Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Εν όψει της συζήτησης για την εφαρμογή του «Μεσοπρόθεσμου».

Για την άρση των αδικιών που υφίστανται τα ΑμεΑ.Με επιστολή προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και τους βουλευτές - μέλη της εν όψει της συζήτησης για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου στήριξης την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ καταθέτει σειρά προτάσεων για την άρση των αδικιών που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.

Οι κυριότερες προτάσεις της συνομοσπονδίας έχουν ως εξής:

Για την προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση προτείνεται η ένταξη ρυθμίσεων ισχυόντων για τους δημοσίους υπαλλήλους ΑμεΑ. Οπως επισημαίνεται από την ΕΣΑμεΑ, “η απουσία τέτοιου είδους ρυθμίσεων που εναρμονίζονται με Ευρωπαϊκές Οδηγίες ενσωματωμένες στο εθνικό δίκαιο οδηγούν το νέο σύστημα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης σε κραυγαλέο μέτρο άδικης και άνισης μεταχείρισης”.

Σε ότι αφορά το φλέγον ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι οι εξαιρέσεις που ήδη προβλέπονται για τα ΑμεΑ και τους συγγενείς α΄ βαθμού από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας πρέπει να γίνουν διακριτές για τους προστατευμένους των ν. 1648/86 και 2643/98.

Σε ότι αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις ζητείται η διατήρηση του αφορολόγητου εισοδήματος στο ποσό των 12.000€ και του επιπλέον ποσού χωρίς αποδείξεις στα 2400€ και η επέκταση της εξαίρεσης όλων των ΑμεΑ ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών τους από το ειδικό τέλος ακινήτων και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.


Διαβάστε περισσότερα...

Πολυνομοσχέδιο: Τι ακριβώς ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Παράθεση όλων των σχετικών διατάξεων, με την συνεργασία της Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών.


H σαφής παράθεση των προβλέψεων σχετικά με την εισφορά συντάξεων, φορολογικό και εργασιακή εφεδρεία για τα άτομα με αναπηρία του κατατεθέντος σχεδίου νόμου με τίτλο “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις” είναι κρίσιμη ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις και παρερμηνείες.

Για την ανάλυση άρθρο – άρθρο εργάστηκε σκληρά ο οικονομολόγος και προγραμματιστής Κώστας Θεοδωρόπουλος μέλος της κινηματικής Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών (ΠΑΝΑΠ). Στο νέο “συνταξιοδοτικό” προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικές με τα άτομα με αναπηρία:

Με το άρθρο 2 και στην παράγραφο 1 θεσπίζεται κράτηση σε ποσοστό 40% των κύριων συντάξεων για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών αφαιρουμένης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης απο το ποσό των 1000 ευρώ.Οι συνταξιούχοι με αναπηρία εξαιρούνται από την σχετική παρακράτηση.

Παραθέτουμε την σχετική παράγραφο:


*Από 01.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55° έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ .

Η ανωτέρω μείωση, καταλαμβάνει και το συνολικό ποσό επικουρικής και κύριας σύνταξης που χορηγείται σε υποκατάσταση της κύριας από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ.

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011(ΑΊ 52).

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55° έτος της ηλικίας .

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α'68) και του άρθρου 30 του ν.2084/1992 (ΑΊ65) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του ν.3185/2003 (Α'229) ή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α'48) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

Με την επόμενη παράγραφο στους συνταξιούχους άνω των 55 ετών η παρακράτηση ορίζεται στο 20%. Οι αναπηρικές συντάξεις εξαιρούνται από την ως άνω παρακράτηση.

Συγκεκριμένα όπως ορίζει η παράγραφος:

*Από 01.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εμπίπτουν

στην μείωση της παρ.1 του άρθρου αυτού , μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το συνολικό ποσό επικουρικής και κύριας σύνταξης που χορηγείται σε υποκατάσταση της κύριας , από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ.

Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν.2084/1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.

Με τις 2 επόμενες παραγράφους που ακολουθούν ορίζονται κρατήσεις 15 και 30% στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης χωρίς εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα:

*Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο, μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), υπερβαίνει το ποσό των 150 €, μειώνεται κατά ποσοστό 30%. Το ποσό της σύνταξης μετά την ανωτέρω μείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 €.

* Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τομέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου

Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη, το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης

μειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιούχους του ΜΤΠΥ κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το ΜΤΠΥ, το τμήμα του μερίσματος που, μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και θέματα φορολογίας εισοδήματος. Μένει ως έχει εφόσον δεν αναγράφεται το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής της αντιμισθίας και των συντάξεων που καταβάλλονται σε τυφλούς και βαριά κινητικά αναπήρους με ποσσοστό 80% και άνω. Πρόκειται για το άρθρο 6 περιπτώσεις Θ και ε του φκε (κώδικα φορολογίας εισοδήματος).

Στο άρθρο 38 παρ. 2 και 3. ορίζεται αφορολόγητο όριο των 9000 ευρώ για άτομα με αναπηρία ενώ συνυπολογίζεται έκπτωση της δαπάνης και αφαιρείται από το εισόδημα όταν βαρύνουν τον φορολογούμενο άτομα με αναπηρία.

Αντιγράφουμε:

*Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Εργασιακή εφεδρία.


Οι υπάλληλοι με αναπηρία, σύζυγοι ατόμων με αναπηρία ή γονείς ατόμων με αναπηρία εξαιρούνται από αυτή. Το άρθρο 34 του παρόντος νόμου ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 37 παρ. 7 του ν 3986/2011 αναφέρει:

*ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Πηγή: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
Διαβάστε περισσότερα...

Τρώτε τα φρούτα με τη φλούδαΕνισχύουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα περισσότερα αντιοξειδωτικά βρίσκονται είτε στη φλούδα είτε κοντά στη φλούδα των φρούτων.

Καλό θα ήταν λοιπόν να προτιμάτε τα φρούτα με την φλούδα τους ή αν δεν μπορείτε, να κόβετε όσο το δυνατόν λεπτότερο στρώμα.

Έτσι θα εφοδιάζετε τον οργανισμό σας με μεγαλύτερη φυσική άμυνα.

Διαβάστε περισσότερα...

Οχτώ βήματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστούΘωρακίστε τον οργανισμό σας μέσα από την καθημερινότητα.

Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Μάθετε κάποια βασικά μυστικά που μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας και προστατευτείτε.

Μειώστε τις θερμίδες
Μία στις τέσσερις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού σχετίζονται με το βάρος. Η κατανάλωση υπερβολικού αριθμού θερμίδων μεταλλάσσει τη συμπεριφορά του κυττάρου. Τα κύτταρα σταματούν στη διαίρεση και την ανάπτυξη, που είναι το πρώτο βήμα προς τον καρκίνο. Αν είστε κάτω από 57 κιλά, μην τρώτε περισσότερες από 1.800 θερμίδες την ημέρα. Από 57 έως 63 κιλά το μέγιστο είναι 1.900 θερμίδες. Κι αν είστε από 63 έως 82, το όριο είναι οι 2.000. Αυτό ισχύει αν κάνετε δυόμιση ώρες άσκηση τη βδομάδα – αν είστε λιγότερο δραστήρια ή χρειάζεστε λιγότερες θερμίδες.

Μείνετε μακριά από το τσιγάρο

Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι το παθητικό κάπνισμα διπλασιάζει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση. Το παθητικό κάπνισμα εκθέτει το μαστό σε καρκινογόνες ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν μαστικούς όγκους. Οι άνθρωποι που ζουν με καπνιστές διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, ενώ αν καπνίζετε ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού αυξάνεται κατά 32%.

Περπατήστε 12 λεπτά την ημέρα

Οι γυναίκες που περπατάνε 12 λεπτά τη μέρα μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού κατά 18%. Η άσκηση μειώνει τα επίπεδα οιστρογόνων και την πυκνότητα των ιστών των μαστών, πράγμα που με τη σειρά του μειώνει τον κίνδυνο. Μάλιστα οι ερευνητές βρήκαν ότι όσες ασκούνται παράγουν υψηλότερα επίπεδα IGFBP-3, μιας πρωτεΐνης που καταπολεμά την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Ενεργοποιήστε το γονίδιο Cat

Το 65% των γυναικών έχουν το γονίδιο της καταλάσης (ή Cat), που προστατεύει από τον καρκίνο μετατρέποντας τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες στους ιστούς των μαστών σε αβλαβές νερό και οξυγόνο. Το γονίδιο αυτό μειώνει τον κίνδυνο κατά 5% – αλλά η κατανάλωση τεσσάρων μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο κατά 28%

Κοιμηθείτε σε σκοτεινό δωμάτιο

Το φως τη νύχτα καταστέλλει την παραγωγή της ορμόνης του ύπνου μελατονίνης. Όταν εκθέτετε καρκινικά κύτταρα του μαστού σε υψηλά επίπεδα μελατονίνης, σταματάτε την ανάπτυξή τους υποστηρίζουν ογκολόγοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο The Bassett της Νέας Υόρκης. Η διατήρηση υψηλών επιπέδων μελατονίνης ενδέχεται να είναι μια τακτική μείωσης του κινδύνου, οπότε κοιμηθείτε για τουλάχιστον εφτά ώρες σε σκοτεινό δωμάτιο για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή της.

Αλλάξτε το αποσμητικό σας

Είναι αντιφατικό, αλλά τα άλατα αλουμινίου λειτουργούν σαν οιστρογόνα στο σώμα. Τα οιστρογόνα εμπλέκονται στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, οπότε οτιδήποτε έχει οιστρογονική δραστηριότητα και μπορεί να εισέλθει στο μαστό μέσω του δέρματος μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο που διατρέχει μια γυναίκα.

Πιείτε τσάι μέντας

Σύμφωνα με γαλλική έρευνα, όσοι πίνουν αφεψήματα από βότανα διατρέχουν το χαμηλότερο κίνδυνο. Οι ερευνητές το αποδίδουν στα αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τον καρκίνο. Το αφέψημα δυόσμου περιέχει επίσης μονοτερπένια που αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στους μαστούς. Μπορείτε να πίνετε μέχρι τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα.

Φάτε ελιές

Περιέχουν χημικές ουσίες που καταπολεμούν τον καρκίνο, οι οποίες ονομάζονται σαλβεστρόλες και βρίσκονται επίσης στο μπρόκολο, το λάχανο και τα κολοκυθάκια. Τα καρκινικά κύτταρα του μαστού περιέχουν CYP1B1, μια πρωτεΐνη που πεθαίνει όταν εκτεθεί σε σαλβεστρόλες. Οι βιολογικές τροφές περιέχουν υψηλότερα επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο εγκέφαλος διαλέγει πληροφορίεςΔεν επεξεργάζεται «αντικειμενικά» τα ερεθίσματα που δέχεται.

Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η υπεραισιοδοξία που διαθέτουν ορισμένοι άνθρωποι. Σύμφωνα με βρετανογερμανική επιστημονική έρευνα, οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλός τους είναι έτσι δομημένος, που συστηματικά απορροφούν μόνο εκείνες τις πληροφορίες, οι οποίες ενισχύουν τις ήδη θετικές προκαταλήψεις τους.

Οι ερευνητές του Κέντρου Νευροαπεικόνισης του University College του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τη δρα Τάλι Σάροτ και τον καθηγητή Ρέι Ντόλαν, σε συνεργασία με τον Κρίστοφ Κορν της Σχολής για το Νου και τον Εγκέφαλο του Βερολίνου, πιστεύουν ότι οι προβλέψεις μερικών ανθρώπων για το μέλλον συχνά είναι μη ρεαλιστικά αισιόδοξες λόγω της διάρθρωσης και λειτουργίας των μετωπιαίων λοβών.

Εδώ και δεκαετίες απασχολεί τους επιστήμονες γιατί είναι τόσο διαδεδομένη η αισιοδοξία μεταξύ των ανθρώπων, από τη στιγμή που η πραγματικότητα τόσο συχνά μας φέρνει αντιμέτωπους με δυσάρεστα γεγονότα, που θα δικαιολογούσαν μάλλον μεγαλύτερη απαισιοδοξία.

Μάλιστα, μερικοί άνθρωποι συστηματικά τείνουν να τα βλέπουν όλα «ροζ» γύρω τους και η λέξη πεσιμισμός τούς είναι άγνωστη. Υπολογίζεται ότι αντικειμενικά περίπου το 80% των ανθρώπων ανήκουν στην κατηγορία των αισιόδοξων, παρόλο που δεν θα συμφωνούσαν όλοι με αυτό τον χαρακτηρισμό για τους εαυτούς τους.

Μερικοί ειδικοί δεν αποκλείουν μάλιστα ότι η σοβαρή χρηματοοικονομική κρίση του 2008 επιδεινώθηκε, επειδή ορισμένοι συναλλασσόμενοι στις αγορές υπερεκτίμησαν την αξία των «χαρτιών» που είχαν στα χέρια τους, παρά τις ξεκάθαρες ενδείξεις περί του αντιθέτου.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι η αδυναμία, ειδικά μερικών ανθρώπων, να επεξεργαστούν αντικειμενικά τις πληροφορίες που δέχονται (άρα και τις αρνητικές εκτός από τις θετικές), έχει να κάνει τελικά με σφάλματα στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων στον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές παρουσίασαν σε 19 εθελοντές μια σειρά κοινών αρνητικών συμβάντων (διαζύγιο, κλοπή αυτοκινήτου, εκδήλωση σοβαρής ασθένειας κ.α.), τους ζήτησαν να εκτιμήσουν τις πιθανότητες να συμβεί σε αυτούς κάτι τέτοιο και παράλληλα μελετούσαν τη δραστηριότητα στον εγκέφαλό τους με μαγνητική λειτουργική τομογραφία (fMRI).

Όπως διαπιστώθηκε, ο εγκέφαλος, διαλέγει τις πληροφορίες που θα «ακούσει» και τις υπόλοιπες τις αγνοεί. Όσο πιο αισιόδοξος είναι ήδη κάποιος, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να επηρεαστεί από αρνητικές πληροφορίες για το μέλλον.

Όταν οι πληροφορίες είναι θετικές, παρατηρείται μεγαλύτερη δραστηριότητα στους μετωπιαίους λοβούς, που σχετίζονται με την επεξεργασία των σφαλμάτων. Όταν όμως οι πληροφορίες είναι αρνητικές, οι πιο αισιόδοξοι έχουν την μικρότερη δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου, ενώ αντίθετα οι πιο απαισιόδοξοι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα.Διαβάστε περισσότερα...

Έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από την τρέχουσα εβδομάδα έως και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι.Από την τρέχουσα εβδομάδα έως και τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι (άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χαμηλό εισόδημα) να υποβάλουν αιτήσεις για μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ από την 1η Ιανουαρίου και για όλο το 2012.

Για όσους υποβάλλουν αργότερα, αν και θα ενταχθούν στο καθεστώς του μειωμένου τιμολογίου, εντούτοις αυτό θα γίνει αργότερα μέσα στο 2012.Διαβάστε περισσότερα...

«Μάχη» για τους σκύλους-οδηγούςΑποκλεισμένοι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης
.
Η εικονιζόμενη Jane Cosar είναι τυφλή δικηγόρος και πρώην υποψήφια βουλευτής, η οποία μάχεται για τα δικαιώματα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στο Περού. Σε καταστήματα, τράπεζες, λεωφορεία αλλά και αλλού δεν επιτρέπεται η είσοδος των σκύλων-οδηγών με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεγάλα προβλήματα στην ελεύθερη μετακίνηση των τυφλών, τους οποίους οδηγούν.

«Ο Cubbe είναι σαν τα μάτια μου», λέει η Cosar. Μαζί με ακόμα δύο ανθρώπους- που έχουν προβλήματα όρασης και σκύλους-οδηγούς, οι οποίοι τους έχουν προσφερθεί από το πρόγραμμα «Leader Dogs for the Blind» (Σκύλοι οδηγοί για τους τυφλούς)- καταβάλλουν επιχειρούν μέσω της δικαιοσύνης να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώματα και την ελευθερία να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες.


Διαβάστε περισσότερα...

Έλληνας καθηγητής δίνει ελπίδες σε παράλυτουςΗ επαναστατική μέθοδος του Μιγκέλ Νικολέλη.

Ελπίδες ότι στο μέλλον θα περπατήσουν ξανά χαρίζει σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα η πρωτοποριακή μεταβίβαση «σκέψεων» στον εγκέφαλο πιθήκων, από διεθνή ομάδα νευροεπιστημόνων.

Επικεφαλής της έρευνας, ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής Νευροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ντιουκ των ΗΠΑ, Μιγκέλ Νικολέλης, υποστηρίζει ότι η μελέτη θα οδηγήσει στην κατασκευή εξωσκελετών οι οποίοι θα ελέγχονται από τις εγκεφαλικές λειτουργείες των χρηστών και θα τους επιτρέπουν να κινούνται με τη δύναμη της σκέψης.

Το επιτυχημένο πείραμα ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων στον εγκέφαλο πιθήκου αποτελεί μέρος της ερευνητικής προσπάθειας Walk Again στην οποία συμμετέχουν Αμερικανοί, Ελβετοί και Βραζιλιάνοι επιστήμονες.

Χρησιμοποιώντας καλώδιο, ηλεκτρόδια και μικροτσίπ ο διεθνούς φήμης νευροεπιστήμονας και η ομάδα του έστειλαν στον εγκέφαλο του πιθήκου την πληροφορία ότι το φαγητό του βρισκόταν σε ένα συγκεκριμένο κουτί. Και πράγματι ο πίθηκος προχώρησε στη σωστή επιλογή.

Το πείραμα είναι το τελευταίο της ερευνητικής προσπάθειας που μετρά ήδη μία δεκαετία. Σημαντικό ορόσημο στο παρελθόν ήταν η εκπαίδευση της Ορόρα, ενός θηλυκού πιθήκου, που έμαθε να χειρίζεται υπολογιστή, με πληροφορίες που έφθαναν στον εγκέφαλό της μέσω εμφυτευμένων ηλεκτροδίων.

Η ιατρική εφαρμογή του πειράματος στον άνθρωπο θα αφορά την εμφύτευση ηλεκτροδίων και τσιπ στον εγκέφαλο του ασθενούς. Τα ηλεκτρόδια θα μεταδίδουν ασύρματα πληροφορίες από το τσιπ στον εγκέφαλο του ασθενούς στον ειδικό εξωσκελετό-ρομπότ, που θα του επιτρέπει να βαδίζει και να κινείται.Διαβάστε περισσότερα...

Η κατάθλιψη το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Χθες ήταν, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία.«Επενδύοντας στην ψυχική υγεία» είναι το θέμα του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και των δημόσιων φορέων, απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψυχικά ασθενείς.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της είναι να προωθήσει ανοικτές συζητήσεις, σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες και να προσεγγίσει επενδύσεις στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας.

Οι διανοητικές διαταραχές βρίσκονται σε άνοδο στην Ε.Ε. ενώ η κατάθλιψη είναι ήδη το επικρατέστερο πρόβλημα υγείας σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η αυτοκτονία παραμένει μια σημαντική αιτία θανάτου.

Σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανέρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές, νευρολογικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν σχεδόν το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, το 10% των μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας ξεκινούν από ψυχικές ή συναισθηματικές αιτίες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη το 2002 ήταν 154.000.000, τα άτομα με σχιζοφρένεια 25.000.000, ενώ 95.000.000 έπασχαν από διαταραχές σχετιζόμενες με κατάχρηση αλκοόλ.

Σύμφωνα πάντοτε με την ίδια πηγή, υπολογίζεται ότι περίπου 877.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο και 1 στους 4 ασθενείς που επισκέπτονται κάποια υπηρεσία Υγείας, πάσχει από τουλάχιστον μία ψυχική, νευρολογική ή σχετιζόμενη με τη συμπεριφορά διαταραχή. Οι πιο συνηθισμένες ψυχικές διαταραχές στην Ε.Ε. είναι οι φοβίες και η κατάθλιψη.

Η κατάθλιψη το 2020 δεύτερη σημαντική αιτία ανικανότητας προς εργασία.

Η κατάθλιψη είναι η συχνότερη ψυχική διαταραχή και τα στοιχεία που μας παρέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ανησυχητικά: Υπολογίζει ότι ως το 2020 η κατάθλιψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι η δεύτερη σημαντική αιτία ανικανότητας προς εργασία. Μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους οκτώ άνδρες αναπτύσσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή της ζωής τους, σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή στοιχεία, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 25% των ανδρών (περίπου 850.000 Έλληνες) και το 33% των γυναικών (περίπου 1,1 εκατ. Ελληνίδες) πάσχουν από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη.

Το 25% των Ευρωπαίων πολιτών θα βιώσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας στη διάρκεια της ζωής του. Το 27% του πληθυσμού των ενηλίκων της Ευρώπης -δηλαδή 93.000.000 άτομα- πλήττεται από προβλήματα ψυχικής υγείας. Όσο για το κόστος, στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 240 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το κόστος στην παραγωγικότητα ανέρχεται στα 136 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των αναρρωτικών αδειών.

Η κακή ψυχική υγεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τρεις κυριότερους λόγους απουσίας από την εργασία, ενώ αποτελεί σημαντική αιτία για πρόωρη συνταξιοδότηση ή αναπηρική σύνταξη. Δημιουργεί, επίσης, σημαντικές δαπάνες, καθώς, σύμφωνα με μελέτες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολυδιάστατες επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών στοιχίζουν περίπου το 3 με το 4% του ΑΕΠ.

Δυστυχώς η ψυχική νόσος παραμένει ο φτωχός συγγενής των διαφόρων συστημάτων Υγείας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ψυχικής Υγείας να παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη πόρων - ανθρώπινων και οικονομικών. Κατά συνέπεια, δεν δίδεται προτεραιότητα στις πολιτικές για την ψυχική Υγεία, τη σχετιζόμενη νομοθεσία και τις μονάδες κοινοτικής φροντίδας και αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Οι ψυχικές διαταραχές είναι στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίσιμες εφ’ όσον γίνεται σωστή χρήση των διαθέσιμων θεραπειών. Ωστόσο, η αντιμετώπιση καθίσταται δύσκολη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε δεν γίνεται σωστή διάγνωση της σοβαρότητας της διαταραχής, είτε δεν κατανοούνται σωστά τα οφέλη που προκύπτουν από τις υπηρεσίες θεραπείας των ψυχικών ασθενειών με αποτέλεσμα 60 - 65% απ’ αυτούς που υποφέρουν, δεν λαμβάνουν ακριβή διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία.


Διαβάστε περισσότερα...

Συμβουλές για ξεκούραστα πόδιαΑποφύγετε την ορθοστασία.

Περάσατε μια ιδιαίτερα κουραστική μέρα στη δουλειά και νιώθετε τα πόδια σας βαριά και πρησμένα; Τότε υπάρχουν τρόποι να νιώσετε ανακούφιση και να προλαμβάνετε την κούραση:

1. Βάλτε τις κάλτσες ή το καλσόν για λίγο στο ψυγείο πριν τα φορέσετε.

2. Αποφεύγετε την ορθοστασία ή και την καθιστική ζωή.

3. Αποφεύγετε τα στενά παντελόνια ή κολάν.

4. Το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο, το κολύμπι βοηθάνε.

5. Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και την πολλή ζέστη.

6. Οταν ξαπλώνετε, ακουμπήστε τα πόδια σε μαξιλάρι και βάλτε πάγο από κάτω από τα πόδια.

7. Κάντε μασάζ με κυπαρισέλαιο ή άλλο αιθέριο έλαιο.

8. Ξαπλωμένοι ή σε καρέκλα, ακουμπήστε τα πόδια στον τοίχο για 10 λεπτά κάθε βράδυ.

9. Δύο φορές την μέρα και μετά το ντούς, ρίχνετε κρύο νερό για να διευκολύνετε την κυκλοφορία του αίματος.

Διαβάστε περισσότερα...

Η μπίρα στη διατροφή μαςΗ ήπια κατανάλωση της έχει ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό.

Απολαυστικές, δροσιστικές και για κάποιους ιδανική «παρέα» του φαγητού, της διασκέδασης ή της χαλάρωσης για μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Ξανθές, μαύρες ή κόκκινες είναι μέρος της ζωής μας από πολύ παλιά.

Τα βασικά συστατικά της μπύρας είναι το νερό, η μαγιά, ο λυκίσκος και η βύνη κριθαριού ή κάποιου άλλου δημητριακού, όπως η σίκαλη και το ρύζι, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής της. Συχνά οι μπύρες είναι αρωματισμένες με κάποιο μπαχαρικό ή φρούτο.

Πρώτο στάδιο είναι η βυνοποίηση του κριθαριού και η ενεργοποίηση των ενζύμων. Στη συνέχεια, όλα αυτά αναμιγνύονται με νερό και τα ενεργοποιημένα ένζυμα διασπούν το άμυλο της βύνης προς σάκχαρα. Μετά προστίθεται ο λυκίσκος και τέλος η μαγιά, όπου με την αλκοολική ζύμωση θα παραχθεί αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα.

Η πλούσια περιεκτικότητά της σε νερό (93%), χαμηλή συγχρόνως σε αλκοόλη (περίπου 4%), την καθιστά ιδανικό ενυδατικό ποτό για τον οργανισμό. Η σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης είναι τεράστιας σημασίας για το σώμα. Οι υπερβολές ωστόσο πρέπει να αποφεύγονται, αφού η υπερκατανάλωση αλκοολούχων ποτών μπορεί να εντείνει την αφυδάτωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει την ήπια κατανάλωση μπύρας (1 ποτήρι για τις γυναίκες και 2 για τους άντρες, ημερησίως) ως ευεργετική για την υγεία. Έρευνες υποστηρίζουν πως η ήπια κατανάλωση αλκοόλης μπίρας καθημερινά, μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις ως προς την λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την υγεία των οστών, τη λάμψη και την υγεία των μαλλιών και του δέρματος, καθώς επίσης και τη μείωση του σωματικού βάρους.

Από την λεπτομερή ανάλυση που ακολουθεί, αξίζει να σημειωθεί πως η μπύρα συγκρινόμενη με άλλα αλκοολούχα ποτά, προσδίδει λιγότερες θερμίδες ανά μερίδα και περισσότερο νερό. Αξιοσημείωτη είναι η περιεκτικότητά της σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως Β6, νιασίνη και ριβοφλαβίνη, λόγω φυσικά της παρουσίας των δημητριακών.

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συνυπάρχουν σε συστήματα συνενζύμων απαραίτητα για την απελευθέρωση ενέργειας από λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και αλκοόλες.

Αναλυτικά, η ριβοφλαβίνη εμπλέκεται στα συνένζυμα που είναι απαραίτητα για τη μετατροπή των πρωτεϊνών, των λιπών και των υδατανθράκων σε ενέργεια. Είναι χρήσιμη για τα σκασμένα χείλη και άλλα δερματικά προβλήματα, ενώ η έλλειψή της προκαλεί πληγές και ερεθισμό στα χείλη, λιπαρό δέρμα γύρω από τη μύτη, κάψιμο και ερεθισμό των ματιών.

Η νιασίνη μπορεί να παραχθεί και στο σώμα με τη χρήση τρυπτοφάνης, Β1, Β6 και βιοτίνης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για στους ηλικιωμένους, διότι βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας της μνήμης.

Το παντοθενικό οξύ συμμετέχει στη λειτουργία των επινεφριδίων και το σχηματισμό αντισωμάτων. Είναι μέρος του συνενζύμου Α, το οποίο κατέχει σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση ενέργειας από τα θερμιδογόνα συστατικά των τροφίμων. Η κόπωση, η κεφαλαλγία, η ζαλάδα και η μυϊκή αδυναμία σχετίζονται κατά γενικό κανόνα με μικρές ελλείψεις σε βιταμίνη Β5.

Η Β6 συμμετέχει στη μετατροπή των απαραίτητων λιπαρών οξέων σε προσταγλανδίνες, οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση της ισορροπίας των ορμονών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της κατάθλιψης που σχετίζεται με το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS), ενώ συγχρόνως, βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων των υγρών του σώματος, παρεμβαίνοντας στην ισορροπία καλίου/νατρίου.

Παρατηρούμε πως η μπύρα περιέχει και φυλλικό οξύ, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του DNA και την κυτταρική διαίρεση. Ελλείψεις εμφανίζονται συνήθως στους ηλικιωμένους, τους αλκοολικούς και τις μέλλουσες μητέρες. Η χαμηλή πρόσληψη φυλλικού οξέος μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού.

Τέλος, η χολίνη, αν και δεν ανήκει στο συμπλεγμα των βιταμινών Β, ανήκει στους παράγοντες του συμπλέγματος. Αποτελεί μέρος του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη, που είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση της νευρικής ώσης και διεγείρει την παραγωγή λεκιθίνης.

Συνεχίζοντας την ανάλυση ως προς τα μέταλλα που περιέχονται στη μπύρα, παρατηρούμε υψηλά ποσοστά μαγνησίου, φωσφόρου, σεληνίου και καλίου. Συγκεκριμένα, το μαγνήσιο είναι συμπαράγοντας στις αντιδράσεις απελευθέρωσης ενέργειας. Είναι επίσης απαραίτητο για τη σύνθεση του RNA και την αντιγραφή του DNA. Και επιπλέον, είναι σημαντικό για τη λειτουργία των νεύρων και των μυών, συμπεριλαμβανομένου και του καρδιακού μυ.

Περισσότερο από το 65% της ποσότητας του μαγνησίου στο σώμα μας βρίσκεται στα οστά, όπου μαζί με το ασβέστιο και το φώσφορο βοηθούν στο σχηματισμό και την ανθεκτικότητά τους. Ο φώσφορος συμμετέχει επίσης στην δημιουργία των νουκλεϊκών οξέων, στην ανάπτυξη μυϊκού ιστού και στην διατήρηση της οσμωτικής πίεσης και της οξεο-βασικής ισορροπίας του αίματος.

Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό καλίου που βρίσκεται στη μπύρα, το οποίο είναι και ο κύριος ρυθμιστής της οξεο-βασικής ισορροπίας, συνεισφέρει και στη μεταφορά νευρικών ερεθισμάτων, στον έλεγχο της μυϊκής συσταλτικότητας και στην διατήρηση της αρτηριακής πίεσης.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, είναι απαραίτητο να αναφερθεί και η αντιοξειδωτική δράση της μπύρας, λόγω του σεληνίου και των φλαβονοειδών. Το σελήνιο, δομικό συστατικό των σεληνιο-πρωτεινών οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και προστατεύουν τις μεμβράνες των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, συμμετέχουν στην παραγωγή δραστικής μορφής της θυρεοειδικής ορμόνης και στη δημιουργία και επιδιόρθωση του DNA. Όλα αυτά, σχετίζονται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων και, φυσικά, γήρανσης του δέρματος.

Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή η μπύρα είναι μέρος της παρέας, μπορούμε χωρίς τύψεις να απολαμβάνουμε τις ευεργετικές της ιδιότητες καθημερινά, επιλέγοντας την μπύρα που μας ταιριάζει.

Διαβάστε περισσότερα...

Αυξάνει η διατροφή το μητρικό γάλα;Τα μυστικά για μεγαλύτερη παραγωγή.

Η ποσότητα του μητρικού γάλακτος δεν επηρεάζεται τόσο από την καθημερινή διατροφική πρόσληψη της μητέρας, όσο επηρεάζεται από τη συχνότητα του θηλασμού. Αυτή είναι που αυξάνει την ποσότητα παραγωγής μητρικού γάλακτος.

Ενέργεια

Οι περισσότερες γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη επιθυμούν να επανέλθουν στο πριν τη σύλληψη σωματικό τους βάρος και γι' αυτό υποβάλλουν τον εαυτό τους σε αυστηρές δίαιτες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του θηλασμού, απαιτείται καθημερινά διαιτητική πρόσληψη τουλάχιστον 500 θερμίδων επιπλέον σε σχέση με πριν το θηλασμό. Η παραγωγή του γάλακτος εξαρτάται κυρίως από την ενεργειακή πρόσληψη της μητέρας.

Αν ο θηλασμός διαρκέσει για περισσότερο από 3 μήνες ή αν το σωματικό βάρος της θηλάζουσας μειωθεί κάτω από το ιδανικό για το ύψος της, τότε η πρόσληψη ενέργειας από την τροφή θα πρέπει να αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού δεν πρέπει να επιδιώκεται απώλεια βάρους μεγαλύτερη των 2 κιλών μηνιαίως.

Επιπλέον, δίαιτες χαμηλότερες από 1.800 θερμίδες μπορεί να επιδράσουν αρνητικά, τόσο στην παραγωγή γάλακτος, όσο και στη σύστασή του και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται. Η κυριότερη επίπτωση του υποσιτισμού κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι η παραγωγή λιγότερου γάλακτος.

Υγρά

Η κατανάλωση υγρών από τη μητέρα επηρεάζει την ποσότητα μητρικού γάλακτος. Συνίσταται η κατανάλωση 2-3 λίτρων υγρών ημερησίως τα οποία η θηλάζουσα μπορεί να καταναλώνει, τόσο κατά τη διάρκεια του θηλασμού, όσο και κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα, κυρίως υπό τη μορφή νερού, γάλακτος, χυμών φρούτων και λαχανικών ή σούπας. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών καλό είναι να αποφεύγεται.

Πρωτεΐνες

Παράλληλα με την αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης, κατά τη διάρκεια του θηλασμού, συνιστάται επιπλέον πρόσληψη πρωτεΐνης, περίπου 15-20 γρ. ημερησίως, σε σχέση με την ποσότητα που απαιτείτο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η αυξημένη αυτή ανάγκη μπορεί να καλυφθεί με την κατανάλωση ποικιλίας ζωικών τροφίμων, όπως είναι το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα αυγά, το τυρί κ.α.

Αν και η ποιότητα του μητρικού γάλακτος επηρεάζεται άμεσα από τη διατροφή της θηλάζουσας, φαίνεται ότι δε συμβαίνει το ίδιο με την ποσότητα αυτού. Μόνο η λήψη υγρών και η επαρκής πρόσληψη θερμίδων μπορούν αν αυξήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή του μητρικού γάλακτος και όχι το είδος της διατροφής. Επικρατούν διάφορες αντιλήψεις για κάποιες τροφές όπως π.χ. η μπύρα ότι δήθεν αυξάνει την παραγωγή γάλακτος. Δεν είναι όμως η μπύρα που παράγει περισσότερο γάλα αλλά η αυξημένη κατανάλωση υγρών.

Από την άλλη, η συχνή κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του θηλασμού, οδηγεί σε κατανάλωση αλκοόλ και από το μωρό μέσα από το μητρικό γάλα. Το μυστικό για περισσότερο μητρικό γάλα είναι αποκλειστικός θηλασμός για το μωρό και συχνά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε περισσότερα...

Η διάθεση επηρεάζει την επιδερμίδα!
Το δέρμα μας έχει συναισθηματική νοημοσύνη!
Η γενετική προδιάθεση, το κλίμα και η διατροφή δεν είναι οι μόνοι λόγοι που επηρεάζουν την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα μπορεί να επηρεαστεί επίσης και από τη διάθεση, τα συναισθήματα και πάνω από όλα την προσωπικότητά μας.

Αυτό έγινε γνωστό μετά από έρευνα της NIVEA που πραγματοποιήθηκε στην εκατοστή της επέτειο. Συγκεκριμένα, πάνω από 8.000 άντρες και γυναίκες από χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Βραζιλία, Κίνα, ΗΠΑ, Βέλγιο και Ολλανδία συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, με απώτερο σκοπό να παρουσιαστεί η σχέση μεταξύ του τρόπου ζωής και του χαρακτήρα του κάθε ατόμου με τον τύπο της επιδερμίδας του. Με βάση την έρευνα που έγινε αποκαλύφθηκαν 5 διαφορετικοί τύποι επιδερμίδας.

O δραστήριος προνοητικός, ο αναλυτικός στοχαστής, ο ανήσυχος αναζητητής, ο συναισθηματικός υποστηρικτής και ο εσωστρεφής ηθικολόγος.

Αυτοί οι πέντε τύποι επιδερμίδας δεν έχουν καμία σχέση με το φύλο, την ηλικία ή την κουλτούρα του κάθε ανθρώπου. Ύστερα από την αξιολόγηση της έρευνας, η θεωρία πως υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης που έχουμε για τον εαυτό μας και αυτής που έχουμε για την επιδερμίδα μας, είναι πλέον υπαρκτή και αποδεκτή.

Οι τύποι επιδερμίδας που συναντάμε συχνά και σε μεγάλο βαθμό σε διεθνές επίπεδο είναι οι δραστήριοι προνοητικοί και οι αναλυτικοί στοχαστές.

Συγκεκριμένα, περίπου το 30% των ανθρώπων ανήκουν στην κατηγορία των δραστήριων προνοητικών και το 27% στην κατηγορία των αναλυτικών στοχαστών.

Οι δραστήριοι προνοητικοί είναι οι πιο ενεργητικοί από όλους, καθώς οι άνθρωποι που έχουν αυτό τον τύπο επιδερμίδας είναι επικεντρωμένοι στην εντύπωση που κάνουν στους άλλους και συνδέουν την επιδερμίδα με την επιτυχία και τον ερωτισμό. Δηλώνουν πως έχουν λιπαρή ή φωτεινή επιδερμίδα αλλά δεν αποτελεί γι’ αυτούς λόγο υπερβολικής ανησυχίας.

Όταν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, το λύνουν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προϊόν για την επιδερμίδα τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αναλυτικοί στοχαστές είναι πνευματικοί άνθρωποι. Σε αντίθεση με τους δραστήριους προνοητικούς, οι αναλυτικοί στοχαστές υποκινούνται από τα συναισθήματά τους σε μικρότερο βαθμό και τείνουν να είναι περισσότερο εσωστρεφείς και πραγματιστές.

Έχουν την ίδια προσέγγιση για την επιδερμίδα με αυτή που έχουν για τη ζωή και πολύ σημαντικό ρόλο γι’ αυτούς παίζει η βιολογική λειτουργία της επιδερμίδας. Περιγράφουν την επιδερμίδα τους ως 'κανονική'. Για το λόγο αυτό στο μπάνιο τους υπάρχουν μόνο λειτουργικά και πρακτικά προϊόντα φροντίδας για την επιδερμίδα.

Ανήσυχοι


Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η τρίτη πιο διαδεδομένη ομάδα είναι οι ανήσυχοι αναζητητές με ποσοστό 12%. Οι ανήσυχοι αναζητητές είναι άνθρωποι με ισχυρή διαίσθηση και πασχίζουν για αναγνώριση. Συνήθως, οι αναζητήσεις τους επηρεάζουν και την επιδερμίδα τους και συχνά παραπονιούνται για σπυράκια και σμήγμα.

Ο τύπος επιδερμίδας των συναισθηματικών υποστηρικτών καταλαμβάνει το 11% των ανθρώπων, οι οποίοι κατέχουν ένα βοηθητικό ρόλο.

Απολαμβάνουν τη ζωή τους στο έπακρο και είναι χαρούμενοι που είναι κοινωνικά υπεύθυνα άτομα. Θεωρούν ότι η επιδερμίδα τους αποτελεί ένα όργανο επικοινωνίας που τους επιτρέπει να δημιουργούν ειλικρινείς σχέσεις με τους συνανθρώπους τους.

Ως αποτέλεσμα αυτού του συναισθηματισμού, η επιδερμίδα τους επηρεάζεται από τις διάφορες καταστάσεις και γι’ αυτό το λόγο τη χαρακτηρίζουν ως ευαίσθητη και επιρρεπή σε ερεθισμούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εσωστρεφείς ηθικολόγοι αποτελούν την ομάδα με το μικρότερο ποσοστό, 6%, και είναι ο πιο εσωστρεφής τύπος επιδερμίδας.

Πέρα από τη δέσμευσή τους στην υψηλή κοινωνία και τα ηθικά πρότυπα, οι εσωστρεφείς ηθικολόγοι κρατούν παθητική στάση και απλώς παρατηρούν και σχολιάζουν την επικαιρότητα. Η έλλειψη δύναμης στην προσωπικότητά τους αντανακλάται και στην επιδερμίδα τους, που είναι συνήθως ματ και χλωμή. Συχνά υποφέρουν από μαύρους κύκλους και ανομοιομορφία στο χρώμα της επιδερμίδας τους.

Αυτοί οι πέντε τύποι επιδερμίδων συναντώνται σε όλο τον κόσμο, αλλά η συχνότητά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, οι πιο πολλοί δραστήριοι προνοητικοί βρίσκονται στην Κίνα και τη Βραζιλία, ενώ μεγάλα ποσοστά του τύπου των αναλυτικών στοχαστών συγκεντρώνονται στη Δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία.

Υπάρχουν πολλοί εσωστρεφείς ηθικολόγοι στις ΗΠΑ, αλλά πολλοί λίγοι στη Βραζιλία. Οι κοινωνικά δεσμευμένοι και εύθυμοι βοηθοί διακρίνονται για το Βραζιλιάνικο ταπεραμέντο τους αλλά έχουν βρεθεί και σε χώρες όπως Γερμανία και Γαλλία. Η εύρεση των βοηθών και των διφορούμενων στην Κίνα ήταν σχετικά χαμηλή.

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αυτής έρευνας, αποδεικνύουν ότι η επιδερμίδα έχει συναισθηματική νοημοσύνη - είναι ένα όργανο το οποίο προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο επτάλογος της σοκολάταςΕπτά «δικαιολογίες» για να την απολαύσετε χωρίς τύψεις.

Οι περισσότεροι αποφεύγουμε να τρώμε σοκολάτα ή όταν, τελικά, δεν καταφέρνουμε να αντισταθούμε, νιώθουμε τύψεις για τις επιπτώσεις που θα έχει στη σιλουέτα μας. Κι όμως, οι επιστήμονες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση σοκολάτας (ιδίως μαύρης σοκολάτας) – σε λογικές ποσότητες – μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού μας.

Ιδού, λοιπόν, επτά οφέλη που προσφέρει η σοκολάτα στον οργανισμό μας.

1. Καταπολεμά το άγχος.
Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει βαλεριανικό οξύ, το οποίο είναι μια μυοχαλαρωτική ουσία και ηρεμιστικό. Επίσης, η ζάχαρη στη σοκολάτα μπορεί να μειώσει την πίεση.

2. Μειώνει το αίσθημα της πείνας.
Η σοκολάτα περιέχει κανναβινοειδείς ουσίες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον υποθάλαμο, δηλαδή το τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την πείνα. Αυτό δεν είναι ιδανικό εάν είστε σε δίαιτα, αλλά, για όσους θέλουν να πάρουν βάρος κατά την ανάρρωση, η σοκολάτα θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να σας βοηθήσει βρείτε την όρεξή σας.

3. Διεγείρει τον οργανισμό.
Περιέχει το διεγερτικό θεοβρωμίνη. Η θεοβρωμίνη μας διεγείρει, αλλά δεν δημιουργεί νευρικότητα, όπως η καφεΐνη.

4. Δημιουργεί αίσθημα ευεξίας.
Το άρωμα της σοκολάτας επιβραδύνει τα εγκεφαλικά κύματα, κάνοντάς μας να αισθάνομαστε περισσότερο ήρεμοι. ‘Οταν τρώμε σοκολάτα, έχουμε την απελευθέρωση ενδορφινών στον εγκέφαλο.

5. Δε δημιουργεί προβλήματα στην εγκυμοσύνη.
Η σοκολάτα είναι απολύτως ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αρκεί να μην κάνουμε υπερβολές

6. Αυξάνει τα χρόνια της ζωής μας.
Περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες που ονομάζονται πολυφαινόλες, εμποδίζουν την οξείδωση της επιβλαβούς χοληστερόλης. Τα αντιοξειδωτικά είναι επίσης γνωστό ότι προστατεύουν από τον καρκίνο.

7. Βοηθά την πέψη του γάλακτος. 
Μειώνει τη δυσανεξία στη λακτόζη διεγείροντας τη δραστηριότητα του ενζύμου λακτάση στο έντερο, γι' αυτό συχνά ή προσθήκη ροφήματος σοκολάτας στο γάλα, κάνει το γάλα πιο ανεκτό στον οργανισμό όσων έχουν πρόβλημα μεταβολισμού της λακτόζης.

Διαβάστε περισσότερα...

Δυσκοιλιότητα και κύηση βαδίζουν… χέρι - χέριΤι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση.

Η διαδικασία της τεκνοποίησης, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει μόνο την ευχάριστη πλευρά της αναζήτησης ονόματος για το μωρό και την προετοιμασία του παιδικού δωματίου. Ένα από τα πρώτα φυσικά συμπτώματα που η έγκυος μπορεί να εμφανίσει, είναι η δυσκοιλιότητα. Δυσκοιλιότητα σημαίνει πως οι κινήσεις του εντέρου γίνονται πιο σπάνιες ή πως υπάρχει δυσκολία στην δίοδο των κοπράνων.

Δυστυχώς, δυσκοιλιότητα εμφανίζει περίπου το ήμισυ όλων των γυναικών σε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως για τρεις λόγους: α. Οι ορμόνες που αυξάνουν κατά την διάρκεια της κύησης έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση των κινήσεων του εντέρου β. Καθώς μεγαλώνει η μήτρα πιέζει το παχύ έντερο γ. Λόγω των αναγκών του εμβρύου, το νερό που πίνεται απορροφάται πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα το υπόλειμμα που φτάνει στο παχύ έντερο να είναι πλήρως αφυδατωμένο.

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει μια έγκυος για να βελτιώσει την κατάσταση;


Να ακολουθήσει δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες. Η ιδανική δίαιτα περιλαμβάνει περίπου 30 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως. Ξεκινώντας την ημέρα σας με ένα μπολ δημητριακών με γάλα, παρέχετε στον οργανισμό μια καλή ποσότητα φυτικών ινών στο ξεκίνημα της ημέρας.

Ταυτόχρονα στα σκευάσματα των δημητριακών υπάρχει και φυλλικό οξύ που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς και ασβέστιο στο γάλα που τα συνοδεύει. Θα μπορούσε να προστεθεί και μια κουταλιά ψύλλιο, όχι όμως περισσότερο από μία κουταλιά, γιατί μπορεί να εμποδίσει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Η αύξηση των φυτικών ινών στην διατροφή πρέπει να γίνει σταδιακά γιατί, ιδίως αν ο οργανισμός είναι συνηθισμένος σε δίαιτα με λίγες φυτικές ίνες, καθώς η απότομη αύξησή τους, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μετεωρισμού και την επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Να τρώει μικρά και συχνά γεύματα. Πολλές γυναίκες λένε πως τις βοηθά ένα ποτήρι χλιαρό νερό με μερικές σταγόνες λεμόνι.

Να τρώει γιαούρτι με πρεβιοτικά [π.χ acidophilus] ώστε να βοηθηθούν τα μικρόβια του εντέρου και να διασπάσουν καλύτερα την τροφή και το έντερο να κινηθεί.

Να πίνει άφθονο νερό. Οι φυτικές ίνες μόλις φτάσουν στο παχύ έντερο, και με την βοήθεια της εκεί χλωρίδας, διογκώνονται. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται νερό.

Η συστηματική άσκηση βοηθά στην ομαλοποίηση των κινήσεων του εντέρου. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τρέχετε «μαραθώνιο», ούτε να κάνετε περίεργες ασκήσεις γιόγκα που μπορεί να προκαλέσουν πόνο, αν υπάρχει μετεωρισμός. Η καλύτερη άσκηση είναι το γρήγορο περπάτημα. Τριάντα λεπτά καθημερινά αρκούν για να ομαλοποιηθεί η εντερική λειτουργία.

Να μειώσει ή να διακόψει τα σκευάσματα του σιδήρου. Ως γνωστόν, τα σκευάσματα σιδήρου μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Επίσης, πολλές έγκυες λαμβάνουν σίδηρο αναίτια.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας και συζητήστε την δυνατότητα ελάττωσης της δόσης ή διακοπή της λήψης αν δεν είναι απαραίτητο.

Να ξεκινά την ημέρα της στην τουαλέτα. Σηκωθείτε μισή ώρα νωρίτερα από το καθιερωμένο και φάτε το πρωινό με τα δημητριακά. Αυτό θα δώσει μια πρωινή ώθηση στο γαστρεντερικό σας σύστημα, να δουλέψει.

Να προσέχει τι φάρμακα χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Συμβουλευτείτε τον γαστρεντερολόγο ή τον γυναικολόγο σας σχετικά με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που πιθανά να σας βοηθήσουν. Τα ερεθιστικώς δρώντα καθαρτικά μπορεί να βοηθούν, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσουν πόνο, ενώ η παρατεταμένη χρήση τους μπορεί να είναι επιβλαβής, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει συσπάσεις στην μήτρα.

Τα ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά, σε συνεχή χρήση, μπορεί επίσης να εμποδίσουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Αποφύγετε την λήψη over the counter φαρμάκων και ιδίως «φυτικών» σκευασμάτων, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβή τόσο για εσάς όσο και το μωρό σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Δεν υπολογίζουν ούτε τις ζωές των ασθενών…Προτιμά την «κόντρα» ο δελφίνος του ΠΑΣΟΚ Α. Λοβέρδος από το να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της προμήθειας σημαντικών φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις στα νοσοκομεία. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή για έλλειψη σε αναλώσιμα ενώ πριν από λίγο καταγγέλθηκε ότι φαρμακοβιομηχανία δεν χορηγεί φάρμακα επειδή της χρωστούν χρήματα τα νοσοκομεία.

Ο Αθ. Γιαννόπουλος κατήγγειλε ότι ο Ελβετός Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έχει θέσει σε ομηρία όλη την κοινωνική ομάδα που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Και αυτό επειδή η εταιρεία του έχει το μονοπώλιο…

Αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος είχε ανάλογη εμπειρία, όταν έγινε μάρτυρας αγανακτισμένων ασθενών στο Ωνάσειο που η καρδιά τους στηρίζεται μηχανικά. Όπως παραδέχτηκε ενώπιον της Βουλής, «εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη σταμάτησε να προμηθεύει το Ωνάσειο επειδή της χρωστάει χρήματα έτσι ώστε να κινδυνεύουν ασθενείς καθώς από το εμπάργκο της εταιρείας οι ασθενείς διατηρούνται με «πατέντες»…

Για διάλυση του συστήματος Υγείας κατήγγειλαν τον Α. Λοβέρδο εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων της χώρας που κλήθηκαν σήμερα στη Βουλή. Αλλά και ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης (Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με ειδικές ανάγκες) είπε ότι με την συμπεριφορά της η κυβέρνηση οδηγεί την αναπηρία στο εκτελεστικό απόσπασμα….

Διαβάστε περισσότερα...

Η «παιδωμή» των αναπήρων

Το Γολγοθά για ένα πιστοποιητικό αναπηρίας καταγγέλλει ο σύλλογος πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία ν. Τρικάλων.Από αξημέρωτα ξεκινά η ταλαιπωρία για χιλιάδες συμπολίτες μας που καθημερινά βρίσκονται από τις πέντε το πρωί έξω από το ΚΕΠΑ Καρδίτσας περιμένοντας να εξυπηρετηθούν. Αδιάψευστο στοιχείο του Γολγοθά στον οποίο υπόκεινται συνάνθρωποί μας που κάνουν αιτήσεις για ένα πιστοποιητικό αναπηρίας, είναι οι φωτογραφίες, που δείχνουν αξημέρωτα ακόμη την ουρά να φτάνει αρκετά μέτρα γύρω από το ΙΚΑ Καρδίτσας, όπου στεγάζεται το περιβόητο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή ενώ δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική αντίδραση από πλευράς υπουργείου είτε για αναβάθμιση του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ σε περιφερειακό, ώστε να λειτουργήσει και στα Τρίκαλα ΚΕΠΑ, είτε απλοποίησης της διαδικασίας πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας. Χαρακτηριστική είναι και η επιστολή που κοινοποιούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, όπου καταγγέλλουν μεταξύ άλλων, ότι το τηλέφωνο του ΚΕΠΑ δεν απαντά ποτέ για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, η σειρά προτεραιότητας ξεκινά από τις μεταμεσονύκτιες ώρες στο πεζοδρόμιο έξω από το ΙΚΑ όπως ότι και τα δικαιολογητικά που απαιτούν αφορούν εξετάσεις που γίνονται μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ πολλές φορές. Είναι φανερό, ότι στο βωμό της πάταξης της παράνομης απόδοσης αναπηρικών συντάξεων θυσιάστηκε κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η επιστολή του συλλόγου Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία
«Η λέξη παιδωμή παράγεται από το ρήμα παιδεύω και σημαίνει παίδεμα, τυραγνία .
Απίστευτη τυραγνία υφίστανται οι ανάπηροι του Ν. Τρικάλων, ανάμεσά τους και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που είναι αναγκασμένοι να απευθυνθούν στο ΚΕΠΑ Καρδίτσας για να πάρουν τα αναγκαία πιστοποιητικά για την αναπηρία τους. Σε περίοδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η ελληνική πολιτεία εξαπολύει ένα πογκρόμ ταλαιπωρίας, εξευτελισμού, και διαπόμπευσης των ανάπηρων πολιτών για να πιάσει, υποτίθεται, τους δήθεν ανάπηρους. Μαζί με τα ξερά, όμως, καίγονται και τα χλωρά. Πρώτοι εμείς θέλουμε να ξεφορτωθούμε τους δήθεν ανάπηρους αλλά και τους υψηλά ιστάμενους στην πυραμίδα της εξουσίας προστάτες τους. Με τη βοήθεια των δεύτερων μας εκμεταλλεύτηκαν και μας αδίκησαν και εξακολουθούν να μας εκμεταλλεύονται και να μας αδικούν οι πρώτοι. Δε θέλουμε, όμως, να περάσουμε από τον Γολγοθά του ΚΕΠΑ Καρδίτσας για πολλούς λόγους:
- Το τηλέφωνο της επιτροπής δεν απαντά ποτέ.
- Οι τρικαλινοί ανάπηροι πάνε τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην Καρδίτσα για να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας, ξεροσταλιάζοντας πάνω στο πεζοδρόμιο, έκθετοι στις καιρικές συνθήκες.
- Τα δικαιολογητικά που ζητάει η επιτροπή αναγκάζουν τον ανάπηρο να περάσει μία απίστευτη οδύσσεια σε μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) για να τα συγκεντρώσει.
- Ποτέ δεν είναι σίγουρος ο ανάπηρος αν τα δικαιολογητικά του θα γίνουν αποδεκτά ή αν θα επιστρέψει στα Τρίκαλα άπρακτος.
- Οι τρικαλινοί ανάπηροι ταλαιπωρούνται με επανειλημμένη πηγαινέλα στην Καρδίτσα.
- Ο αριθμός των αναπήρων που περνούν καθημερινά από το κέντρο είναι τεράστιος, οι ανάπηροι που πιστοποιούνται είναι ελάχιστοι.
- Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των αναπήρων για ένα νούμερο προτεραιότητας είναι έντονες γιατί όταν βρίσκεσαι στη ζούγκλα επιβιώνεις μόνο με τον νόμο της ζούγκλας.
Όλοι οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία έχουν περάσει επανειλημμένα από διάφορες υγειονομικές επιτροπές και έχουν πιστοποιήσει πολλάκις την αναπηρία τους. Αν το ελληνικό κράτος δεν έχει εμπιστοσύνη στις επιτροπές που το ίδιο συστήνει, δεν είναι ανεκτό από εμάς να γινόμαστε τα θύματα αυτής της κατάστασης. Όλοι οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία νοσηλευόμαστε στα δημόσια νοσοκομεία του ελληνικού κράτους και λαμβάνουμε θεραπείες που αντιστοιχούν στην αντιμετώπιση της πάθησής μας. Ένα στοιχειωδώς οργανωμένο κράτος θα αντλούσε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται από τις κατά τόπους μονάδες μεσογειακής αναιμίας όπου ο καθένας από εμάς παρακολουθείται και θα μας έδινε χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ώστε να διεκδικούμε ανά πάσα στιγμή ό,τι δικαιούμαστε χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να υφιστάμεθα καψόνια σε διάφορες υγειονομικές επιτροπές με αβάσταχτο για εμάς ψυχολογικό σωματικό και οικονομικό κόστος.
Διεκδικούμε το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στον σεβασμό εκ μέρους της πολιτείας απέναντι στον ανάπηρο και στην αναπηρία. Όσοι επιχειρούν να σταυρώσουν τους ανάπηρους ας θυμηθούν την έννοια «ύβρις» και ας αναμένουν τη Νέμεση, την αναπόφευκτη τιμωρία κάθε αλαζονικής συμπεριφοράς και κάθε διασάλευσης του ηθικού νόμου που συνέχει την ανθρώπινη κοινωνία.


Διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: "Πόσο πιο χαμηλά να πέσουμε;"«Εμείς τι φταίμε; Τι μπορούμε να κάνουμε; Πόσο πιο χαμηλά θα πέσουμε; Εχω ποσοστό αναπηρίας λόγω καρκίνου. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εχασα μια μέρα από τη δουλειά, δεν μπορώ να ξαναλείψω. Τι να κάνω; Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε;».

Η φωνή της γυναίκας από το τηλέφωνο είναι ευγενική και ακούγεται συγκλονιστική. Εχει πάθος και παράπονο μαζί. Οταν η οργή συναντά ένα σωρό αναπάντητα «γιατί», τότε το μόνο που ταιριάζει είναι η σιωπή, έστω ως δείγμα ντροπής για όσα συμβαίνουν στη σημερινή Ελλάδα. Διότι η εικόνα που επικρατεί αυτές τις μέρες στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της Πύλης Αξιού από τους εκατοντάδες αναπήρους διαφόρων ταμείων, οι οποίοι αγωνιούν να περάσουν από επιτροπή που θα πιστοποιήσει την αναπηρία τους, σοκάρει. Από τις 5 το πρωί συγκεντρώνονται οι άνθρωποι έξω από το κτίριο προκειμένου να πάρουν νούμερο και να καταθέσουν την αίτησή τους για να εξεταστούν. Οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές και προσβάλλουν απολύτως όχι μόνο το εθνικό σύστημα υγείας και πρόνοιας, αλλά αυτόν καθαυτόν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Εικόνες Μεσαίωνα, ταλαιπωρία σημερινή. Απόγνωση.

Οπως γράφει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Οταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι / ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους / σ’ αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά / πίσω από μια πόρτα ή μπροστά σ’ έναν υπάλληλο / κι εκλιπαρούνε με μια αίτηση στο χέρι [...]».

Δίπλα στα δικαστήρια


Η ιστορία έχει ως εξής: πριν από μερικούς μήνες, η κυβέρνηση, προκειμένου να πατάξει το απαράδεκτο φαινόμενο των συνταξιούχων - «μαϊμού», οι οποίοι, ενώ είναι υγιείς, εισπράττουν αναπηρικές συντάξεις, αποφάσισε να δημιουργήσει σύστημα πιστοποίησης των αναπηρικών συντάξεων. Για το σκοπό αυτόν, αποφάσισε τη δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) -και τη θέσπιση ενιαίου τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας για τους ασφαλισμένους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλην των στρατιωτικών. Μέσω του ΚΕΠΑ θα επανακριθούν όλες οι μη οριστικές συντάξεις, καθώς και όλες οι νέες αιτήσεις για την έκδοση συντάξεων αναπηρίας. Στη Θεσσαλονίκη το παράρτημα του ΚΕΠΑ λειτουργεί στο ΙΚΑ της Πύλης Αξιού, ακριβώς πίσω από το δικαστικό μέγαρο. Εκεί κάθε πρωί γίνεται… σφαγή, με εκατοντάδες αναπήρους να διεκδικούν την εξέτασή τους από την επιτροπή, καθώς υπάρχουν προθεσμίες που εκπνέουν. Η ένταση και η αθλιότητα είναι τόσο μεγάλη τις τελευταίες ημέρες, που είναι απορίας άξιον πώς το θέμα δεν απασχόλησε τους λειτουργούς της Θέμιδος, οι οποίοι εδρεύουν λίγες δεκάδες μέτρα παραπέρα. Ισως δεν το πήραν είδηση, αν και συμβαίνει στην αυλή τους. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Οπως και οι ιστορίες των ανθρώπων. Ενός 45χρονου, για παράδειγμα, που πάσχει από μεσογειακή αναιμία εκ γενετής και -κατά δήλωση του- έχει πιστοποιηθεί μέχρι τώρα πάνω από 45 φορές. Λες και υπάρχει γιατρειά.

Τι προβλέπει ο νόμος


Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της αλλαγής του συστήματος χορήγησης αναπηρικών συντάξεων είναι να περιοριστεί ο αριθμός τους κατά 55.000 - 60.000 σε βάθος τριετίας. Οι υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που λειτουργούν σε 45 σημεία της χώρας και συγκροτούνται από γιατρούς του ειδικού σώματος, είναι από τις αρχές Σεπτεμβρίου αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας είτε για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας είτε για το χαρακτηρισμό ατόμων ως ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 γραμματείες ΚΕΠΑ της επιλογής τους. Εφόσον τα δικαιολογητικά (φάκελος) κριθούν πλήρη από ιατρό προελέγχου, γίνεται η κατάθεση της αίτησης και παραλαμβάνεται αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση δεν παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία ΚΕΠΑ και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. Ο ιατρός προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕΠΑ μέσω ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και την ώρα προσέλευσής του στην υγειονομική επιτροπή. Επειτα από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από τη Γραμματεία ΚΕΠΑ όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, χρησιμοποιεί τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όσο χρόνο ισχύει η γνωμάτευση.Διαβάστε περισσότερα...

Ποδηλατοδρομία για τα αυτιστικά παιδιάΤρεις ομογενείς στην Αυστραλία θα κάνουν πάνω από 800 χλμ.

Στις 16 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στη Μελβούρνη ποδηλατοδρομία με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος Αυτισμού του Πανεπιστημίου Flinders της Αδελαίδας.

Η ποδηλατοδρομία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, διοργανώνεται από την ομάδα GoTo, την οποία αποτελούν τρεις ομογενείς: ο Τζωρτζ Διακομιχάλης, ο Νικ Αποστόλου και ο Λούη Πουνέντης. Κύριος στόχος της ομάδας είναι η υποστήριξη των ανθρώπων με προβλήματα υγείας, οργανώνοντας εκδηλώσεις, εράνους και συναυλίες.

Οι ποδηλάτες που θα λάβουν μέρος θα καλύψουν συνολικά 895 χιλιόμετρα.Διαβάστε περισσότερα...

Τα «Παιχνίδια του κόσμου» στο Ηράκλειο ΚρήτηςΗ εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο πρόληψης Ηρακλείου.

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011, 10:00 - 14:00, στον προαύλιο χώρο του δημαρχείου του Ηρακλείου Κρήτης, κάθε παρευρισκόμενος θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να παίξει τα "Παιχνίδια του Κόσμου". Στόχος εκδήλωσης είναιη ανάδειξη του παιχνιδιού ως μέσου κοινωνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, που συμβάλλει στην προώθηση αξιών όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία και το πέρασμα από την ατομική στη συλλογική δράση. 

Διοργάνωση:
ΚΕ.Σ.Α.Ν. - Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας - με την υποστήριξη της Α.μ.Κ.Ε «ΚΟΝΤΡΑ»

Συμβολή:
Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου

Association Kaloumba - Παιχνίδια του Κόσμου
Γαλλική Μη Κερδοσκοπική ΟργάνωσηΔιαβάστε περισσότερα...

Κοινωνικό παντοπωλείο στη ΘεσσαλονίκηΟι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία γενικού εμπορίου Carrefour – Μαρινόπουλος δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε χώρο επί της οδού Μοναστηρίου 124 και παρέχει είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λ.π. σε αδύνατες οικονομικά οικογένειες.

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου επιλέγονται από Κοινωνικές Λειτουργούς με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα:

 • Σε οικογένειες με τέσσερα (4) και πλέον μέλη παρέχονται προϊόντα αξίας 250€ μηνιαίως.
 • Σε οικογένειες με τρία (3)μέλη παρέχονται προϊόντα αξίας 200€ μηνιαίως.
 • Σε οικογένειες με δυο (2)μέλη παρέχονται προϊόντα αξίας 150€ μηνιαίως.
 • Σε μονομελείς οικογένειες παρέχονται προϊόντα αξίας 100€ μηνιαίως.
Κάθε εξάμηνο εξυπηρετούνται διακόσιες (200) οικογένειες μέσω του προγράμματος με την επίδειξη ειδικής κάρτας. Επιλέγονται περίπου 50 οικογένειες από κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Τμ. Προγραμμάτων (Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος):
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του 2011 (σε περίπτωση που δεν γίνεται φορολογική δήλωση, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία που να το βεβαιώνει).
 • Μισθωτήριο – συμβόλαιο (εάν η οικογένεια διαμένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα).
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΔΕΗ ή ΕΥΑΘ ή Τηλεφώνου όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Φωτοτυπία ιατρικής γνωμάτευσης (εάν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα...

Εφηβικό Ορειβατικό τριήμερο στα Λευκά ΌρηΕίναι προγραμματισμένο για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει τριήμερο Ορειβατικό Κέντρο για εφήβους (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών, στα δυτικά Λευκά Όρη, πάνω από το οροπέδιο Ομαλού το τριήμερο 28, 29 και 30 Οκτωβρίου 2011.

Οι έφηβοι που θα πάρουν μέρος, θα ζήσουν ένα διαφορετικό τριήμερο γεμάτο δράση και θα γνωρίσουν την άγρια ομορφιά των Λευκών Ορέων. Την πρώτη βράδια η διανυκτέρευση θα γίνει στο καταφύγιο Καλλέργη και η δεύτερη θα γίνει σε αντίσκηνα, που θα παραχωρήσει ο Σύλλογος στην τοποθεσία Ποριά. Στο καταφύγιο ο Σύλλογος θα προσφέρει πρωινό, δείπνο και ένα γεύμα. Το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει προβολή ταινίας με θέμα την ανάβαση του Έβερεστ και στη συνέχεια ενημερωτική συζήτηση για την ασθένεια του υψομέτρου.

Η εκκίνηση της πεζοπορίας θα γίνει από το Ξυλόσκαλο Ομαλού. Η πεζοπορία θα είναι σε αργούς ρυθμούς. Η διαδρομή ακολουθεί το μονοπάτι και το χωματόδρομο μέχρι το καταφύγιο και τα Ποριά. Στη συνέχεια κατάβαση στις πηγές Ποτιστήρια και στο Καλυβάκι και από εκεί στον Άγιο Νικόλαο Σαμαριάς και επιστροφή με ανάβαση στο Ξυλόσκαλο.

Αναχώρηση από τα γραφεία του Συλλόγου το μεσημέρι της Παρασκευής 28/08, ώρα 14:30, κι επιστροφή νωρίς το απόγευμα την Κυριακή 30/10.


Διαβάστε περισσότερα...

Έρχεται το χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗΣτο τέλος της εβδομάδας πιθανότατα ξεκινά η αποστολή του ειδικού τέλους ακινήτων.

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα αρχίσουν πιθανότατα να αποστέλλονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα πρώτα σημειώματα που αφορούν το ειδικό τέλος ακινήτων, ανέφερε ο Διευθυντής Πωλήσεων της επιχείρησης Ευάγγελος Καρακατσάνης, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Ανέφερε ότι ο νόμος 4021 για το ειδικό τέλος ακινήτων αφορά όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και δεν είναι η ΔΕΗ η οποία θα δώσει εντολή να κοπεί το ρεύμα.

Πρόσθεσε ότι από το ειδικό τέλος ακινήτων απαλλάσσονται τα ακίνητα του δημοσίου, οι ναοί, οι πρεσβείες και οι κοινόχρηστοι χώροι. Επίσης ανέφερε ότι εξαιρείται το 35% των κοινόχρηστων χώρων των ξενοδοχείων και απαλλάσσονται όσοι έχουν βιομηχανικό τιμολόγιο και αγροτική κτηνοτροφική χρήση.

Αν υπάρχει κάποια βιομηχανία, πρόσθεσε, που δεν έχει απαλλαγεί από το τέλος, μπορεί να πάει στην αρμόδια ΔΟΥ και να της επιστραφούν τα χρήματα αφού προσκομίσει πιστοποιητικό. Επίσης ανέφερε ότι υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο σημερινός ιδιοκτήτης ακινήτου και αν το ρολόι είναι στο όνομα του ενοικιαστή, τότε πρέπει να το πληρώσει και να το συμψηφίσει με τα ενοίκια.

Ανέφερε τέλος ότι για τις νέες εφαρμογές και ώρες εργασίας που θα απαιτηθούν από την ΔΕΗ για την είσπραξη του ειδικού τέλους η επιχείρηση θα εισπράξει το 0,25%.Διαβάστε περισσότερα...