Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Χορήγηση Επιδόματος Κίνησης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας - Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1313/7-7-2008

Περιγραφή
Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β') ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Δικαιούχοι:

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 3. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 4. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία, ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (μπορείτε να την βρείτε εδώ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνονται:
  1. Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  2. Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  3. Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
  4. Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
   1. α. Αλλαγή τόπου κατοικίας του επιδοτούμενου.
   2. β. Απουσία του στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο από (4) τέσσερις μήνες.
   3. γ. Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.
 6. Νόμιμη εξουσιοδότηση (με συμβολαιογραφική πράξη ή απλή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που γίνεται και από την υπηρεσία) σε περίπτωση που δε θα εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος. Σε περίπτωση ανήλικων παιδιών Υπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

Διαδικασία στην Πρόνοια:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.
 3. Πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο, από τα ΕΛΤΑ ή μέσω Τραπεζικού λογαριασμού.


Διαδικασία στα ΚΕΠ: 


Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος καυσίμων σε αναπήρους που έχουν τύχει ατελούς εισαγωγής και κυκλοφορίας αυτοκινήτου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
 2. Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
 3. O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
 4. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων σε αναπήρους που έχουν τύχει ατελούς εισαγωγής και κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Λόγοι διακοπής ή αναστολής:

 1. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος.
 2. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Οι υπήκοοι των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ.4017/1959(ΦΕΚ 246, τΑ' 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, υποχρεούνται να προσκομίζουν άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

4 σχόλια:

 1. Δηλαδή αν έχω ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και παθαίνω ένα ατύχημα και μένω τετραπληγική, δεν δικαιούμαι ούτε επίδομα βενζίνης, ούτε απαλλαγή από τα τέλη και τα διόδια, ούτε καν κάρτα στάθμευσης? Κατάλαβα καλά ή πρέπει να ανατρέξω κάπου αλλού?
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος


  δεν κατάλαβα από που βρήκες αυτές τις πληροφορίες στο πιο πάνω κείμενο και έβγαλες αυτό το εντελώς λάθος συμπέρασμα. με χαρά θα ήθελα να το μάθω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ισχύει κάτι τέτοιο και σήμερα εν έτη 2013??? κι αν ναι που κάνουμε την αίτηση

  Ευχαριστω εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. είπε κανείς πως δεν ισχύει για το 2013 ή καταργήθηκε; Γι' αυτό είναι αρμόδιες και το χορηγούν οι διευθύνσεις πρόνοιας όλης της χώρας.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.