Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Οικ. 44867/1637 - Τηλεπικοινωνιακές Ρυθμίσεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Οικ. 44867/1637 - Τηλεπικοινωνιακές Ρυθμίσεις
Οικ. 44867/1637
Λήψη μέτρων για τους τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρία.
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσης απόφασης είναι η λήψη μέτρων για τους τελικούς χρήστες, που είναι Άτομα με Αναπηρίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών τελούν σε αναλογία, με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες.
Άρθρο 2 - Ειδικές Ρυθμίσεις
 1. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρίες.
 2. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχτικής αιτήσεως ενός εύλογου αριθμού χρηστών, που έινα άτομα κωφά ή έχουν σοβαρά προβλήματα αρθρώσεως, εγκαθιστά κοινόχρηστους τηλεκειμενογράφους σε συγκεκριμένο σημείο.
 3. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, προκειμένου το σύνολο των κοινόχρηστων τηλεφώνων, που θα εγκατασταθούν από αυτόν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, να είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση από άτομα, που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι τυφλά και έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να προσδιορίσει τη μορφή, τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ώστε να επιτυχγάνεται η άμεση και αποτελεσματική χρήση τους από τα άτομα με αναπηρίες.
 4. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θα παρέχει σε άτομα τυφλά ή άτομα με προβλήματα οράσεως τέτοιου βαθμού που δεν τους επιτρέπουν να συμβουλευτούν τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη δυνατότητα πρόσβασης ατελώς στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Για τη διευκόλυνση της χρήσης των ονομαστικών καταλόγων ηλεκτρονικής μορφής από άτομα τυφλά, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμους τους ως άνω καταλόγους στα άτομα αυτά σε μορφή απλού κειμένου χωρίς γραφικά (text only) μέσω CD - ROM, που παρέχεται δωρεάν, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του.
 5. Μετά από αίτησή τους, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει τερματικό εξοπλισμό για χρήση τηλεκειμενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού σε τιμές κόστους σε άτομα με δυσκολίες ακοής και όρασης (αναπηρία 67% και άνω). Τυχόν επισκευή καθώς και πιθανή αντικατάσταση ελαττωματικού τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει διατεθεί από τον πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται άμεσα από αυτόν, χωρίς χρέωση του συνδρομητή, εκτός αν ο συνδρομητής έχει αποδεδειγμένα προβεί σε κακή χρήση του τερματικού εξοπλισμού.
 6. Στις κάτωθι κατηγορίες ατόμων προβλέπεται έκπτωση αξίας δεκαοκτώ (18) ευρώ επί της συνολικής μηνιαίας χρέωσης για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας ζώνης) στο Διαδύκτιο.
  • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% κια άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
  • Νευροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού).
  • Άτομα τυφλά.
  • Άτομα κωφά - βαρήκοα.
  • Αιμοροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS.
  • Χανσενικοί.
  • Άτομα πάσχοντα από θαλασσαιμία.
  • Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του Ν. 3528/2007.
  • Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός που κατά νόμο τον εκπροσωπεί δηλώνει στον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνεται η έκπτωση.
 7. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, ώστε τα Άτομα με Αναπηρίες, σε περίπτωση απώλειας της δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, να έχουν προτεραιτότητα, τόσο στη σύνδεση, όσο και στην αποκατάσταση βλαβών στην τηλεφωνικής τους σύνδεση.
 8. Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα οράσεως, που δεν τους επιτρέπουν να αναγνώσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στους λογαριασμούς, τη δυνατότητα να πληροφορούνται ατελώς το ύψος του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής χρέωσης, καλώντας έναν κωδικό αριθμό επιλογής.
 9. Μετά από αίτησή τους, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει πρόσφορο και οικονομικό εναλλακτικό σχήμα για την παροχή βασικού επιπέδου αναλυτικής χρέωσης σε άτομα τυφλά ή άτομα με προβλήματα οράσεως. Το εν λόγω εναλλακτικό σχήμα, καθώς και η διαδικασία υλοποίησής του, υποβάλλονται προηγουμένως στην Ε.Ε.Τ.Τ. για έγκριση. Το βασικό επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • τον καλούμενο αριθμό,
  • την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση και
  • τη χρέωση της κλήσης.
 10. Για την εξυπηρέτηση ατόμων κωφών και ατόμων με σοβαρά προβλήματα άρθρωσης και ακοής, η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης παρέχεται ατελώς και μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
 11. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει δωρεάν χρόνο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αξίας ίσης με την αξία χιλίων (1.000) λεπτών αστικής χρέωσης μηνιαίως, σε μία απο τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:
  •  Νευροπαθείς τελικού σταδίου
  • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
  • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Άτομα Τυφλά.
  • Άτομα πάσχοντα από θαλασσαιμία.
  • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού).
  • Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες απο AIDS.
  • Χανσενικοί.
  • Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ν. 3528/2007. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μια μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόμο τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει έκπτωση.
 12. Άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, τα οποία προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του ν. 3528/2007 δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μια μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός που κατά νόμο τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει η έκπτωση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παραπάνω έκπτωσης, καθώς και ο τρόπος διακανονισμού των ποσών της έκπτωσης μεταξύ των παροχών κινητής τηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας. Την ανωτέρω έκπτωση δικαιούνται και τα ανήλικα άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, των οποίων η σύνδεση είναι στο όνομα του ενός εκ των δύο γονέων ή άλλου προσώπου, που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, αφού προσκομίσουν τη σχετική γνωμάτευση αναπηρίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οι οικογένειες των ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με βασική προϋπόθεση την προσκόμιση γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών του ν. 3528/2007.
 13. Σε όλες τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα των αιτούντων και υποχρεούται να τηρεί σχετικό αρχείο, παρέχοντας στην Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον του ζητηθεί σχετικά, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της παροχής και των όρων παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
Άρθρο 3 - Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 1 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                    Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


3 σχόλια:

 1. Γεία σας εχω σκπ και πήγα στον οτε για να ρωτήσω ανέχω εκπτωση στο internet
  Από τον ΟΤΕ λένε :
  Ατομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

  Εγώ που έχω 67% μόνο δεν το δικαιούμαι δηλαδή ...μόνο τις 1000 μονάδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @athinave O OTE δυστυχώς κάνει τα δικά του παιχνίδια και παίζει με τα νεύρα των δικαιούχων. Εδώ και μήνες δεν αποδέχεται την εφαρμογή και το κράτος δεν του την επιβάλλει με το ζόρι κιόλας... τι να πει κανείς μετά όταν καταντάς να παρακαλάς να σου δώσουν αυτό που αυτοί ανανκοίνωσαν πως δικαιούσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. σε ευχαριστώ για την απάντηση και καλό μας κουράγιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.