Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
1) Ν.490/1976, 2) Αρθρο 16 του Ν.1798/88, 3) Αρθρο 23 του Ν.1882/90, 4) Αρθρο Γ4α/Φ15/1078/20-6-90 ΚΥΑ, 5) Αρ.34 Ν.1731/87.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Η απαλλαγή ισχύει εφ΄όρου ζωής του αναπήρου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:
Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών και να παρουσιάζουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
- Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή
- σοβαρή κινητική αναπηρία:
- του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%,
- του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο,
- Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100
- Νοητική καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
- Αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.
- Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
- Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Β. - Ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες.
- Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και εντεταλμένοι στη δίωξη του λαθρεμπορίου υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Γ. Πολίτες που κατέστησαν Ανάπηροι κατά το από 21/4/67 ως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
Δ. Ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
Ε. Ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή πλέον ΑΥΕ ή ΒΥΕ των ΚΕΠΑ.
Θετική γνωμάτευση της ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή).
α) Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του αναφερομένου ή πλέον ΑΥΕ ή ΒΥΕ των ΚΕΠΑ.
β) Έγγραφο αρμόδιας Δικαστικής ή Αστυνομικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνέπεια της δράσεως των κατά του δικτατορικού καθεστώτος κατέστησαν ανάπηρα από την αιτία αυτή.
Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.
Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.

Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.

Η ανταλλαγή χορηγείται από τη Δημοσ.Οικον.Υπηρεσία (ΔΟΥ) ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Όπως ανωτέρω
Όπως ανωτέρω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.
Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ.εκατ.
Επίσης οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορεί να παραλαμβάνουν ΕΙΧ αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 μισ.εκατ.
Το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατο.
Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ.εκατ.
Επίσης στις ειδικές περιπτώσεις που η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν μεγαλύτερο χώρο των 1650 κυβ.εκατ. Κατά τη γνώμη της Α.Σ.Υ.Ε. εισαγόμενα αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό μέχρι 2000 κυβ.εκατ.
Ισχύουν τα ίδια με τους στρατιωτικούς αναπήρους.


-------------------------------------------------------------------

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας οι ανάπηροι πολίτες ενώ στους δικαιούχους απαλλαγής (για αυτοκίνητα κυβισμού έως 1.650 κ.κ.) περιλαμβάνονται πλέον και οι νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, εξισούμενοι έτσι με τους έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ν. Ανδριανόπουλος απέστειλε ήδη κατεπείγουσα εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1090/2007) με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεεις των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α΄) οι οποίες αφορούν στις απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας αναπήρων πολιτών.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583 /2007 (ΦΕΚ 142 Α΄/28-06-2007) " Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:


Άρθρο 2 "Μεταβατικές και άλλες διατάξεις" Παράγραφος 9
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των 4 ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:

α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω
β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.


Παράγραφος 14
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του ίδιου άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν. 1882/90 ( ΦΕΚ 43 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και στους νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.650 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.


Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 28-6-2007. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ανωτέρω ημερομηνία το θέμα της απαλλαγής ή μη από τα τέλη κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων θα κρίνεται με βάση τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο αυτά τέθηκαν σε κυκλοφορία (ταξινομήθηκαν).

Διευκρινίζεται ότι, οι ανάπηροι των ανωτέρω κατηγοριών των οποίων τα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν πριν από τις 28-6-2007 απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2008, καθόσον τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα (παρ. 1 άρθρο 36 Ν. 2093/92, ΦΕΚ 181/Α΄/ 25-11-1992).

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών για την απαλλαγή τους από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους που ταξινομήθηκε σε χρόνο που δεν ίσχυε η απαλλαγή, όπως είχε γίνει δεκτό και με την αρ. Μ 2162/338/Δ6/ΠΟΛ: 254/1-9-88 εγκύκλιο, με την οποία σας είχαν κοινοποιηθεί διατάξεις του Ν. 1798/1988.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από την αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του αναπήρου, με την έκδοση σχετικής απόφασης απαλλαγής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατόπιν υποβολής αίτησης από τον δικαιούχο ανάπηρο.

* Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Νόμος 1798/1988 καθορίζει τα των μειωμένων τελών κυκλοφορίας των αναπηρικών αυτοκινήτων. Υπάρχει όμως και ο Νόμος 1882/1990 αλλά και η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1133/21-10-05 (θα την βρείτε εδώ), που αναφέρει ότι μπορούν και δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, είτε κάποιοι έχουν αγοράσει αυτοκίνητο με ατέλεια είτε όχι. Δηλαδή, αν έχει κάποιος αγοράσει ένα αυτοκίνητο και δεν το έχετε δηλώσει ως αναπηρικό, μπορεί να πληρώνει μειωμένα τέλη κυκλοφορίας (μόνο 5 ευρώ - κόστος έκδοσης - 0 ευρώ από το 2013) αν καταθέσει στη Εφορία γνωμάτευση της Α΄βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα φαίνεται το ποσοστό αναπηρίας και η πάθηση και εκδοθεί σχετική απόφαση από τον έφορο. Η μόνο προϋπόθεση είναι να έχει ο ανάπηρος στην πλήρη κυριότητα του (100%) το αυτοκίνητο και φυσικά, να μην έχει στην κατοχή του άλλο αναπηρικό αυτοκίνητο.


 Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ατέλειας παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ.εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης, δεν υπάρχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Υπάρχει και η περίπτωση να μην γνωρίζουν οι υπάλληλοι της δικής σας Εφορίας όλα τα παραπάνω, γι’ αυτό μπορείτε να τους λέτε να παίρνουν πληροφορίες από τον Τομέα τελών και ειδικών φόρων της Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Το θέμα της ισότητας χαρακτηρισμένων και μη χαρακτηρισμένων ως αναπηρικών ως προς τα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται καθαρά από την πιο κάτω εγκύκλιο:
Mε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1108919/697 - 16.11.2007 επιστολή της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας δικαιούνται, εκτός από τα αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί “ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ”, και:
 1. τα αυτοκίνητα που ήταν ήδη στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι, 
 2. τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της αναπηρίας του δικαιούχου, ανεξάρτητα εάν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ». 
Ωστόσο, για τις ανωτέρω απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (κατηγορία αναπηρίας, ηλικία ενδιαφερόμενου, κυβισμός οχήματος).

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2753/1999, οι κατηγορίες που δικαιούνται αναπηρικό αυτοκίνητο αλλά επιθυμούν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο των 1650 ή 2000 κ.ε. μπορούν να το παραλάβουν καταβάλλοντας μειωμένο τέλος ταξινόμησης, σε αυτή όμως την περίπτωση δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.


Δείτε επίσης στο ακόλουθο θέμα τον πίνακα των δικαιούχων απαλλαγής τελών κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων:

Πίνακας οχημάτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας


24 σχόλια:

 1. Διάβασα την εγκύκλιο 1133/2005 και δεν βρήκα σε ποιό σημείο αναφέρει ότι δικαιούμαι απαλλαγή τελών κυκλοφορίας.
  Επειδή έχω στην κατοχή μου ΙΧ το οποίο δεν το έχω αγοράσει ατελώς θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
  Επίσης μια ακόμα ερώτηση, για να μου χορηγηθεί η κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ πρέπει το ΙΧ μου να είναι αγορασμένο με ατέλια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΟΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ30 Μαΐ 2011, 9:46:00 μ.μ.

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ ΗΠΑΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΦΟΡΙΑΣ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  Φίλε ανώνυμε α) σε αυτό το άρθρο θα βρεις πληροφορίες για το δελτίο στάθμευσης...
  Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής

  αναφέρει τον τρόπο και το ποιοι.. και για το όσο ρωτάς ναι πρέπει να έχει αγοραστεί με ατέλεια...

  β)εδώ Πίνακας οχημάτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας
  θα βρεις τους δικαιούχος μειωμένου τέλους κυκλοφορίας. αναφέρονται στον πίνακα είχε και παραπομπή στο τέλος του άρθρο το οποίο σχολίασες... και υπήρχε γι' αυτό το λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ΚΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ και ανώνυμος

  Φίλε θωμά και ανώνυμε όσο γι' αυτό που αναφέρεις για την απαλλαγή για τα τέλη κυκλοφορίας είναι συγκεκριμένα τα προβλήματα υγείας που την δίνουν... στον
  Πίνακας οχημάτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας αναφέρονται λεπτομερώς ποιοι...

  ρωτάτε το γιατί δεν είναι και κάποιοι άλλοι στην λίστα; το γιατί δεν είμαι σε θέση να το πω. αυτό που ξέρω είναι πως όσοι είναι δικαιούχοι της ατέλειας ταξινόμησης είναι και του τέλους κυκλοφορίας. Αυτό το γιατί το ξέρει ο νομοθέτης και με κάποια λογική έχουν δώσει σε αυτά τα άτομα και όχι σε όλους. υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις παθήσεων που δεν δικαιούνται αυτά τα δικαιώματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ειμαι φορεας του ιου HIV κατατασσομαι στους αιμοροφιλικους? δικαιουμαι απαλλαγη απ τα τελη κυκλοφοριας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @Ανώνυμος Αφού είναι διαφορετική ασθένεια όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. εαν το αυτοκινητο ειναι 1750κ αντι 1650 που λεει ονομος δικαιουμαι απαλλαγη η μειωση των τελων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Ανώνυμος

  αν το αυτοκίνητο υπερβαίνει σε κυβικά το όριο που είσαι δικαιούχος τότε πληρώνεις την διαφορά των δυο κατηγοριών... αφού μέχρι αυτήν που δικαιούσαι απαλλάσσεσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ?ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ...ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΕΒΒΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΓΙΑ ΤΙς ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗς ΣΤΟΥς ΘΕΡΑΠΕΥΤΕς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!
  ΜΑΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Ανώνυμος

  πολύ γενικόλογο αυτό με το τι δικαιούται το παιδί σου μαρία. εννοείς με το αυτοκίνητο;;; με κάτι άλλο; αν θες στείλε καλύτερα email αν δεν αφορά το παρόν θέμα ώστε να μην μπλέκονται άσχετα με σχετικά με το θέμα σχόλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. πασχω απο καρδιακη ανεπαρκεια απο το 2008, και εχω ποσοστο 80% και θελω να μαθω αν εχω απαλλαγη η μείωση από τα τέλη κυκλοφορίας!!! Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. καλησπέρα σας. Εχω και εγώ αναπηρία 67% απο σκλήρυνση κατά πλάκας και θα ήθελα να ρωτήσω εάν ισχύει ότι εάν το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερο από 1650 κ.ε. πληρώνεις την διαφορα; Εγω έχω ενα 1800 κ.ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @Ανώνυμος

  φίλε ανώνυμε... από ότι φαίνεται και πιο πάνω φαίνεται καθαρά πως δεν υπάρχει αναφορά σε δικαιούχους με καρδιακές παθήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @Γιώργος

  φίλε γιώργο ρωτάς για το θέμα των κυβικών. αν έχεις θετική γνωμάτευση πως είσαι δικαιούχος ατέλειας και σου ανήκει το αυτοκίνητο 100% τότε θα πληρώσεις μόνο την διαφορά των τελών των δυο κατηγοριών. αυτής που απαλλάσσεσαι και αυτής που είναι το αυτοκίνητο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ευχαριστώ φίλε Νότι για την απάντηση. Δυστυχώς όμως πήγα στην εφορία και τους το είπα, αλλά δεν το δέχονται με τίποτα. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει σαν διαδικασία το ποσό της διαφοράς των κυβικών. Ή όλοκληρο υπάρχει ή το ποσό των 3€ εάν έχω 80% αναπηρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @Γιώργος

  να πω γιώργο πως δεν ξέρουν τι τους γίνεται; ποιος λέει ότι το ποσοστό πρέπει να είναι μόνο 80 και πάνω; άμα δεν ξέρουν έναν νόμο ας ρωτάνε να μάθουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Το κακό όμως είναι ότι εγω δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί τους. Σήμερα πήγα και στην άλλη ΔΟΥ που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Εκεί ήταν ακομα χειρότερα. Δεν το συζητούσε καθόλου. Τι άλλο να κάνω έχω απελπιστεί με το σύστημα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ24 Οκτ 2012, 11:52:00 π.μ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΒΡΗΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ SITE ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΙΟ 2012 ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ HIV.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ?ΕΧΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ HIV ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΩΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Κωνσταντίνε να τα πάρουμε και λίγο λογικά.
  α) δεν ξέρω που και τι διάβασες. Το "κάπου", το "κάπως" το "κάτι" και το "κάποτε" δεν είναι κάτι αποδεικτικό. εδώ http://amea-blog.blogspot.de/2010/09/blog-post_8108.html αναφέρονται ποιες παθήσεις... δικαιούνται αυτό που ρωτάς.
  β) τώρα αν έχεις κάτι επίσημο εσύ... καλό είναι να δώσεις κάποιο σύνδεσμο... ώστε να ελέγξουμε το τι είδες. Αλλά και πάλι αν κάποιος γράφει κάτι δεν είναι αυτόματα και κανόνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. καλημερα ειμαι παραπληγικος 80% εχω ενα αυτοκινητο 1600 κιβ. που εχει απαλλαγη απο τελη κυκλ. και μια μηχανη 600 που ειχα πριν χτυπησω.Στην ΔΟΥ που πηγα να πληρωσω για την μηχανη μου ειπαν οτι δεν εχω δικαιωμα να εχω αλλο οχημα εκτος του πρωτου και μου ειπαν οτι πρεπει να παραδοσω τις πινακιδες της μηχανης . Ειναι δυνατον να ισχυει αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @Ανώνυμος

  ανώνυμε... δεν νομίζω πως εμπλέκεται η μηχανή με το ΙΧ σας. στην ΔΟΥ κάνανε λογικά λάθος ερμηνεία. Ο νόμος λέει πως δεν έχει δικαίωμα να έχει άλλο αναπηρικό αυτοκίνητο όχι οποιοδήποτε μη χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό όχημα. Ζητήστε τους την εγκύκλιο ή τον νόμο στον/στην οποίο/α στηρίζονται και σας τα λένε αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλησπέρα έχω ένα κοριτσάκι με 100%αναπηρία...(τύφλωση)...έχουμε ένα όχημα το οποίο δεν είναι αναπηρικό γιατί το πήραμε μεταχειρισμένο....δικαιούμαι ατελεια ως κηδεμόνες??γιατί μου είπαν ότι δεν μπορω να το μεταβίβασω στο όνομα του παιδιού?...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. meli αν υπάρχει σχετική απόφαση δικαιώματος για ατέλεια γιατί να μην υπάρχει το δικαίωμα για την απαλλαγή από τα τέλη; εκτός βέβαια αν είναι ήδη 18.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.