Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Τέρμα στους αιώνιους φοιτητές και αλλαγές στο άσυλο - Όλη η μεταρρύθμιση σε ΑΕΙ και ΤΕΙΟι νέες διατάξεις που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, του νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, συζητήθηκαν απόψε, στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με αυτές, αλλάζουν όλα στα ιδρύματα, τόσο όσον αφορά τον τρόπο διοίκησής τους, όσο και την οργάνωση σπουδών, ενώ στις διατάξεις προβλέπονται και ρυθμίσεις για τους φοιτητές και το χρόνο σπουδών. Έτσι, καθορίζεται πλέον πως αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.

Επίσης το μοντέλο διοίκησης αλλάζει αφού καθιερώνονται συμβούλια των Ιδρυμάτων που αποτελούνται από πανεπιστημιακούς (του ιδίου ιδρύματος δηλαδή) αλλά και προσωπικότητες εκτός αυτού, οι οποίες εκλέγουν τον πρύτανη μετά από πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα είναι σε συνάρτηση με τους ενεργούς φοιτητές αλλά και το παραγόμενο έργο των ιδρυμάτων.

Εξάλλου, οι σπουδές κατανέμονται σε κύκλους, ο καθένας απ΄ αυτούς μπορεί να έχει διάρκεια από ένα έως δύο έτη. Παράλληλα θεσπίζεται επιτροπή που θα θέσει τους όρους για την νέα χωροταξική κατανομή των Ιδρυμάτων. Με δυο λόγια, θα αρχίσει η μελέτη για να επιτευχθεί και στα Πανεπιστήμια ένα σχέδιο τύπου “Καλλικράτης”.

Η υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου, στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου δήλωσε χαρακτηριστικά: "Η Παιδεία αποτελεί τη ψυχή της πατρίδας μας και η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η ατμομηχανή του έθνους, αρκεί να απελευθερώσουμε εγκλωβισμένες δυνάμεις. Η αλλαγή που προτείνεται σήμερα, είναι σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και αφορά το μοντέλο διοίκησης, την οργάνωση σπουδών και τη διεθνοποίηση των Ανωτάτων Ιδρυμάτων μας, με τελικό στόχο ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον κόσμο και στην κοινωνία, με υψηλή ποιότητα σπουδών και αξιοκρατία.

Στο νέο σχέδιο για τα Πανεπιστήμια και με δεδομένη τη δημόσια χρηματοδότηση, αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και ενισχύεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο στα Ιδρύματα, με ταυτόχρονη τη λειτουργία θεσμών λογοδοσίας και ελέγχου”.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις: Θεσπίζεται το Συμβούλιο Ιδρύματος, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στον απογαλακτισμό των ΑΕΙ από το υπουργείο Παιδείας.

Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι ελεγκτικές και εγκριτικές συγκεκριμένων πράξεων της διοίκησης του ιδρύματος. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει την τελική έγκριση του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης των ιδρυμάτων.

Το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος αποτελείται από 7 καθηγητές, εκλεγμένους για τετραετή θητεία από τους καθηγητές του ιδρύματος, 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται για τετραετή θητεία από τους εκλεγμένους καθηγητές του Συμβουλίου και ένα φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο με ετήσια θητεία, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών του τμήματος. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκλέγει τον/την πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΙ για 3ετή θητεία. Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

Με ανάλογη διαδικασία εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος οι κοσμήτορες/διευθυντές των σχολών.

Ο πρύτανης/πρόεδρος ΤΕΙ καταρτίζει και εισηγείται και το Συμβούλιο του ιδρύματος τελικώς εγκρίνει τον Οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό και την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση κάθε ιδρύματος.

ΒΑΣΙΚΗ Η ΣΧΟΛΗ ΟΧΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα και να αρθούν οι στεγανές προσεγγίσεις των μονοθεματικών τμημάτων, καθίσταται ως βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε ίδρυμα, η σχολή.

Οι σχολές διοικούνται από τον κοσμήτορα/διευθυντή, την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής και τη γενική συνέλευση.

Η κοσμητεία/διεύθυνση αποτελείται από τον κοσμήτορα, τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών της σχολής και έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των φοιτητών.

Οι διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών εκλέγονται από τα μέλη της συνέλευσης του οικείου προγράμματος σπουδών.

ΕΝΙΑΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Για την οργάνωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τα ιδρύματα συστήνουν μεταπτυχιακή σχολή.

Για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα ιδρύματα συστήνουν σχολή διά βίου μάθησης ή/ και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι σχολές αυτές οργανώνονται και διοικούνται με διακριτό τρόπο.

Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν μονοετείς και διετείς σπουδές με τρόπο που ορίζει το κάθε ίδρυμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς: Προτείνεται η απλοποίηση του εσωτερικού συστήματος των ΑΕΙ στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, με τη θέσπιση τριών ακαδημαϊκών βαθμίδων. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα ΑΕΙ ασκείται από καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

Οι καθηγητές και αναπληρωτές εκλέγονται ως μόνιμοι.

Τα ΑΕΙ δύνανται επίσης να αναθέτουν τη διδασκαλία μαθημάτων σε εντεταλμένους διδασκαλίας με ατομικές, ανανεώσιμες, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός ως τριών ακαδημαϊκών ετών και με ανώτατο συνολικό όριο τα πέντε έτη.

Εξάλλου, τα ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες, κλπ.) ύστερα από έγκριση των ακαδημαϊκών τους οργάνων.

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΚΥΚΛΟΙ

Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση οργανώνονται στους τρεις κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (α.μ.). Ένα έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 60 α.μ.

Ένα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει και προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, ως μέρος του πρώτου κύκλου σπουδών ή συνδεδεμένα με αυτόν, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά ανώτατο όριο σε 120 α.μ. και οδηγούν στην απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου.

Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ.

Ο τρίτος κύκλος είναι οι διδακτορικές σπουδές. Μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ. καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών, ως αποτέλεσμα συνεργασίας των σχολών τους ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε ξένη γλώσσα, καθώς και ειδικά προγράμματα διά βίου μάθησης, με παραδοσιακές μορφές και εξ αποστάσεως.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, αυτή κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες και διακρίνεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή.

Το υπόλοιπο κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της πολιτείας και των ιδρυμάτων.

ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται με την εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο. Χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται δύνανται να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης

Μετά το ν + 2 οι φοιτητές πλήρους φοίτησης και μετά το 2ν οι φοιτητές μερικής φοίτησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας ορίζονται από τα ιδρύματα.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, ταξινομική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φοιτητές (πρώτου κύκλου) ή σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής του δανείου μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

Όσον αφορά το ακαδημαϊκό άσυλο, θα υπάρχουν διατάξεις που θα αναφέρονται στην πλήρη και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσα στα ΑΕΙ, ενώ απομακρυνόμαστε από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου.


Διαβάστε περισσότερα...

Φως στο τούνελ για τους επιτυχόντες του Ν2643

Επίκειται ψήφιση τροπολογίας που επιταχύνει τον διορισμό τους μέχρι τέλος Ιουλίου
Μετά τις αντιδράσεις επιτυχόντων με αναπηρία της τελευταίας προκήρυξης του προστατευτικού Ν 2643, σχετική τροπολογία σε υπό ψήφιση σχέδιο νόμου (αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου) μοιάζει να δίνει τέλος στην αγωνία των επιτυχόντων ανοίγοντάς τον δρόμο για την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου απαντώνται ένα προς ένα τα κρίσιμα ερωτηματικά των επιτυχόντων όπως περιεκτικά μέσω της σελίδας είχαν διατυπωθεί από τη νομικό (και επιτυχούσα) Π. Παπανικολάου. Εχοντας υπόψη την αγωνία των επιτυχόντων δημοσιεύουμε τη σχετική τροπολογία για το Ν2643 που επιλύει το θέμα (αν και όταν ψηφιστεί) της τοποθέτησής τους σε θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το άρθρο 90 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο:

α. Οι αρμοδιότητες σχετικά με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') εξακολουθούν να ασκούνται μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων κατά τη δημοσίευση του ν.3852/2010, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

β. Πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.2643/1998 από την 1/1/2011 μέχρι την ψήφιση του παρόντος (νόμου) είναι νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αρμόδιες για πράξεις που ασκούνται από τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2643/1998 για την προκήρυξη θέσεων εργασίας των προστατευομένων από το νόμο αυτό ατόμων στο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και στον ιδιωτικό τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ. Εξακολουθούν να ασκούνται οι παρακάτω αρμοδιότητες του Τμήματος για την κοινωνική προστασία και αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :

Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απασχόληση τους καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση τους.

Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα άτομα ειδικών κατηγοριών.

Η διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του ν.2643/1998 (που συστήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 31 του ν.2956/2001).

Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2643/1998 και του ν.2956/2001, όπως ισχύουν σήμερα, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του τμήματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις εγγραφές παιδιών με αναπηρία στους δημόσιους σταθμούς

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου
Oι μητέρες παιδιών με αναπηρία καλούνται από τις 20 του τρέχοντος μηνός ως και τις 11 Ιουλίου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής των παιδιών τους σε Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕ.Α.) στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης (ήτοι η Πρόσκληση, η «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση μητέρων και το Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων») διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr , καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (www.esaea.gr).

Από πλευράς ΕΣΑμεΑ, επισημαίνονται προς τις ενδιαφερόμενες μητέρες τα εξής:

- Για τις μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, δεν τίθεται καμία απολύτως προϋπόθεση. Μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από την εργασιακή, κοινωνικοοικονομική ή άλλη κατάστασή τους. Ακόμη και οι μητέρες που είναι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) και οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

- Στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος πριμοδοτούνται τόσο οι μητέρες (καθώς και οι ανάδοχες μητέρες) με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, όσο και οι μητέρες (καθώς και οι ανάδοχες μητέρες) που είτε έχουν παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, είτε σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

“Όσον αφορά στην αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων συμμετοχής, των δικαιολογητικών που απαιτούνται, του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων (μοριοδότηση) και του τρόπου υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής – Δηλώσεων”, εξηγεί η συνομοσπονδία απευθυνόμενη συμβουλευτικά στις ενδιαφερόμενες μητέρες, “παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τη σχετική Πρόσκληση για αποφυγή οποιουδήποτε σφάλματος”.


Διαβάστε περισσότερα...

Η νοηματική εικαστική πρόταση του Νίκου Φωτεινού

Από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Εργο του Νίκου ΦωτεινούΕργο του Νίκου Φωτεινού
Η πρόσκληση προς τους “εραστές της τέχνης” να επισκεφτούν την πτυχιακή εργασία - έκθεση του ιδιαίτερα ταλαντούχου εικαστικού με απώλεια ακοής Νίκου Φωτεινού, είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερα νοηματική.

Ο Φωτεινός ανήκει στην χαρισματική ομάδα κωφών σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που με την εμπνευσμένη καθοδήγηση τα τελευταία χρόνια της καθηγήτριας τέχνης και διερμηνέος ελληνικής νοηματικής γλώσσας Ουρ. Αναστασιάδου, έχει κάνει θαύματα. Πριν μερικά χρόνια, ήταν πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο για τους φοιτητές με απώλεια ακοής της ΑΣΚΤ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να διανύσουν όλη τη διαδρομή μέχρι την αποφοίτηση, εξαιτίας (τι άλλο;) της έλλειψης διερμηνείας. Η παρουσία της Ουρ. Αναστασιάδου απελευθέρωσε τις δυνατότητες των κωφών φοιτητών, την τελευταία επταετία το ένα μετά το άλλο τα “παιδιά της Ουρανίας” κατακτούν την θέση τους στην ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική πιάτσα των επιστημόνων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών. Εκθέτουν επί ίσοις όροις την εικαστική τους πρόταση, επί ίσοις όροις εκτίθενται στη κριτική του ιδιαίτερα απαιτητικού εικαστικού κοινού.

Ο Νίκος Φωτεινός, εκθέτει και εκτίθεται στον εκθεσιακό χώρο της ΑΣΚΤ “Εργοστάσιο” (Πειραιώς 256) το τριήμερο 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου, καθημερινά από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Οσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί του για περισσότερες λεπτομέρειες, καλούνται να το πράξουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στοnikolas1212@hotmail.com), είτε αποκλειστικά και μόνο (για ευνόητους λόγους) με SMS στο 6947 294736.

Πηγή: Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Το Συμβούλιο της Eυρώπης προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της λιτότηταςΤο καμπανάκι για τους κινδύνους της ευρω-λιτότητας χτυπά ο επίτροπος για τ' ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόμας Χάμαρμπεργκ. Υπογραμμίζει ότι η περιοριστική πολιτική τείνει να καταστήσει μόνιμα θύματα της κρίσης, τα πλέον ευάλωτα άτομα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Πραγματοποιώντας δημόσια παρέμβαση στη συζήτηση περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και κρίσης, τονίζει πως εκείνοι που υφίστανται, πρώτοι απ' όλους, τις δυσμενείς επιπτώσεις είναι οι πολύ φτωχοί, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και όσοι χρειάζονται βοήθεια από το κράτος, ακόμη και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Απορρίπτει τη λύση ιδιωτικοποίησης των δομών υγείας, επικαλούμενος έρευνα των Financial Times, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ραγδαία επιδείνωση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σημειώνει ότι περικόπτονται οι προϋπολογισμοί των οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία -όπως υποστηρίζει- συχνά παραβιάζονται λόγω της κρίσης.

Ο επίτροπος υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει "αντίβαρο" στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, προκειμένου να διασφαλισθούν η κοινωνική συνοχή και οι βασικές αρχές δικαιοσύνης.


Διαβάστε περισσότερα...

Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή επιδομάτων ΟΑΕΔ
Πρέπει να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός.

Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιείται πλέον η καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους δικαιούχους του. Στο λογαριασμό αυτό, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

Με σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΔ, έχουν δοθεί οδηγίες προς τις υπηρεσίες, ώστε οι παροχές, που ήδη καταβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, θα πρέπει να επανελεγχθούν και στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εμφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο της ΕΤΕ θα λάβει έγκριση πληρωμής εφόσον προσκομίσει βιβλιάριο ΕΤΕ ή τροποποιήσει το ήδη υπάρχον, ώστε να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Επιπλέον, η διοίκηση του οργανισμού έχει δώσει εντολή να εξυπηρετούνται οι άνεργοι και να δίνονται οι απαραίτητες βεβαιώσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν στο άνοιγμα -εφόσον χρειαστεί- νέου λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα, χωρίς καμία επιβάρυνση.

To σχόλιό μας: Αυτό το σύστημα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό (χρόνια δηλαδή) και δεν είναι νέο. Φαίνεται αφορά ένταξη προγραμμάτων και επιδοτήσεων που δεν γινόταν μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό του ποσού της επιδότησης. Οι λόγοι που γίνεται αυτή η αλλαγή είναι κυρίως για μελλοντικό έλεγχο της κίνησης των χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα...

Μέχρι σήμερα η υποβολή μηχανογραφικών
Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία.

Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όλους τους υποψηφίους.

Η ημερομηνία έληγε την Τρίτη 28 Ιουνίου, αλλά λόγω των απεργιών δόθηκε παράσταση μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Όργιο σπατάλης στα Special Olympics την ώρα που η χώρα χρεοκοπεί!Ενώ νέοι και νέες δίνουν τον δικό τους αγώνα στους Special Olympics και οι θεατές χειροκροτούν τις προσπάθειες τους, την ίδια ώρα η κοινή γνώμη εξοργίζεται καθώς μέρα με την μέρα βγαίνουν νέα στοιχεία που δείχνουν όργια οικονομικής σπατάλης, σε μία περίοδο που η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, αρχικά το 2008, επί κυβερνήσεως Καραμανλή, οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν εγκρίνει το ποσό των 74, 7 εκατ. ευρώ για τους αγώνες, για να έρθει η σημερινή κυβέρνηση και να το μειώσει στα 68,7 εκατ ευρώ.
 


Από αυτά, τα 26 εκατ. προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα 5 εκατ από χορηγίες (εκ των οποίων τα 4 εκατ. από τον ΟΠΑΠ), ενώ προβλέπεται και η κάλυψη 27 εκατ. ευρώ από χορηγία σε είδος.

Δεδομένης της κρίσης, αν δεν καλυφθεί το ποσό, στο επίσημο εμπιστευτικό κείμενο γράφεται πως “... η κυβέρνηση εγγυάται την τυχόν κάλυψη του ελλείμματος στον προϋπολογισμό της οργανωτικής επιτροπής”.

Σαν να μην έφτανε το ποσό που προβλέπεται να δαπανήσει το κράτος, η επιτροπή ζητά να ενεργοποιηθεί επιπλέον “μαξιλαράκι” 2,6 εκατ ευρώ για να καλυφθεί η “μαύρη τρύπα”. Κάτι που είναι αμφίβολο αν μπορεί να το αποφύγει το Υπουργείο Υγείας, δεδομένο των υποχρεώσεων που ανακύπτουν από την σχετική σύμβαση.

Η πραγματική δαπάνη όμως θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς με βάση τη σύμβαση παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από το κράτος υποχρεωτικά:

- Όλες οι εγκαταστάσεις χωρίς χρέωση ενοικίου, ρεύματος, νερού κτλ
- Αποθήκες εφοδιασμού χωρίς ενοίκιο
- Δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπούνται -όπως γράφει η σύμβαση- για να περιοριστούν οι δαπάνες μισθοδοσίας της επιτροπής και υπάλληλοι μερικής απασχόλησης ή έργου
- Ελεύθερες μετακινήσεις όλων των διαπιστευμένων από τα ΜΜΜ
- Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ

Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός ότι ο γιος της Γιάννας Δεσποτοπούλου (προέδρου της διοργανώτριας επιτροπής των Special Olympics) αμείβεται με 93.480 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ μηνιαίο μισθό, για τη θέση του υπεύθυνου στον τομέα τεχνολογίας των αγώνων. Χρήματα τα οποία προέρχονται από τα κονδύλια των αγώνων.

Την ίδια ώρα και όπως έχει αποκαλύψει το “ΈΘΝΟΣ” της Κυριακής, η μόνη εμπειρία του ήταν η κατασκευή ιστοσελίδας και κάποιες υπηρεσίες στην οικογενειακή επιχείρηση.

Τα ερωτηματικά... συνεχίζονται, αφού το κόστος των αγώνων ξεπερνά τα 70 εκατ ευρώ, όταν οι δυο προηγούμενες διοργανώσεις κόστισαν στο Δουβλίνο 30 εκατ. ευρώ και στη Σανγκάη 36 εκατ. ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Πτυχίο ΑΕΙ σε 3 χρόνια!Στο φως έρχεται σιγά - σιγά ο νομος πλαίσιο για την λειτουργία των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που θα καταθέσει σύντομα στην Βουλή η υπουργός Παιδείας.

To πιο εντυπωσιακό μέχρι στιγμής είναι οτι, όπως γράφουν ΤΑ ΝΕΑ, μία από τις διατάξεις του νέου νόμου θα δίνει τη δυνατότητα σε όσα πανεπιστήμια ή ΤΕΙ το επιθυμούν να οργανώσουν και «γρήγορα» προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ετών, αντί τεσσάρων που είναι σήμερα, σε επιστήμες στις οποίες τα ιδρύματα κρίνουν ότι επαρκούν τα τρία έτη για την απόκτηση του πτυχίου.

Προκειμένου να γίνει εφικτό, οι πανεπιστημιακές σπουδές θα αποτιμώνται με πιστωτικές μονάδες στο πρότυπο του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και όποιος φοιτητής συγκεντρώνει 180 μονάδες (αντιστοιχούν σε τρία έτη) θα λαμβάνει πτυχίο σε συγκεκριμένες επιστήμες. Αναμένεται ότι κατ' αρχάς αρκετά ΤΕΙ θα ενδιαφερθούν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα καθώς θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χορηγώντας «γρήγορα πτυχία», εφόσον θα είναι ισότιμα με αυτά της 4ετούς διάρκειας.

Τι είναι το ECTS

Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) είναι μία αριθμητική τιμή (μεταξύ 1 και 60) η οποία αποδίδεται σε κάθε πανεπιστημιακό μάθημα για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.
Αντικατοπτρίζουν δηλαδή την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών (παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη και κατ' οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης).
Το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Στο ECTS, 60 μονάδες αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών. Συνεπώς οι 180 μονάδες αντιπροσωπεύουν σπουδές διάρκειας τριών ετών και η εφαρμογή του συστήματος εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα σπουδών με τις προβλέψεις της Συνθήκης της Μπολόνιας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο νομο πλαίσιο θα υπάρχει επίσης αξιολόγηση καθηγητών, ενω θα προβλέπεται οτι στα συμβούλια διοίκησης που θα συγκροτηθούν θα συμμετέχουν εξωπανεπιστημιακοί.


Διαβάστε περισσότερα...

Ολόκληρο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Στα 28 δισ. ευρώ ανέρχονται οι παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για το 2011 και όλα τα χρόνια εώς το 2015. Προβλέπονται μείωση δημοσίων υπαλλήλων, μείωση εξοπλιστικών δαπανών, διετής αναστολή "πόθεν έσχες". Με εφαρμοστικό νόμο θα εισαχθεί η έκτακτη εισφορά 3-7%

Ολόκληρο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα


Το "πράσινο φως" άναψε το υπουργικό συμβούλιο στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ύστερα από πολύωρη συνεδρίαση με πλήρη σύνθεση, ενώ, ήδη, κατατέθηκε στη Βουλή, ως σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Το Πρόγραμμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 28 Ιουνίου.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση να επιβληθεί επί των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Όπως διευκρίνιζαν μέλη του οικονομικού επιτελείου, η σχετική ρύθμιση θα περιληφθεί στον εφαρμοστικό νόμο και αφού προηγηθεί διαβούλευση τόσο για τον συντελεστή -που σχεδιάζεται να κυμανθεί από 3% ως 7% - όσο και για το ύψος του εισοδήματος που θα υπολογίζεται -στον κατ΄αρχήν σχεδιασμό που υπάρχει, λέγεται ότι θα αφορά εισόδημα άνω των 8.000 ευρώ- καθώς για την έκταση της χρονικής εφαρμογής του.
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ άλλων, προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για το 2011 και όλα τα χρόνια έως το 2015.


Το ποσό αυτό θα προέλθει κυρίως από τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης, τις μειώσεις των λειτουργικών δαπανών, τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσιου, την αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ, τη μείωση των αμυντικών δαπανών, τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, τη μείωση κοινωνικών δαπανών, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και άλλα μέτρα.

Τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης κατανέμονται σε 800 εκατ. ευρώ το 2011, σε 660 εκατ. ευρώ το 2012, σε 398 εκατ. ευρώ το 2013, σε 246 εκατ. ευρώ το 2014 και σε 71 εκατ. ευρώ το 2015.
Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των προσλήψεων με την εφαρμογή του κανόνα 1:10 φέτος και 1:5 το 2015, την αναστολή της χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, την αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες, τη μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, την περαιτέρω μείωση των αμοιβών για επιτροπές, τη μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος), καθώς και την εφαρμογήπρογραμμάτων εθελουσίας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και άδειας άνευ αποδοχών.

Οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν με την παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου, την εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, κ.λπ.

Η μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης αφορά μόνον το 2011 (291 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, από την κατάργηση και τη συγχώνευση των φορέων του Δημοσίου προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ φέτος, 89 εκατ. ευρώ το 2012, 102 εκατ. ευρώ το 2013, 70 εκατ. ευρώ το 2014 και 19 εκατ. ευρώ το 2015.

Η αναδιοργάνωση των ΔΕΚΟ περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων ΔΕΚΟ, την αναδιάρθρωσή τους, την πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων, τη μείωση σε δαπάνες προσωπικού, την περικοπή του μισθολογικού κόστους, την πώληση παγίων και τη μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και τις εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις.

Στις αμυντικές δαπάνες, προβλέπονται εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα κατά 800 εκατ. ευρώ και πλέον, την περίοδο 2010-2015.

Στον τομέα της υγείας, αναμένεται να επιβληθεί ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο (40 εκατ. ευρώ εφέτος).


Θα αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων με (α) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, (β) τη χρέωση των αλλοδαπών και (γ) τον περιορισμό των υπηρεσιών για ανασφάλιστους. Θα εφαρμοστεί νέος χάρτης υγείας. Θα λειτουργήσει κεντρικό σύστημα προμηθειών στα νοσοκομεία και θα γίνεται τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων. Θα λειτουργήσει ο Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Για τον εξορθολογισμό της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, προβλέπονται η επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση, η νέα τιμολογιακή πολιτική για το φάρμακο, η εισαγωγή ασφαλιστικής λίστας στα φάρμακα και η επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τον έλεγχο των χειρόγραφων συνταγών.

Σχετικά με το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου, ο στόχος είναι εισπράξεις ύψους 50 δισ. ευρώ έως το 2015, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ να εισπραχθούν έως το τέλος του 2012.

Ηδη, έχουν επιλεγεί σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων για ΔΕΠΑ ΕΑΣ, ΔΑΑ ΤΠΔ, Ελληνικό, Φάσμα Συχνοτήτων, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ Κοίτασμα Αερίου "Νότια Καβάλα", Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Δημοσίου και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ Καζίνο, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Περιφερειακά Αεροδρόμια και Λιμάνια.

Ακόμα, δημιουργείται ειδικός φορέας, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στον οποίο θα ενταχθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.(Ολόκληρος ο εφαρμοστικός νόμος σε μορφή pdf εδώ και με σχόλια εδώ για το κείμενο με τα σχόλια πηγή είναι το http://olympia.gr).

(Επίσης το μεσοπρόθεσμο σχέδιο σε μορφή pdf εδώ και η αιτιολογική του έκθεση σε μορφή pdf εδώ).

Επιστολή στήριξης από Λοβέρδο


Σημειώνεται ότι επιστολή στον πρωθυπουργό, με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί πλήρως με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, έστειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος απουσίαζε από τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκπροσωπεί την χώρα στην παγκόσμια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το AIDS.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, η απουσία του αυτή δεν θα ήθελε να του αποκλείσει τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη τ
ης απόφασης για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.
Πηγή: http://www.ethnos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Η κομματική πειθαρχία στραγγαλίζει την ουσία της πολιτικής»Η δήλωση του Π. Κουρουμπλή μετά την καταψήφιση.

Στο πνεύμα της ομιλίας του που προηγήθηκε της ονομαστικής ψηφοφορίας, κινείται και η δήλωση του Παναγιώτη Κουρουμπλή αφού πλέον είχε «μαυρίσει» το μεσοπρόθεσμο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας είχε δηλώσει ότι «πάνω από όλους μας είναι η πατρίδα και η κοινωνία και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα».

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση του κ. Κουρουμπλή:

«Πατριωτισμός κατά την αντίληψή μου είναι η σύγκρουση με την κοινωνική αδικία που δημιουργείται από την άνιση κατανομή των βαρών της κρίσης.

Η απαξίωση των βουλευτών στη συνείδηση του λαού είναι αποτέλεσμα μιας στυγνής λογικής, της περίφημης κομματικής πειθαρχίας που στραγγαλίζει την ουσία της πολιτικής.

Το πατριωτικό και κοινωνικό καθήκον απέναντι στον τόπο και την κοινωνία είναι η στάση μου αυτή».


Διαβάστε περισσότερα...

Kάθε μέρα κερδίζει και έναν διαγωνισμόΔεν μπορεί να πιστέψει την τύχη της η 51χρονη Liz.

Εκατοντάδες δώρα έχει κερδίσει από τον Οκτώβριο η 51χρονη Liz Denial από το Nottingham, η οποία συμμετέχει σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς και βλέπει κάθε φορά το όνομά της στη λίστα των νικητών!

Η Liz πάσχει από ινομυαλγία, μια μυϊκή ασθένεια που την αναγκάζει να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να σταματήσει να δουλεύει ως υπάλληλος τράπεζας. «Η επιβίωσή μου στηρίζεται στους διαγωνισμούς γιατί πλέον δεν μπορώ να δουλεύω και το αμαξίδιο είναι πολύ ακριβό για να το συντηρώ» λέει η 51χρονη.

Η Liz έχει κερδίσει από τηλεοράσεις LCD, X-boxes, ipods και εκατοντάδες καλλυντικά και καθαριστικά για το σπίτι, μέχρι διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Κένυα. Κατάφερε επίσης να κερδίσει 16.500 λίρες στο τηλεπαιχνίδι «Deal or No Deal».

«Κάποιες φορές τσιμπάω τον εαυτό μου για να δω αν είναι αλήθεια. Ίσως είναι κάρμα γιατί εξαιτίας της κατάστασής μου, περνάω περιόδους με πολύ πόνο» λέει στην Daily Mail η Liz.


Διαβάστε περισσότερα...

Πράξη ανθρωπιάς από τον Κ. ΜαργαρίτηΕθελοντής στους Παγκόσμιους Αγώνες ΄΄ SPECIAL OLYMPICS΄΄, που θα γίνουν στην Αθήνα δήλωσε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ο οποίος τόνισε πως οι αγώνες αποτελούν τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στο κόσμο, στο χώρο της διανοητικής αναπηρίας, ένα αληθινά ξεχωριστό και πολλαπλά ωφέλιμο γεγονός για την Ελλάδα.

«Είμαι ένας αγανακτισμένος πολίτης και ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες μου να διοχετεύσουμε την ενέργειά μας στο αναπηρικό κίνημα. Να πούμε όχι στην εσωστρέφεια, να φωνάξουμε ναι στην ίση συμμετοχή».

Ο Κ. Μαργαρίτης σημειώνει πως οι πολιτικοί της πατρίδας μας οφείλουν να γίνουν πιο άμεσοι και να πρωταγωνιστούν στα μεγάλα γεγονότα της χώρας.

«Η κ. Γιάννα Δεσποτοπούλου και οι συνεργάτες της, δίνουμε έναν ωραίο αγώνα για να προωθήσουμε το σύγχρονο, ευρωπαϊκό, ανθρώπινο πρόσωπο της Ελλάδας μας, υπογραμμίζει ο γνωστός δημοσιογράφος.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο κ. Μαργαρίτης θα ασχολείται τον τομέα των Διεθνείς Σχέσεις των Special Olympics και θα έχει υπό την ευθύνη του τους Προέδρους και τους VIP των αποστολών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες.

«Είναι μια ευχάριστη πρόκληση για μένα και θα ήθελα να προσκαλέσω και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της χώρας να συστρατευθεί εθελοντικά όπου αυτό αισθάνεται καλά. Να μην φοβηθούν τη δράση και τη συμμετοχή. Δημιουργικά και συνθετικά θα αλλάξουμε τη χώρα».

Ο Κ. Μαργαρίτης κατά την περίοδο που διοικούσε τον ΟΕΕΚ, είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αναπηρικό κίνημα.

«Να δούμε κατάματα τους ανάπηρους και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν τις πόλεις και τα στάδια ευκολοπροσβάσιμα.
Η ιδέα του παγκόσμιου αθλητισμού είναι μοναδική».

Στην ερώτηση αν η οικονομική κρίση θα επηρεάσει τους αγώνες ο κ. Μαργαρίτης ξεκαθαρίζει πως με λίγα χρήματα και πολύ μεράκι, μπορούν να διοργανωθούν πολύ καλοί αγώνες, σημειώνοντας πως καθοριστικό ρόλο στην άρτια διοργάνωση θα παίξουν οι εθελοντές.

«Ας ξεχάσουμε παλιές λογικές που δαπανούσαμε εκατοντάδες εκατομμυρίων για μεγάλα διεθνή γεγονότα. Προέχει η σωτηρία και η υστεροφημία της χώρας. Οι δημιουργικές δυνάμεις από τις πλατείες ας έρθουν κοντά μας στα Special Olympics.
Νοιώθω ήδη πρωταθλητής με τους πρωταθλητές».

Η Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics με επιστολή της ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη για τη στήριξη των ξεχωριστών αγώνων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο, στο χώρο της διανοητικής αναπηρίας, ένα αληθινά ξεχωριστό και πολλαπλό ωφέλιμο γεγονός για τις χώρες που τους φιλοξενούν.
«Η πολιτιστική και ανθρωπιστική διάσταση των ειδικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics, προσδίδουν στη διοργάνωση πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα, το ρόλο ενός αποτελεσματικού καταλύτη για κοινωνική αλλαγή με στόχο την κατανόηση και αποδοχή των ατόμων με διανοητική αναπηρία, αλλά και κάθε τι του διαφορετικού», σημειώνεται στην ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννα Δεσποτοπούλου.

Ο Κωνσταντίνος Μαργαίτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης- ΗΠΑ. Είναι δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία σε ομογενειακά μέσα και σε εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδος. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ το 2007 και έχει διοικήσει με επιτυχία μεγάλους κρατικούς οργανισμούς.Είναι Επίτιμος Δημότης των πόλεων Austin και Travis County των Η.Π.Α.

Επίσης είναι ο Συγγραφέας του πολιτικού – τεχνοκρατικού βιβλίου «Με άλλη Ματιά…» από τον εκδοτικό οίκο «Εξάντας»

Είναι ο πρώτος πολιτικός που θα είναι εθελοντής στους παγκόσμιους αγώνες Special Olympics – Αθήνα 2011.


Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

«Από την τσέπη μας ή εκτός»Μετά την αφαίρεση των Μεσογειακών Αγώνων έρχεται ακόμη ένα… καμπανάκι κινδύνου να χτυπήσει και αυτή τη φορά των αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εδώ και καιρό, αλλά δεν τον ακούει κανείς.

Τελεσίγραφο έστειλε στον Γιώργο Φουντουλάκη, η Οργανωτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης ατόμων με αναπηρία, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, ότι αν δεν στείλει τα χρήματα, έως και αύριο (Τρίτη) το αργότερο την Τετάρτη (15/6) για την κάλυψη της ελληνικής αποστολής (διατροφή, παραμονή κ.λπ) δεν θα μπορούν οι Έλληνες αθλητές να πάρουν μέρος στη διοργάνωση.

Το Onsports επικοινώνησε με τον Γιώργο Φουντουλάκη, ο οποίος ήταν πραγματικά απογοητευμένος: « Το πρόβλημα υπάρχει, γιατί δεν έχουμε ακόμη εκταμιεύσει το ποσό της πρώτης δόσης, από την επιχορήγηση της ΓΓΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιες Ομοσπονδίες έχουν εκταμιεύσει την 3η και πάνε για την 4η δόση και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε την 1η. Το δικαίωμα της υπογραφής το έχει πάρει ο Αηδόνης από τον Μάρτιο και έχουμε Ιούνιο και δεν έχουμε πάρει δραχμή. Αναγκάστηκα να ζητήσω από τα παιδιά να βάλουν τα έξοδα από την τσέπη τους, για να μην χάσουν τη χαρά του να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη διοργάνωση».

Ο πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής αναφέρθηκε και στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics, που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα, σε λίγες ημέρες: «Έδωσαν 28 εκατομμύρια ευρώ, σε καιρούς χαλεπούς, για μια διοργάνωση που δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πρόκειται για γιορτή. Να δώσουμε χαρά και σε αυτά τα παιδιά, αλλά να υπάρχει και ισότιμη μεταχείριση των χρημάτων της Πολιτείας, στον ευαίσθητο χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Με τους Μεσογειακούς Αγώνες να έχουν αφαιρεθεί από τη χώρα μας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωφών στον αέρα και αυτό, να δίνουμε 28 εκατομμύρια. Με τελετές λήξης και έναρξης, που θα στοιχίσουν 5-6 εκατομμύρια ευρώ, για μια γιορτή, που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό είναι πολλά».

Ο Γιώργος Φουντουλάκης ανέφερε και την ακύρωση των πανελληνίων πρωταθλημάτων: «Αναγκαστήκαμε και αναβάλλαμε επ’ αορίστου όλα τα πρωταθλήματα. Ήταν να γίνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στη Θεσσαλονίκη, το πανελλήνιο Τοξοβολίας και το Γκολ Μπολ επίσης στη Θεσσαλονίκη και δεν θα γίνει κανένα λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Πρέπει να γίνεται μια πιο ακριβοδίκαιη μεταχείριση στα χρήματα που δίνει το κράτος. Αυτή τη στιγμή το άνοιγμα της Ομοσπονδίας προς τρίτους ανέρχεται στο ποσό των 735.000 ευρώ κα δεν ξέρουμε πως θα τα καλύψουμε. Έχουν πει ότι θα πάρουμε 1.450.000, αλλά αν συμβεί το οτιδήποτε πως θα καλύψουμε τα χρέη μας. Αυτό είναι και το παράπονο μας».


Διαβάστε περισσότερα...

Τι συγκίνησε την Πρωτοψάλτη;Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είναι ευαίσθητη και αυτό το απέδειξε με τη συμμετοχή της στα Special Olympics. Η τραγουδίστρια μάλιστα έχει έρθει κοντά με τα παιδιά που θα πάρουν μέρος και δείχνει ιδιαίτερα συγκινημένη με μια αθλήτρια.

«Η Όλγα Δασούρα, η οποία πάσχει από διανοητική αναπηρία και, όταν ήταν 6 χρόνων, οι γιατροί διέγνωσαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να περπατήσει ή να μιλήσει. Κι όμως, εκείνη, που ''αντιμετωπιζόταν'' ως χαμένη υπόθεση, είναι σήμερα αθλήτρια της κολύμβησης, της ρυθμικής και της σύγχρονης κολύμβησης. Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τους ανθρώπους των Special Olympics, που πίστεψαν στο παιδί αυτό και της έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές της ικανότητες».


Πηγή: http://www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανοχύρωτοι και ξεκρέμαστοι οι εργαζόμενοι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

«Για τα κέρδη τους σκοτώνουν τους εργάτες και τα υπουργεία τους κάνουνε τις πλάτες», γράφει το πανό των εργαζομένων στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη

Η οργάνωση της παραγωγής με γνώμονα το κέρδος και το καπιταλιστικό κράτος δημιουργούν ένα εγκληματικό περιβάλλον για την ίδια τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων


Ο «Ρ» συνεχίζει και σήμερα την προσπάθεια να «φωτίσει» τη σύνθετη επιβάρυνση της υγείας του εργαζόμενου από τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζεται. Ολα επιβεβαιώνουν ότι το πετσόκομμα της λίστας των ΒΑΕ που προωθεί η κυβέρνηση δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία». Ερχεται να συμπληρώσει μια σειρά παρεμβάσεις με τις οποίες καταργούνται ρυθμίσεις που περιορίζουν την έκθεση των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες. Πολλαπλασιάζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις απειλές από ένα εργασιακό περιβάλλον που, σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες της «ανταγωνιστικότητας», φθείρει ανεπανόρθωτα την εργατική δύναμη και αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως εξάρτημα που όταν χαλάσει, απλά, αντικαθίσταται.


* * * * *

Εντελώς ανοχύρωτοι μπροστά στη φθορά της υγείας τους και στις επαγγελματικές ασθένειες βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Από τη μία η καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής, όπου ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται σαν «κόστος», άρα και η προστασία της υγείας και της ζωής του. Από την άλλη, το καπιταλιστικό κράτος που νομοθετεί για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και στέκεται με εγκληματική απαξίωση απέναντι στους εργαζόμενους που σακατεύονται στους τόπους δουλειάς. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις από το 2003 έχει ξεκινήσει το ΙΚΑ να καταγράφει τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών και από τότε μέχρι το 2009 έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω επαγγελματικής ασθένειας μόλις 112 άτομα. Δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση και παρακολούθηση επαγγελματικών ασθενειών στην πρωτοβάθμια υγεία ή στα νοσοκομεία. Οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις, ενώ οι γιατροί Εργασίας κι οι τεχνικοί Ασφαλείας είναι εξαρτημένοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ή των ιδιωτικών ΕΞΥΠΠ. Οι γραπτές εκθέσεις του επαγγελματικού κινδύνου είναι τυπικές «εκθέσεις ιδεών». Η επαγγελματική ασθένεια αναγνωρίζεται από το ασφαλιστικό ταμείο μόνο όταν η βλάβη στον εργαζόμενο φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί πλέον να εργαστεί, ενώ ένας νέος «Γολγοθάς» ξεκινάει για τον εργαζόμενο μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.


Ο «Ρ» μίλησε με τον Σπύρο Δρίβα, γιατρό Εργασίας, για την κατάσταση που επικρατεί όσον αναφορά την καταγραφή, την πρόληψη, την αναγνώριση και την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου. Οπως εξηγεί, η καλύτερη πρόληψη είναι η αλλαγή των συνθηκών και των σχέσεων εργασίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, κρίσιμο και για τις οικογένειές τους. Η προστασία της υγείας και της ζωής του εργαζόμενου πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή της πάλης του εργατικού - λαϊκού κινήματος, να γίνει υπόθεση των συνδικάτων και των προοδευτικών επιστημόνων. Πάλη που θα πρέπει να στοχοποιεί τον τρόπο που οργανώνεται η παραγωγή, δηλαδή με γνώμονα τα καπιταλιστικά κέρδη.Ως επαγγελματική ασθένεια ορίζεται επιστημονικά κάθε βλάβη που προκαλείται από την έκθεση του εργαζόμενου στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος και μειώνει ή καταργεί την ικανότητά του προς εργασία. Ο παραπάνω επιστημονικός ορισμός δε σημαίνει τίποτα χωρίς τον «ασφαλιστικό ορισμό», δηλαδή την ασφαλιστική αναγνώριση και κάλυψη της επαγγελματικής ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα. Γιατί μόνο τότε θα έχει ο εργαζόμενος την αναγνώριση και την κάλυψη. Ωστόσο, όταν μιλάμε για ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα που θα αναγνωρίζει την επαγγελματική ασθένεια, εννοούμε αποκλειστικά το ΙΚΑ, καθώς αν και από το 1993 ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών του ΙΚΑ γίνεται εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών και άρα αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτό στην πράξη δεν ισχύει.
Η λίστα του ΙΚΑ

Στην Ελλάδα, ισχύει η λίστα του ΙΚΑ όπως καταρτίστηκε το 1979 και περιλαμβάνει 52 επαγγελματικές ασθένειες. Η λίστα είναι ένας κλειστός κατάλογος. Δηλαδή, καθορίζει την επαγγελματική ασθένεια - π.χ. βαρηκοΐα - τον παράγοντα που την προκαλεί (π.χ. έκθεση σε θόρυβο) και σε ποιες βιομηχανίες ο εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος σε αυτόν τον βλαπτικό παράγοντα. Αν κάποιος εργαζόμενος που δουλεύει σε μια άλλη - εκτός καταλόγου - βιομηχανία προσβληθεί από αυτήν την ασθένεια, δεν αναγνωρίζεται ως επαγγελματική. Θα μπορούσε να ισχύει η έννοια του μεικτού καταλόγου, δηλαδή να υπάρχει και η δυνατότητα μια ασθένεια - από την ιατρική και επιστημονική πρακτική, τη βιβλιογραφία κ.λπ. - να αναγνωρίζεται ως επαγγελματική κι ας μην υπάρχει στον κατάλογο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πόσο μάλλον, που στην πραγματικότητα ακόμη και αν κάποιος εργαζόμενος έχει αποδεδειγμένα προσβληθεί από ασθένεια που είναι εντός καταλόγου, σπάνια αυτή αναγνωρίζεται από το ΙΚΑ εντελώς ως επαγγελματική.

Τέλος, υπάρχει και ο ευρωπαϊκός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος περιλαμβάνει περίπου 200 ασθένειες. Η Ελλάδα τυπικά έχει εναρμονιστεί με αυτόν, όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι απλά η ύπαρξη, ακόμα και ο εμπλουτισμός, της λίστας των επαγγελματικών ασθενειών. Το ζήτημα είναι, ότι ο εργαζόμενος σε επίπεδο καπιταλιστικής παραγωγής και καπιταλιστικού κράτους αντιμετωπίζεται σαν κόστος και όχι ως ο παραγωγός πλούτου, που στην πραγματικότητα είναι. Ετσι, κράτος και εργοδότες έχουν φροντίσει όλο το πλαίσιο να «λειτουργεί» με τέτοιο τρόπο που να μην αναγνωρίζεται σχεδόν ποτέ η επαγγελματική ασθένεια ή να αναγνωρίζεται όταν ο εργαζόμενος είναι πλέον εντελώς ανίκανος να εργαστεί.
Το «κόστος» του εργαζόμενου

«(...) το κόστος σήμερα των εργατικών ατυχημάτων ξεπερνάει τα 42 δισ. (σ.σ. δραχμές) για το ΙΚΑ, εκτός από το ότι δεν έχουν προσμετρηθεί ακόμη το κόστος των επαγγελματικών νοσημάτων και ο χαρακτηρισμός τους, με αποτέλεσμα να αποφεύγει την ταλαιπωρία ο ασφαλισμένος για τη συνταξιοδότησή του και προτιμάει το δρόμο της κοινής νόσου». Αυτά τα λόγια ανήκουν στον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, Γ. Σολωμό. Αφού έχει υπολογίσει και αναφέρει το «κόστος» των εργατικών «ατυχημάτων» λέει ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν (!) να αναγνωρίζεται η ασθένειά τους ως κοινή. Στην πραγματικότητα εξαναγκάζονται.

Το ΙΚΑ το συμφέρει να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά νοσήματα σαν κοινά νοσήματα, γιατί στο κοινό νόσημα το ΙΚΑ πληρώνει λιγότερο απ' ό,τι στην επαγγελματική ασθένεια (π.χ. το κοινό νόσημα ασφαλίζεται από την τρίτη μέρα και μετά, η επαγγελματική ασθένεια από την πρώτη μέρα. Στο κοινό νόσημα ο εργαζόμενος πληρώνει ένα μέρος της φαρμακευτικής αγωγής, στην επαγγελματική ασθένεια δεν πληρώνει τίποτα).

Η αναγγελία της επαγγελματικής ασθένειας μπορεί να γίνει στον ασφαλιστικό φορέα από κάθε γιατρό ή από τον γιατρό Εργασίας μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, το ΙΚΑ πάει στον εργοδότη και ελέγχει αν όντως ο εργαζόμενος εργάζεται εκεί και αν η ασθένεια και το είδος της εργασίας περιλαμβάνονται στη λίστα. Ο εργαζόμενος περνάει από την υγειονομική επιτροπή, η οποία κρίνει το ποσοστό αναπηρίας του, δηλαδή το ποσοστό ανικανότητας προς εργασία (π.χ. 30% αναπηρία σημαίνει 30% ανικανότητα προς εργασία). Με 50% - 67% αναπηρία ο εργαζόμενος παίρνει το 50% της σύνταξης, με 67% - 80% αναπηρία παίρνει το 75% της σύνταξης και με αναπηρία πάνω από 80% συνταξιοδοτείται πλήρως, ανεξάρτητα από τα ένσημα που έχει συμπληρώσει. Την τελική απόφαση για το ποσοστό αναπηρίας την παίρνει ο διοικητής του παραρτήματος του ΙΚΑ κατόπιν πρότασης των υγειονομικών επιτροπών. Στην πραγματικότητα, ελάχιστοι από όσους δικαιούνται παίρνουν τελικά την αναπηρική σύνταξη.
Ανύπαρκτη η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών

Ουσιαστικά καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών δεν υπάρχει. Τα υπάρχοντα, ελάχιστα στοιχεία αφορούν μόνο αναγγελίες που γίνονται στο ΙΚΑ, όπου απευθύνονται οι ασφαλισμένοι για χορήγηση σύνταξης. Αυτή η καταγραφή δεν περιλαμβάνει όσους προσφεύγουν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπου δεν υπάρχει σύστημα αναγγελίας Επαγγελματικών Νόσων από τους υγειονομικούς σχηματισμούς και τους ιατρούς καθώς και από τα νοσοκομεία. Επιπλέον, η καταγραφή άρχισε μόλις το 2003. Αν συνυπολογιστεί η «μαύρη», ανασφάλιστη εργασία, αλλά και το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος επιλέγει συχνά τη νομική οδό - και όχι την αναγγελία στο ΙΚΑ - μήπως αποσπάσει από τον εργοδότη κάποια αποζημίωση, τότε η καταγραφή είναι πέρα από κάθε πραγματικότητα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ «για το έτος 2009 καταγράφηκαν 19 περιπτώσεις επαγγελματικών νόσων»! Από αυτές οι 14 αφορούσαν επανεξέταση παλιότερου αιτήματος και μόλις 5 ήταν τα νέα περιστατικά. Από το 2003 που έχει ξεκινήσει η καταγραφή και επεξεργασία των επαγγελματικών νόσων έως και το 2009 έχουν καταγραφεί μόλις 112 διαφορετικές περιπτώσεις νοσούντων, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ. Ωστόσο, έχει μια αξία να αναφερθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των περιπτώσεων. Συνοπτικά από αυτές τις 112 περιπτώσεις προκύπτει:
  • Η μέση ηλικία που για τελευταία φορά εξετάστηκαν από επιτροπή είναι 57,9 έτη.
  • Η μέση ηλικία πρώτης διάγνωσης είναι 51,1 έτη, ο μέσος χρόνος παρακολούθησης είναι 6,8 έτη.
  • 99 (88,4%) είναι άνδρες και 13 (11,6%) είναι γυναίκες.
  • Ως επί το πλείστον είναι ανειδίκευτοι εργάτες (42%) και ειδικευμένοι τεχνίτες (40,2%).
  • Οι μεταποιητικές βιομηχανίες (49,1%) και οι κατασκευές (31,3%) είναι οι βασικές οικονομικές δραστηριότητες που απασχολήθηκαν.
  • Οι περισσότεροι διαγνώσθησαν με αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (33,9%), μολυβδίαση (13,4%) και άσθμα (11,6%).
  • Οι χημικοί παράγοντες (ανόργανες ενώσεις) και οι βιομηχανικοί παράγοντες (υλικά και προϊόντα) είναι οι συνηθέστεροι αιτιολογικοί παράγοντες έκθεσης στη νόσο και τα κατασκευαστικά - οικοδομικά υλικά το κυριότερο προϊόν έκθεσης στη νόσο με 39,3% , 21,4% και 31,3% αντίστοιχα.
  • Η φθορά της υγείας δεν «αποζημιώνεται»

Όπως εξηγεί ο Σπ. Δρίβας, πολύ σημαντικό είναι το εξής: Η φθορά της υγείας του εργαζόμενου δεν υπολογίζεται πουθενά, πολύ δε περισσότερο δεν «αποζημιώνεται». Πρώιμη φθορά της υγείας είναι η σωματική και ψυχική καταπόνηση του εργαζόμενου. Η πρώιμη φθορά της υγείας, είναι η ασθένεια που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, ωστόσο μειώνει την ικανότητα προς εργασία. Το ΙΚΑ μόνο συνταξιοδοτεί, δεν δίνει επίδομα ανικανότητας προς εργασία. Δηλαδή, σε έναν εργαζόμενο που διαπιστωθεί 30% αναπηρία από επαγγελματική ασθένεια, δεν δίνεται κάποιο επίδομα. Μπορεί να μην είναι για συνταξιοδότηση, αλλά πρέπει να καλυφθεί κάπως αυτό το ποσοστό «ανικανότητας προς εργασία».

«Ακόμη όμως και να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενος από το ΙΚΑ λόγω επαγγελματικής ασθένειας που προκάλεσε αναπηρία, "αποζημιώνεται" από χρήματα που έχει δώσει κι αυτός ο ίδιος ενώ το "κουσούρι" του το έχει προκαλέσει ο εργοδότης, οι συνθήκες εργασίας. Θα έπρεπε να υπάρχει 100% εργοδοτική ευθύνη, δηλαδή ο εργοδότης να πληρώνει έξτρα ασφάλιστρο ανάλογα με την επικινδυνότητα της εργασίας και με αυτά τα χρήματα να καλύπτει το ταμείο τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες», υπογραμμίζει.
Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Η εκτίμηση και η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου είναι η δουλειά του γιατρού Εργασίας και του τεχνικού Ασφάλειας της κάθε επιχείρησης, αλλά και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Όπως εξηγούν οι σχετικοί επιστήμονες, η γενική θεώρηση είναι πως ο εργαζόμενος είναι υγιής και αρρωσταίνει, γιατί είναι εκτεθειμένος στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Οπως αρρωσταίνει από τον ιό της γρίπης και εκδηλώνει γρίπη, έτσι αρρωσταίνει κι από τον χημικό παράγοντα, από την υψηλή θερμοκρασία, από τη σκόνη κ.λπ., γιατί είναι εκτεθειμένος μέσα στο χώρο εργασίας. Οι γιατροί Εργασίας και οι τεχνικοί Ασφάλειας πρέπει να εντοπίσουν αυτούς τους βλαπτικούς παράγοντες, την επίδρασή τους στην υγεία και να προτείνουν μέτρα πρόληψης, μείωσης, ελαχιστοποίησης των βλαπτικών παραγόντων, μέτρα πρόληψης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 17/96), ο εργοδότης πρέπει να έχει στα χέρια του τη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, ώστε να γνωρίζει τους κινδύνους και ποια είναι η επίδρασή τους στην υγεία των εργαζομένων και τι μέτρα έχουν παρθεί ή πρέπει να παρθούν για να μετριαστούν οι κίνδυνοι.

«Θεωρητικά θα έπρεπε να γίνονται εκτιμήσεις, μετρήσεις και μελέτες ανά βιομηχανία, ανά θέση εργασίας, ανά κλάδο, να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα και να προκύψει μια συνολική εκτίμηση για κάθε επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, η γραπτή έκθεση του επαγγελματικού κινδύνου έχει εκφυλιστεί και είναι μια έκθεση ιδεών χωρίς ιατρικό έλεγχο, χωρίς μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων, αλλάζοντας απλά το όνομα της βιομηχανίας», λέει στον «Ρ» ο Σπ. Δρίβας. Εξάλλου, οι γιατροί Εργασίας και οι τεχνικοί Ασφαλείας είτε είναι υπάλληλοι της επιχείρησης, είτε έχουν άλλη επαγγελματική σχέση εξάρτησης μαζί του ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι υπάλληλοι των ιδιωτικών ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης), δηλαδή έχουν «πάνω από το κεφάλι τους» και τον εργοδότη - ιδιοκτήτη της ΕΞΥΠΠ και τον επιχειρηματία - πελάτη. Οι Επιθεωρήσεις παίρνουν στα χέρια τους αυτήν την «εκτίμηση» αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα επαλήθευσής της.
«Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Πώς θα τεκμηριώσεις την έκθεση στον κίνδυνο; Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου, μελέτες, τίποτα. Οπότε αν πω εγώ ότι είμαι εκτεθειμένος στο θόρυβο μπορεί να είμαι, μπορεί και να μην είμαι και αυτό το θολό τοπίο δημιουργεί παραθυράκια που στην πράξη το χρησιμοποιούν ενάντια στον εργαζόμενο», συμπληρώνει.


Διαβάστε περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε η 3η Διακρατική Συνάντηση Grundtvig στο ΚιλκίςΠραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 5 έως 8 Ιουνίου, η τρίτη διακρατική συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια βίου μάθηση» που υλοποιεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ».

Εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του σχεδίου «Καινοτόμες προοπτικές στις μαθησιακές δυσκολίες».

Ήδη έχει δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση www.ipild.old.org , στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να αντλήσουν διάφορο υλικό σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τα πρώτα συμπτώματα, τρόπους αντιμετώπισης αλλά και τη σχετική νομοθεσία. Την παρούσα χρονική στιγμή, η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς καθώς καθημερινά προστίθενται νέες πληροφορίες.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης προκειμένου να ενημερωθούν για την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα της ειδικής αγωγής. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι στη Ρουμανία και την Ιταλία δεν υπάρχουν σχολεία ειδικής αγωγής καθώς τα άτομα με αναπηρία είναι ενταγμένα σε τμήματα της τυπικής εκπαίδευσης. Αντίθετα στη Γερμανία οι σχολικές μονάδες τυπικής και ειδικής αγωγής συλλειτουργούν στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τέλος στο περιθώριο της συνάντησης, η ομάδα ξεναγήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο αυτό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ» οφείλει να ευχαριστήσει όλες τις δομές της ειδικής αγωγής για την άψογη συνεργασία τους καθώς και το Επιμελητήριο Κιλκίς για τη φιλοξενία των διεργασιών στις κτιριακές του εγκαταστάσεις.


Διαβάστε περισσότερα...

Τα μέτρα σοκ του εφαρμοστικού νόμου...

Για τα πιο σκληρά μέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη φορολογία, που έχουν ανακοινωθεί ποτέ έκαναν λόγο οι ειδικοί.

Δεν λείπει η περιγραφή των ανατροπών σε εργασιακές σχέσεις (ενίσχυση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μειωμένοι κατά 20% μισθοί για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας 18 έως 25 ετών κτλ).

Μάλιστα προκύπτει ότι αυστηροποιούνται και οι προϋποθέσεις για την επιδότηση και οικονομική ενίσχυση των ανέργων.

* Πόσο θα κοστίσει η έκτακτη εισφορά σε εισοδήματα και η επιβολή τέλους επιτηδεύματος

* Αυξημένα κατά 10% τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

* Νέα κλίμακα φορολογίας μετά τη μείωση του αφορολόγητου στα 8.000 ευρώ

* Μέχρι το τέλος του 2011 παρατείνεται το πάγωμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

* Αυξημένη κατά 5-6 λεπτά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές

* Αύξηση κατά μέσο όρο 70% στα τεκμήρια διαβίωσης, φοροεπιδρομή στην ακίνητη περιουσία

* Κατάργηση φοροαπαλλαγών για ιατρικά έξοδα, στεγαστικά και εισφορές στα ταμεία

* Βόμβες για εργασιακές σχέσεις και ασφαλιστικά δικαιώματα στον εφαρμοστικό νόμο

* «Μαχαίρι» στις προσλήψεις και εισαγωγή της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο

Οι βασικές διατάξεις

* Τη σύσταση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποίηση ακινήτων)

* Τη θέσπιση της «ωρίμανσης» και της «επενδυτικής ταυτότητας» των ακινήτων του Δημοσίου και τον θεσμό της «επιφάνειας»

Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως πώληση, παραχώρηση, τιτλοποίηση απαιτήσεων κτλ.

Επίσης, στο κεφάλαιο Β΄ του εφαρμοστικού νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την «πολεοδομική ωρίμανση και επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακτινήτων για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του κράτους».

Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 50 χρόνια.

* Τα πρωτοφανή φορολογικά μέτρα (μείωση αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ, έκτακτη εισφορά, τεκμήρια διαβίωσης, τέλος επιτηδεύματος, μείωση αφορολογήτου ορίου ΦΑΠ στα 200.000 ευρώ, αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 10%, κ.λπ.)

- μείωση αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ
- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις

- Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων στο 25% του εισοδήματος για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου

- Μειώνεται η έκπτωση φόρου στο 10% από το 20% για τους τόκους των δανείων για ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

- Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης κατά μέσο όρο 70%

- Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%.

- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές κολύμβησης κτλ.

- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την περιοχή.

- Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.

* Τον περιορισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο (εφέτος 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις και από 1/1/12- 1/1/15 μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις)

* Τον περιορισμό του αριθμού των συμβασιούχων (εφέτος οι συμβάσεις θα μειωθούν κατά 50% σε σχέση με το 2010 και κατά 10% ανά έτος έως το 2015)

* Τη θέσπιση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο

* Την αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ του πλεονάζοντος προσωπικού από φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται

* Την ειδική εισφορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ειδική εισφορά επικουρικής ασφάλισης και την ειδική εισφορά για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

* Τα νέα κριτήρια για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας

* Τη διευθέτηση της υπερωριακής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων για τους νέους 18- 25 ετών (μείωση αποδοχών έως 20%)

* Τις ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση

* Το ειδικό τέλος για τους χώρους καπνιζόντων στα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης

* Την αναστολή των πλειστηριασμών από τις τράπεζες έως 31/12/2011 για απαιτήσεις έως 200.000 ευρώ.Πηγή: http://www.xanthionline.com


--------------------


Σκληρά μέτρα περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματοςπου δόθηκε στη δημοσιότητα. Μεταξύ αυτών, μείωση του αφορολόγητου στα 8.000 ευρώ, έκτακτη κλιμακωτή εισφορά, επιβαρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλαγές στο εργασιακό τοπίο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ιδρύεται επίσης Ταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

"Συγγνώμη, λάθος"..

Αναδίπλωση της κυβέρνησης, ως προς την επιστροφή του μπόνους αποδείξεων άνω των 300 ευρώ, με τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο να μιλά για "νομοτεχνική παρεξήγηση". Σύμφωνα με το κείμενο του εφαρμοστικού, οι φορολογούμενοι καλούνταν να επιστρέψουν στην εφορία τη διαφορά, αν η επιστροφή τους ξεπερνούσε τα 300 ευρώ, μέσω της έκτακτης εισφοράς. Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών, σε συνέντευξη στο Alter, μίλησε για "λάθος" και τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Επαχθή φορολογικά μέτρα

Βάσει του εφαρμοστικού νόμου μειώνεται το αφορολόγητο στα 8.000 ευρώ, εξαιρουμένων των νέων ηλικίας ως 35 ετών, των συνταξιούχων άνω των 65 και των ΑΜΕΑ. Επίσης επιβάλλεται κλιμακωτά έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.  Η κλίμακα προβλέπει χαμηλότερο αφορολόγητο όριο το οποίο πλέον είναι 200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας από 400.000 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Παράλληλα αλλαγές υπάρχουν και στους φορολογικής συντελεστές για τον υπολογισμό του ΦΑΠ.

Έρχονται επίσης αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης με έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές κολύμβησης κτλ. Τέλος, καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την περιοχή.

"Μαχαίρι" μπαίνει και σε φοροαπαλλαγές, μεγαλύτερο για όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας

Σημειώνεται ότι  πρώτο κεφάλαιο του νόμου θα περιλαμβάνει το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, που θα διοικείται από 5μελές συμβούλιο. Θα συμμετέχουν και δύο παρατηρητές εκ μέρους των εταίρων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ως προς την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων, προβλέπεται απευθείας παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όπως επίσης και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και πενήντα έτη.

Σκληρά μέτρα για εργαζόμενους και συνταξιούχους

Σκληρά μέτρα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μεταξύ αυτών, ειδική εισφορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας, ειδική εισφορά επικουρικής ασφάλισης και ειδική εισφορά για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στον ιδιωτικό τομέα, θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή και η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 χρονών με μισθό έως και 20% από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.

Περιορισμός του προσωπικού του Δημοσίου

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, περιορισμός των προσλήψεων στο Δημόσιο (εφέτος 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις και από 1/1/12- 1/1/15 μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις). Επίσης, περιορισμός του αριθμού των συμβασιούχων (εφέτος οι συμβάσεις θα μειωθούν κατά 50% σε σχέση με το 2010 και κατά 10% ανά έτος έως το 2015), θέσπιση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο καιαξιολόγηση από το ΑΣΕΠ του πλεονάζοντος προσωπικού από φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται.

"Φωτιά" σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Με το νομοσχέδιο, ανεβαίνει η τιμή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα δύο προϊόντα. Μάλιστα προβλέπεται ότι σταδιακά και μέχρι τις 31/12/2013 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα εξισωθεί στα επίπεδα του 80% του σημερινού ειδικού φόρου του πετρελαίου κίνησης.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 13% σε 23% για τα προϊόντα εστίασης από την 1/9/2011 και αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνά που σημαίνει αύξηση της τιμής των τσιγάρων.
 
Προβλέπεται επίσης αναστολή των πλειστηριασμών από τις τράπεζες έως 31/12/2011 για απαιτήσεις έως 200.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.nooz.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Κατάθεση πρότασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» από το Σύλλογο βηματίΖΩΣτο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 36 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», προτίθεται να καταθέσει πρόταση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ».

Η πρόσκληση αφορά Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Ενώσεις και Επαγγελματικές οργανώσεις με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ.

Ο Σύλλογος είναι πιστοποιημένος ήδη από το 2010 ως επαρκής για τη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 1429:2008 του ΕΛΟΤ και ελέγχεται κατά διαστήματα από την εταιρεία Bureau Veritas.

Ήδη έχει γίνει ο πρώτος σχεδιασμός της προτεινόμενης πράξης προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία από το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, στο οποίο ο Σύλλογος είναι εταίρος. Τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, υγιεινής, ειδικής θεραπευτικής αγωγής, εργασιοθεραπείας καθώς και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, προτίθεται να διεκδικήσει 40 περίπου θέσεις, για δύο διαδοχικά πεντάμηνα, από τις 500 οι οποίες αναλογούν στο Νομό Κιλκίς.Διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής ΣτήριξηςΤην Τρίτη 31 Μαΐου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης προχώρησε σε ανακατανομή αξιωμάτων, μετά την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Οι κύριες αλλαγές που επέρχονται με βάση το νέο καταστατικό, το οποίο αποτέλεσε πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ» και στην οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και η ΤΕΔΚ, έχουν ως εξής:

α) την προεδρεία του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό, μετά από την πραγματοποίηση σχετικής ψηφοφορίας.
β) ιδρύεται θέση Οικονομικού Διαχειριστή, η οποία πληρώνεται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
γ) η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς υποχρεώνεται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς (σύμφωνα με το εδ. 2, παρ.3, άρθρ 196 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης») προς το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, μέσω του τακτικού της προϋπολογισμού και με τη χρήση συγκεκριμένου κωδικού.

Κατόπιν όλων αυτών, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
α) Πρόεδρος: Ευθυμία Καράμπαγλη- Γεωργιάδου, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ»
β) Οικονομικός Διαχειριστής: Δήμητριος Βουλγαράκης, εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
γ) Μέλος: Εμμανουήλ Λαζαρίδης, εκπρόσωπος Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινότητας Κιλκίς


Διαβάστε περισσότερα...

Πέντε μετάλλια οι Έλληνες ποδηλάτες στα Special OlympicsΗ συγκομιδή μεταλλίων για τα ελληνικά χρώματα στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics που διεξάγoνται στην Αθήνα, συνεχίζεται. Στους τελικούς της Δευτέρας στην ποδηλασία οι Έλληνες αθλητές πήραν 2 χρυσά, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης και Κωνσταντίνος Τζουμέρκας, ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Παναγιώτης Χαρατσάρης, ενώ χάλκινο πήραν οι Κωνσταντίνος Ζώγος και Σπυρίδων Πιλιτσόπουλος.

Τα αποτελέσματα

Ατομική χρονομέτρηση ανδρών

Κατηγορία M01
Γιάκουμπ Νόβακ (Τσεχία) 1:51.61
Έρικ Σαράνγκο (Ισημερινός) 1:58.28
Ματίας Στάιτς (Γερμανία) 2:06.32
Κατηγορία M02
Μιχάλης Χριστοφόρου (Κύπρος) 2:49.35
Χο-Τσενγκ Λιάνγκ (Κινεζική Ταϊπέι) 3:33.76
Κατηγορία M03
Χοσέ Λουίς Γκαρσία Μπράχου (Ουρουγουάη) 1:54.11
Βλαντιμίρ Αγκάρκοφ (Ρωσία) 2:05.95
Κωνσταντίνος Ζώγος (Ελλάδα) 2:07.14
Χριστόφορος Γιαννιτσέλης (Ελλάδα) 2:14.27
Κατηγορία M04
Μπιλαουάλ Ασλάμ (Πακιστάν) 2:14.12
Τζόνι Τοβάρ (Μεξικό) 2:14.68
Γιογκεντρακουμάρ Σρίβας (Ινδία) 2:18.40
Κατηγορία M05
Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης (Ελλάδα) 2:28.10
Δημήτρης Νεανίδης (Κύπρος) 2:33.49
Στέλιος Μπισιαρας (Κύπρος) 2:34.19
Ευστάθιος Πρέπης (Ελλάδα) 2:44.98
Γεράσιμος Αναστασίου (Ελλάδα) 2:53.49
Κατηγορία M06
Μαρκ Ζακ (ΗΠΑ) 2:33.46
Αμπάς Ματζίντ (Ιράκ) 2:41.52
Σπύρος Πιλιτσόπουλος (Ελλάδα) 2:45.13
Κατηγορία M07
Κώστας Τζουμέρκας (Ελλάδα) 2:47.98
Ηλίας Αντωνίου (Κύπρος) 2:59.10
Ραν Μπεν Ζέεβ (Ισραήλ) 4:13.70
Κατηγορία M08
Έριχ Γκέλμπμαν (Αυστρία) 3:00.86
Βίνσεντ Γκρουένιχ (Ελβετία) 3:31.20
Κατηγορία M09
Αντρέας Μίχελ (Ελβετία) 2:04.76
Έκτορ Φερόν (Ουρουγουάη) 2:05.35
Κένι Τζόουνς (ΗΠΑ) 2:05.49
Αδάμ Αμοιρίδης (Ελλάδα) 2:16.41
Κατηγορία M10
Ζολτ Μπουρτζάν (Ουγγαρία) 2:10.10
Παναγιώτης Χαρατσάρης (Ελλάδα) 2:15.40
Γιάτσεκ Τσιέσλουκ (Πολωνία) 2:23.59

Ποδηλασία Δρόμου Γυναικών

Κατηγορία F01
Σάρα Κλίνγκε (Γερμανία) 9:19.37
Τζένιφερ Ροζενλένερ (Γερμανία) 9:57.94
Εκατερίνα Λομπάνοβα (Ρωσία) 10:24.02
Κατηγορία F02
Αγκνιέσκα Σόμπτσικ (Πολωνία) 12:08.67
Μαρία Σκόνινα (Ρωσία) 12:31.71
Στεφανί Λάνγκε (Γερμανία) 13:08.49
Κατηγορία F03
Νοφάρ Χανέγκμπι (Ισραήλ) 13:03.15
Μάγια Χερτζ (Ισραήλ) 13:26.26
Ροουζμέρι Χόλινγκσγουορθ (Μ. Βρετανία) 14:18.15
Κατηγορία F04
Κάτια Μπάγκενστος (Ελβετία) 11:15.55
Λιουντμίλα Βιτιάζεβα (Ρωσία) 11:28.45
Ίνγκε Βερχέγκε (Βέλγιο) 11:33.39
Κατερίνα Κιλάφη (Ελλάδα) 11:37.56
Κατηγορία F05
Σόνια Χέμερλε (Λιχτενστάιν) 12:57.35
Νατάσα Χάρερ (Λιχτενστάιν) 13:51.07
Μαρία Ντολόρες Κάρο (Ισπανία) 17:40.96 


Διαβάστε περισσότερα...