Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Ξεκινά η e-διασύνδεση IKA, ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης ΕργασίαςΠοια έγγραφα θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά
.
Προαιρετικά από τις 15 Οκτωβρίου του 2012 και υποχρεωτικά από την 1η Μαρτίου 2013, οι εργοδότες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον ΟΑΕΔ μια σειρά από έγγραφα, όπως οι πίνακες προσωπικού, οι αναγγελίες πρόσληψης και καταγγελίας των συμβάσεων και η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων.

Με απόφασή του ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ρυθμίζει τους όρους και της προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πληροφοριακό σύστημα τού υπουργείου Εργασίας, στο οποίο διασυνδέονται στο εξής οι υπηρεσίες τού ΣΕΠΕ, τού ΟΑΕΔ και τού ΙΚΑ.

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται τα εξής έντυπα:

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,

β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

ε) Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Ο εργοδότης θα υποβάλλει τα έντυπα με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που ήδη έχουν.

Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής τού εντύπου Ε6, που αφορά στην καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση), θα υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, θα συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, θα την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης θα ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης θα πρέπει να επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική.

Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός 3 εργασίμων ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Διορθώσεις μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία υποβολής.

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά ακολουθείται η διαδικασία τής κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία τού ΣΕΠΕ ή και τού ΟΑΕΔ.


Διαβάστε περισσότερα...

Επίδομα θέρμανσης στα ΑμεΑ


Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία και στους χρόνια πάσχοντες ζητά η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία από το υπουργείο Οικονομικών.

Κι αυτό έπειτα και τα τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρονται στην οριστικοποίηση του μέτρου της εξίσωσης του φόρου πετρελαίου με το πετρέλαιο κίνησης.

«Η λήψη τέτοιων δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων χωρίς να σχεδιάζεται η λήψη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων προστασίας των πιο αδύναμων πολιτών αυτής της χώρας είναι αδιανόητη.

Η ανθρωπιστική κρίση δεν απειλεί πλέον τις χώρες του τρίτου κόσμου αλλά έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα των ατόμων με αναπηρία και τους χρόνια πάσχοντες», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Το υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στην κραυγή απόγνωσης που στέλνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ από τη θέση του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους ζητάει εδώ και τώρα τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, βάσει διακριτών κοινωνικών κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων», καταλήγει η ανακοίνωση.


Διαβάστε περισσότερα...

Πότε και πώς θα γίνουν οι εγγραφές


Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από την Τρίτη 11 μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Τέλος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Οι εγγραφές αυτών των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν την ίδια περίοδο, δηλαδή από την Τρίτη 11 μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, με την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζουν και τη βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:

α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.Διαβάστε περισσότερα...

Παρκάρουν εκεί που κόβουν κλήσειςΑναγνώστης του enikos.gr καταγγέλλει ότι σε κεντρικό δρόμο του Κορωπίου, αυτοκίνητο του Δήμου Καλυβίων, έχει παρκάρει παράνομα, μπροστά ακριβώς στην ράμπα για ΑμεΑ.

Όπως σημειώνει μάλιστα ο αναγνώστης, είναι η δεύτερη φορά που συλλαμβάνει το συγκεκριμένο όχημα παράνομα παρκαρισμένο.

«Ο συγκεκριμένος κύριος –εκ των αιρετών αρχόντων του πολύπαθου τόπου μας- δεν λογαριάζει τίποτα και δεν δίνει λογαριασμό πουθενά!» αναφέρει με αγανάκτηση ο αναγνώστης μας.

Δείτε τη φωτογραφία που μας έστειλε:


Διαβάστε περισσότερα...

Γεννήθηκε με την καρδιά στη δεξιά πλευράΟι πιθανότητες να επιζήσει ήταν μία στο ένα εκατομμύριο.

Η νεογέννητη Tiiaana Majewski εξέπληξε τους γιατρούς όταν όχι μόνο κατάφερε να γεννηθεί ζωντανή αλλά επέζησε παρά τις ελάχιστες πιθανότητες που είχε. Η μικρή από το Liverpool γεννήθηκε με την καρδιά στη δεξιά πλευρά του σώματός της ενώ δεν είχαν αναπτυχθεί ο δεξιός πνεύματος και το αριστερό νεφρό.

Γεννήθηκε στις 39 εβδομάδες της κύησης ζυγίζοντας 2,7 κιλά. Έχει κλείσει ήδη 20 εβδομάδες ζωής και οι καρδιολόγοι στο νοσοκομείο Alder Hey Hospital αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι πολύ καλή και ότι δε θα χρειαστεί επέμβαση.

«Ο ένας της πνεύμονας και το νεφρό έχουν ικανοποιητικό μέγεθος και καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού της. Οι γιατροί έχουν εντυπωσιαστεί με την πρόοδό της. Είναι ένα μικρό θαύμα» είπε η 19χρονη μητέρα της.Διαβάστε περισσότερα...

Ναύπλιο: Κοινωνικό φροντιστήριο


Μετά το κοινωνικό παντοπωλείο, εγκαινιάζεται και το κοινωνικό φροντιστήριο.

Ο Δήμος Ναυπλίου κάνει την αρχή με τη νέα σχολική χρονιά με τη συνεργασία εθελοντών καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, κοινωνικό - οικονομικά προβλήματα.

Οι εγγραφές μαθητών Γυμνασίου -Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο αρχίζουν από τις 3 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ναυπλιέων.

Παράλληλα, ο δήμος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.Διαβάστε περισσότερα...

Λύση στη μεταφορά μαθητών


Την κατάθεση πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα παρατείνονται οι συμβάσεις για την μεταφορά των μαθητών, σχολικής περιόδου 2012-13, περιλαμβάνει η λύση που προκρίνεται με δεδομένο τον κίνδυνο να μείνουν ακάλυπτοι 200.000 μαθητές σε όλη τη χώρα, λόγω των καθυστερημένων και άγονων διαγωνιστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους δήμους κατ΄ εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, συναντήθηκαν διαδοχικά με τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Κ. Ασκούνη και τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, κ. Ι. Σγουρό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, η λύση περιλαμβάνει καταρχήν την κατάθεση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα παρατείνονται οι υπάρχουσες συμβάσεις με τους μεταφορείς ως τις 30/6/2013 με παράλληλη υποχρεωτική απομείωση του κόστους σε ποσοστό τουλάχιστον 17% μετά από συνεννόηση και με τους μεταφορείς, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της μεταφοράς μαθητών και εξοικονομώντας περίπου 25 Εκατ. Ευρώ.

Επίσης προβλέπεται να κατατεθεί διάταξη νόμου με την οποία η αρμοδιότητα σχεδιασμού της μεταφοράς μαθητών και της διεξαγωγής των διαγωνισμών περιέρχεται στις Περιφέρειες, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων στην λύση που προωθείται περιλαμβάνεται:

-H έναρξη διαβούλευσης μεταξύ Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Παιδείας, Υπ. Οικονομικών, Μεταφορέων, και ΕΝΠΕ για την αναδιαμόρφωση της ΚΥΑ ως το τέλος του έτους, ώστε οι νέοι διαγωνισμοί που θα προκύψουν για το σχολικό έτους 2013-2014 να γίνουν μέσα από ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

-Αναγνώριση των οφειλομένων από το παρελθόν χρημάτων προς τους μεταφορείς ως οφειλές του Κράτους

-Άμεση καταβολή πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 21 εκατ. Ευρώ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη μέρους των οφειλομένων στους μεταφορείς και σταδιακή καταβολή του υπολοίπου.

-Προώθηση της ένταξης και της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2011 για τη μεταφορά μαθητών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, που θα αρχίσουν να εξοφλούνται μετά την καταβολή της επόμενης δόσης του δανείου στην Ελλάδα.

"Οι πρωτοβουλίες μας έρχονται να δώσουν λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα με τρόπο άμεσο, ριζικό και αποτελεσματικό. Διασφαλίζουν τη μεταφορά των μαθητών για την περίοδο 2012-13, εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην παρατηρηθούν ανάλογες δυσλειτουργίες τα επόμενα έτη, αποπληρώνουν μέρος των οφειλομένων στους μεταφορείς και μειώνουν τις κρατικές δαπάνες καταρχήν κατά 17%", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης και ευχαρίστησε τους Περιφερειάρχες για την ουσιαστική και καθοριστική συμβολή τους στην ανεύρεση οριστικής λύσης.Διαβάστε περισσότερα...

Τον βοήθησε και της έδωσε 20.000 δολάρια για να στηρίξει την θεραπεία της


Ο δισεκατομμυριούχος Ty Warner, βρέθηκε να τριγυρίζει "χαμένος" με το αυτοκίνητο του στn Santa Barbara, των ΗΠΑ πριν από λίγο καιρό και μπήκε σε ένα παρκινγκ για να ζητήσει οδηγίες για το που πρέπει να κατευθυνθεί.

Την ίδια ώρα η τύχη έφερε και την ομογενή Jennifer Vasilakos στον ίδιο χώρο.
Η γυναίκα , σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, μοίραζε φυλλάδια, προσπαθώντας να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό για την θεραπεία με βλαστοκύτταρα που, σύμφωνα με τους γιατρούς, χρειαζόταν.

Οι δύο, ο δισεκατομμυριούχος και η ομογενής άρχισαν να συζητούν για το πρόβλημα υγείας της γυναίκας. Οι νεφροί της Jennifer, είχαν υποστεί ζημιά και οι γιατροί της είχαν αποκλείσει την μεταμόσχευση, εξαιτίας προηγούμενου ιστορικού της με καρκίνο του δέρματος.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο blog της ,περνούσε 14 ώρες την εβδομάδα στην αιμοκάθαρση και ήλπιζε να συγκεντρώσει χρήματα για θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκτός ΗΠΑ, καθώς κανένα νοσοκομείο εκεί δεν μπορούσε να την βοηθήσει.

Αφού του έδωσε οδηγίες για το που θα κατευθυνθεί ο Warner της έκοψε μία επιταγή των 50 δολαρίων και υποσχέθηκε ότι θα «επιστρέψει» με περισσότερα.
Όταν η Βασιλάκος έλαβε το τσεκ των 20.000 με το ταχυδρομείο, όπως λέει η ίδια ξέσπασε σε λυγμούς.

Μετά από μία γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να πειστούν οι αρμόδιες αρχές ότι η επιταγή δεν έπεσε σε λάθος χέρια, το ποσό εκταμιεύτηκε και η γυναίκα ήταν έτοιμη να κλείσει τα αεροπορικά της εισιτήρια.

Σε γραπτή ανακοίνωση του, πριν λίγες ημέρες, ο δισεκατομμυριούχος εξήγησε ότι η δωρεά του δεν αφορούσε μόνο την Jennifer, αλλά ήταν μία προσπάθεια να αφυπνίσει τον κόσμο σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας, όπως τα βλαστοκύτταρα.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέφτουν τα φοιτητικά ενοίκια


Ρίχνουν τις τιμές - πως αλλιώς μπορεί να γίνει άλλωστε - οι ιδιοκτήτες σπιτιών που περιμένουν τα ενοίκια των φοιτητών. Κάθε χρόνο νοικιάζονται από φοιτητές 80-100.000 σπίτια και ξοδεύονται ετησίως 360-400 εκατ. ευρώ.

Φέτος, λοιπόν, οι τιμές στα καινούρια δυάρια και γκαρσονιέρες πέφτουν κατά 8-15%, ενώ στα παλιότερα σπίτια η μείωση φτάνει και το 25%.


Διαβάστε περισσότερα...

Τα στατιστικά των βάσεων εισαγωγής, ποια είναι η εικόνα έδωσαν, πως επέλεξαν την σχολή που θα φοιτήσουν οι υποψήφοι, και πως κινήθηκαν οι ιατρικές, νομικές και οι στρατιωτικές σχολές

Τα στατιστικά των βάσεων


O συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 116.173 (82.608 με το 90%, 18.941 με το 10%, 14.624 με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 123.916, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 80.615, εκ των οποίων έκαναν χρήση των ειδικών περιπτώσεων 15.412, ενώ το 2011 εισήχθησαν 77.893.

Φέτος έμειναν 1.150 κενές θέσεις (471 με το 90%, 381 με το 10% και 298 με την κατηγορία των ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄). Το 2011 είχαν μείνει 1.568 κενές θέσεις.

Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία υποψηφίων-επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά κατηγορία υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.--------------------


Πώς «μίλησαν» οι βάσειςΟι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και οι σπουδές στον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της φοιτητικής μετανάστευσης ήταν τα βασικά κριτήρια επιλογής των περίπου 116.000 υποψηφίων, όπως καταδεικνύεται από τις βάσεις εισαγωγής, στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Κοινή εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι η οικονομική κρίση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τοπίο που διαμορφώνεται, χαρακτηριστικό του οποίου είναι το άνοιγμα της ψαλίδας των βάσεων ανάμεσα στις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων και την περιφέρεια.

Ενδεικτικό της τάσης είναι το παράδειγμα της πτώσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά των βάσεων εισαγωγής στις άλλοτε περιζήτητες παιδαγωγικές σχολές.

Οι λίγοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (φέτος θα προσληφθούν μόλις 5 δάσκαλοι), κάνουν το αντικείμενο σπουδών ελάχιστα ελκυστικό για τους υποψήφιους.

Η βάση εισαγωγής στο τμήμα της Αθήνας κατέγραψε πτώση 75 μορίων σε σχέση με πέρυσι, ενώ στη Ρόδο η πτώση έφτασε στα 1.400 μόρια.

«Το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια παρατηρήθηκε σε σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων και αποτέλεσε το κυριότερο χαρακτηριστικό των φετινών εξετάσεων αφού οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους φοβήθηκαν την εσωτερική μετανάστευση», επισημαίνει στο ΑΜΠΕ ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.

«Οι υποψήφιοι δεν επέλεξαν σχολή αλλά πόλη» επισημαίνει από την πλευρά του ο καθηγητής Φυσικής και εκπαιδευτικός φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας.

Άνοδος των βάσεων καταγράφηκε στο 1ο, το 3ο και το 5ο επιστημονικό, ενώ πτώση σημειώθηκε στο 2ο και το 4ο. Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις δημοφιλείς σχολές (Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές, Νομικές) και στις σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης (Φιλολογίες, Ψυχολογίες), ενώ μικτή είναι η εικόνα στις πολυτεχνικές σχολές.

Ειδικότερα:
- Σταθερή αξία παραμένουν τα τμήματα Νομικής που κατέγραψαν άνοδο (271 μόρια στην Αθήνα, 280 στη Θεσσαλονίκη και 393 στην Κομοτηνή).

- Εντυπωσιακή κρίνεται η άνοδος στις σχολές Φιλολογίας και Ψυχολογίας όπου στα μεγάλα αστικά κέντρα οι βάσεις εκτοξεύθηκαν από 500 έως 668 μόρια.

- Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται και η άνοδος που καταγράφεται στη σχολή των Αστυφυλάκων όπου οι βάσεις εισαγωγής εκτοξεύθηκαν κατά 2.243 μόρια, ενώ κατακόρυφη ήταν η άνοδος στη σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας με 459 μόρια. Η άνοδος δεν οφείλεται μόνο στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρουν οι σχολές των ένστολων αλλά και στο γεγονός ότι ο αριθμός των εισακτέων μειώθηκε στο μισό.

- Στις μαθηματικές σχολές σημειώθηκε άνοδος των βάσεων εισαγωγής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα τμήματα της περιφέρειας με τη Σάμο να καταγράφει μείωση της τάξης των 306 μορίων. Πτώση καταγράφουν τα τμήματα Χημείας, ενώ τα τμήματα Φυσικής κινήθηκαν ανοδικά.

- Οριακή άνοδο σε όλα τα πανεπιστήμια είχαν οι ιατρικές σχολές (από 17 μόρια στην Αθήνα έως 135 στην Αλεξανδρούπολη)

- Πτώση της τάξης των 300 μορίων είχαν οι σχολές πολιτικών μηχανικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ανάλογη ήταν η πορεία των βάσεων στις αρχιτεκτονικές σχολές.

- Άνοδο παρουσίασαν οι οικονομικές σχολές και οι σχολές δημόσιας διοίκησης ((+285 μόρια το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά και +176 μόρια το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού πανεπιστημίου).

- Το φαινόμενο της εισαγωγής σε τμήματα των ΤΕΙ με εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες επαναλαμβάνεται και φέτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τμήμα που είχε «κλείσει» πέρυσι λόγω εισαγωγής υποψηφίων με χαμηλές βαθμολογίες, υποψήφιος από την γενική σειρά εισάγεται με μέσο βαθμό 5.

Ως προς τις ειδικές κατηγορίες, «είχαμε ομαλοποίηση των βάσεων», όπως επισημαίνει ο κ.Στρατηγάκης.

«Το περυσινό φαινόμενο της πολύ χαμηλής βάσης σε κάποια σχολή και της πολύ υψηλής βάσης στην ίδια σχολή, σε άλλη πόλη, ευτυχώς δεν παρατηρήθηκε φέτος χάρη στην κατάργηση του περιορισμού της μίας μόνο διοικητικής περιφέρειας που προκάλεσε όλες τις ανωμαλίες.

Οι βάσεις στις ειδικές κατηγορίες κυμάνθηκαν λίγο πιο κάτω από την αντίστοιχη βάση της γενικής σειράς κάθε σχολής», προσθέτει ο ίδιος.


Πηγή: http://www.enikos.gr
--------------------

Κοντά στον τόπο διαμονής


Σε βασικό κριτήριο επιλογής σχολών για τους μαθητές αναδεικνύεται η εγγύτητα στον τόπο διαμονής. Δευτερευόντως, τα παιδιά σκέφτηκαν την επαγγελματική αποκατάσταση... Διότι, ουδείς βεβαίως μπορεί να εγγυηθεί γι' αυτό πια.

Παρότι δε, οι επιδόσεις των υποψηφίων στα θεωρητικά μαθήματα ήταν πολύ καλές, παρατηρείται σημαντική πτώση στις παιδαγωγικές σχολές, δεδομένου ότι έχει κλείσει η στρόφιγγα των διορισμών.

Σημαντικό είναι ότι καταγράφεται άνοδος σχεδόν σε όλες τις γεωπονικές και γενικά τις σχολές που ασχολούνται με την καλλιέργεια γης.

--------------------

Ψηλά Ιατρικές και Νομικές σχολές
Δεκάδες τμήματα των γενικών και ειδικών κατηγοριών ανοίγουν τις πύλες τους με λιγότερο από 10.000 μόρια με το χαμηλότερο το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά (ειδικές κατηγορίες Μουσουλμάνων) με 1584 μόρια, δηλαδή με βαθμό 1.
Η άνοδος στα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα του πρώτου επιστημονικού πεδίου (Νομικές, Φιλολογίες, Ψυχολογίες κλπ) ξεκινάει από 350 μόρια και πάνω κατά μέσο όρο. Εξαίρεση στο πεδίο αυτό αποτελούν τα Παιδαγωγικά τμήματα (δάσκαλοι) τα οποία έχουν πτώση των βάσεων τους προφανώς λόγω της εγκατάλειψης τους από υποψήφιους που απομακρύνονται πλέον από το δημόσιο. 

Άνοδος, μικρή αλλά ορατή, παρατηρείται στα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου (Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές), καθώς βεβαίως και στις στρατιωτικές και ιδιαίτερα στις αστυνομικές σχολές λόγω κυρίως δραστικής μείωσης των θέσεων.

Στις Πολυτεχνικές Σχολές παρουσιάζονται διαφορετικές κατευθύνσεις. Πτώση για παράδειγμα στα αρχιτεκτονικά τμήματα και μικρή άνοδος σε ορισμένα βασικά τμήματα των αστικών κέντρων και της περιφέρειας όπως ναυπηγών ΕΜΠ (+40 μόρια), Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας (+65 μόρια) και αντίθετα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (-299), Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης (-19 μόρια), Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (-44 μόρια).
Άνοδο παρουσιάζουν τα περισσότερα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου. Για παράδειγμα, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά (+285 μόρια) και το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού πανεπιστημίου (+176 μόρια).
Μεγάλο τμήμα των ΤΕΙ κυρίως των μεγάλων αστικών κέντρων σε όλα τα επιστημονικά πεδία παρουσιάζουν άνοδο.
--------------------

"Εκτόξευση" στις στρατιωτικές


Η εντυπωσιακή άνοδος στις βάσεις των στρατιωτικών/αστυνομικών σχολών και η μεγάλη πτώση στις βάσεις των παιδαγωγικών σχολών, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Στα συμπεράσματα από την επεξεργασία των στοιχείων περιλαμβάνεται και μια γενικότερη τάση εισαγωγής των υποψηφίων σε σχολές που βρίσκονται στους τόπους κατοικίας τους, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της φοιτητικής μετανάστευσης.

Αυξητικές είναι οι τάσεις και στις σχολές που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη γεωργία (γεωπονικές, φυτικής παραγωγής κλπ).

Ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έκανε γνωστό, τέλος, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.


Διαβάστε περισσότερα...

Οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια


Ερχονται περικοπές και στα ειδικά μισθολόγια και συγκεκριμένα στις αποδοχές 200.000 υπαλλήλων.

Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει περικοπές που ξεκινούν από 5% για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αγγίζει το 8% για τους γιατρούς του ΕΣΥ, φτάνει το 10-12% για τους καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και φτάνει ως το 20% για τις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων και των δικαστικών. Εξετάζεται αντίστοιχη μείωση και για τις αποδοχές των αρχιερέων.

Πιθανότερος χρόνος αναδρομικής εφαρμογής των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια θεωρείται η 1η Ιουλίου, όπως προέβλεπε το μνημόνιο.


Διαβάστε περισσότερα...

Και νέο "μαχαίρι" στους μισθούς


Περαιτέρω μειώσεις στις αποδοχές των 400.000 πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου (εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υπουργείων, σε δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου που τέθηκαν σε ισχύ την 1η/11/2011, οι συνολικές αποδοχές των εργαζόμενων σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ προβλέπεται ότι θα έχουν μειωθεί σωρευτικά έως και 52% μέχρι την 1η/11/2014, κυρίως μέσω της κατάργησης των επιδομάτων.
Διαβάστε περισσότερα...

Εμβόλια σε ανασφάλιστα παιδιά


Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Σε επτά σημεία της Αθήνας - στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα έξι παραρτήματά του στους δήμους Ίλιου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και Ν. Ηρακλείου, Περιστερίου και στη Μητρόπολη Περιστερίου θα καταγράφονται τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε ανασφάλιστο παιδί από εθελοντές παιδιάτρους που στελεχώνουν τους ανωτέρω εμβολιαστικούς σταθμούς.

Η δράση υλοποιείται με τη στήριξη των δημάρχων Ίλιου κου Ζενέτου, του δημάρχου Ηλιούπολης κου Βαλασσόπουλου, του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κου Πανά και του δημάρχου Νέου Ηρακλείου κου Βαλασσόπουλου, του δημάρχου Περιστερίου κου Παχατουρίδη και του Μητροπολίτη Περιστερίου κ.Χρυσόστομου.
Πληροφορίες για τους τόπους και το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών θα δίνονται από 27 Αυγούστου 2012 στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στο τηλέφωνο 801 - 11 - 90009
και στη διεύθυνση Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος.

Οι ανασφάλιστοι γονείς θα μπορούν να επισκέπτονται τους εμβολιαστικούς σταθμούς από Δευτέρα 27 Αυγούστου έως Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, προκειμένου να καταγραφούν τα εμβόλια που εκκρεμούν για τα παιδιά τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, η ταυτότητα του γονέα , το ΑΜΚΑ του γονέα ή το ΑΜΚΑ του παιδιού, και το βιβλιάριο ασφάλισης που έληξε (αν υπάρχει) ή εναλλακτικά η κάρτα ανεργίας (αν αυτό υπάρχει).
Οδηγίες για το πρόγραμμα εμβολιασμών θα τους δοθούν στους ανωτέρω σταθμούς.
Οι εμβολιασμοί θα διεξαχθούν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα έξι παραρτήματα ΔΩΡΕΑΝ από 1η Οκτωβρίου, μετά την καταγραφή των εμβολιαστικών αναγκών.
Παιδιά που είναι πλήρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν το λεγόμενο "catch up" στην εμβολιαστική τους φαρέτρα, με προτεραιότητα στα πιο ζωτικής σημασίας εμβόλια του Βασικού Εμβολιασμού.
Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στον παιδικό εμβολιασμό καμία δόση και κανένα εμβόλιο δε χάνεται, όσος καιρός και αν περάσει από την προβλεπόμενη για την ηλικία τους κάλυψη. Τα παιδιά που θα εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα παρακολουθούνται συστηματικά ώστε να προσέρχονται και μελλοντικά σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη χορήγηση των υπόλοιπων εμβολίων.
Εμβολιαστικοί Σταθμοί:
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής:
Σεβαστουπόλεως 113, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Ωρες: 9-1
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Αυλωνίτη Κατερίνα – Τηλέφωνο 210 3847374

Νέο Ηράκλειο:
Διεύθυνση: ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - Κάτω από το Σταθμό ΗΣΑΠ -Νέο Ηράκλειο – Υπόγεια διάβαση
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Πλεξίδα Κατερίνα Τηλέφωνο: 210 2717451 Ωρες: 9-1

Ίλιον:
Διεύθυνση: Δημοτικά Ιατρεία Αγ.Φανουρίου, Γρηγορίου Ε΄ 25, Ίλιον
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Αδάμ Ελένη Τηλέφωνο: 2102624090 Ωρες: 9-1

Βούλα:
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Νικολάου Αδαμαντια Τηλέφωνο: 2132020118
και κα Χατζάτογλου Ιωάννα Τηλέφωνο: 2132020113 Ωρες: 9-1

Ηλιούπολη:
Διεύθυνση: Μαρ.Αντύπα 81-Ηλιούπολη (ΧΕΝ)
Διοικητική Υπευθυνη: κα Ρουκουνα Νίκη Τηλέφωνο: 210 9970010 Ωρες: 9-1

Περιστέρι:
Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας - Πλ.Δημοκρατίας (Πλ. Δημαρχείου)
Διοικητικός Υπεύθυνος: Διάκονος Αλέξανδρος Ζαρίκος
Τηλέφωνο: 210 5711633 Ωρες: 9-12

ΚΑΙ Δημοτικά Καταστήματα, Πλ.Δημοκρατίας (Πλ. Δημαρχείου)
(δίπλα στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας)
Υπεύθυνη: κα Καρποντίνη Ειρήνη
Τηλέφωνο: 210 5743971 Ωρες: 9-11Διαβάστε περισσότερα...

"Επιτυχόντες" με βαθμό ...1Τεράστιες αποκλίσεις παρουσιάζονται στις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.


Στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΣΟΕΕ) για τους αποφοίτους των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων η βάση φτάνει τα 17.178 μόρια, ενώ οι Μουσουλμάνοι μπορούν να εισέλθουν στο εν λόγω τμήμα με βάση 4,9.
Με 17.018 μόρια οι υποψήφιοι γενικής κατηγορίας εισήχθησαν στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά, ενώ με μόλις 3.093 οι Μουσουλμάνοι και 16.620 οι πολύτεκνοι.
Με 8.846 έχουν την τύχη να εισαχθούν οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών στην Γαλλική Φιλολογία Αθηνών, ενώ η βάση στη γενική κατηγορία διαμορφώνεται βάσει του βαθμού του τελευταίου στα 11.928.
Στο πανεπιστημιακό τμήμα Ιερατικών Σπουδών στην Αθήνα, οι υποψήφιοι από Ενιαία Ημερήσια Λύκεια μπορούν να περάσουν το κατώφλι της Σχολής με 9.432 μόρια.
Παράλληλα, για την είσοδο στη Σχολή Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας, φέτος η βάση εισαγωγής στην γενική κατηγορία είναι μόλις 7.352 μόρια και στην Αθήνα με 6.465 μόρια.
Από τα χαμηλότερα στη λίστα των ΤΕΙ εμφανίζεται το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά, όπου για τους αποφοίτους Ενιαίων Λυκείων η βάση εισαγωγής αγγίζει τα 8.714 μόρια, ενώ για τις ειδικές κατηγορίες Μουσουλμάνων τα μόρια εισαγωγής φτάνουν μόλις τα 1.584 μόρια, δηλαδή η σχολή αποκτά αυτομάτως βαθμό πρόσβασης μόλις... 1.
Στα ίδια μήκη κύματος, το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βάση εισαγωγής 5.070, ενώ χαρακτηριστική περίπτωση είναι το ΤΕΙ Λογιστικής Πάτρας, όπου η βάση εισαγωγής είναι 12.013 και για την ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων είναι μόλις... 3.226 μόρια.
Στο ΤΕΙ Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων στη Λάρισα, η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 7.062 μόρια, ενώ για τους πολύτεκνους η βάση εισαγωγής φτάνει τα 4.118 μόρια.
Στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων οι εισακτέοι απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει μόλις 7.309 μόρια, όταν για τους πολύτεκνους η βάση είναι 4.372 μόρια. Εξίσου πεσμένη και η βάση εισαγωγής στο ίδιο τμήμα της Λάρισας, όπου τα μόρια εισαγωγής για τους αποφοίτους από τα Ενιαία Λύκεια φτάνουν τα 9.815 (για τους Μουσουλμάνους η βάση δεν ξεπερνά το 4).
Με βάση το 3,9 περνούν οι υποψήφιοι που ονειρεύονται μία θέση στο Πυροσβεστικό Σώμα (κατηγορία πολυτέκνων).
Στη Κοζάνη και το τμήμα ΤΕΙ Βιομηχανικού Σχεδιασμού, η βάση εισαγωγής είναι 6.578 και η αντίστοιχη για τους Μουσουλμάνους 3.476.
Στην Τεχνολογία Τροφίμων οι Μουσουλμάνοι εισάγονται με βάση εισαγωγής μόλις... 2 στο τμήμα της Καλαμάτας. Με 2.296 επιτυγχάνεται η εισαγωγή Μουσουλμάνων και στο τμήμα Πολιτικών Υποδομών στον Πειραιά.Διαβάστε περισσότερα...

Οι χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής


Υπάρχει μαθητής που έγραψε 3 και πάνω από 10 στην Ξένη Γλώσσα και εισάγεται στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου.

Η πιο χαμηλή βάση εντοπίζεται στο ΤΕΙ Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου με 4.304 μόρια και ειδικό μάθημα την ξένη γλώσσα και άρα κάποιος που έγραψε περίπου 3 μέσο όρο και πάνω από 10 στην ξένη γλώσσα, έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει στην εν λόγω σχολή.

Περίπου 6,5 με 7 μέσο όρο έγραψε ένας υποψήφιος που μπήκε στο ΤΕΙ Υδατοκαλλιεργειών Μεσολογγίου, καθώς η βάση εκεί είναι 6.444 μόρια.


Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις διορισμού καθηγητών


Από σήμερα έως και την Τετάρτη καλούνται οι καθηγητές να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2012-13 σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν. Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

1. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.01 Φυσικών, οι οποίοι συμπλήρωσαν, μέχρι 30-06-2010, πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση (επιτυχόντες) σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους (πίνακας 24μήνου).

2. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ10, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06 και ΠΕ12.08 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (ποσοστό 60%), για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) θέσεων που διατέθηκαν τα προηγούμενα σχολικά έτη στην κατηγορία αυτή και δεν καλύφθηκαν.

3. Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ04.04 Βιολόγων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄). Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.


Διαβάστε περισσότερα...

Η άσκηση περιορίζει το τσιγάρο


Οι καπνιστές που προσπαθούν να περιορίσουν το κάπνισμα ή να το κόψουν θα ήταν προτιμότερο να αντικαταστήσουν την επιθυμία τους για τσιγάρο με τη σωματική άσκηση, σύμφωνα με βρετανική μελέτη.

Οι ερευνητές που δημοσίευσαν τα συμπεράσματα της μελέτης τους στην επιθεώρηση Addiction ("Εθισμός") συνδύασαν τα στατιστικά στοιχεία από προηγούμενες 19 κλινικές δοκιμές και διαπίστωσαν ότι η σωματική άσκηση σε γενικές γραμμές βοηθάει όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα να αντιμετωπίσουν την επιθυμία τους για νικοτίνη, παρότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έτσι θα αποβάλουν ευκολότερα την βλαβερή συνήθεια.

"Ασφαλώς η σωματική άσκηση φαίνεται να έχει προσωρινά οφέλη και υπό αυτή την έννοια προτείνεται ανεπιφύλακτα", δήλωσε ο Έντριαν Τέιλορ, καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Ψυχολογίας της Υγείας στο πανεπιστήμιο του Έξετερ στη Βρετανία και επικεφαλής της μελέτης.

Κατά τις κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της μελέτης οι εθελοντές κλήθηκαν να κάνουν κάποιου είδους σωματική άσκηση--πιο συχνά έντονο περπάτημα ή ποδηλασία--ή κάποιου είδους "παθητική" δραστηριότητα, όπως απλώς να καθίσουν μη κάνοντας τίποτα ή να παρακολουθήσουν μια βιντεοταινία.

Συνολικά, η ομάδα του Τέιλορ διαπίστωσε ότι οι εθελοντές είχαν μικρότερη επιθυμία να καπνίσουν ύστερα από τη σωματική άσκηση σε σχέση με πριν χωρίς να είναι σαφές για ποιόν λόγο.

Ενδεχομένως η σωματική άσκηση να λετουργεί ως περισπασμός, ενώ η δραστηριότητα ίσως να βελτιώνει την διάθεση των ανθρώπων ώστε να μη νιώθουν τόσο έντονη την ανάγκη να αισθανθούν καλύτερα με το να καπνίσουν, εξηγεί ο Τέιλορ.

Κανένας από τους καπνιστές που συμμετείχαν στην μελέτη δεν βρισκόταν σε πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος ούτε χρησιμοποιούσε υποκατάστατα νικοτίνης, όπως ειδικές τσίχλες ή επιθέματα. Με δεδομένο ότι η θεραπεία με υποκατάστατα νικοτίνης μειώνει την επιθυμία για την ουσία αυτή, η σωματική άσκηση ενδεχομένως να είχε μικρότερη επίδραση στους καπνιστές που θα έκαναν χρήση αυτών των προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάθλιψη μετά τις διακοπές;


Αν και λόγω της οικονομικής κρίσης οι διακοπές έχουν περιοριστεί, σε διάρκεια, σε προορισμούς, αν και όλο και πιο πολλοί φέτος δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές, παρά ταύτα το καλοκαίρι συνδυάζεται με χαλαρότητα, με καλύτερη διάθεση, με διασκέδαση, με ταβερνάκια, με θάλασσα έστω και κοντά στην πόλη.

Και μόνο λοιπόν ότι φεύγει το καλοκαίρι και ερχόμαστε πιο κοντά στις υποχρεώσεις, που ίσως προσωρινά είχαμε αναβάλει ή τις είχαμε βγάλει από το μυαλό μας, μας φέρνουν πιο κοντά στο Σύνδρομο Κατάθλιψης Μετά τις Διακοπές ή συντομογραφικά PVDS (Post-Vacations Depression Syndrome). Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή στρες. Εκδηλώνεται ύστερα από ξεκούραστες περιόδους της ζωής μας, συνήθως ύστερα από μικρές ή μεγάλες «αποδράσεις» και μπορεί να φτάσει μέχρι τα όρια της κατάθλιψης.

Η επαναφορά από τις παραλίες στον χώρο εργασίας και η απαιτητική καθημερινότητα, που ανακάμπτει με όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, δημιουργούν άγχος και ανησυχία, που πολλές φορές οδηγούν στη μελαγχολία. Το σύνδρομο του στρες μετά τις διακοπές είναι συχνό φαινόμενο και μεταξύ των Ελλήνων, που ζουν σε εξοντωτικούς ρυθμούς, ειδικά δε τα τελευταία χρόνια που η κρίση έχει προσθέσει πάρα πολύ πίεση σε όλους τους τομείς.

Τα συναισθήματα είναι απόλυτα φυσιολογικά, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων, που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους το περνάνε μακριά από τη φύση, ζώντας σε εξωφρενικούς ρυθμούς, με άγχος και κάτω από απάνθρωπη πίεση χρόνου.

Η επιστροφή από τις διακοπές για αρκετούς είναι μια εξαιρετικά σκληρή περίοδος, ένα τεστ αντοχής για την ψυχολογία τους.

Το Σύνδρομο της Κατάθλιψης μετά τις Διακοπές, χρόνο με το χρόνο, πλήττει όλο και περισσότερους ανθρώπους των μεγάλων πόλεων.

Ευτυχώς στη χώρα μας δεν έχουν σημειωθεί ακραίες συμπεριφορές όπως η αυτοκτονία, ωστόσο πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές κουβαλώντας στις βαλίτσες τους εκτός από σουβενίρ και την... κατάθλιψη που θα τους συντροφεύει το χειμώνα.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι είχαμε στις διακοπές μας, που δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας και να προσπαθήσουμε τις συνήθειες ή τα πράγματα που μας ευχαριστούν να τα εντάξουμε στη ζωή μας όλο το χρόνο ή όσο πιο συχνά γίνεται. Απλά πράγματα και εύκολα, όπως να βγαίνουμε με φίλους, να πηγαίνουμε εκδρομές, δηλαδή να βρίσκουμε χρόνο για εμάς! Κάτι που δεν κάνουμε συνήθως...

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

- δυσφορία

- ταχυπαλμίες

- ζαλάδες

- αϋπνία

- τάση προς έμετο

- απώλεια ή αύξηση βάρους

- υπερβολικό άγχος

- έλλειψη προσαρμοστικότητας

- έλλειψη διάθεσης,

- χαμηλή ενεργητικότητα,

- υπνηλία,

- υπερφαγία,

- αφαγία,

- μελαγχολία.

- κατάθλιψη

Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

Καλό είναι λοιπόν, να προνοούμε ώστε στην επιστροφή να μη δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα που ίσως εμποδίσουν τη φυσιολογική ένταξη στη ρουτίνα μας. Ας σκεφτούμε:

- Μήπως πάμε διακοπές όχι γιατί το έχουμε πραγματικά ανάγκη για ξεκούραση αλλά γιατί "πρέπει" (παιδιά, γονείς κλπ);

- Μήπως τα άτομα της παρέας μας κάνουν να πλήττουμε και οι ο τρόπος ζωής τους, οι προσδοκίες και οι δραστηριότητές τους κατά την περίοδο των διακοπών δεν συμβαδίζουν με τις δικές μας;

- Μήπως αισθανόμαστε ότι "δεν ορίζουμε τον εαυτό μας ούτε καν στις διακοπές μας";

Μερικές λύσεις:

- Να κάνουμε μια καταγραφή των δραστηριοτήτων που μας ευχαριστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών, και ας προσπαθήσουμε να τις χαρούμε όσο περισσότερο μπορούμε.

- Αν φοβόμαστε ότι επιστρέφοντας από τις διακοπές θα βρούμε μπροστά μας ένα "βουνό" από επαγγελματικές υποχρεώσεις, το οποίο θα μας δημιουργήσει ανεπανόρθωτο άγχος, ας φροντίσουμε να κρατήσουμε μια τακτική επικοινωνία με τους συναδέλφους και το χώρο της εργασίας μας.

- Να οργανώσουμε μια ομάδα "ομοιοπαθών" συναδέλφων, με τους οποίους αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές το να μοιράζεται κανείς τις σκέψεις του βοηθάει πολύ στη λύση του προβλήματος.

- Βάζουμε σε τάξη εκκρεμότητες που αφήσαμε το καλοκαίρι και τακτοποιούμε οικονομικές εκκρεμότητες κάνοντας μια καταγραφή υποχρεώσεων.

- Κάνουμε διακανονισμούς για την αποπληρωμή δανείων, φόρων, εισφορών, κ.λπ., δεδομένου ότι για τους περισσότερους δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξόφληση όλων.

- Μικρά ταξιδάκια αυθημερόν, βοηθούν να προσαρμοστείτε σταδιακά. Φυλάξτε τις αναμνήσεις σας ζωντανές. Κρατήστε επαφή με τους νέους σας φίλους. Εμφανίστε τις φωτογραφίες σύντομα και δώστε πνοή γιορτής στην επιστροφή σας, καλώντας π.χ. σε δείπνο όλους τους φίλους σας για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας.

- Το μυστικό είναι να μη περνάμε μεγάλες περιόδους έντασης χωρίς διαλείμματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φροντίστε να έχετε σύντομες διακοπές και διαφυλάξτε την αυτοφροντίδα σας, για να έχετε καλή υγεία και διάθεση. Τότε, φυσικά, η απόδοση στις υποχρεώσεις σας θα είναι πιο ποιοτική και στις επόμενες διακοπές θα είστε πέρα από κάθε κίνδυνο προσβολής αυτού του Συνδρόμου.

-Μάλιστα ο ασθενής, μετά τη διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά χάπια που θα τον βοηθήσουν να σταθεί και πάλι στα πόδια του.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τον σκότωσε ακόντιο αθλητή


Σοκ στη Γερμανία! Σε τοπικούς αγώνες στίβου στο Ντίσελντορφ ένας κριτής έχασε τη ζωή του, όταν καρφώθηκε από ακόντιο. Ο 75χρονος άνδρας είχε ξεκινήσει για να μετρήσει τη βολή πριν προσγειωθεί το ακόντιο, αλλά δεν υπολόγισε καλά την τροχιά του και αυτό τον τραυμάτισε σοβαρά. Αμέσως μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε τη μάχη.

Στους αγώνες «Βίλχελμ Ούνγκερ» συμμετείχαν περίπου 300 νεαροί αθλητές από την ευρύτερη περιοχή του Ντίσελντορφ. Ένας 17χρονος ήταν εκείνος που έριξε τη μοιραία βολή με το ακόντιο. Εκείνη την ώρα στο στάδιο ήταν παρόντες περίπου 800 φίλαθλοι, που σοκαρίστηκαν από την τραγωδία και οι διοργανωτές αποφάσισαν να τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Περιττό να αναφερθεί πως μετά το τραγικό δυστύχημα οι αγώνες δεν συνεχίστηκαν.

Διαβάστε περισσότερα...

Πόσες θερμίδες υπάρχουν στον καφέΠώς μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας και να μην το παρακάνετε.

Το σώμα μας μπορεί να μας λέει ότι διψάει, αλλά δεν μπορεί να μας καθορίσει τι πρέπει να πιει. Ενώ όλα τα ροφήματα ενυδατώνουν, μερικά παρέχουν και σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός. Μερικά έχουνε χαλαρωτικές ιδιότητες. Κάποια δίνουν ενέργεια. Ορισμένα απλά ικανοποιούν το αίσθημα για γλυκό – με ή χωρίς θερμίδες. Κάποια βοηθούν στην καλύτερη απόδοση. Και ορισμένα μπορούν να βοηθήσουνε σε θέματα υγείας.

Οποιοδήποτε ρόφημα, μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας δίαιτας διατήρησης βάρους. Αλλά, για πολλούς ανθρώπους που απολαμβάνουν ροφήματα καφέ με ζάχαρη, αναψυκτικά και άλλα ροφήματα με θερμίδες, η απόλαυση αυτή απαιτεί συνείδηση όσον αφορά το μέγεθος της μερίδας και συχνότητα κατανάλωσης.

Ευτυχώς, για αυτούς που προσέχουν τη γραμμή τους, υπάρχει ποικιλία ροφημάτων με χαμηλές θερμίδες που ικανοποιούν επιτυχώς τη δίψα (νερό, τσάι, καφέδες και αναψυκτικά διαίτης).

Καφές

Οι παραδοσιακοί προτιμούν τον ελληνικό και μάλιστα (οι πιο μερακλήδες) στη χόβολη, οι νεότεροι προτιμούν φραπέ, φρέντο καπουτσίνο, φρεντοτσίνο ή άλλες παραλλαγές…. Όποια όμως και αν είναι η διαδικασία παρασκευής του και η ποικιλία του χαρμανιού του, ο λόγος κατανάλωσης είναι ο ίδιος… η απόλαυση που μας προσφέρει…

Στις μέρες μας, οι καφετέριες έχουνε μετατραπεί σε πεδία με νάρκες, έτοιμες να εκραγούν μέσα στα σώματα των καταναλωτών. Πραγματάκια που συνήθως φυλάσσονταν για ειδικά γλυκά έχουνε γίνει καθημερινές πρωινές εμπειρίες για οποιονδήποτε περνά από κατάστημα με καφέδες, από τις πιο μεγάλες αλυσίδες μέχρι και τα μικρά συνοικιακά καταστήματα.

Ναι, μπορείτε ακόμα να βρείτε ένα φλιτζάνι σκέτο καφέ σε οποιαδήποτε καφετέρια. Αλλά μπορείτε να πάρετε και αυτούς τους χλιδάτους καφέδες με διάφορες γεύσεις και ποικιλίες από όλο τον κόσμο. Από διαιτητικής άποψης, οποιαδήποτε ποικιλία, παραμένει απλά ένας καφές, με αμελητέες θερμίδες και υδατάνθρακες. Ωστόσο, οι χλιδάτοι καφέδες που φέρνουνε τόσα λεφτά στη βιομηχανία των αλυσίδων καφέ, δεν είναι απλοί καφέδες, αλλά εσπρέσσο.

Τι είναι ο εσπρέσσο;

Ο εσπρέσσο είναι ένας ιταλικός τρόπος πίεσης του νερού μέσα από αργοψημένους, καλά αλεσμένους κόκκους καφέ. Το αποτέλεσμα είναι ένας πυκνό, δυνατό ρόφημα πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία. Σε άλλες χώρες αποτελεί τη βάση για άλλα ροφήματα καφέ όπως:

Καπουτσίνο: Εσπρέσσο με γάλα και πολύ αφρόγαλα, μερικές φορές με κανέλλα ή σκόνη κακάο και τρούφα.

Λάττε: Εσπρέσσο με πάρα πολύ γάλα (ζεστό)

Μόκα: Λάττε με σοκολάτα και (συνήθως) σαντιγί

Μακιάτο: Σφηνάκι εσπρέσσο με μικρή ποσότητα αφρόγαλα

Εσπρέσο φρέντο: παγωμένος εσπρέσο

Εσπρέσο con panna: εσπρέσο με μια δόση σαντιγί

Αμερικάνο: Σφηνάκι εσπρέσσο με πολύ καυτό νερό, ώστε να γεμίσει ένα κανονικό ποτήρι

Πόσες θερμίδες και υδατάνθρακες υπάρχουνε σε αυτά τα ροφήματα καφέ;

Ένα σφηνάκι εσπρέσσο είναι 2 κ.σ. υγρό. Φανταστείτε 2 κ.σ. στον πάτο του ποτηριού σας… δεν είναι και πολύ.. Επομένως το υπόλοιπο του ποτηριού γεμίζεται με κάτι άλλο.

Σημασία έχει αυτό το κάτι άλλο τι είναι. Εάν είναι γάλα, αυτό σημαίνει 11,4 γραμμάρια υδατάνθρακες ανά ποτήρι (και 146 θερμίδες) για πλήρες γάλα και 11.9 γραμμάρια υδατάνθρακες (και 86 θερμίδες) για άπαχο γάλα.

Και κρέμα; Ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος έχει 6,6 γραμμάρια υδατάνθρακες και (προετοιμαστείτε…) 821 θερμίδες μαζί με 55 γραμμάρια κορεσμένου λίπους.

Όπως καταλάβατε, το θερμιδικό περιεχόμενο καφέδων που είναι εσπρέσσο με γάλα δεν διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα. Αλλά εάν αρχίσουμε να μετράμε και τη ζάχαρη, τη σαντιγί και τη σοκολάτα, υπάρχουνε πολλές ποικιλίες και μεγάλο εύρος θερμίδων.

Καπουτσίνο

340g – 10 γρ. υδατάνθρακες, 80-120 θερμίδες ανάλογα το γάλα
450 γρ. – 15 γρ. υδατάνθρακες, 100-180 θερμίδες
570 g – 17 γρ. υδατάνθρακες, 130-210 θερμίδες

Λάττε

340g – 16 γρ. υδατάνθρακες, 120-200 θερμίδες
450 γρ. – 21 γρ. υδατάνθρακες, 160-260 θερμίδες
570 g – 27 γρ. υδατάνθρακες, 210-340 θερμίδες

Μόκα

340g – 28-37 γρ. υδατάνθρακες, 170-358 θερμίδες
450 γρ. – 33-42 γρ. υδατάνθρακες, 210-433 θερμίδες
570 g – 43-56 γρ. υδατάνθρακες, 260-490 θερμίδες

Άλλες γεύσεις μπορούν να προσθέσουν επιπλέον ποσότητες υδατανθράκων και θερμίδων. Η καραμέλα και τα σιρόπια προσθέτουν αρκετά από και τα δύο. Ένα «πάτημα» από το δοχείο με το σιρόπι έχει περίπου 5 γραμμάρια υδατανθράκων και 20 θερμίδες. Συνήθως μπαίνουν 3 τέτοια «πατήματα» σε έναν καφέ 340 γραμμάρια, 4 σε έναν 450 γραμμάρια και 5 σε έναν 560 γραμμάρια. Επομένως η προσθήκη σιροπιού προσθέτει 25 γραμμάρια υδατάνθρακες και 100 θερμίδες σε ένα μεγάλο ποτήρι.

Προτάσεις. Πως μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας και να μην το παρακάνετε;

Προφανώς, το καλύτερο είναι απλά να πιείτε σκέτο κανονικό καφέ, προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα γάλα ή γλυκαντικού. Ένα απλός εσπρέσσο, μακκιάτο ή αμερικάνο είναι άλλες επιλογές. Εάν θέλετε κάτι πιο φανταχτερό, το καπουτσίνο έχει τους λιγότερους υδατάνθρακες.

Καλό θα ήτανε είναι να γνωριστείτε με το προσωπικό της καφετέριας, να μάθετε πως φτιάχνουνε τους καφέδες και να έχετε το θάρρος να ζητήσετε τις αλλαγές που θέλετε. Προτιμήστε άπαχο ή ημιάπαχο γάλα, αντί του πλήρες γάλακτος. Μία μερίδα 240 ml πλήρους γάλακτος περιέχει 160 θερμίδες, Η ίδια ποσότητα άπαχου γάλακτος έχει μόλις 80-90 θερμίδες..

Ιστορικά

Η ιστορία του καφέ ξεκίνησε στην Αιθιοπία. Ο καφές είναι ο καρπός ενός θάμνου που ανήκει στην οικογένεια των Ρουβιιδών. Τα δύο σπουδαιότερα είδη είναι Coffea Arabica και Coffea Conefora robusta. Ανάλογα και με τη χώρα προέλευσης του καφέ, παρουσιάζονται διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ακόμα και από ίδιες ποικιλίες.

Το άρωμα και η γεύση του οφείλονται σε ένα αρωματικό έλαιο (καφεόλη) που σχηματίζεται κατά την διαδικασία του καβουρδίσματος. Μέσω της διαδικασίας αυτής αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό και η δράση των αντιοξειδωτικών ουσιών (π.χ. χλωρογενικό / καφεϊκό οξύ).

Τη μεγαλύτερη παραγωγή καφέ σήμερα, κατέχει η Βραζιλία και τη μεγαλύτερη κατανάλωση οι Σκανδιναβικές χώρες.

Τι είναι η καφεΐνη;

Η καφεΐνη είναι μια φυσική ουσία που περιέχεται μέσα σε πολλά φυτά. Βρίσκεται μέσα σε περισσότερα από 60 διαφορετικά είδη φυτών. Περιέχεται μέσα στα φύλλα, τους κόκκους ή μέσα στα φρούτα που παράγουν τα φυτά αυτά. Η καφεΐνη μπορεί επίσης να κατασκευαστεί με χημική σύνθεση και χρησιμοποιείται σαν προσθετικό σε τρόφιμα, ροφήματα, ποτά και αναψυκτικά. Υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο τρόφιμα, ποτά και ροφήματα τα οποία ενώ κανονικά περιέχουν καφεΐνη, αυτή αφαιρείται με μια ειδική χημική επεξεργασία (decaffeination).

Η καφεΐνη έχει σημαντικές ιδιότητες που επηρεάζουν διάφορα συστήματα του οργανισμού. Επηρεάζει τον εγκέφαλο και είναι στην ουσία ένα διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η καφεΐνη επιδρά και πάνω στο ουροποιητικό σύστημα. Έχει μια διουρητική ιδιότητα. Θεωρείται ότι σε ψηλές δόσεις λόγω της αυξημένης διούρησης μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση.

Η καφεΐνη μετά από την εισδοχή της στο πεπτικό σύστημα απορροφάται και διανέμεται στον οργανισμό πολύ γρήγορα. Αφού εισέλθει και δράσει σε διάφορα όργανα, δεν παραμένει ούτε αποθηκεύεται στον οργανισμό αλλά αποβάλλεται μετά από μερικές ώρες.

Η ευαισθησία του κάθε ατόμου στην καφεΐνη είναι διαφορετική. Αυτό σημαίνει ότι για τον καθένα είναι διαφορετική η ποσότητα που χρειάζεται για να παρουσιάσει αρχικά θετικά αποτελέσματα και στη συνέχεια να δημιουργήσει ανεπιθύμητες παρενέργειες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι 250 mg καφεΐνης ημερησίως είναι μια μέτρια ποσότητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Περισσότερα από 315 mg καφεΐνης ημερησίως θεωρούνται υπερβολική ποσότητα.

Η μέτρια χρήση της καφεΐνης δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη υγεία. Σε υπερβολικές δόσεις όμως μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, παροδική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, υπερβολική διούρηση, ναυτία και εμετούς, εντερικές διαταραχές, νευρικότητα και ανησυχία, άγχος και αγωνία, κατάθλιψη, τρεμούλιασμα και αϋπνία. Για τους λόγους αυτούς η απόσυρση της καφεΐνης θα πρέπει να γίνεται σταδιακά για να αποφεύγεται το σύνδρομο στέρησης.

Σύμφωνα με μελέτες, ο καφές:

Διεγείρει τα νευρικά μας κύτταρα και μας κρατάει σε εγρήγορση και επομένως βελτιώνει την πνευματική μας απόδοση.
Βελτιώνει την αναπνοή και μειώνει τις κρίσεις άσθματος χάρη στη βρογχοδιαστολή που προκαλεί η καφεΐνη.
Μειώνει την απελευθέρωση της ισταμίνης με αποτέλεσμα να ανακουφίζει από κάποιες αλλεργίες.
Ανακουφίζει από την δυσκοιλιότητα, αυξάνοντας την κινητικότητα του εντέρου.
Προφυλάσσει τις γυναίκες από την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού και τους άντρες από την πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας Parkinson.
Μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης κίρρωσης του ύπατος, πέτρας στην χολή και στα νεφρά, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέως εντέρου.
Αυξάνει την θερμογενετική επίδραση της τροφής αυξάνοντας έτσι τον μεταβολικό ρυθμό.
Αυξάνει την σωματική ενέργεια και βελτιώνει τη φυσική αντοχή, μέσω της ενεργοποίηση της λιπόλυσης στο λιπώδη ιστό και της αυξημένη παροχή λιπών στους μύς.
Τέλος, ο καφές ανεβάζει τη διάθεση και δρα ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Η καφεΐνη φθάνει στην κυκλοφορία του αίματος μέσα σε 30- 45 λεπτά από τη κατανάλωση της. Διανέμεται στη συνέχεια σε όλο το νερό του σώματος και αργότερα μεταβολίζεται και εκκρίνεται μέσω των ούρων.

Είδος Καφέ Ποσότητα καφεΐνης (mg) σε 100 γρ. καφέ
Εσπρέσσο 210
Γαλλικός 58
Αλεσμένος καβουρτνισμένος καφές 58
Καπουτσίνο 37
Στιγμιαίος καφές 26
Ντεκαφεϊνέ 1

Ένα φλιτζάνι των πιο κάτω ροφημάτων περιέχει:

Καφές φίλτρου: 80 έως 115 mg
Στιγμιαίος καφές: 65 mg
Μαύρο τσάι: 40 έως 60 mg
Κακάο: 4 mg
Κουτάκι αναψυκτικού (τύπου cola): 35 έως 60 mg

Ο καφές φίλτρου, σύμφωνα με έρευνες, είναι πολύ πιο ευεργετικός από τον στιγμιαίο καφέ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο καφές από μόνος του δεν έχει θερμίδες ενώ η προσθήκη ζάχαρης, κρέμας, καραμέλας και διαφόρων σιροπιών προσθέτει αρκετές θερμίδες. Προσοχή, επίσης. χρειάζονται και τα… παρελκόμενα (κουλουράκια, κρουασανάκια κλπ)


Πηγή: http://www.mednutrition.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πως θα γίνει η αξιολόγηση


Η αξιολόγηση των περίπου 650.000 δημοσίων υπαλλήλων θα γίνει με μόρια τα οποία θα προκύπτουν από το συνδυασμό γραπτών εξετάσεων από τον ΑΣΕΠ και αξιολόγησης του προσωπικού τους φακέλου. Αρχικά, στελέχη των αρμόδιων υπουργείων μιλούσαν και για συνέντευξη, ενδεχόμενο που φαίνεται να απομακρύνεται, σύμφωνα με το «Έθνος».

Η αξιολόγηση θα βαθμολογεί αφενός τα τυπικά προσόντα του υπαλλήλου και αφετέρου τις δεξιότητές του όπως αυτές θα φαίνονται στο γραπτό τεστ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και να αποφύγει τυχόν γκρίζα σημεία που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας και να οδηγήσουν σε μαζικές προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν θα λαμβάνουν μόρια από τους εξής τομείς:

-Σπουδές. Θα συνυπολογίζονται τα πτυχία και οι τίτλοι που κατέχει, ακόμα και αν δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό του.

-Επιμόρφωση. Υπάλληλοι που έχουν κάνει σεμινάρια θα λαμβάνουν επιπλέον μόρια

-Εμπειρία. Ωφελημένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία, και θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που είχαν στον ιδιωτικό τομέα

-Ξένες γλώσσες.

-Δεξιότητες. Εδώ τα μόρια θα προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν με τεστ πολλαπλών επιλογών

Όπως φαίνεται, βασικό εργαλείο της αξιολόγησης θα είναι ο προσωπικός φάκελος του κάθε υπαλλήλου, καθώς τα περισσότερα μόρια θα προκύπτουν από εκεί (πτυχία, εμπειρία, γλώσσες, επιμόρφωση). Ωστόσο, αρνητική βαθμολογία θα λαμβάνουν όσοι έχουν πειθαρχικές ποινές, ενώ πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Το Εθνος» κάνουν λόγο ότι θα προσμετρείται και η «συμπεριφορά» στο χώρο εργασίας.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Όλες οι βάσεις εισαγωγής για το 2012
Ανακοινώθηκαν σήμερα στις 10 το πρωί, οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δίνοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα θα έχουν αναρτηθεί εδώ και όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο).

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν επίσης ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου θα εκτυπωθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων, προκειμένου να αναρτηθούν στα σχολεία εντός της ημέρας.

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο παρατηρείται άνοδος στη βαθμολογία των σχολών, με εξαίρεση τα παιδαγωγικά τμήματα.

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο παρατηρείται άνοδος στις σχολές φυσικής, πληροφορικής και στις στρατιωτικές σχολές, ενώ πτώση καταγράφεται στα τμήματα χημείας.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο παρατηρείται μικρή άνοδος στις ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νοσηλευτικές και στρατιωτικές ιατρικές σχολές.

Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο παρατηρούνται αυξομειώσεις στις πολυτεχνικές σχολές, με πτώση να καταγράφεται στις αρχιτεκτονικές σχολές και σ' αυτές των πολιτικών μηχανικών.

Στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο παρατηρείται άνοδος στις οικονομικές, λογιστικές, διοικητικές σχολές και σ' αυτές των τουριστικών σχολών των ΤΕΙ.

Γενικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα επίπεδα των βάσεων παραμένουν υψηλά.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2012
ΒΑΣΕΙΣ - ΑΕΙ 2012
ΒΑΣΕΙΣ - ΤΕΙ 2012
ΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2012
ΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2012

Με συγχαρητήρια και παραινέσεις για δικαίωμα στην ελπίδα όσων δεν τα κατάφεραν, ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έδωσε τα στοιχεία για το ύψος των βάσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα υποψήφια μηχανογραφικά ήταν 116.173 και οι εισαχθέντες στα πανεπιστήμια είναι 80.615 μαθητές, οι 15.000 εκ των οποίων έκαναν χρήση ειδικών περιπτώσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.τ.λ.).

Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες στα πανεπιστήμια είναι 45.559 και στα ΤΕΙ 32.689.

Δείτε το βίντεο με τις βάσεις των σχολών από το ΜΕΓΚΑ

Δείτε την ανακοίνωση από τη ΝΕΤ
Διαβάστε περισσότερα...

Τι θα πληρώσουμε το Σεπτέμβριο


Δείτε τους λογαριασμούς που καλείται να πληρώσει κάθε νοικοκυριό το φετινό Φθινόπωρο, στο βίντεο από το ΜΕΓΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Προς νέα παράταση στα αυθαίρεταΜειωμένες οι εισπράξεις από τις τακτοποιήσεις.

Νέα παράταση, την πέμπτη κατά σειρά, προσανατολίζεται να δώσει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος στη ρύθμιση που ισχύει σήμερα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Η ισχύς της λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί νέα παράταση, πιθανότατα ως το τέλος του έτους.

Η εκτίμηση ήταν ότι τα έσοδα από τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων θα υπερέβαιναν τα 1,5 δισ. ευρώ, αλλά τελικά μέχρις στιγμής, παρά τις τέσσερις παρατάσεις, έχουν φτάσει μόλις τα 625.000.000 ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Ηλεία: Ακρωτηριασμός για 37χρονο - Του έσκασε δυναμίτης στα χέριαΣε τραγωδία κατέληξε η βάφτιση ενός κοριτσιού στη Μανωλάδα Ηλείας.

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ, ένας 37χρονος από τη Μανωλάδα, στα χέρια του οποίου έσκασε αυτοσχέδιος δυναμίτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, ο 37χρονος έχει ακρωτηριαστεί και στα δύο του χέρια στα άκρα, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το λαιμό και στο στήθος.

Ο 37χρονος που βρισκόταν στη βάφτιση της ανιψιάς του, θέλησε για το καλό να πετάξει ένα πυροτέχνημα. Επέλεξε τον αυτοσχέδιο δυναμίτη και πήγε στο κέντρο του γηπέδου της περιοχής Μανωλάδας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας.

Ο δυναμίτης έσκασε στα χέρια του και όσοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν κοντά του , τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.Διαβάστε περισσότερα...

Τέλος τα φάρμακα επί πιστώσει από 1/9Γολογοθάς πειρμένει τους ασφαλισμένους.

Την απόφαση της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 1η Σεπτεμβρίου έλαβε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ο Σύλλογος διεκδικεί:

-Την τακτοποίηση όλων των εξωσυμβατικών οφειλών του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν πλέον τις 85 μέρες.

-Την άμεση νομοθετική ρύθμιση του συμψηφισμού των υφισταμένων οφειλών καθώς και των όρων που αφορούν την υπαγωγή των φαρμακείων στον «Τειρεσία».

-Την άμεση χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ και την άμεση απόδοση των εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ.

-Την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον τραπεζικό δανεισμό των φαρμακείων και την βελτίωση της ρευστότητας τους.

Μπροστά στην δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργήθηκε και στο κλίμα όξυνσης που επικράτησε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Αμπατζόγλου έθεσε την παραίτηση του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Μετά το χάος που επικράτησε και την αδυναμία λήψης συνεκτικής απόφασης, είναι αδύνατον να εκπροσωπήσω τον κλάδο απέναντι στην κυβέρνηση και την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό θέτω την παραίτηση μου στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου» ανέφερε σε δήλωσή του.


Διαβάστε περισσότερα...

"Ξεχάστε την εφεδρεία"«Ξεχάστε την εφεδρεία», διαμηνύουν συνεργάτες του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ.Μανιτάκη, σχετικά με την επίτευξη του στόχου για την αποχώρηση 150.000 υπαλλήλων, μέχρι το 2015, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της, η εφημερίδα «Έθνος». Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποστηρίζουν ότι η συνταγή της «συνταξιοδοτικής ωρίμανσης» και της διαθεσιμότητας, θα αποδώσει τα ίδια αποτελέσματα, χωρίς να γίνουν απολύσεις. Πάντως ο κ. Μανιτάκης, ως συνταγματολόγος, υποστηρίζει ότι για αν εφαρμοστεί η νέα συνταγή, δεν χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά εφαρμογή των νόμων που ήδη ισχύουν και κυρίως του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ- Νέα μέτρα το Σεπτέμβρη. Τι θα πληρώνουν οι ασθενείς!Σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξοικονομήσει κι άλλα κονδύλια από την περίθαλψη και γενικότερα από τον τομέα της υγείας. Τι θα αλλάξει για τον Οργανισμό αλλά και τι για τους ασθενείς;

Σε έναν νέο τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ έχει καταλήξει η κυβέρνηση που ουσιαστικά θα μετατρέψει τον μεγαλύτερο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, σε έναν μεσάζοντα για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρά πλέον σε απευθείας διαπραγματεύσεις και “παζάρια” με ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές αλλά και με φαρμακευτικές εταιρείες για να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές.
Με τον τρόπο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ευελπιστεί να λαμβάνει μεγάλες εκπτώσεις για τις υπηρεσίες αυτές ώστε σιγά σιγά να καταργήσει πλήρως τα αντίστοιχα δημόσια τμήματα.

Μέσα στα σχέδια της ηγεσίας είναι να δοθούν όλες οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις σε μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ώστε το δημόσιο σύστημα να μην ασχολείται καν με αυτόν τον τομέα.
Με τις ενέργειες αυτές το σύστημα υγείας θα μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα ιδιωτικό σύστημα με μεσάζοντα τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος στη συνέχεια θα μοιράζει τις υπηρεσίες αυτές στους ασφαλισμένου του.

Τι θα απογίνουν οι ασθενείς; Όπως όλα δείχνουν και όπως πλέον δεν κρύβει η κυβέρνηση, θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν με περισσότερα χρήματα στην περίθαλψή τους.
Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις καθώς όλοι οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με ένα ποσοστό της τάξης του 15%.

Αυτό που εξετάζεται τώρα και αναμένεται να προωθηθεί είναι να συμμετέχουν με μεγαλύτερα ποσοστά τόσο στην περίθαλψη όσο και στην αγορά φαρμάκων. Το ποσοστό αναμένεται να καθορισθεί με βάσει τα οικονομικά δεδομένα του κάθε ασφαλισμένου.

Όλα αυτά βέβαια προκειμένου να εξασφαλισθούν χρήματα για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ο οποίος υποχρηματοδοτείται συστηματικά.
Και τα χρέη του βεβαίως αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Είναι ενδεικτικό ότι τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αγγίζουν σήμερα τα 4,3 δις ευρώ, δεδομένου ότι έχει επιφορτισθεί και με τις οφειλές των Ταμείων που ενσωματώθηκαν.Διαβάστε περισσότερα...

Αποφασίζουν για τα φάρμακαΑπό την 1 Σεπτεμβρίου μετά από απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου θα ανασταλεί η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο δεν είναι σίγουρο εάν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Αχαΐας θα εφαρμόσουν την απόφαση του Π.Φ.Σ.

Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1.

Διαβάστε περισσότερα...

Νέο σοκ στο Δημόσιο – Μειώνεται ο βασικός μισθός, έρχονται νωρίτερα οι περικοπές από το ενιαίο μισθολόγιο- Το μέτρο αφορά 400.000 δημοσίους υπαλλήλους
- Έρχονται ένα χρόνο νωρίτερα οι μειώσεις
- Μικρότερος εισαγωγικός μισθός θα σημάνει μείωση για όλους κλιμακωτά
- Έρχεται μείωση και στο επίδομα παραμεθόριων περιοχών

Δεν είναι μονάχα η περικοπή 1.000 ευρώ το χρόνο για όλους που έρχεται με την πλήρη κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας το καλοκαίρι. Στα μέτρα που σχεδιάζονται υπάρχει πρόβλεψη για νέες έμμεσες, αλλά ουσιαστικές μειώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Βασικός άξονας μειώσεων, αν και δεν έχει κλειδώσει ακόμη ως μέτρο, θα είναι η μείωση του εισαγωγικού μισθούς στο δημόσιο. Γεγονός που θα σημάνει μείωση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια αφού υπολογίζονται με βάση αυτόν.

Παράλληλα όλα δείχνουν ότι θα μπει μαχαίρι στα ελάχιστα εναπομείναντα επιδόματα. Ένα από τα πρώτα θα είναι αυτό για την υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές για το οποίο υπάρχει σκέψη δραματικής μείωσης ή ακόμη και πλήρους περικοπής.

Ταυτόχρονα εξετάζεται να αυξηθεί εκ νέου ο χρόνος της λεγόμενης μισθολογικής ωρίμανσης η οποία θα συνδεθεί άμεσα με τη βαθμολογική εξέλιξη.

Προς το παρόν και σε ό,τι έχει να κάνει με την ωρίμανση όλα δείχνουν πως ο χρόνος θα αυξηθεί από τα 2 στα 3 έτη για τα χαμηλά κλιμάκια και για τα υψηλά από τα 3 στα 4 έτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” δυσάρεστα είναι τα νέα και ως προς τις μειώσεις που ήδη έχουν γίνει λόγω ενιαίου μισθολογίου.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες οι μειώσεις ως και 52% που είχε προβλεφθεί να γίνουν τμηματικά ως και το 2014 με μείωση (25% επί του συνόλου του ποσού που περικόπτεται ανά έτος) δεν θα γίνουν 1/11/2012-1/11/2013 και 1/11/2014, αλλά ως τα τέλη του 2013, θα συντομευθεί δηλαδή ο χρόνος με αποτέλεσμα μέσα στους επόμενους 15 μήνες δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν τριπλή μείωση βάσει του ενιαίου μισθολογίου στις αποδοχές τους.


Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΔελτίο Τύπου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Α. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 27-08-2012 στις 10:00 δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από εκείνη την ώρα να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της Δευτέρας.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr .

Γ. Οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 και του άρθρου 45 του Ν. 3773/09(ΦΕΚ 120 τ.Α΄) για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους, από τη Δευτέρα 03-9-2012 μέχρι και την Παρασκευή 14-9-2012. Υπενθυμίζεται η σχετική εγκύκλιος Φ.151/63549/Β6/7-6-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΡ9-ΑΦΤ), ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα ΑΘΛΗΤΕΣ, στο σημείο ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ).

Δ. Οι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές πιστοποίησης, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων 5% θα κληθούν για την υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου το δεύτερο 10ήμερο Σεπτεμβρίου 2012 με ξεχωριστή εγκύκλιο. Θα ακολουθήσει νεότερο Δελτίο Τύπου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.Διαβάστε περισσότερα...