 130 mg καφεΐνης).

Επιλογή χαμηλών ή μηδέν θερμίδων: Ο καφές είναι μια πολύ πιο λιτή επιλογή, σε σχέση με ένα κομμάτι κέικ ή σοκολάτας. Ειδικά τις πρώτες απογευματινές ώρες, που συνήθως αναζητούμε οτιδήποτε έχει γλυκιά γεύση. Από μόνος του ο καφές – χωρίς ζάχαρη – δεν έχει θερμίδες, ενώ έχει και τη «μαγική» ικανότητα να μας αποσπάει από… το κυνήγι του γλυκού.Αντιοξειδωτικά:Φαίνεται λοιπόν ότι τα αντιοξειδωτικά στοιχεία του καφέ είναι αρκούντως ευεργετικά για τον οργανισμό μας. Μια μέτρια ποσότητα, 2-3 κούπες καφέ την ημέρα, μάς παρέχει όλα τα προαναφερθέντα οφέλη.

Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση συνοδεύεται από παρενέργειες που αφορούν το κεντρικό νευρικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Εάν δεν πίνετε καφέ, τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν η καλύτερη πηγή για αντιοξειδωτικά στοιχεία στη διατροφή σας.


Πηγή: http://www.ygeianews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Προβληματισμός για τα γενόσημα και στη ΓαλλίαOι Γάλλοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τα γενόσημα.

Συζήτηση για τα γενόσημα γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόσφατο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» κάνει λόγο για μείωση στην κατανάλωση των γενοσήμων στην εν λόγω χώρα.

Η μείωση δεν αποδίδεται στο ότι οι Γάλλοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα αντίγραφα σκευάσματα. Τα γενόσημα θεωρούνται πολύ καλής ποιότητας, εφόσον παράγονται σε δυτικές χώρες, υπό αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχο.

Οι συντάκτες του άρθρου την αποδίδουν στην εντεινόμενη ανησυχία των Γάλλων γιατρών και των ασθενών για την ποιότητα αντιγράφων φαρμάκων που εισάγονται από χώρες του τρίτου κόσμου.

Στη Γαλλία, οι γιατροί συνταγογραφούν το φάρμακο που θεωρούν ιδανικό για τον ασθενή τους. Ο φαρμακοποιός μπορεί να το αντικαταστήσει με κάποιο γενόσημο (ίδιας δραστικής ουσίας), εκτός εάν το αρνηθεί ο ασθενής.

Δεν μπορεί, επίσης, να το αντικαταστήσει, εφόσον στη συνταγή αναγράφεται από το γιατρό η ένδειξη 'αναντικατάστατο'.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Monde, το τελευταίο διάστημα η ένδειξη 'αναντικατάστατο' χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά από τους Γάλλους γιατρούς, ενώ ανάλογη στάση τηρούν και οι ασθενείς.

Έρευνα

Η επιφυλακτικότητα αποδίδεται σε πρόσφατα δημοσιευθείσα διεθνή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από επιστήμονες του «American Enterprise Institute».

Οι επιστήμονες μελέτησαν τη σύνθεση 2.121 γενοσήμων και εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί για την ποιότητα σκευασμάτων που παρασκευάζονται στην Ινδία.

Ο έλεγχος που έκαναν κατέδειξε σημαντικές διακυμάνσεις στην ποιότητα σκευασμάτων που παράγουν μεγάλες εταιρείες της εν λόγω χώρας με εκείνη μικρότερων.

Οι συντάκτες της γαλλικής εφημερίδας επικαλούνται τις ανησυχίες της Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας για τη μετατόπιση της παραγωγής φαρμάκων σε χώρες όπου δεν εφαρμόζονται σοβαροί έλεγχοι.


Πηγή: http://www.iatronet.gr
Διαβάστε περισσότερα...