Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΔ 133/2002 Για την κρίση Σωματικής ικανότητας στράτευσης αυτών που κατατάσσονται

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Επειδή πολλοί από εμάς, κρίνονται από τις διάφορες επιτροπές στρατού και δεν γνωρίζουν, αν είναι δίκαιες ή άδικες οι όποιες αποφάσεις, θα τους φανεί χρήσιμο το ακόλουθο αρχείο είτε προγνωρίζοντας το ποιά παράγραφος τους καλύπτει, είτε αν έγιναν όλα σωστά ή λάθος στην περίπτωσή τους. 


Βάσει αυτού του Προεδρικού Διατάγματος γίνεται η κρίση των βαθμών ικανότητας στράτευσης του κάθε στρατεύσιμου ή επιλογή να του δοθεί η όποια αναβολή στράτευσης βάσει του οποιουδήποτε προβλήματος υγείας του.

Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα θα το βρείτε εδώ:
ΠΔ 133/2002 Για την κρίση Σωματικής ικανότητας στράτευσης αυτών που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις-----------------------------------------------------------


ΠΔ 133
ΦΕΚ Α’ 109/17.5.2002
"Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά".

[ΣΗΜ: Βλ. ΠΔ 53/2003 (ΦΕΚ Α 59), σύμφωνα με το οποίο τροποποιούνται: 1)ο Α/Α 464, Α/Α 699, του Γενικού Πίνακα Παθήσεων και Βλαβών 2)η παρ.8 του Παραρτήματος Β 3)ο Α/Α 8, 9 ,11, 15 του Συγκεντρωτικού Πίνακα, παραρτήματος Β και 4)η παρ.2 των Παρατηρήσεων του Πίνακα Α’]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11, παρ. 2, του Ν. 1763/1988 "Στρατολογία των Ελλήνων" (Α’ 57).
β. Του άρθρου 2, παρ. 2, του Ν. 1911/1990 "Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις" (Α’ 166).
γ. Του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1327/1973 "Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων" (Α’ 16).
δ. Του άρθρου 23, παρ. 9, του Ν.Δ. 1400/1973 "Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων" (Α’ 114).
ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την 539/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικά

1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση.
2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου:
α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του.
β. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, κατά τις μεθόδους της ιατρικής επιστήμης. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στράτευση, εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες Αξιωματικών Υγειονομικού πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρατικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα αγαθοεργού πρωτοβουλίας.
Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών.
γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ενοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή.
4. Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία ή σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημονεύονται και οι άλλες.
5. Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί νοούνται και οι Ανθυπασπιστές.
6. Το παρόν Διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας

1. Το προσωπικό του άρθρου 1, παράγραφος 1, εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας:
α. Οι στρατεύσιμοι, οι ανυπότακτοι, οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, οι εθελοντές υπαξιωματικοί, οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ), οι σημαιοφόροι επίκουροι αξιωματικοί (ΣΕΑ), οι υποψήφιοι και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ, ΔΕΑ), οι έφεδροι αξιωματικοί (εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία, εξ απονομής), οι εν εφεδρεία αξιωματικοί κρίνονται:
(1) Ικανοί πρώτης κατηγορίας (l/1).
(2) Ικανοί δευτέρας κατηγορίας (l/2).
(3) Ικανοί τρίτης κατηγορίας (l/3).
(4) Ικανοί τετάρτης κατηγορίας (l/4).
(5) Ακατάλληλοι για στράτευση (l/5).
β. Οι υποψήφιοι για τα μόνιμα στελέχη αξιωματικών και υπξ/κών, οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ, ΣΣΥ), όπως και οι υποψήφιοι εθελοντές των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνονται:
(1) Κατάλληλοι
(2) Ακατάλληλοι
γ. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, υπξ/κοί, εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), καθώς και οι μόνιμοι εξ εφεδρείας κρίνονται:
(1) Ικανοί
(2) Ανίκανοι
2. Από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου:
α. Αυτοί που δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή της σωματικής ικανότητας κρίνονται ικανοί πρώτης κατηγορίας (l/1) κατάλληλοι και ικανοί, αντιστοίχως.
β. Αυτοί που παρουσιάζουν διαταραχές της σωματικής ικανότητας κρίνονται ανάλογα με την περίπτωση της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
3. Η σωματική ικανότητα κρίνεται επιπλέον σωματομετρικά:
α. Από άποψη αναστήματος, με τον ειδικό τρόπο που ορίζει το άρθρο 5.
β. Από άποψη βάρους σύμφωνα με τις παραγράφους 14 έως 17 του γενικού Πίνακα.


Άρθρο 3
Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών

1. Καθορίζονται οι παρακάτω προσαρτημένοι στο παρόν πίνακες και παραρτήματα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με την αντίστοιχη ένδειξη για τη σωματική ικανότητα του προσωπικού.
α. Γενικός Πίνακας.
β. Ειδικός Πίνακας.
γ. Παραρτήματα "Α" "Β" "Γ" και "Δ",
2. Ο Γενικός Πίνακας εφαρμόζεται για την κρίση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα δε Παραρτήματα "Α", "Β" και "Δ" για την κρίση της σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Ο Ειδικός Πίνακας, όπως συμπληρώνεται με το Παράρτημα "Γ", εφαρμόζεται για την κρίση της σωματικής ικανότητας των μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας καθώς και των μονίμων εξ εφεδρείας.
3. Οι Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια γνωματεύουν και κρίνουν για τη σωματική ικανότητα όπως καθορίζεται αυτή στους παραπάνω πίνακες και παραρτήματα.
4. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες και παραρτήματα όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του Ν.Δ. 1327/1973.
5. Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Απαλλαγών ανήκει και η έκδοση γνωματεύσεων, αναφορικά με την ανικανότητα ή μη για εργασία, των παραπεμπομένων σε αυτές, από τα στρατολογικά γραφεία, ιδιωτών, για τη μεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, καθώς και η κρίση για ακαταλληλότητα για στράτευση των ατόμων αυτών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους.Άρθρο 4
Κρίση σωματικής ικανότητας κατά κατηγορία προσωπικού

1. Με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα εξετάζεται και κρίνεται η σωματική ικανότητα των:
α. Στρατευσίμων και Ανυπότακτων.
β. Οπλιτών οποιασδήποτε κατηγορίας, υποψηφίων και δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και Επίκουρων Σημαιοφόρων, που κατατάσσονται για εκπλήρωση στρατεύσιμης ή εφεδρικής υποχρέωσης τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια της εκπλήρωσης της υποχρέωσή τους.
γ. Εθελοντών επιστράτευσης ή πολέμου, τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσης που ανέλαβαν.
δ. Εφέδρων εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία ή εξ απονομής αξιωματικών.
ε. Μονίμων εν εφεδρεία (αποστράτων) Αξιωματικών Υπαξιωματικών.
στ. Εθελοντών Υπαξιωματικών και Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας που υπηρετούν πριν ή μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης υποχρέωσης. Για τη χορήγηση σ’ αυτούς αναβολής για λόγους υγείας εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος.
ζ. Υποψήφιων Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Υποψήφιων Εθελοντών Μακράς Θητείας.
η. Υποψηφίων Στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (μονίμων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών) στην εισαγωγή.
θ. Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη μόνο στην κατάταξή τους.
ι. Όσων παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και συμβούλια για εξέταση ή επανεξέταση.
2. Από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού όσοι παρουσιάζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα κρίνονται:
α. Οι των υποπαραγράφων 1α μέχρι και 1ε σύμφωνα με την ένδειξη σωματικής ικανότητας που αντιστοιχεί σε κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη. Οι της υποπαραγράφου 1γ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη l/3, l/4 δεν γίνονται δεκτοί για κατάταξη.
β. Οι των παραγράφων 1στ και 1ζ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη l/3, l/4 κρίνονται ακατάλληλοι και αποβάλλουν την ιδιότητα.
γ. Οι των υποπαραγράφων 1η και 1θ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη l2, l3, l4 κρίνονται Ακατάλληλοι.
δ. Οι μαθητές των Στρατιωτικών σχολών κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
ε. Οι της υποπαραγράφου 1ι ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκουν.
3. Με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Ειδικού Πίνακα εξετάζεται και κρίνεται η σωματική ικανότητα των μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας καθώς και των μονίμων εξ εφεδρείας. Όσοι απ’ αυτούς παρουσιάζουν οποιοδήποτε νόσημα πάθηση, ή βλάβη του πίνακα αυτού κρίνονται ανίκανοι.
4. Για όσα νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες από αυτές που αναφέρονται στους Πίνακες και Παραρτήματα του άρθρου 3, αναγράφεται η παρατήρηση "μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας" ή "μη υποχωρούντα με τη κατάλληλη θεραπεία", η τελική κρίση γίνεται μετά από την εφαρμογή της θεραπείας αυτής και ανάλογα με τα αποτελέσματά της.
5. Εάν ο κρινόμενος αρνηθεί, με υπεύθυνη δήλωση, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε η τελική κρίση γίνεται με βάση την πάθησή του, όπως έχει. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να υποστεί μια εγχείρηση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί. Ο κρινόμενος δεν έχει το δικαίωμα αρνήσεως διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παθήσεως για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του.

Άρθρο 5
Κρίση σωματικής ικανότητας λόγω αναστήματος

1. Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1α, 1β και 1γ του άρθρου 4 ανάλογα με το ανάστημά τους κρίνονται με τους παρακάτω τρόπους:
α. Ικανοί κατηγορίας πρώτης (l/1): Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) και πάνω, εκτός από τους ΥΕΑ και υποψηφίους Σημαιοφόρους Επίκουρους Αξιωματικούς (ΣΕΑ) για τους οποίους ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 14.
β. Ικανοί κατηγορίας δευτέρας (l/2): Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα εννιά εκατοστά (1,49).
γ. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (l/3): Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα τέσσερα εκατοστά (1,44).
δ. Ακατάλληλοι για στράτευση (l/5): Όσοι έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40). Αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση μόνο ύστερα από υποχρεωτική χορήγηση διετούς αναβολής με την πρώτη κρίση.
2. Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1ζ, 1η, 1θ του άρθρου 4 κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη ή είσοδο σε Στρατιωτική Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65). Για όσους ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες προσωπικού και άγουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, το μικρότερο επιτρεπόμενο ανάστημα είναι ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60). Ειδικά οι υποψήφιοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) κρίνονται Ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90).
3. Με εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο 2, κρίνονται κατάλληλες οι υποψήφιες γυναίκες σε ΑΣΕΙ και ΣΣΥ καθώς και όσες κατατάσσονται απ’ ευθείας στα μόνιμα στελέχη του σώματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής, καθώς επίσης και οι υποψήφιες εθελόντριες, εφόσον έχουν ανάστημα ένα μέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55) και πάνω.

Άρθρο 6
Σωματική Ικανότητα Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών, Μαθητών Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών και Εθελοντών των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στους μαθητές και τις μαθήτριες των στρατιωτικών σχολών των μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους μέχρι της ονομασίας τους σε αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, παρουσιάζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα:
α. Εφόσον αυτές είναι ιάσιμες, χορηγείται η αναρρωτική άδεια που προβλέπεται από τον Οργανισμό της κάθε σχολής με βάση γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Σ’ αυτή παραπέμπονται από το Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκαν ή από τη σχολή, ύστερα από ένδειξη του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το Β.Δ. 374/1973 "Περί της συνθέσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Επιτροπών Απαλλαγών και των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών των Ενόπλων Δυνάμεων" (Α’ 115). Στην περίπτωση που ο οργανισμός της σχολής δεν ορίζει τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας, μπορεί να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια μέχρι 6 μηνών μετά από την οποία κρίνονται οριστικά.
β. Εφόσον δεν είναι ιάσιμες και αναφέρονται στο Γενικό Πίνακα με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (l/2), (l/3), (l/4) και (l/5) μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας, αν χορηγήθηκε, αυτοί κρίνονται Ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησής τους και απολύονται/διαγράφονται από την οικεία σχολή.
2. Ειδικά οι μαθητές στρατιωτικών σχολών ιπταμένων (Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) εκτός από τα όσα καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησής τους ως ιπτάμενοι, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο χάσουν την πτητική τους καταλληλότητα. Στο 1ο έτος φοίτησης απώλεια της πτητικής καταλληλότητας συνεπάγεται απομάκρυνση από τη Σχολή. Στα επόμενα έτη τοποθετούνται σε ειδικότητες εδάφους.
3. Οι μαθητές των σχολών Εφέδρων Αξιωματικών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σ’ αυτές εμφανίζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (l/3), (l/4) και (l/5) διακόπτουν τη φοίτησή τους στην οικεία σχολή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ειδικό, για την οικεία σχολή, νόμο.
4. Η σωματική ικανότητα αυτών που, σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνονται ακατάλληλοι για περαιτέρω φοίτηση, είναι άσχετη με τη σωματική ικανότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για στράτευση αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Η σωματική ικανότητα αυτών για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση κρίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, κατά την κατάταξή τους ως οπλιτών. Κατ’ εξαίρεση η σωματική ικανότητα αυτών για στράτευση κρίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του Γενικού Πίνακα ταυτόχρονα με τη σωματική ικανότητα για περαιτέρω φοίτηση στις σχολές, μόνον εφόσον:
α. Φέρουν νόσημα, πάθηση ή βλάβη του Γενικού Πίνακα με ένδειξη απ’ ευθείας l/5.
β. Ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία προσωπικού που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις ή που απολύθηκε.
5. Η σωματική ικανότητα των εθελοντών κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και με τους ειδικούς για αυτούς νόμους.Άρθρο 7
Αναβολές λόγω υγείας

1. Αναβολή για λόγους υγείας χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων, για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στους:
α. Αναφερόμενους στις υποπαραγράφους 1α και 1β του άρθρου 4, κατά την κατάταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτές.
β. Εθελοντές της υποπαραγράφου 1στ του άρθρου 4, αλλά από αυτούς μόνο σε όσους κατατάσσονται πριν από την εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση και κατά τη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσης, που είχαν αναλάβει αρχικά. Οι εθελοντές που κατατάχθηκαν μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση καθώς και όσοι από τους παραπάνω την εκπλήρωσαν, διέπονται από τους ειδικούς νόμους που τους αφορούν.
γ. Εθελοντές της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 4 μόνο κατά τη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσής τους.
Όσοι από αυτούς εμφανίζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα κατά την εθελουσία κατάταξη, δεν γίνονται δεκτοί για κατάταξη.
δ. Αναφερόμενους στις υποπαραγράφους 1δ και 1ε του άρθρου 4, κατά την κατάταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτές.
ε. Αναφερόμενους στην υποπαράγραφο 1ι του άρθρου 4, που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου.
2. Εκτός από τα οριζόμενα στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.1763/88 "Η στρατολογία των Ελλήνων" οι αναβολές για λόγους υγείας με τις ενδείξεις Εξάμηνη Αναβολή (ΕΞΑ), Ετήσια Αναβολή (ΕΑ) και Διετής Αναβολή (ΔΑ), χορηγούνται σύμφωνα και με τα παρακάτω:
α. Από τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ), εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
(1) Περιπτώσεις ψυχικών νοσημάτων τα οποία εξετάζονται από Υγειονομικό Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχιάτρου και ακολούθως παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ε.Δ., για κρίση.
(2) Περιπτώσεις παθήσεων για τις οποίες έχει γνωματεύσει στο παρελθόν αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ε.Δ.
β. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (απαλλαγών και ανώτατες) μπορούν:
(1) Να δίνουν αναβολή (εξάμηνη ή ετήσια ή διετή) και για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες οι οποίες δεν προβλέπονται από το Γενικό Πίνακα ή προβλέπονται μεν αλλά δεν φέρουν την ένδειξη "ΕΞΑ" ή "ΕΑ" ή "ΔΑ", εφόσον κατά την κρίση τους μπορούν να θεραπευτούν με το χρόνο.
(2) Να χορηγούν και δεύτερη εξάμηνη ή ετήσια αναβολή έστω και εάν στο Γενικό Πίνακα το νόσημα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη "ΕΞΑ" ή "ΕΑ".
(3) Να κρίνουν από την αρχή οριστικά ως ικανούς ή ακατάλληλους έστω και εάν στο Γενικό Πίνακα το νόσημα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη "ΕΞΑ" ή "ΕΑ" ή "ΔΑ".

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξέταση σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών

1. Η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας των κατατασσόμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενεργείται με βάση το Γενικό Πίνακα και το Παράρτημα "Β".
2. Η ένταξη του προσωπικού στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας, που ορίζονται με το παρακάτω άρθρο 9, ενεργείται με βάση:
α. Το Γενικό Πίνακα και το Παράρτημα "Β" όταν πρόκειται για μη μόνιμο προσωπικό, για υποψήφιους και μαθητές Στρατιωτικών Σχολών.
β. Τον Ειδικό Πίνακα και το παράρτημα "Β" όταν πρόκειται για μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.
3. Η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που αναφέρονται στο παράρτημα "Α" ενεργείται με βάση το Γενικό ή Ειδικό Πίνακα, καθώς και το παράρτημα αυτό.
4. Η εξέταση και κρίση της Σωματικής Ικανότητας των Αλεξιπτωτιστών γίνεται με βάση τον Γενικό ή Ειδικό πίνακα, για τις κατηγορίες προσωπικού που αυτοί ισχύουν, και επιπλέον με το Παράρτημα "Δ".


Άρθρο 9
Κατηγορίες Πτητικής Καταλληλότητας

1. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος το οποίο ίπταται ή αξιολογείται για να ίπταται με τα εκάστοτε διατιθέμενα εναέρια μέσα, εντάσσεται ανάλογα με την αποστολή και ιδιότητά του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου 8 σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας.
α. Κατηγορία Α
Οι υποψήφιοι και μαθητές των Σχολών του ΥΕΘΑ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, των οποίων οι απόφοιτοι χειρίζονται ιπτάμενα μέσα ή συσκευές και συστήματα αυτών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ.
β. Κατηγορία Β
Όλοι οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που αποτελούν τα μόνιμα πληρώματα ιπταμένων μέσων και των τριών Κλάδων των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εκπαίδευση προς τούτο.
γ. Κατηγορία Γ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται όλο το υπόλοιπο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος (ΛΣ), που για λόγους υπηρεσιακούς μετέχει σε συχνές και κανονικές πτήσεις ως μέλος πληρώματος.
2. Η ένταξη σε μία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγρ. 1 σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται πλήρως στα υγειονομικά προσόντα που απαιτούνται για το είδος των καθηκόντων για τα οποία προορίζεται και όχι ότι δεν μπορεί να διαθέτει προσόντα ανώτερης κατηγορίας.
3, Ανώτατοι Αξιωματικοί Ιπτάμενοι διατηρούν την πτητική καταλληλότητα της κατηγορίας Β, εφόσον διαθέτουν τα υγειονομικά προσόντα της κατηγορίας Γ.
4. Για την αρχική ένταξη στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας (Α, Β ή Γ) των υποψηφίων χειριστών αεροσκαφών ή άλλου ιπτάμενου προσωπικού και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, η εξέταση γίνεται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω Ιατρικές εξετάσεις:
α. Γενική κλινική εξέταση (παθολογική, χειρουργική, ορθοπαιδική),
β. Καρδιολογική.
γ. Οφθαλμολογική.
δ. Ωτορινολαρυγγολογική.
ε. Νευρολογική και Ψυχιατρική.
στ. Οδοντιατρική.
ζ. Παρακλινικές (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές) που καθορίζονται με διαταγές του Γ.Ε. Αεροπορίας.
5. Οι υποψήφιοι χειριστές Β’ κατηγορίας, των Ε.Δ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, πρέπει να προσκομίζουν Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα από το οικείο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
6. Με διαταγή του ΓΕΑ οι υποψήφιοι όλων των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων υποβάλλονται (κατά την αρχική εξέταση) σε ψυχολογική εξέταση για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της νοημοσύνης τους. Εφόσον απαιτείται, οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σ.Ι. υποβάλλονται σε δοκιμασία εικονικής πτήσεως στο θάλαμο χαμηλής πίεσης ή σε άλλες συσκευές για τη διαπίστωση παθήσεων που σχετίζονται με την πτητική τους ικανότητα.
7. Οι νεοεισαχθέντες στο Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, κατά την διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εκπαιδευτικών πτήσεων, παραπέμπονται για κρίση της πτητικής καταλληλότητας στο ΚΑΙ, όπου υποβάλλονται υποχρεωτικά σε λεπτομερείς εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα "Β" του παρόντος (Γενικά, παρ. 8).
8. Οι τριτοετείς Ίκαροι του τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ, κατά την ετήσια εξέταση στο ΚΑΙ, υποβάλλονται σε ειδική εξέταση εκτίμηση για την εκτίμηση της προσωπικότητας και των γνωσιακών λειτουργιών, καθώς και σε δοκιμασία μεγίστης κοπώσεως και Ηλεκτροκαρδιογράφημα 24ωρης καταγραφής (Holter). Για την καταλληλότητά τους αποφαίνεται στη φάση αυτή το ΚΑΙ και η ΑΑΥΕ.
9. Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ και οι Ιπτάμενοι Αξ/κοί κατά την περιοδική υγειονομική εξέταση (άρθρο 11 του παρόντος) υποβάλλονται σε έλεγχο της σωματικής τους κατάστασης και κρίνονται κατάλληλοι για την κατηγορία τους σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΑΙ και της ΑΑΥΕ.
10. Για την πτητική καταλληλότητα όλων των ανωτέρω, γνωματεύει η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), σύμφωνα με το Ν.Δ. 1327/1973.


Άρθρο 10
Διαδικασία ένταξης σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας

1. Η ένταξη σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας ενεργείται από την Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).
2. Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή παραπέμπει τους εξεταζόμενους στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου εξετάζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και μετά αποφαίνεται σχετικά.
3. Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να εισάγει τους υποψηφίους όλων των σχολών ιπταμένων και ραδιοναυτίλων των Ε.Δ., όπως επίσης και αντιστοίχους των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος, για παρατήρηση, για διαγνωστικούς και μόνο λόγους, σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η σωματική ικανότητα δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αλλιώς, σύμφωνα με τα άρθρα 7, υποπαράγραφος 1β, 10, υποπαράγραφος α’, και 15, παράγραφος 3, του Ν.Δ. 1327/1973.Άρθρο 11
Περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας

1. Οι περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Οι τακτικές ενεργούνται μια φορά το χρόνο για το ιπτάμενο προσωπικό των κατηγοριών Α και Β και κάθε δύο χρόνια για το προσωπικό της κατηγορίας Γ των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
3. Οι έκτακτες γίνονται στους ιπτάμενους των κατηγοριών Α και Β των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
α. Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις περισσότερο από δύο (2) μήνες συνεχώς για λόγους υγείας.
β. Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις, συνεχώς, έστω και λιγότερο από δύο μήνες για βαρύ νόσημα, πάθηση ή βλάβη χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η διάρκεια, ή για εκτέλεση μεγάλης χειρουργικής επέμβασης εφόσον οι παθήσεις αυτές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων. Για τη σχέση αυτή τα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ ζητούν τη γνώμη της αντίστοιχης Διεύθυνσης Υγειονομικού.
4. Οι περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται μετά από διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, για το αντίστοιχο προσωπικό τους και σε Μονάδες Υγειονομικού που καθορίζονται από αυτά. Με τις ίδιες διαταγές καθορίζονται και οι αναγκαίες ειδικές ιατρικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας για το προσωπικό κάθε Γενικού Επιτελείου ή Αρχηγείου.
5. Όσοι κρίνονται, από τις Μονάδες Υγειονομικού που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ότι στερούνται πτητικής καταλληλότητας λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης, παραπέμπονται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία, στην Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή για γνωμάτευση και οριστική κρίση της πτητικής τους καταλληλότητας. Ειδικά για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας οι περιοδικές εξετάσεις γίνονται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, το οποίο τους παραπέμπει στην ΑΑΥΕ για γνωμάτευση και κρίση της πτητικής τους καταλληλότητας εάν κατά την εξέταση διαπιστωθεί κάποιο παθολογικό εύρημα.
6. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, έκτακτες περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας διενεργούνται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας για το προσωπικό Α’ και Β’ κατηγορίας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος:
α. Υποχρεωτικά στους χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που έπαθαν αεροπορικό ατύχημα. Σε περίπτωση αεροπορικού συμβάντος ο έλεγχος της πτητικής καταλληλότητας των χειριστών ενεργείται από το ΚΑΙ κατά την κρίση του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου ή Αρχηγείου, με διαταγή του.
β. Σε όσους ως απλοί επιβαίνοντες σε αεροσκάφος ή ελικόπτερο έπαθαν αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν, κατά την κρίση του διοικητού της Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, και κατά την κρίση των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού καθώς και των Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, για το προσωπικό τους.
γ. Σε όσους ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια και έχουν ειδικότητα ιπταμένου, προκειμένου να λάβουν μέρος σε συχνές κανονικές αεροπορικές αποστολές ως πληρώματα.
δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που καθορίζεται με διαταγή του αντιστοίχου Γενικού Επιτελείου των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας ή του Αρχηγείου ΛΣ.
Άρθρο 12
Διακοπή και επανάκτηση πτητικής καταλληλότητας για λόγους υγείας

1. Η διακοπή πτητικής καταλληλότητας λόγω υγείας διακρίνεται σε:
α. Διάρκειας μικρότερης των δύο (2) μηνών:
(1) συνεπεία ελαφρού νοσήματος, πάθησης ή βλάβης, που συμβαίνει στη Μονάδα και δεν οφείλεται σε αεροπορικό ατύχημα. Αυτή εγκρίνεται με έγγραφη διαταγή του Διοικητή της Μονάδας, μετά από εισήγηση και γνωμάτευση του ιατρού της Μονάδας.
(2) μετά από νοσηλεία σε Νοσοκομείο για ελαφρύ νόσημα, πάθηση ή βλάβη. Στη περίπτωση αυτή η διακοπή της πτητικής καταλληλότητας επέρχεται μετά από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από διαταγές των Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, και κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας.
β. Διάρκειας μεγαλύτερης από δύο (2) μήνες συνεπεία σοβαρού νοσήματος, πάθησης ή βλάβης. Αυτή καθορίζεται με διαταγή των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής.
γ. Αυτόματη, που αρχίζει με την είσοδο σε Νοσοκομείο, για παρατήρηση ή νοσηλεία.
2. Η πτητική καταλληλότητα διακόπτεται όταν ο χειριστής δεν ευρίσκεται στην επιθυμητή φυσική κατάσταση κατά την κρίση του ΚΑΙ. Η διακοπή αυτή μπορεί να είναι και οριστική, εφόσον ο χειριστής δεν προσαρμοστεί εντός του οριζόμενου από το ΚΑΙ και την ΜΥΕ χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
3. Η πτητική καταλληλότητα επανακτάται μετά από πλήρη υγειονομική εξέταση και γνωμάτευση όπως ορίζεται στο άρθρο 10, κυρώνεται με διαταγή των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ και κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις και μόνο της παραπάνω υποπαραγράφου 10(1) για πολύ ελαφρά νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, είναι δυνατή η επανάκτηση της πτητικής καταλληλότητας και με διαταγή του διοικητή της Μονάδας, με εισήγηση του ιατρού της, και κοινοποίηση στην ημερήσια διαταγή της Μονάδας.

Άρθρο 13
Πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας

1. Η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τις εξετάσεις, τις παρατηρήσεις και τον υγειονομικό φάκελο όσων παραπέμπονται σ’ αυτή, γνωματεύει για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις και τη διάρκεια αναρρωτικής αδείας καθώς και για τη διακοπή της φοίτησης για λόγους υγείας μαθητών Σχολών, οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν την ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων:
α. Για τους ιπτάμενούς μόνιμους που έχουν ήδη την ειδικότητα ιπτάμενου:
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας.
Ο χρόνος αποχής από τις πτήσεις για λόγους υγείας καθώς και η διάρκεια αναρρωτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα οκτώ (18) μήνες χωρίς διακοπή ή τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες με διακοπές μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών. Εάν υπάρχει λόγος για περαιτέρω αποχή από τις πτήσεις ή αναρρωτική άδεια, ο ιπτάμενος παραπέμπεται στην ΜΥΕ για οριστική κρίση της πτητικής του ικανότητας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ΝΔ 1400/1973, όπως ισχύει, και του άρθρου 6 του Ν. 2109/1992, οι οποίες αναφέρονται στο μέγιστο χρόνο αποχής από την υπηρεσία και στην πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας.
β. Για τους ιπτάμενους εφέδρους, όλων των κατηγοριών, που έχουν ήδη την ειδικότητα ιπτάμενου:
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας. Και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξ (6) μήνες χωρίς διακοπή ή από δώδεκα (12) μήνες με διακοπές, καθ’ όλο τον υπόλοιπο διάστημα της εφεδρικής/εθελοντικής υποχρέωσής τους, μετά από την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.
Μετά από αυτά, αυτοί κρίνονται οριστικά από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
γ. Για τους μαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων και προορίζονται για το Μόνιμο Ιπτάμενο Προσωπικό:
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης, καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες χωρίς διακοπή ή οκτώ (8) μήνες με διακοπές, καθ’ όλο το διάστημα της φοίτησής τους στην οικεία σχολή. Μετά από αυτά κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως προς την πτητική τους καταλληλότητα.
δ. Για τους μαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων και προορίζονται για το Έφεδρο Ιπτάμενο Προσωπικό:
Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης καθώς και για τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας. Η συνολική διάρκεια του χρόνου αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μήνες χωρίς διακοπή η τέσσερες (4) μήνες με διακοπές, καθ’ όλο το διάστημα της φοίτησης τους στην οικεία σχολή. Μετά από αυτά κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως προς την πτητική τους καταλληλότητα.
ε. Για τους ιπτάμενους μόνιμους εξ εφεδρείας, εθελοντές και οπλίτες εξ εφεδρείας, που έχουν την ειδικότητα του ιπταμένου εν καιρώ ειρήνης, επιστράτευσης ή πολέμου:
(1) Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις μετά από τον οποίο επανέρχονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για νέα εξέταση και γνωμάτευση.
(2) Για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτοί ως ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας σε άλλη υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου για προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
(3) Για την κρίση τους ως ακαταλλήλων (l/5) με αιτιολογημένη γνωμάτευση προκειμένου για προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
2. Οι μαθητές των σχολών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ’ και δ’ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον παρουσιάζουν, μετά από τη λήξη των παραπάνω χρονικών περιόδων, νόσημα, πάθηση ή βλάβη, για τα οποία επιβάλλεται η εξακολούθηση αποχής από τις πτήσεις κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως ακατάλληλοι για πτήσεις.
3. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1.α. και 1.γ. καθώς και της παραγράφου 2, του άρθρου αυτού ισχύουν και για το αντίστοιχο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.Άρθρο 14
Σωματική ικανότητα για την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών και υποψηφίων Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών

1. Ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) και υποψήφιοι Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί/Μάχιμοι (ΣΕΑ/Μ) επιλέγονται μόνο όσοι κρίνονται από άποψη σωματικής ικανότητας, πρώτης κατηγορίας (l/1) και έχουν ανάστημα ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65) και πάνω.
2. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί και όσοι κρίνονται δευτέρας κατηγορίας (l/2), αλλά όχι λόγω δυσχρωματοψίας, μονίμου συνεκτικού στραβισμού ή αναστήματος, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων Σχολών, το δε νόσημα πάθηση ή βλάβη, για τα οποία εκρίθησαν κατηγορίας (l/2), δεν τους εμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προορίζονται. Επίσης ως Υποψήφιοι Επίκουροι Αξιωματικοί Ιατροί (ΣΕΑ/Ι) επιλέγονται όσοι κρίνονται Ικανοί μέχρι και δευτέρας κατηγορίας (l/2) και έχουν ανάστημα όχι μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65)
3. Οι επιλεγόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ως υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί κατανέμονται στα όπλα και σώματα κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:
α. Στρατός Ξηράς
Στα όπλα Διαβιβάσεων και Μηχανικού και σε όλα τα Σώματα.
β. Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.
Σε όλα τα Σώματα.

Άρθρο 15

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι οριζόμενοι στο άρθρο 3 Πίνακες και Παραρτήματα, που έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ FAX


Άρθρο 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται, το Π.Δ. 426/1984 "Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, των κατατασσομένων στο Στράτευμα, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά", (Α’ 150) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/1986 (Α’ 47) και το Π.Δ. 25/1999 (Α’ 22), καθώς και το ΠΔ 430/1988 "Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων που κατατάσσονται στις Ενοπλες Δυνάμεις" (Α’ 198).


Άρθρο 17
Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-----------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.