Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Τα τέσσερα προγράμματα που ασφαλίζουν ανέργους

Τέσσερα προγράμματα είναι αυτά που ισχύουν στο ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων. Σχετική καταγραφή της ισχύουσας ασφαλιστικής προστασίας των ανέργων έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΠΚΠ). 

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ καλύπτει την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος: 
- Των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών. 
- Των νέων μέχρι 29 ετών. 
- Των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 29-55 ετών. 

Επίσης, το ΙΚΑ καλύπτει την προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για την συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών το ΙΚΑ επιδοτείται από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ. 

1. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών 
Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις: 
- Ηλικία άνω των 55ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας. 
- 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης. 
- Εγγραφή ως ανέργων στον ΟΑΕΔ για 12μηνο τουλάχιστον.
- Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον ΟΑΕΔ. Νομικό πλαίσιο, άρθ. 10 § 1-3 ν. 2434/96, Υ.Π.Αποφ. παρ. Φ 21/ΟΙΚ/1804/97 ΦΕΚ 22/97

2. Νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών 
Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις:. 
- Νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.. 
- Εγγραφή επί ένα συνεχές δίμηνο στα μητρώα ΟΑΕΔ ως άνεργων. 
- Κάρτα ανανεούμενη ανά μήνα από τον ΟΑΕΔ. 


Νομικό πλαίσιο, άρθ. 18 ν. 2639/98, Υπ.Αποφ. Φ21/ΟΙΚ/ 2040, ΦΕΚ 1334/98

3. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών 
Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις:. 
- Ηλικία άνω των 29 ετών και μέχρι 55, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
- 600 μέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 μέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας. 
- Εγγραφή ως ανέργων στο ΟΑΕΔ επί 12μηνο τουλάχιστον. 
- Κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα από τον ΟΑΕΔ. 
- Μη ασφάλιση για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό. 
Ολες οι παραπάνω κατηγορίες ανέργων καλύπτονται μόνο για παροχές σε είδος, από τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ, δηλαδή για: Ιατρική περίθαλψη, Φαρμακευτική περίθαλψη, Νοσοκομειακή περίθαλψη, Οδοντιατρική περίθαλψη, Πρόσθετη περίθαλψη, Λουτροθεραπεία, Νοσοκομεία στο εξωτερικό, Προληπτική ιατρική κ.λπ. Αντίθετα, δεν χορηγούνται από το ΙΚΑ στις κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων παροχές σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, ατυχήματος κ.λπ.).


Νομικό πλαίσιο, άρθ. 5§4 ν. 2768/99, Υπ.Αποφ. Φ7/ΟΙΚ/2145 της 7/01/2000.

4. Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 η δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους - ασφαλισμένους του ΙΚΑ να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος. Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι: α)του ΙΚΑ, β)των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Είναι άνεργοι επί τουλά χιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα. 
- Εχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ (Κώδικας Βαρέων - Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες. 
- Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67%και άνω. 
- Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ημέρες).Καταβολή των εισφορών

Οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον (Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

(Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)

Με το άρθρο 1 του ν. 3631/2008 ιδρύθηκε το «Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής» (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) σκοπός του οποίου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών που κατοικούν νόμιμα ή είναι νόμιμα εγκατεστημένα, αντιστοίχως στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα. Οι πόροι του ΕΤΑΚΣ προέρχονται κυρίως από ετήσιες εισφορές από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους.

Τα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΤΑ.Κ.Σ.

Η Αναφορά στο Ε.ΤΑ.Κ.Σ. είναι σημαντική καθ’ότι όπως προαναφέρθηκε ο ΟΑΕΔ δεν παρέχει κοινωνική πρόνοια αλλά μόνο επίδομα ανεργίας και αυτό για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ το Ι.Κ.Α. παρέχει μεν κοινωνική πρόνοια – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους αλλά μόνο εφόσον αυτοί έχουν ήδη εργασθεί κάπου αλλού με εξαίρεση τους νέους ανέργους μέχρι 29 ετών.

Το Ε.ΤΑ.Κ.Σ. λοιπόν με αυτήν την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση των φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών με εισόδημα χαμηλότερο από το ετήσιο εκτιμώμενο όριο φτώχειας στην Ελλάδα, έρχεται εν μέρει να επιβοηθήσει και να καλύψει και τους νέους ανέργους πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να υπάγονται στην ως άνω κατηγορία. Ωστόσο δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά μόνο μιας μορφής χρηματική ενίσχυση, συνεπώς δεν επεκτείνεται και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Ακόμη ένα μειονέκτημα του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. είναι ότι δεν εξειδικεύει τις προϋποθέσεις – διαδικασίες συμβολής του στην καταπολέμηση της φτώχειας – ανεργίας ούτε καθορίζει με σαφήνεια τα επωφελούμενα από τις δράσεις του πρόσωπα. Επιπροσθέτως δεν έχει καθοριστεί και το φλέγον και ειδικότερο θέμα του εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι άνεργοι που, δε δικαιούνται πλέον επιδόματα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή που δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης και ασφάλισης ώστε να ενταχθούν σε μία από τις ως άνω ομάδες ασφάλισης ανέργων του Ι.Κ.Α., θα μπορούν να λάβουν εισοδηματικές ενισχύσεις μέσω του ΕΤΑΚΣ αλλά και ποιάς μορφής θα είναι σε αυτή την περίπτωση αυτές (αν π.χ. θα είναι όχι μόνο χρηματικές αλλά και σε είδος όπως παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).
Διαβάστε περισσότερα...