Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθμ. 32 – 15/04/2010: Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ125/23-7-1992/Α΄) τα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών Κλάδου Υγείας από τους παραπάνω φορείς ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται με σκοπό τη βιοποριστική εργασία, την εργασιοθεραπεία ή την απασχολησιοθεραπεία.

Τα ως άνω άτομα εφόσον ασφαλίζονται από δική τους εργασία επιλέγουν για τη λήψη παροχών Κλάδου Υγείας είτε τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου είτε τους φορείς στους οποίους ασφαλίζονται άμεσα. Διατηρούν τη δυνατότητα επανεπιλογής φορέα οποτεδήποτε.

Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας για την οποία ασφαλίζονται άμεσα, επανακτούν την ασφαλιστική (ιατροφαρμακευτική) και συνταξιοδοτική τους κάλυψη από τους φορείς των γονέων τους ως μέλη οικογένειας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ40035/30219/3298/1-2-2010 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, ως ειδικού περιεχομένου, αφού ρυθμίζουν ειδικά το ασφαλιστικό καθεστώς των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως εκ τούτου κατισχύουν των γενικών διατάξεων του άρθρου 14 ν.δ. 4277/62, του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. αρ. 35/1385/1814/29-9-99).

Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις άμεσα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ταυτόχρονα είναι τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όταν ζητούν την απαλλαγή τους από τις εισφορές του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, επιλέγοντας να παραμείνουν ως έμμεσα μέλη στο βιβλιάριο υγείας του γονέα τους, αυτή θα χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, από τον επόμενο μήνα της αίτησής τους, εφόσον προσκομίζουν σχετική βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής κάλυψής τους ως μέλη οικογένειας από τον φορέα ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του γονέα. Εάν το δικαίωμά τους ασκηθεί κατά την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ η απαλλαγή χωρεί από εγγραφής.

Εκτός από την προαναφερόμενη βεβαίωση, απαραίτητη για τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας των παραπάνω προσώπων είναι και η κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου της γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η επικύρωση του αντιγράφου της γνωμάτευσης θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του Οργανισμού μας, εφόσον προσκομίζεται η πρωτότυπη γνωμάτευση, ο οποίος θα αναγράφει σε αυτό ¨Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου¨ με την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό του, σφραγίζοντας με την στρογγυλή σφραγίδα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Π51/23/1219/16-11-09 έγγραφο του ΙΚΑ, αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας των Α.Μ.Ε.Α. είναι οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας του άρθρου 6 του Ν. 2556/1997, δηλ. οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ– ΕΤΑΜ. Όσα από τα Α.Μ.Ε.Α. που θα προσέλθουν στον Οργανισμό μας για την απαλλαγή τους από τον Κλάδο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2072/1992, δεν κατέχουν την προαναφερόμενη γνωμάτευση θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας (εξέτασης Α.Μ.Ε.Α.) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, απ’ όπου και θα εκδίδεται η σχετική γνωμάτευση.

Τα πρόσωπα του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992 που έχουν απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ, διατηρούν οποτεδήποτε τη δυνατότητα επιλογής του Οργανισμού ως φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με καταβολή των αντίστοιχων εισφορών Κλάδου Υγείας, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα ότι έχει διαγραφεί ως έμμεσο μέλος από το βιβλιάριο υγείας του γονέα. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές Κλάδου Υγείας (περίθαλψη, έκδοση βιβλιαρίου υγείας) αποκτάται από την ημερομηνία της προαναφερόμενης αίτησης επιλογής.

Εξάλλου με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 2072/1992 τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εκτός της δυνατότητας διατήρησης του ασφαλιστικού (ιατροφαρμακευτικού) φορέα της οικογένειας ή της επιλογής τους, εφόσον τα ίδια εργάζονται ή δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρούν και οποιοδήποτε προνοιακό ή άλλο επίδομα λαμβάνουν και τούτο για λόγους κοινωνικούς και ψυχολογικής υποστήριξης.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό έντυπο απόφασης εξαίρεσης από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ για την εν λόγω περίπτωση.

Της παρούσας εγκυκλίου να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα εξέταση εντοπίζει τα μίνι εμφράγματαΣωτήρια μπορεί να αποδειχθεί για τους ασθενείς που κινδυνεύουν από έμφραγμα μία νέα εξέταση που επινοήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Μελετώντας περισσότερους από 2.000 ασθενείς στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου, διαπίστωσαν πως όσοι είχαν στηθάγχη και υποβλήθηκαν στη νέα εξέταση είχαν κατά 50% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν μέσα σε ένα έτος από έμφραγμα, σε σύγκριση με όσους υποβλήθηκαν στις συνήθεις εξετάσεις.

Η νέα μέθοδος μπορεί να ανιχνεύει ακόμα και τα πιο χαμηλά επίπεδα της τροπονίνης – μιας πρωτεΐνης που εκλύεται στο αίμα, όταν τα κύτταρα του καρδιακού μυός υφίστανται βλάβες εξαιτίας ενός εμφράγματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το έμφραγμα, τόσο περισσότερη τροπονίνη απελευθερώνεται στο αίμα.

Με τη νέα εξέταση, διαγνώστηκαν 33% περισσότερα εμφράγματα απ’ ό,τι με τις υπάρχουσες εξετάσεις, γράφουν οι ερευνητές στην «Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας» (JAMA).

«Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιώντας ένα πιο ευαίσθητο τεστ αξιολόγησης της βλάβης στον καρδιακό μυ, μπορούμε να διαγνώσουμε περισσότερους ασθενείς με μικρά εμφράγματα, τα οποία δίχως αυτό θα περνούσαν απαρατήρητα», είπε ο καθηγητής Πήτερ Βάισμπεργκ, ιατρικός διευθυντής του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς (BHF).

«Τα τελευταία χρόνια έχει τεκμηριωθεί πως οι άνθρωποι με πόνο στο στήθος που παθαίνουν μικρή καρδιολογική βλάβη εξαιτίας ενός εμφράγματος, διατρέχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο να πάθουν επόμενο, σοβαρό και συχνά μοιραίο έμφραγμα, εάν αφεθούν δίχως θεραπεία. Η νέα εξέταση μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίζουμε εγκαίρως αυτή την ευαίσθητη ομάδα ασθενών».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Εδιμβούργου, η νέα εξέταση ανιχνεύει επίπεδα τροπονίνης έως τέσσερις φορές χαμηλότερα απ’ ό,τι η εξέταση που σήμερα εφαρμόζεται ευρέως.


Πηγή: http://www.advancehealth.gr
Διαβάστε περισσότερα...

SOS για τον καρκίνο του στόματος


Ολοένα και νεώτερους ανθρώπους προσβάλλει ο καρκίνος του στόματος, γεγονός που αποδίδεται – σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες – στους παπιλόμα ιούς.

Ο καρκίνος του στόματος αποτελεί μία από τις 10 πιο συχνές μορφές καρκίνου, αφού αντιπροσωπεύει περίπου το 3% - 5% του συνολικού αριθμού των καρκίνων στον άνθρωπο. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αφορά περίπου το 95% των κακοηθών όγκων του στόματος.

«Η νόσος προσβάλλει συνήθως άτομα άνω των 40 ετών, αλλά παρατηρείται ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε μικρότερες ηλικίες», τονίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας, Γεώργιος Λάσκαρης.

«Η σχέση ανδρών - γυναικών με τον καρκίνο στόματος ήταν 6:1 τη δεκαετία του 1950, για να φθάσει σήμερα στην Ελλάδα στη σχέση 1,3:1 – δηλαδή έχουμε τάση εξίσωσης μεταξύ των δύο φύλων. Η μεγάλη αυτή άνοδος στις γυναίκες αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσά τους».

Οι αιτίες

«Τον καθοριστικό ρόλο του καπνίσματος στην εμφάνιση του καρκίνου του στόματος στην Ελλάδα δείχνει η μελέτη 404 δικών μας ασθενών με καρκίνο του στόματος», λέει ο κ. Λάσκαρης. «Το 86,5% των ασθενών ήταν καπνιστές και μόνο το 13,5% δεν κάπνιζαν».

Ο καρκίνος του στόματος είναι μια πολυαιτιολογική και πολυφασική νόσος. «Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι αποδεδειγμένη η σχέση του με το κάπνισμα και την υπερκατανάλωση οινοπνεύματος, αφού 9 στους 10 ασθενείς ανήκουν στην ομάδα αυτή», εξηγεί ο καθηγητής.

«Πρόσφατα εξάλλου ερευνητικά δεδομένα εστιάζουν το ενδιαφέρον σε γονιδιακές μεταβολές που ευθύνονται για τη μετατροπή του φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό, υπό την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (κάπνισμα, οινόπνευμα, ιοί, HPV κ.ά.)».

Ερευνητικά δεδομένα της δεκαετίας 2000 - 2010 καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των ιών HPV, και ιδιαίτερα των τύπων 16 και 18, στην εμφάνιση του καρκίνου του στόματος, ιδιαίτερα σε ηλικιακές ομάδες κάτω των 40 ετών που δεν κάπνισαν ποτέ.

«Η αυξημένη αυτή συσχέτιση αποδίδεται στη διασπορά και μετάδοση του HPV 16 με στοματογεννητική επαφή (oral sex) σε σεξουαλικούς συντρόφους, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί συνήθη σεξουαλική πρακτική. Πιστεύεται ότι οι HPV 16 και 18 θεωρούνται υψηλού κινδύνου παράγοντες στην καρκινογένεση του στόματος σε άτομα κάτω των 50 ετών, με δεύτερη αιτία το κάπνισμα. Αντίθετα, σε άτομα άνω των 50 ετών το κάπνισμα κατέχει την πρώτη θέση ως παράγων καρκινογένεσης».

Υπάρχουν πάνω από 120 τύποι ιών HPV, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι ακίνδυνοι. «Εντούτοις, 1% των ατόμων που μολύνονται με ιούς HPV, έχουν τους τύπους 16, 18 που έχουν τη βασική ευθύνη για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού και του πέους», επισημαίνει ο κ. Λάσκαρης. «Σε αυτή την ομάδα τελευταία περιλαμβάνεται και ο καρκίνος του στόματος».

Συμπτώματα

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι συνήθως στο πρώιμο στάδιο ανώδυνο και εμφανίζεται ως ερυθρή πλάκα, λευκή πλάκα, συνύπαρξη και των δύο, ως διάβρωση ή και έλκωση και ως μικρό ογκίδιο. Ενα κοινό χαρακτηριστικό σε πρώιμο και όψιμο στάδιο είναι η χρονιότητα της βλάβης, η οποία επιμένει και δεν δείχνει καμία τάση για επούλωση. Σε πάνω από το 50% των περιπτώσεων, ο καρκίνος του στόματος αναπτύσσεται στα πλάγια χείλη της γλώσσας στα δύο οπίσθια τριτημόρια και στην κάτω επιφάνεια.

Διάγνωση

Παρά το γεγονός ότι το στόμα είναι κοιλότητα ανοικτή και εύκολα προσιτή σε εξέταση και οι ασθενείς επισκέπτονται συχνά τον οδοντίατρο για προβλήματα δοντιών, η διάγνωση του καρκίνου συνήθως καθυστερεί. Υπολογίζεται ότι στο 50% - 60% των ασθενών υπάρχουν ήδη μεταστάσεις κατά τη στιγμή της διάγνωσης.

«Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για επιλογή θεραπείας και επιβίωση του ασθενή», προειδοποιεί ο κ. Λάσκαρης. «Οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται στον γιατρό για στοματολογική εξέταση για κάθε ύποπτο σημείο ή σύμπτωμα που ανακαλύπτουν στο στόμα ή ακόμα για την προληπτική εξέταση του στόματος κάθε 6 μήνες. Ο οδοντίατρος από την πλευρά του, στον οποίο συνήθως θα προσφύγει πρώτα ο ασθενής για βοήθεια, πρέπει να έχει υψηλό δείκτη υποψίας και να γνωρίζει τους πρώιμους κλινικούς χαρακτήρες του καρκίνου του στόματος. Κατόπιν, ο ασθενής πρέπει να αποστέλλεται στον ειδικό στοματολόγο για τελική διάγνωση».

Επιπλέον, η εντόπιση και η γρήγορη αντιμετώπιση προκαρκινικών βλαβών του στόματος, όπως η λευκοπλακία και η ερυθροπλακία, στερούν μια σημαντική πηγή τροφοδοσίας του καρκίνου του στόματος. Η βασική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση και ακολουθούν η ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία ή ο συνδυασμός τους. Πολλές ελπίδες στηρίζονται στις στοχευμένες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα, καθώς και στις βιολογικές θεραπείες.

Ποιοι κινδυνεύουν

· Άνθρωποι άνω των 40 ετών

· Καπνιστές

· Πότες αλκοολούχων ποτών

· Ανθρωποι με ιούς HPV 16, 18 ή μύκητες

· Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς

· Ανθρωποι με προηγούμενο ιστορικό καρκίνων στόματος, λάρυγγα, φάρυγγα ή πνεύμονα
Διαβάστε περισσότερα...

Απολαύστε το Πάσχα χωρίς ενοχές
Μικρές αλλαγές επηρεάζουν θετικά την υγεία μας
Το Πάσχα είναι μια ιδιαίτερη γιορτή, που συνήθως τη μοιραζόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους. Είναι μια μαγική στιγμή για τα παιδιά που περιμένουν τη λαμπάδα, το δώρο της νονάς, το παιχνίδι με το τσούγκρισμα
των κόκκινων αυγών, τα πασχαλινά κουλουράκια και τα σοκολατένια κουνελάκια του Πάσχα.

Είναι επίσης και μια ευκαιρία για να κάτσουμε γύρω από το γιορτινό τραπέζι και να απολαύσουμε τα παραδοσιακά πασχαλιάτικα πιάτα, μιας και δε «νοείται» πασχαλινό γλέντι χωρίς τις πατροπαράδοτες λιχουδιές.

«Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι μετά τις γιορτές λόγω της ποσότητας ή /και της ποιότητας των τροφίμων που τρώνε στο πασχαλινό γλέντι» λέει η Δήμητρα Ξενάκη, Διευθύντρια Τμήματος Διατροφής και Επιστημονικής Επικοινωνίας της Ελαϊς-Unilever Hellas. «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, ότι όλοι μπορούμε να χαρούμε τα αγαπημένα, παραδοσιακά φαγητά μας και να εξακολουθήσουμε να τρώμε καλά. Πρέπει απλά να κατανοήσουμε, ότι μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές που θα επηρεάσουν θετικά την υγεία μας αλλά δε θα μας στερήσουν την απόλαυση των γιορτών».

Μια εύκολη απλή αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε το Πάσχα είναι να επιλέξουμε προσεκτικά τα λιπαρά που θα καταναλώσουμε Τα λιπαρά είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των θρεπτικών συστατικών που πρέπει να τρώμε για μια ισορροπημένη διατροφή.

Όπως οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες που προσφέρουν στο σώμα μας ενέργεια. Βοηθούν τη διατήρηση της υγείας των μαλλιών και του δέρματος ενώ το σώμα τα χρειάζεται για να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει σημαντικές βιταμίνες (A, D και E). Για να λειτουργήσει σωστά το σώμα μας, η καθημερινή πρόσληψη λιπαρών θα πρέπει να αποτελεί το 30% των θερμίδων που προσλαμβάνουμε.

Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι επιλέγουμε τα «καλά» λιπαρά. Στις ετικέτες των τροφίμων, αυτά τα λιπαρά συνήθως αναφέρονται ως «πολυ-ακόρεστα» λιπαρά και βρίσκονται σε φυτικά έλαια και στα προϊόντα που παράγονται από αυτά, όπως η φυτική μαργαρίνη.

Παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανανέωση των κυττάρων του σώματος και στη
διασφάλιση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και στην ανάπτυξη.

Απλές αλλαγές για πιο υγιεινά παραδοσιακά Πασχαλινά φαγητά:

• Αντί για αγελαδινό βούτυρο, επιλέξτε φυτική μαργαρίνη για να φτιάξετε τα γλυκά σας και να μαγειρέψετε τα αγαπημένα σας πιάτα. Η μαργαρίνη
παρέχει απαραίτητα λιπαρά και μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει το αγελαδινό ή πρόβειο βούτυρο σε πολλά παραδοσιακά γεύματα
• Μαγειρέψτε με υγιεινά φυτικά έλαια: ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, αντί για ζωικά λίπη
• Μιας και το αρνί είναι μέρος του πασχαλινού τραπεζιού μην το αποφύγετε. Απλώς επιλέξτε, αντί για λιπαρά κομμάτια, άπαχα μέρη ώστε να μειώσετε
την πρόσληψη «κακών» (κορεσμένων) λιπαρών, τα οποία σύμφωνα με έρευνες δεκαετιών, μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και αυξάνουν το ρίσκο καρδιαγγειακών νοσημάτων (κυρίως στα άτομα με προδιάθεση για καρδιακή νόσο).

Αυτές οι μικρές αλλαγές θα βελτιώσουν την πρόσληψη απαραιτήτων λιπαρών και θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη σε σας και στην οικογένειά σας.

Συνταγή: Πασχαλινά κουλουράκια

Για τη ζύμη
• 9 αυγά ολόκληρα
• 220 γρ. Βιτάμ μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου
• 440 γρ. ζάχαρη
• 120 γρ. γάλα 3,5%
• 1 φακελάκι αμμωνίας (35 γρ.)
• 1 κάψουλα βανίλιας
• 1.800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο
• 1 κρόκος αυγού για το άλειμμα

Xρόνος προετοιμασίας: 45 λεπτά
Xρόνος ψησίματος: 30 λεπτά
Bαθμός δυσκολίας: εύκολο
Μερίδες: 20-30 τεμάχια

Χτυπήστε στο μίξερ τη ζάχαρη με το Βιτάμ και τα αυγά έως ότου το μείγμα ασπρίσει και αφρατέψει. Σε ένα μικρό σκεύος ρίξτε το γάλα και θερμάνετέ το σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Προσθέστε την αμμωνία και ανακατέψτε έως ότου λιώσει. Όταν αφρατέψει το μείγμα του Βιτάμ με τη ζάχαρη και τα αυγά, ρίξτε το σε μια βαθιά λεκάνη. Στη συνέχεια, ρίξτε στην ίδια λεκάνη το χλιαρό γάλα με τη λιωμένη αμμωνία και ανακατέψτε ελαφρά. Προσθέστε το κοσκινισμένο αλεύρι σιγά - σιγά μαζί με τις βανίλιες, ανακατέψτε ελαφρά και μετά ζυμώστε για λίγο. Αφήστε το ζυμάρι να ξεκουραστεί σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Στη συνέχεια πλάστε το για πολύ λίγο και φτιάξτε τα κουλουράκια σας σε ό,τι σχήμα θέλετε. Αλείψτε τα με ένα πινέλο με τον κρόκο του αυγού, τοποθετήστε τα σε «βιταμωμένο» ταψί και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 -180 0C για 20-30 λεπτά.

Mπορείτε να βάλετε στη ζύμη και ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού για περισσότερη γεύση και άρωμα.


Διαβάστε περισσότερα...

Δημιουργούνται δεκαεπτά νέες μονάδες του ΟΚΑΝΑΠροκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη λίστα αναμονής
Τη λειτουργία δεκαεπτά νέων μονάδων του ΟΚΑΝΑ για τη χορήγηση υποκατάστατων ουσιών, από τις οποίες οι δύο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη δημιουργία παραρτήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, εξήγγειλε σήμερα η πρόεδρος του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Μένη Μαλλιώρη.

Η κα. Μαλλιώρη επισκέφθηκε το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του δήμου Νεάπολης-Συκεών και το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ», στο πλαίσιο της περιοδείας της σε μονάδες και κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονικά υπεύθυνη της «ΠΥΞΙΔΑΣ» και υπεύθυνη του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Νεάπολης-Συκεών, Μάρω Βασσάρα, καθώς και με στελέχη της «ΠΥΞΙΔΑΣ», η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ ενημερώθηκε για τη δράση του Κέντρου και τα νέα προγράμματα που υλοποιεί, όπως για τα προβλήματα που υπάρχουν στη διεύρυνση της δράσης του, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε τους νέους στόχους και τα σχέδια του Οργανισμού.

Όπως ανέφερε, στον ΟΚΑΝΑ γίνεται διαχείριση του παρελθόντος εξαιτίας των προβλημάτων που κληροδότησε στη νέα διοίκησή του, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, η λειτουργία του Οργανισμού να γνωρίζει δυσκολίες. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την αντιμετώπιση της μεγάλης λίστας αναμονής που αριθμεί περισσότερους από 5.000 χρήστες ουσιών μέσω της ανάπτυξης των νέων μονάδων σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, όπου από τις μονάδες χορήγησης υποκατάστατων ουσιών εξυπηρετούνται περίπου 1.250 άτομα και άλλα 800 είναι στη λίστα αναμονής, δήλωσε ότι θα είναι πολύ ευχαριστημένη αν καταστεί δυνατόν να ανοίξουν οι δύο μονάδες μέσα στο 2011.

«Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια δυσκολία, αλλά θα μας βοηθήσει πολύ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα αναζητηθούν χώροι σε πρώην στρατόπεδα προκειμένου να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε τις μονάδες», τόνισε η κ. Μαλλιώρη.


Διαβάστε περισσότερα...

Μετά τον οργασμό, ακολουθεί η μελαγχολία1 στις 3 γυναίκες ξεσπά σε κλάματα μετά το σεξ
Τη ψυχοσύνθεση των γυναικών που αλλάζει από στιγμή σε στιγμή μελέτησαν οι επιστήμονες στο πανεπιστήμιο Queensland. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε σε 200 νέες γυναίκες, το 1/3 αυτών παραδέχθηκε ότι κάποια στιγμή στη ζωή της έχει νοιώσει μελαγχολία μετά το σεξ, άσχετα από το αν ήταν καλό ή κακό.

Βέβαια, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η μελαγχολία δεν σχετίζεται με την κατάθλιψη, αλλά με αντιδράσεις, όπως το κλάμα, φόβος ή την ανησυχία. Οι επιδόσεις τόσο των ανδρών, όσο και των ίδιων των γυναικών, δεν σχετίζονται με την απότομη μεταβολή στη ψυχολογία της γυναίκας. Μάλιστα, οι ερευνητές εξηγούν ότι δεν έχουν βρει το λόγο των σκαμπανεβασμάτων στη γυναικεία ψυχολογία, καθώς η ίδια αντίδραση μπορεί να συμβεί τόσο σε μια γυναίκα που είχε κάποια τραυματική σεξουαλική εμπειρία, όσο και σε μια που έχει φυσιολογική σεξουαλική ζωή.


Διαβάστε περισσότερα...

Άδεια κυκλοφορίας στο δακτύλιο


Άδεια κυκλοφορίας στο δακτύλιο για τα οχήματα που επιβαίνουν άτομα με αναπηρία

Από τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΦΕΚ 1613/17.08.2007) μεταξύ άλλων εξαιρούνται και:

§ στ.) Τα επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους αναπήρους, ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
§ ζ) Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (πχ. Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρίες), εφ΄όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα Πρόνοιας των Δήμων της χώρας. Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά την κρίση του Νομάρχη, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις.

Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τη Νομαρχία απαιτείται επικυρωμένη φωτοτυπία:
1. της άδειας κυκλοφορίας
2. του διπλώματος ή των διπλωμάτων σε περίπτωση που δηλώνεται και δεύτερος οδηγός
3. της ταυτότητας ή των ταυτοτήτων σε περίπτωση που δηλώνεται και δεύτερος οδηγός
4. του εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται ότι το αυτοκίνητο είναι διασκευασμένο ή αυτόματο (§ στ’)
5. της βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπου ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία (§ ζ’)
6. καθώς και φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. στο όνομα του αιτούντα.
(Υπεύθυνος Φορέας : Κατά τόπους Νομαρχίες).


Σημείωση: Κάθε Οκτώβριο εκδίδεται νέο ΦΕΚ για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο δακτύλιο 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο θόρυβος σκοτώνειΠρος καθορισμό νέων ορίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η δεύτερη πιο σοβαρή περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας είναι η ηχορύπανση- μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση- σύμφωνα με μια νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα, την πιο ολοκληρωμένη που έχει γίνει ποτέ διεθνώς. Παρά τις προόδους που έχουν γίνει, ο υπερβολικός θόρυβος, που υπάρχει ακόμα στις ευρωπαϊκές χώρες, προκαλεί ποικίλα προβλήματα υγείας, ενώ μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος για χιλιάδες θανάτους.

Σύμφωνα με την έρευνα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνονται από τους κατοίκους της τουλάχιστον ένα εκατομμύριο έτη υγιούς ζωής λόγω του θορύβου, έναντι αντίστοιχης απώλειας 4,5 εκατ. ετών υγιούς ζωής από την μόλυνση του αέρα. Καμία άλλη πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος δεν πλησιάζει σε επικινδυνότητα τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι πιο δραματικές -και δυνητικά θανατηφόρες- συνέπειες για την υγεία από τον υπερβολικό θόρυβο αφορούν την καρδιά, καθώς η έκθεση σε συνεχή δυνατό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έμφραγμα. Εκτιμάται ότι περίπου 3.000 θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη από εμφράγματα οφείλονται στον θόρυβο, ο οποίος αυξάνει την πίεση του αίματος, τη συγκέντρωση των ορμονών του στρες στο αίμα και τα λιπίδια, ακόμα κι όταν οι άνθρωποι κοιμούνται και (υποτίθεται ότι) δεν ακούν τους θορύβους του περιβάλλοντος. Οι ουσίες αυτές συσσωρεύονται σταδιακά και μπορεί να φράξουν τις αρτηρίες, οδηγώντας σε έμφραγμα.

Ακόμα κι όταν δεν σκοτώνει, ο θόρυβος προκαλεί σημαντικές δυσλειτουργίες στον οργανισμό με κυριότερη τη χρόνια διαταραχή του ύπνου. Ακολουθούν η ψυχική και νοητική ενόχληση που βιώνουν οι άνθρωποι λόγω των θορύβων (ακόμα κι αν δεν βλάπτεται η υγεία τους), η πρόκληση μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά, που είναι υποχρεωμένα να διαβάζουν εν μέσω θορύβων, καθώς και η πρόκληση βόμβου (βούισμα) στα αυτιά μικρών και μεγάλων.

Οι ειδικοί τονίζουν πλέον ότι ο θόρυβος πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη και οι κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν ότι αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει όριο 40 ντεσιμπέλ για τους θορύβους τη νύχτα (δηλαδή πάνω-κάτω όσο οι χαμηλοί θόρυβοι σε μια βιβλιοθήκη). Οι ερευνητές που ετοίμασαν την νέα μελέτη, συλλέγουν ήδη νέα στοιχεία για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα όρια θορύβου καθ' όλο το 24ωρο. Εκτιμάται ότι αυτά θα είναι έτοιμα ως το 2013, όταν η ΕΕ θα αναθεωρήσει τον ισχύοντα από το 2002 ευρωπαϊκό κανονισμό περί θορύβου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους ερευνητές, πρέπει να ληφθούν ορισμένα προληπτικά μέτρα, όπως να γίνουν πιο αθόρυβα τα μέσα μεταφοράς (τρένα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα), να τοποθετηθούν από τις αρμόδιες αρχές ηχοπετάσματα -φράγματα κατά των θορύβων- μεταξύ των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των γύρω σπιτιών, καθώς επίσης να φροντίζουν οι αρμόδιοι σχεδιαστές να χαράζουν τους νέους δρόμους όσο γίνεται μακρύτερα από κατοικημένες περιοχές. Ακόμα, είναι δυνατό να ενθαρρυνθεί η χρήση πιο αθόρυβων ελαστικών στους τροχούς των οχημάτων, να κατασκευάζονται οι νέοι ασφαλτοτάπητες με υλικά που μειώνουν τον θόρυβο της κυκλοφορίας, αλλά και να επιδοτείται από το κράτος η τοποθέτηση διπλών τζαμιών σε σπίτια και γραφεία.

Διαβάστε περισσότερα...

Νεογνά που κοιμούνται στο δωμάτιο των γονέων υποφέρουν από το παθητικό κάπνισμαΤα επίπεδα νικοτίνης στα μαλλιά νεογνών που κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο με γονείς που καπνίζουν είναι τριπλάσια σε σχέση με νεογνά που κοιμούνται σε άλλο δωμάτιο, αναφέρει νέα έρευνα.

Η νικοτίνη προέρχεται από σωματίδια καπνού που διαπερνούν το δέρμα των γονέων, τα ρούχα και τα μαλλιά, που είναι γνωστό ως παθητικό κάπνισμα, 'από τρίτο χέρι', εξηγούν Ισπανοί ερευνητές.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα από μαλλιά 252 νεογνών μικρότερων από 18 μηνών και ρώτησαν τους γονείς τους σχετικά με τις συνήθειες καπνίσματος. Ποσοστό 73% των γονέων δήλωσε ότι κάπνιζαν ή επέτρεπαν το κάπνισμα στο σπίτι τους και 83% των δειγμάτων από τα μαλλιά των νεογνών έδειξε υψηλά επίπεδα νικοτίνης.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τοξίνες από τον καπνό του τσιγάρου είναι ακόμα παρούσες στα σπίτια ακόμα και όταν οι γονείς προσπαθούν να λάβουν μέτρα για την προστασία της υγείας των παιδιών, όπως να καπνίζουν κοντά σε παράθυρο, να αερίζουν τα δωμάτια μετά το κάπνισμα ή να καπνίζουν όταν το νεογνό βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο ή απουσιάζει από το σπίτι.

Η επικεφαλής της έρευνας, Guadalupe Ortega, δήλωσε ότι το παθητικό κάπνισμα είναι η κύρια προβλέψιμη αιτία παιδικής θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα...

«Καλλικράτης» και στη στρατολογίαΣυγχωνεύονται και καταργούνται στρατολογικά γραφεία
Στη συγχώνευση και συνένωση των Στρατολογικών Γραφείων της χώρας και στη δημιουργία νέων Στρατολογικών Υπηρεσιών σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει η αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ εντός του 2011, σύμφωνα με έγγραφο του αρμόδιου υπουργού Βαγγέλη Βενιζέλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αντωνακόπουλου με θέμα τη λειτουργία Στρατολογικού Γραφείου στον Πύργο.

Όπως αναφέρει ο κ, Βενιζέλος, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το Στρατολογικό Γραφείο Πύργου θα συγχωνευθεί με το Στρατολογικό Γραφείο Πάτρας και το Στρατολογικό Γραφείο Μεσολογγίου και θα δημιουργηθεί η νέα Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Όπως εκτιμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η πλήρης μηχανογράφηση των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική αίτηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) και η ήδη υπάρχουσα διασύνδεση τους με τα ΚΕΠ, τα οποία θα αναλάβουν τη διαβίβαση όλων των αιτημάτων προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, θα επιτρέψει στους πολίτες των περιοχών, στις οποίες καταργούνται τα Στρατολογικά Γραφεία, να εξυπηρετούνται ποιοτικά και αποτελεσματικά, χωρίς να είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις νέες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Αερογέφυρα ζωής από την Κρήτη τα ξημερώματα

Μια γυναίκα χάρισε ζωή- Μεταφέρθηκαν όργανά της για μεταμόσχευση στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Αερογέφυρα ζωής στήθηκε χθες τα ξημερώματα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας για την μεταφορά ζωτικών οργάνων για μεταμόσχευση 70χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν στην Εντατική μετά από ατύχημα.

Η Μαρία Δοκιανάκη, είχε πέσει από την ταράτσα του σπιτιού της στο χωριό Καρουζανό το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής και είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΕΠΑΓΝΗ και προχθές οι γιατροί ενημέρωσαν τα συγγενικά της πρόσωπα ότι η γυναίκα ήταν κλινικά νεκρή. Η οικογένειά της αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων και έτσι ομάδα από το νοσοκομείο Λαϊκό της Αθήνας προχώρησε στη λήψη και τη μεταφορά των νεφρών ενώ οι κερατοειδείς θα μεταμοσχευθούν σε ασθενείς από την Κρήτη.

“Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο κόσμος στην χώρα μας την σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων”, είπε ο διευθυντής της ΜΕΘ του ΠΕΠΑΓΝΗ καθηγητής Δημήτρης Γεωργόπουλος.Διαβάστε περισσότερα...

Σεισμός 6.2 ρίχτερ στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16:29

Κι όμως δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα!

Αισθητός έγινε ισχυρός σεισμός πριν λίγα λεπτά (περίπου στις 4 και 29 λεπτά) στους κατοίκους του νομού Ηρακλείου. Ο σεισμός ήταν μεγάλος σε χρονική διάρκεια (περίπου ένα με δύο λεπτά).


Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στη θάλασσα 134 χλμ. ΒΑ του Ηρακλείου, 94 χλμ. ΒΑ του Αγ. Νικολάου και 50 χλμ. ΒΔ της Κάσου.


Το επίκεντρο του σεισμού...Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Ευρω-μεσογειακού Κέντρου EMSC η δόνηση είχε μέγεθος 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος τοποθετείται στα 60 χλμ. ενώ αρχικά το αυτόματο σύστημα καταγραφής είχε τοπθετήσει το βάθος στα 10 μόλις χλμ. Στο 6,2 προσδιορίζει την ένταση του σεισμού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS εκτιμά την ένταση της δόνησης στους 5,9 βαθμούς και το εστιακό βάθος στα 77 χλμ.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη του Ηρακλείου και σε ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού, ενώ έγινε αντιληπτή σε μεγάλο μέρος της νοτίου Ελλάδας και σε περιοχές της Αθήνας, όπως και σε περιοχές στα παράλια της Τουρκίας. Μάλιστα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο MSNBC υπάρχουν αναφορές ότι κουνήθηκαν κτίρια και στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο.


Ευτυχώς ο σεισμός ήταν σε θαλάσσιο χώρο με αποτέλεσμα να μην έχουμε προβλήματα από ζημιές σε κατοικίες μέχρι τώρα.
Διαβάστε περισσότερα...

Διαβήτης: Συνδέεται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον


Άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νόσου του Πάρκινσον, αναφέρει νέα έρευνα, αν και δεν είναι σαφείς οι αιτίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 289.000 ενήλικες και ανακάλυψε ότι όσοι έπασχαν από διαβήτη είχαν περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με νόσο του Πάρκινσον τα 15 επόμενα χρόνια.

Από τους 21.600 ανθρώπους με διαβήτη, 172, ποσοστό 0,8%, διαγνώστηκαν τελικά με Πάρκινσον έναντι 1.393 περιστατικών, ποσοστό 0,5%, των 267.000 αντρών και γυναικών που δεν έπασχαν από διαβήτη στην έναρξη της έρευνας.

Όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως ηλικία, βάρος και κάπνισμα, ο διαβήτης συνδέθηκε με αύξηση 41% στον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον μελλοντικά.

Ωστόσο αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο διαβήτης αποτελεί αιτία της νόσου Πάρκινσον και τα αίτια για τη σχέση παραμένουν άγνωστα, δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Dr. Honglei Chen, από το National Institute of Environmental Health Sciences, των ΗΠΑ.

Οι ενδείξεις είναι πολύ προκαταρκτικές, δήλωσε ο Chen.

Άνθρωποι με διαβήτη, πρόσθεσε, θα πρέπει να συνεχίσουν αυτά που ήδη συνιστώνται για τη γενική τους υγεία, ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, η σχέση μεταξύ διαβήτη και κινδύνου εμφάνισης Πάρκινσον θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι δυο νόσοι μοιράζονται κάποιους μηχανισμούς.

Μια πιθανότητα, εικάζει, είναι η χρόνια, χαμηλού επιπέδου φλεγμονή στον οργανισμό, που θεωρείται ύποπτη για τη συμβολή της σε αριθμό χρόνιων νόσων προκαλώντας βλάβη στα κύτταρα. Άλλη πιθανότητα είναι η οξείδωση.

Από την άλλη μεριά, οι ερευνητές δήλωσαν ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι στον διαβήτη που συμβάλλει στη νόσο του Πάρκινσον. Ωστόσο απομένει να αποδειχτεί.

Άλλες έρευνες που εξέτασαν τη σχέση των δυο νόσων στο παρελθόν εμφάνισαν μεικτή εικόνα.

Η νέα έρευνα, περιέλαβε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων με Πάρκινσον. Και σε αντίθεση με τις περισσότερες έρευνες στο παρελθόν, εξέτασε τη διάρκεια που οι συμμετέχοντες έπασχαν από διαβήτη.

Γενικά, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για Πάρκινσον παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους που έπασχαν από διαβήτη περισσότερα από 10 χρόνια πριν την έναρξη της έρευνας.

Αυτό στηρίζει την ιδέα ότι ο διαβήτης υπάρχει πρώτος, παρά το αντίθετο.

Ο ερευνητής δηλώνει ότι χρειάζονται νέες έρευνες για την κατανόηση της σχέσης.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘Diabetes Care.’
Διαβάστε περισσότερα...

Μεταμόσχευση νεφρού από ζωντανό δότηΗ αφαίρεση έγινε με λαπαροσκόπηση
Η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από ζωντανό δότη διενεργήθηκε στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από την ιατρική ομάδα του δρα Βασίλη Χατζηαναστασίου, με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης.

Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που διενεργείται αφαίρεση νεφρού με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, αφού μέχρι σήμερα ακολουθείτο η κλασική ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Δότρια του μοσχεύματος ήταν η σύζυγος του λήπτη και όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ο δρ Χατζηαναστασίου, όλα εξελίχθηκαν ομαλά και η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Απέφυγε, ωστόσο, να δώσει περισσότερα στοιχεία τόσο για το δότη όσο και για το λήπτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία ξεκίνησε με την αφαίρεση του νεφρού, η οποία διήρκεσε γύρω στις τέσσερις ώρες, ακριβώς επειδή διενεργείτο για πρώτη φορά και δεν υπήρχε η προαπαιτούμενη εμπειρία από την ομάδα των γιατρών και νοσηλευτών. Η μεταμόσχευση του νεφρικού μοσχεύματος, διήρκεσε πολύ λιγότερο, γύρω στις δυόμισι ώρες.

Σε ό,τι αφορά τη μετεγχειρητική πορεία δότριας και λήπτη εξελίσσεται ομαλά, με τη δότρια να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο σε τρεις με τέσσερις μέρες και τον λήπτη σε περίπου έξι μέρες.

Όπως εξήγησε ο δρ Χατζηαναστασίου, με τη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, δίδεται κίνητρο στο δότη να προσφέρει το νεφρό του πιο εύκολα. Ο πόνος είναι ελάχιστος, αφού η οπή είναι 7 εκατοστά αντί 15-20 της κλασικής μεθόδου, ο δότης επιστρέφει στο σπίτι του στις 3 με 4 μέρες, και στη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα, παρά αν υποβαλλόταν σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση.


Διαβάστε περισσότερα...

Σας αρέσουν τα λίπη;Ο οργανισμός σας τα χρειάζεται

Πολλές φορές, στην προσπάθειά μας να αδυνατίσουμε ή να ακολουθήσουμε μια πιο υγιεινή διατροφή, μειώνουμε σημαντικά ή κόβουμε ακόμη και εντελώς την κατανάλωση λιπών όλων των ειδών.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι διαιτολόγοι, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος που προέρχεται από τα λίπη έχει σχέση με τις ποσότητες της γενικής κατανάλωσης.

Παρόλο που ορισμένα είδη λιπών είναι πράγματι ανθυγιεινά, καθώς αυξάνουν τη χοληστερίνη, προκαλούν καρδιαγγειακές παθήσεις και παχαίνουν, το πιο σημαντικό και ουσιαστικό είναι να υπάρχουν σωστές αναλογίες των λιπών διαφόρων ειδών στη διατροφή μας.

Τα είδη των λιπών:
Τα λίπη αποτελούνται από λιπαρά οξέα, ενώ οι ιδιότητες και η χημική σύσταση αυτών των οξέων είναι που τα διαφοροποιούν μεταξύ τους.

Πολυακόρεστα
Τα συγκεκριμένα λιπαρά βοηθούν στη ρύθμιση του μεταβολισμού της χοληστερόλης, μειώνουν τον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου και της υπέρτασης, ενισχύουν τη διαδικασία της ανανέωσης των κυττάρων και βελτιώνουν την όραση και την εγκεφαλική λειτουργία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε να τα συμπεριλαμβάνουμε στη διατροφή μας, ιδίως μάλιστα ορισμένα πολυακόρεστα τα οποία δεν παράγονται από τον οργανισμό μας.

Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα ω-6 (λινολεϊκό οξύ), που τα βρίσκουμε σε μεγάλες ποσότητες στο ηλιέλαιο και στο καλαμποκέλαιο, και τα ω-3 (α-λινολενικό οξύ) λιπαρά οξέα, που υπάρχουν άφθονα στα ψάρια, στα καρύδια και στα πράσινα λαχανικά.

Κορεσμένα ή Κεκορεσμένα
Παρόλο που τα κορεσμένα λιπαρά δίνουν την περισσότερη ενέργεια στον οργανισμό, είναι ταυτόχρονα και τα πιο ανθυγιεινά, διότι αυξάνουν το επίπεδο της χοληστερόλης και τις πιθανότητες ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Τα κορεσμένα λιπαρά τα λαμβάνουμε μέσω της διατροφής, αλλά μπορεί να τα παράγει και ο οργανισμός από υδατάνθρακες και λίπη άλλων ειδών.

Τα κορεσμένα λίπη προέρχονται κυρίως από ζωικές πηγές, όπως το βούτυρο, τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, τα λιπαρά τυριά, την κρέμα γάλακτος, το λιπαρό κόκκινο κρέας και τα αλλαντικά.

Μονοακόρεστα
Έχουν ουδέτερη επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε την αυξάνουν, αλλά ούτε συμβάλλουν και στη μείωσή της.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μια διατροφή πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, όπως για παράδειγμα είναι η Μεσογειακή Διατροφή, λόγω του βασικού συστατικού της που είναι το ελαιόλαδο, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου του μαστού.

Τα μονοακόρεστα λιπαρά υπάρχουν άφθονα στο ελαιόλαδο, στα αβοκάντο, στα καρύδια, στα ψάρια, στα πουλερικά και στο φυστικοβούτυρο.

Πώς συμβάλλουν τα λιπαρά στην καλή υγεία;
Τα λιπαρά εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια στον οργανισμό μας και αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία των ανθρώπινων κυττάρων (5-8% του σωματικού βάρους), συμβάλλοντας καθοριστικά στις παρακάτω ζωτικές διαδικασίες:

- Χαρίζουν ένα υγιές και ελαστικό δέρμα και όμορφα, λαμπερά μαλλιά.
- Είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.
- Βοηθούν στην απορρόφηση των βιταμινών A, D, E και K, των αντιοξειδωτικών α και β-καροτίνης, του λυκοπένιου και των λιπαρών οξέων, ουσίες που εξουδετερώνουν τις τοξίνες και μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου.
- Συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή οιστρογόνου και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη και την καλή υγεία των οστών.
Η έλλειψη της συγκεκριμένης ορμόνης στις γυναίκες μπορεί να προκαλέσει στείρωση.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Άμεση επανεξέταση όλων των Ι5!
Προ εκπλήξεων θα βρεθούν όλα τα άτομα που έχουν πάρει Ι5, δηλαδή απαλλαγή στράτευσης για λόγους υγείας, τις επόμενες μέρες. Από σήμερα, 1η Απριλίου 2011, ξεκίνησαν να αποστέλλονται ταχυδρομικά από τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία, επιστολές ειδοποίησης σε όλους όσους έχουν πάρει απαλλαγή στράτευσης από το 1980 και μετά.

Κάτι τέτοιο το είχαμε βρει και σε παλαιότερο άρθρο (βλέπε εδώ Ι5 και 45αρηδες πάνε ξανά στον στρατό!) και χτες μετά από νέα επικοινωνία με στρατολογικό γραφείο, είχαμε αυτό το νέο. Μας ενημέρωσαν λοιπόν πως τέλος τους μήνα τους ήρθε εγκύκλιος από το υπουργείο και μετά από αυτήν έχουν εντολή για αποστολή ενημερωτικών επιστολών στους ενδιαφερόμενους. Σημαντικό είναι βέβαια και το ότι όσοι δεν προσέλθουν εντός 2 μηνών από την ειδοποίηση για επανεξέταση θα βρεθούν στην δυσάρεστη θέση, της κατάργησης της όποιας απαλλαγής είχαν και σε μερικές περιπτώσεις και λόγω ηλικίας να αναγκαστούν να φορέσουν το χακί.

Επανέλεγχος λοιπόν για όλους...

Πάντως πέρα από την όλη πλάκα (και το, πιο πάνω, πρωταπριλιάτικό μας αστείο), μια τέτοια εγκύκλιος υπάρχει εδώ και χρόνια, στα συρτάρια όλων των στρατολογικών γραφείων, αλλά ποτέ κανείς δεν έδωσε εντολή να την εφαρμόσει. Ας ελπίσουμε πάντως αν γίνει ποτέ αυτό να ειδοποιηθούν τα άτομα που ενδιαφέρει και αφορά. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό και ειδικά έγκαιρα θα καταλήξουμε να βλέπουμε να τους αναζητούν ακόμα και ως λιποτάκτες, ακόμα και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας.


AmeA Blog Team
Διαβάστε περισσότερα...

«Καλλικράτης» και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με καταργήσεις και συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ


Αρχή με τις σχολές χαμηλής ζήτησης


Αθήνα«Λουκέτο» σε περίπου 60 τμήματα περιφερειακών ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης αναμένεται να βάλει το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας τον «Καλλικράτη» και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στα σχέδια του υπουργείου είναι να καταργηθούν περιφερειακά τμήματα ΤΕΙ, να συγχωνευτούν ΑΕΙ-ΤΕΙ, να προσαρτηθούν σχολές ή τμήματα σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ομοειδούς επιστημονικού αντικειμένου, να συγχωνευτούν ολόκληρες σχολές διαφορετικών πανεπιστήμιων και τεχνολογικών ιδρυμάτων και να συμπτυχθούν τμήματα ίδιων ή διαφορετικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία».

Ψηλά στον κατάλογο των υπό κατάργηση τμημάτων αναμένεται ότι θα είναι περίπου 60 τμήματα περιφερειακών ΤΕΙ, τα οποία έχουν πολύ χαμηλή ζήτηση και μικρό αριθμό αποφοίτων.

Σε κίνδυνο βρίσκονται τμήματα που έχουν ως αντικείμενο τον τουρισμό και τον γεωτεχνικό κλάδο, ενώ μελετάται και το ενδεχόμενο συγχώνευσης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με μεγάλη διασπορά τμημάτων και αλληλοεπικαλύψεις επιστημονικού αντικειμένου, όπως τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος του νέου χωροταξικού σχεδιασμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στο τέλος του 2012 να έχουν ολοκληρωθεί οι συγχωνεύσεις στα τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ σε όλη τη χώρα.Πηγή: http://news.in.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ευκολότερη η διέλευση ΑΜΕΑ

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον με σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Υποδομών και Περιβάλλοντος η δημιουργία ειδικής λωρίδας κίνησης, είτε στο πεζοδρόμιο, είτε στο οδόστρωμα για ΑΜΕΑ και πεζούς. Το μέτρο αφορά μόνο όταν εκτελούνται έργα εργοταξίου για ευκολότερη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα
Τον δέοντα σεβασμό στον πεζό και στον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες που συνήθως αδυνατούν να διασχίσουν τα πεζοδρόμια, όταν αυτά φιλοξενούν εργοτάξια, αποπειρώνται να δείξουν επιτέλους τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος.

Με κοινή απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας και η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, τίθενται αυστηροί περιορισμοί στην εγκατάσταση εργοταξίων σε κοινόχρηστους χώρους.

Ετσι, κάθε εργολάβος οφείλει:

*Να διασφαλίζει ελεύθερο από εμπόδια διάδρομο για τον πεζό και τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου, με ελάχιστο πλάτος 1,20 μέτρα (ή εάν δεν είναι εφικτό 0,90 μ.) υποχρεωτικά. Σε περιοχές αλλαγών της πορείας του αμαξιδίου απαιτείται ελεύθερος χώρος 1,50 Χ 1,50 μ

*Να δημιουργήσει στο οδόστρωμα νέο πρόσθετο τμήμα, εάν το πλάτος του πεζοδρομίου δεν επαρκεί, καταλαμβάνοντας χώρο από τα αυτοκίνητα

*Εναλλακτικά, αντί της δημιουργίας πρόσθετου πεζοδρομίου, να διοχετεύει την κίνηση των πεζών σε λωρίδα του οδοστρώματος και να εγκαθιστά ράμπες για τα αναπηρικά αμαξίδια

*Να εξασφαλίσει τη διέλευση με γέφυρα, σε περίπτωση μικρού πλάτους του πεζοδρομίου

*Να διοχετεύει την πορεία πεζών και ΑΜΕΑ στο απέναντι πεζοδρόμιο, εάν οι συνθήκες είναι απαγορευτικές (κλείσιμο κυκλοφορίας οχημάτων κτλ)

Με την ίδια απόφαση τα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος βάζουν τάξη στην ασφάλιση, τη σήμανση και τον φωτισμό του εργοταξίου, καθιστώντας υποχρεωτικά μία σειρά από μέτρα.

Ωστόσο, τα πρόστιμα και οι ποινές δεν αυξάνονται, αλλά παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με το 1999.


Διαβάστε περισσότερα...

Νέο λύκειο με 19 λιγότερα μαθήματα


Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η εφαρμογή των αλλαγών στο Λύκειο. Το νέο σύστημα μειώνει κατά 19 τα διδασκόμενα μαθήματα. Καινούργιος τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ θα ισχύσει σε 3 χρόνια.

Μείωση μαθημάτων (19 συνολικά), περισσότερες επιλογές, καινοτομίες με νέα μαθήματα όπως η ερευνητική εργασία και παρακολούθηση επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα από τον μαθητή μαθήματα, είναι οι βασικές αλλαγές του σχεδίου για το Νέο Λύκειο, όπως το παρουσίασε χτες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Βασική «φιλοσοφία» του νέου Λυκείου, σύμφωνα με την Αννα Διαμαντοπούλου, είναι η απεξάρτηση του λυκείου από τις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, ενδοσχολικές εξετάσεις που δεν θα απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή και περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους έφηβους μαθητές, οι οποίοι είναι «οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Ελληνες», όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια.Από την ερχόμενη χρονιά η Α΄ Λυκείου θα είναι τάξη γενικής Παιδείας και στη συνέχεια η Β΄ και Γ΄ τάξη θα έχει εξειδικεύσεις με μικρό αριθμό βασικών μαθημάτων. Οσον αφορά στο εξεταστικό σύστημα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε συσχέτιση με τις αλλαγές στο λύκειο, στο πλαίσιο της προσπάθειας απεγκλωβισμού του σχολείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Διευκρινίστηκε πάντως ότι η βαθμολογία της Α΄ λυκείου δεν θα μετράει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ότι η εξεταστέα ύλη θα έχει ευρύτερη μορφή και δεν θα είναι αυστηρά προκαθορισμένη όπως σήμερα. Οσον αφορά στο μάθημα των θρησκευτικών θα είναι υποχρεωτικό στην Α και Β΄ Λυκείου και επιλογής στη Γ΄ τάξη. Στις δύο όμως τελευταίες τάξεις θα ονομάζεται Θρησκεία και Κόσμος και θα υπάρχουν αναφορές και στις υπόλοιπες θρησκείες.Σε γενικές γραμμές η πρόταση του υπουργείου, η οποία θα σταλεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του ΕΣΥΠ, ώστε να οριστικοποιηθεί, προβλέπει τα εξής:
Μείωση μαθημάτων στην Α΄ λυκείου από 16 σε 8 και εισαγωγή ενός νέου μαθήματος, της ερευνητικής εργασίας.
Στη Β΄ λυκείου δύο κατευθύνσεις και μείωση μαθημάτων από 17 σε 12.
Στη Γ΄ λυκείου τρεις κατευθύνσεις και μείωση μαθημάτων από 16 σε 10.
Οι μαθητές ακόμη και στη Γ΄ λυκείου θα μπορούν να αλλάζουν κατεύθυνση αν αυτό επιθυμούν, στην αρχή βέβαια της χρονιάς.
Στη Β΄ και Γ΄ λυκείου οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθούν επιπλέον ώρες μαθημάτων (μαθήματα εμβάθυνσης) με βάση τις ανάγκες για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Σε όλες τις τάξεις εισάγεται η ερευνητική εργασία (συνθετική εργασία ή project) ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση ανοικτού τύπου μαθησιακών έργων, που απαιτούν ικανότητες όπως είναι ο σχεδιασμός, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης σε πραγματικά πλαίσια εφαρμογών, ο συνδυασμός των γνώσεων από διάφορα μαθήματα κλπ. Τo project είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές. Αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός του προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων μαθημάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ποια μαθήματα θα διδάσκονται στις τρεις τάξεις του Λυκείου

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: Η πρώτη τάξη του λυκείου θα περέχει γενική παιδεία στους μαθητές με 7 υποχρεωτικά μαθήματα, ελληνική γλώσσα (μάθημα με τρεις κλάδους Αρχαία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία), Θρησκευτικά, Ιστορία, Μαθηματικά, ξένη γλώσσα, Φυσικές επιστήμες (Φυσική-Χημεία Βιολογία) και Φυσική Αγωγή. Επίσης οι μαθητές θα έχουν και ένα μάθημα επιλογής, αυτό της ερευνητικής εργασίας ανά τετράμηνο με θέμα που εντάσσεται στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Κάποια εργασία θα μπορεί να γίνεται και στα αγγλικά και όλες θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ: Στη Β΄τάξη θα υπάρχουν δυο κατευθύνσεις (Α΄και Β΄). Η κατεύθυνση Α' θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, τεχνολογικές ή επιστήμες υγείας και η Β' τις κλασικές σπουδές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: Στη Γ΄ λυκείου θα υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις με τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλογής. Η κατεύθυνση Α' θα δίνει έμφαση στις θετικές επιστήμες (με Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Υπολογιστές). Η κατεύθυνση Α΄- Β΄ στις Κοινωνικές και Οικονομικές επιστήμες (με Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομία). Η κατεύθυνση Β΄στις Νομικές, Φιλοσοφικές και Πολιτικές Επιστήμες (με Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
Στις δύο τελευταίες, και άρα πιο κρίσιμες για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, τάξεις (Β' και Γ' Λυκείου) στους μαθητές παρέχεται εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης), με βάση τις ανάγκες τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ανάμεσα στα μαθήματα επιλογής υπάρχουν μαθήματα εμβάθυνσης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, που συνήθως είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της επιπλέον διδασκαλίας εντός του σχολείου των μαθημάτων αυξημένης γι' αυτούς βαρύτητας.

ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ με νέο σύστημα εξετάσεων

Οπως ανακοίνωσε χθες η Αννα Διαμαντοπούλου, από τις αλλαγές που θα γίνουν δεν θα αιφνιδιαστούν οι μαθητές, καθώς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Α' Λυκείου θα λειτουργήσει με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών, ενώ από το σχολικό έτος 2012-13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β' και την Γ' Λυκείου. Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α' Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων, το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-14. Προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να καταλήξει στο οριστικό σχέδιο για το νέο εξεταστικό σύστημα στο επόμενο διάστημα θα οργανωθεί ευρύτατη διαβούλευση με όλους τους πολιτικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι διαδικασίες και τα κριτήρια του εξεταστικού. Η υπουργός δήλωσε ότι οι αλλαγές στο νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα ακολουθήσουν τις εξής βασικές αρχές:

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο, ενώ μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι εξετάσεις θα αφορούν σε έναν μικρό αριθμό μαθημάτων και τα ΑΕΙ θα καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας αυτών των μαθημάτων, ώστε ουσιαστικά να συμμετέχουν τα ίδια στα κριτήρια επιλογής των μελλοντικών φοιτητών τους. Επίσης, οι βαθμοί της Α' Λυκείου δεν θα υπολογίζονται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, ενώ η εξεταστέα ύλη δεν θα είναι αυστηρά προκαθορισμένη.

Κατά τη διάρκεια της Γ' Λυκείου το ίδιο το σχολείο θα κάνει προσομοίωση της εξεταστικής διαδικασίας, με στόχο οι μαθητές να αντιληφθούν και να προετοιμασθούν στο σχολείο από τους καθηγητές τους για όλα όσα θα είναι αναγκαία.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Νέο φάσμα επιλογών για τους μαθητές
Τα μαθήματα της Γλώσσας (Νέα και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Λογοτεχνία), η Ιστορία και σε μεγάλο βαθμό τα Μαθηματικά συνιστούν έναν λιτό πυρήνα μαθημάτων γενικής παιδείας, τα οποία παίρνουν οι μαθητές ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν πιστοποιηθεί στη Γ' Γυμνασίου στην καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και στη χρήση της Πληροφορικής.

Διευρύνεται ουσιαστικά το φάσμα των επιλογών των μαθητών. Ο μαθητής προβαίνει σε μια σειρά επιλογών στο Νέο Λύκειο ανάλογα με τις ανάγκες του για την εισαγωγή του στην ανώτατη εκπαίδευση ή τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Επιλέγει το θέμα της ερευνητικής εργασίας, με την οποία θέλει να ασχοληθεί σε καθεμιά από τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Επιλέγει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει στη Β' και στη Γ' Λυκείου ανάλογα με τους στόχους του μετά το Λύκειο. Αυξάνεται ο αριθμός μαθημάτων επιλογής από τρία σε επτά συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής εργασίας.Διαβάστε περισσότερα...

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με Καροτινοειδή!

Οι χρωστικές ύλες που χαρίζουν στα φρούτα και τα λαχανικά κόκκινο, πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα ονομάζονται «καροτινοειδή». Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές και τις ενισχυτικές του ανοσοποιητικού συστήματος ιδιότητες.Τι είναι

Παρά το γεγονός ότι έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 600 καροτινοειδείς ουσίες, φαίνεται ότι μόνο έξι από αυτές αξιοποιούνται σημαντικά από το αίμα ή τους ιστούς. Αυτές είναι: το β – καροτένιο (το οποίο είναι πιθανώς και το πιο γνωστό αντιοξειδωτικό), το α – καροτένιο, η κρυπτοξανθίνη, το λυκοπένιο, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη.

Τα καροτινοειδή εντοπίζονται σε μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, αλλά οι τροφές που αποτελούν τις κυριότερες πηγές αυτών των ουσιών ίσως δεν είναι και οι πιο συνηθισμένες στο καθημερινό διαιτολόγιο. Για παράδειγμα, το α – καροτένιο εντοπίζεται στα καρότα και τα κολοκύθια, ενώ το λυκοπένιο βρίσκεται στα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, όπως το καρπούζι, το κόκκινο γκρέιπφρουτ και η ντομάτα. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη υπάρχουν σε αφθονία στα σκούρα πράσινα λαχανικά, τα κολοκύθια και τις κόκκινες πιπεριές, ενώ η κρυπτοξανθίνη βρίσκεται στα μάνγκο, τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα.


Τι προσφέρουν

Το κυριότερο όφελος των καροτινοειδών είναι η αντιοξειδωτική δράση τους, καθώς προστατεύουν τα κύτταρα του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες. Παρά το γεγονός ότι τα καροτινοειδή είναι παρεμφερή, καθένα δρα σε έναν συγκεκριμένο τύπο ιστού. Επιπλέον, το α – καροτένιο και η κρυπτοξανθίνη μπορούν να μετατραπούν σε βιταμίνη Α, οπωσδήποτε όμως όχι στον ίδιο βαθμό με το β – καροτένιο.


Πρόληψη

Τα καροτινοειδή μπορούν να δράσουν κατά συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, κυρίως περιορίζοντας τη μη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων. Για παράδειγμα, το λυκοπένιο φαίνεται να αποτρέπει την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι οι άντρες που καταναλώνουν την εβδομάδα δέκα ή περισσότερες μερίδες φαγητών με βάση την ντομάτα περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη κατά 45%. Επίσης, το λυκοπένιο μπορεί να λειτουργήσει κατά του καρκίνου του στομάχου και του πεπτικού συστήματος.

Μελέτες δείχνουν ότι υψηλές ποσότητες α – καροτενίου, λουτεΐνης και ζεαξανθίνης μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων, ενώ η κρυπτοξανθίνη και το α – καροτένιο περιορίζουν τον κίνδυνο καρκίνου της μήτρας.

Επιπλέον, τα καροτινοειδή καταπολεμούν τις καρδιακές παθήσεις. Σε έρευνα σε δείγμα 1.300 ηλικιωμένων, εκείνοι που κατανάλωσαν τροφές πλούσιες σε καροτινοειδή εμφάνισαν 50% μικρότερη πιθανότητα καρδιακής πάθησης και 75% μικρότερη πιθανότητα καρδιακής προσβολής.

Ακόμη, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όλα τα καροτινοειδή, ιδιαίτερα το α – καροτένιο και το λυκοπένιο, εμποδίζουν τον σχηματισμό της LDL («κακής») χοληστερίνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές και λοιπά καρδιαγγειακά προβλήματα.


Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα

Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη ενισχύουν την καθαρή όραση, απορροφώντας την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία και αδρανοποιώντας τις ελεύθερες ρίζες στον αμφιβληστροειδή. Αυτό οδηγεί στη μείωση εκφύλισης ωχράς κηλίδος, μιας οφθαλμικής ασθένειας που συνδέεται άμεσα με το γήρας και αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, άλλα καροτινοειδή αποτρέπουν την βλάβη στον φακό του ματιού, περιορίζοντας τον κίνδυνο καταρράκτη.

Τέλος, άλλες μελέτες καταδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων καροτινοειδών και εμμηνορρυσιακών διαταραχών.


Πώς να τα λάβετε


Δοσολογία

Εάν το διαιτολόγιό σας δεν περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε καροτινοειδή, επιλέξτε ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει, εκτός από τις απαραίτητες βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία, κάποιες από τις έξι βασικές καροτινοειδείς ουσίες, όπως αναφέρονται παραπάνω.


Οδηγίες χρήσεως

Υιοθετήστε τη λήψη καροτινοειδών συμπληρωμάτων με τροφές που περιέχουν λίπος, το οποίο επιτρέπει στο σώμα να τα απορροφήσει πιο αποτελεσματικά. Εάν χωρίσετε τη συνολική ημερήσια ποσότητα που πρέπει να λάβετε σε δύο γεύματα, το σώμα θα απορροφήσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της.


Πιθανές παρενέργειες

Μεγάλες δόσεις καροτινοειδών μπορεί να αλλάξουν το χρώμα της επιδερμίδας σε πορτοκαλί, ιδιαίτερα στις παλάμες και τα πέλματα. Η παρενέργεια αυτή είναι καθαρά προσωρινή και θα εξαφανιστεί με τη μείωση της ποσότητας λήψης.


Διαβάστε περισσότερα...

Ο καλός ύπνος... αδυνατίζειΤο τρίπτυχο “λιγότερο φαγητό, περισσότερη κίνηση και καλός ύπνος” είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές έκαναν πειράματα με περίπου 500 παχύσαρκους εθελοντές, με μέση ηλικία 55 ετών, οι οποίοι έπρεπε να τρώνε 500 λιγότερες θερμίδες τη μέρα, να ασκούνται σωματικά και να κάνουν ομαδική ψυχοθεραπεία.

Μετά από έξι μήνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί κάποιος ακόμα και να διπλασιάσει τις πιθανότητές του να χάσει κιλά αν έχει μικρότερο επίπεδο άγχους και παράλληλα κοιμάται φυσιολογικά, δηλαδή έξι με οχτώ ώρες. Αν κοιμάται περισσότερο, γίνεται αδρανής, ενώ αν κοιμάται λιγότερο, αυξάνει το επίπεδο του στρες του.

Οι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν ότι αν κάποιος, που θέλει να χάσει κιλά, κρατά ένα καθημερινό «ημερολόγιο διατροφής», ωφελείται ιδιαίτερα, σε σημείο να διπλασιάζει τις πιθανότητες του να πετύχει το στόχο του.

Οι επιστήμονες του Κέντρου Ερευνών για την Υγεία Κάιζερ Περμανέντε των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Τσαρλς Έλντερ δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο διεθνές περιοδικό παχυσαρκίας "International Journal of Obesity".


Διαβάστε περισσότερα...