Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από γυναίκα


Τι δείχνει μελέτη της Icap Group.

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από γυναίκα, ενώ ποσοστό 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, γυναίκα επικεφαλής, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης που πραγματοποίησε η ICAP Group.

Στο πλαίσιο της μελέτης, διεξήχθη και πρωτογενής έρευνα τον Νοέμβριο του 2011 με δομημένο ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, στο συνολικό δείγμα της ICAP Databank (27.314 εταιρείες), το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 18,8% (5.125 εταιρείες).

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ. ευρώ (20,5%) και με προσωπικό μικρότερο από 10 άτομα (20,2%). Αντίθετα, στις μεγάλες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σημαντικά (5,6% στις εταιρείες με πωλήσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ και 6,1% στις εταιρείες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων).

Όσον αφορά στις 500 κορυφαίες εταιρείες (με κριτήριο τον κύκλο εργασιών) που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (54,8%) σημείωσε κύκλο εργασιών μεταξύ 2 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ το 2011 ενώ ακολουθεί η κατηγορία «10 εκατ. ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ» με 40,6%.

Συμπεραίνεται, δηλαδή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95,4%) των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη χαρακτηρίζονται (με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως μικρομεσαίου μεγέθους.

Tο μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις (με βάση την επίσημη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Επίσης, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού) τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες με βάση τη νομική τους μορφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω εταιρειών παρατηρείται στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (28,8%) και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (19%) και οι Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (18,9%). Αντίθετα, παρατηρείται ότι το 90% των 500 κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη (στις 500 μεγαλύτερες) είναι ανώνυμης μορφής (ΑΕ).

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες απέσπασε μόλις το 6,2% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος το 2011. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες που, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά καλύπτουν μόνο το 10% περίπου του συνολικού δείγματος των «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες» (500 επί συνόλου 5.125 επιχειρήσεων), εντούτοις συμμετέχουν με ποσοστό 73% στο συνολικό «τζίρο» της συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.

Επιπλέον, οι 500 αυτές εταιρείες εμφάνισαν υψηλότερο ρυθμό αύξησης των συνολικών τους πωλήσεων το 2011/10 (+1,4%), σε σχέση τόσο με το σύνολο των εταιρειών του δείγματος (οριακή αύξηση πωλήσεων 0,2%), όσο και με την ομάδα «Εταιρειών που Διοικούνται από Γυναίκες» (μείωση 2,4%).

Λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, που οδήγησε σε συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών ήταν ζημιογόνα τη διετία 2010-2011, με τις ζημιές μάλιστα να είναι σχεδόν οκταπλάσιες το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Χαρακτηριστικό του αυξητικού ρυθμού της ύφεσης αποτελεί το γεγονός ότι το 2011 ακόμη και τα αποτελέσματα EBITDA εμφάνισαν αρνητικές τιμές στο σύνολο των εταιρειών (έναντι θετικού προσήμου το 2010).

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα κερδοφορίας εμφανίζουν καλύτερη συγκριτικά εικόνα στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη σε σχέση με το σύνολο των εταιρειών. Το παραπάνω γεγονός απεικονίζεται τόσο στα θετικά επίπεδα των κερδών EBITDA το 2011 (περιθώριο EBITDA 2011: 7,1% έναντι -17,3% για το σύνολο των εταιρειών), όσο και στις μικρότερες συγκριτικά ζημίες (καθαρό αποτέλεσμα) που υπέστησαν οι εν λόγω εταιρείες σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων (περιθώριο καθαρού κέρδους 2011: -4,3% έναντι -25,8% για το σύνολο).

Σύμφωνα με την Icap Group, ποσοστό 9% των εταιρειών (43 εταιρείες) που συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες στην Ελλάδα το 2011 με βάση τα αποτελέσματα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: «Business Leaders in Greece»), διοικούνται από γυναίκες.

Οι συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών ανήλθαν σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ το 2011 καλύπτοντας το 3,1% του συνόλου των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε περίπου 363 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος, καλύπτοντας αντίστοιχα το 4,2% του συνόλου. Οι εν λόγω 43 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες, απασχολούν συνολικά περισσότερα από 13.500 άτομα μόνιμου προσωπικού.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, σύμφωνα μετην Icap Group, ότι το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα το 2011 για τις εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (43 επιχειρήσεις) σε σύγκριση με το γενικό σύνολο των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών στην Ελλάδα (Περιθώριο EBITDA 2011: 14,3% έναντι 10,7%).Διαβάστε περισσότερα...

Παράταση 4 μηνών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων


Η σχετική προθεσμία επεκτείνεται έως τις 31/5/2013.

Η προθεσμία για την ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων που έληγε στις 31 Ιανουαρίου, πήρε παράταση έως τις 31/5/2013, σύμφωνα με την αλλαγή που επήλθε στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται απόψε ως προαπαιτούμενο για την λήψη της δόσης του Ιανουαρίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο και άλλων νομοτεχνικών αλλαγών, αλλά και αποσύρσεων διατάξεων του νομοθετήματος.

Η εν λόγω αλλαγή αφορά την παρ. 1 του άρθρου 34.


Διαβάστε περισσότερα...

«Θέλουν να κλείσουν 2.500 περίπτερα»!


Η κυβέρνηση κατήργησε αντισυνταγματικά το περίπτερο ως ευεργέτημα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ανάπηροι και θύματα πολέμου, πολύτεκνοι και ούτω καθεξής. Τα παρέδωσε στα διαφθορεία των δήμων για να τα μεταχειρίζονται ως δημοτική ακίνητη περιουσία, όταν όλοι οι δήμαρχοι έχουν διακηρύξει με κάθε τρόπο ότι θέλουν να μειώσουν τον αριθμό τους. Όσα απομείνουν δεν θα τα νοικιάζουν πλέον ΑΜΕΑ για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, αλλά οι δήμοι με δημοπρασίες. Για τα ΑΜΕΑ θα μείνει το 30%, και σίγουρα οι πιο μειονεκτικές θέσεις, που θα παραχωρούνται σε ΑΜΕΑ όχι με κοινωνικά κριτήρια, αλλά με κλήρωση! Πρόκειται για ένα ευφάνταστο είδος κοινωνικής πολιτικής με λοταρία..

Οργανωμένο σχέδιο αφανισμού των ελληνικών περιπτέρων καταγγέλλουν οι περιπτερούχοι της Αττικής. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Επαγγελματιών Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Μικρής Λιανικής Αττικής, κύριοι Γιώργος Γκιώνης και Γιώργος Δούκας, καθώς και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του σωματείου κ. Ευάγγελος Παπαγιάννης, ανέφεραν Στο ΧΩΝΙ ότι στην Αττική έχουν απομείνει σήμερα 6.440 σημεία πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 10.550 που ήταν το 2009. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι το σχέδιο που υλοποιείται με τις ευλογίες της κυβέρνησης έχει στόχο να αφανίσει ακόμη 2.500 σημεία στο πρώτο εξάμηνο του 2013!

Οι εκπρόσωποι των Περιπτερούχων και των Καπνοπωλών τονίζουν ότι τα τρία τελευταία χρόνια, το λιανεμπόριο έχασε περίπου 160 εκατ. ευρώ από ποσοστά μικτού κέρδους που είχε πριν από το 2009. Σα να μην έφταναν αυτά, όπως τονίζουν οι ίδιοι, το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο φέρνει περαιτέρω συρρίκνωση και λειτουργεί υπέρ του λαθρεμπορίου, των super market και της καπνοβιομηχανίας Philip Morris.

Τι αλλάζει το πολυνομοσχέδιο στον κλάδο σας;

Γιώργος Δούκας: Το πολυνομοσχέδιο έχει στόχο την καταστροφή της μικρής λιανικής, θέλουν να μας καταστρέψουν, εμάς που πουλάμε καπνοβιομηχανικά προϊόντα με μέσο ποσοστό κέρδους 3% και κάτω, επί της ονομαστικής τιμής. Στόχος τους είναι να αφανίσουν χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα. Και το κατάφεραν, αφού το 2009 ήμασταν 10.550 στο νομό Αττικής και σήμερα έχουμε απομείνει 6.440. Στόχος τους για την Αττική είναι τα 4.000 σημεία! Το ίδιο εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Αυστραλία, όπου πουλάνε τσιγάρα στα super market, με συνέπεια να αυξηθεί το λαθρεμπόριο και να μειωθούν τα δημόσια έσοδα. Το ίδιο κάνουν τώρα στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα το ξεκίνησαν και στην Κύπρο.

Γι’ αυτό, λοιπόν, δρομολογούν την απελευθέρωση των σημείων πώλησης;

Γ.Δ.: Με την απελευθέρωση, συρρικνώνουν και εξαφανίζουν τα μικρά μαγαζιά. Έτσι, όταν ο καπνιστής θα ζητάει τσιγάρα και τα super market θα είναι κλειστά, θα αναγκάζεται να πηγαίνει στον λαθρέμπορα. Με αυτό τον τρόπο, κερδίζουν οι καπνοβιομηχανίες και όχι το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να το καταλάβουν στην Ελλάδα. Το λαθρεμπόριο στα καπνικά έχει αυξηθεί δραματικά. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι έχει φθάσει περίπου στο 17% και, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, θα ξεπεράσει το 35%. Σε απόλυτα νούμερα, αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό Δημόσιο θα χάνει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦ.Κ.) Δεν είναι τυχαίο όχι πέρασαν στο πολυνομοσχέδιο διάταξη για αγορά τσιγάρων μέχρι 50 κούτες μέσω Internet. Αυτό είναι πριμοδότηση του λαθρεμπορίου!
Υπάρχουν πολυκαταστήματα που έχουν αρχίσει, ήδη, να πουλάνε τσιγάρα στην Ελλάδα;

Γ.Δ.: Όχι, αλλά έχουμε εντοπίσει -και καταγγείλει- ότι στην αλυσίδα Jumbo έβαλαν είδη καπνιστού σε δημόσια θέα. Αυτό είναι παράνομο και αντίθετο σε κάθε ευρωπαϊκή οδηγία. Γνωρίζουμε, επίσης, όχι οι μεγάλες αλυσίδες super market έχουν έρθει σε επαφή με καπνοβιομηχανίες ώστε να προμηθευθούν καπνοβιομηχανικά προϊόντα οι ίδιες και οι θυγατρικές τους, δηλαδή οργανωμένα small markets.

Πώς, όμως, δουλεύει το λαθρεμπόριο;

Γ.Δ.: Υπάρχει Διεθνής Έκθεση η οποία έχει δημοσιευθεί στο Ίντερνετ καθώς και επίσημη καταγγελία στην Ευρώπη. Οι διεθνείς μάρκες εισάγονται σε αποθήκες στο Βέλγιο και δεν καταβάλλουν τέλος, γιατί χαρακτηρίζονται ως προϊόντα προς εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε όλη την Ευρώπη και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Περνάνε στα χέρια των λαθρεμπόρων και από εκεί στους δρόμους. Το κόστος παραγωγής ενός πακέτου ξεκινάει από 4 σεντς και φτάνει μέχρι τα 7. Όταν, λοιπόν, αυτοί πουλάνε 70 σεντς, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια και σε παγκόσμια κλίμακα Στην Ελλάδα σήμερα πέραν του λαθρεμπορίου των brand names, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό από τις ασιατικές αγορές. Όσο για το ποιοι έχουν τη δύναμη να διακινούν ασιατικά τσιγάρα στην ελληνική αγορά... είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός «τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια». Εδώ θα τους αντιμετωπίσουμε.
Τι απώλειες μετράει ο κλάδος της μικρής λιανικής;

Γ.Δ.: Τα τρία τελευταία χρόνια, πριν από το 2009, το λιανεμπόριο έχασε περίπου 160 εκατ. ευρώ. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν περίπου 34.000 σημεία πώλησης καπνικών. Το ποσοστό μας πριν το 2009 ήταν 8,2 % επί της ονομαστικής τιμής. Με την υπέρμετρη αύξηση της φορολόγησης καπνικών προϊόντων, οι καπνοβιομηχανίες έκοψαν από εμάς το ποσοστό μικτού κέρδους για ίδιον όφελος. Σήμερα διαφημίζουν ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, με ψίχουλα -ουσιαστικά- και από δικά μας λεφτά. Εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε νομικά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο αλλά και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει να μας δώσουν το 50% της αποφορολογημένης τιμής για το δίκτυο. Από αυτό, διεκδικούμε το 38% για το λιανεμπόριο και 12% για τους αντιπροσώπους των καπνοβιομηχανιών. Πουθενά στον κόσμο δεν δουλεύουν για τέτοιο ποσοστό μικτού κέρδους-ρεντίκολο, όπως εμείς στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, ο μέσος όρος μικτού κέρδους για το λιανεμπόριο καπνοβιομηχανικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 8% και 20% επί της ονομαστικής τιμής. Και, φυσικά, υπάρχουν και παροχές που λαμβάνουν τα μαγαζιά λιανικής όταν αυτά βρίσκονται σε καθεστώς promotion, δηλαδή προώθησης συγκεκριμένων σημάτων καπνοβιομηχανιών. Είχαμε καταθέσει, πριν από δύο χρόνια, στον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, κ Γιάννη Καπελέρη, αίτημα -αναφορικά με την περαίωση- για μη φορολόγηση σε καπνικά Τύπο και κάρτες. Αυτό βρίσκεται ακόμη στα συρτάρια του Υπουργείου. Δεν μας προστατεύουν, ενώ είμαστε άμισθοι φοροεισπράκτορες.
Όλα αυτά έγιναν με εντολές της τρόικας και του ΔΝΤ;

Γ.Δ.: Όχι... Αυτό είναι το άλλοθί τους. Άλλες είναι οι οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, άλλες του Επίτροπου της Ευρώπης και άλλα έγιναν στην Ελλάδα. Στην ουσία, σι πολυεθνικές καπνοβιομηχανίες βγάζουν τα πολλά λεφτά από το λαθρεμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις πολυεθνικές έχουν επιβληθεί τεράστια πρόστιμα από την Ε.Ε για αυτόν τον λόγο.

Γιώργος Γκιώτης: Πριν από το 2011 και τον νόμο Κουσελά (σ.σ. υφυπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Παπανδρέου), υπήρξαν -από το 2009- τρεις αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πριν ο κ. Δημήτρης Κουσελάς θεσμοθετήσει συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους επί της λιανικής, ισχυρίστηκαν πως κάτι τέτοιο προσκρούει σε κοινοτική οδηγία. Εμείς καταρρίψαμε τους ισχυρισμούς αυτούς με έγγραφα από την ΕΕ.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, όμως, ως τότε υπουργός Οικονομικών έσπευσε να καταργήσει το νόμο Κουσελά...

Γ.Δ.: Ο κ. Κουσελάς τελικά έχασε τπ θέση του και ήρθε ο κ Παπακωνσταντίνου, που -για να μην αναγκαστεί να τον αποσύρει- έδωσε, με τροπολογία, στο νόμο Κουσελά ισχύ μόνο για εννέα μήνες. Ο Mr. Λαγκάρντ όπως τον λέμε εμείς... Μόλις πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας η σχέση του κ Παπακωνσταντίνου με πολυεθνική, μέσω των εξαδέλφων του...
Και, τώρα, με το πολυνομοσχέδιο και τη φορολογία των καπνικών;

Γ.Δ.: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συντελείται ένα μεγάλο έγκλημα από την Philip Morris εναντίον όλων των ελληνικών καπνοβιομηχανιών, αλλά και των ανταγωνιστριών της πολυεθνικών. Εμείς το καταγγέλλουμε και επίσημα. Δε θα σταματήσουμε αν δεν αλλάξει αυτό το έκτρωμα. Θα κάνουμε διαρκείς παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το ελληνικό κοινοβούλιο, το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάννης έρχεται να γκρεμίσει όλες τις καπνοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας μόνο την Philip Morris. Σε ό,τι τσιγάρο πωλείται πάνω από 3,5 ευρώ πέφτει η φορολογία, ενώ οποιοδήποτε φθηνό τσιγάρο φορολογείται υπέρμετρα. Σα να μην έφτανε αυτό, η φορολόγηση του καπνού αφανίζει τελείως τα στριφτά τσιγάρα. Ο κ. Μαυραγάννης, με το νέο φορολογικό νόμο, στην ουσία «πριμοδοτεί» το λαθρεμπόριο σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Να πουλάμε εμείς τσιγάρα στα περίπτερα για 1-2 σεντς, είναι ανεπίτρεπτο και παράνομο.

Αφού, λοιπόν, δεν τους τα επιβάλλει η τρόικα γιατί τα κάνουν αυτά;

Γ.Γκ.: Γίνονται για λόγους εταιρικών συμφερόντων.

Γ.Δ.: Έχουμε μια υποψία. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κ. Σαμαρά... Ψάχνει για έσοδα και δεν βλέπει ότι κάποιοι συνεργάτες του, του έσκαψαν το λάκκο. Ο κ. Σαμαράς πρέπει να αναζητήσει γιατί το πολυνομοσχέδιο και οι ρυθμίσεις του για τη φορολογία των καπνικών εξυπηρετούν ουσιαστικά τους λαθρέμπορους. Πρέπει να ψαχτεί με τους συνεργάτες του στα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών. Είναι οι δύο γιάφκες διαφθοράς. Οι μόνοι που υποστηρίζουν τη μικρή λιανική, είναι οι άνθρωποι στο υπουργείο Υγείας. Το παιχνίδι είναι πολιτικό και μόνο με απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού μπορεί να αλλάξει.
Πώς ακριβώς έχει λειτουργήσει η Philip Morris;

Γ.Γκ.: Υπάρχουν δύο συλλογικοί φορείς των καπνοβιομηχανιών. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (ΣΕΚ) και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Καπνικών Εταιρειών Ευρώπης (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε). Η Philip Morris δεν συμμετέχει σε κανέναν. Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θεσμοθέτησε το ποσοστό δικτύου, το υπουργείο Οικονομικών και -τότε- ο κ. Κουσελάς τους ρώτησε: «Ανεβάσαμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Αν τον μειώσουμε κατά 2%, δεσμεύεστε ατύπως πως αυτή η μείωση θα διοχετευτεί μόνο στο λιανεμπόριο;». Η Σ.ΕΚ ήταν υπέρ της θεσμοθέτησης ποσοστού δικτύου. Ενώ, όμως, υποσχέθηκαν προφορικά ότι θα το τηρήσουν, στην ουσία το αθέτησαν. Έτσι, η πολιτεία το θεσμοθέτησε, αλλά -δυστυχώς- με την παρέμβαση Παπακωνσταντίνου να ισχύσει ο νόμος για 9 μήνες, αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ και ιδιαίτερα από τους χονδρεμπόρους Αττικής, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης.
Υπάρχει θέμα και με το δίκτυο διανομής τσιγάρων;

Γ.Γκ.: Το κύκλωμα διανομής τσιγάρων πανελλαδικά λειτουργεί ως εξής: Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη έχουν πρατηριούχους. Εμπόρους, που διανέμουν σε εμάς τα τσιγάρα. Η υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργεί με αντιπροσώπους των καπνοβιομηχανιών. Εμείς εδώ, στην Αττική, έχουμε προμηθευτή έναν χονδρέμπορο με σήματα από όλες τις καπνοβιομηχανίες. Η Philip Morris έστειλε επιστολή στους χονδρεμπόρους πως θα σταματήσει τη συνεργασία τους και από 1/6/2013 θα έχει αντιπροσώπους και σε αυτούς τους νομούς. Είναι η πρώτη και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν, παρότι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.
Τι άλλο πρέπει να αλλάξει στο πολυνομοσχέδιο;

Γ.Δ.: Το πρώτο, είναι αυτό για τους δήμους. Έκαναν παράβαση του Συντάγματος, έβγαλαν τους ανάπηρους εκτός και δημιούργησαν τα δημοτικά περίπτερα. Ο κάθε δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος είτε θα καταργεί το σημείο επειδή ενοχλεί τους «δικούς του» είτε θα βγάζει σε δημοπρασία τα καλά πόστα, δίνοντας στους υπόλοιπους δικαιούχους μη βιώσιμα πόστα. Ο μικρός δε θα έχει την οικονομική δυνατότητα να διεκδικήσει τα βιώσιμα πόστα άρα θα πάνε σε μίνι αλυσίδες, πίσω από τις οποίες θα βρίσκονται τα super market.

Γ.Γκ.: Όταν ένα περίπτερο έμενε χωρίς ιδιοκτήτη, η νομαρχία κατάρτιζε πίνακα περιπτέρων ώστε να τα διεκδικήσουν οι δικαιούχοι. Από τότε που, μέσω Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες πέρασαν από τις νομαρχίες στους δήμους, η Αθήνα σταμάτησε να καταρτίζει τέτοιους πίνακες, κάτι που έκαναν και άλλοι δήμοι. Οι Δήμοι θα καταργούν θέσεις, ενώ -από ης υπόλοιπες- το 70% θα δημοπρατείται και το 30% θα δίδεται σε δικαιούχους. Τα περίπτερα που θα δημοπρατούνται θα είναι σε βιώσιμα πόστα και τα άλλα όχι.

Γ.Δ.: Έχουμε καταθέσει υπόμνημα με το οποίο ζητάμε η αρμοδιότητα για τα περίπτερα να δοθεί στους περιφερειάρχες. Υπαγόμασταν στις νομαρχίες, που καταργήθηκαν και έγιναν περιφέρειες. Εκεί έπρεπε να υπαγόμαστε. Έγινε επίτηδες, επειδή υπάρχουν συμφέροντα κάτω από το τραπέζι. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό των κοινοχρήστων χώρων. Από τη μία, μας υποχρεώνουν να έχουμε σταντ και ανάρτηση όλων των εφημερίδων και, από την άλλη, ο δήμος μας επιβάλει πρόστιμα για αυτά. Ό,τι τετραγωνικά χρεώνονται στις καφετέριες και οπουδήποτε, τα ίδια πρέπει να χρεώνονται και σε μας. Σκεφτείτε ότι, εν έτει 2013, σε κανένα περίπτερο δεν υπάρχει παροχή ύδρευσης, ούτε καν δικαίωμα χημικής τουαλέτας. Μας έχουν να δουλεύουμε σαν είλωτες και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να εισπράττουν μετρητά η ελληνική Πολιτεία και οι εταιρείες που συναλλάσσονται με μας.
Το σωματείο σας είναι νεοσύστατο. Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι σας;

Γ.Δ. Το Σωματείο Αττικής θα παλέψει με ό,τι δύναμη διαθέτει σε όλα τα επίπεδα και έξω από τις αγκυλώσεις του χθες, υπέρ του συνόλου των συναδέλφων μας. Το σωματείο μας δεν έχει καμία σχέση με «παλαιοσυνδικαλισμό». Είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό-παρεμβατικό όργανο για τα συμφέροντα του λιανεμπορίου. Σύντομα, όλοι οι συνάδελφοι θα γνωρίζουν τις θέσεις και τις ενέργειές μας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μας.

Η κυβέρνηση προωθεί σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την απελευθέρωση της αγοράς καπνικών προϊόντων, με τον ισχυρισμό ότι αυτό επιβάλλουν οι διεθνείς της δεσμεύσεις, ο υγιής ανταγωνισμός, η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του καπνοπώλη, η βελτίωση των όρων συναλλαγής προς όφελος του καταναλωτή και των εμπλεκόμενων εμπόρων. Είναι αλήθεια όλα αυτά;

Ευάγγελος Παπαγιάννης: Η διαφημισμένη «απελευθέρωση» της αγοράς καπνικών προϊόντων αποτελεί μία μεθοδευμένη πλάνη και ένα ιδεολόγημα που συγκαλύπτει τις πραγματικές κυβερνητικές επιδιώξεις στη λιανική αγορά καπνού. Ο πραγματικός κυβερνητικός στόχος, που υλοποιείται με συνέπεια και συνέχεια από τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, συνοψίζεται στη μεγιστοποίηση νομοθετημένων στρεβλώσεων στην αγορά καπνού εις βάρος των λιανοπωλητών, στη βίαιη εκπαραθύρωσή τους από τις επιχειρήσεις τους με κατεύθυνση την ανεργία, στη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς καπνού και στην ολιγοπωλιακή οργάνωσή της υπό τον έλεγχο συγκροτημένων οικονομικών συμφερόντων.

Πρόκειται για μία διαχρονική μεθόδευση που ξεκινάει με το νομοθετικά κατοχυρωμένο από τον τελωνειακό κώδικα καθορισμό της λιανικής τιμής των καπνικών προϊόντων από την καπνοβιομηχανία. Σε αντίθεση με κάθε άλλο προϊόν, η καπνοβιομηχανία προσδιορίζει τη λιανική και την εργοστασιακή τιμή και, ως εκ τούτων, και το κέρδος του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου. Εύλογα αναρωτιέται κανείς για τι είδους ελεύθερη αγορά μιλάμε εν μέσω διατιμήσεων και μάλιστα, όχι κρατικών προς όφελος του καταναλωτή, αλλά ιδιωτικών.

Έτσι, η καπνοβιομηχανία καρπώνεται σήμερα το 60,4% της αποφορολογημένης αξίας του τσιγάρου και το εμπορικό δίκτυο το 39,6%. Επίσης, έχει τη δυνατότητα όταν αυξάνεται η φορολογία, αντί να αυξάνει την τιμή, να περικόπτει το κέρδος του δικτύου και να διατηρεί την τιμή σταθερή. Στη συνέχεια, το χονδρεμπόριο, για να μειώσει τις δικές του απώλειες, περικόπτει για δεύτερη φορά το περιθώριο κέρδους του περιπτέρου, το οποίο -αδύναμο να αντιδράσει- οδηγείται στη συρρίκνωση.

Η πρόσφατη, μάλιστα, κατάργηση της απαγόρευσης στην καπνοβιομηχανία και το χονδρεμπόριο να διατηρούν επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας καπνού κινείται στην ίδια κατεύθυνση, αφού αυτό το νομοθετημένο πλεονέκτημα τους δίνει υπερεξουσίες και αθέμιτο εμπορικό πλεονέκτημα έναντι των μέχρι σήμερα λιανοπωλητών. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει ότι η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για να υπάρχει σταθερή βάση για τον υπολογισμό του φόρου καπνού. Η πολιτεία όμως, οφείλει να διατηρεί την παραπάνω ρύθμιση μόνο για τους δικούς της σκοπούς και με νομοθετικά αντίμετρα να ακυρώνει την αναγωγή της σε εμπορικό πλεονέκτημα και παράγοντα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Στο παρελθόν, υπήρχε ελάχιστη κατοχυρωμένη προμήθεια για το λιανεμπόριο επί της λιανικής τιμής από το άρθρο 14 του ν.1439/1984. Η κατάργησή του το 1992, πάλι στο όνομα τάχα της ελεύθερης αγοράς, επιτάχυνε το οικονομικό αδιέξοδο του περιπτέρου. Σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου δεν προτείνουν τίποτα διαφορετικό από τη νομοθετική κατοχύρωση ελάχιστης προμήθειας 50% επί της αποφορολογημένης αξίας κάθε πακέτου τσιγάρων για το δίκτυο και τη νομοθετημένη κατανομή ελάχιστης προμήθειας ανάμεσα στο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο.

Σε ένα προϊόν, άλλωστε, που -σε πολλές περιπτώσεις- πάνω από το 80% της τιμής αντιπροσωπεύει φόρο, η υψηλή φορολόγηση αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα στρέβλωσης της αγοράς. Και αυτό γιατί, όπως ήδη έχω αναφέρει, περικόπτεται το κέρδος του περιπτέρου για να χωράνε οι ολοένα αυξανόμενοι φόροι και να μένει χαμηλή και ανταγωνιστική η τιμή. Το γεγονός αυτό αρνείται να παραδεχτεί η Πολιτεία και να προσαρμόσει τα φορολογικά της εργαλεία. Όταν το κέρδος από κάποια πακέτα είναι μόλις 1%, δεν είναι δυνατόν ο εξωλογιστικός συντελεστής για την περαίωση να είναι πολλαπλάσιος.

Το ίδιο υποκριτική είναι η στάση της πολιτείας στη διαφημισμένη απελευθέρωση στην πρόσβαση στο επάγγελμα του καπνοπώλη. Ούτε ο δημόσιος χώρος για την εγκατάσταση περιπτέρων είναι απεριόριστος ούτε το τσιγάρο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας μπορεί να διατίθεται απεριόριστα παντού και με οποιοσδήποτε όρους, γεγονός για το οποίο η Πολιτεία έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμβάσεις.

Η κυβέρνηση κατήργησε αντισυνταγματικά το περίπτερο ως ευεργέτημα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ανάπηροι και θύματα πολέμου, πολύτεκνοι κοκ. Τα παρέδωσε στα διαφθορεία των δήμων για να τα μεταχειρίζονται ως δημοτική ακίνητη περιουσία όταν όλοι οι δήμαρχοι έχουν διακηρύξει με κάθε τρόπο ότι θέλουν να μειώσουν τον αριθμό τους. Όσα απομείνουν δεν θα τα νοικιάζουν πλέον ΑΜΕΑ για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, αλλά οι δήμοι με δημοπρασίες. Για τα ΑΜΕΑ θα μείνει το 30%, και σίγουρα οι πιο μειονεκτικές θέσεις, που θα παραχωρούνται σε ΑΜΕΑ όχι με κοινωνικά κριτήρια αλλά με κλήρωση! Πρόκειται για ένα ευφάνταστο είδος κοινωνικής πολιτικής με λοταρία..

Άρα, δεν έχουμε απελευθέρωση αλλά συρρίκνωση της αγοράς και επιλεκτική πρόσβαση σε αυτή, με μόνο κριτήριο το χρήμα ή επιλεκτικές σχέσεις με την κάθε δημοτική αρχή.

Μάλιστα η κυβέρνηση προικοδότησε τα νέα αυτά περίπτερα με όλα τα εργαλεία για την ανάπτυξή τους, όπως επιπλέον κοινόχρηστους χώρους, τα οποία τόσο στενόκαρδα αρνήθηκε τόσα χρόνια στους μέχρι σήμερα εκμεταλλευτές τους.

Τέλος, στα θέματα της δημόσιας υγείας, η πρόσφατη καταγγελία ότι μεγάλη εμπορική αλυσίδα παιδικών παιχνιδιών εξέθετε καπνικά προϊόντα στα ράφια της είναι χαρακτηριστική, όταν στο περίπτερο απαγορεύεται μέχρι και η ανάρτηση εξωτερικής διαφήμισης καπνικών. Η αντίφαση είναι ενδεικτική.

Κοντολογίς, δεν ανοίγει η αγορά, αλλά νομοθετείται ένας οδοστρωτήρας σε βάρος του μικρομεσαίου επιχειρηματία, ώστε να φύγει και να ελέγξουν τη νέα, μικρότερη, αγορά οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα στα οποία χαρίζουν τα πάντα: ελαστικές εργασιακές ρυθμίσεις για να δουλέψουν με μικρό κόστος, τη δημόσια υγεία για έχουν ελεύθερη διαφήμιση και αντίστοιχα έσοδα, μεγαλύτερους κοινόχρηστους χώρους για να στήσουν την επιχείρησή τους, φορολογία καπνού κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντά τους για να πουλάνε με καλύτερους όρους από χο μικρομεσαίο, συμπτωματικά σύμφωνα με προτάσεις πολυεθνικών καπνοβιομηχανιών.

Φυσικά, οι μέχρι σήμερα λιανοπωλητές μέσω του Σωματείου Αττικής οργανώνονται και επιδιώκουν να ανακόψουν αυτόν τον κατήφορο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όπου θα ζητήσουν να γίνει σεβαστή και η δική τους επαγγελματική ελευθερία και το δικαίωμά τους σε μία αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, διεκδικώντας την ενεργή ανάμειξή της έναντι του μέχρι σήμερα προσχηματικού και διακοσμητικού της ρόλου.


Πηγή: http://www.crete2day.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πήγασος και Παναιγιάλειος ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα σημαντικό σκοπό


Μεγάλος νικητής, ο Αθλητισμός!

Ποιος είπε ότι ο Αθλητισμός δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τής κοινωνίας τής Αιγιάλειας; Μιας κοινωνίας που αρχίζει να αφουγκράζεται, να συμπάσχει, να κρατά το χέρι και να συμβαδίζει, να μοιράζει και να μοιράζεται χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Με τα συναισθήματα της ευγενούς άμιλλας και της χαράς τής νίκης που γεννά ο Αθλητισμός, της ελπίδας που ανατέλλει πάντα λίγο πριν την έναρξη της χρονιάς και κυρίως της αγάπης για το συνάνθρωπο, ο Πήγασος Αιγίου… συνάντησε την Κυριακή 30/12/2012 τον Παναιγιάλειο, σε ένα φιλικό παιχνίδι – γιορτή. Μέρος των εσόδων διατέθηκε για την ενίσχυση του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑμεΑ Αιγίου.

Ήταν μία συνάντηση με έντονα συναισθήματα και πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Εκεί όπου το αποτέλεσμα έχει ελάχιστη σημασία και μεγάλος νικητής αναδεικνύεται ο Αθλητισμός και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα από αυτόν!

Χάντμπολ και ποδόσφαιρο, μικροί και μεγάλοι έστειλαν το μήνυμα

Ο αγώνας περιελάμβανε ένα ημίχρονο χάντμπολ και ένα ημίχρονο ποδόσφαιρο σάλας. Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν ανάμεικτες με τους ποδοσφαιριστές να παίζουν χάντμπολ και τους χειροσφαιριστές ποδόσφαιρο, ενώ όλοι μαζί απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που έδωσε το «παρών» στο κλειστό γυμναστήριο, ενισχύοντας αυτή την όμορφη προσπάθεια, αλλά και αρκετών εκ των εκπαιδευόμενων του Ε.Κ.Α.ΜΕ. που βρίσκονταν στην εξέδρα. Στην ανάπαυλα, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι μικροί χειροσφαιριστές. Ομάδες μίνι αγοριών και κοριτσιών από τις Ακαδημίες του Πήγασου εμφανίστηκαν για πέντε λεπτά στο παρκέ του κλειστού. Κάπως έτσι, τα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον του Αθλητισμού, πήραν ενεργά μέρος στη γιορτή και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στην κοινωνία.

Ευχές και τιμητικές πλακέτες σε όμορφο κλίμα

Επίσης, στο ημίχρονο πραγματοποιήθηκαν και δύο απονομές. Ο πρόεδρος του Πήγασου Μιχάλης Μπέσκος απένειμε τιμητική πλακέτα στον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Παναιγιάλειος Δημήτρη Οικονομόπουλο, εξαίροντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνθρωποι των μελανόλευκων, ευχόμενος ακόμα μεγαλύτερες χαρές του χρόνου στη Β΄ Εθνική και –γιατί όχι – τον επόμενο χρόνο στην Α΄. Ο κ. Οικονομόπουλος από την πλευρά του, ευχήθηκε η συνάντηση αυτή να έχει συνέχεια και να γίνει θεσμός στο μέλλον, στο πλαίσιο της πολύ καλής σχέσης των δύο ομάδων της περιοχής. Ακολούθως, ο ταμίας του Πήγασου Τάκης Βαγενάς απένειμε τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο του Ε.Κ.Α.ΜΕ. Θόδωρο Στεφανίδη για τις τεράστιες και πολύ σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο Ειδικό Κέντρο για τα άτομα με αναπηρία της περιοχής, τους «πραγματικούς αγωνιστές τής ζωής» όπως χαρακτηρίστηκαν, με τον τελευταίο να εκφράζει τις ευχαριστίες του και να εύχεται τα καλύτερα για τη νέα χρονιά τόσο για τις δύο ομάδες και τον αιγιώτικο Αθλητισμό, όσο και για όλους τους Αιγιαλείς.

Ενθουσιασμό στους φιλάθλους προκάλεσαν τα δυνατά σουτ, οι αποκρούσεις και οι περίτεχνες ενέργειες των αθλητών και των δύο ομάδων αλλά και τα πέναλτι στο τέλος του αγώνα, αφού στην κανονική διάρκειά του έληξε ισόπαλος!

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στη διοίκηση του Πήγασου Αιγίου που για άλλη μία φορά έδειξε έμπρακτα το κοινωνικό «πρόσωπο» της ομάδας, διοργανώνοντας αυτή τη «γιορτή του Αθλητισμού», αλλά και στον… επίσημο καλεσμένο της, τον Παναιγιάλειο!
Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαιδευτικός έκρυβε για πέντε χρόνια ότι ήταν τυφλός!


Πέντε ολόκληρα χρόνια δίδασκε σε τουρκικό σχολείο στη Γερμανία κρύβοντας ουσιαστικά την σχεδόν πλήρη αδυναμία του να δει.

Ο λόγος για τον Τούρκο Τουράν Ντελιμεχμέτογλου, εργαζόμενο σήμερα στο πανεπιστήμιο Gazi της 'Αγκυρας.

«Ήθελα μόνο να αποδείξω ότι ένας άνθρωπος με αυτού του είδους την αναπηρία, αν λάβει σωστή εκπαίδευση, μπορεί να τα καταφέρει το ίδιο καλά με έναν απόλυτα υγιή συνάδελφό του», δήλωσε ο Ντελιμεχμέτογλου στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Ο αριστερός οφθαλμός του τούρκου εκπαιδευτικού είναι ικανός για πρόσληψη φωτός, ενώ ο δεξιός έχει δυνατότητα όρασης μόλις σε επίπεδο 1%.

Διαθέτει ωστόσο δύο γνωματεύσεις, τουρκική και γερμανική, ότι έχει αδυναμία όρασης 100%.
Ο Ντελιμεχμέτογλου έχει λάβει ειδική βράβευση από το γραφείο Εκπαίδευσης της Νυρεμβέργης για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Οι γερμανικές αρχές έμαθαν για την ιδιαιτερότητά του μονάχα όταν εκείνος αποφάσισε να επιστρέψει στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφασή του να επιστρέψει στη χώρα του πριν από οκτώ μήνες αφορούσε τα τεράστια κενά και προβλήματα που παρουσιάζει η ειδική αγωγή στη γειτονική χώρα.

Ο Ντελιμεχμέτογλου εκπλήρωνε διδασκαλία προγράμματος 30 ωρών την εβδομάδα, διδάσκοντας τουρκική παράδοση και κουλτούρα, μαθηματικά, αυτοάμυνα και γερμανικά.
Προετοιμαζόταν για το μάθημα την προηγούμενη ημέρα και δίδασκε με τη βοήθεια μηχανών προβολής διαφανειών.

Πηγή: http://www.star.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Διαγωνιζόμενος με αναπηρία στο Ντακάρ


Ο βετεράνος του Αφγανιστάν, Βρετανός Τομ Νιθγουέι θα αγωνιστεί στο Ράλι Ντακάρ. Πριν από τέσσερα χρόνια έχασε το ένα χέρι του και τα δύο πόδια του, όταν πάτησε νάρκη.

Το Ράλι Ντακάρ δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες οδηγούς, αλλά και υπεύθυνους ερασιτέχνες. Στη φετινή εκκίνηση της 5ης Ιανουαρίου στη Λίμα θα βρεθεί και ο Βρετανός στρατιώτης Τομ Νίθγουεϊ.

Θα είναι ο συνοδηγός του Τζάστιν Μπίρτσολ στην κατηγορία των αυτοκινήτων στον αγώνα των 8,000 χιλιομέτρων που θα τερματίσει στο Σαντιάγο. Ο Νίθγουεϊ αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, αφού είναι πλέον ανάπηρος.

Το 2008 στο Αφγανιστάν πάτησε μια νάρκη, επέζησε, αλλά έχασε τα δύο πόδια και το ένα χέρι του. Μόλις ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του, συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής του.

"Νομίζω πως το Ντακάρ είναι λιγότερο επικίνδυνο από ότι έχω κάνει και γνωρίζω καλά που έμπλεξα. Με όσους οδηγούς έχω μιλήσει, μου είπαν πως δεν θα θα ξανατρέξουν στο Ντακάρ, οπότε δεν είναι εύκολο", δήλωσε ο Νίθγουεϊ στο CNN.

Θα αγωνιστεί για λογαριασμό της ομάδας Race2Recovery, η οποία συγκεντρώνει χρήματα για την ενίσχυση σοβαρά τραυματιών στρατιωτών, ανδρών και γυναικών.

Ο Νίθγουεϊ, ένα από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, κοιτάζει μόνο προς τον τερματισμό.

"Μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, έκανα μοτοκρός όταν ήμουν παιδί. Η συμμετοχή στο Ντακάρ αποτελεί όνειρο για μένα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αυτό, αλλά εγώ έχω την ευκαιρία. Το σημαντικότερο για μένα, είναι να τερματίσω".

Στο πλευρό του βρίσκεται και η Τσέλσι, η αγαπημένη ομάδα του βετεράνου στρατιώτη, στο γήπεδο της οποίας διατηρεί μόνιμη θέση μετά τη γνωριμία του με τον αρχηγό Τζον Τέρι και τον Φρανκ Λάμπαρντ.


Διαβάστε περισσότερα...

Τραγωδία στη Βραζιλία


Ένα θανατηφόρο ατύχημα σκίασε την 88η διοργάνωση του «Δρόμου» του Σαν Σιλβέστρο, του αγώνα που πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε χρόνου στο Σάο Πάολο. Ένας αθλητής με αναπηρία, ο 41χρονος Ίσραελ Κρουζ Τζάκσον, πέθανε ύστερα από σύγκρουση στον τοίχο του γηπέδου του Πασαεμπού. Ο άτυχος αθλητής έχασε τον έλεγχο της αναπηρικής καρέκλας του, ενώ βρισκόταν στην κατάβαση. Ο Κρουζ, ο οποίος είχε ακρωτηριασμένο το αριστερό πόδι του από το 1985, διακομίστηκε αμέσως σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά ήταν νεκρός.


Διαβάστε περισσότερα...

«Παιδιά- φαντάσματα δεν υπάρχουν για το κράτος»


Παρατημένα δίδυμα κοριτσάκια 5 μηνών στους «Γιατρούς του Κόσμου».

Οι «Άθλιοι», το μυθιστόρημα του Βίκτορος Ουγκό, που συγκινεί διαχρονικά αναγνώστες και θεατές, είναι ακόμα και σήμερα στην επικαιρότητα. Και ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι στην κινηματογραφική του μεταφορά απέσπασε χτες «Χρυσή Σφαίρα».

Η ιστορία της μικρής Τιτίκας, που μετά το θάνατο της φτωχής μητέρας της τίθεται υπό την προστασία του Γιάννη Αγιάννη, αποδεικνύεται πιο σύγχρονη από ποτέ στην ελληνική πραγματικότητα.

Σαν γραμμένη από την πένα του Ουγκό είναι η περίπτωση των δίδυμων μικρών κοριτσιών, ηλικίας μόλις πέντε μηνών, που έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στα χέρια των «Γιατρών του Κόσμου».

Έπειτα από μια μεγάλη περιπέτεια, τα δύο μωρά παραδόθηκαν στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση χωρίς χαρτιά, χωρίς όνομα και χωρίς πληροφορίες για την καταγωγή τους.

«Παιδιά- φαντάσματα, τα οποία δεν υπάρχουν για το κράτος» τα χαρακτηρίζει ο πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Νικήτας Κανάκης, ο οποίος δηλώνει συγκλονισμένος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια περίπτωση παιδιών χωρίς ταυτότητα, είχαμε άλλες τέσσερις μόλις τους τελευταίους δύο μήνες. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά αυτά είναι τόσο μικρά, μόλις λίγων μηνών» λέει ο κ. Κανάκης.

Τα δύο κοριτσάκια είναι μάλλον αφγανικής καταγωγής και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τον λόγο που τα άφησε η μητέρα τους. Η επικρατέστερη ιστορία αναφέρεται σε μια μητέρα που φεύγει από την Ελλάδα για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη σε άλλη χώρα και τα αφήνει σε συγγενείς, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν μπορούν να τα αναθρέψουν και τα παραδίδουν σε άλλους συμπατριώτες τους. Τα δύο μωρά καταλήγουν τελικά στα χέρια των «Γιατρών του Κόσμου» μέσω μιας μετανάστριας- ωφελούμενης από τη ΜΚΟ, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα τους, αλλά δεν μπορούσε καν να τα ταΐσει.

«Εκτυλίσσεται σιγά-σιγά ένα κουβάρι για την ιστορία αυτών των παιδιών, ωστόσο ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα» διευκρινίζει ο κ. Κανάκης.

Ο ίδιος αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, «αυτό των παιδιών- φαντασμάτων, που δεν έχουν χαρτιά και δεν υπάρχουν για την Πολιτεία» αλλά και για ελλιπή προστασία των παιδιών στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες εκεί έξω. Και αυτά τα δύο βρέφη ήταν τυχερά που έφτασαν στα χέρια μας. Πόσα παιδιά είναι εκεί έξω που πνίγονται σε βάρκες ή πεθαίνουν σε φορτηγά» επισημαίνει.

Ο πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» κάνει λόγο για μια σειρά σοβαρών προβληματισμών που γεννιούνται με αφορμή αυτή την υπόθεση. «Δεν ξέρουμε τι παιδιά έχουμε στην Ελλάδα και τι ανάγκες έχουν. Δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα, ώστε να βοηθήσουμε τις φτωχές γυναίκες που γεννούν στα μαιευτήρια και τα σπίτια. Επίσης, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα παιδιά των προσφύγων και σε τι συνθήκες ζουν» λέει και προσθέτει: «Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση σε μια αυτιστική πολιτεία που δεν καταλαβαίνει ότι εκτός από τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, υπάρχουν και αυτά τα θέματα πολιτικής».

Τα δύο βρέφη, που φαίνονται πολύ καλά στην υγεία τους, θα μεταφερθούν σήμερα, με εισαγγελική εντολή, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και αφού εξεταστούν θα παραδοθούν στη συνέχεια στο Ίδρυμα Βρεφών «Μητέρα».

Θα συνεχίσουν, ωστόσο, να βρίσκονται υπό την προστασία των «Γιατρών του Κόσμου» μέχρι να λήξει αίσια η περιπέτειά τους.Διαβάστε περισσότερα...

Διανομή τροφίμων στο δήμο Καρδίτσας


Σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Διανομή τροφίμων σε μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες κλιμάκιο του Δήμου.

Τα τρόφιμα παραλαμβάνουν δικαιούχοι των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδιάς, Μολόχας, Δαφνοσπηλιάς, Αμπελικού, Ραχούλας, Καστανιάς, Καροπλεσίου, Καταφυγίου, Αμαράντου, Νεράϊδας - Σαραντάπορου, Αγίου Γεωργίου και Πορτίτσας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ορεινές και μειονεκτικές.

Οι σχετικές αιτήσεις είχαν κατατεθεί το Μάρτιο του 2012, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Διαβάστε περισσότερα...

Εγκαίνια του παιδικού σταθμού της Αποστολής


Θα φιλοξενεί 60 παιδιά απόρων κυρίως οικογενειών.

Την αγκαλιά της στα παιδιά των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης άνοιξε σήμερα ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών θέτοντας σε λειτουργία τον Παιδικό Σταθμό στο Δήλεσι Βοιωτίας.

Ο Παιδικός Σταθμός με την επωνυμία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, θα φιλοξενεί 60 παιδιά απόρων κυρίως οικογενειών και θα ακολουθεί πρότυπες μεθόδους εκπαίδευσης.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος σε ομιλία του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανική περιοχή της Βοιωτίας και υπογράμμισε ότι: «στόχος της Αποστολής τα επόμενα χρόνια να σταθεί δίπλα στα παιδιά που βιώνουν καθημερινά την αδιαφορία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την φτώχεια. Σήμερα πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος, δημιουργούμε μία ακόμη φωλιά στοργής και αγάπης για τα παιδιά της άλλης Ελλάδας, τα παιδιά της οικονομικής κρίσης. Η Εκκλησία με όλες τις δυνάμεις θα συνεχίσει να προσφέρει σίτιση, ένδυση, γιατρό και φάρμακα αλλά κυρίως εκπαίδευση στο μέλλον του τόπου μας τα παιδιά».

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τους χορηγούς την κα Βρούβα Ευτυχία, την ΕΚΥΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος, την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, και την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.Ο Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος τόνισε: «Στα πρώτα βήματα του νέου έτους 2013, μας δίνετε σήμερα και αυτή την χαρά ξεχωριστή σε μία εποχή που είναι συννεφιασμένη, όσον αφορά τις συνθήκες της ζωής και την ψυχολογία των συνανθρώπων μας. Γι΄αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την ευλογία, την οποία οραματιστήκατε ως Ποιμενάρχης της Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας και αργότερα στον πρώτο θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεχίσατε αυτό το ενδιαφέρον και την αγάπη προς την περιοχή, προς την τοπική Εκκλησία που διακονήσατε σαράντα χρόνια αλλά και στην περιοχή που είναι πολύ κοντά στη γενέτειρα σας στα Οινόφυτα».

Ακόμη, ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δίνεται η δυνατότητα από σήμερα, στα παιδιά μας να έχουν μία υπεύθυνη καλλιέργεια και μαθητεία και ακόμη περισσότερο μία ανακούφιση στους γονείς, σ΄αυτήν την δύσκολη εποχή που θέλουν ν΄αφήσουν κάπου τα παιδιά τους για να εργαστούν με τα δικά τους έργα που είναι τόσο αναγκαία για την ζωή και την διαβίωση τους. Αναφερθήκατε στους χορηγούς και στο ιστορικό του χώρου, στον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» όπως τον ονομάσατε, τους ευχαριστούμε και εμείς όλους από καρδίας, ευχαριστούμε για άλλη μία φορά εσάς, τον Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» και τον Διευθυντή κ. Δήμτσα που υλοποίησε τη λειτουργία αυτού του Παιδικού Σταθμού, ευχόμαστε στην Διευθύντρια, όλους τις δασκάλες και εργαζομένους να έχουν δύναμη και φωτισμό για να προσφέρουν στα παιδιά μας σε αυτήν την πιο όμορφη ηλικία τα καλύτερα, τα αληθινά τα γνήσια και προπαντώς όλα που σήμερα ζητούμε και παλαιότερα είχαν παραμεριστεί τα ιδανικά και τις αξίες της ζωής».Ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας επεσήμανε ότι: «σήμερα έχουμε την χαρά να εγκαινιάσουμε μια προσπάθεια με γνώμονα το παιδί και την φροντίδα του. Ανακαταλαμβάνουμε την ευθύνη του έργου μετά την ολοκλήρωση του ώστε να υπάρξει στην τοπική κοινωνία ένα σημείο αναφοράς για την αγωγή του παιδιού και την πρώτη του επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Το 2013 προτεραιότητα για την Αποστολή έχει το παιδί και μέρος των προσπαθειων μας θα επικεντρωθεί στην φροντίδα τους. Θα σταθούμε δίπλα στις οικογένειες που έχουν παιδιά και θα συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και στη διαπαιδαγώγηση τους. Σημαία μας οι εντολές του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου όλοι μαζί να προσφέρουμε για το παιδί, τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και το μέλλον και το υλοποιούμε με ιδιαίτερη αφοσίωση και ζήλο για να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον».Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο και τον Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, ξεναγήθηκε στους σχολικούς χώρους του Παιδικού Σταθμού όπου από το νέο έτος στις εγκαταστάσεις θα λειτουργήσει και Νηπιαγωγείο. Με τον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» σύντομα θα συνεργαστούν εκπαιδευτικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου.Διαβάστε περισσότερα...

Ευθανασία σε κωφούς δίδυμους στο Βέλγιο


Έμαθαν ότι θα χάσουν την όρασή τους και δεν άντεχαν να μη βλέπουν ο ένας τον άλλον.

Γιατροί από το Βέλγιο έκαναν ευθανασία σε δύο 45χρονα αδέρφια τα οποία είχαν γεννηθεί κωφά. Οι δίδυμοι από την Αμβέρσα ήθελαν να φύγουν από τη ζωή μαζί, όπως ήρθαν σε αυτήν, όταν έμαθαν ότι σύντομα θα έχαναν την όρασή τους και δε θα μπορούσαν πλέον να αντικρίζουν ο ένας τον άλλον!

Η ευθανασία στα αγαπημένα αδέρφια έγινε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Βρυξελλών στις 14 Δεκεμβρίου του 2012.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας την απόφαση να θέσει σε τέρμα της ζωή του με ευθανασία μπορεί να πάρει κανείς εφόσον είναι σε θέση να εκφράσει ξεκάθαρα την απόφασή του, καθώς επίσης και όσοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες και υποφέρουν πάντα μετά από ιατρική επιβεβαίωση.

Το 2011 καταγράφηκαν 1.133 περιπτώσεις ευθανασίας στο Βέλγιο, οι περισσότερες σε ασθενείς με καρκίνο στα τελευταία στάδια της ασθένειας.


Διαβάστε περισσότερα...

Ταξίδι ελπίδας για 3χρονο κοριτσάκι


Mε εντολή του υπουργού εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) απογειώθηκε σήμερα αεροσκάφος Embraer από την 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα με σκοπό την αεροκομιδή τρίχρονου κοριτσιού με καρδιακή ανεπάρκεια, το οποίο θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς στην Ρώμη. Την ασθενή από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο αεροδρόμιο της Ρώμης συνοδεύει ομάδα γιατρών. Τα έξοδα μετακίνησης της ασθενούς και της ιατρικής ομάδας βαρύνουν και αποζημιώνονται από το ΕΚΑΒ.Διαβάστε περισσότερα...

"Θα πληρώνουν και οι πεθαμένοι";


Αναγνώστρια του enikos.gr από την Πάτρα καταγγέλλει ότι ενώ έχει φύγει από την ζωή ο πεθερός της εδώ και 16 χρόνια, σήμερα το πρωί η εφορία τον...ειδοποίησε ότι πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ, για ακίνητο το οποίο κληρονόμησαν η σύζυγος του εκλιπόντος και ο γιος του, σύζυγος της καταγγέλλουσας.

Η καταγγέλλουσα σχολιάζει: "Θα πληρώνουν και οι πεθαμένοι τώρα;" συμπληρώνοντας ότι η χήρα του θανόντος παίρνει κανονικά την σύνταξή του εδώ και 16 χρόνια.


Διαβάστε περισσότερα...

Βρούτσης: Επανυπολoγίζονται όλες οι συντάξεις


Επανυπολογισμό όλων των συντάξεων, με στόχο την προσαρμογή τους στις περικοπές που αν και είχαν ψηφιστεί δεν εφαρμόστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου.

«Ως υπουργείο έχουμε πολλές φορές πει ότι το 2013 είναι έτος νοικοκυρέματος. Προχωράμε, για πρώτη φορά, σε μεταρρυθμιστικά βήματα, που θα αλλάξουν όχι μόνο την εικόνα αλλά και τη ζοφερή πραγματικότητα για τον ελληνικό λαό» είπε ο κ. Βρούτσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, καθιερώνεται η καθολική αυτοπρόσωπη απογραφή σε όλα τα ταμεία, η οποία ολοκληρώνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 και τα ταμεία θα εκκαθαριστούν από κάθε παραβατικότητα.

Είπε επίσης ότι, από 1ης Μαρτίου 2013, μπαίνει σε εφαρμογή το σύστημα «Αριάδνη» για την on line σύνδεση των ληξιαρχείων με δημογραφικά στοιχεία σε κρίσιμες και νευραλγικές υπηρεσίες του κράτους.

Ο κ. Βρούτσης, αναφερόμενος στις προσπάθειες αναζήτησης καταχρηστικών συντάξεων, διατύπωσε την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου θα δείξει περισσότερες από 50.000 καταχρηστικές συντάξεις και το υπουργείο είναι αποφασισμένο να αναζητήσει όλα αυτά τα χρήματα.

Για την ηλεκτρονική ψηφιακή βάση συντάξεων και συνταξιούχων, ο υπουργός είπε πως η δημιουργία της έγινε χωρίς να ξοδευτεί ένα ευρώ, με την υποστήριξη των εργαζομένων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) και των ασφαλιστικών ταμείων και η χώρα έχει, πλέον, ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα.

Οι πρώτες θετικές επιπτώσεις της λειτουργίας της ψηφιακής βάσης είναι πως το υπουργείο ανακάλυψε ότι δύο νόμοι, του 2010 και του 2011, για την περικοπή συντάξεων, δεν είχαν εφαρμοστεί και, πλέον, από τον Απρίλιο κιόλας, θα εφαρμοστεί ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων στη βάση των νόμων που έχουν ψηφιστεί.

Όπως, εξάλλου, ανακοίνωσε ο υπουργός, μετά από πολλές αναβολές, από τον Φεβρουάριο του 2013 η περιοδική αναλυτική δήλωση του ΙΚΑ θα υποβάλλεται με την πληρωμή της μισθοδοσίας, με στόχο το μπλοκάρισμα των φαινομένων της εισφοροδιαφυγής.

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της υπηρεσίας για τη χορήγηση του εφάπαξ, σημειώνοντας ότι με την καταβολή της δόσης δόθηκαν ήδη 100 εκατ. ευρώ για εφάπαξ.


Διαβάστε περισσότερα...

Αποσύρουν τον φόρο πολυτελείας στα σκάφη


Παίρνει πίσω το υπουργείο Οικονομικών το φόρο πολυτελείας στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το ίδιο γίνεται και με τις διατάξεις που είχαν προστεθεί στο πολυνομοσχέδιο με τις οποίες επιβάλλονταν πρόσθετοι φόροι για παραβάσεις του κώδικα φορολογικής απεικόνισης, μεταξύ άλλων για λήπτες εικονικών τιμολογίων. Οι τελευταίες αυτές διατάξεις αναμένεται να κατατεθούν σε άλλο νομοσχέδιο.

Σε ότι αφορά την απαλλαγή των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, η απόσυρση του φόρου πολυτελείας έγινε, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σταϊκούρας στη Βουλή κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στο πλαίσιο της προωθούμενης επιβολής ετήσιου τέλους πλοίων σε κάθε σκάφος που εισέρχεται σε ελληνικά χωρικά ύδατα.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μέχρι και 44% η αδήλωτη εργασία


Στο 36% έχει φθάσει η αδήλωτη εργασία και σε ορισμένες περιοχές της χώρας το 44%, ενώ το 42% των ανασφάλιστων εργαζομένων είναι αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της «μαύρης» εργασίας, που πραγματοποίησαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σε όλη τη χώρα, τα κλιμάκια των επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ),.

Στο πόρισμα της Ε.ΥΠ.Ε.Α των ελεγκτών που έχει κοινοποιηθεί ήδη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, κατά την περίοδο από 01/01 έως 31/12/12 ελέγχθηκαν συνολικά 19.083 επιχειρήσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι 1.038 επιχειρήσεις αν και απασχολούσαν προσωπικό δεν τηρούσαν Μητρώο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναπόγραφες - ποσοστό 5,4%) ούτε είχαν ενημερώσει άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για το απασχολούμενο προσωπικό τους (Επιθεώρηση Εργασίας - ΟΑΕΔ).

Στους επιτόπιους ελέγχους καταχωρήθηκαν 60.796 εργαζόμενοι από τους οποίους 22.006 (ποσοστό 36%) ήταν ανασφάλιστοι (9.345 αλλοδαποί - 12.661 ημεδαποί).

Διαπιστώθηκαν 9.191 παραβάσεις σε βάρος αντίστοιχου αριθμού επιχειρήσεων και συντάχθηκαν πρόστιμα 11.882.500 ευρώ.

Από τους καταγεγραμμένους ανασφάλιστους από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. σε ποσοστό 42% είναι αλλοδαποί που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσημης καταγραφής δικαιολογώντας τη δυσαναλογία μεταξύ αδειών εργασίας και αιτήσεων νομιμοποίησης του μεγάλου αριθμού μεταναστών που εξακολουθούν να διαμένουν και να εργάζονται παράνομα στη χώρα.

Στον απολογισμό του προηγούμενου έτους του 2011 της ίδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας έφθανε το 30% και των ανασφάλιστων αλλοδαπών στο 40%.Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ε.ΥΠ.Ε.Α, οι κλάδοι που απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστου προσωπικού είναι οι τουριστικές εποχιακές επιχειρήσεις, ο κλάδος επισιτισμού και διασκέδασης, οι υπηρεσίες καθαριότητας και security, φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, εταιρίες υπεργολαβιών, εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, ιδιωτικές σχολές - φροντιστήρια και οικοδομή όπου η εισφοροδιαφυγή παράλληλα με το συνεχή επιτόπιο έλεγχο απαιτεί και τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου.Διαβάστε περισσότερα...

Πέτυχε διαγραφή χρέους 64%


Δικαιώθηκε γιατρός του ΠΑ.Γ.Ν.Η, καθώς με την υπαρ.353/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, η δανειολήπτρια μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πέτυχε να της διαγραφεί 49.200 ευρώ, από το χρέος της.

Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου διαγράφηκε για τη δανειολήπτρια το χρέος της, κατά 64%. Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια, άγαμη χωρίς παιδιά, εργαζόμενη, ως ιατρός παιδίατρος -νεογνολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μοναδικό της εισόδημα είναι ο μηνιαίος μισθός που λαμβάνει μαζί με υπερωρίες και εφημερίες 1301,29 ευρώ, άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει εκτός από ένα αυτοκίνητο 1398 cc (2008), αξίας περίπου 2500 ευρώ και αναγκαίου μέσου για τις μετακινήσεις της.

Η εν λόγω δανειολήπτρια είναι χρεωμένη σε τέσσερις τράπεζες, με εννέα τραπεζικά προϊόντα (κάρτες και καταναλωτικά δάνεια) είτε ως οφειλέτρια είτε ως εγγυήτρια, συνολικού χρέους 76.910,52 ευρώ και παρουσίασε αδυναμία πληρωμής του χρέους της με αποτέλεσμα να ζητήσει να ενταχθεί στο Ν.3869/2010 προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές της

Με την τόσο απόφασή του το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε να ρυθμίσει το χρέος της δανειολήπτριας, για τέσσερα χρόνια (48 δόσεις), καλώντας την να καταβάλλει συνολικού μηνιαίας δόσης 350 ευρώ το οποίο θα πληρώνεται αναλογικά του χρέους εκάστης δηλ. καλείται η δανειολήπτρια να πληρώσει μόνο 27.800 ευρώ, το υπόλοιπο χρέος της διαγράφεται.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει ότι νοιώθει δικαιωμένη τόσο από το Νόμο 3869/2010, αλλά και από τους δικαστές της Κρήτης, «που στέκονται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από την κρίση καταναλωτές, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και τις αιτιολογίες των αντιδίκων τραπεζών».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εννέα «άγνωστα» θέματα για τη Γη


Αν και η επιστήμη έχει προχωρήσει σε σημαντικές διαπιστώσεις ως προς θέματα που έχουν να κάνουν με τον πλανήτη μας, αλλά και το σύμπαν που τον περιβάλλει, υπάρχουν μερικά θέματα για τη Γη, που μπορεί να μας… διαφεύγουν.

Νομίζετε πως ξέρετε τα πάντα για τη Γη; Ε λοιπόν υπάρχουν κάποια στοιχεία που κατά πάσα πιθανότητα δεν είχατε σκεφτεί πως μπορεί να ισχύουν…

1. Η Γη δεν είναι στρογγυλή.

Αν και η Γη είναι σφαιρική, εντούτοις, λόγω των βαρυτικών δυνάμεων της, δεν αποτελεί έναν τέλειο κύκλο. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα εξόγκωμα γύρω από τον ισημερινό λόγω αυτού του γεγονότος. Η πολική ακτίνα της Γης είναι 3.949.99 μίλια, ενώ η ακτίνα του Ισημερινού είναι 3.963.34 μίλια.

2. Το όνομα «Γη» προέρχεται από τους Αγγλοσάξονες

Όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουν πάρει το όνομά τους από έναν ελληνικό ή ρωμαϊκό Θεό, εκτός από τον πλανήτη μας. Η λέξη «Γη» προέρχεται από την αγγλοσαξονική λέξη Erda, που σημαίνει «έδαφος» ή «χώμα» και πιστεύεται ότι είναι 1.000 ετών. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά 71% από νερό και είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε σε ολόκληρο το σύμπαν που έχει αυτό το πολύτιμο συστατικό σε υγρή μορφή.

3. Η μέρα δεν έχει 24 ώρες

Οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα και έχουν δίκιο. Δεν υπάρχουν καν 24. Καλά διαβάσατε. Ο πραγματικός χρόνος που χρειάζεται ο πλανήτης για να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του, είναι 23 ώρες 56 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Πρόκειται γι’ αυτό που ονομάζεται αστρική ημέρα. Η ηλιακή ημέρα, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται ο ήλιος για να επιστρέψει στο ίδιο σημείο επί του μεσημβρινού, ποικίλλει τόσο πολύ, όσο 16 λεπτά όλο το χρόνο, λόγω της θέσης του στην τροχιά του.

4. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης με τεκτονικές πλάκες

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Γη αποτελείται από 7 μεγάλες πλάκες, που μετακινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις έως και 4 ίντσες ανά έτος. Όταν συγκρούονται η μια με την άλλη, σύμφωνα με τη θεωρία, δημιουργούνται τα βουνά. Όταν απομακρύνονται μεταξύ τους σχηματίζονται οι κοιλάδες. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη την τρομακτική πλευρά αυτού του γεγονότος, οι πλάκες αυτές και η σύγκρουσή τους, αποτελούν την αιτία για την οποία προκαλούνται οι σεισμοί και τα ηφαίστεια. Τα καλά νέα είναι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, επιτρέπει στον άνθρακα που είναι ουσιαστικής σημασίας για την ίδια την ύπαρξή μας, να ανακυκλωθεί και να αναπληρωθεί, επιτρέποντας στη ζωή όπως την ξέρουμε να συνεχίζεται.

5. Η Γη είχε έναν δίδυμο πλανήτη που ονομαζόταν «Θεία»

Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι κάποτε δεν ήμασταν μόνοι μας σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Η Γη είχε ένα «δίδυμο» πλανήτη με το μέγεθος του Άρη που ονομαζόταν «Θεία» και ήταν 60 μοίρες είτε μπροστά είτε πίσω (όπως το βλέπει κανείς) από τον πλανήτη μας. Ένα απόγευμα, περίπου 4.533 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ο πλανήτης «Θεία», συνετρίβη με τη Γη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πλανήτη απορροφήθηκε, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του, συνδυασμένο με υλικά από τον πλανήτη μας, δημιούργησε τη Σελήνη. Ο λόγος που οι επιστήμονες πιστεύουν κάτι τέτοιο είναι επειδή η Σελήνη είναι ασυνήθιστα μεγάλη για έναν πλανήτη του δικού μας μεγέθους και έχει μεταλλικά ισότοπα παρόμοια με αυτά της Γης.

6. Η μυστηριώδης και (σχεδόν) τέλεια τροχιά της Σελήνης

Μιλώντας για τη Σελήνη υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν γνωρίζουμε με σιγουριά. Για παράδειγμα, το κέντρο της Σελήνης είναι 6.000 πόδια πιο κοντά στη Γη, κάτι το οποίο θα έπρεπε να προκαλέσει στην τροχιά της μεγαλύτερη αστάθεια, αλλά η τροχιά της είναι σχεδόν τέλεια κυκλική. Η Σελήνη καλύπτεται με μια σκόνη που περιέργως μυρίζει σαν μπαρούτι, παρόλο που αποτελείται από εντελώς διαφορετικά υλικά. Επίσης, ενώ δεν υπάρχει «σκοτεινή πλευρά» του φεγγαριού, η βαρυτική δύναμη της Γης έχει κάνει τη Σελήνη να επιβραδύνει έτσι ώστε να περιστρέφεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια ενός μηνός (αυτό αναφέρεται και ως «συγχρονισμένη περιστροφή») – γι’ αυτό κιόλας μόνο μία πλευρά της σελήνης «βλέπει» προς τη Γη. Επιπλέον, είναι μια αρκετά απίστευτη σύμπτωση το ότι ο Ήλιος συμβαίνει να είναι 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά και 400 φορές μακρύτερα από τη Γη, με αποτέλεσμα να φαίνεται στον ουρανό πως έχουν το ίδιο μέγεθος.

7. Πάνω από το 90% των ωκεανών παραμένει ανεξερεύνητο

Μπορεί να γνωρίζουμε πολλά για το φεγγάρι και στον Άρη, αλλά η αλήθεια είναι πως μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να εξερευνούμε τους απέραντους ωκεανούς μας. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 10% των απέραντων, βαθιών μπλε θαλασσών μας έχουν εξερευνηθεί. Ο ωκεανός περιέχει το 97% του νερού μας και το 99% του ζωικού βασιλείου. Ενώ έχουμε εντοπίσει 212.906 θαλάσσια είδη, υπάρχουν πιθανώς 25 εκατομμύρια ακόμη για τα οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα.

8. Η ψυχρότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ ήταν -89,2 βαθμοί Κελσίου

Η Ανταρκτική είναι η ψυχρότερη ήπειρος της Γης. Η χαμηλότερη φυσική θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γη ήταν −89,2°C στον ρωσικό Σταθμό Βοστόκ στην Ανταρκτική, στις 21 Ιουλίου 1983. Αντιθέτως, το πιο ζεστό σημείο στη Γη καταγράφηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, 1922 στο El Azizia της Λιβύης, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 57 βαθμούς Κελσίου.

9. Το υψηλότερο σημείο στη Γη δεν είναι το όρος Έβερεστ

Είναι αλήθεια, ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα βουνά του κόσμου και στα 8.848 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, θεωρείται η κορυφή του κόσμου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα γνωρίζουμε πως η Γη δεν είναι απολύτως στρογγυλή, οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε κατά μήκος του ισημερινού είναι ελαφρώς πιο κοντά στα αστέρια. Αυτό σημαίνει ότι παρότι το όρος Chimborazo στο Εκουαδόρ είναι μόλις 6.268 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ακριβώς επειδή βρίσκεται πάνω σε ένα «φούσκωμα», είναι τεχνικά πιο μακριά από το κέντρο της Γης, δηλαδή πολύ ψηλότερο από το Everest.


Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγός επιβίωσης για μισθωτούς με το νέο φορολογικό


Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις.

Ριζικές αλλαγές φέρνει το τελευταίο νομοσχέδιο το όποιο ψηφίστηκε από την Βουλή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου.

Έτσι από φέτος αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο φορολόγησης εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, στον τρόπο φορολόγησης των ατομικά επαγγελλόμενων, στην φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων), καθώς και των μεγαλυτέρων εταιρειών (ΕΠΕ-ΑΕ-ΙΚΕ, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών).

Ακόμη πολύ σημαντική διαφορά παρατηρείται στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια τα οποία για πρώτη φορά θα φορολογηθούν αυτοτελώς χωρίς να προστίθενται σε τυχόν αλλά εισοδήματα από άλλες πηγές που θα έχει ο φορολογούμενος.

Επιπλέον, καταργούνται σχεδόν όλες οι εκπτώσεις από διάφορες δαπάνες όπως δαπάνη πληρωμής ενοικίου κύριας κατοικίας, ενοίκια για παιδιά που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, έξοδα πληρωμής φροντιστηρίων, τόκοι δανείων για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και διαφορές άλλες.

Παραμένει έκπτωση φόρου ίση με 10% για ιατρικές δαπάνες και νοσήλια καθώς και δαπάνες για χορηγίες χρηματικών ποσών αλλά και για διατροφή που αποδίδεται ύστερα από διαζύγιο από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Έτσι πιο αναλυτικά απλοποιείται η κλίμακα φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων, μηδενίζεται κυριολεκτικά το αφορολόγητο και ο φόρος που αναλογεί σε αυτή την περίπτωση θα υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα

1-25.000 ευρώ συντελεστής 22%

25.001 -42.000 ευρώ συντελεστής 32%

42.001 και επιπλέον συντελεστής 42%

Για τα εισοδήματα από την παραπάνω πηγή και μέχρι του ύψους των 22.000 ευρώ θα υπάρξει μια μείωση φόρου ύψους ως 2.100 ευρώ η οποία για κάθε χίλια ευρώ μεγαλυτέρου εισοδήματος μειώνεται κατά 100 ευρώ και η οποία μηδενίζεται όταν τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις φτάσουν τα 42.000 ευρώ. Όπως είναι φανερό, πάνω από τα 42.000 ευρώ ο φόρος που θα προκύπτει θα είναι ίσος με 42%.

Για ποσά εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις κάτω των 22.000 ευρώ η μείωση των 2.100 ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του φόρου που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας το εισόδημα με το συντελεστή του πρώτου κλιμακίου 22%.
Για παράδειγμα μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι ίσος με 9.000 ευρώ χ22% =1.980 ευρώ. Έτσι η μείωση σταματά στα 1.980 ευρώ.

Η σημαντική διαφορά που υπάρχει εδώ είναι ότι ο φόρος ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος με το Ν.Φ.Ν. είναι ο ίδιος είτε ο φορολογούμενος είναι ανύπαντρος είτε παντρεμένος με όσα παιδιά και να έχει.
Εδώ το φορολογικό νομοσχέδιο προσπαθεί να καλύψει αυτή την αδικία με επιδοματική οικογενειακή πολιτική.

Έτσι μετά την εκκαθάριση των υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θεσπίζονται τα πολυτεκνικά επιδόματα.

Για την καλύτερη διευκόλυνση δίνονται παραδείγματα σε διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις μισθωτών αλλά και διαφορετικά επίπεδα ετήσιων εισοδημάτων.

Παράδειγμα μισθωτών με ίδιους μισθούς και διαφορετική οικογενειακή κατάσταση

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄

Έστω καθαρός μηνιαίος μισθός: 1.200,00 ευρώ

Άρα ετήσιες αποδοχές: 1.200,00 Χ 14 μισθοί= 16.800,00 ευρώ

Ο φόρος που αναλογεί μέχρι τώρα είναι ο εξής


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΓΑΜΟΣ
1.620,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
1.620,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
1.420,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
1.220,00 €

Με το νέο φορολογικό σύστημα θα γίνει
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
ΑΓΑΜΟΣ
1.596.00 €
-24,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
1.596.00 €
-24,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
1.596.00 €
176,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
1.596.00 €
376,00 €

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ B΄

Έστω καθαρός μηνιαίος μισθός: 1.500,00 ευρώ

Άρα ετήσιες αποδοχές: 1.500,00 Χ 14 μισθοί= 21.000,00 ευρώ

Ο φόρος που αναλογεί μέχρι τώρα είναι ο εξής
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΓΑΜΟΣ
2.670,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
2.670,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
2.470,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
2.720,00 €

Με το νέο φορολογικό σύστημα θα γίνει
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
ΑΓΑΜΟΣ
2.520,00 €
-150,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
2.520,00 €
-150,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
2.520,00 €
50,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
2.520,00 €
250,00 €

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ΄

Έστω καθαρός μηνιαίος μισθός: 1.650,00 ευρώ

Άρα ετήσιες αποδοχές: 1.650,00 Χ 14 μισθοί= 23.100,00 ευρώ

Ο φόρος που αναλογεί μέχρι τώρα είναι ο εξής
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΓΑΜΟΣ
3.195,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
3.195,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
2.995,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
2.795,00 €
Με το νέο φορολογικό σύστημα θα γίνει
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
ΑΓΑΜΟΣ
3.182,00 €
-13,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
3.182,00 €
-13,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
3.182,00 €
187,00 €
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
3.182,00


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...