Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Τέρμα στους αιώνιους φοιτητές και αλλαγές στο άσυλο - Όλη η μεταρρύθμιση σε ΑΕΙ και ΤΕΙΟι νέες διατάξεις που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, του νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, συζητήθηκαν απόψε, στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με αυτές, αλλάζουν όλα στα ιδρύματα, τόσο όσον αφορά τον τρόπο διοίκησής τους, όσο και την οργάνωση σπουδών, ενώ στις διατάξεις προβλέπονται και ρυθμίσεις για τους φοιτητές και το χρόνο σπουδών. Έτσι, καθορίζεται πλέον πως αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη φοιτητική ιδιότητα.

Επίσης το μοντέλο διοίκησης αλλάζει αφού καθιερώνονται συμβούλια των Ιδρυμάτων που αποτελούνται από πανεπιστημιακούς (του ιδίου ιδρύματος δηλαδή) αλλά και προσωπικότητες εκτός αυτού, οι οποίες εκλέγουν τον πρύτανη μετά από πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα είναι σε συνάρτηση με τους ενεργούς φοιτητές αλλά και το παραγόμενο έργο των ιδρυμάτων.

Εξάλλου, οι σπουδές κατανέμονται σε κύκλους, ο καθένας απ΄ αυτούς μπορεί να έχει διάρκεια από ένα έως δύο έτη. Παράλληλα θεσπίζεται επιτροπή που θα θέσει τους όρους για την νέα χωροταξική κατανομή των Ιδρυμάτων. Με δυο λόγια, θα αρχίσει η μελέτη για να επιτευχθεί και στα Πανεπιστήμια ένα σχέδιο τύπου “Καλλικράτης”.

Η υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου, στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου δήλωσε χαρακτηριστικά: "Η Παιδεία αποτελεί τη ψυχή της πατρίδας μας και η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η ατμομηχανή του έθνους, αρκεί να απελευθερώσουμε εγκλωβισμένες δυνάμεις. Η αλλαγή που προτείνεται σήμερα, είναι σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και αφορά το μοντέλο διοίκησης, την οργάνωση σπουδών και τη διεθνοποίηση των Ανωτάτων Ιδρυμάτων μας, με τελικό στόχο ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον κόσμο και στην κοινωνία, με υψηλή ποιότητα σπουδών και αξιοκρατία.

Στο νέο σχέδιο για τα Πανεπιστήμια και με δεδομένη τη δημόσια χρηματοδότηση, αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και ενισχύεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο στα Ιδρύματα, με ταυτόχρονη τη λειτουργία θεσμών λογοδοσίας και ελέγχου”.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις: Θεσπίζεται το Συμβούλιο Ιδρύματος, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στον απογαλακτισμό των ΑΕΙ από το υπουργείο Παιδείας.

Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι ελεγκτικές και εγκριτικές συγκεκριμένων πράξεων της διοίκησης του ιδρύματος. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει την τελική έγκριση του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης των ιδρυμάτων.

Το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος αποτελείται από 7 καθηγητές, εκλεγμένους για τετραετή θητεία από τους καθηγητές του ιδρύματος, 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται για τετραετή θητεία από τους εκλεγμένους καθηγητές του Συμβουλίου και ένα φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο με ετήσια θητεία, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών του τμήματος. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκλέγει τον/την πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΙ για 3ετή θητεία. Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

Με ανάλογη διαδικασία εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος οι κοσμήτορες/διευθυντές των σχολών.

Ο πρύτανης/πρόεδρος ΤΕΙ καταρτίζει και εισηγείται και το Συμβούλιο του ιδρύματος τελικώς εγκρίνει τον Οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό και την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση κάθε ιδρύματος.

ΒΑΣΙΚΗ Η ΣΧΟΛΗ ΟΧΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα και να αρθούν οι στεγανές προσεγγίσεις των μονοθεματικών τμημάτων, καθίσταται ως βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε ίδρυμα, η σχολή.

Οι σχολές διοικούνται από τον κοσμήτορα/διευθυντή, την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής και τη γενική συνέλευση.

Η κοσμητεία/διεύθυνση αποτελείται από τον κοσμήτορα, τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών της σχολής και έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των φοιτητών.

Οι διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών εκλέγονται από τα μέλη της συνέλευσης του οικείου προγράμματος σπουδών.

ΕΝΙΑΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Για την οργάνωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τα ιδρύματα συστήνουν μεταπτυχιακή σχολή.

Για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα ιδρύματα συστήνουν σχολή διά βίου μάθησης ή/ και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι σχολές αυτές οργανώνονται και διοικούνται με διακριτό τρόπο.

Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν μονοετείς και διετείς σπουδές με τρόπο που ορίζει το κάθε ίδρυμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς: Προτείνεται η απλοποίηση του εσωτερικού συστήματος των ΑΕΙ στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, με τη θέσπιση τριών ακαδημαϊκών βαθμίδων. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα ΑΕΙ ασκείται από καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

Οι καθηγητές και αναπληρωτές εκλέγονται ως μόνιμοι.

Τα ΑΕΙ δύνανται επίσης να αναθέτουν τη διδασκαλία μαθημάτων σε εντεταλμένους διδασκαλίας με ατομικές, ανανεώσιμες, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός ως τριών ακαδημαϊκών ετών και με ανώτατο συνολικό όριο τα πέντε έτη.

Εξάλλου, τα ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες, κλπ.) ύστερα από έγκριση των ακαδημαϊκών τους οργάνων.

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΚΥΚΛΟΙ

Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση οργανώνονται στους τρεις κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (α.μ.). Ένα έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 60 α.μ.

Ένα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει και προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, ως μέρος του πρώτου κύκλου σπουδών ή συνδεδεμένα με αυτόν, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά ανώτατο όριο σε 120 α.μ. και οδηγούν στην απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου.

Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ.

Ο τρίτος κύκλος είναι οι διδακτορικές σπουδές. Μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ. καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών, ως αποτέλεσμα συνεργασίας των σχολών τους ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε ξένη γλώσσα, καθώς και ειδικά προγράμματα διά βίου μάθησης, με παραδοσιακές μορφές και εξ αποστάσεως.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, αυτή κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες και διακρίνεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή.

Το υπόλοιπο κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της πολιτείας και των ιδρυμάτων.

ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται με την εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο. Χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται δύνανται να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης

Μετά το ν + 2 οι φοιτητές πλήρους φοίτησης και μετά το 2ν οι φοιτητές μερικής φοίτησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας ορίζονται από τα ιδρύματα.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, ταξινομική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φοιτητές (πρώτου κύκλου) ή σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής του δανείου μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

Όσον αφορά το ακαδημαϊκό άσυλο, θα υπάρχουν διατάξεις που θα αναφέρονται στην πλήρη και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσα στα ΑΕΙ, ενώ απομακρυνόμαστε από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου.


Διαβάστε περισσότερα...

Φως στο τούνελ για τους επιτυχόντες του Ν2643

Επίκειται ψήφιση τροπολογίας που επιταχύνει τον διορισμό τους μέχρι τέλος Ιουλίου
Μετά τις αντιδράσεις επιτυχόντων με αναπηρία της τελευταίας προκήρυξης του προστατευτικού Ν 2643, σχετική τροπολογία σε υπό ψήφιση σχέδιο νόμου (αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουλίου) μοιάζει να δίνει τέλος στην αγωνία των επιτυχόντων ανοίγοντάς τον δρόμο για την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου απαντώνται ένα προς ένα τα κρίσιμα ερωτηματικά των επιτυχόντων όπως περιεκτικά μέσω της σελίδας είχαν διατυπωθεί από τη νομικό (και επιτυχούσα) Π. Παπανικολάου. Εχοντας υπόψη την αγωνία των επιτυχόντων δημοσιεύουμε τη σχετική τροπολογία για το Ν2643 που επιλύει το θέμα (αν και όταν ψηφιστεί) της τοποθέτησής τους σε θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το άρθρο 90 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο:

α. Οι αρμοδιότητες σχετικά με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') εξακολουθούν να ασκούνται μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων κατά τη δημοσίευση του ν.3852/2010, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

β. Πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.2643/1998 από την 1/1/2011 μέχρι την ψήφιση του παρόντος (νόμου) είναι νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αρμόδιες για πράξεις που ασκούνται από τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2643/1998 για την προκήρυξη θέσεων εργασίας των προστατευομένων από το νόμο αυτό ατόμων στο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και στον ιδιωτικό τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ. Εξακολουθούν να ασκούνται οι παρακάτω αρμοδιότητες του Τμήματος για την κοινωνική προστασία και αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :

Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την απασχόληση τους καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση τους.

Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα άτομα ειδικών κατηγοριών.

Η διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του ν.2643/1998 (που συστήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 31 του ν.2956/2001).

Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2643/1998 και του ν.2956/2001, όπως ισχύουν σήμερα, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του τμήματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις εγγραφές παιδιών με αναπηρία στους δημόσιους σταθμούς

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου
Oι μητέρες παιδιών με αναπηρία καλούνται από τις 20 του τρέχοντος μηνός ως και τις 11 Ιουλίου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής των παιδιών τους σε Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕ.Α.) στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης (ήτοι η Πρόσκληση, η «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση μητέρων και το Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων») διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr , καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (www.esaea.gr).

Από πλευράς ΕΣΑμεΑ, επισημαίνονται προς τις ενδιαφερόμενες μητέρες τα εξής:

- Για τις μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, δεν τίθεται καμία απολύτως προϋπόθεση. Μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από την εργασιακή, κοινωνικοοικονομική ή άλλη κατάστασή τους. Ακόμη και οι μητέρες που είναι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) και οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

- Στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος πριμοδοτούνται τόσο οι μητέρες (καθώς και οι ανάδοχες μητέρες) με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, όσο και οι μητέρες (καθώς και οι ανάδοχες μητέρες) που είτε έχουν παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, είτε σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

“Όσον αφορά στην αναλυτική περιγραφή των προϋποθέσεων συμμετοχής, των δικαιολογητικών που απαιτούνται, του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων (μοριοδότηση) και του τρόπου υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής – Δηλώσεων”, εξηγεί η συνομοσπονδία απευθυνόμενη συμβουλευτικά στις ενδιαφερόμενες μητέρες, “παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τη σχετική Πρόσκληση για αποφυγή οποιουδήποτε σφάλματος”.


Διαβάστε περισσότερα...

Η νοηματική εικαστική πρόταση του Νίκου Φωτεινού

Από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Εργο του Νίκου ΦωτεινούΕργο του Νίκου Φωτεινού
Η πρόσκληση προς τους “εραστές της τέχνης” να επισκεφτούν την πτυχιακή εργασία - έκθεση του ιδιαίτερα ταλαντούχου εικαστικού με απώλεια ακοής Νίκου Φωτεινού, είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερα νοηματική.

Ο Φωτεινός ανήκει στην χαρισματική ομάδα κωφών σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που με την εμπνευσμένη καθοδήγηση τα τελευταία χρόνια της καθηγήτριας τέχνης και διερμηνέος ελληνικής νοηματικής γλώσσας Ουρ. Αναστασιάδου, έχει κάνει θαύματα. Πριν μερικά χρόνια, ήταν πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο για τους φοιτητές με απώλεια ακοής της ΑΣΚΤ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να διανύσουν όλη τη διαδρομή μέχρι την αποφοίτηση, εξαιτίας (τι άλλο;) της έλλειψης διερμηνείας. Η παρουσία της Ουρ. Αναστασιάδου απελευθέρωσε τις δυνατότητες των κωφών φοιτητών, την τελευταία επταετία το ένα μετά το άλλο τα “παιδιά της Ουρανίας” κατακτούν την θέση τους στην ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική πιάτσα των επιστημόνων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών. Εκθέτουν επί ίσοις όροις την εικαστική τους πρόταση, επί ίσοις όροις εκτίθενται στη κριτική του ιδιαίτερα απαιτητικού εικαστικού κοινού.

Ο Νίκος Φωτεινός, εκθέτει και εκτίθεται στον εκθεσιακό χώρο της ΑΣΚΤ “Εργοστάσιο” (Πειραιώς 256) το τριήμερο 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου, καθημερινά από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Οσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί του για περισσότερες λεπτομέρειες, καλούνται να το πράξουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στοnikolas1212@hotmail.com), είτε αποκλειστικά και μόνο (για ευνόητους λόγους) με SMS στο 6947 294736.

Πηγή: Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Το Συμβούλιο της Eυρώπης προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της λιτότηταςΤο καμπανάκι για τους κινδύνους της ευρω-λιτότητας χτυπά ο επίτροπος για τ' ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόμας Χάμαρμπεργκ. Υπογραμμίζει ότι η περιοριστική πολιτική τείνει να καταστήσει μόνιμα θύματα της κρίσης, τα πλέον ευάλωτα άτομα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Πραγματοποιώντας δημόσια παρέμβαση στη συζήτηση περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και κρίσης, τονίζει πως εκείνοι που υφίστανται, πρώτοι απ' όλους, τις δυσμενείς επιπτώσεις είναι οι πολύ φτωχοί, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και όσοι χρειάζονται βοήθεια από το κράτος, ακόμη και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Απορρίπτει τη λύση ιδιωτικοποίησης των δομών υγείας, επικαλούμενος έρευνα των Financial Times, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ραγδαία επιδείνωση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σημειώνει ότι περικόπτονται οι προϋπολογισμοί των οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία -όπως υποστηρίζει- συχνά παραβιάζονται λόγω της κρίσης.

Ο επίτροπος υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει "αντίβαρο" στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, προκειμένου να διασφαλισθούν η κοινωνική συνοχή και οι βασικές αρχές δικαιοσύνης.


Διαβάστε περισσότερα...

Μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καταβολή επιδομάτων ΟΑΕΔ
Πρέπει να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός.

Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιείται πλέον η καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους δικαιούχους του. Στο λογαριασμό αυτό, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

Με σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΔ, έχουν δοθεί οδηγίες προς τις υπηρεσίες, ώστε οι παροχές, που ήδη καταβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, θα πρέπει να επανελεγχθούν και στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εμφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο της ΕΤΕ θα λάβει έγκριση πληρωμής εφόσον προσκομίσει βιβλιάριο ΕΤΕ ή τροποποιήσει το ήδη υπάρχον, ώστε να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Επιπλέον, η διοίκηση του οργανισμού έχει δώσει εντολή να εξυπηρετούνται οι άνεργοι και να δίνονται οι απαραίτητες βεβαιώσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν στο άνοιγμα -εφόσον χρειαστεί- νέου λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα, χωρίς καμία επιβάρυνση.

To σχόλιό μας: Αυτό το σύστημα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό (χρόνια δηλαδή) και δεν είναι νέο. Φαίνεται αφορά ένταξη προγραμμάτων και επιδοτήσεων που δεν γινόταν μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό του ποσού της επιδότησης. Οι λόγοι που γίνεται αυτή η αλλαγή είναι κυρίως για μελλοντικό έλεγχο της κίνησης των χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα...

Μέχρι σήμερα η υποβολή μηχανογραφικών
Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία.

Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όλους τους υποψηφίους.

Η ημερομηνία έληγε την Τρίτη 28 Ιουνίου, αλλά λόγω των απεργιών δόθηκε παράσταση μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η προθεσμία είναι αποκλειστική και καμία οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτής της ώρας και ημέρας.Διαβάστε περισσότερα...