Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 37/ΦΕΚ54/1-04-2009

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 37/ΦΕΚ54/1-04-2009. Καθορισμός Προϋποθέσεων - κριτηρίων, για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολυτέκνους.
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω:
α Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
β. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους. 
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποιο Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ’ αυτή τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπα, τηρούμενης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαμένουν στα υπόλοιπα Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.
δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.
ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α΄ 220). 
Άρθρο 3
Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων ν. 3648/2008
Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 ν.δ. 1044/1971 και οι εναπομένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. 
Άρθρο 4
Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων ν.δ. 1044/1971
Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, του άρθρου 13 παράγραφος 4 ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει, κατανέμονται, στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. 
Άρθρο 5
Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου.
1. Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής για τον καθορισμό της σειράς τους:
α. Οι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) μόρια.
β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβάνουν εκατό (100) μόρια.
γ. Οι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια.
2. Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα. 
Άρθρο 6
Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία
Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς στα άτομα με αναπηρία, Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:
α. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).
β. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
αα. Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.
ββ. Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.
γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα. 
Άρθρο 7
Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων.
Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στους πολύτεκνους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
ββ. Εκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
γγ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
δδ. Τριακόσια (300) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε TEΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους.
εε. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστ. Από εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα. 
Άρθρο 8
Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων
Η διάρκεια του δικαιώματος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζεται ως εξής:
α. Για τους δικαιούχους της παραγράφου α του άρθρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας τους.
β. Για τους δικαιούχους της παραγράφου β του άρθρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προ της συνταξιοδοτήσεως του, το περίπτερο μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο μέχρι την συνταξιοδότηση και αυτού, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
γ. Για τους δικαιούχους της παραγράφου γ του άρθρου 1 υφίσταται ισοβίως και μετά το θάνατο αυτού μεταβιβάζεται στη σύζυγο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Για τα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%, μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 
Άρθρο 9
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Για τα Άτομα με Αναπηρία.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/
1998, όπως ισχύει σήμερα.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988 (ΦΕΚ Α΄ 199), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
2. Για τους Πολύτεκνους. 
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/
1998, όπως ισχύει σήμερα.
ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).
ια. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
3. Για τους Πολεμιστές Κύπρου. α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.
θ. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α΄ Στρατολογικού Γραφείου.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
ια. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον O.A.Ε.Δ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας. Η παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
(1) Αίτηση.
(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α΄ Στρατολογικού Γραφείου.
(4) Ιατρική Γνωμάτευση.
(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το ΥΠΕΘΑ, που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος. 
Άρθρο 10
Δημιουργία Νέων Θέσεων Περιπτέρων
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με απόφαση του οικείου Νομάρχη προσδιορίζεται ο αριθμός αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 9 του ν.δ. 1044/1971.
Άρθρο 11
Όργανα Ελέγχου Δικαιολογητικών
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η διαδικασία κατάρτισης Πινάκων δικαιούχων και μη, γίνεται με μέριμνα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Το προεδρικό διάταγμα και σε ηλεκτρονική μορφή θα το βρείτε εδώ.


Δείτε επίσης για θέματα περιπτέρων το ακόλουθο νόμο: 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008): Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις

6 σχόλια:

 1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ? KAI AN NAI, ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος

  θα το δουλεύει ο ίδιος ή θα το νοικιάζει σε άλλον ο οποίος θα το δουλεύει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ. ΘΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 71 ΕΤΩΝ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ- ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  άρα αφού θα νοικιάσει γιατί να πάει στο οαεε; γιατί κι εμένα μου φαίνεται περίεργο όποιος νοικιάζει κάποιο χώρο. σίγουρα αναφέρθηκε πως αυτός θα είναι ο ιδιοκτήτης και θα το νοικιάζει σε άλλον; δεν ξέρω κιόλας με βεβαιότητα αλλά αν είναι ας σας πουν και σε ποιον νόμο αναφέρται αυτό ώστε να ξέρετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. εχω αναπηρια λογω μιας παθησης στην καρδια 67%.περνω προσωρινη συνταξη απο το ικα.μπορω να παρω αδεια περιπτερου????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Ανώνυμος

  δεν βλέπω το ΠΔ να αναφέρει κάποιο κόλλημα. είδες εσύ κάτι και το ρωτάς αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.