Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Απόσυρση ΙΧ: Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας βασική προυπόθεση (υπ. Οικονομικών)

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών.

Η καταβολή των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόσυρση οχημάτων, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από τις εφορίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσυρσης παλαιών οχημάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο υπενθυμίζει παράλληλα ότι τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας απαλλάσσονται από τα τέλη και ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία επαλήθευσης για το αν πληρώθηκαν τα τέλη ή όχι, θα πρέπει να το έχουν υπόψιν τους οι αρμόδιοι για το έργο της επαλήθευσης υπάλληλοι.

Το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Κοινής Απόφασης, για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτής τέλος ταξινόμησης απαιτείται προηγουμένως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας από τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του οχήματος των τυχόν οφειλόμενων τελών έτους 2011 και προηγουμένων ετών.

Όπως διευκρινίστηκε, για τη διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της καταβολής ή της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους των οχημάτων αυτών, απαιτείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες επαληθευτικές διαπιστώσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και ότι, στο σύστημα του Αρχείου Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. δεικνύονται τα στοιχεία πληρωμών τελών κυκλοφορίας οικονομικού έτους 1995 και επομένων ετών.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

-Επειδή σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι στο Σύστημα Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ., δεν δεικνύονται τα στοιχεία καταβολής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος κατά το έτος της πρώτης ταξινόμησης, όπως έγινε δεκτό με την αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1037/22-2-2011 Εγκύκλιο, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον κάτοχο του αποσυρόμενου οχήματος για την απόδειξη της καταβολής των τελών κυκλοφορίας και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας κατά το έτος της πρώτης ταξινόμησης του οχήματος. Επί του θέματος αυτού, θέτουμε υπόψη σας και τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες παρασχέθηκε στο παρελθόν η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παραλήφθηκαν ως οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σε αντικατάσταση (απόσυρση) όμοιων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

Συνεπώς, από το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη στα καινούρια αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που τέθηκαν σε κυκλοφορία και σε αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας στη χρονική περίοδο των ετών 1990 έως 1994.

Ειδικότερα, παρέχουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των κατωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων:

Άρθρο 40, ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α')

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία εντός του έτους 1990 και μέχρι την 31-12-1992. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο δεν καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας αυτού (Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 1024409/1298/0014/ΠΟΛ.1063/27-3-1990 Εγκύκλιος).

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου εκδόθηκε η αριθμ. 10300/26-7-1990 (ΦΕΚ 520Β') Κοινή Απόφαση. (Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 1028845/1590/0014/ΠΟΛ.1090/18-4-1990 και η αριθμ. πρωτ. 1061757/3931/0014/ΠΟΛ.1185/29-8-1990 Εγκύκλιοι).

ΙΙ. Άρθρο 20, ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α')

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρασχέθηκαν συμπληρωματικά κίνητρα, για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων και παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη στα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση (απόσυρση) των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές του νόμου αφορούν:

α. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούρια ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.

β. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούρια ιδιωτικής χρήσης φορτηγά βενζινοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόννους και με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.

Οι παρεχόμενες απαλλαγές ισχύουν για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από 1-1-1991 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι την 31-12-1992. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο δεν καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Β. Με τις διατάξεις της αριθμ. 86653/6673/31-1-1991 (ΦΕΚ 2 Β') Κοινής Απόφασης, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 ορίζεται ότι, στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται και τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από 12-11-1990 των οποίων οι ιδιοκτήτες τους από την ημερομηνία αυτή προέβηκαν μέχρι και την 30-4-1991, στην απόσυρση και καταστροφή επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι, το αποσυρόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είχε αποκτηθεί πριν από την αγορά του νέου (Σχετ.: H αριθμ. πρωτ. 1010151/537/0014/ΠΟΛ.1020/29-1-1991 Εγκύκλιος).Γ. Σε εφαρμογή της αριθμ. Δ.104/40/ΠΟΛ.1/18-1-1991 Διαταγής, οι απαλλαγές του νόμου παρέχονται και στην περίπτωση που το αποσυρόμενο αυτοκίνητο αποκτήθηκε μετά την αγορά του αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτου (Σχετ.: η αριθμ. πρωτ. 1012584/701/0014/ΠΟΛ.1028/5-12-1991 Εγκύκλιος).

ΙΙΙ. Άρθρο 20, ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α')

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 και ορίζεται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1-1-1991 μέχρι 31-3-1993 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 31-12-1992.

IV. Άρθρο 2, παράγραφος 5, ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α')

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι παραλήπτες τους κατέχουν δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου 20 του ν. 1920/1991 (ΦΕΚ 12 Α'), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 31.12.1993 θα έχουν κατατεθεί πλήρη δικαιολογητικά στις αρμόδιες αρχές και ο τελωνισμός τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.1.1994.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της καταβολής ή της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους των οχημάτων αυτών, αφορά αποκλειστικά και μόνο την υποχρέωση αυτή που ενδεχομένως βαρύνει τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του υφιστάμενου κατά τον χρόνο της απόσυρσης από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, για καταστροφή.

Συνεπώς, η υποχρέωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας του κατόχου (ιδιοκτήτη) συγκεκριμένου οχήματος είναι αυτοτελής και δεν σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που δύνανται να βαρύνουν το υπόψη όχημα για τέλη κυκλοφορίας, σε χρονική περίοδο κατοχής του από άλλους προηγούμενους κατόχους (ιδιοκτήτες). Κατ' ακολουθία, η σχετική Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, όπως αυτή κατά το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα V του άρθρου 6 της Απόφασης, αφορά στα στοιχεία του αποσυρόμενου οχήματος και συνδέεται με τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του οχήματος που υφίσταται κατά το χρόνο της απόσυρσης και στον οποίο προσωπικά παρέχεται το δικαίωμα αυτό.

Συνεπώς, εφόσον μετά τις υπηρεσιακές ενέργειες διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και τα τυχόν κατά περίπτωση πρόστιμα ή σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει η υποχρέωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας, στη σχετική Βεβαίωση δεν αναγράφονται άλλες σημειώσεις ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην υποχρέωση αυτή.

3. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α') όπως αυτές ισχύουν, προβλέπεται ότι, για επιβατικά και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα οχήματα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.), τα οχήματα αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών του νόμου, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος, συναρτάται με την απόδειξη του λόγου της ακινησίας, με την κατάθεση της προβλεπόμενης δήλωσης ακινησίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, για οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, για το χρονικό διάστημα μέχρι και του χρόνου της απόσυρσης αυτών, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.

Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματος και για την μετακίνηση του οχήματος, όπως προαναφέρθηκε, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προσωρινή άδεια κυκλοφορίας «Μ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, με την καταβολή τριών (3) ευρώ ανά ημέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να προβεί άμεσα στην παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της Ε.Δ.Ο.Ε. ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαβιβάζονται τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, όπως έχουν κατατεθεί, από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή του οχήματος από το Αρχείο Οχημάτων.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Κοινής Απόφασης, αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό.

Περαιτέρω, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, αρμόδιος καθ' ύλη για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και προστίμων που οφείλονται για συγκεκριμένο όχημα, καθίσταται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης, ανεξάρτητα αν κατά το παρελθόν ο ίδιος αυτός κάτοχος ήταν φορολογούμενος άλλης Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, απαιτείται η ολοσχερής καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων από τον κάτοχο του αποσυρομένου οχήματος, πριν τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, η υποχρέωση αυτή της καταβολής των οφειλόμενων τελών και προστίμων συντρέχει και για τις τυχόν οφειλές του κατόχου οχήματος που έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1136/24-11-2006 (ΦΕΚ 1808 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την έκδοση της αριθμ. 1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1153/14-11-2008 (ΦΕΚ 2572 Β'/18-12-2008) νεότερης Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενόψει των ανωτέρω, τονίζεται ότι, η σχετική Βεβαίωση Καταβολής των τελών κυκλοφορίας, αφορά αποκλειστικά στον τελευταίο κάτοχο του οχήματος που αιτείται τη Βεβαίωση αυτή και δεν σχετίζεται με την ύπαρξη τυχόν οφειλών από άλλους προηγούμενους κατόχους του οχήματος αυτού κατά το παρελθόν.Διαβάστε περισσότερα...

Διαγνωστικό τεστ ανιχνεύει τον διαβήτη 10 χρόνια προτού εκδηλωθεί
Αμερικανοί επιστήμονες πιστεύουν ότι βρήκαν ένα τρόπο να εντοπίζουν ποιοί άνθρωποι θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2, μ’ ένα νέο αιματολογικό διαγνωστικό τεστ. Το τεστ πιστεύεται ότι θα μπορεί στο μέλλον να ανιχνεύει το διαβήτη μέχρι και δέκα χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, κάτι πολύ σημαντικό ως προς την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Οι επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, με επικεφαλής τον Τόμας Γουάνγκ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Nature Medicine, σύμφωνα με τη βρετανική Independent, εστίασαν την προσοχή τους στις μεταβολές που παρατηρούνται σε μια ομάδα συγκεκριμένων χημικών μεταβολιτών (μορίων τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία του μεταβολισμού στο σώμα), που βρίσκονται στο αίμα και συσχετίζονται με την πάθηση, η οποία συνδέεται με τη διαταραχή της ορμόνης ινσουλίνης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλά επίπεδα πέντε αμινοξέων, σε συγκεκριμένους συνδυασμούς μεταξύ τους, «δείχνουν» την εμφάνιση του διαβήτη. Όσοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των αμινοξέων, έχουν τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο, σε σχέση με όσους έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα. Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να βασιστούν σε αυτούς τους νέους βιολογικούς δείκτες για να προβλέπουν πρόωρα την εκδήλωση της πάθησης.

Ο διαβήτης τύπου 2 πλήττει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και τα περιστατικά του πολλαπλασιάζονται με ταχύ ρυθμό, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, η παχυσαρκία κ.α. Η πάθηση μπορεί να μην διαγνωστεί για αρκετά χρόνια, με συνέπεια να γίνει αντιληπτή μόνο όταν προκαλέσει άλλες επιπλοκές στην υγεία.

Η ανάπτυξη ενός έγκαιρου διαγνωστικού τεστ θα επιτρέψει ακριβώς την ανίχνευση της νόσου πριν προλάβει να απορρυθμίσει τον οργανισμό, με πιθανές συνέπειες προβλήματα στην καρδιά, τα νεφρά, εγκεφαλικό, τύφλωση, ακρωτηριασμό κ.α.


Διαβάστε περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Το 33% των ενηλίκων έχει αϋπνίεςΣτην Ελλάδα πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα αντιματωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, την ίδια ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατη έρευνα δείχνει πως περίπου ένας στους τρεις ενήλικες υποφέρει από αϋπνίες. Το φαινόμενο πλήττει συχνότερα τις γυναίκες, ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 65 χρόνων αναφέρεται ότι πάσχουν από αϋπνία σε ποσοστό που πλησιάζει το 50%.

Σημειώνεται πως η αϋπνία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη, ενώ οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη μνήμη, τη μάθηση, το καρδιαγγειακό, το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, ακόμη και στην κοινωνική συμπεριφορά.

Το πιο τραγικό, όμως, είναι πως τα άτομα που πάσχουν από αϋπνία, για περισσότερο από έναν χρόνο, έχουν 40 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν κατάθλιψη. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει την 21η Μαρτίου, ως Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, τους γιατρούς και τους άλλους παράγοντες στο χώρο της υγείας, για τη σημασία του επαρκούς, σε ποσότητα και ικανοποιητικής ποιότητας ύπνου.

Εκτιμάται πως ο χρόνος που περνάμε κοιμώμενοι είναι κατά 20% λιγότερος σε σχέση με εκείνον που οι άνθρωποι απολάμβαναν πριν από 100 χρόνια. Οι απώλειες σε απαραίτητες ώρες ύπνου αφορά και νεαρότερες ηλικίες καθώς πρόσφατη μελέτη σε εφήβους καταγράφει ότι το 1/3 των ερωτηθέντων εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση στην επέλευση του ύπνου και επίσης ένα 1/3 αναφέρουν ανεπαρκή διάρκεια ύπνου.

Επισημαίνεται πως η αϋπνία που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στη διατήρηση του ύπνου, λόγω νυχτερινών αφυπνίσεων, είναι εξίσου συχνή με την αϋπνία που χαρακτηρίζεται από καθυστερημένη επέλευση ύπνου. Οι επιστήμονες τονίζουν πως η απόδοση ενός ατόμου σε γνωστικές δοκιμασίες είναι σημαντικά μειωμένη, όταν υπάρχει στέρηση ύπνου, ενώ σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και η συγκέντρωση.

Επίσης, όταν υποφέρουμε από έλλειψη ύπνου είμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις και διάφορες άλλες νόσους, γεγονός που δείχνει ότι ο ύπνος παίζει ρόλο στην καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ εκκρίνεται αυξητική ορμόνη και πραγματοποιείται καλύτερα η κυτταρική ανάπτυξη. Τα άτομα που πάσχουν από στέρηση ύπνου είναι συχνά βλοσυρά, κατηφή και απογοητεύονται εύκολα. Το τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει τη διάθεση, τα συναισθήματα και την κοινωνική λειτουργικότητα διακόπτει τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη απόδοσή του κατά την ημέρα.

Είναι σημαντική η παρατήρηση που γίνεται από επιστημονικούς κύκλους ότι η «ποσότητα» ύπνου, που χρειάζονται οι άνθρωποι, διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της γενετικής προδιάθεσης, της άσκησης, των καθημερινών δραστηριοτήτων και της ποιότητας του ύπνου. Η σύσταση ότι χρειαζόμαστε οκτώ ώρες ύπνου τη νύχτα, ώστε να λειτουργούμε σωστά τις υπόλοιπες ώρες δεν ισχύει για όλους.

Τονίζεται πως, αν ο άνθρωπος, όταν ξυπνάει αισθάνεται ανανεωμένος και δεν νιώθει νύστα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ύπνος τους είναι επαρκής. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι και οι έγκυες ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τον μέσο όρο. Παρότι η αϋπνία αποτελεί συχνό πρόβλημα στον γενικό πληθυσμό, υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι, ενώ υποφέρουν, δεν γνωρίζουν από πού να ζητήσουν βοήθεια και δεν έχουν ποτέ κάνει κάτι για ν’ απαλλαγούν από το πρόβλημα.

Σήμερα, διατίθενται διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης της αϋπνίας. Υπάρχουν εξειδικευμένες φαρμακευτικές αγωγές και μη φαρμακευτικές μέθοδοι. Σε κάθε περίπτωση, η φαρμακευτική, και μη, αγωγή θα πρέπει να εξατομικεύεται και να χορηγείται από ειδικευμένους ιατρούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν Κέντρα Αντιμετώπισης των Διαταραχών του Ύπνου που μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια στους πάσχοντες από αϋπνία. Αυτά είναι:

* Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Αθήνα), Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ.: 210-7289324

* Νοσοκομείο Σωτηρία (Αθήνα), Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, τηλ.: 210-7710012

* Νοσοκομείο Ευαγγελισμού (Αθήνα), Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας, τηλ.: 210-7236743

* Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Αθήνα), τηλ.: 210-8043203

* Ευγενίδειο Νοσοκομείο (Αθήνα), τηλ.: 210-7236743

* Νοσοκομείο Παπανικολάου (Θεσσαλονίκη), τηλ.: 2310-358278

* Νοσοκομείο Άγιος Παύλος (Θεσσαλονίκη), τηλ.: 2310-493500

* Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης (Ηράκλειο), τηλ.:2810-394824

* Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας (Λάρισα), τηλ.: 2410-301193


Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Ο θηλασμός αντίδοτο στην παιδική επιληψία

Μια μεγάλη προοπτική έρευνα διενεργήθηκε στη Δανία από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν έναν πληθυσμό 69.750 παιδιών που γεννήθηκαν στη Δανία το χρονικό διάστημα 1997 με 2003. Αυτόν τον Εθνικό Πληθυσμό Γεννήσεων στη Δανία τον παρακολούθησαν μέχρι το 2008, για 5 με 11 χρόνια από τη γέννηση. Ελαβαν πληροφορίες για το θηλασμό ή όχι αυτών των παιδιών μέσα από τηλεφωνικές συνεντεύξεις των γονιών στην ηλικία των 6 και των 18 μηνών. Παράλληλα συνέλεξαν πληροφορίες για τα παιδιά που εμφάνισαν επιληψία από το Εθνικό Νοσοκομειακό Αρχείο της Δανίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2011 στο Διαδίκτυο, ο μητρικός θηλασμός συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση επιληψίας κατά την παιδική ηλικία. Αποκλείστηκαν άλλοι παράγοντες, όπως τα προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση και παθήσεις της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη. Τα παιδιά που είχαν θηλάσει για τουλάχιστον 5 μήνες είχαν 26% λιγότερες πιθανότητες για εμφάνιση επιληψίας μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής, όσα είχαν θηλάσει για τουλάχιστον 8 μήνες είχαν 39% λιγότερο κίνδυνο για επιληψία. Οσα είχαν θηλάσει για τουλάχιστον 12 μήνες είχαν 50% μικρότερο κίνδυνο για επιληψία, και τέλος, όσα είχαν θηλάσει για παραπάνω από 12 μήνες είχαν 59% λιγότερες πιθανότητες για επιληψία κατά την παιδική ηλικία. Υπήρχε λοιπόν δοσο-εξαρτώμενη σχέση στην προστασία του μητρικού θηλασμού, δηλαδή όσο περισσότερο θήλαζαν τόσο περισσότερο προστατεύονταν.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η στατιστική σημαντικότητα των συμπερασμάτων της μελέτης δείχνει ότι η προστασία του μητρικού θηλασμού ενάντια στην επιληψία είναι πιθανό να είναι αιτιολογική και όχι τυχαία, από άλλους δηλαδή παράγοντες. Κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι ένας λόγος επιπλέον που πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να αναφέρουμε στις μητέρες για να τις ενθαρρύνουμε να θηλάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο είναι η προστασία από παιδική επιληψία.

Υπάρχουν δεκάδες μελέτες των τελευταίων ετών που αφορούν διάφορες σωματικές και ψυχικές παθήσεις παιδιών και μητέρων και που καταλήγουν σε αξιοσημείωτα όμοια συμπεράσματα: η σχέση του θηλασμού με την υγεία είναι δοσο-εξαρτώμενη. Τα οφέλη του θηλασμού δεν σταματούν ούτε στους τρεις ούτε στους έξι ούτε στους δώδεκα μήνες, αλλά αθροίζονται τόσο πιο έντονα και περισσότερα όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκειά του, χωρίς ανώτερο όριο. Πιο απλά, ένα παιδί που θήλασε για 18 μήνες έχει πιθανότητα για πιο προστατευμένη υγεία σε σύγκριση με ένα παιδί που θήλασε 9 μήνες. Τις μελέτες αυτές πρέπει ακόμα να μάθουμε να τις διαβάζουμε αντίστροφα: αυτό που πραγματικά λέει η παραπάνω δανέζικη μελέτη είναι ότι ένα παιδί που δεν θήλασε καθόλου έχει διπλάσια πιθανότητα για επιληψία κατά τα επόμενα χρόνια της ζωής του, συγκρινόμενο με το παιδί που θήλασε 12 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάπηροι από νερό

ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΕΝΟΧΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


Του Κ. Ν. VANJPAI*Η έλλειψη υδρευτικών υποδομών και υγειονομικών ελέγχων αφήνει πολλούς Ινδούς εκτεθειμένους σε ασθένειες που προκαλούνται από μολυσμένο νερό.

Η Ιντράνι και ο Σαντζάι, μέλη μιας τοπικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, με συνόδευσαν στην Πανταραπούρ, της επαρχίας Νταρ στην Ινδία.

Εδώ γνωρίσαμε ένα 13χρονο κορίτσι, την Τζανγκλί, και ένα αγόρι, τον 7χρονο Καμάλ. Και οι δύο έχουν σωματικές και νοητικές αναπηρίες. Ο πατέρας του Καμάλ εργάζεται σκληρά για ένα δολάριο την ημέρα και έχει ξοδέψει 200 δολάρια για τη θεραπεία του γιου του τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Η Ρούκμα χαμογελάει αθώα. Είναι μόλις οκτώ χρόνων και πάσχει από προχωρημένη σκελετική φθορίωση. Η Ρούκμα μπορεί τουλάχιστον να στέκεται όρθια χωρίς βοήθεια και δεν ταλαιπωρείται συχνά από έντονους πόνους στο στομάχι και στις αρθρώσεις, συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις.

Η 24χρονη Σακουμπάι είναι έγκυος και βασανίζεται από οξείς πόνους στις αρθρώσεις. Η οικογένειά της ανησυχεί για τη γέννα και την υγεία του παιδιού της. Η Σακουμπάι θέλει να αγοράσει ένα φίλτρο νερού για οικιακή χρήση, έπειτα από την παρότρυνση των ΜΚΟ που δρουν στην περιοχή. Ομως αδυνατεί να δώσει τα 30 ευρώ που κοστίζει μια τέτοια συσκευή. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι να πιει νερό από το αντλιοστάσιο ή να περπατήσει δύο χιλιόμετρα για να γεμίσει έναν κουβά.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με πολλά μέλη της κοινότητας εδώ στη Πανταραπούρ, μάθαμε πως τα προβλήματα άρχισαν τη δεκαετία του '90. Οι αγροτικές υπηρεσίες παροχής νερού ξεκίνησαν να κάνουν γεωτρήσεις σε μεγαλύτερα βάθη γύρω από το χωριό, για να καλύψουν τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού. Η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων έγινε χωρίς μεθόδους αναπλήρωσής τους και με περιορισμένη τεχνογνωσία σε θέματα υγιεινής.

Οι υδρευτικές υπηρεσίες έχουν ήδη καλύψει τους ποσοτικούς στόχους τους. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να περιορίσουν την εξάπλωση του προβλήματος με το φθόριο, και η μόνη λύση που μπορούν να προτείνουν είναι η εγκατάσταση οικιακών φίλτρων. Οι υγειονομικές αρχές δεν γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, και οι λιγοστοί διεθνείς οργανισμοί που βοηθούν στην περιοχή έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και περιορισμούς.

Η Ινδία κατέχει το 4% των παγκόσμιων αποθεμάτων νερού και το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 18% της χώρας είχε πρόσβαση σε πόσιμο νερό το 1974, τώρα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 95%. Το 85% του νερού για οικιακή χρήση στις αγροτικές περιοχές προέρχεται από επίγειες πηγές. Με την εγκατάσταση τριών εκατομμυρίων χειροκίνητων αντλιών νερού και είκοσι εκατομμυρίων μηχανοκίνητων σταθμών άντλησης για γεωργικές ανάγκες, τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο από 10 έως 80 μέτρα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της UNICEF. Η επιδείνωση της κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις χημικών στο νερό, όπως φθόριο, αρσενικό και σίδηρο.

Οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων όμως δεν γνωρίζουν πως το νερό στο οποίο βασίζονται είναι ακατάλληλο για χρήση. Δεν είναι ενημερωμένοι από τις αρχές και δεν είχαν ποτέ λόγο και συμμετοχή στα υδρευτικά έργα.

*Ο Κ. Ν. Vanjpai έχει εργαστεί σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ινδία και ειδικεύεται σε κλιματικά και υδρευτικά θέματα.Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Τα πλεονεκτήματα των βλαστοκυττάρων του πλακούντα

Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλικού αίματος είναι απόλυτα συμβατά με το ίδιο το παιδί στο οποίο ανήκουν. Για το λόγο αυτόν σήμερα χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία αυτοάνοσων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και ο σακχαρώδης διαβήτης. Για τον ίδιο λόγο επίσης χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του εγκεφάλου στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, η οποία προκλήθηκε λόγω επιπλοκών κατά τον τοκετό.

Στην αλλογενή μεταμόσχευση μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μόσχευμα είτε από άγνωστο δότη, μέσω της δημόσιας τράπεζας, είτε από ιστοσυμβατό αδελφό. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν βλαστοκύτταρα από ιστοσυμβατό αδελφό τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ υψηλότερα και οι επιπλοκές πολύ λιγότερες.

Μεταμοσχεύσεις με βλαστοκύτταρα από άγνωστο δότη εμφανίζουν σε ποσοστό έως 45% φαινόμενα απόρριψης στα πρώτα πέντε έτη. Ολοι οι ασθενείς μετά την αλλογενή μεταμόσχευση συνεχίζουν να παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για την προστασία των μοσχευμάτων από την απόρριψη. Στις επιπλοκές της αλλογενούς μεταμόσχευσης αναφέρεται η εμφάνιση δερματικών κακοήθων όγκων, αλλά και άλλων όγκων επιθηλιακής προέλευσης, υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη.

100% συμβατότητα

Στην αυτόλογη μεταμόσχευση υπάρχει 100% συμβατότητα του ασθενούς με τα βλαστοκύτταρά του και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, αλλά συγχρόνως και μειονέκτημα στις θεραπείες των λευχαιμιών. Ενώ ο κίνδυνος της απόρριψης είναι μηδενικός και η επιβίωση των ασθενών είναι οκταπλάσια στον αντίστοιχο χρόνο, εάν διαφύγουν τη χημειοθεραπεία-ακτινοβολία, η οποία προηγείται της μεταμόσχευσης, λευχαιμικά κύτταρα και εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν στο σώμα του ασθενή, αυτά δεν αναγνωρίζονται ως ξένα κύτταρα και δεν καταστρέφονται από τα κύτταρα του μοσχεύματος. Για το λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης της νόσου. Από την άλλη όμως πλευρά όσο πιο επιθετικό είναι ένα αλλογενές μόσχευμα προς τα υπολειπόμενα λευχαιμικά κύτταρα τόσο είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος της απόρριψης είτε του μοσχεύματος είτε των οργάνων του ασθενούς. Το ιδανικό βέβαια μόσχευμα θα ήταν αυτό που ταυτόχρονα έχει αντιλευχαιμική δράση, αλλά δεν προκαλεί απόρριψη.

Χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των δύο ανοσοποιητικών συστημάτων, του δότη και του ασθενούς. Για το λόγο αυτόν σήμερα πολλές έρευνες στρέφονται σε μεθόδους ενίσχυσης της αντιλευχαιμικής δράσης του μοσχεύματος, οι οποίες αποβλέπουν στην κατάργηση της χημειοθεραπείας.

Οι προλευχαιμικοί κλώνοι

Το 2010 δημοσιεύτηκε μια μελέτη από τον Τομέα Αιματολογίας του Πανεπιστημίου του Manchester Royal Infirmary της Αγγλίας από τον Daniel Howard Wiseman, ο οποίος αναφέρει ότι το 30% των υγιών ανθρώπων μεταφέρουν στο αίμα τους προλευχαιμικούς κλώνους και το 24% ενεργοποιημένα γονίδια για το λέμφωμα. 25% των νεογέννητων φέρουν στο αίμα τους προλευχαιμικούς κλώνους, αλλά μόνο το 1% των παιδιών θα αναπτύξουν στα επόμενα χρόνια λευχαιμία. Στα υπόλοιπα παιδιά οι προλευχαιμικοί κλώνοι σιγά σιγά θα απομακρυνθούν από το σώμα τους, χωρίς επίπτωση στην υγεία τους. Το πλέον όμως σημαντικό από τη μελέτη αυτή είναι ότι το 5% των υποτροπών της λευχαιμίας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση οφείλεται σε εμφάνιση της λευχαιμίας στα κύτταρα του δότη και όχι σε υποτροπή της αρχικής λευχαιμίας. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την παρουσία προλευχαιμικών κλώνων στο μόσχευμα, οι οποίοι και δεν εξετάζονται πριν γίνει η μεταμόσχευση. Η ύπαρξη προλευχαιμικών κλώνων είτε στο αίμα του πλακούντα είτε στο μυελό των οστών των ενηλίκων είναι μια πραγματικότητα. Εάν ο δότης προκύψει στο μέλλον να γίνει ασθενής, τα βλαστοκύτταρα που δώρισε είναι πολύ πιθανόν να έχουν μεταφέρει προλευχαιμικούς κλώνους και να προδιαθέτουν σε επανεμφάνιση λευχαιμίας μετά τη μεταμόσχευσή τους.


Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Επί τάπητος οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων


Παρατηρείται μείωση στους καπνιστές και στην κατανάλωση αλκοόλ

«Στο χώρο της υγείας επί δεκαετίες βασίλεψε το πελατειακό κράτος, γι' αυτό χρειάζεται η οργάνωση», τόνισε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, παρουσιάζοντας τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας.

Δεν οικοδομήσαμε, πρόσθεσε, ένα σύστημα, βάσει των αναγκών του πολίτη και έτσι κατακερματίστηκαν οι δυνάμεις με αποτέλεσμα τεχνικές ελλείψεις και αναποτελεσματικότητα.

«Η λύση για την οργάνωση του συστήματος είναι ο υγειονομικός χάρτης», είπε ο υπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι την 1η Απριλίου ξεκινά ο διάλογος για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και την 1η Ιουλίου θα υπάρχει η απόφαση.

Οτιδήποτε ακούγεται ή γράφεται περί αυτού, είπε, δεν ισχύει και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Γιάννης Κυριόπουλος, παρουσίασε τους δείκτες του υγειονομικού χάρτη από γεωγραφική και οικονομική διάσταση. Οι οδικές αρτηρίες και τα έργα υποδομής που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά στο χώρο της υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται από πολίτες αρκετών περιοχών της χώρας.

Οι δείκτες καταγράφουν επίσης την κατανομή υπηρεσιών υγείας, την προσφορά και ζήτηση, αλλά και την αιτία αυτής της ζήτησης.

«Ο ρυθμός βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας έχει μειωθεί. Το σύστημα έχει λαχανιάσει», είπε ο κ. Κυριόπουλος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπάρχουν καλοί γιατροί και σύγχρονος εξοπλισμός, ωστόσο τα μισά νοσοκομεία δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτά που λειτουργούν εξαιρετικά καλά, είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία με πρώτο αυτό των Ιωαννίνων, πρόσθεσε.

Παρουσίασε, ωστόσο, και κάποια αισιόδοξα μηνύματα σε σχέση με τη συμπεριφορά των πολιτών. Η συζήτηση σχετικά με το κάπνισμα τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει τους καπνιστές και από 45,5% το 2006 φθάσαμε στο 35,8% το 2011. Από 24 τσιγάρα ημερησίως, σήμερα βρισκόμαστε στα 19. Πτώση υπάρχει και στη χρήση αλκοόλ, από 12,2% το 2006 στο 10,1% το 2011.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια μας;

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πιθανότητες να αναπτύξει κάποιος καπνιστής ή καπνίστρια καρκίνο των πνευμόνων αποκαλύπτονται ίσως από τα επίπεδα της νικοτίνης στα νύχια του.

Συγκεκριμένα, ερευνητές μελέτησαν 900 καπνιστές, άλλοι από τους οποίους εκδήλωσαν κακοήθεια στους πνεύμονες και άλλοι όχι. Και από τις δύο ομάδες καπνιστών είχαν πάρει δείγματα νυχιών. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, όσοι είχαν υψηλά επίπεδα νικοτίνης στα νύχια τους είχαν περίπου 35 φορές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρκίνο στους πνεύμονες, ανεξαρτήτως του πόσα χρόνια κάπνιζαν ή και πόσα τσιγάρα κάπνιζαν καθημερινά. Βεβαίως, εκείνοι που κάπνιζαν περισσότερα τσιγάρα είχαν κατά κανόνα και περισσότερη νικοτίνη στα νύχια τους, όμως, όπως είπαν οι ερευνητές, μεγάλες ποσότητες νικοτίνης βρέθηκαν και σε άτομα που κάπνιζαν μόνο 10 τσιγάρα την ημέρα. Επίσης, νικοτίνη βρίσκεται και στα νύχια παθητικών καπνιστών. Η ποσότητα της νικοτίνης στα νύχια, δηλαδή, δεν είναι πάντα ανάλογη με τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζει το άτομο, αλλά σχετίζεται και με το μεταβολισμό του ή τη δράση διαφόρων γονιδίων. Μία άλλη παράμετρος, που αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες, είναι ότι όσες έχουν υψηλά επίπεδα νικοτίνης στα νύχια τους δεν κινδυνεύουν μόνο από καρκίνο των πνευμόνων περισσότερο από τις άλλες, αλλά επιπλέον έχουν και 42% περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρδιοπάθεια.


Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Εξοδα Κηδείας


Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχουλόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο.

Δικαιολογητικά:
 • Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
 • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
 • Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.
 • Ειδικές περιπτώσεις:
 • Βεβαίωση περί κράτησης ποσοστού 4% κλάδου ασθενείας για συνταξιούχους ειδικών ταμείων.
 • Βεβαίωση κράτησης 8,5% για τους ομογενείς συνταξιούχους.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Επίδομα Ατυχήματος

Ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό.

  Εργατικό ατύχημα έχουμε όταν συμβούν τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της εργασίας και εξαιτίας αυτής. Ατύχημα που συμβαίνει π.χ. κατά τη συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ' αυτό μετά την εργασία θεωρείται εργατικό.

  Εκτός εργασίας ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα ( βίαιο, εξωτερικό και αιφνίδιο συμβάν)
  Στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος, δεν απαιτούνται χρονικές προυποθέσεις για την επιδότηση, αρκεί η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στο Εκτός Εργασίας Ατύχημα είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνου αριθμού ημερών ασφάλισης που ισχύουν για το Επίδομα Ασθένειας.

  Προθεσμία αναγγελίας:
  Εμπρόθεσμη θεωρείται η αναγγελία ατυχήματος που γίνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη του ατυχήματος. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις ο χρόνος αναγγελίας μπορεί να είναι μεγαλύτερος.
  Όταν το ατύχημα έχει σαν συνέπεια την απόλυτη αναπηρία ο χρόνος αναγγελίας παρατείνεται μέχρι ένα έτος και όταν έχει σαν συνέπεια το θάνατο μέχρι δύο χρόνια.
  Όταν νοσηλεύεται, η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται μέσα σε 5 ημέρες από την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Πηγή: http://www.ika.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Επίδομα Επαγγελματικής Ασθένειας


Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα επαγγελματικής ασθένειας όταν αρρωστήσουν από χρόνια πάθηση που φανερώνεται ύστερα από ορισμένο χρόνο εργασίας σε ορισμένα επαγγέλματα.

Τα επαγγέλματα αυτά και οι παθήσεις καθορίζονται στον Κανονισμό Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αρθ. 40.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Επίδομα Ασθενείας


Οι άμεσα ασφ/νοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα ασθένειας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 ημέρες και πάνω) από τον θεράποντα γιατρό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Mετά τις 15 ημέρες απαιτείται και γνωμάτευση ΑΥΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120).

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερώνπου έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα όμως για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις 30 τελευταίες ημέρες του προηγούμενο έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης.

Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.

Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:
  α. 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 100 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος η 15μηνο και από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα (10) και μέχρι εκατόν είκοσι (120)
  β. Μετά την συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης η στο 30μηνο και
  γ. Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν οι αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ΑΝ. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για την συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες

Δικαιολογητικά:
 • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που ελέγχει τον εργοδότη
 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό)
 • Διακοπή εργασίας και
 • Γνωμάτευση ανικανότητος του θεράποντος γιατρού/Γνωμάτευση Υγ/κης Επιτροπής

Ηλικία
Χρον.
Ασφάλισης
Ηλικία
Χρον.
Ασφάλισης
Μέχρι το
... έτος
Ημέρ. Εργασίας
Μέχρι το
... έτος
Ημέρ. Εργασίας
21ο
300
38ο
2340
22ο
420
39ο
2460
23ο
540
40ο
2580
24ο
660
41ο
2700
25ο
780
42ο
2820
26ο
900
43ο
2940
27ο
1020
44ο
3060
28ο
1140
45ο
3180
29ο
1260
46ο
3300
30ο
1380
47ο
3420
31ο
1500
48ο
3540
32ο
1620
49ο
3660
33ο
1740
50ο
3780
34ο
1860
51ο
3900
35ο
1980
52ο
4020
36ο
2100
53ο
4140
37ο
2220
54ο
4200


Σημειώνεται ότι στη παραπάνω περίπτωση Δ' θα πρέπει να υπάρχουν και 300 (τριακόσιες) ημέρες εργασίας που να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα 5 (πέντε) έτη εκείνου της αναγγελίας της πάθησης.

Π.χ. ασφ/νος έχει ηλικία 39 ετών και έχει 2460 ημέρες εργασίας. Από αυτές οι 300 ημέρες εργασίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα 5 (πέντε) τελευταία έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης.

Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είχαμε δώσει με τις εγκυκλίους 104/88 και 29/91 στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις).

Ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Επίδομα Κυοφορίας-Λοχείας


Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιδοτεί τις άμεσα ασφ/νες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρεςεργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.
 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)
 • Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού
 • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας)

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2676/99, προβλέπεται ότι πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από του φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον η άμεσα ασφ/νη έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο τοκετός, σύμφωνα με την νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων στη δαπάνη επιδότησης.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν μόνο για τους οργανισμούς που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως το ΤΑΙΣΥΤΤΑΤΤΑΤαμείο Προνοίας Δικηγόρων,ΤΑΠΕΤΕ και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υπολογιστούν ημέρες που πραγματοποιήθηκαν στο κλάδο ασθένειας Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.

Απαραίτητο δικαιολογητικό εκτός των άλλων, είναι και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον προηγούμενο φορέα όπου θα αναφέρονται:
α) ο χρόνος ασφάλισης ανά μήνα και έτος, στον κλάδο ασθένειας του φορέα, καθώς και οι ακαθάριστες αποδοχές για το χρόνο αυτό,
β) ότι καταβάλλει επιδόματα μητρότητας και
γ) ότι δεν έχουν καταβληθεί επιδόματα μητρότητας.
Διαβάστε περισσότερα...

Παροχές σε Χρήμα του ΙΚΑ στους ασφαλισμένους

Πατήστε πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο (και κείμενο) από τις παροχές τις πιο κάτω λίστας, για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για την παροχή που σας ενδιαφέρει...

Διαβάστε περισσότερα...

Παροχές σε Είδος αποτιμώμενες σε Χρήμα του ΙΚΑ στους ασφαλισμένουςΣύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, από 1/1/2002 το Ευρώ αντικαθιστά τη δραχμή σε λογιστική και φυσική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εκτελούνται σε Ευρώ.

Όλες οι αναφορές σε εθνική νομισματική μονάδα που περιλαμβάνονται σε νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις εκλαμβάνονται ως αναφορές σε Ευρώ χωρίς να χρειάζεται επανέκδοση των πράξεων αυτών.

Για διευκόλυνση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, επιπλέον των εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Διοίκησης με τις τιμές των Ιατρικών Πράξεων, Νοσηλίων, Υλικών, κ.λπ. σε Ευρώ, συγκεντρώθηκαν οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις, όπου αναφέρονται οι τιμές αυτές, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω:
 • Προεδρικά Διατάγματα (157/91, 163/88, 81/88, 138/90, 427/91, 98/93, 65/96, 114/00)
 • Υπουργικές Αποφάσεις όπου καθορίζονται ιατρικές πράξεις (Α4/3307/5-7-91, Α4/1495/3-4-91)
 • Αποφάσεις Επιτροπών Καθορισμού Ιατρικών Αμοιβών - ΕΚΙΑ (ΕΚΙΑ 1997, ΕΚΙΑ 1998 και ΕΚΙΑ 2001)
 • Υπουργικές Αποφάσεις Καθορισμού νοσηλίων κρατικών νοσοκομείων και συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Διοικητού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί καθορισμού τιμών σε υλικά επεμβάσεων και ειδών πρόσθετης περίθαλψης.
Ακολούθως δημιουργήθηκαν τρία τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, τα οποία αποτελούν βοήθημα για τους υπαλλήλους των Παροχών Ασθενείας, των Οικονομικών Τμημάτων που καταβάλουν νοσήλια σε Κρατικά Νοσοκομεία και συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές καθώς και των υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος και διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στο Ευρώ.

Κάθε τεύχος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της κάθε παροχής, κόστος εκφρασμένο σε Ευρώ και δραχμές, καθώς και παρατηρήσεις όπου αναφέρεται η τεκμηρίωση της τιμής (Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Αποφάσεις Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ειδικότερα,
 1. Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις και αμοιβές όπως έχουν κοστολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας με τα ανωτέρω Προεδρικά Διατάγματα.
 2. Το δεύτερο τεύχος περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις και αμοιβές που δεν περιλαμβάνονται στα Προεδρικά Διατάγματα, όπως έχουν κοστολογηθεί με Αποφάσεις Επιτροπών Καθορισμού Ιατρικών Αμοιβών - ΕΚΙΑ
 3. Το τρίτο τεύχος περιλαμβάνει τις τιμές νοσηλίων κρατικών νοσοκομείων, συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, καθώς επίσης και τις τιμές των υλικών επεμβάσεων και ειδών πρόσθετης περίθαλψης, όπως έχουν κοστολογηθεί με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Αποφάσεις Διοικητού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για την κατάρτιση του παρόντος - που ελπίζουμε ότι θα διευκολύνει τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς Παροχών Ασθενείας και Υγείας - εργάστηκαν, καθ' υπέρβαση των προκαθορισμένων υποχρεώσεών τους, τα μέλη της Ομάδας Διαδικασιών και Εντύπων του Προγράμματος ΕΥΡΩ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
 • Βαρβάρα Χατζηευσταθιάδου
 • Ιωάννα Αρχοντίκη - Μινούδη και
 • Στέλλα Τηγάνη
Για την υπεύθυνη αντιμετώπιση του έργου τους, τη μεθοδοτικότητά τους και την εξαιρετική ποιότητα της εργασίας τους, ευχαριστούμε θερμά.

Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Αποκλειστική Αδελφή


Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασθενή, δικαιούχου παροχών ασθενείας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλαμβάνει τη δαπάνη για χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμας ή νοσοκόμου και μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον πληρούνται οι εξής προυποθέσεις:

α) Για του νοσηλευόμενους σε Κρατικά Νοσοκομεία ή ΝΠΔΔ, στις περιπτώσεις που ο Διευθυντής της Κλινικής του Κρατικού Νοσοκομείου ή ΝΠΔΔ κρίνει ότι η εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του ασθενή δικαιολογεί τη χρησιμοποίηση, και με την προϋπόθεση ότι η έγκριση του παραπάνω Υγειονομικού Οργάνου θα δοθεί σε (8) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών από την αποκλειστική αδελφή νοσοκόμα ή νοσοκόμο.

β) Για τους νοσηλευόμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές, η έγκριση της χρησιμοποίησης αποκλειστικής νοσοκόμας ή νοσοκόμου γίνεται μέσα σε (8) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της χρησιμοποίησης και με αιτιολογημένη γνωμάτευση του αρμόδιου ελεγκτή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για απόδοση της δαπάνης στις παραπάνω περιπτώσεις (δηλ. εφόσον υπάρχει η έγκριση των αρμοδίων υγειονομικών οργάνων) είναι εξάμηνη.
Δεν δικαιολογείται η χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμας ή νοσοκόμου στα χρόνια περιστατικά, καθώς και στα περιστατικά νοσηλείας στο σπίτι.
Το ποσό της αποδοτέας από το Ίδρυμα δαπάνης είναι για κάθε εργάσιμη νύχτα το 80% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και για της Κυριακές και λοιπές αργίες το 100% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ίδιας ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Βοήθημα Τοκετού


Το εφάπαξ βοήθημα τοκετού δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες, οι συνταξιούχοικαι οι σύζυγοι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (μέλη οικογένειας) και καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 4-6 ημερών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος τοκετού είναι τα εξής:

 1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο του /της δικαούχου (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού       Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-       ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα της επιχείρισης.
 2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας της ασφαλισμένης - δικαιούχου ή αν πρόκειται για την       σύζυγο μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου, το ατομικό βιβλιάριο του συζύγου και το οικογενειακό.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Σε περίπτωση γέννησης διδύμων ή τριδύμων χορηγούμε δύο ή τρία βοηθήματα τοκετού, αναλόγως.

Αν υπάρξει παθολογική ανέλιξη του τοκετού, εκτός από το βοήθημα τοκετού, παρέχεται και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Μία Νέα Πραγματικότητα


Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του έχει θεσπίσει τη διαδικασία αναλυτικής πληροφόρησης των ασφαλισμένων του για θέματα που τους αφορούν, κρίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εξυπηρέτησή τους και αναβαθμίζεται η παροχή των υπηρεσιών του Ιδρύματος προς αυτούς. Σ' αυτό το link, οι ενδιαφερόμενες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορούν να ενημερωθούν, για όλες τις πιθανές απορίες τους γύρω από την εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα. Στο κείμενο που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξωσωματική γονιμοποίηση(IVF), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τη συχνότητα με την οποία μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να συνταγογραφηθούν τα φάρμακα που απαιτούνται για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας.


Α. Προϋποθέσεις για εξωσωματική γονιμοποίηση

Στη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να προσφύγουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, έγγαμες γυναίκες, ηλικίας 23 έως 45 χρόνων.

Β. Διαδικασίες

H ασφαλισμένη θα πρέπει να προσφύγει σε γυναικολόγο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έλεγχο των προϋποθέσεων και σχηματισμό του σχετικού φακέλου για παραπομπή σε ειδική επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ειδική επιτροπή θα εγκρίνει τελικά την ένταξη της ασφαλισμένης σε πρόγραμμα εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Οι Επιτροπές εξωσωματικής Γονιμοποίησης είναι δύο για όλη την Ελλάδα.


 • 1η Επιτροπή εξωσωματικής ΑΘΗΝΑΣ

  (Πλ. Θεάτρου 18- Αθήνα τηλ.:210-3222923).
  Καλύπτει όλες τις ασφαλισμένες εκτός εκείνων της Β. Ελλάδας.
 • 2η Επιτροπή εξωσωματικής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Αριστοτέλους 19 - Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε Πέμπτη, κατόπιν ραντεβού - Τηλ. 2310-254320, 2ος όροφος, γραφείο 205).
  Καλύπτει τις ασφαλισμένες της Β. Ελλάδας.
Γ. Δικαιολογητικά για την επιτροπή

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

Παραπεμπτικό (προς την επιτροπή) από γυναικολόγο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποβολή του συνημμένου ειδικού εντύπου, αφού προηγηθεί έλεγχος των εξετάσεων που αναφέρονται σ' αυτό από τον γυναικολόγο του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η ασφαλισμένη.

Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα και ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου.

Αστυνομική ταυτότητα.

Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου που πρέπει να έχουν γίνει με μεσοδιάστημα 3 μηνών το ένα από το άλλο και το ένα τουλάχιστον να έχει γίνει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα δύο σπερμοδιαγράμματα θα πρέπει να υπογράφονται από ιατρό μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο ή και βιολόγο, αλλά όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, εκτός περιπτώσεων με σπέρμα κάτω του 1.000.000/ml έως και αζωοσπερμία, απαιτείται ιατρική γνωμάτευσηενδοκρινολόγου ή ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε και ποια αποτελέσματα.

Μία σαλπιγγογραφία, η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία, ή εναλλακτικά, γνωματευμένη λαπαροσκόπηση και υποβάλλεται μαζί με το εξιτήριο του νοσοκομείου ή της κλινικής που έγινε, ή με την ένδειξη της νοσοκομειακής περίθαλψης στο βιβλιάριο υγείας και γενικά σε έντυπο σφραγισμένο από κρατικό ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Χωρίς σαλπιγγογραφία, ή λαπαροσκοπική έκθεση δεν γίνεται δεκτή η αίτηση της ενδιαφερόμενης. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά η υστεροσκόπηση την σαλπιγγογραφία η την λαπαροσκόπηση.

Εάν υπάρχει πλήρης απόφραξη σαλπίγγων, δεν απαιτείται σπερμοδιάγραμμα και βέβαια σε περίπτωση αποδεδειγμένης με νοσηλεία άμφω χειρουργικής εξαίρεσης σαλπίγγων, δεν απαιτείται ούτε σαλπιγγογραφία.

Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο.

Η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις στις εξής περιπτώσεις:
 • Σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή ευρημάτων από την ενδομητρική κοιλότητα (βάσει της σαλπιγγογραφίας), οπότε απαιτείται υστεροσκόπηση ή θεραπεία και επανεξέταση του θέματος μετά από 6 μήνες, δηλαδή μετά την αποκατάσταση του προβλήματος.
 • Σε ενδομητριωσικές κύστες μεγαλύτερες των 3 εκ., οπότε απαιτείται να προηγηθεί της εξωσωματικής θεραπευτική αντιμετώπιση και επανεξέταση του θέματος μετά από 6 μήνες.
 • Απαραιτήτως, σε όλες τις ασφαλισμένες άνω των 39 ετών, απαιτείται έλεγχος FSH,E2,PRL 2ης - 6ης ημέρας κύκλου, που να έχει διενεργηθεί από εργαστήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή Κρατικού Νοσοκομείου, ή ιδιωτικό εργαστήριο, υπογεγραμμένος από μικροβιολόγο.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί στη μέθοδο, μέχρι τέσσερις φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον.

Η κρίση της επιτροπής θα αφορά δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες ούτε περισσότερο από έτος. Εννοείται ότι η ασφαλισμένη θα ξαναπεράσει από επιτροπή για τις υπόλοιπες δύο προσπάθειες, καθώς επίσης και ότι περνάει κάθε φορά από επιτροπή όταν οι προσπάθειες γίνονται ανά έτος.

Η ασφαλισμένη θα παρίσταται αυτοπροσώπως στην Επιτροπή και θα υποβάλλεται σε γυναικολογική εξέταση.

Μετά την έκδοση της γνωμάτευσης, η ασφαλισμένη θα πρέπει να προχωρήσει στη προσπάθεια μέσα σε τρεις (3) μήνες τουλάχιστον.

Εάν δεν χορηγηθεί παραπεμπτικό για την επιτροπή, λόγω αντίρρησης επιστημονικά τεκμηριωμένης και αναγραφόμενης στο βιβλίο ασθενών από τον γυναικολόγο, η ασφαλισμένη δικαιούται εντός 48ώρου να ζητήσει την επανεξέτασή της από την Α.Υ.Ε του Υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται (παρουσία γυναικολόγου), η οποία και θα κρίνει για την παραπομπή ή όχι της ασφαλισμένης στην επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μετά την γέννηση ακολουθεί υπεύθυνη δήλωση της ασθενούς όταν θα λαμβάνει το επίδομα τοκετού, εάν η σύλληψη ήταν IVF, σε ποιο κέντρο πραγματοποιήθηκε και αν χρησιμοποίησε όλα τα φάρμακα που της δόθηκαν.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού μετά από 6 μήνες.

Εάν η επιτροπή εξωσωματικής κρίνει από την εξέταση των παραστατικών, ότι πρέπει να γίνει διέγερση ωοθηκών ή και ενδομητρική σπερματέγχυση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να γίνουν έως 4 προσπάθειες διέγερσης ωοθηκών ή και ενδομητριακής σπερματέγχυσης.

Δ. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Για να συνταγογραφηθούν από τον γυναικολόγο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα φάρμακα που απαιτούνται για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, η ασφαλισμένη έχει την υποχρέωση να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
 • υπερηχογράφημα
 • σπερμοδιάγραμμα από μικροβιολόγο και 
 • γνωματευμένη σαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας όπου θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαλπιγγικός παράγων (Δεν νοείται πρόκληση και πιθανόν σπερματέγχυση με σπερμοδιάγραμμα κάτω των 1.000.000/ml ή με κλειστές σάλπιγγες).
Στην συνταγή επισυνάπτεται η έκθεση της σαλπιγγογραφίας και το υπερηχογράφημα, καθώς και η γνωμάτευση του ιατρού. Εάν υπάρχει άρνηση του γυναικολόγου να αναγράψει φάρμακα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, αυτή πρέπει να είναι στοιχειοθετημένη, εκτός εάν υπάρχει απόφαση της επιτροπής εξωσωματικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι συνταγές θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων και θα θεωρούνται από ελεγκτή γιατρό.

Ε. Παροχές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε προσπάθεια εξωσωματικής - Χορήγηση φαρμάκων
 • Για κάθε προσπάθεια εξωσωματικής (τέσσερις (4) συνολικά) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλει το προβλεπόμενο από το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα ποσό των 352,16 Ευρώ (120.000 δρχ).
 • Καλύπτονται όλες οι εξετάσεις που είναι αναγκαίο να προηγηθούν του σχηματισμού του φακέλου παραπομπής της ασφαλισμένης στην Επιτροπή.
 • Καλύπτονται πλέον και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, για την πραγματοποίηση σπερματέγχυσης και για την πρόκληση ωορρηξίας (πλην των ARVEKAP 0,1mg, PREGNYL, PROFASΙ, UTROGESTAN, DARONDA 2,8m1 SUPREFACT Amp 2Χ7 και Ναsα1 Spray).
Τα φάρμακα χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Ιδρύματος και συγκεκριμένα:
 • Από το Κεντρικό Φαρμακείο (Αγ. Κων/νου 16-18, Αθήνα, τηλ.: 210-5200022, 5222605)
 • Από το Ογκολογικό Νοσοκομείο (Ασωπίου 4 & Παράσχου, Γκύζη, τηλ.: 210-6495236 & 210-6495237 - 6495246)
 • Από το Β΄ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Νικ.Πλαστήρα 22, Ν. Κρήνη, τηλ.:2310-465892 & 2310-451241 - 9 (τηλ.κέντρο), εσωτ. 1643)
 ΣΤ. Δικαιολογητικά πληρωμής της ασφαλισμένης

Μετά το πέρας κάθε προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης, για να εισπράξει η ασφαλισμένη το ποσό που προβλέπεται, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής της στην οποία θα επισυνάπτονται:
 • Γνωμάτευση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Βεβαίωση του Κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης, στην οποία θα αναφέρονται: η πραγματοποίηση της εξωσωματικής, καθώς και η ολοκλήρωση της προσπάθειας μέχρι και το στάδιο της εμβρυομεταφοράς, δεδομένου ότι σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εμβρυομεταφοράς και κατά συνέπεια μη ολοκλήρωσης της προσπάθειας αποδίδεται το ήμισυ του προβλεπομένου ποσού της Κρατικής διατίμησης.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας

Διαβάστε περισσότερα...