Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης των ανέργων του ΟΑΕΔΟι αλλαγές ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου.

Αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας των ανέργων με τον ΟΑΕΔ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους καθιερώνεται από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου του 2012.

Ειδικότερα:

- Η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων απλοποιείται καθώς απαιτείται μόνον επίδειξη δικαιολογητικών.

- Η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας γίνεται στο εξής ανά τρίμηνο για όλες τις κατηγορίες ανέργων. Αυτό σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης για τον επιδοτούμενο άνεργο που όφειλε να εμφανίζεται στις υπηρεσίες μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσει την είσπραξη του επιδόματος. Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.

- Παράλληλα, η καταβολή των πληρωμών (επιδόματα και παροχές) αυτοματοποιείται για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ανασχεδιάζονται ως εξής:

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο

Η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού γίνεται μόνον με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου όπου διαμένει.

Για εγγραφή ατόμου που κάνει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας προβλέπεται επίσης αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του.

Ο άνεργος για την εγγραφή του, επιδεικνύει στην υπηρεσία αλλά στο εξής δεν καταθέτει:

- Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει καταθέσει - Ε1, ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.

- Για την βεβαίωση του τόπου διαμονής του, αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του με την οποία διαμένει, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

- Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων


Το δελτίο ανεργίας όσων ανέργων δεν λαμβάνουν επίδομα ισχύει για ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή τους και στη συνέχεια για τρεις μήνες από κάθε τελευταία ανανέωση. Ο άνεργος ανανεώνει το δελτίο ανεργίας μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Ο άνεργος διαγράφεται από τα Μητρώα του ΟΑΕΔ εφόσον συντρέξει λόγος διαγραφής του, όπως για παράδειγμα αν βρει απασχόληση, κάτι που υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή εφόσον δεν προβεί έγκαιρα σε ανανέωση του δελτίου ανεργίας του. Από την υποχρέωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας απαλλάσσονται τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Κατοχύρωση επιδότησης και περιοδικές εμφανίσεις στον ΟΑΕΔ επιδοτούμενων ανέργων

Για τον επιδοτούμενο άνεργο η ισχύς του δελτίου ανεργίας ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησής του. Το δικαίωμα της επιδότησης αναγνωρίζεται με εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Όμως στο εξής, για να κατοχυρώσει τη ροή της επιδότησής του ο άνεργος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε δεσμευτικά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης). Ειδικότερα:

- Αρχικά, ο άνεργος προσέρχεται αυτοπροσώπως και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. Λαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για το πότε μπορεί να παραλάβει τη σχετική απόφαση επιδότησης, κάτι που γίνεται και πάλι από τον ίδιο υποχρεωτικά στην Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε την αίτησή του.

- Όταν προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση, ο άνεργος ενημερώνεται για τις ακριβείς ημερομηνίες, στις οποίες οφείλει να προσέρχεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του. Οι ημερομηνίες των χρονικών διαστημάτων μέσα στα οποία οφείλει να εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του, αναγράφονται σε ειδικό σημείο στην εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που παραλαμβάνει ο επιδοτούμενος άνεργος (ο οποίος υπογράφει στο σημείο της αίτησης όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες αυτές).

Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.

Εάν υπάρξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες, ακολουθεί η διακοπή της επιδότησης χωρίς τη δυνατότητα συνέχισής της και ο καταλογισμός χρέους.

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση και καταβολή επιδότησης

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του επιδοτούμενου ανέργου στο ΚΠΑ2 στα καθορισμένα διαστήματα είναι πλέον υποχρεωτική για να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιδότησης και για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών του επιδόματος. Κι αυτό γιατί με βάση τις αυτοπρόσωπες εμφανίσεις ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου καθορίζονται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο οι καταβολές επιδόματος ανεργίας στους επιδοτούμενους.

Η διαδικασία ενημέρωσης του ΟΠΣ και πίστωσης των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή). Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται αυτοματοποιημένα, με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των επιδοτούμενων, με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η εμφάνιση των ανέργων στα ΚΠΑ2 εκτός των διαστημάτων που έχουν ορισθεί δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Μόνο με την εμφάνισή τους στα καθορισμένα διαστήματα, για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, οι επιδοτούμενοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών τους.Διαβάστε περισσότερα...

Προστασία των αστέγων από τον παγετόΟ δήμος Βόλου παρέχει μια ζεστή γωνιά ενόψει των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Σε προστασία των αστέγων από ακραίες καιρικές συνθήκες προχωρά ο δήμος Βόλου. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τη «Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας» και την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης» Βόλου κάνει μία συντονισμένη προσπάθεια να προστατέψει άτομα που στερούνται κατοικίας, από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (πτώση της θερμοκρασίας και πιθανή χιονόπτωση) που προβλέπει η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες.

Για το σκοπό αυτό υπάλληλοι του Δήμου και εθελοντές πολίτες θα βρίσκονται στο Κεντρικό (Β΄) ΚΑΠΗ του Βόλου, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό από αύριο, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι με υποστηρικτικό υλικό (κουβέρτες, sleeping bags, ροφήματα και τρόφιμα), παρέχοντας μια ζεστή γωνιά για την προσωρινή φιλοξενία των άστεγων.


Διαβάστε περισσότερα...

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη γρίπηΤα συχνότερα συμπτώματα, οι τρόποι μετάδοσης και πώς αντιμετωπίζεται.

Η γρίπη είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που μπορούν να καθηλώσουν κάποιον στο κρεβάτι κατά τη χειμερινή περίοδο.

Πρώτα «θύματα» της γρίπης είναι άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό όπως οι ηλικιωμένοι. Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένοι προς αυτούς, καθώς και προς τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση της γρίπης και σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να την αποφύγουν, να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα.

Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρουμε σχετικά με τη γρίπη:

Αρχικά, καλό είναι να γνωρίζουμε τα συχνότερα συμπτώματα της. Αυτά είναι τα εξής:

-Πυρετός
-Βήχας
-Πόνοι στο σώμα
-Πονοκέφαλος
-Κόπωση
-Εμετός
-Διάρροια

Η γρίπη είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να μεταδοθεί μέσω των σταγονιδίων της μύτης ή του σάλιου όταν βήχει ή φτερνίζεται ο ασθενής. Όπως κάθε ασθένεια έτσι και η γρίπη έχει επιπλοκές. Η πνευμονία, οι μολύνσεις στα αυτιά είναι οι πιο συχνές. Η εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι η μόνη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η θεραπεία της γρίπης μπορεί να είναι είτε υποστηρικτική είτε με αντιιικά φάρμακα. Η πρώτη περιλαμβάνει ξεκούραση, κατανάλωση πολλών υγρών, και αντιπυρετικά φάρμακα. Η δεύτερη, περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων ενάντια στον ιό.

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ο καθένας από εμάς στο γιατρό είναι πώς θα αποτρέψουμε τη μετάδοση της. Ο εμβολιασμός σύμφωνα με τους ειδικούς είναι ο καλύτερος τρόπος.

Το εμβόλιο γίνεται συνήθως το φθινόπωρο. Μπορεί ωστόσο να γίνει και αργότερα όταν υπάρχουν πολλά κρούσματα γρίπης. Οι πιο χαρακτηριστικές παρενέργειες του εμβολίου είναι ο χαμηλός πυρετός και μία κόπωση που θα κρατήσει για 2-3 μέρες.


Διαβάστε περισσότερα...

Αποκτήστε ενέργεια σε 60 δευτερόλεπτα!Μικρά μυστικά για να ειστε πάντα σε φόρμα.

Η τακτική άσκηση και η κατανάλωση πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία τροφών είναι δύο έξυπνοι τρόποι να αυξήσετε την ενέργειά σας. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: μερικές φορές χρειάζεστε κάτι παραπάνω για να… πάρετε μπρος.

Βάλτε φωτιά στο iPod

Η μουσική διεγείρει σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Όταν πραγματοποιείτε τις ίδιες διαδικασίες κάθε μέρα είναι εύκολο να μπείτε σε φάση υπνηλίας, αλλά η μουσική υπόκρουση νικά τη μονοτονία, ενισχύοντας τη συγκέντρωση. Για πιο έντονη «αφύπνιση», παίξτε για τρία λεπτά ένα αγαπημένο κομμάτι που σας κάνει να νιώθετε καλά – οτιδήποτε αρκεί να είναι χαρούμενο.

Δείτε ένα αστείο βιντεάκι στο YouTube

Το γέλιο στην ουσία δεν εκκρίνει ενδορφίνες, αλλά αυξάνει τον καρδιακό παλμό και ενεργοποιεί το μυϊκό σύστημα, προκαλώντας άμεση αναζωογόνηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι το γέλιο προκαλεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν γνωστική μεταστροφή, δηλαδή τα επίπεδα της ενέργειας που σχετίζονται με τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι. Και το χιούμορ αλλάζει τα μοτίβα σκέψης με τονωτικό τρόπο.

Κόψτε τις ακατάστατες συνήθειες

Το ακατάστατο γραφείο ή η ασυγύριστη κουζίνα μπορεί να σας εξαντλούν. Η υπενθύμιση όλων αυτών τα οποία δεν έχουμε τακτοποιήσει ακόμα, πραγματικά μας κουράζει. Αν δεν έχετε χρόνο για γενική καθαριότητα, μπορείτε να καθαρίσετε το μυαλό σας απλώς και μόνο βάζοντας τα περιπλανώμενα χαρτιά σε φακέλους. Χρησιμοποιείστε ένα συρτάρι για τα σημαντικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε από το οπτικό σας πεδίο χωρίς να ανησυχείτε ότι θα ξεχαστούν.

Κάντε διαλογισμό

Ίσως φαντάζει αντιπαραγωγικό, αλλά η σιωπή μπορεί στην ουσία να σας αναζωογονήσει. Ο εγκέφαλος και το σώμα σας αντιδρούν συνεχώς σε ερεθίσματα, πράγμα που είναι εξαντλητικό. Όμως, χρειάζονται μόνο 60 δευτερόλεπτα ησυχίας για να αναπληρώσετε όλη αυτή την ενέργεια που έχει εξανεμιστεί. Καθίστε ήσυχα, αναπνεύστε βαθιά πέντε φορές, εστιάζοντας στην αργή εισπνοή κι εκπνοή.

Το μυστικό

Η κακή στάση του σώματος επιφέρει κούραση, προκαλώντας τους μυς, τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις να εργαστούν σκληρότερα απ’ ό,τι όταν το σώμα σου είναι σωστά ευθυγραμμισμένο. Καθίστε σωστά, σηκώστε τους ώμους και ευθυγραμμίστε την σπονδυλική στήλη και θα τονωθείτε στη στιγμή!


Πηγή: http://www.omorfamystika.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δωρεάν εξέταση για καρκίνο του τραχήλου της μήτραςΣε 40 δημόσια νοσοκομεία μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Δωρεάν εξέταση για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας θα μπορούν να κάνουν όσες γυναίκες επιθυμούν, έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Με αφορμή την ευρωπαϊκή εβδομάδα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά πρόγραμμα δωρεάν πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου, από σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, έως και την 1η Φεβρουαρίου 2012 σε 40 μεγάλα δημόσια νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών και ειδικότερα του καρκίνου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο υλοποιεί από τον Αύγουστο του 2011 οργανωμένο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε συνεργασία με 166 δήμους, 135 Κέντρα Υγείας, καθώς και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ».

Στόχος του υπουργείου είναι να παρέχει στον Έλληνα και την Ελληνίδα την κατάλληλη ενημέρωση και τις καταλληλότερες υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.

Το υπουργείο Υγείας καλεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής που να περιλαμβάνει τη μεσογειακή διατροφή και μέτρια σωματική άσκηση, και να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση της υγείας τους με προληπτικές εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτόν ποσοστό 30-40% των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν να προληφθούν, ενώ η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης από τη νόσο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου, μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενες από την ιστοσελίδα www.anticancer.gov.gr.

Με αφορμή την ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας καλούνται οι Ελληνίδες να εξεταστούν στα παρακάτω Νοσοκομεία.

1Η ΥΠΕ

1. ΓΕΝ. ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ«Η ΑΓ.ΟΛΓΑ»

2. ΓΝΜ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

3. AONA «O ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»,

4. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΤΕΩΣ 3Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ

6. ΠΡΩΗΝ 7Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ, ΟΔΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

7. ΠΡΩΗΝ 1Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ

8. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

2Η ΥΠΕ

9. Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ

10. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ «AΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

11. Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ

12. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

3Η ΥΠΕ

13. ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

14. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

15. ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

16. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

17. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

18. Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

4Η ΥΠΕ

19. Α. Ν. Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

20. Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

21. ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ

22. ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ

23. ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ

24. ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

25. ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ

26. ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

27. ΠΑΝ. Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

28. ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

5Η ΥΠΕ

29. ΓΝ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

30. ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

6Η ΥΠΕ

31. ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

32. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

33. ΠΑΝ. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

34. ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

35. ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

36. ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»

7Η ΥΠΕ

37. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

38. ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»

39. ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

40. ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Διαβάστε περισσότερα...

Μια μπύρα την ημέρα... τις ασθένειες κάνει πέρα!Πολλά τα οφέλη του δημοφιλούς ποτού στον οργανισμό
.
Η μπύρα εκτός από στιγμές απόλαυσης, προσφέρει και πολλά οφέλη στον οργανισμό. Η κατανάλωση του δημοφιλούς ποτού με μέτρο μπορεί να ενισχύσει την καλή λειτουργία του οργανισμού, ενώ ακόμη συμβάλει στηνπροστασία από διάφορες ασθένειες.

Ακολουθούν τα οφέλη που έχει η μπύρα για τον οργανισμό:

- Γερά κόκκαλα.
Μία μπύρα περιέχει υψηλά ποσοστά πυριτίου που σχετίζονται με την καλή υγεία των οστών. Μία μελέτη του 2009 έδειξε ότι άντρες και γυναίκες που έπιναν 2 ποτήρια μπύρα την ημέρα, είχαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα από εκείνους που δεν έπιναν καθόλου.

- Γερή καρδιά.
Έρευνα του 2011 στην οποία συμμετείχαν 200.000 άνθρωποι, έδειξε ότι όσοι έπιναν ένα ποτήρι μπύρα ημερησίως είχαν 31% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

- Καλύτερη λειτουργία των νεφρών.
Μία φινλανδική μελέτη έδειξε ότι όσοι άνδρες έπιναν ένα μπουκάλι μπύρα ημερησίως, είχαν 40% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά.

- Καλή εγκεφαλική λειτουργία.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μία μπύρα την ημέρα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του Αλτσχάιμερ.

- Μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
Πορτογάλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το μαρινάρισμα της μπριζόλας με μπύρα, εξαλείφει κατά 70% τις καρκινογόνες ουσίες, που παράγονται από το κρέας στο τηγάνι.

- Αύξηση του επιπέδου των βιταμινών.
Μία ολλανδική μελέτη έδειξε ότι όσοι είχαν εντάξει την μπύρα στο καθημερινό τους διαιτολόγιο, παρουσίασαν 30% υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης Β6 στο αίμα τους από εκείνους που δεν έπιναν καθόλου μπύρα.

- Προστασία από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ερευνητές του Χάρβαρντ υποστηρίζουν ότι μέτριες ποσότητες αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων της μπύρας, βοηθούν στην αποφυγή σχηματισμού θρόμβων που είναι υπεύθυνοι για το εγκεφαλικό επεισόδιο.

- Μειωμένο κίνδυνο για διαβήτη.
Σε μία μελέτη του Χάρβαρντ που συμμετείχαν 38.000 άνδρες που έπιναν 1-2 μπύρες την ημέρα, μείωσαν κατά 25% τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

- Μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Μπορεί το κρασί να είναι καλό για την καρδιά, αλλά η μπύρα μπορεί να είναι καλύτερη. Μία μελέτη του Χάρβαρντ έδειξε ότι οι γυναίκες που έπιναν μπύρα, ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν υψηλή πίεση από εκείνες που δεν έπιναν.

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Σε μία ανασκόπηση του 2005, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανέφερε ότι όσοι πίνουν μέτριες ποσότητες μπύρας ζουν περισσότερο. Εκτιμά μάλιστα ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, αποτρέπει 26.000 θανάτους το χρόνο λόγω των χαμηλών ποσοστών της καρδιακής νόσου, του εγκεφαλικού επεισοδίου και του διαβήτη. Αυτά τα οφέλη ωστόσο δεν φαίνεται να ισχύουν σε άλλες χώρες.


Διαβάστε περισσότερα...

Πόσο επικίνδυνη είναι η παιδική παχυσαρκία;Αυξάνεται συνεχώς ο μέσος όρος του σωματικού βάρους των παιδιών.

Σε μια εποχή όπου η υγιεινή διατροφή κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς, η παιδική παχυσαρκία αυξάνει συνεχώς στο δυτικό κόσμο. Στη Μ. Βρετανία, μάλιστα, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι γονείς μπορεί να ζήσουν περισσότερο από τα παιδιά τους εξαιτίας της παχυσαρκίας.

Αν και ακούγονται υπερβολικές, οι ανησυχίες αυτές είναι εύλογες, μιας και οι στατιστικές δείχνουν ότι ο μέσος όρος του σωματικού βάρους στα παιδιά και στους εφήβους αυξάνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας συγκεκριμένα, αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΚΠΙ (Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής), στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος KIDSCREEN, έδειξαν ότι το ποσοστό των παιδιών 8-12 ετών με υπερβάλλον βάρος είναι 26,9%, ενώ αντίστοιχα σε εφήβους 12-18 ετών είναι 20% για τα αγόρια και 8% για τα κορίτσια.

Πως αντιμετωπίζεται η παιδική παχυσαρκία;


Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η πληροφόρηση και η εκπαίδευση των ενηλίκων – των γονιών και των εκπαιδευτικών – από τους ειδικούς επιστήμονες διαιτολόγους. Επιτυχής αντιμετώπιση θεωρείται η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και καθημερινής σωματικής δραστηριότητας ως τρόπου ζωής. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν ψυχολογικά τα παιδιά τους, να τα επιβραβεύουν και όχι να τα επικρίνουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκουν ενδιαφέροντες τρόπους εκμάθησης των σωστών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται σωστά και συνεχώς από τους επιστήμονες διαιτολόγους.

Ισορροπημένες Διατροφικές Συνήθειες


Οι ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για την ομαλή σωματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, όσο και για την πρόληψη των ασθενειών στην ενήλικη ζωή. Η αντιμετώπιση πρέπει να αρχίσει νωρίς, μετά τα 2 χρόνια, και να στοχεύει στη διατήρηση του βάρους. Θεωρείται αδυνάτισμα το να ψηλώνει το παιδί χωρίς να αυξάνει το βάρος του. Αυστηρές δίαιτες που προκαλούν ταχεία απώλεια βάρους πρέπει να αποφεύγονται, μιας και εμποδίζουν την ομαλή σωματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών.

Σε γενικές γραμμές, καθημερινά, το σύνολο των τροφών που καταναλώνει ένα παιδί θα πρέπει να μοιράζεται σε 3 κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) και 2-3 σνακ. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στις ώρες των γευμάτων. Η κατανάλωση των γευμάτων θα πρέπει να γίνεται στο τραπέζι της κουζίνας ή στην τραπεζαρία σε ήρεμο κλίμα, μακριά από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή, και όσο πιο συχνά γίνεται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Μεταξύ των γευμάτων, το πρωινό έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν πρέπει να παραλείπεται. Κι αυτό γιατί είναι δύσκολο για τον οργανισμό να ανταπεξέρθει στις δραστηριότητες της ημέρας χωρίς την απαραίτητη ενέργεια από τα φαγητά. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που δεν καταναλώνουν πρωινό κάνουν περισσότερα λάθη σε εξετάσεις από ότι τα παιδιά που καταναλώνουν.

Οι διατροφικές συστάσεις για παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές των ενηλίκων και γι’ αυτό αφορούν όλη την οικογένεια:

-Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (κατά προτίμηση εποχιακών) καθημερινά
-Κατανάλωση άπαχου κρέατος (μοσχάρι, κοτόπουλο χωρίς πέτσα)
-Κατανάλωση ψαριού και όσπριων τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
-Χρήση ελαιόλαδου ως κύριο λίπος και στο μαγείρεμα
-Περιορισμός τροφίμων και ποτών που περιέχουν ζάχαρη όπως γλυκά, αναψυκτικά και χυμοί.

Σωματική Δραστηριότητα


Η ισορροπημένη διατροφή πρέπει να συνοδεύεται πάντα από καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Τα παιδία πρέπει να ασκούνται όχι μόνο για τον έλεγχο του βάρους τους αλλά και για την υγεία τους. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που ασκούνται υιοθετούν πιο εύκολα υγιείς συμπεριφορές (π.χ. αποφυγή του καπνίσματος, αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών) και έχουν καλύτερη απόδοση στο σχολείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 60 λεπτά άσκησης την ημέρα για όλα τα παιδιά πάνω από 2 χρονών. Η προτεινόμενη αυτή διάρκεια μπορεί να επιτυγχάνεται και αθροιστικά π.χ. τέσσερις φορές από 15 λεπτά. Σωστή σωματική δραστηριότητα είναι αυτή που προσφέρει ευχαρίστηση στο παιδί και δεν γίνεται με καταναγκαστικό τρόπο. Ένας τρόπος αύξησης της σωματικής δραστηριότητας είναι η αύξηση της κίνησης στην καθημερινότητα των παιδιών (π.χ. περπάτημα από και προς το σχολείο αντί για μετακίνηση με το αυτοκίνητο, σκάλες αντί για ασανσέρ, συμμετοχή στις δουλειές του σπιτιού).

Ένας άλλος τρόπος είναι η ενασχόληση με την άσκηση να γίνεται ως παιχνίδι. Τα κλασικά παιχνίδια των παιδιών όπως το κυνηγητό, το κρυφτό, το σκοινάκι, τα λάστιχο και τα μήλα αποτελούν καλές ευκαιρίες για άσκηση επίσης. Ο καλύτερος τρόπος άσκησης φυσικά, είναι η υιοθέτηση τακτικής άθλησης 2 ως 3 φορές την εβδομάδα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμπι, ποδήλατο, χορός). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι καίριας σημασίας είναι και ο περιορισμός των καθιστικών δραστηριοτήτων όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Πηγή: http://www.iator.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πόσα γνωρίζετε για την τεστοστερόνη;Οι λιγότερο γνωστές πληροφορίες για την ανδρική ορμόνη.

Η έννοια του ανδρισμού είναι συνυφασμένη με τη γνωστή ορμόνη τεστοστερόνη. Οι πλέον τυπικές ανδρικές συμπεριφορές συνδέονται με την ορμόνη αυτή, ενώ θεωρείται και υπεύθυνη για προβληματικές εκδηλώσεις, όπως η επιθετικότητα.

Ακολουθούν ορισμένες λιγότερο γνωστές πληροφορίες για την τεστοστερόνη:

-Οι γυναίκες που είναι ερωτευμένες έχουν μεγαλύτερη τεστοστερόνη σε σύγκριση με εκείνες που δεν έχουν σχέση, σύμφωνα με ιταλική μελέτη. Το αντίθετο ισχύει για τους άνδρες. Όσοι βρίσκονται στους πρώτους μήνες μίας σχέσης έχουν χαμηλότερη τεστοστερόνη από εκείνους που είναι ελεύθεροι.

-Υπάρχει μία μείωση της κοιλιακής παχυσαρκίας στα άτομα που δίνεται τεστοστερόνη, σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες. Άτομα που έχουν χαμηλά επίπεδα της ορμόνης, παρουσιάζουν αρκετά συμπτώματα, όπως κούραση, και σεξουαλική δυσλειτουργία.

-Οι νεαροί άνδρες που είναι μελλοντικοί έμποροι, παρουσιάζουν μία αύξηση τεστοστερόνης, τις ημέρες εκείνες που κάνουν μεγάλα κέρδη. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει βρετανική έρευνα. Τις πρωινές ώρες μάλιστα, όταν τα επίπεδα της ορμόνης ήταν υψηλότερα από το μέσο όρο, ο μέσος όρος κερδών το απόγευμα ήταν μεγαλύτερος.

-Όσοι άνδρες λαμβάνουν στεροειδείς ορμόνες, όπως τεστοστερόνη, το στήθος τους μεγαλώνει ενώ παρατηρείται συρρίκνωση των όρχεων τους. Οι γυναίκες από την άλλη, αποκτούν μια βαθύτερη φωνή, ενώ παρατηρούν μία μείωση στα μαλλιά τους και έντονη τριχοφυΐα στο υπόλοιπο σώμα τους. Και στα δύο φύλα η λήψη στεροειδών μπορεί να προκαλέσει ακμή, μεταβολές στη διάθεση, επιθετικότητα και άλλα προβλήματα.

-Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού ή ενός αγώνα τα επίπεδα τεστοστερόνης αυξάνονται, σύμφωνα με τις μελέτες. Μετά το παιχνίδι μάλιστα, η τεστοστερόνη του νικητή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

-Οι παχύσαρκοι άνδρες έχουν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης από εκείνους που είναι πιο αδύνατοι.

-Οι άνδρες συχνά διαγιγνώσκονται με χαμηλή τεστοστερόνη, μετά από ένα τεστ. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα σύμφωνα με τους γιατρούς, αφού η ορμόνη αυτή θα πρέπει να ελέγχεται περισσότερο από μία φορά, αφού το πρωί για παράδειγμα τα επίπεδά της είναι υψηλότερα.

-Οι άνδρες με χαμηλά επίπεδα της ορμόνης αυτής, μπορεί να αυξήσουν τη λιμπιντο τους, την σεξουαλική λειτουργία τους και την οστική μάζα τους, με συμπληρωματικό τεστοστερόνης.

-Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει η φημολογία ότι η λήψη τεστοστερόνης αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Η θεραπεία με την ορμόνη αυτή , μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του ειδικού αντιγόνου για τον προστάτη, η οποία υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε περισσότερες βιοψίες.

-Οι άνδρες με άπνοια ύπνου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλή τεστοστερόνη. Αλλά εάν ένας άνθρωπος με άπνοια έχει διαγνωστεί με χαμηλή τεστοστερόνη, λαμβάνοντας το συμπλήρωμα ορμόνης, μπορεί να επιδεινωθεί η άπνοιά του.

-Το 2010 οι ερευνητές σταμάτησαν τη θεραπεία με τεστοστερόνη στους ηλικιωμένους άνδρες, λόγω του υψηλού ποσοστού των καρδιαγγειακών προβλημάτων.

-Οι τελευταίες μελέτες έδειξαν ότι τα νευρικά κύτταρα που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυτοκαταστραφούν. Η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα αντιθέτως, δεν είχε καμία επίδραση σε αυτά.


Διαβάστε περισσότερα...

Αντιμετωπίστε την κακή διάθεση με τις σωστές τροφέςΠροϊόντα που αποτελούν «όπλα» απέναντι στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η κακή διάθεση μπορεί, εκτός των άλλων, να αντιμετωπιστεί και με ορισμένες τροφές. Η αλλαγή του συνηθισμένου διαιτολογίου και η προσθήκη σε αυτό των τροφών που ακολουθούν, θα τονώσει και θα αλλάξει τη διάθεση όσων υποφέρουν από κακοδιαθεσία.

Δείτε τις τροφές που μπορεί να αποτελέσουν «όπλο» απέναντι στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση:

-Μπανάνες. Περιέχουν συνδυασμό βιταμινών Β6, Α και C, κάλιο, φωσφορούχο σίδηρο, πρωτεΐνη και υδατάνθρακες. Όταν φάτε μία μπανάνα, θα πάρετε μία γρήγορη ώθηση από την φρουκτόζη καθώς και ενέργεια από τις φυτικές ίνες. Οι υδατάνθρακες ενισχύουν την απορρόφηση της τρυπτοφάνης (αμινοξύ) από τον εγκέφαλο, και η βιταμίνη Β6 βοηθά στη μετατροπή της σε σεροτονίνη που είναι υπεύθυνη για την ανύψωση της διάθεσης.

-Καρύδια. Περιέχουν πολλά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή διάθεση, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Β6, τρυπτοφάνη, πρωτείνες, και φολικό οξύ. Τα υψηλά ποσοστά ωμέγα-3 λιπαρών οξέων έχουν συνδεθεί με καλύτερη διάθεση ενώ τα χαμηλά έχουν συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αρνητικά συναισθήματα.

-Ηλιόσποροι. Είναι η βασική πηγή φολικού οξέος και μαγνησίου, δύο ουσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση και την ενίσχυση της διάθεσης. Το μαγνήσιο εκτός των άλλων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε εκατοντάδες λειτουργίες του οργανισμού. Η ανεπάρκεια μαγνησίου συνοδεύεται από αισθήματα κόπωσης, νευρικότητα, άγχος.

-Μαύρη σοκολάτα. Περιέχει μία σειρά ουσιών που ανεβάζουν τη διάθεση όπως το λίπος, η ζάχαρη, η καφεΐνη, οι φλαβονόλες, και η τρυπτοφάνη.

-Αυγά. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες Β12, Β2, Β5, και D. Μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας άπαχης πρωτεΐνης, βοηθάει στην σταθεροποίηση του σακχάρου. Η βιταμίνη Β12, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας ενώ συμβάλλει στην άμβλυνση των προβλημάτων μνήμης και κατάθλιψης.


Διαβάστε περισσότερα...

Οι εστίες ρύπανσης μέσα στο σπίτιΑντικείμενα που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και συμβουλές για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που επικαλείται η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των ΗΠΑ, ο ατμοσφαιρικός αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι πιο μολυσμένος από ότι στους εξωτερικούς ακόμα και στις μεγάλες ή βιομηχανικές πόλεις.

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι περνούν το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι η «εσωτερική» ρύπανση αποτελεί σημαντικότερο κίνδυνο για την υγεία απ’ ότι η «εξωτερική».

Οι συνέπειες της ρύπανσης στον εσωτερικό χώρο ενδέχεται να προκληθούν ανεξαρτήτως της συχνότητας της έκθεσης σε αυτήν και εκτείνονται από ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και το λαιμό έως πονοκεφάλους, ζαλάδες και κόπωση.

Συνήθως τα συμπτώματα έχουν βραχεία διάρκεια και είναι εύκολα ιάσιμα, καθώς η απομάκρυνση από την πηγή της ρύπανσης συχνά είναι αρκετή.

Ωστόσο, ορισμένες φορές οι συνέπειες από την έκθεση στην εσωτερική ρύπανση μπορούν να γίνουν ορατές μετά από πολλά χρόνια και εκτείνονται από ασθένειες του αναπνευστικού έως καρδιοπάθειες και καρκίνους.

Ακολουθούν ορισμένες -όχι τόσο γνωστές- πηγές ρύπανσης των εσωτερικών χώρων:

1. Καινούργια μοκέτα:
τα υλικά κατασκευής μιας μοκέτας μπορεί να εκλύουν μια ποικιλία πτητικών οργανικών χημικών ουσιών (Volatile Organic Compounds – VOCs).

Συμβουλή: Αγοράστε ένα προϊόν με χαμηλά επίπεδα VOC και συγκολλητικές ουσίες χωρίς φορμαλδεΰδη. Αερίστε το προϊόν πριν το τοποθετήσετε και αφότου το κάνετε αφήστε τα παράθυρα ανοιχτά για δύο-τρεις μέρες.

2. Σπασμένες λάμπες φθορισμού:
από τις σπασμένες λάμπες φθορισμού εκλύεται υδράργυρος. Οι μοκέτες και τα χαλιά δεν μπορούν να καθαριστούν εντελώς από τον υδράργυρο, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα. Μη χρησιμοποιείτε λάμπες με υδράργυρο σε σπίτια όπου κυκλοφορούν παιδιά ή έγκυες.

Συμβουλή: Αν κάτι τέτοιο συμβεί ανοίξτε το παράθυρο, κλείστε τον κλιματισμό και εγκαταλείψτε το δωμάτιο για 15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε γάντια για να μαζέψετε τα κομμάτια, τυλίξτε τα σε μια πετσέτα και επικοινωνήστε με τις υγειονομικές υπηρεσίες.

3. Νέα ηλεκτρονικά και άλλα πλαστικά προϊόντα:
τα προϊόντα που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο μπορεί να εκλύουν φθαλικές ενώσεις, ουσίες που συνδέονται με ορμονικές ανωμαλίες και αναπαραγωγικά προβλήματα. Τα πλαστικά ενδέχεται επίσης να εκλύουν επιβραδυντικά φλόγας όπως πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) οι οποίοι συνδέονται με νευροσυμπεριφορικές μεταβολές στα ζώα.

Συμβουλή: Αερίστε το χώρο έως ότου η μυρωδιές εξασθενίσουν και καθαρίζετε συχνά με την ηλεκτρική σκούπα πίσω από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και τηλεοράσεις.

4. Κόλλες και συγκολλητικά υλικά:
εκλύουν πτητικές οργανικές χημικές ουσίες (VOCs), όπως ασετόνη και βουτανόνη, ουσίες που ερεθίζουν τα μάτια και επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Το τσιμέντο καουτσούκ περιέχει επίσης τη νευροτοξίνη εξάνιο, ενώ οι συγκολλητικές ουσίες μπορεί να εκλύουν τοξική φορμαλδεΰδη.

Συμβουλή: αγοράστε κόλλα χωρίς φορμαλδεΰδη, φροντίστε τον καλό εξαερισμό του χώρου και μην έρχεστε σε άμεση επαφή με τα υλικά.

5. Εξοπλισμός θέρμανσης (σόμπες, θερμάστρες, τζάκια, καμινάδες):
οι συσκευές θέρμανσης, κυρίως οι σόμπες φυσικού αερίου μπορεί να εκλύουν μονοξείδιο του άνθρακα, ουσία που προκαλεί πονοκεφάλους, ζαλάδες, κόπωση, ακόμα και θάνατο αν δεν υπάρχει καλός εξαερισμός. Εκλύουν επίσης διοξείδιο του αζώτου και μικροσωματίδια που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και «καψίματα» στα μάτια, τη μύτη και το λαιμό.

Συμβουλή: συμβουλευτείτε έναν ειδικό και ελέγξτε κάθε χρόνο ότι το μπόιλερ ή η σόμπα σας λειτουργούν κανονικά, καθαρίστε και συντηρήστε τις καμινάδες σας. Εγκαταστείστε αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα.

6. Μπογιές και διαβρωτικά χρωμάτων:
οι πλαστικές μπογιές είναι καλύτερες από τις λαδομπογιές διότι εκλύουν λιγότερα χημικά. Ωστόσο, όλες οι μπογιές εκλύουν VOCs κατά το στέγνωμα προκαλώντας πονοκεφάλους, ναυτίες και ζαλάδες. Τα διαβρωτικά χρωμάτων, τα αντοκολλητικά και οι μπογιές σε σπρέυ περιέχουν επίσης διχλωρομεθάνιο, ουσία που συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου στα ζώα.

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε μπογιές με χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC. Κατά τη χρήση τους αερίστε το χώρο με ανεμιστήρες και βάλτε προστατευτική μάσκα. Οι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με διαβρωτικά χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο.

7. Έπιπλα με ταπετσαρία και πεπιεσμένο ξύλο:
τα καινούργια έπιπλα του είδους εκλύουν φορμαλδεΰδη, ουσία που κατηγορείται για καρκινογενέσεις και που προκαλεί ερεθισμούς στα μάτια, τη μύτη και το λαιμό, ενώ βήχα, δερματίτιδες και αλλεργικές αντιδράσεις.

Συμβουλή: φροντίστε τον καλό εξαερισμό του χώρους σας, ιδίως όταν τοποθετείτε νέες πηγές φορμαλδεΰδης, χρησιμοποιείστε εξωτερικά κόντρα πλακέ και προϊόντα πεπιεσμένου ξύλου και αγοράστε προϊόντα με χαμηλή ή και μηδενική περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη.


Πηγή: http://www.econews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Που πας ρε Καραμήτρο;Όλες τις τρέλες των βασιλιάδων, ευγενικέ Οράτιε, εμείς οι Έλληνες τις πληρώνουμε τρείς χιλιάδες χρόνια τώρα. Από τον Τρώικο Πόλεμο ίσαμε εδώ, τρέλες ξεπληρώνουμε. Μικρών, και μεγάλων, αθεόφοβων και θεόπνευστων, σαρδανάπαλων και φρόνιμων, ταλαντούχων και ατάλαντων, προικισμένων και απροίκιστων. Και όλοι τους, αυτοί, βασιλιάδες περιωπής. Άλλοι με κορόνες στα κεφάλια τους και την «ελέω Θεού Βασιλεία» να ραίνει στο διάβα τους σεβασμό με το στανιό και άλλοι με γραβάτες στα στήθια τους και την «ελέω λαού Βασιλεία» να μαραίνει όποιον κακόβουλο αμφισβητήσει τον αιρετό τους βίο και τη δημοκρατική τους πολιτεία. Τρείς χιλιάδες χρόνια, τώρα, τρέλες ξεπληρώνουμε. Για την ωραία Ελένη σπάσαμε τα μούτρα μας στις ακτές της Μικρασίας και σήμερα, πιστοί σε ένα ακόμα ραντεβού στην πετρόεσσα Αυλίδα, περιμένουμε τον ούριο τον άνεμο για να εκστρατεύσουμε για την ωραία Ελλάδα. Αυτή που μας έταξαν, μας την έδωσαν για λίγο, και σήμερα την πήραν πίσω.

Τότε είχαμε το βασιλιά των Μυρμιδόνων, Αχιλλέα, και τον πολύτροπο γιό του Λαέρτη, Οδυσσέα, με χίλια καράβια, μυριάδες αντρειωμένους στρατιώτες και μια Ιφιγένεια στην άκρη έτοιμη να θυσιαστεί για το καλοτάξιδο της αγαπημένης της πατρίδας. Τόσα πολλά εχέγγυα επιτυχίας και, να φανταστείς, μας πήρε δέκα χρόνια μέχρι να αλώσουμε τα τείχη της βάρβαρης της Τροίας. Σήμερα έχουμε τον Αντώνη, εγγονό της Πηνελόπης και τον πορφυρογένητο Αλέξη, το καμάρι της φτωχομάνας Κοκκινιάς! Και αντάμα τους κάτι κουρελήδες, κάτι άνευρες γροθιές να ίπτανται στα ύψη και κάτι λόγια του αέρα παρατημένα σε κάποια άκρη για τη στιγμή της επαναδιαπραγμάτευσης με τους συγκαιρινούς μας Τρώες. Άσε, μη μου πεις. Αυτήν την τρέλα θα την πληρώνουμε για πάνω από δέκα χρόνια!

Επιστροφή στις απάτες και τις αυταπάτες της καθ´ ημάς Ανατολής.

H επαναδιαπραγμάτευση, φίλτατοι επαναδιαπραγματευτές της δεξιάς και της αδέξιας θύραθεν σοφίας, είναι πράγματι μια πολιτική διαδικασία, σύμφυτη με τις φιλελεύθερες αρχές του διαλόγου, της ανεκτικότητας και του συμβιβασμού. Και ως πολιτική διαδικασία επιτρέπει αισιοδοξία για υποχωρήσεις και συγκλίσεις. Όταν, για παράδειγμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 όλα τα εγχειρίδια Οικονομικών «δήλωναν» σε όλους τους τόνους πως η αποδοχή του αιτήματος σύνδεσης της μικρής και ασθενικής Ελλάδας στο άρμα της τότε ΕΟΚ αποτελούσε καθαρό παραλογισμό, με τους γραφειοκράτες και τους εμπειρογνώμονες να θέτουν σοβαρά προσκόμματα στη διαδικασία, η μετάθεση του ζητήματος στο πολιτικό επίπεδο και η απευθείας συνεννόηση του Καραμανλή με τον Αντενάουερ και τον Ντε Γκωλ ξεπερνούσε τα προβλήματα της αριθμητικής και έβαζε στο περιθώριο της διαβούλευσης τα σχεδιαγράμματα και τις εξισώσεις των Οικονομολόγων. Το ιστορικό αυτό παράδειγμα διδάσκει δύο πράγματα. Πρώτον, πως η επαναδιαπραγμάτευση στην πολιτική αποτελεί μια συνήθη διαδικασία, η οποία απεχθάνεται τις μονομερείς λύσεις και τις μονοδιάστατες προσεγγίσεις. Και δεύτερον, πως για να πετύχεις την πολιτική συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής πρέπει να έχεις το πολιτικό μέγεθος ενός Καραμανλή και στη θέση των συνομιλητών σου να βρίσκεται ένας Αντενάουερ και ένας Ντε Γκωλ.

Συγγνώμη, κύριοι επαναδιαπραγματευτές μου, που θα σας στενοχωρήσω, αλλά εσείς Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν έχετε στις τάξεις σας, συνοδοιπόρους σας, στο δύσκολο αυτό εγχείρημα, έχετε κάτι δευτεροκλασάτους καθηγητές Πανεπιστημίου και κάτι δευτεράτζες που ψώνισατε από τη δημοσιογραφική την πιάτσα. Αλλά και στη θέση των συνομιλητών σας δεσπόζει το τραπεζικό υβρίδιο του Μερκοζί! Στο θεό που πιστεύετε ! Με αυτά τα δεύτερα πάτε να αντιμετωπίσετε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολεμικής μας ιστορίας και να επαναδιαπραγματευτείτε τη ξεφτίλα μας με τους ξένους; Με αυτό το πολιτικό προσωπικό που διαθέτετε στην παρούσα φάση πάτε να αλώσετε το συντεχνιακό κράτος και να εξορθολογίσετε τις ανισορροπίες του, όταν είναι γνωστό τοις πάσι πως η πλειοψηφία του προσωπικού αυτού αποτελείται από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους κοτζαμπάσηδες του ελληνικού πελατειακού συστήματος; Με την ταμπέλα του κακώς νοούμενου εθνικισμού και το ξεχαρβαλωμένο μεταπολιτευτικό κράτος στην προμετωπίδα του λόγου σας ποιόν ακριβώς προσπαθείτε να πείσετε για το ευκατάστατο της πολιτικής σας σκέψης; Ερωτήματα ρητορικής διάθεσης αραδιασμένα χωρίς καμία απολύτως τάξη.

Έχετε αφήσει πίσω σας την πολιτική και τα μεγάλα διακυβεύματά της και ασχολείστε με τα μικρά και ασήμαντα της εκλογικής στρατηγικής. Η αναδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας, η αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης, ο εκσυγχρονισμός της υγείας και οι μεγάλες τομές στο χώρο της εκπαίδευσης, η ανθρωπιστική κρίση στο κέντρο της Αθήνας, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και τόσα άλλα, μεγάλα και σημαντικά ζητήματα, αποτελούν ψιλά γράμματα για εσάς, τους εθνικούς μας επαναδιαπραγματευτές.

Θέλετε να μας φοβίσετε. Να μας φτάσετε στο σημείο να ξεστομίσουμε ό,τι περίπου ξεστόμισε και η μεταπολεμική γενιά αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά: «Ο,τιδήποτε, φτάνει να μην μας ξανακόψουνε τους μισθούς και τις συντάξεις». Τότε, βέβαια, στη θέση των μισθών και των συντάξεων ήταν ο τρισκατάρατος κομμουνισμός. Κάθε εποχή, βλέπεις, έχει και τους δικούς της μπαμπούλες! Γινόμαστε μια κοινωνία φοβική, συντηρητική, έτοιμη να δεχτεί την πρωτοκαθεδρία των άκρων της λαϊκής Δεξιάς και της αλλοπρόσαλλης Αριστεράς προκειμένου να μην μας θίξουν άλλο οι τροικανοί το βιοτικό μας επίπεδο.

Μια κοινωνία που, ενώ ξέρει τις παθογένειες του πολιτικού και οικονομικού της συστήματος και είναι έτοιμη να δεχτεί τον εκσυγχρονισμό τους κλείνεται πάλι στο καβούκι της, μπροστά στις άναρθρες κραυγές της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης. Μια κοινωνία που, ενώ καταλαβαίνει πως μόνο η εκ βάθρων αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου μπορεί να την οδηγήσει στα ξέφωτα της ανάπτυξης, επαναπαύεται στο κλείσιμο του ματιού της πολιτικής της τάξης, πίσω από την πλάτη της αυστηρής τρόικας, και ξανατρώει το κουτόχορτο του δικομματισμού. Μια κοινωνία, τέλος, που ενώ έχει συνειδητοποιήσει πως αυτό που πτώχευσε στη χώρα μας ήταν το μεγάλο και αναποτελεσματικό κράτος και το «κρατικοδίαιτο» ως κυρίαρχη συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, τρέχει να κρυφτεί πίσω από την Αριστερά μήπως και αυτή στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινοτισμού την ξαναδιορίσει στο Δημόσιο! Και όλα αυτά, όπως έλεγε και ο Θεοτοκάς, για να ξαναβγούν στο φώς της ημέρας όλοι οι παλαιοκομματισμοί, οι κοτζαμπασισμοί, οι καθαρευουσιανισμοί, οι παλαιοημερολογητισμοί και να μας πούν με ύφος θριαμβευτικό: «Σας τα λέγαμε εμείς, μα δε μας ακούατε!» Και το δυστύχημα είναι πως όλοι αυτοί οι παλαιοκομματικοί εσμοί αρχίζουν να φτιάχνουν πλειοψηφικά ρεύματα και να ετοιμάζονται για την εκ νέου νομή της εξουσίας.

Και μια τελευταία υπενθύμιση, γιατί στις Δημοκρατίες υπενθυμίσεις κάνουν και οι απλοί πολίτες. Μιλάτε για κόκκινες γραμμές και ξεχνάτε πως η μοναδική κόκκινη γραμμή που θέτει η ίδια η κοινωνία, πλέον, είναι «κάτω τα χέρια σας από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους ευσυνείδητους ελεύθερους επαγγελματίες αυτής της χώρας». Κάτω τα χέρια σας από το βιός τους, τα εφάπαξ τους, τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Κάτω τα χέρια σας από τις συντάξεις και τους μισθούς τους, γιατί από αυτά συντηρούνται χιλιάδες συνομήλικοί μου. Όταν τελειώσετε με τις παρασιτικές ελίτ, όταν μαζέψετε τα ασυμμάζευτα μέσα στον κοινοβουλευτικό σας οίκο, και όταν κατάφερετε να εντοπίσετε τους κατά συρροήν φορο και εισφοροφυγάδες και να κατασχέσετε τον μαύρο μπεζαχτά τους, τότε μόνο θα σας επιτραπεί η διέλευση της γραμμής αυτής. Τότε μόνο θα κληθεί η τάξη αυτή να συνεισφέρει. Μέχρι τότε, «που πάς ρε Καραμήτρο», και λίγο είναι.


Διαβάστε περισσότερα...

Την έσωσε ο κουμπάρος της προσφέροντας το νεφρό τουΑξέχαστο... δώρο.
Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της η 31χρονη Leanne Stefanovic ήταν νεφροπαθής. Η ζωή της αλλάζει όμως μετά την κίνηση του κουμπάρου της, να δωρίσει το νεφρό του για να κάνει η νεαρή γυναίκα μεταμόσχευση.

Η 31χρονη παντρεύτηκε πέρσι στην Κύπρο τον Shaun Stefanovic. Ο 39χρονος κουμπάρος Stuart Kilgannon τους έκανε ένα απροσδόκητο… «δώρο γάμου» προσφέροντας το νεφρό του για να ξεκινήσει η γυναίκα μία νέα ζωή.

Ο άνδρας ήταν ο μόνος που βρέθηκε συμβατός όταν η οικογένεια και οι φίλοι της Leanne έκαναν εξετάσεις για να δουν ποιος θα μπορούσε να τη βοηθήσει.

«Δεν μπορώ να πω με λέξεις τι έκανε για μας. Πώς μπορείς να ανταποδώσεις σε κάποιον που έκανε κάτι τέτοιο για τη γυναίκα σου; Είναι ο ήρωάς μου», δήλωσε ο Shaun.


Διαβάστε περισσότερα...

Έκκληση για γιατρό από τους καρκινοπαθείς της ΦθιώτιδαςΣτο έλεος του Θεού οι ζωές 600 ατόμων.

«H αδιαφορία δεν νίκησε ποτέ», αναφέρουν μεταξύ άλλων στο κειμενό τους οι καρκινοπαθείς της Φθιώτιδας, που φωνάζουν εδώ και καιρό για τη στελέχωση του ογκολογικού τμήματος.

Ο ογκολόγος του νοσοκομείου Λαμίας θα κάνει χρήση άμεσα της γονικής άδειας και έτσι θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το ογκολογικό του νοσοκομείου Λαμίας να μένει χωρίς γιατρό και 600, ίσως και περισσότεροι ασθενείς να μένουν ξεκρέμαστοι στο έλεος του θεού, όπως δημοσιεύει το lamiareport.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας, κάνει έκκληση να βρεθεί μια λύση μέσω μιας ανακοίνωσης - κραυγής αγωνίας:

«Επί του παρόντος, η Ογκολογική Μονάδα του ΓΝ Λαμίας λειτουργεί με έναν ιατρό ο οποίος και φέρει τον βαθμό του Επιμελητή Α΄. Ο συγκεκριμένος ιατρός, προτίθεται να κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματος για χορήγηση άδειας ανατροφής από την 1η.2.2012, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με σκοπό να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ελλάδας.

Άμεσα κινδυνεύουν οι ζωές 600 συνασθένων μας από την επερχόμενη διακοπή η αναστολή της ογκολογικής μονάδας του νοσοκομείου Λαμίας που εξυπηρετεί αυτήν την στιγμή 3 νομούς ( Φθιώτιδας ,Φωκίδας, Ευρυτανίας.).
Πρέπει να τονισθεί και να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών ανήκει στις ιδιαίτερα ευπαθής κοινωνικές ομάδες και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα διότι:

• Η μετακίνηση κάποιων ασθενών είναι πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις γίνετε με ασθενοφόρο η αναστολή της μονάδας άμεσα τους καταδικάζει γιατί η χιλιομετρική απόσταση θα είναι πλέον πολύ μεγάλη.
• Η αναζήτηση ανάλογου τμήματος είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί ο αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος και οι περισσότερες μονάδες σχεδόν πλήρης με αποτέλεσμα κάποιοι ασθενείς να ψάχνουν για αρκετό καιρό με αποτέλεσμα την διακοπή της θεραπείας τους.
• Οι ασθενείς υποβάλλονται σε μια μακροχρόνια συνεχή θεραπεία που κατά την περίοδο μπορεί να παρουσίασει διακυμάνσεις και να χρειαστεί την άμεση επέμβαση του θεράποντα ιατρού. Το ιστορικό και η ενημέρωση του γιατρού είναι μια μακροσκελής και χρονοβόρα διαδικασία ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών.

Ο σύλλογος καρκινοπαθών κεντρικής Ελλάδας από την ίδρυση του ( 13-10-10) και προβλέποντας την μεγάλη αύξηση ασθενών είχε κάνει επανειλημμένα εκκλήσεις για βοήθεια προς όλους τους φορείς και προς όλους τους του βουλευτές και δημάρχους και των τριών νομών ζητώντας άμεση παρέμβαση για στελέχωση με παραπάνω ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό .

Πρέπει να τονισθεί ότι όλο αυτό το διάστημα οι 600 ασθενείς εξυπηρετούνταν από το μοναδικό ογκολόγο γιατρό και τον ευχαριστούμε θερμά.

Πάρα τις προειδοποιήσεις και ελκύσεις δυστυχώς φτάσαμε σήμερα σε οριακό σημείο».


Διαβάστε περισσότερα...

ΑΜΕΑ: ανησυχούν πως η απογραφή είναι το πρώτο βήμα για νέες περικοπές στα προνοιακά επιδόματαΣε μια νέα ταλαιπωρία θέτει η κυβέρνηση τους ανάπηρους, ζητώντας αυτή τη φορά να γίνει μια νέα απογραφή όσων παίρνουν τα περιβόητα προνοιακά επιδόματα. Η απογραφή θα ξεκινήσει τη 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαρτίου και αν οι δικαιούχοι δεν απογραφούν θα τους κοπεί το προνοιακό επίδομα. Επίσημα η απογραφή γίνεται για να συσταθεί το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών, ωστόσο υπάρχει έντονη ανησυχία στο αναπηρικό κίνημα πως αυτό θα είναι η αρχή για νέες περικοπές. Ήδη κυκλοφορούν σενάρια περί επιβολής εισοδηματικών κριτηρίων, τεκμηρίων κλπ., για τη καταβολή προνοιακού επιδόματος.

Η νέα απογραφή και η νέα ταλαιπωρία έρχεται, ενώ ακόμα συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρίες για την πιστοποίηση των ποσοστών αναπηρίας τους, από τα Κέντρα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας (ΚΕΠΠΑ). Στη Καβάλα για παράδειγμα από τη 1η Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΕΠΠΑ, έχουν υποβάλλει αιτήσεις 1.000 περίπου άτομα και μέχρι τώρα έχουν περάσει μόλις 100 με 110 άτομα από τις επιτροπές. Δεν είναι μόνο ο κυκεώνας των δικαιολογητικών που θα πρέπει να καταθέσουν είναι και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τις επιτροπές. Για παράδειγμα η τελευταία επιτροπή που έγινε πριν λίγο διάστημα στο ΚΕΠΠΑ της Καβάλας, αφορούσε κατάκοιτους και τους υποχρέωσαν να έρθουν με ασθενοφόρα και φορεία στο υποκατάστημα του ΙΚΑ για να τους δουν οι γιατροί της επιτροπής!!!

Η νέα απογραφή


Τώρα με την απογραφή για το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών, ζητάνε και πάλι δεκάδες δικαιολογητικά από τους ανάπηρους – δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. Η απογραφή θα γίνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου αν κάποιος δεν απογραφεί χάνει το επίδομα, ενώ αν δηλώσει ψευδή στοιχεία, θεωρείται ποινικό αδίκημα. Μετά το τέλος της απογραφής ο δικαιούχος θα λάβει έναν κωδικό αριθμό απογραφής.

Η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ για απογραφή θα γίνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Έτσι:
1) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως Ι, η απογραφή θα γίνει από 01.02.2012 έως 15.02.2012,
2) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Κ έως Ο, η απογραφή θα γίνει από 15.02.2012 έως 29.02.2012,
3) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Π έως Ω, η απογραφή θα γίνει από 01.03.2012 έως 16.03.2012.

Έντονη ανησυχία


Ο Μάκης Κρεμμύδας πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Καβάλας, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τη νέα ταλαιπωρία που υφίστανται οι ανάπηροι, με την λεγόμενη απογραφή. Όπως είπε έχουν περάσει πολλές φορές επιτροπές, περνούν τώρα από τα ΚΕΠΠΑ και ξανά τα ίδια… Ο πρόεδρος τόνισε πως υπάρχουν πλήρη τα στοιχεία τους στις Εφορίες και θα μπορούσε το υπουργείο Οικονομικών να τα δώσει στο υπουργείο Εργασίας χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία και τα πάρα πολλά δικαιολογητικά που ζητούνται.

«Μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδείξουμε ότι είμαστε άποροι και όχι ανάπηροι με τα πολλά δικαιολογητικά που ζητάνε. Άνθρωποι με διάφορες αναπηρίες θα δυσκολευτούν πολλοί για να συγκεντρώσουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με βάση τα δικαιολογητικά που ζητάνε και γενικότερα σενάρια που παίζουν, ο Μάκης Κρεμμύδας εκφράζει τη πεποίθηση πως όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και σκοπός είναι μετά την απογραφή, να βάλουν διάφορα κριτήρια εισοδηματικά κλπ., με μοναδικό στόχο να περικόψουν προνοιακά επιδόματα. Αυτή τη περίοδο είναι πάρα πολλοί οι ανάπηροι που τους έχει κοπεί εδώ και μήνες η σύνταξη και το επίδομα και περιμένουν πότε θα περάσουν από τις επιτροπές του ΚΕΠΠΑ να πιστοποιήσουν τα ποσοστά αναπηρίας για να τα ξαναπάρουν. Η διαδικασία προχωρά με ρυθμούς χελώνας και όπως είπε «δεν θα προλάβουν κάποιοι καν να περάσουν από τις επιτροπές των ΚΕΠΠΑ, αφού με τα κριτήρια εισοδηματικά κλπ., που θα έχουν βάλει, θα έχουν κοπεί πριν από το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών»…


Διαβάστε περισσότερα...

Παρουσιάστηκε η νέα μονάδα εμφραγμάτων στη ΜυτιλήνηΠλεονασματικός κατά 5,5 εκ. ευρώ ο ισολογισμός του 2011.

H Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, που ύστερα από χρόνια αναβολών στήθηκε και είναι στη διάθεση όσων τη χρειαστούν, παρουσιάσθηκε από το διοικητή του ιδρύματος, Δημήτρη Κατσιφαράκη μαζί με διευθυντές υπηρεσιών και τη διοικητή της ΔΥΠΕ, Χριστίνα Παπανικολάου.

Η κ. Παπανικολάου σε σύντομη παρέμβασή της επισήμανε πως το υπουργείο Υγείας σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες προσπαθεί να στηρίξει το σύστημα με την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ενώ εξήρε τη λειτουργία της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Ο κ. Κατσιφαράκης παρουσίασε τον απολογισμό του 2011 σημειώνοντας πως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, ο ισολογισμός κλείνει θετικά με περίσσευμα 5,5 εκατ. ευρώ. Αυτό το λογιστικό υπόλοιπο, το οποίο οφείλουν τα ταμεία ακόμη στο νοσοκομείο, ο κ. Κατσιφαράκης το απέδωσε στη χρηστή διοίκηση του προκατόχου του Παύλου Παπαδόπουλου που «χωρίς να κάνει περικοπές σε θέματα ποιότητας κατάφερε με οικονομία να υπάρξει πλεόνασμα».

Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα λειτουργίας της Μονάδας Εμφραγμάτων, για την οποία και επισήμανε πως με συστηματική προσπάθεια και τη στήριξη του συνόλου των εργαζομένων, που συνέβαλαν ακόμη και με εποικοδομητική κριτική, λειτουργεί μια μονάδα τριών κλινών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις κλίνες της Εντατικής σε πέντε, αφού μέχρι τώρα οι εμφραγματίες «έπιαναν» τα κρεβάτια της Εντατικής. Σύμφωνα με τον κ. Κατσιφαράκη, το νοσοκομείο μπορεί πλέον να διαθέσει κρεβάτια Εντατικής και σε ασθενείς από άλλες περιοχές που με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθούν στη Μυτιλήνη.


Διαβάστε περισσότερα...

Άρχισε η αποπληρωμή των οφειλών για τα μαθητικά δρομολόγιαΣυνομιλίες για σύνδεση της Σάμου με τα Δωδεκάνησα.

Άρχισε η αποπληρωμή των οφειλών για τα μαθητικά δρομολόγια αφού ήδη αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια η χρηματοδότηση για να πληρωθεί μέρος των οφειλών της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, και οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις μέχρι τις 31-12-2011 αναμένεται να καλυφθούν.

Μέχρι στιγμής δόθηκε παράταση της σύμβασης μεταφοράς μαθητών μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου και με τα ίδια ποσά. Εάν δεν παραταθεί εκ νέου, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, η σύμβαση τότε ο δήμος θα προχωρήσει σε δημοπρασία για την σύναψη νέας σύμβασης.

Σύνδεση Σάμου με Δωδεκάνησα

Καθορίστηκε η συνάντηση των δημάρχων Σάμου και Δωδεκανήσων με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Α. Γεωργιάδη παρουσία των στελεχών της εταιρείας που ενδιαφέρεται να συνδέσει με Καταμαράν την Κω, την Πάτμο με την Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους.

Την επόμενη Δευτέρα στο γραφείο του Α. Γεωργιάδη παρουσία και του υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Γ. Νικητιάδη θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες για την κατάθεση του αιτήματος της εταιρείας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ SEAWAYS για την σύνδεση της Σάμου με τα Δωδεκάνησα.


Διαβάστε περισσότερα...

Κοινωνικό Παντοπωλείο από Δημοτικό Σχολείο στο ΚερατσίνιΈνα σημαντικό κοινωνικό έργο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας επιτελεί εδώ και καιρό το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου. Στο εν λόγω σχολείο φοιτούν 40 μαθητές προερχόμενοι από οικογένειες των δήμων Κερατσινίου και Περάματος, οι οποίες αντιμετωπίζουν «οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που, προστιθέμενα στην αναπηρία του παιδιού τους, τις επιφορτίζουν με επιπλέον κόστος διαβίωσης».
Στο σχολείο έχει δημιουργηθεί ένα «Κοινωνικό Παντοπωλείο», με σκοπό την διανομή τροφίμων για την ενίσχυση των πολύ φτωχών οικογενειών, ενώ υλοποιεί δύο προγράμματα:
  • καθημερινής ελαφριάς σίτισης των παιδιών
  • 15νθήμερης διανομής τροφίμων.

Οι μισές τουλάχιστον από τις οικογένειες των μαθητών αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα με την ανεργία και τη φτώχεια. Μερικές οικογένειες δεν μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να πληρώσουν τρέχοντες λογαριασμούς, να καλύψουν τα πρόσθετα έξοδα των παιδιών με αναπηρία (φάρμακα, εξετάσεις, πρόσθετο εξωνοσοκομειακό εξοπλισμό κ.ά.)

«Εδώ και δυο χρόνια, ανταποκρινόμενοι στις έκτακτες κοινωνικές ανάγκες που έχουν προκύψει, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε προγράμματα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση τις οικογένειες που βάλλονται περισσότερο και διαβιούν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας», λέει μιλώντας στην aftodioikisi.gr η κοινωνική λειτουργός του σχολείου, Άννα Γερασιμάτου.

«Δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε τρόφιμα, ρουχισμό. Κάθε μέρα «αδειάζουμε». Εξυπηρετούμε μέχρι σήμερα 30 οικογένειες. Ολοένα και περισσότερα αυξάνεται η λίστα με άπορους, πολύτεκνους, άνεργους, ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική ευμάρεια. Η βοήθεια είναι σημαντική από τους ιδιώτες και παρακαλούμε να συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο», σημειώνει και υπογραμμίζει και τη «σημαντική βοήθεια τόσο των μαθητών του σχολείου μας που συνέχεια συνεισφέρουν όσο και όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, το οποίο βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί».

Όσοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν το σχολείο με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-4311939 .


Πηγή: http://www.newskosmos.com
Διαβάστε περισσότερα...

Γράφει ιστορία η Βίλουντα

Γράφει ιστορία η Βίλουντα

Είναι μια μεγάλη πρωταθλήτρια και το ότι είναι πλέον άτομο με αναπηρία, δεν την σταματάει στο να συνεχίζει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά της και να ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Ο λόγος για την «χρυσή» Ολυμπιονίκη της Ατλάντα στη δισκοβολία, Ιλκε Βίλουντα, η οποία θα συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Η Γερμανίδα αθλήτρια που έχει κερδίσει χρυσά μετάλλια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 1990 και του 1994, σε περίπτωση που κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο, θα γίνει η πρώτη αθλήτρια που το καταφέρνει σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η Βίλουντα, η οποία υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού, λόγω σηψαιμίας πριν από ένα χρόνο, άρχισε και πάλι προπονήσεις με στόχο να πάρει την πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Μάλιστα, σχεδιάζει να συμμετάσχει στη σφαιροβολία της κατηγορίας F58, επειδή ο δίσκος δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης κατηγορίας αθλητών με αναπηρία.
Ντεμπούτο στο αγώνισμα έκανε τον προηγούμενο μήνα και είχε βολή στα 6.20μ, με την οποία πήρε την 3η θέση σε αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πλέον σχεδιάζει να πάρει μέσα στο Μάρτιο μέρος σε περισσότερους αγώνες στη Γερμανία, που θα πραγματοποιηθούν στον κλειστό στίβο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα που θα κάνω και πάλι αγώνες. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με ό,τι είχα συνηθίσει πριν. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για τις εμφανίσεις μου. Θα προετοιμαστώ καλά και θα δούμε τι θα συμβεί» είπε η Βίλουντα, η οποία έχει ατομικό ρεκόρ στο δίσκο 74.56μ, επίδοση που είναι η 3η καλύτερη όλων των εποχών στον κόσμο.
Η Βίλουντα προπονείται 5 φορές την εβδομάδα και καταφέρνει να συνδυάζει τον αθλητισμό με την εργασία της ως αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του Χάλε.
Προπονητής της είναι και πάλι ο Γκέρχαρντ Μπέτσερ, ο οποίος την οδήγησε κατά το παρελθόν σε μεγάλες επιτυχίες.

«Μετά από 20 χρόνια προπονητικής συνεργασίας γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά μεταξύ μας.
Ακόμη και αν πλέον είναι συνταξιούχος, είμαι ευχαριστημένη που με πήρε κάτω από τα φτερά του» δήλωσε η αθλήτρια, που ως σφαιροβόλος είχε ατομικό ρεκόρ 20.23μ.
Μέχρι τώρα υπάρχει μόνο ένας αθλητής που έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ούγγρος αθλητής της ξιφασκίας, Παλ Ζέκερες, πήρε χάλκινο μετάλλιο το 1988 στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, αλλά στη συνέχεια, καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι μετά από ατύχημα με λεωφορείο, κατάφερε να κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια και τρία χάλκινα σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.


Διαβάστε περισσότερα...

Διανομή τροφίμων από την Περιφερειακή Ενότητα ΤρικάλωνΜε διανομή ζυμαρικών συνεχίστηκε σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, η δωρεάν διανομή τροφίμων σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.


Πιο συγκεκριμένα στον χώρο των αποθηκών των πολυτέκνων στη Νέα Ζωαγορά, έγινε διανομή ζυμαρικών στον Σύλλογο Πολυτέκνων (42.380 κιλά), στον Σύλλογο ΑμΕΑ «Η Συμπαράσταση» (2.415 κιλά), στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Φαρκαδόνας (485 κιλά) και στον Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών (2.075 κιλά).

Το πρόγραμμα, υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ευθύνη για το νομό Τρικάλων έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων.

Το πρόγραμμα διανομής δωρεάν τροφίμων σε απόρους του νομού Τρικάλων, ξεπερνά φέτος κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας τους 17.000 περίπου δικαιούχους.

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Μιχαλάκης: «Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων, που υλοποιείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων είναι πολύ σημαντικό διότι μπορούμε, με αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσουμε έναν τόσο μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες».Διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση Β. Τσόνογλου για Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΛιβαδειάςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Α.Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2817/2000 «περί εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του υπ’ αριθ. Ν.3699/2008 «περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και ειδικότερα στο αρθ.8 περ. Δδ του τελευταίου ως άνω νόμου ρυθμίζονται τα της λειτουργίας, συνθέσεως και προυποθέσεων εγγραφής ατόμων ΑΜΕΑ σε αυτοτελή ΣΜΕΑΕ, με την ονομασία «Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ε..Ε.Ε.Ε.Κ), στα οποία παρέχεται ειδική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατόπιν των άνω νομοθετικών ρυθμίσεων και μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομαρχιακών Συμβουλίων και Κ.Δ.Α.Υ εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 107893/Γ6/3-10-2003 απόφαση (ΦΕΚ 1494 ΤΒ΄/10-10-2003) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Δ/νση Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε για το Νομό Βοιωτίας η ίδρυση δύο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) στη Λιβαδειά και στη Θήβα με γνωστικά αντικείμενα: α)στη Λιβαδειά: αα) την κηπουρική, ββ) την κοπτική-ραπτική και β) στη Θήβα με γνωστικά αντικείμενα: αα) την κηπουρική, ββ) την χειροτεχνία, γγ) την ζαχαροπλαστική. Ήδη στη Θήβα λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο, που στεγάζεται σε παλιό δημοτικό σχολείο στο Λουτουφί του Δήμου Θηβαίων και φοιτούν σε αυτό 40 μαθητές με νοητική στέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες (με αμαξίδιο-αυτοεξυπηρετούμενα και μη αυτοεξυπηρετούμενα), που δεν έχουν την ανάλογη οικογενειακή στήριξη, στηρίζονται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του σχολείου στην καλύτερη δυνατή εξομάλυνση των δυσκολιών τους, με το ανάλογο ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Δυστυχώς είναι η μοναδική σχολική μονάδα τέτοιας φύσης που έχει συσταθεί στο νομό και σε αυτήν εξ ανάγκης φοιτούν και 14 μαθητές από την περιοχή της επαρχίας Λιβαδειάς. Η μεταφορά των εν λόγω μαθητών είναι άκρως προβληματική καθώς οι χιλιομετρικές αποστάσεις καθημερινά είναι τεράστιες. Για παράδειγμα η απόσταση από το Κυριάκι Λιβαδειάς προς το Λουτουφί Θήβας είναι 210 χλμ.με επιστροφή ημερησίως, διαδρομή κουραστική ακόμη και για απόλυτα υγιή άτομα. Οι μαθητές, με τις ιδιαιτερότητές τους αντιλαμβανόμεθα ότι είναι αδύνατον να ταξιδεύουν καθημερινώς με ταξί τόσα χιλιόμετρα και μετά να αξιώνονται να παρακολουθούν και τα προγράμματά τους. Στο παραπάνω πρόβλημα προστίθενται οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια όπως και η αντιμετώπιση κρίσεων πανικού και λοιπών εκδηλώσεων των ιδιαιτεροτήτων τους, γεγονότα που καθιστούν προβληματική, έως αδύνατη την συμμετοχή τους και την παρακολούθηση των μαθημάτων τους στις εν λόγω μονάδες.

Μετά τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων υπάρχουν κτήρια που στεγάζουν σχολεία εγγύτατα της πόλεως της Λιβαδειάς σε άριστη κατάσταση, που δύνανται από άποψη υλικής υποδομής να στεγάσουν το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λιβαδειάς, όπως π.χ είναι το κτήριο του δημοτικού σχολείου Λαφυστίου και να δεχθεί έστω τους μαθητές της εν λόγω περιοχής διευκολύνοντας και την λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας, αλλά υποστηρίζοντας και τους γονείς των εν λόγω μαθητών και από τα έξοδα μεταφοράς τους και από τις δυσκολίες της καθημερινής τους μετακίνησης.

Στη σημερινή κρίσιμη εποχή που διανύουμε δεν θα πρέπει να λησμονούμε τους μαθητές ΑΜΕΑ, τους γονείς τους και την παροχή και διατήρηση των δομών εκείνων που εξασφαλίζουν με ανθρώπους προς την κρατική μέριμνα για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, προστασία και περίθαλψη των ΑΜΕΑ και ο προτεινόμενος χώρος δίνει την ευκαιρία για μια όσο το δυνατόν βελτίωση ζωής των άνω πορβλημάτων, ενώ δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί αυτοτελώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λιβαδειάς, η άδεια ίδρυσης του οποίου υφίσταται από το 2003 και έως σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

Ερωτάται η κα Υπουργός:


Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να στεγασθεί το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λιβαδειάς στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου, αρίστης κτηριακής υποδομής, που κείται εγγύτατα στη Λιβαδειά και δύναται να καλύψει τις ανάγκες των ΑΜΕΑ της Επαρχίας Λιβαδειάς?

Εάν πράγματι είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η λειτουργία του εν λόγω Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο χώρο του εν λόγω σχολείου, εάν προτίθεται να εμπλουτίσει αυτό με νέο επιστημονικό, θεραπευτικό και λοιπό αναγκαίο προσωπικό?


Η Ερωτώσα Βουλευτής

Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη


Διαβάστε περισσότερα...

Προβλήματα σε σωματεία αποκατάστασης παιδιών με κινητικές και νοητικές αναπηρίεςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα : ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ’Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, το ΚΑΣΠ, η ΕΛΕΠΑΠ και η ‘ΘΕΟΤΟΚΟΣ’, αποτελούν φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία αποκατάστασης παιδιών με κινητικές και νοητικές αναπηρίες. Αυτά τα σωματεία παρόλο το σπουδαίο έργο που επιτελούσαν, δεν επαρκούσαν γιατί δεν είχαν θέσεις για όλα τα παιδιά, δεν λειτουργούσαν απογευματινές ώρες για να εξυπηρετήσουν εργαζόμενους γονείς και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν άλλα περιστατικά όπως αυτισμό, σύνδρομα, προβλήματα συμπεριφοράς λόγου και μάθησης.

Αυτοί οι ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι λειτουργούν από τότε μέχρι σήμερα ως νομικά πρόσωπα, καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες όχι μόνο παιδιών με αναπηρία αλλά και φυσιολογικών παιδιών που χρήζουν παρέμβασης για να μπορέσουν να διακριθούν στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία του αύριο. Πέρα από τις ανάγκες των παιδιών, οι χώροι αυτοί βοηθούν και τους γονείς ηθικά, ψυχολογικά και συμβουλευτικά για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις των παιδιών τους.

Στους χώρους αυτούς εργάζονται φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, όλοι με εξειδίκευση στην παιδιατρική αποκατάσταση, σχηματίζοντας έτσι τη διεπιστημονική ομάδα. Η ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας είναι σημαντική, μιας και τα περισσότερα παιδιά είναι με πολλαπλές αναπηρίες (κινητικές, αναπτυξιακές, νοητικές, προβλήματα λόγου) και χρήζουν παρέμβασης από διαφορετικές ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για την όσο το δυνατό καλύτερη αποκατάσταση των παιδιών.

Οι παιδιατρικοί χώροι αποκατάστασης με την ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας δεν είναι μόνο επιστημονικά ορθοί και προσφέρουν ποιοτική θεραπεία στα παιδιά, αλλά εξυπηρετούν και πρακτικά τους γονείς, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν όλες τις θεραπείες των παιδιών τους σε ένα χώρο.
Οι χώροι αυτοί λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς την υπογραφή συμβάσεων από τους ασφαλιστικούς φορείς, μιας και δεν υπάρχει σύμβαση που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες μαζί. Έτσι οι γονείς πληρώνονται απ’ ευθείας από το ταμείο τους, προσκομίζοντας την απόδειξη του κέντρου, σύμφωνα με την έγκριση από τον θεράποντα ιατρό.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σύμβαση από τον ΕΟΠΠΥ για τους παιδιατρικούς χώρους που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή όλη τη διεπιστημονική ομάδα και όλες τις πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 17 ‘ειδική αγωγή’ του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία των σωματείων, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα χιλιάδες παιδιά με προβλήματα σε όλη την Ελλάδα;

2. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε προκειμένου να εκδοθεί σύμβαση που να καλύπτει την ειδική αγωγή , έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των σωματείων και η απασχόληση των θεραπευτών που τα απαρτίζουν;

Η Βουλευτής

Ντόρα ΜπακογιάννηΔιαβάστε περισσότερα...

Λουκέτο και στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑΔ;Την «λεηλασία» του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑΔ, καταγγέλλει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου, ζητώντας από τους αρμοδίους να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους.

Η διαμαρτυρία προέκυψε ύστερα από επιστολή του διοικητή του νοσοκομείου με την οποία μετακινούνται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο εξοπλισμός του κέντρου στο νοσοκομείο.
Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έντονες φημολογίες ότι πρόκειται να κλείσει το κέντρο γεγονός που προκάλεσε έντονες ανησυχίες.

Στο ζήτημα αυτό αναφέρεται με επιστολή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προς τον υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ κύριοι της 2ης ΥΠΕ κύριε πρόεδρε της ΑΣΕμεΑ

Άρχισε η λεηλάτηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑΔ τόσο σε έμψυχο όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό.
Χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς καμία επαφή με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και εμάς τα άτομα με αναπηρία που ειδικά στη Ρόδο άρχισε το κέντρο να λειτουργεί χάρη στις δικές μας προσπάθειες με την πλήρη στήριξη του Υπουργείου σας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τότε ΠΕΣΥΠ με έγγραφη επιστολή του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου την οποία και σας επισυνάπτουμε μετακινούνται τόσο εργαζόμενοι όσο και εξοπλισμός του Κέντρου προς το Νοσοκομείο.

Κύριοι ζητάμε την άμεση ανάκληση της εντολής του Διοικητή του Γ.Ν. Ρόδου που δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας στα άτομα με αναπηρία και υπάρχει η αίσθηση ότι στόχος είναι το κλείσιμο του Κέντρου και όχι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του σύμφωνα με το πρόσφατο νόμο.

Πιστεύουμε ότι άμεσα θα ξεκινήσετε την εφαρμογή του νόμου προς όφελος και του Γ.Ν.Ρόδου αλλά και του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑΔ που σε τόσο δύσκολες εποχές είναι η στήριξη εμάς των ατόμων με αναπηρία.
Για το Διοικητικό
Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Η γραμματέας
ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΜΩ)».


Πηγή: http://www.rodiaki.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α. έγιναν... ΚΕ.Φ.Ι.Α... και καταργήθηκαν! - Ώρα μηδέν, για το κοινωνικό κράτος!
Για ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία των οικογενειών τους και γενικότερα όλων των κατοίκων του νομού μας τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (κέντρα εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία) από 1-1-2012 μετονομάστηκαν σε «ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και εντάχθηκαν στα κατά τόπους κεντρικά Νοσοκομεία της χώρας μας.

Σκοπός των «Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, εριστικού, αναπνευστικού συστήματος, νοητικά προβλήματα, αυτισμό.

Επίσης η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για τον συντονισμό της δράσης τους.

Τα «Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» θα βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με τα νοσοκομεία που υπάγονται οργανικά και διοικητικά.

Στα νοσοκομεία που λειτουργεί «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» ορίζεται ένας υποδιοικητής με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Υποδιοικητής έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του «Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» και άλλες αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Διοικητής του νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι οι μετονομαζόμενες μονάδες ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε «Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς ,μέχρι την κατάρτιση του νέου οργανισμού τους.


Ο Υπεύθυνος του κέντρου
Άγγελος ΜπενετάτοςΠηγή: http://www.mykefalonia.com


Ώρα μηδέν, για το κοινωνικό κράτος! Καταργήθηκε (και) το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ!
του Μάκη Φόρτε
ΔΙΑΒΑΖΑ ΚΑΙ ξαναδιάβαζα την είδηση σε ένα τυπικό δελτίο τύπου με ευχαριστίες για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και δεν πίστευα στα μάτια μου.
«Ο Πρόεδρος ευχήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της ένταξης των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της χώρας στα κατά τόπους κεντρικά Νοσοκομεία με τη δομή "ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" να έχει μελετηθεί σοβαρά ώστε να υπάρξει η ανάλογη επιστημονική υποδομή και κυρίως η οικονομική ώστε αυτό το εγχείρημα να έχει θετικά αποτελέσματα για το καλό των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους».

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ συνειδητοποίησα ότι η είδηση δεν ήταν οι ευχαριστίες του κ. Προέδρου, αλλά…. η κατάργηση του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ, γνωστότερου ως ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, και η αντικατάστασή του με…κάτι άλλο !
Μια κατάργηση, που απ’ότι έμαθα στη συνέχεια, έγινε με το νόμο 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 228/02-11-2011) και με εντελώς άλλη αποστολή και όνομα εντάχθηκε από 1/1/2012 στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
Δεν ξέρω για ποιους λόγους όλα έγιναν – τουλάχιστον στην Κεφαλονιά – δίχως να υπάρξει καμία ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

ΔΕΝ ΚΡΥΒΩ ότι ένοιωσα θλίψη και οργή !


ΘΛΙΨΗ, γιατί μου ήλθαν στο μυαλό οι αγώνες (μοναχικοί ομολογώ) το 1995 όπου ως Δήμαρχος Αργοστολίου είχα μοναδική στήριξη από το σύλλογο γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες (άραγε υπάρχει σήμερα;) και παρ’όλη την πολεμική από κάποιες πλευρές, έγινε κατορθωτή από το Δήμο Αργοστολίου η δημιουργία του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Αργοστόλι – ενός εκ των 5 – 6 αρχικά σε όλη την Ελλάδα προτύπων μονάδων στήριξης των ΑΜΕΑ που σήμερα είναι 29.

Ο Δήμος Αργοστολίου είχε ήδη δημιουργήσει μία σημαντική υποδομή στην υποστήριξη και την κατάρτιση των ΑΜΕΑ μοναδική στην Ελλάδα, που δικαιωματικά διεκδίκησε και πέτυχε την δημιουργία του πολλά υποσχόμενου νέου θεσμού.

Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ήταν για την εποχή του μια μεγάλη κατάκτηση για το Κοινωνικό Κράτος.
Γι’ αυτό και δίχως πολύ σκέψη παραχωρήθηκαν από τον Δήμο ΔΩΡΕΑΝ δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 2.163,8 τ.μ. στο Ο.Τ. 308 της επέκτασης της πόλης στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ, όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση 63/96 του δημοτικού συμβουλίου με την οποία έγινε και αλλαγή χρήσης τους (το ένα οικόπεδο προοριζόταν για νηπιαγωγείο και το άλλο για παιδικό σταθμό) και το συμβόλαιο δωρεάς που ακολούθησε.
Το Ιούλιο του 1998 έγινε η θεμελίωση του έργου και τον Δεκέμβριο του 2003 τα εγκαίνια του.

Είναι γεγονός ότι ποτέ το Κέντρο δεν λειτούργησε σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του.
Ελλείψεις σε προσωπικό, υποχρηματοδότηση από το Υπουργείο, υπολειτουργία του υπερσύχρονου εξοπλισμού, αλλά αμέριστη στήριξη από τον Δήμο Αργοστολίου και τους άλλους τοπικούς φορείς και πολύ προσφορά και μεράκι από το προσωπικό και τις κατά καιρούς διοικήσεις.

ΕΝΟΙΩΣΑ ΟΜΩΣ και οργή από την είδηση της κατάργησης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.

Ενώ αρκετοί σπεύδουν με περισσή ευκολία και σε κάθε ευκαιρία να ρίξουν το λίθο του αναθέματος «στο παρελθόν», την ίδια ώρα εκθεμελιώνεται το Κοινωνικό Κράτος και ΟΛΟΙ σιωπούν.
Γιατί;
Μήπως γιατί είναι προς το καλλίτερο των ατόμων με αναπηρία η κατάργηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και η ένταξή του στο ήδη προβληματικό λειτουργικά Νοσοκομείο Κεφαλληνίας με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό ;
Μήπως γιατί μπορεί να ισχυριστεί κάποιος σοβαρά ότι επιτυγχάνεται έστω και το ελάχιστο οικονομικό όφελος για το κράτος (δεν μιλάω βέβαια για οικονομία κλίμακας όπως κάποιοι ισχυρίζονται….) και μείωση της γραφειοκρατίας, με την κατάργηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και την ένταξή του στο ήδη προβληματικό οικονομικά Νοσοκομείο Κεφαλληνίας;
Μήπως γιατί το Υπουργείο μπορεί και συντηρεί με επάρκεια το κτίριο του Νοσοκομείου και επομένως εξασφαλίζεται και η συντήρηση του κτιρίου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ;
Ή μήπως γιατί υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο περίπτωση το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ να αναβαθμιστεί με το να γίνει τμήμα του Νοσοκομείου στον τομέα της «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης», όταν αυτό δεν έχει προσωπικό και δυνατότητες να καλύψει καν τις δικές του ανάγκες των κανονικών ατόμων;
Οργή λοιπόν! Ναι οργή, γιατί το Κοινωνικό Κράτος ξηλώνεται και μάλιστα «στα μουλωχτά».

Η ΟΡΓΗ ΜΟΥ
μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη όταν ανακαλύπτω ψάχνοντας την υπόθεση ότι η κατάργηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ γίνεται με δόλιο πολιτικά τρόπο.
Πριν λίγους μήνες, τον περασμένο Μάιο, ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Κατριβάνος διαβεβαίωνε για το αντίθετο με δηλώσεις του σε τοπική εφημερίδα με αφορμή τις πληροφορίες πως κλείνει το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ:
«Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κεφαλονιάς συνενώνεται με τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου σε ένα Ενιαίο Περιφερειακό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας ΑΜΕΑ Ιονίων Νήσων και με έδρα που θα καθοριστεί στο άμεσο μέλλον στην Κεφαλονιά ή την Ζάκυνθο.
O νέος αυτός ενιαίος Φορέας δημιουργείται στα πλαίσια της ενοποίησης Δημόσιων Φορέων Πρόνοιας και θα περιλαμβάνει Δημοτικούς Φορείς με δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας, και έχει ως στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων και παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους, χωρίς τα στεγανά κάθε μικρού Φορέα»!
Μετά από πέντε μήνες, με το νόμο 4025/2011, το Υπουργείο αλλάζει πορεία και προχωρεί στην κατάργηση των 29 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της χώρας και την ένταξή τους στα Νοσοκομεία, δημιουργώντας το «Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» από την πρωτοχρονιά του 2012 παρά την αντίθεση του συνόλου των συλλόγων ΑΜΕΑ σε όλη την Ελλάδα.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΥΧΟΜΑΙ
μέσα από την καρδιά μου να διαψευστώ για την εξέλιξη που υπήρξε με την κατάργηση του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Κεφαλονιά (και την υπόλοιπη Ελλάδα) και την ένταξή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
Όμως φοβάμαι πως ο μόνος κερδισμένος από την υπόθεση της κατάργησης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Αργοστόλι είναι το Νοσοκομείο Κεφαλληνίας που ξαφνικά βρίσκεται με ένα κτίριο 2.500 τ.μ. στην ιδιοκτησία του !

Η δική μου πρόταση είναι το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ως προνιακή δομή να περάσει στο Δήμο με την αντίστοιχη μεταφορά των πόρων, όπως ρητά ορίζει το Σύνταγμα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΟΣ μια «λεπτομέρεια», η οποία είναι ανεξάρτητη με την εκθεμελίωση του Κοινωνικού Κράτους.

Το οικόπεδο, όπως ανέφερα, που κτίστηκε το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ δόθηκε δωρεάν από το Δήμο Αργοστολίου στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας «με σκοπό να ανεγερθεί εντός αυτού Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)» και όχι για κάτι άλλο παρεμφερές, το οποίο μάλιστα θα ανήκει στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
Στο συμβόλαιο της δωρεάς του οικοπέδου που ως Δήμαρχος Αργοστολίου υπέγραψα στις 19 Μαΐου 1998, εκτός της παραπάνω ρήτρας ξεκάθαρα αναφέρεται:
«Ο Δήμος Αργοστολίου αναγνωρίζει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας πλήρη και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο του ακινήτου αυτού, το οποίο μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει για τον ανωτέρω σκοπό».

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ:

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να απαιτήσουν την επιστροφή του ακινήτου στο Δήμο – ακόμη και δικαστικά!
Σε τελική ανάλυση το Νοσοκομείο Κεφαλληνίας έχει χώρους να στεγάσει ό,τι θέλει, είτε στο υπάρχον κτίριο, είτε στο παλιό Σουηδικό κτίριο, είτε ακόμη και σε αυτό που κτίζεται!


Διαβάστε περισσότερα...