Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται από το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:


Υπουργική Απόφαση αριθμ.Γ4α/Φ/3012/84/1985 (ΦΕΚ 60 Β΄/4-2-85)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


Δικαιούχοι είναι:

α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.


Δικαιούχοι ατελής ταξινόμησης είναι:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Α) Να είναι πολίτες ηλικίας από (4) μέχρι (70) ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρ. Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
- Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
- Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
- Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
- Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
- Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
- Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
- Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βάσει του Νόμου 3402 (άρθρο 17) στο ΦΕΚ 285Α' / 14-10-2005, περί "Αναδιοργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις", αλλά και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων (Αρ. Πρωτ. Δ.485/70/Α0018-14 Μαρτίου 2006) (Πληροφορίες εδώ)
- Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

(
Τις υπόλοιπες πληροφορίες για την ατελή ταξινόμηση μπορείτε να τις βρείτε στο ακόλουθο θέμα: Ατελής ταξινόμηση και εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Αίτηση
β) Φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που να φαίνεται ότι αποκτήθηκε με την κείμενη νομοθεσία, η βεβαιώσα της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής των Ν.Α. ότι συντρέχουν οι λόγοι για να αποκτήσει αυτοκίνητο με ατέλεια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Για την Αττική διανέμεται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων ενώ για την επαρχία από τις κατά τόπου Δ/νσεις - Τμήματα της Πρόνοιας των Ν.Α.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ: 
Όσο διάστημα ισχύει η κατοχή του αυτοκινήτου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΄Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 10 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προωθείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης η οποία θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού σήματος στάθμευσης που θα αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα συνδέεται με όλες τις παροχές και διευκολύνσεις.

Η Δ/νση Πρόνοιας της Ν.Α.Αθηνών χορηγεί βεβαιώσεις για την ελεύθερη διακίνηση εντός δακτυλίου των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αποκτηθεί με ατέλεια εισαγωγής και έχουν ανάγκη την μετακίνηση τους αυτή για λόγους υγείας, εργασίας κ.α. (Εκδίδονται ύστερα από απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ).


-------------------------------------------------

ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998(Α 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (Α 229).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
γ) Της υπ' αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 350.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ περίπου από το έτος 2006 και εξής για την εκτύπωση των δελτίων στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εν λόγω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
β) Επί του Ειδικού Λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 με τίτλο «Ιατρικές Εξετάσεις των Οδηγών Αυτοκινήτων»: εφάπαξ δαπάνη 50.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ από το έτος 2006 και εξής για την κάλυψη των εξόδων πλαστικοποίησης των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω λογαριασμού.

3. Την υπ' αριθμ. 201/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.


1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.
Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.

4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.


Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) έντυπη αίτηση,
β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,
δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,
στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

Άρθρο 3
Χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


 Τα χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης, το υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998, έχουν ως εξής:

Α. Οι συνολικές διαστάσεις του Δελτίου Στάθμευσης για A.M.Α., είναι οι ακόλουθες:
* Ύψος 106 mm
* Πλάτος 148 mm

Β. Το χρώμα του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α. είναι γαλάζιο (Pantone 298). Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας, τα διακριτικά γράμματα της χώρας (EL για την Ελλάδα) καθώς και ο δακτύλιος των δώδεκα αστέρων που συμβολίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρώματος λευκού. Κάθε αστέρι του δακτυλίου πρέπει να έχει τον ένα από τους πέντε βραχίονες του προς τα άνω. Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας βρίσκεται σε πλαίσιο χρώματος σκούρο μπλε (τύπου Pantone veflex blue).

Γ. Το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες διαθέτει μία πρόσθια και μία οπίσθια όψη, κάθε μία χωρισμένη καθέτως σε δύο μέρη:

1. Το αριστερό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:
α) Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας (λευκό) σε φόντο σκούρο μπλε.
β) Την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης.
γ) Τον αριθμό μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης.
δ) Το όνομα και την σφραγίδα της Υπηρεσίας που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης.

2. Το δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη «Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες» τυπωμένο με μεγάλα στοιχεία στην Ελληνική και αντίστοιχα την ένδειξη «Parking Card for People with Disabilities» στη Αγγλική.
β) την ένδειξη «Υπόδειγμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην Ελληνική και «Model of European Community» στην Αγγλική.
γ) Στο φόντο και εντός του δακτυλίου των δώδεκα αστεριών της Ε.Ε. εμφανίζεται το χαρακτηριστικό του Κράτους-Μέλους που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα τα γράμματα EL (λευκά).

3. Το αριστερό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:
α) το επώνυμο του κατόχου (με ελληνική γραφή), β) το όνομα του κατόχου (με ελληνική γραφή), γ) την υπογραφή του κατόχου, δ) την φωτογραφία του κατόχου.

4. Το δεξιό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη «Το παρόν Δελτίο επιτρέπει στον κάτοχο του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης του Κράτους- Μέλους στο οποίο βρίσκεται».
β) την ένδειξη «Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Δελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται στο πρόσθιο μέρος του οχήματος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του Δελτίου να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου».

Άρθρο 4
Χρήση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


 Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., γίνεται:
α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.
β. Κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

Άρθρο 5
Τήρηση Μητρώου


Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες τηρούν Μητρώο χορηγημένων Δελτίων Στάθμευσης στο οποίο αναγράφονται τα εξής:
α) Επώνυμο και Όνομα δικαιούχου
β) Αριθμός Μητρώου Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.
γ) Η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού
Ο αριθμός μητρώου αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό της Υπηρεσίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, από έξι (6) ψηφία που σημειώνεται ο αύξων αριθμός έκδοσης και ακολουθούν τα στοιχεία (αλφαβητικά και αριθμητικά) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

 Το Μητρώο αυτό δύναται να είναι μηχανογραφημένο. Κάθε εξάμηνο οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα αποστέλλουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη Δ/νση Προστασίας Α.Μ.Α του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στατιστικά δεδομένα για τα Δελτία Στάθμευσης Α.Μ.Α. που εκδίδουν.

Άρθρο 6
Ανανέωση - Αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες


 Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., λόγω λήξης της ισχύος της άδειας οδήγησης του κατόχου του, αυτό ανανεώνεται για τη διάρκεια ανανέωσης της άδειας οδήγησης.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., αυτό επανεκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης του Δελτίου συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το νέο Δελτίο Στάθμευσης για Α.Μ.Α. χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή κλοπής ή φθοράς του παλαιού.

Άρθρο 7
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι κάτοχοι οχημάτων που έχουν αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 (Β/60) απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση - χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν. Τα Ειδικά Σήματα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι δικαιούχοι που αποκτούν όχημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λαμβάνουν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος το Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παρόν.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούμενο, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

4. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παράρτημα που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 8
Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


-------------------------------------------------

Σημαντικό: Είχαμε επέκταση των δικαιούχων του δελτίου στάθμευσης. Πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμα: Επέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

-------------------------------------------------

Επίσης σχετικό:

Ν. 2696/1999: «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»ΦΕΚ Τ.Α΄ 57/23.3.1999


Άρθρο 4
Σήμανση οδών με πινακίδες

1. Οι για τη σήμανση των οδών τοποθετούμενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:
3. οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-75) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.
Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Ρ-71 χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.
Ρ-72 χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας....
5. Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.
Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Πρ-4δ Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
Πρ-4ε Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος του πίσω κρυστάλλου το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.


-------------------------------------------------

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 241/2005 ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Kατεβάστε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα

Δείτε επίσης:

Θέσεις Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.