Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Αναπηρικό Αυτοκίνητο


Τι δικαιούται και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) σε σχέση με το αυτοκίνητο; Ένας σύντομος οδηγός... για να μάθουμε (ή να θυμηθούμε) όσα πρέπει να ξέρουμε.

Συχνά πολλοί φίλοι κάνουν κάποια από τα παρακάτω ερωτήματα με τις ακόλουθες απαντήσεις. Αν σε κάποιο από αυτά δεν βρείτε την απάντηση σε αυτό που ψάχνετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να πάρετε την ανάλογες πληροφορίες που χρειάζεστε.


 • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της μπλε κάρτας (ή αλλιώς κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ);

Δικαιούχοι της μπλε κάρτας (ή αλλιώς κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ) είναι οι ακόλουθοι:


ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

(Ολόκληρο το ΠΔ υπάρχει εδώ).

Άρθρο 1 Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.
1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.
Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.
4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990). 
β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.
5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικό: Είχαμε επέκταση των δικαιούχων του δελτίου στάθμευσης. Πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμαΕπέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

Με βάση τα παραπάνω τίθεται το ερώτημα: 
 • Ποιοι είναι δικαιούχοι ατέλειας;
Δικαιούχοι της ατέλειας (η αλλιώς ατελούς ταξινόμησης αυτοκινήτου) είναι:

Α) Σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 16 του Ν. 1798/88 και 23 του Ν. 1882/90) δικαίωμα αδασμολόγητης εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ηλικίας 4 έως 70 ετών (αυτό καταργήθηκε από τον νόμο που θα βρείτε εδώ):
 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
 • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
 • Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
 • Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βάσει του Νόμου 3402 άρθρο 17 στο ΦΕΚ 285Α' / 14-10-2005, περί "Αναδιοργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις", αλλά και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων Αρ. Πρωτ. Δ.485/70/Α0018-14 Μαρτίου 2006) (Πληροφορίες εδώ)
 • Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι (τροποποίηση βάσει του Νόμου 3583 και άρθρο 54 παρ. 14 στο στο ΦΕΚ142Α/28-06-2007).
Για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) μπείτε εδώ, όπου και θα βρείτε και το αντίστοιχο παράρτημα.Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Επίσης δικαιούχοι είναι:
Β) Έλληνες ανάπηροι:
α) πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
β) αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής,
γ) υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου συνέπεια τραύματος, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη,
δ) πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
Γ. Έλληνες ανάπηροι μετανάστες και εργάτες εξωτερικού, μπορούν να φέρουν ατελώς το κομιζόμενο επιβατικό τους αυτοκίνητο όταν επιστρέφουν στη χώρα για μόνιμη εγκατάσταση.
Δ. Ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.


Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολούθως παραθέτουμε το άρθρο 54, του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/TA/28-06-2007), με τίτλο: "Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την εισαγωγή Αναπηρικού Αυτοκινήτου", όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά αναπηρίας και τα αντίστοιχα κυβικά εκατοστά που μπορούν να παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι ανά κατηγορία. 

Άρθρο 54
Παργ. 9: Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά".
Παργ. 10: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1884/119 (ΦΕΚ 81Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους., δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν γαι τους αναπήρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής."
Παργ. 11: Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α'), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

"Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά".

Ολόκληρος ο νόμος 3583 του 2007 υπάρχει εδώ.

Δείτε επίσης όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για την ατελή ταξινόμηση και στο ακόλουθο θέμα: Ατελής ταξινόμηση και εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου

Δείτε επίσης όλες τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έφερε στο θέμα της ατελής ταξινόμησης ο νέος νόμος του 2013 στο ακόλουθο θέμα: Τι αλλάζει για τα αναπηρικά και τα πολυτεκνικά ΙΧ, όπως και την απόσυρση

 • Τι έκταση καλύπτει η ατέλεια και ποιος πρέπει να είναι ο κυλινδρισμός και ο τύπος του αυτοκινήτου που εισάγεται ατελώς από αναπήρους;


Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας (η απαλλαγή για τα τέλη κυκλοφορίας δεν ισχύει όταν οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από του δικαιούμενου με την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης ή όταν παραλαμβάνεται από έλληνες μετοικούντες).
Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΕ) καταβάλλονται κανονικά.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. Κατ’ εξαίρεση οι άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 2.000 κ.εκ.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για άνω των 1650 κ.εκ. μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα άνω των 2.000 κ.εκ.).
To αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για να χορηγηθεί ατέλεια.


 • Ποια είναι όμως τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ατελή ταξινόμηση ενός αναπηρικού αυτοκινήτου;
Τα δικαιολογητικά για την ατελή ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου είναι τα ακόλουθα:
  1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: "δεν έχω παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με καμιά ατέλεια και ότι το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις προσωπικές μου ανάγκες και δεν θα το παραχωρώ ούτε με ενοίκιο, ούτε με κόμιστρο και δεν θα το μεταβιβάσω χωρίς την έγκριση της Τελωνειακής Αρχής. Επίσης δεν βρίσκομαι σε ίδρυμα ή γηροκομείο"

  2) Επίσης σε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 θα δηλώνεις σε ποια οικονομική εφορία ανήκεις, σε ποια Δ/νση Συγκοινωνιών και σε ποιά τροχαία, χωρίς γνήσιο υπογραφής.

  3) Αίτηση προς το Τελωνείο Αθηνών που θα αναφέρει "Να μου παραδώσετε ένα επιβατικό αυτοκίνητο καινούργιο μάρκας ...... ως αναπηρικό".
  Η αίτηση θα γίνει σε κόλλα αναφοράς και όχι σε υπεύθυνη δήλωση Μ1599/86.

  4) Εξουσιοδότηση προς τον Εκτελωνιστή

  5) Αίτηση Απόδοσης Εμπορευμάτων (Γενικών Αποθηκών).

  6) Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας

  Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα είναι θεωρημένες από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

  7) Αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας αναπήρου. Αυτά μπορεί να είναι:
  α) Λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔΑΠ, εάν υπάρχει στο όνομα του αναπήρου και φαίνεται σαν διεύθυνση κατοικίας του αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά και στη Γνωμάτευση.

  ή
  β) Απόκομμα σύνταξης του ανάπηρου που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του που πρέπει να είναι ίδια με αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά
  ή
  γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ανάπηρου, θεωρημένη από την εφορία, εφ'όσον η διεύθυνση που αναγράφεται είναι ίδια με αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά

  8 ) Γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής ότι έχει ανάγκη αναπηρικού αυτοκίνητου. Εάν η απόφαση είναι της Β' βάθμιας επιτροπής θα πρέπει να γράφει το νούμερο της γνωμάτευσης της Α' βάθμιας πάνω στην Β' βαθμια και επίσης θα προσκομίζεται και φωτοτυπία της Α' βαθμιας γνωμάτευσης. Εάν είναι Α' βάθμιας επιτροπής χρειάζεται υποχρεωτική παραίτηση του Νομάρχη βάσει της υπ. Αριθμ. Δ. 1772/111/22.08.90 Διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή σφραγίδα και υπογραφή ότι "Δεν συντρέχει λόγος προσφυγής στην Β' βαθμια επιτροπή κ.λ.π."
  Ο χρόνος προσφυγής από την Α' βάθμια επιτροπή στην Β' βάθμια είναι ένας μήνας από την ημερομηνία εκδόσεως της Α' βάθμιας.
  Για οποιαδήποτε διόρθωση επί της γνωματεύσεως θα πρέπει να υπογράφει η πλειοψηφία της επιτροπής (π.χ. εάν η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη θα πρέπει να υπογράφει ο πρόεδρος και τουλάχιστον δυο μέλη της επιτροπής), με τις ατομικές τους σφραγίδες καθώς επίσης χρειάζεται και η στρογγυλή σφραγίδα στο σημείο που έγινε η διόρθωση.  Σημείωση: Για την πιο πάνω γνωμάτευση χρειάζεται ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις γιατρού (αντίστοιχου με την κάθε πάθηση) διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α' κρατικού νοσοκομείου και πάντα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή. Για παράδειγμα για τα ορθοπεδικής φύσεως προβλήματα η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι γιατρού διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α' κρατικού νοσοκομείου ειδικότητας ορθοπεδικού ή νευροχειρούργου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή. 
  Επίσης: Η γνωμάτευση αυτή μπορεί να είναι α) από υγειονομική επιτροπή της νομαρχίας με αιτιολογία εξέτασης "χορήγηση δικαιώματος ατελούς ταξινόμησης αναπηρικού αυτοκινήτου"... στηριζόμενη στις πιο πάνω σχετικές και προαναφερόμενες διατάξεις αν έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 ή β) από υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ για ημερομηνίες από την 1/9/2011 και μετά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εμφανές και διακριτό πως βάσει των ποσοστών που αναφέρονται στην γνωμάτευση ο εξεταζόμενος από την επιτροπή είναι και δικαιούχος. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να προσεχθεί, γιατί πολλές φορές οι δικαιούχοι επειδή δεν αναγράφεται το ποσοστό κάθε πάθησης χωριστά συναντούν προβλήματα ώστε να διακρίνουν κι οι ίδιοι αλλά κι οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας πως είναι δικαιούχοι και πως η απόφαση που έχουν πως είναι η κατάλληλη.
  γ) Πλέον από 1/1/2013 δεχτές γίνονται αποφάσεις μόνο από τα ΚΕΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  • Σε περίπτωση ανήλικου ανάπηρου ή ενήλικου νοητικά καθυστερημένου από ποιον ασκείται το δικαίωμα της ατέλειας; 


  Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών από 4-18 ετών το δικαίωμα ατέλειας παραχωρείται σε αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία και στους ενήλικους νοητικά καθυστερημένους από πρόσωπο που με οριστική δικαστική απόφαση έχει οριστεί επίτροπος (ή δικαστικός αντιλήπτορας) αυτού.

  • Τι συμβαίνει με τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται για λογαριασμό των ανήλικων αναπήρων;


  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ατέλειας (άρθρο 16 του Ν. 1798/88, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1882/90), στη περίπτωση των ανηλίκων αναπήρων πολιτών το δικαίωμα της ατελούς από το φόρο κατανάλωσης, εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου παραχωρείται σ’ εκείνον που ασκεί την γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία του ανηλίκου. 
  Ωστόσο η γονική μέριμνα ή η επιτροπεία παύει στο σύνολό της και ως προς τους δύο γονείς ή προς τον επίτροπο αντίστοιχα, εφόσον ο ανήλικος ανάπηρος ενηλικιωθεί και είναι ικανός προς δικαιοπραξία. Όταν ενηλικιωθεί ο αμεα και είναι πλέον ικανός σε δικαιοπραξία, το όχημα αυτό πρέπει πλέον να μεταβιβαστεί στον νόμιμο δικαιούχο της ατέλειας. 

  • Τι συμβαίνει με τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί ήδη από τον δικαιούχο ή τον γονέα - κηδεμόνα (που έχει την γονική μέριμνα) του δικαιούχου και μετά επιθυμεί (επιθυμούν) να χαρακτηρήστει ως αναπηρικό το αυτοκίνητο;
  Αρχικά να πούμε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην περίπτωση αυτή ώστε να ολοκληρωθεί και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Τα μόνα πράγματα που αλλάζουν είναι:
  α) ότι ο δικαιούχος δεν έχει το οικονομικό όφελος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και 
  β) κάποια από τα δικαιολογητικά που της ατελής ταξινόμησης παραλείπονται γιατί αφορούν την αγορά, η οποία στην περίπτωση αυτή έγινε ήδη.
  Κατά τα άλλα και σε αυτήν την περίπτωση χρειάζονται όλα τα άλλα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθονται στο αντίστοιχο τμήμα του υπουργείου συγκοινωνιών το οποίο θα εκδόσει την νέα άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 
  Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς και ατελής ταξινόμησης έχουμε και την αυτόματη έκδοσης και χαρακτηρισμό, από την αρχή, του αυτοκινήτου ως αναπηρικού.


  • Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ (ή αλλιώς μπλε κάρτας) είναι τα ακόλουθα: 


  ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
  Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης 
  για άτομα με αναπηρίες

  (Ολόκληρο το ΠΔ υπάρχει εδώ).

  Άρθρο 2

  Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.
  Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) έντυπη αίτηση,
  β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
  γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,
  δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
  ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,
  στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.


  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αυτό το θέμα: Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής

  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πλην του δικαιούχου προσώπου; 


  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

  • Τι κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται από τους οριζόμενους οδηγούς χωρίς να επιβαίνει ο ανάπηρος;


  Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σε αυτό ο ανάπηρος αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 €.
  Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου. Εφόσον γίνεται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του αναπήρου.
  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο διατίθεται σε άλλες χρήσεις επιβάλλονται κυρώσεις όπως άρση της ατέλειας, λαθρεμπορία κ.ά.

  Στο ζήτημα της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας για τα αναπηρικά ισχύουν τα εξής: 
   • Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας οι ανάπηροι πολίτες ενώ στους δικαιούχους απαλλαγής (για αυτοκίνητα κυβισμού έως 1.650 κ.κ.) περιλαμβάνονται πλέον και οι νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, εξισούμενοι έτσι με τους έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
   • Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των 4 ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:
    • α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω
    • β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.
  Σημείωση: Όταν τα κυβικά υπερβαίνουν τον ορισμένο αριθμό που υπάρχει για την απαλλαγή, τότε ο δικαιούχος πληρώνει ολόκληρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας. Όπως δηλαδή αναφέρετε και εδώ: Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου

  Επίσης, δεν αλλάζει κάτι για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος της απαλλαγής έχει συμβατικό Ε.Ι.Χ, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό και δεν έχει απαλλαγεί από το τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά του. Έχει τα ίδια δικαιώματα δηλαδή και το χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό και το μη χαρακτηρισμένο. Τις πληροφορία αυτή, αλλά και τις απαντήσεις επί του θέματος, τις έλαβα από το υπουργείο Οικονομικών στις διευθύνσεις: α) Τελών & Ειδικών Φορολογιών Τμήμα Β' και β) 18η Τελ/κων Οικ.Συστημάτων Τμήμα Α'.

  Επίσης πολύ σημαντικά για το θέμα είναι τα ακόλουθα θέματα:
  Διαβάστε περισσότερα...

  Έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

  Για την έκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, σε άτομα με κινητική αναπηρία. Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική οδηγία, για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, από 1 – 10 – 2003.


  Μετά τα όσα τραγελαφικά, προκάλεσε στους συναδέλφους μας, οδηγούς αναπηρικών αυτοκινήτων, η ανακληθείσα απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εν τέλει δρομολογήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47919/5195, απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, (για κάθε οδηγό) εναρμονισμένο στις κοινοτικές οδηγίες της Ε.Ε., που ισχύει από 1 – 10 – 2003.

  Η κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 47919/5195, των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών, (ΦΕΚ 1205 – ΤΒ – 26 Αυγούστου 2003), με τίτλο: «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης», εναρμονίζει την Εθνική Νομοθεσία με την αντίστοιχη κοινοτική, δημιουργώντας νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την απόκτηση άδειας αυτοκινήτου για κάθε οδηγό.

  Για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, σημειώνουμε μόνο τα όσα προβλέπονται για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε Έλληνες πολίτες με κινητικά προβλήματα.

  Η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2000/56/ΕΚ της επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, προβλέπει νέες κωδικοποιημένες διασκευές, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των οδηγών με κινητικά προβλήματα, που επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου ακόμη και από άτομα με ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν οι αναγκαίες μετασκευές και μετατροπές που αντικαθιστούν το κινητικό έλλειμμα. π.χ. Μπορεί να χορηγηθεί άδεια οδήγησης σε πολίτη που δεν έχει χέρια, αρκεί το όχημα να είναι ειδικά διασκευασμένο, που να επιτρέπει την οδήγηση με τα πόδια……

  ΓΕΝΙΚΑ


  Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, στην προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ΙΚΑΝΟΙ, από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα αυτή, ελέγχεται με βάσει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, που περιγράφονται στο (πολυσέλιδο) παράρτημα, της αναφερόμενης Κ.Υ.Α.

  Με τις ίδιες προϋποθέσεις, ελέγχονται οι οδηγοί που για διάφορους λόγους, όπως της απαιτούμενης ανανέωσης παραπέμπονται σε ιατρική εξέταση.

  ΕΙΔΙΚΑ


  Για άτομα με κινητικά προβλήματα, που θέλουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, ή να ανανεώσουν την παλαιά τους, υποβάλλονται στις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

  1. Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση

  Η Πρωτοβάθμια Ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων:

  α) Παθολόγου, β). Οφθαλμιάτρου, που είναι συμβεβλημένοι με τις Νομαρχιακές Επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.


  Για τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, - υπέρ του λογαριασμού του ΝΔ 638/1970 Νο 541077 «έσοδα εκ της ιατρικής εξέτασης των οδηγών», προβλεπόμενου ποσού περίπου 60 €, για την έκδοση σχετικών παραβόλων καθώς και η επίδειξη στους γιατρούς του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού.

  Οι γιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων, εκδίδουν «Πόρισμα εξέτασης», με το χαρακτηρισμό ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ.

  Σημ: Εάν κάποιος χαρακτηρισθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», μπορεί να υποβάλλει ένσταση, (εντός 1 χρόνου), και να ζητήσει εξέτασή του από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ).

  2. Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση

  Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν:

  α). Προβλήματα κινητικότητας, ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα και

  β). Όσοι έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησής τους, υποχρεούνται να εξετασθούν και από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ), ή από τον ΗΝΙΟΧΟ του Ε.Ι.Α.Α.

  2.1. Οι ΔΙΕ, συγκροτούνται από γιατρούς 5 ειδικοτήτων (οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτοριναριγγολόγου, νευροψυχιάτρου και ορθοπεδικού), στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

  Οι ΔΙΕ υποχρεούνται στην έκδοση «Πορίσματος Εξέτασης», που αποφαίνεται για την ικανότητα οδήγησης διασκευασμένου αυτοκινήτου, για την επάρκεια των απαραίτητων διασκευών – βοηθημάτων οδήγησης, βάσει της οδηγίας 2000/56/ΕΚ 14.09.2000, την αξιολόγηση πρακτικής δοκιμασίας με τον όρο ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εξέταση στην ΔΙΕ.

  α). Καταβολή παραβόλου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του λογαριασμού ΝΔ 638/1970 (περίπου 60 €).

  β). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, περί μη υποβολής αίτησης σε άλλη σχετική υπηρεσία.

  γ). Αίτηση με 2 φωτογραφίες ταυτότητας καθως και φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

  δ). Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (εάν υπάρχει).

  ε). Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας.

  2.2. ΗΝΙΟΧΟΣ – Ε.Ι.Α.Α.

  Υποψήφιοι οδηγοί που παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων, ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ αντί της εξέτασης από την οικεία ΔΙΕ, να εξετασθούν από το κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ, του Κρατικού Ιδρύματος Ε.Ι.Α.Α. το οποίο εκδίδει ανάλογο με τις ΔΙΕ, ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ – Ε.Ι.Α.Α.

  α). Πιστοποιητικά Υγείας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου και Οφθαλμιάτρου).

  β). Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση της πάθησης ή επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας.

  γ). Γραμμάτιο είσπραξης της οικονομικής υπηρεσίας του Ε.Ι.Α.Α.

  δ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, περί μη υποβολής αίτησης σε άλλη υπηρεσία

  ε). Αίτηση αξιολόγησης, συνοδευόμενη από 2 φωτογραφίες ταυτότητας και φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

  στ). Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης (εάν υπάρχει).

  Σημ: Οι ώρες λειτουργίας του κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. είναι οι ίδιες με εκείνες των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό, Τηλ/Fax: 210 – 23.86.287 ή 210 – 23.14.103 εσωτ. 128.

  3. Έκδοση άδειας οδήγησης

  Οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά από αξιολόγηση και αποδοχή του «Πορίσματος Εξέτασης», των ΔΙΕ ή του κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. προβαίνουν στην πρακτική εξέταση από ειδική επιτροπή Μηχανολόγων της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα περί της ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΜΗ του οδηγού.

  Εν συνεχεία, απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών της Νομαρχίας μας, που σύμφωνα με τις διαδικασίες των διατάξεων που προβλέπονται, τόσο για τους νέους οδηγούς όσο και για την ανανέωση άδειας οδήγησης εκδίδει την άδεια οδήγησης.

  Σημ: Στην άδεια οδήγησης αναφέρεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για τους οδηγούς με προβλήματα κινητικότητας.
  Διαβάστε περισσότερα...

  Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής
  Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται από το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:


  Υπουργική Απόφαση αριθμ.Γ4α/Φ/3012/84/1985 (ΦΕΚ 60 Β΄/4-2-85)

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


  Δικαιούχοι είναι:

  α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
  β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.


  Δικαιούχοι ατελής ταξινόμησης είναι:

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

  Α) Να είναι πολίτες ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρ. Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
  - Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
  - Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
  - Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
  - Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
  - Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
  - Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  - Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
  - Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βάσει του Νόμου 3402 (άρθρο 17) στο ΦΕΚ 285Α' / 14-10-2005, περί "Αναδιοργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις", αλλά και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (Αρ. Πρωτ. Δ.485/70/Α0018-14 Μαρτίου 2006) (Πληροφορίες εδώ)
  - Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

  (
  Τις υπόλοιπες πληροφορίες για την ατελή ταξινόμηση μπορείτε να τις βρείτε στο ακόλουθο θέμα: Ατελής ταξινόμηση και εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου).


  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  α) Αίτηση
  β) Φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που να φαίνεται ότι αποκτήθηκε με την κείμενη νομοθεσία, η βεβαιώσα της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής των Ν.Α. ότι συντρέχουν οι λόγοι για να αποκτήσει αυτοκίνητο με ατέλεια.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Για την Αττική διανέμεται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων ενώ για την επαρχία από τις κατά τόπου Δ/νσεις - Τμήματα της Πρόνοιας των Ν.Α.

  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ: 
  Όσο διάστημα ισχύει η κατοχή του αυτοκινήτου.

  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΄Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 10 ημέρες

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Προωθείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης η οποία θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού σήματος στάθμευσης που θα αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα συνδέεται με όλες τις παροχές και διευκολύνσεις.

  Η Δ/νση Πρόνοιας της Ν.Α.Αθηνών χορηγεί βεβαιώσεις για την ελεύθερη διακίνηση εντός δακτυλίου των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αποκτηθεί με ατέλεια εισαγωγής και έχουν ανάγκη την μετακίνηση τους αυτή για λόγους υγείας, εργασίας κ.α. (Εκδίδονται ύστερα από απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ).


  -------------------------------------------------

  ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
  Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
  α) Της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998(Α 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (Α 229).
  β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
  γ) Της υπ' αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).

  2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
  α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 350.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ περίπου από το έτος 2006 και εξής για την εκτύπωση των δελτίων στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εν λόγω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  β) Επί του Ειδικού Λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 με τίτλο «Ιατρικές Εξετάσεις των Οδηγών Αυτοκινήτων»: εφάπαξ δαπάνη 50.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ από το έτος 2006 και εξής για την κάλυψη των εξόδων πλαστικοποίησης των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω λογαριασμού.

  3. Την υπ' αριθμ. 201/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.


  1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.
  Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.

  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.

  4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
  α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
  β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

  5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Άρθρο 2
  Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.


  Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) έντυπη αίτηση,
  β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
  γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,
  δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
  ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,
  στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

  Άρθρο 3
  Χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


   Τα χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης, το υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998, έχουν ως εξής:

  Α. Οι συνολικές διαστάσεις του Δελτίου Στάθμευσης για A.M.Α., είναι οι ακόλουθες:
  * Ύψος 106 mm
  * Πλάτος 148 mm

  Β. Το χρώμα του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α. είναι γαλάζιο (Pantone 298). Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας, τα διακριτικά γράμματα της χώρας (EL για την Ελλάδα) καθώς και ο δακτύλιος των δώδεκα αστέρων που συμβολίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρώματος λευκού. Κάθε αστέρι του δακτυλίου πρέπει να έχει τον ένα από τους πέντε βραχίονες του προς τα άνω. Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας βρίσκεται σε πλαίσιο χρώματος σκούρο μπλε (τύπου Pantone veflex blue).

  Γ. Το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες διαθέτει μία πρόσθια και μία οπίσθια όψη, κάθε μία χωρισμένη καθέτως σε δύο μέρη:

  1. Το αριστερό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:
  α) Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας (λευκό) σε φόντο σκούρο μπλε.
  β) Την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης.
  γ) Τον αριθμό μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης.
  δ) Το όνομα και την σφραγίδα της Υπηρεσίας που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης.

  2. Το δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:
  α) την ένδειξη «Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες» τυπωμένο με μεγάλα στοιχεία στην Ελληνική και αντίστοιχα την ένδειξη «Parking Card for People with Disabilities» στη Αγγλική.
  β) την ένδειξη «Υπόδειγμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην Ελληνική και «Model of European Community» στην Αγγλική.
  γ) Στο φόντο και εντός του δακτυλίου των δώδεκα αστεριών της Ε.Ε. εμφανίζεται το χαρακτηριστικό του Κράτους-Μέλους που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα τα γράμματα EL (λευκά).

  3. Το αριστερό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:
  α) το επώνυμο του κατόχου (με ελληνική γραφή), β) το όνομα του κατόχου (με ελληνική γραφή), γ) την υπογραφή του κατόχου, δ) την φωτογραφία του κατόχου.

  4. Το δεξιό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:
  α) την ένδειξη «Το παρόν Δελτίο επιτρέπει στον κάτοχο του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης του Κράτους- Μέλους στο οποίο βρίσκεται».
  β) την ένδειξη «Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Δελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται στο πρόσθιο μέρος του οχήματος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του Δελτίου να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου».

  Άρθρο 4
  Χρήση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


   Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., γίνεται:
  α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.
  β. Κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

  Άρθρο 5
  Τήρηση Μητρώου


  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες τηρούν Μητρώο χορηγημένων Δελτίων Στάθμευσης στο οποίο αναγράφονται τα εξής:
  α) Επώνυμο και Όνομα δικαιούχου
  β) Αριθμός Μητρώου Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.
  γ) Η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού
  Ο αριθμός μητρώου αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό της Υπηρεσίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, από έξι (6) ψηφία που σημειώνεται ο αύξων αριθμός έκδοσης και ακολουθούν τα στοιχεία (αλφαβητικά και αριθμητικά) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

   Το Μητρώο αυτό δύναται να είναι μηχανογραφημένο. Κάθε εξάμηνο οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα αποστέλλουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη Δ/νση Προστασίας Α.Μ.Α του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στατιστικά δεδομένα για τα Δελτία Στάθμευσης Α.Μ.Α. που εκδίδουν.

  Άρθρο 6
  Ανανέωση - Αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


   Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., λόγω λήξης της ισχύος της άδειας οδήγησης του κατόχου του, αυτό ανανεώνεται για τη διάρκεια ανανέωσης της άδειας οδήγησης.
  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., αυτό επανεκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης του Δελτίου συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις το νέο Δελτίο Στάθμευσης για Α.Μ.Α. χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή κλοπής ή φθοράς του παλαιού.

  Άρθρο 7
  Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις


  1. Οι κάτοχοι οχημάτων που έχουν αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 (Β/60) απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση - χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν. Τα Ειδικά Σήματα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

  2. Οι δικαιούχοι που αποκτούν όχημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λαμβάνουν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παρόν.

  3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούμενο, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

  4. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παράρτημα που έχει ως ακολούθως:

  Άρθρο 8
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


  -------------------------------------------------

  Σημαντικό: Είχαμε επέκταση των δικαιούχων του δελτίου στάθμευσης. Πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμα: Επέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

  -------------------------------------------------

  Επίσης σχετικό:

  Ν. 2696/1999: «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»ΦΕΚ Τ.Α΄ 57/23.3.1999


  Άρθρο 4
  Σήμανση οδών με πινακίδες

  1. Οι για τη σήμανση των οδών τοποθετούμενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:
  3. οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-75) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.
  Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
  Ρ-71 χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.
  Ρ-72 χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας....
  5. Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.
  Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
  Πρ-4δ Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
  Πρ-4ε Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
  Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος του πίσω κρυστάλλου το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.


  -------------------------------------------------

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 241/2005 ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

  Kατεβάστε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα

  Δείτε επίσης:

  Θέσεις Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.
  Διαβάστε περισσότερα...

  Απαλλαγή Τελών Διοδίων στις Εθνικές Οδούς για τα Αναπηρικά Αυτοκίνητα ΦΕΚ 464/2008


  Ολόκληρο το ΦΕΚ υπάρχει εδώ: FEK464_2008.PDF


  Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ
  Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής


  Δείτε επίσης: 

  Αναπηρικό Αυτοκίνητο

  Διαβάστε περισσότερα...

  Ατελής ταξινόμηση και εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου

  Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου

  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
  Ν.490/76 (ΦΕΚ 331/1976)
  Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001)
  Αρ.16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166Α/11-8-88)
  Αρ.23 του Ν.1882/90 (ΦΕΚ 43Α/23-3-90)
  Αρ.Γ4α/Φ15/1078/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 381 Β/25-6-90)
  Αρ.13 του Ν.2682/99 (ΦΕΚ 16/8-2-99)
  Παρ.6 του αρθ.19 του Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249Α/17-11-99)
  Υπουργείο Οικονομικών Τμήμα: 18η Τελ.Οικον.Συστημάτων - Τμήμα Α΄
  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
  Η ατέλεια ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανάπηρου.

  ---------------

  Α. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από αναπήρους Έλληνες πολίτες

  - Προϋποθέσεις
  - Δικαιολογητικά
  - Έκταση ατέλειας
  - Διαδικασία
  - Παρατηρήσεις 

  Β. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολίτες των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Γ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη
  - Προϋποθέσεις
  - Δικαιολογητικά
  - Έκταση ατέλειας
  - Διαδικασία
  - Παρατηρήσεις 

  Δ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολέμου, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού
  - Προϋποθέσεις
  - Δικαιολογητικά - Διαδικασία
  - Έκταση ατέλειας
  - Παρατηρήσεις  ---------------


  Α. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από αναπήρους Έλληνες πολίτες

  1. Προϋποθέσεις

  Α) Να είναι πολίτες ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρ. Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
  - Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
  - Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
  - Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
  - Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
  - Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
  - Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  - Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
  - Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βάσει του Νόμου 3402 (άρθρο 17) στο ΦΕΚ 285Α' / 14-10-2005, περί "Αναδιοργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις", αλλά και την  εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (Αρ. Πρωτ. Δ.485/70/Α0018-14 Μαρτίου 2006) (Πληροφορίες εδώ)
  - Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.


  Επίσης δικαιούχοι είναι:
  Β) Έλληνες ανάπηροι:
  α) πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
  β) αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής,
  γ) υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου συνέπεια τραύματος, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη,
  δ) πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
  Γ. Έλληνες ανάπηροι μετανάστες και εργάτες εξωτερικού, μπορούν να φέρουν ατελώς το κομιζόμενο επιβατικό τους αυτοκίνητο όταν επιστρέφουν στη χώρα για μόνιμη εγκατάσταση.
  Δ. Ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.

  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

  2. Δικαιολογητικά

  Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

  3. Έκταση ατέλειας


  Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός(σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.

  4. Διαδικασία


  Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:

  - Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής. 
  - Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατελείας).

  5. Παρατηρήσεις


  Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.. 
  Κατ΄εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

  Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.). Στην περίπτωση αυτή τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται κανονικά.

  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

  Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατελείας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.

  Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε ( 5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής(πλ. Αγ. Νικολάου - Πειραιάς). Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.

  Αντίθετα, αν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο 7 ετών από την ατελή παραλαβή του, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερα και ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

  Ο περιορισμός του ορίου της ηλικίας των 70 ετών ισχύει μόνο όταν η άσκηση του σχετικού δικαιώματος γίνεται για πρώτη φορά και συνεπώς οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες που έχουν ήδη παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής για άλλους- εκτός της κλοπής- λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους.

  Β. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολίτες των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Οι ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να παραλάβουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.

  Γ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη

  1. Προϋποθέσεις


  Aνάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργαζόμενοι στο εξωτερικό, με διετή τουλάχιστον παραμονή και εργασία (στο εξωτερικό), μπορούν να παραλαμβάνουν ατελώς το κομιζόμενο και προοριζόμενο για τις ανάγκες τους επιβατικό αυτοκίνητο.

  2. Δικαιολογητικά


  Θετική γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, από την οποία θα προκύπτει ότι από τη φύση της αναπηρίας του παρακωλύεται η βάδιση.

  3. Έκταση ατέλειας

  Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης. Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός(σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.

  4. Διαδικασία

  Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:
  - Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής.
  - Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατελείας).

  Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στο τελωνείο εισαγωγής, εκτός από τα παραπάνω, πιστοποιητικό της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου εργασίας τους, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εισαγόμενου αυτοκινήτου και θα βεβαιώνεται η τουλάχιστον διετής συνεχή παραμονή και εργασία τους στο εξωτερικό, η αιτία της αναπηρίας τους και ότι επανέρχονται στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.

  5. Παρατηρήσεις

  Το παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.. Κατ' εξαίρεση οι παραπληγικοί και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού.

  Για τους μέχρι 1650 κυβ.εκ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ.εκ. και μέχρι 2000 κυβ.εκ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ.εκ.).

  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα ( ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να επιβαίνει ο δικαιούχος ανάπηρος όταν η μετακίνηση οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών του ανάπηρου.

  Δ. Ατελής εισαγωγή - παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολέμου, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού

  1. Προϋποθέσεις


  Στην κατηγορία των αναπήρων πολέμου υπάγονται οι ανάπηροι:
  - πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
  - αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής,
  - υπάλληλοι Τελωνειακής Υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη
  - πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια, της δράσεώς τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
  - αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από τραύμα που προξενήθηκε σ' αυτούς κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής ή στις φυλακές και στρατόπεδα του κατακτητή ή εξαιτίας νόσου αποτόκου των κακουχιών του ένοπλου αγώνα κατά του κατακτητή ή της διαβιώσεως τους σε φυλακές και στρατόπεδα.
  - αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού εφόσον κατέστησαν ανάπηροι εξαιτίας της ιδιότητας τους αυτής.

  2. Δικαιολογητικά - Διαδικασία


  Για την ατελή παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  - αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των ενδιαφερόμενων, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που εισάγουν,
  - υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς με βάση τις διατάξεις ατελείας των αναπήρων.
  - θετική γνωμάτευση της ΑΣΥΕ ( Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), η οποία γνωματεύει κατά περίπτωση, ότι τα εν λόγω επιβατικά αυτοκίνητα τυγχάνουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών των αναπήρων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της αναπηρίας, η οποία παρακωλύει τη βάδιση.

  Οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού θα προσκομίζουν επιπλέον πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος αναγνωρίστηκε σαν αγωνιστής μέλος οργάνωσης της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 ή Δημοκρατικού Στρατού και αντίγραφο πράξης κανονισμού πολεμικής σύνταξης με την οποία τους απονεμήθηκε αντίστοιχα μηνιαία σύνταξη. Οι ανάπηροι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού εξετάζονται από την ΑΣΥΕ (Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), ύστερα από παραπομπή της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση.

  3. Έκταση ατέλειας


  Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

  Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά.

  4.Παρατηρήσεις


  Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

  Κατ΄εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100%, μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερο από 1650 κυβ.εκατοστά.

  Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από 1650 κυβ.εκατοστά, κατά τη γνώμη της ΑΣΥΕ, τα παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα έως 2000 κυβικά εκατοστά.

  Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ.εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.
  Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις, εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμο, άρση ατέλειας, λαθρεμπορία κ.λπ.)

  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.
  Το αυτοκίνητο είναι ελεύθερο και μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής ( πλ. Αγ.Νικολάου- Πειραιάς- τηλ.45.11.288)

  Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.
  Αντίθετα, εάν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται μετά από την πάροδο επτά (7) ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα, εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις , να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις.


  ----------------------------------------------------------------------------------------


  Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την εισαγωγή Αναπηρικού Αυτοκινήτου.

  Θέσμικο Πλαίσιο: Ν. 3583/28-06-2007 (ΦΕΚ 142) 

  Άρθρο 54

  Παργ. 9: Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  "2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά".
  Παργ. 10: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  "1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1884/119 (ΦΕΚ 81Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους., δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν γαι τους αναπήρους.
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής."
  Παργ. 11: Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α'), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
  "Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά".

  Όλο το ΦΕΚ 142 εδώ
  Ο νόμος 2960/2001 υπάρχει εδώ.
  Διαβάστε περισσότερα...