Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Η αναλογιστική μελέτη για το Ασφαλιστικό που κατατέθηκε στη Βουλή - Τι θα γίνει με τις συντάξεις


Πώς αποτιμά τις επιπτώσεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.

Μελέτη για την αποτύπωση των βασικών αρχών της μεταρρύθμισης του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτές προβλέπονται στο προταθέν σχέδιο νόμου, με τρόπο που να καθίσταται αυτή επιστημονικά ελέγξιμη, δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Στη μελέτη, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της κρίσης στα οικονομικά μεγέθη του ασφαλιστικού συστήματος, η διαχρονική εξέλιξη αυτών των οικονομικών μεγεθών έως το 2019, καθώς και μία συνολική αποτίμηση των παραγόντων που καθόρισαν τα προβλήματα στη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων παρουσιάζονται:
Επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση

Κατά την τελευταία πενταετία, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία έχει άμεση επίπτωση, μεταξύ άλλων και στα έσοδα των ΦΚΑ, καθότι η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων έχει άμεση επίπτωση στη μείωση του ύψους των καταβαλλόμενων εισφορών είτε αυτές προέρχονται από επιχειρήσεις-εργοδότες είτε από απασχολούμενους μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο Διάγραμμα 1 (σ.σ. στο κείμενο που επισυνάπτεται) παρουσιάζονται οι αλλαγές στους εργαζομένους τα τελευταία 15 χρόνια. Από το 2000 ως την εκδήλωση της κρίσης (έτος 2008), η απασχόληση στη χώρα αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,8%, ενώ από το 2009 και έπειτα, η τάση αντιστρέφεται με την απασχόληση να μειώνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,1%.

Δηλαδή, κάθε χρόνο προ κρίσης, δημιουργούνταν 58,9 χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ, στη διάρκεια της κρίσης, χάνονταν, ετησίως, 170,5 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό απασχόλησης (απασχολούμενοι/πληθυσμός) στα άτομα άνω των 15 ετών, μειώθηκε από περίπου 50% το 2008 σε κάτω του 40% το 2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τέσσερις στους δέκα άνω των 15 ετών εργάζονται, για να συντηρήσουν τους υπόλοιπους έξι, χωρίς να περιλαμβάνονται τα παιδιά. Ειδικότερα, στην πιο ενεργή ηλικιακή ομάδα των 30-44 ετών, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι δραματικές, καθώς οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά περίπου 385 χιλιάδες ή 19,3%, ενώ το ποσοστό απασχόλησής τους μειώθηκε κατά σχεδόν 12 εκατοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενο σε ποσοστό που υπολείπεται του 68%, επιστρέφοντας σε επίπεδα πολύ πριν το 2000.

Επιπροσθέτως, η μείωση της έντασης της απασχόλησης, δηλαδή των ωρών απασχόλησης, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη και αν το σύνολο των απασχολούμενων παραμείνει σταθερό, αφού συνεπάγεται άμεση μείωση των αποδοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η μερική απασχόληση αυξήθηκε στη διάρκεια της κρίσης, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2015 οι μερικώς απασχολούμενοι έφτασαν το 9,5% του συνόλου των απασχολούμενων, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 ήταν μόλις 5,5%. Σε απόλυτους αριθμούς, οι απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση μειώθηκαν κατά 1,05 εκατομμύρια, ενώ οι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά 95,7 χιλιάδες.

Η μείωση του πληθυσμού των απασχολούμενων συνοδεύτηκε από αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συνταξιούχων να συγκλίνει σταδιακά με τον αριθμό των απασχολούμενων.
Στοιχεία για εξέλιξη των εσόδων των Ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές

Οι επιπτώσεις της κρίσης είχαν συνακόλουθα επιπτώσεις στα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ασφαλιστικές εισφορές.

Ο Πίνακας 1 (σ.σ. στο κείμενο που επισυνάπτεται) παρουσιάζει την εξέλιξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές των φορέων κύριας ασφάλισης, για την περίοδο 2009-2015 και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του βασικού σεναρίου, δηλαδή πριν τη νομοθέτηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, για την περίοδο από 2016-2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, συνολικά την περίοδο 2009-2014, οι εισπραχθείσες εισφορές υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος για τους προαναφερθέντες φορείς κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά 23%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε απώλειες άνω των 2,6 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι από το 2011 θεσμοθετήθηκε η μεταφορά εισπραττόμενων εισφορών από άλλους φορείς, υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της τάξης του 0,3%, ετησίως.

Συμπερασματικά, σε απόλυτα μεγέθη, οι εισφορές που συλλέγονται υπέρ κύριας ασφάλισης, από το 2009 έως και το 2019, ακολουθούν πτωτική πορεία, ενώ ως % του ΑΕΠ, κυμαίνονται από το 4,86% (το έτος 2009) στο 4,94% (το έτος 2019).
Στοιχεία για τα αποθεματικά των Ταμείων

Στο Διάγραμμα 4 (σ.σ. στο κείμενο που επισυνάπτεται) παρουσιάζεται η εξέλιξη των προσόδων από το 1980 έως το 2009, ως μερίδιο του συνόλου των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (στοιχεία έτους 2009).

Όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα στοιχεία, το κύριο μέρος των εσόδων των ΦΚΑ προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τα έσοδα από τις προσόδους ακίνητης περιουσίας αποτελεί μικρό μέρος των εσόδων. Το 1995, οι πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας αντιστοιχούν στο 9,5% των συνολικών εσόδων, το οποίο μερίδιο μειώνεται στο 3,5%, τη δεκαετία του 1980. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι, ακόμη και αν βελτιωθούν οι κανόνες διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ κατά μικρό μόνο μερίδιο, μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των φορέων.
Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης (κύριων και επικουρικών συντάξεων)

Στη μελέτη παρουσιάζεται η εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης κύριων και επικουρικών συντάξεων, για την περίοδο 2009-2015 και οι αντίστοιχες προβολές του βασικού σεναρίου για την περίοδο 2016-2019 (δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για τις παροχές του ΕΚΑΣ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εξέλιξης της συνταξιοδοτικής δαπάνης, διαπιστώνεται σημαντική μείωση σε απόλυτα μεγέθη, τα έτη 2010 και 2013, λόγω της εφαρμογής των διαδοχικών νόμων περιορισμού της (Ν. 4024/11, Ν.4051/12, Ν.4093/2012), ενώ ως % του ΑΕΠ παρατηρείται αύξηση, η οποία οφείλεται στη σημαντική μείωση του ΑΕΠ, την ίδια περίοδο.

Οι προβολές του βασικού σεναρίου έως το 2019, πριν δηλαδή τη σύνταξη του σχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, παρουσιάζουν τη σταδιακή αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης σε απόλυτα μεγέθη (32,06 δισ., το 2019) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, αύξηση της μέσης σύνταξης των νέων συνταξιούχων). Στο βασικό αυτό σενάριο, το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, το έτος 2019, αντιστοιχεί στο 16,3% του ΑΕΠ.

Επισημαίνεται ότι στις προβολές αυτές έχει συμπεριληφθεί η δημοσιονομική επίπτωση των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση της τάξης του 2% του ΑΕΠ. Αν εξαιρεθεί η δημοσιονομική επίπτωση των προαναφερθέντων νόμων, η συνταξιοδοτική δαπάνη, το έτος 2019, θα φθάσει το 18,5% του ΑΕΠ, (ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τους αντίστοιχους μέσους ευρωπαϊκούς δείκτες).
Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης 2009-2019

Η αύξηση της δαπάνης για συντάξεις, την περίοδο 1980-2009, ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό ερμηνεύεται τόσο από την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων (δημογραφικοί λόγοι, μικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης, ασφάλιση αγροτισσών, δικαίωμα σύνταξης χηρείας και σε άνδρες), όσο και από το γεγονός ότι η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων ήταν υψηλότερη από αυτή των υφιστάμενων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο αριθμός των συνταξιούχων μέσα σε 30 χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκε και, συγκεκριμένα, από 1,1 εκατ. που ήταν το 1980 ανήλθε σε 2,3 εκατ. το 2009, ενώ το 2015 ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται στα 2,65 εκατ.
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί αναντίρρητα μία από τις θεμελιώδεις αρχές της προτεινόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, καθώς αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο της θέσπισης ενιαίων κανόνων ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους. Είναι γνωστό ότι ο διοικητικός και νομοθετικός κατακερματισμός των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι, ακόμα και στις περιπτώσεις που συγχωνεύθηκαν, εξακολουθούσαν να διατηρούν τις καταστατικές τους διατάξεις, χωρίς ουδέποτε να έχει επιτευχθεί ουσιαστική και πλήρης ενοποίησή τους, αλλοίωνε τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλισης και ήταν η αιτία πληθώρας ανισοτήτων μεταξύ των ασφαλισμένων.

Επομένως, η δημιουργία του ΕΦΚΑ δεν στοχεύει απλώς στη διοικητική ενοποίηση των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά πρωτίστως στην καθολική ενοποίηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους και στην πλήρη εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, υπό όρους ισότητας και αποτελεσματικότητας. Με τον τρόπο αυτό, στο πλαίσιο του νέου φορέα, καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των εντασσόμενων φορέων προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Παράλληλα, μέσω των οικονομιών κλίμακας, επιτυγχάνεται η μείωση των διοικητικών δαπανών των εντασσόμενων φορέων, αλλά και η αποδοτικότερη διαχείριση της περιουσίας τους, προς όφελος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εν γένει. Περαιτέρω, τίθενται τα θεμέλια για την εφαρμογή ενιαίων και σύγχρονων κανόνων διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, αφού το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ δημιουργείται εξαρχής με βάση τις ανάγκες αυτού και με άξονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, κατόπιν διερεύνησης των επιμέρους ζητημάτων που τέθηκαν για κάθε φορέα.
Προστασία καταβαλλομένων συντάξεων

Ο νομοθέτης προσδιορίζει τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, ενώ, παράλληλα, ρητά προστατεύει της ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Ειδικότερα, η επέμβαση στις υφιστάμενες έννομες σχέσεις αποτελεί θεσμό διαχρονικού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νομοθέτης επιλέγει να εισάγει μία ευνοϊκή μεταχείριση για τους ήδη συνταξιούχους, προβάλλοντας ρητά ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, οι συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν με βάση τους κανόνες που ίσχυαν σε έκαστο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης

Το κατατεθέν σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ειδικότερη ρύθμιση, η οποία θέτει ανώτατα όρια στο ποσό καταβολής μίας ή περισσοτέρων συντάξεων. Κατ' αρχήν, το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών δεν αποτελεί σταθερό ποσό, αλλά δύναται να μεταβάλλεται είτε επί τα βελτίω είτε επί τα χείρω, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και, σύμφωνα πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εξειδικεύει ο νομοθέτης, εντός των ορίων της ευρείας εξουσίας που αυτός διαθέτει. Εξάλλου, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «ο κοινός νομοθέτης και η κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικώς δρώσα διοίκηση δεν εμποδίζονται να μεταβάλλουν το σύστημα συνταξιοδοτήσεως κατηγοριών ασφαλισμένων, ιδίως δε το ύψος των ασφαλιστικών παροχών και με μείωση αυτών για τον εφεξής χρόνο- μείωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά προοδευτική κλίμακα σε βάρος των υψηλότερων παροχών ή με τη θέσπιση ανώτατου ορίου των παροχών που ήδη χορηγούνται, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη, σε αναλογία με τη σύνταξη που θα χορηγηθεί, οικονομική επιβάρυνση εκείνων από τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν καταβάλει περισσότερες εισφορές».

Ταυτόχρονα, στο επίπεδο προστασίας της ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν κατοχυρώνεται, με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ, δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους, με συνέπεια να μην αποκλείεται, κατ' αρχήν, διαφοροποίηση του ύψους συνταξιοδοτικής παροχής, αναλόγως με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι δεν αντίκειται στην ευρωπαϊκή, αλλά ούτε και στην εθνική νομοθεσία, η θέση ανώτατου ορίου στην καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών, δεδομένου ότι αφενός το μέτρο αυτό έχει περιορισμένη τριετή εφαρμογή και αφετέρου, διότι με το παρόν μέτρο εξασφαλίζεται η δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στον περιορισμό δικαιωμάτων των συνταξιούχων και την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού».

Διαβάστε εδώ όλη τη μελέτη

--------------

Κατρούγκαλος: Δεν θα υπάρξουν μειώσεις των σημερινών συντάξεων

Βολές κατά της κυβέρνησης από σύσσωμη την αντιπολίτευση.

«Αν δεν υπήρχε η προβοκάτσια της Marfin, οι συγκεντρωμένοι εκείνης της ημέρας θα είχαν φθάσει τις 500.000 και όχι τις 100.000 και το "ποτάμι" των αντιδράσεων των εργαζομένων θα είχε ξεχυθεί», ανέφερε, στη δευτερολογία του στη κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, απαντώντας σε σχετικές αναφορές εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι «πρέπει να αποδίδουμε τιμή στους αγώνες, αλλά δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε νεκρούς ανθρώπους για να προβάλλουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα».

«Άδικο το σημερινό ασφαλιστικό»

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό, είπε ότι η κριτική που ασκείται είναι «υποκριτική» και «θλιβερή» βασισμένη σε ανακρίβειες.

Χαρακτήρισε το υπάρχον σύστημα «άδικο κι άναρχο, με παλιά πελατειακή λογική των επί μέρους ρυθμίσεων και πολλές ταχύτητες εργαζομένων».

Συνεχίζοντας είπε ότι η κυβέρνηση κληρονόμησε μεγάλα ελλείμματα ύψους 9% του ΑΕΠ στα ασφαλιστικά ταμεία και προσέθεσε ότι με τις νέες ρυθμίσεις υπερ-τριπλασιάζεται η κρατική χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ μειώνονται σταδιακά τα ελλείμματα.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν μειώσεις σε υφιστάμενες παροχές, προκειμένου να επιτευχθεί το 1% της δημοσιονομικής προσαρμογής που προβλέπει το μνημόνιο, για το οποίο τόνισε ότι έχει ψηφισθεί και με την ψήφο κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις και δεν κάνουμε οριζόντιες μειώσεις. Οι κύριες συντάξεις για τους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνονται και για τους νυν δεν υπάρχει περίπτωση μείωσης», τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος.

Τέλος, ο υπουργός Εργασίας, χαρακτήρισε υποκριτικό το θόρυβο που προκλήθηκε για τη διατήρηση των υφιστάμενων βουλευτικών συντάξεων, πρώην βουλευτών οι οποίοι δεν λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη και δεν ήταν ποτέ ασφαλισμένοι.

«Εάν τις καταργούσαμε θα ήταν σαν αν ευνοούμε εκείνους που έχτισαν βίλες κι έχουν λεφτά στην Ελβετία σε σχέση με τίμιους βουλευτές που σε όλο τους τον πολιτικό βίο δεν είχαν άλλο έσοδο εκτός από τη βουλευτική τους αποζημίωση και δεν ασκούσαν παράλληλα άλλη εργασία. Και αυτό δεν θα ήταν σωστό να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρούγκαλος.

Για «τομή στη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα που θέτει τέλος στις αδικίες, τις ανισότητες και την αφαίμαξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων», έκανε λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, και προσέθεσε ότι πρόκειται για ένα σύστημα ισονομίας χωρίς πελατειακές πρακτικές και αντιλήψεις στεγανά και διακρίσεις.

Οικονόμου: Έχετε κάνει μεταπτυχιακά στην εξαπάτηση

«Νομοσχέδιο του ψεύδους και της εξαπάτησης», χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου, ο εισηγητής της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «περιλαμβάνει 15 παραμύθια και μύθους του υπουργού Εργασίας», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει κάνει μεταπτυχιακά στην εξαπάτηση». Συγκεκριμένα αμφισβήτησε ότι το κράτος εγγυάται τις συντάξεις και ότι στηρίζονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ενώ εκτίμησε ότι θα μειωθούν τα εφάπαξ και τα μερίσματα των επικουρικών ταμείων.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό οδηγεί σε οικονομικό στραγγαλισμό των πολιτών, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Ευάγγελος Καρακώστας. Αναφέρθηκε στα θέματα συνταγματικότητας που έθεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα την ένταξη συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στο ίδιο ταμείο και υποστήριξε ότι καταργούνται κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα και «ολοκληρώνεται η καταστροφή».

Η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, είπε πως όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι ένα ψέμα από την αρχή έως το τέλος. Χάνουν οι περισσότεροι, είναι ο «θάνατος του εμποράκου», των ελευθέρων επαγγελματιών, του αγρότη. Αποτελεί ένα «προγκρόμ κατά της μεσαίας τάξης και λεπίδα για τους φτωχούς. Είστε νεκροθάφτες του ασφαλιστικού», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετατρέπεστε στα καλύτερα τσιράκια των μεγάλων συμφερόντων μίσος ενάντια στην οργάνωση των αγώνων. Η ενέργεια αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη, δεν θα πιάσετε στον ύπνο τους εργαζόμενους και το λαό», είπε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, αναφερόμενος στην εισαγωγή του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υποστήριξε ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οδηγείται σε οριστικό ενταφιασμό η 13η και η 14η σύνταξη, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση.

Ο εισηγητής του Ποταμιού, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, προέβλεψε ότι το 2018 θα απαιτηθεί νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση και νέες μειώσεις, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι αποθαρρύνει τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πολλά για να εισπράξουν πολύ λίγα.

Την άποψη ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να μπει στο τραπέζι το θέμα του χρέους, ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη υποστήριξε ο εισηγητής των ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχρηστόπουλος, και είπε ότι ποτέ κυβέρνηση δεν έχει δεχθεί πόλεμο σε τέτοιο βαθμό. «Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά και δέχεται λυσσώδεις επιθέσεις τόσο από την πλειοψηφία των δανειστών όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Τι άλλο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση όταν έβγαλε στη φόρα τον διάλογο Τόμσεν- Βελκουλέσκου; Το παλεύει με νύχια και με δόντια το ΔΝΤ. Πώς θα το έκαιγε διαφορετικά;».

Τέλος, ο εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιάδης, επανέφερε την πρόταση του κόμματός του για μια σύνταξη μέχρι 1.400 ευρώ και κάλεσε την κυβέρνηση να μην στρέφει τις κοινωνικές τάξεις την μία απέναντι στην άλλη. «Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να επιβαρύνεται υπερβολικά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να παίρνουν πολύ λιγότερα από τους υπαλλήλους του δημοσίου», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr και http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η Ελλάδα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό


Δείτε το tweet του αστροναύτη Tim Peake.

Εδώ και έξι μήνες ο αστροναύτης Tim Peake βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Απολαμβάνοντας τη θέα της Γης από ψηλά, τον γοήτευσε η εικόνα των ελληνικών νησιών και δεν παρέλειψε να τα φωτογραφίσει και να δημοσιεύσει τη φωτογραφία στο Twitter.

«Πολύ ωραία θέα των ελληνικών νησιών», γράφει στην ανάρτησή του.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πρώτη χειρουργική επέμβαση από ρομπότ σε γουρούνι


Στόχος να περιοριστεί η επέμβαση του ανθρώπου και να μειωθούν τα λάθη - Δείτε το βίντεο.

Τα ρομπότ έκαναν ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για να αποκτήσουν τη δική τους αυτονομία στο χειρουργείο, φιλοδοξώντας να κλέψουν λίγη από τη δόξα των αυτόνομων οχημάτων της Google. Για πρώτη φορά, ένα αυτόνομο ρομπότ -υπό την απλή επίβλεψη αλλά όχι καθοδήγηση ενός γιατρού- έκανε με επιτυχία μια χειρουργική επέμβαση σε μαλακούς ιστούς ενός πειραματόζωου.

Το ρομπότ τα κατάφερε καλύτερα τόσο από τους έμπειρους χειρουργούς, όσο και από την υπάρχουσα σήμερα υποβοηθούμενη από ρομπότ χειρουργική επέμβαση. Η δοκιμή αφορούσε επέμβαση εντέρου σε ζωντανούς χοίρους και το ρομπότ έκοψε και έραψε ξανά το έντερο με μεγάλη ακρίβεια.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Παιδιατρικής Χειρουργικής Καινοτομίας Sheikh Zayed (ιδρύθηκε το 2010 με δωρεά από την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι) και του Τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Αζάντ Σέιντμαν, έκαναν τη δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine».

Σήμερα η ρομποτική χειρουργική βασίζεται στον χειρουργό, ο οποίος καθοδηγεί χειροκίνητα το ρομπότ και η έκβαση της εγχείρισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση και την εμπειρία του γιατρού. Μέχρι τώρα είχαν γίνει πρόοδοι στην αυτόνομη ρομποτική χειρουργική μόνο για επεμβάσεις σε σκληρούς ιστούς, όπως τα οστά. Τώρα, για πρώτη φορά, έγινε κάτι ανάλογο και σε μαλακούς ιστούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους τένοντες, τους μυς, τα νεύρα, τα αιμοφόρα αγγεία, το δέρμα, τον λιπώδη ιστό κ.α.

Οι μαλακοί ιστοί εμφανίζουν συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές κατά την εγχείριση, γι' αυτό οι χειρουργοί πρέπει να κάνουν συνεχείς προσαρμογές, πράγμα που έως τώρα ήταν πέρα από τις δυνατότητες ενός ρομπότ. Όμως το νέο ρομποτικό σύστημα STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) διαθέτει έναν ελαφρύ ρομποτικό βραχίονα και χειρουργικά εργαλεία ακριβείας, τεχνολογίες τρισδιάστατης όρασης και «έξυπνης» απεικόνισης, καθώς και ειδικό λογισμικό με εξελιγμένους αλγόριθμους. Όλα αυτά του επιτρέπουν να παίρνει αποφάσεις και να «πλοηγείται» σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη επιτηδειότητα στον μαλακό ιστό.

Οι ερευνητές σύγκριναν την αποτελεσματικότητα του STAR με παρόμοια χειρουργική επέμβαση που έγινε μέσω λαπαροσκόπησης από έμπειρα χέρια χειρουργών (με εμπειρία τουλάχιστον επτά ετών), καθώς και με την ημι-αυτόνομη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του δημοφιλούς ρομποτικού συστήματος «Ντα Βίντσι». Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ερευνητές, το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα STAR είχε ίδιες ή και ανώτερες επιδόσεις, ακόμη και στην αναστόμωση (επανένωση) του εντέρου των πειραματόζωων. Όλοι οι χοίροι ήσαν καλά μετά την επέμβαση και δεν εμφάνισαν επιπλοκές.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι ο αυτόνομος ρομποτικός χειρουργός STAR μπορεί να πιάσει δουλειά στα νοσοκομεία μέσα στην επόμενη διετία.

Στόχος των ερευνητών είναι σταδιακά να καταστήσουν αυτόνομους τους ρομποτικούς χειρουργούς, θεωρώντας ότι εξοβελίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα, στο μέλλον θα μειώσουν την πιθανότητα λάθους. Τα ρομπότ θα κάνουν μόνα τους την εγχείρηση και οι γιατροί απλώς θα παρακολουθούν, επεμβαίνοντας μόνο αν χρειασθεί. Παραμένει όμως ερώτημα κατά πόσο οι άνθρωποι θα εμπιστεύονταν τα ρομποτικά χειρουργικά χέρια.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Τα εκατομμύρια που κέρδισα, διέλυσαν την οικογένειά μου»


Η υπερ-τυχερή του βρετανικού λόττο εξηγεί γιατί τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία.

Μια υπερ-τυχερή του λόττο στη Βρετανία που κέρδισε το ιλιγγιώδες ποσό των 148 εκατομμυρίων λιρών, έμαθε με οδυνηρό τρόπο ότι τα λεφτά σίγουρα δεν φέρνουν την ευτυχία. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια, τα λεφτά είναι η αιτία πίσω από τη διάλυση της οικογένειάς της.

«Τα εκατομμύρια που κέρδισα, διέλυσαν την οικογένειά μου»

Η Gillian Bayford και ο σύζυγός της Adrian κέρδισαν το 2012, το ιλιγγιώδες ποσό των 148 εκατομμυρίων λιρών, μετά από πολλαπλά τζακπότ στη λοταρία. Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν έκτοτε μονό χαρά δεν προκάλεσαν στη γυναίκα.

Η 43χρονη αποκάλυψε ότι αφού μοίρασε «τόνους χρημάτων» στην οικογένειά της, πλέον έκοψε κάθε επαφή με τον πατέρα της, τη μητέρα και τον αδελφό της. Επιπλέον, εκείνη και ο σύζυγός της, χώρισαν μερικούς μήνες αφότου η τύχη τούς χαμογέλασε.

Αν αναρωτιέστε τι μπορεί να πήγε στραβά, την απάντηση δίνει η ίδια η γυναίκα και αποκαλύπτει πώς οι συγγενείς της έγιναν «άπληστοι» καθώς ανέφερε ότι έδωσε συνολικά 20 εκατομμύρια στους γονείς και τον αδελφό της. Όμως, διαρκώς ήθελαν περισσότερα.

«Είναι στενάχωρο», δηλώνει η Gillian Bayford στη Sun. «Τα χρήματα υποτίθεται ότι κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους», λέει και συνεχίζει «αλλά έκανε τους δικούς μου ανθρώπους άπληστους και απαιτητικούς. Έδωσαν μεγάλα ποσά σε πολυτελή αυτοκίνητα και σπίτια, αλλά ήθελαν ολοένα και περισσότερα».

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μόλις 15 μήνες από το νικηφόρο EuroMillions και πλέον ο 45χρονος είναι αρραβωνιασμένος με μια 29χρονη.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οnline τηλεόραση από το YouTube


Το YouTube σχεδιάζει να προσφέρει στους χρήστες του διαδικτύου μία υπηρεσία online τηλεόρασης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ονομάζεται «Unplugged» και θα προσφέρει στους συνδρομητές της μια σειρά από κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης, τα οποία και θα μπορεί κανείς να τα παρακολουθεί μέσω του διαδικτύου.

Το δημοσίευμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το YouTube βρίσκεται ήδη στο στάδιο των διαβουλεύσεων με αρκετά κανάλια και παραγωγούς περιεχομένου, όπως είναι οι NBC Universal, Viacom, Twenty-First Century Fox Inc, CBS Corp.

Η διαφορά του «Unplugged» με το «YouTube Red»

Το YouTube προσφέρει ήδη στις ΗΠΑ την υπηρεσία «YouTube Red», η οποία είναι συνδρομητική και κοστίζει 9,99 δολάρια τον μήνα.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι συνδρομητές είναι σε θέση να παρακολουθούν βίντεο χωρίς την προβολή διαφημίσεων.

Το «Unplugged» του YouTube θα προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες με το «YouTube Red», ωστόσο το περιεχόμενο που θα προβάλλεται θα είναι αποκλειστικά τηλεοπτικό. Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η νέα υπηρεσία του YouTube θα είναι διαθέσιμη από το 2017.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δελέαζε μοναχικές γυναίκες και τις σκότωνε στο σπίτι του μαζί με την πρώην σύζυγό του


Η γυναίκα του υποδυόταν την αδερφή του.

Αυτός ο άνδρας κατηγορείται ότι δελέαζε μοναχικές, ευάλωτες γυναίκες μέσω αγγελιών και τις οδηγούσε στο «σπίτι της φρίκης» δολοφονώντας τες με τη βοήθεια της πρώην συζύγου του.

Ο Wilfried W και η Angelika B, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail εξαπατούσαν γυναίκες μέχρι να μετακομίσουν μαζί τους και τις κρατούσαν φυλακισμένες εκεί, στο Höxter, στη δυτική Γερμανία. Μια γυναίκα απήχθη, βασανίστηκε, έμεινε αλυσοδεμένη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της, που προκλήθηκαν από το ζευγάρι, όπως υποστηρίζεται. Τώρα η αστυνομία αναφέρει ότι και μια δεύτερη γυναίκα δολοφονήθηκε επίσης μέσα στο σπίτι και επιβεβαιώνει ότι ψάχνουν να συνδέσουν κι άλλες υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών με το ζευγάρι. Το κάποτε παντρεμένο ζευγάρι, ο 47χρονος Wilfried και η 46χρονη Angelika ζούσαν μαζί και μετά το διαζύγιό τους και παρίσταναν τα αδέρφια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δημοσίευαν αγγελίες στις εφημερίδες στοχεύοντας σε μοναχικές γυναίκες πριν τις εξαπατήσουν και πάρουν τις αποταμιεύσεις τους.Ένα από τα θύματά τους, μια 41χρονη διαζευγμένη, η Susanne F. είναι μία από τις γυναίκες που η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας της είχε υποσχεθεί μια σχέση αγάπης, αλλά συνάντησε το θάνατό στα χέρια του ζευγαριού. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ralf Ostermann είπε το σπίτι θα πρέπει να εξεταστεί «εκατοστό-εκατοστό για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τα ίχνη των άλλων γυναικών». Θεωρείται ότι μόλις τα θύματα δελεάζονταν, τα οδηγούσαν στο σπίτι, τα χτυπούσαν και τα εξανάγκαζαν σε δουλεία μέχρι το θάνατο. Οι αποκαλύψεις προέκυψαν τον περασμένο μήνα οπότε η Susanne F πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζευγάρι δεν σκότωνε για σεξουαλική ευχαρίστηση, αλλά από την ανάγκη να «άσκηση εξουσίας». Η Angelika B η οποία στράφηκε εναντίον του συζύγου της μετά τη σύλληψή τους υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού η Susanne έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της σε ένα ντουλάπι.Το ζευγάρι, συνειδητοποιώντας ότι η Susanne ήταν πολύ κοντά στο θάνατο, φέρεται να την έβαλε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του για να την οδηγήσει στο διαμέρισμά της. Όμως το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά στο δρόμο και στον πανικό τους λόγω του κόσμου, κάλεσαν ασθενοφόρο. Όταν οι γιατροί είδαν τα τραύματα, κάλεσαν την αστυνομία που με τη σειρά της οδηγήθηκε στο ζευγάρι. Μετά τη σύλληψη του ζευγαριού, ανακαλύφθηκε ακόμη ένα θύμα τους, η 33χρονη Annika. Εκείνη, επίσης, πιστεύεται ότι συνάντησε τον δολοφόνο της μέσα από μια μικρή αγγελία, το καλοκαίρι του 2013. H Annika μετακόμισε στο Höxter και παντρεύτηκε τον Wilfried το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Αλλά τους επόμενους δύο μήνες, η αστυνομία πιστεύει ότι κακοποιήθηκε και ξυλοκοπήθηκε τόσο σοβαρά που πέθανε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σώμα της τεμαχίστηκε και κάηκε κομμάτι-κομμάτι σε μια ξυλόσομπα. Οι στάχτες της αργότερα θεωρείται ότι πετάχτηκαν από το παράθυρο του αυτοκινήτου του ζευγαριού.Ο Wilfried αργότερα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, έστειλε ένα μήνυμα στη μητέρα της Annika από το τηλέφωνο της λέγοντάς της ότι είχε μετακόμισε στο Άμστερνταμ, αλλά ότι ήταν καλά στην υγεία της. Η αστυνομία ερευνά τώρα τα στοιχεία που έχει για άλλες εξαφανισμένες γυναίκες της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ των οποίων και μια 21χρονη καθώς οι εξελίξεις έχουν πάρει παράξενη τροπή ενώ η Angelika κάνει λόγο για έναν σκληρό σύζυγο που την εξουσίαζε πάντα.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η τραγωδία με τον πνιγμό 21 μαθητριών από το Ρέθυμνο


Σαραντατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνο το μοιραίο πρωινό της 4ης Μαίου του 1972, όταν μια σχολική εκδρομή του εξατάξιου γυμνασίου Σπηλίου μετετράπη σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην χώρα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πήγαν στην Γεωργιούπολη για ημερήσια εκδρομή. Με χαρές και τραγούδια, τα παιδιά από την Α’, Β’ και Γ’ τάξη έφτασαν στην Γεωργιούπολη και ξεχύθηκαν με την ορμή των νιάτων σε παιχνίδια,

Μαζί τους και οι καθηγητές που ήταν υπεύθυνοι για την εκδρομή.

Κάποια στιγμή, 27 μαθήτριες – χωρίς την συνοδεία καθηγητών – επιβιβάστηκαν στην μηχανότρατα «Δύο Γιώργηδες» για μιαν βόλτα στον κόλπο της Γεωργιούπολης, ενώ το σκάφος ήταν γεμάτο με δίχτυα.Μετά από περίπου ένα τέταρτο που είχαν βγεί ένα μίλι στα ανοιχτά, σβήνει ο κινητήρας και ένα κύμα χτυπά το σκάφος. Οι μαθήτριες τρέχουν στην μια πλευρά.

Το σκάφος ανατρέπεται και όλες οι κοπέλες βρίσκονται μέσα στην θάλασσα, χωρίς να γνωρίζουν κολύμβηση και οι περισσότερες μπλεγμένες στα δίχτυα.

Μόνο η Στυλιανή Γλυνιαδάκη ήξερε κολύμβηση και κατάφερε με ηρωική αυταπάρνηση να σώσει δύο ακόμη συμμαθήτριές της, ενώ άλλες τρεις κατάφεραν να σωθούν καθώς δεν είχαν μπλεχτεί στα δίχτυα.Στην παραλία της Γεωργιούπολης ανασύρονται νεκρά 21 κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών:

Δουλγεράκη Ευαγγελία, Δουλγεράκη Αιμιλία (δίδυμες αδελφές). Δουλγεράκη Αικατερίνη (εξαδέλφη τους), Φουσταλιεράκη Αμαλία, Σειραγάκη Αικατερίνη, Λογιάκη Αικατερίνη, Μαρκουλιδάκη Αννα, Μπιζιριαννάκη Ελένη, Παγκάκη Ολυμπία, Παπαδάκη Αννα, Χατζηδάκη Γαρυφαλλιά, Τσαγκαράκη Βάσω, Θεοδοσάκη Χρυσή Κυριακάκη Μαργαρίτα, Κουμεντάκη Αικατερίνη, Τσιγδινού Μαρία, Στρατηδάκη Ειρήνη, Παπαδάκη Μαρία, Σειραγάκη Μαρία, Λιμάκη Ιωάννα, και Λαγουδάκη Θεοδοσία.Τα χωριά της τότε επαρχίας Αγ.Βασιλείου Σπήλι, Μιξόρρουμα, Μουρνέ, Κεντροχώρι, Κισσός, Λαμπρινή, βυθίζονται στην οδύνη και στο πένθος, ενώ ολόκληρη η χώρα συγκλονίζεται από την τραγωδία.

Για τον πνιγμό των 21 κοριτσιών, κρίθηκε «ένοχος ανθρωποκτονιών κατά συρροή εν συνειδήσει», ο λεμβούχος Ν. Κορδατζάκης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, « ΄Ενοχοι …άνευ συνειδήσεως» κρίθηκαν οι καθηγητές Ιω. Τσαγκαράκης και Στυλιανή Στυλιανουδάκη (φυλάκιση 18 μηνών), ενώ στους Ι. Χαριτζόπουλο και Ζωή Ριτσάτου- Παπαδάκη επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή.


Πηγή: http://flashnews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Φορέστε κίτρινη κορδέλα στον σκύλο, αν δεν θέλετε να τον χαϊδεύουν


Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση των σκύλων.

Δεν θέλετε να χαϊδεύουν το σκύλο σας, όταν τον βγάζετε βόλτα επειδή δεν έχει κοινωνικοποιηθεί αρκετά, δείχνει σημάδια στρες και άγχους, όταν έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους ή είναι άρρωστος; Φορέστε του απλώς μια κίτρινη κορδέλα και πληροφορήστε έτσι τον κόσμο ότι το ζωάκι σας δεν θέλει χάδια!

Φορέστε κίτρινη κορδέλα στον σκύλο, αν δεν θέλετε να τον χαϊδεύουν

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων σκύλων, η Φιλοζωική οργάνωση Θεσσαλονίκης «Νοιάζομαι» ξεκινάει την καμπάνια της «κίτρινης κορδέλας», μιας ιδέας που ξεκίνησε από τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Yellow Dog, με στόχο να βοηθήσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των σκύλων που χρειάζονται μία επιπλέον απόσταση.

«Θέλουμε να βγει κάτι θετικό γιατί πολλοί που έχουν ζώα είναι ανεύθυνοι και ανεκπαίδευτοι. Δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα, ότι δεν μπορούν να βγάλουν το σκύλο βόλτα, μέσα στην πόλη, χωρίς λουρί, ότι τα αρσενικά ζώα μαλώνουν μεταξύ τους και ότι, όταν τα θηλυκά είναι σε οίστρο, προσελκύουν αρσενικά», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της οργάνωσης Εύη Καλαϊτζίδου, η οποία προσκαλεί τους ιδιοκτήτες ζώων που δεν θέλουν να... χαϊδεύονται, να τους βάλουν μια κίτρινη κορδέλα ως προειδοποίηση.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας σκύλος μπορεί να έχει μια κίτρινη κορδέλα στο λουρί του και δεν είναι έτοιμος να δεχτεί χάδια, παιχνίδια ή οποιαδήποτε προσέγγιση από κανένα άγνωστο προς εκείνο. Μπορεί να είναι υπό ιατρική περίθαλψη, να βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο, να μη γνωρίζει ακόμα καλά τον ιδιοκτήτη του, να βρίσκεται σε φάση εκπαίδευσης ή να έχει πρόσφατα περάσει ένα τραυματικό σοκ», εξηγεί η κ. Καλαϊτζίδου, τονίζοντας ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου έχει το δικαίωμα να μην θέλει να το χαϊδέψουν.

«Ο κόσμος πρέπει να εκπαιδευτεί, να ρωτάει, για παράδειγμα, αν μπορεί να χαϊδέψει ένα ζώο με λουρί. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες ζώων, αν δεν μπορούν να δαπανήσουν χρήματα για εκπαίδευση, πρέπει να ξέρουν ότι έχουν ευθύνες και να εφαρμόσουν έστω αυτή την πρακτική της κίτρινης κορδέλας», καταλήγει.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Διεθνής διάκριση για τους φοιτητές της Νομικής


Κατέκτησαν την τρίτη θέση στον πανεπιστημιακό διαγωνισμό εικονικής δίκης διεθνούς δικαίου στο Λουξεμβούργο.

Την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον πανεπιστημιακό διαγωνισμό εικονικής δίκης διεθνούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης European Law Moot Court Competition 2016, που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο, 13-15 Απριλίου.

Στον διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1989, συμμετείχαν πάνω από 80 πανεπιστήμια.

Αντικείμενο του φετινού διαγωνισμού ήταν η προσομοίωση διαδικασίας επί προδικαστικού ερωτήματος που απέστειλε εθνικό δικαστήριο προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση αφορούσε ένα σύνθετο και δυσχερές νομικό ζήτημα: τη συμβατότητα διάταξης επιβολής προστίμου μιας περιβαλλοντικής Οδηγίας της Ε.Ε με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Οι διαγωνιζόμενοι επιχειρηματολόγησαν ως νομικοί σύμβουλοι της θιγόμενης εταιρείας, ως εκπρόσωποι του κράτους-μέλους και ως γενικοί εισαγγελείς, σχετικά με ζητήματα όπως η νομική σχέση μεταξύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ε.Σ.Δ.Α., η εξωσυμβατική ευθύνη κράτους-μέλους για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και ο περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων μιας απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών αποτελείτο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Χρυσή Ραυτογιάννη και Μαρία Μουρτζάκη και τους προπτυχιακούς φοιτητές Κωνσταντίνο Μανίκα και Μαρία - 'Αννα Κοκκινάκη. Ως προπονητές (coaches) συμμετείχαν οι απόφοιτοι της Σχολής και διακριθέντες σε προηγούμενους διαγωνισμούς Δικαίου της ΕΕ, Αλέξανδρος Πολίτης και Μαρία Καμβύση. Τη συνολική ευθύνη της προετοιμασίας είχαν η επίκουρη καθηγήτρια Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, η επίκουρη καθηγήτρια Μεταξία Κουσκουνά, και ο ειδικός επιστήμων Μανώλης Περάκης. Την ομάδα στήριξε κατά την προετοιμασία της για τον Μεγάλο Τελικό και συνόδευσε στο Λουξεμβούργο ο ομότιμος καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Βροχή από πεφταστέρια τα ξημερώματα του Σαββάτου


Θα πέφτουν 30 αστέρια στον ουρανό.

Μετά τις Λυρίδες του Απριλίου η επόμενη ανοιξιάτικη βροχή διαττόντων είναι οι Ήτα Υδροχοΐδες, που προέρχονται από την ουρά του κομήτη του Χάλεϊ και θα κορυφωθούν το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαΐου και τα χαράματα του Σαββάτου 7 Μαΐου.

Εφόσον δεν υπάρχουν σύννεφα το φαινόμενο θα είναι ορατό και στον ουρανό της Ελλάδας, αν και παραδοσιακά η καλύτερη παρατήρησή του γίνεται από το νότιο ημισφαίριο. Επειδή πάντως μόλις θα έχει προηγηθεί Νέα Σελήνη (στις 6 Μαΐου), ο νυχτερινός ουρανός θα είναι πολύ σκοτεινός, πράγμα που θα διευκολύνει τις παρατηρήσεις.

Στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και η χώρα μας, αναμένονται έως 30 διάττοντες ανά ώρα στον ουρανό, κυρίως λίγο πριν την αυγή, ενώ στο νότιο ημισφαίριο ο αριθμός τους φθάνει έως τα 60 μετέωρα την ώρα, με ταχύτητα 67 χλμ. το δευτερόλεπτο. Η ονομασία της «βροχής» οφείλεται στο ότι οι διάττοντες φαίνεται να προέρχονται από το άστρο Ήτα του αστερισμού του Υδροχόου.

Τα συγκεκριμένα «πεφταστέρια» παρατηρούνται δύο φορές κάθε χρόνο στον ουρανό, όταν η τροχιά της Γης διασταυρώνεται με τα σωματίδια σκόνης που έχει αφήσει πίσω της η διέλευση του κομήτη του Χάλεϊ. Αρχικά η «βροχή» (γνωστή ως Ήτα Υδροχοϊδες) διαρκεί από τις 19 Απριλίου έως τις 28 Μαϊου με αποκορύφωμα στις 6 Μαϊου, ενώ τη δεύτερη φορά η «βροχή» (με την ονομασία Ωριωνίδες) διαρκεί από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου, με αποκορύφωμα στις 22 Οκτωβρίου.

Έχουν περάσει περίπου 25 χρόνια από τότε που για τελευταία φορά ο κομήτης «Χάλεϊ», γνωστός από πολύ παλιά, πλησίασε στη Γη. Είχε βρεθεί, στις 9 Φεβρουαρίου 1986, στο κοντινότερο σημείο του από την Ήλιο, περνώντας ανάμεσα στον Ερμή και στην Αφροδίτη. Ο κομήτης ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά διάρκειας 75 ετών και απομακρύνεται πια διαρκώς από τον πλανήτη μας, παρόλα αυτά έχει αφήσει πίσω του ένα «ποτάμι» σωματιδίων.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαρίας


"Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για αρπαγή της μικρής Μαρίας"


«Εγώ θέλω να σας αποκαλύψω ότι χθες το βράδυ, η οικογένεια κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για το αδίκημα της αρπαγής», δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του Ant1, ο δικηγόρος της οικογένειας της μικρής Μαρίας, που εξαφανίστηκε την Κυριακή του Πάσχα, από τη μάντρα αυτοκινήτων του παππού της στον Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργόπουλος, ο δικηγόρος των γονιών, πρόσθεσε: «Βιάστηκαν να συλλάβουν δύο ανθρώπους που έτρεχαν να ψάξουν το παιδί τους και έκλεισαν μία δικογραφία, χάνοντας το δικαίωμα να ερευνήσουν άλλα ενδεχόμενα».

Υπενθυμίζεται ότι το τρίχρονο κορίτσι, βρίσκεται στο νοσοκομείο «Παίδων», όπου θα παραμείνει με εισαγγελική εντολή, μέχρι η δικαστική λειτουργός να πάρει στα χέρια της τα πορίσματα των παιδοψυχολόγων.

Δείτε το βίντεο από τον Ant1:---------------

Αμέλεια και όχι κακή πρόθεση καταλογίζει η Αστυνομία στους γονείς της μικρής Μαρίας

Στη δικογραφία περιγράφεται ένα κλονισμένο οικογενειακό περιβάλλον.

Σε αμέλεια και όχι κακή πρόθεση αποδίδει η Αστυνομία τη στάση των γονιών της μικρής Μαρίας-Ειρήνης, οι οποίοι έχασαν από τα μάτια τους το παιδί με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί από τη μάντρα του παππού της στο Σκαραμαγκά.

Παιδοψυχολόγοι της ΕΛ.ΑΣ. που επιβλέπουν την 4χρονη στο νοσοκομείο «Παίδων» προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα λεγόμενα του τρομοκρατημένου κοριτσιού και να εξάγουν με προσοχή συμπεράσματα για τις ευθύνες των γονιών, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ένα από τα σενάρια που εξετάστηκε είναι να υπήρχε δόλος στην εξαφάνιση από την πλευρά της μητέρας. Η μικρή Μαρία-Ειρήνη είπε στους αστυνομικούς ότι «η μαμά μου με άφησε να παίξω με τα σκυλάκια στο δάσος».

Ωστόσο σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι με τη φράση αυτή το παιδί δεν εννοεί ότι η μητέρα του το οδήγησε στο δάσος και το εγκατέλειψε αλλά ότι η μητέρα του επέτρεψε να πάει να παίξει με τα σκυλάκια. Η μητέρα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, περιγράφεται από τους αστυνομικούς ως άτομο με ψυχολογικές διαταραχές που αγαπάει το κοριτσάκι αλλά ενδεχομένως δεν μπορεί να του δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής περιγράφεται ένα κλονισμένο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζούσε η Μαρία-Ειρήνη, γεγονός που ενδεχομένως συνετέλεσε στην αυστηρή αντιμετώπιση των γονιών από τις δικαστικές Αρχές.

Η μητέρα και ο πατέρας πέρασαν δύο βράδια στο κρατητήριο, καθώς ο Εισαγγελέας τους παρέπεμψε να δικαστούν την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δίκη τους πήρε τελικά αναβολή λόγω της αποχής των δικηγόρων και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι για να δουν το παιδί τους μετά τρεις ημέρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απολογία τους υποστήριξαν ότι γιόρταζαν στη μάντρα του παππού της 4χρονης όταν ξαφνικά η Μαρία διέφυγε της προσοχής τους και χάθηκε. Πρόσθεσαν δε ότι πιστεύουν ότι κάποιος άρπαξε το παιδί και πως δεν είναι δυνατόν να πήγε τόσο μακριά μόνο του.

---------------

Μήνυση κατά αγνώστων για αρπαγή από τους γονείς της μικρής Μαρίας

Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη τους.

Στην αποκάλυψη ότι οι γονείς της μικρής Μαρίας, που εξαφανίστηκε ανήμερα το Πάσχα και βρέθηκε περίπου 24 ώρες μετά, κατέθεσαν μήνυση κατά αγνώστων για αρπαγή του κοριτσιού, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οικογένεια του μικρού κοριτσιού, κατέθεσε χθες, Τετάρτη, τη μήνυση.

Την ίδια στιγμή, η Εισαγγελέας Ανηλίκων με εντολή της οποίας η μικρή Μαρία-Ειρήνη παραμένει στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», απαγορεύει να παραδοθεί στους γονείς το παιδί, μέχρι νεοτέρας.

Χθες, οι γονείς του κοριτσιού έφυγαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου, λόγω της αποχής των δικηγόρων.

---------------

Οι πιθανές διαδρομές που μπορεί να πήρε η μικρή Μαρία


Η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" έδειξε τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησε η μικρή Μαρία.

Το κοριτσάκι που εντοπίστηκε στη λεωφόρο Καβάλας σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο από όπου χάθηκε, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο "Παίδων", όπου θα παραμείνει έως ότου η εισαγγελέας Ανηλίκων αποφανθεί για την επιστροφή του στο σπίτι του.

Δείτε το βίντεο από το STAR:---------------

H θεία της μικρής Μαρίας ξεσπά: Όλοι έχουν βγάλει την κακία τους


Ξέσπασε η θεία της μικρής Μαρίας καθώς όπως δήλωσε στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" όλοι έχουν βγάλει την κακία τους και κρίνουν.

"Με έχει ενοχλήσει ο διασυρμός των γονιών και οι ανακρίβειες που λέγονται. Με ενοχλεί που δεν σέβονται τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του αδελφού μου. Αυτά τα παιδιά δεν τα σκέφτηκε κανένας" δήλωσε η θεία της μικρής Μαρίας.

"Έκριναν τον αδελφό μου επειδή δεν έκλαιγε. Δηλαδή αν έκλαιγε θα ήταν καλά; Αυτό ήταν το πρόβλημα; Δεν έπρεπε να κρατήσει την ψυχραμία του;" κατέληξε.

Δείτε το βίντεο από το STAR:---------------

Ολόκληρη η δικογραφία για την εξαφάνιση της 4χρονης

«Η μικρή Μαρία – Ειρήνη κοιμήθηκε κάτω από τα δέντρα επάνω σε κλαδιά» αναφέρει το κατηγορητήριο σε βάρος των γονιών της.

Με τις αρχές να αναζητούν ακόμη λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε ανήμερα του Πάσχα η 4χρονη Μαρία – Ειρήνη αποκλείουν, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το σενάριο της αρπαγής. Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος των γονιών της μικρής, που κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, είναι ότι το παιδί κοιμήθηκε μόνο μέσα στο δάσος αφού προηγουμένως περιπλανήθηκε χωρίς νερό και φαγητό.

Οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν δόλο στους γονείς της μικρής Μαρίας- Ειρήνης οι οποίοι όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο »αν και είναι υποχρεωμένοι να την φροντίζουν και να την προστατεύουν λόγω του νεαρού της ηλικίας της , εξέθεσαν αυτή σε μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική της υγεία και ακεραιότητα». Στο έγγραφο περιγράφεται ο χώρος της μάντρας αυτοκινήτων στο Σχιστό, απ’ όπου εξαφανίστηκε το παιδί, η οποία «συνορεύει από την μια πλευρά με γκρεμό» και από την άλλη με την Λ. Σχιστού.

Σύμφωνα με την κατηγορία οι γονείς άφησαν μόνη της τη μικρή σε ένα μεγάλο χώρο με παλιά αυτοκίνητα, ψυγεία και παλιοσίδερα και ενώ «υπήρχε μουσική με υψηλή ένταση» λόγω του Πάσχα με αποτέλεσμα η μικρή «να διαφύγει της προσοχή τους και να απομακρυνθεί περιπλανώμενη μόνη και αβοήθητη κατά το μεγαλύτερο μέρος της 1-5-16 και την νύκτα της 2-5-16 σε παρακείμενη δασώδη έκταση όπου και κοιμήθηκε κάτω από τα δέντρα επάνω σε κλαδιά….».

«Με άφησε η μαμά μου»

Οι οδηγοί που εντόπισαν την 4χρονη το πρωί της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών έκαναν λόγο, στις καταθέσεις τους, για ένα σοκαρισμένο και ταλαιπωρημένο παιδί.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς ο πρώτος οδηγός που είδε το παιδί και σταμάτησε:
«Ήταν μόνο του και φοβισμένο. Είχα δει στην τηλεόραση και στο ίντερνετ ότι στην περιοχή Σχιστού είχε εξαφανιστεί ένα κοριτσάκι και το αναζητούσαν. Τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν απόλυτα. Το κοριτσάκι ήταν καλά στην υγεία του αλλά αρκετά φοβισμένο και ταλαιπωρημένο».

Μια ακόμη οδηγός αναγνώρισε τη μικρή όταν την είδε να κάθεται μόνη της στην άκρη του δρόμου και σταμάτησε το αυτοκίνητο της. «Ρώτησα το κοριτσάκι πως το λένε και μου είπε ότι ονομάζεται «Μαρία», επίσης μου είπε ότι έχει άλλα δύο αδελφάκια. Επειδή το παιδί κρύωνε το σκέπασα και του έδωσε λίγο να φάει γιατί πείναγε. Τέλος όταν το ρώτησα πως βρέθηκε εδώ μου απάτησε «Με άφησε η μαμά μου», είπε η γυναίκα στην κατάθεση της.

Αλλά και ο αστυνομικός ο οποίος μίλησε πρώτος στην Μαρία –Ειρήνη έκανε αναφέρθηκε στη μικρή λέγοντας πως »ήταν εμφανώς σοκαρισμένη από το γεγονός ότι περιπλανιόταν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και της νύχτας στο δάσος και ανέφερε κάποια στιγμή ότι κοιμήθηκε κάτω από τα δέντρα σε κάτι κλαδιά».

Όπως είπε ο αστυνομικός η μικρή «Επανέλαβε πολλές φορές ότι την άφησε η μητέρα της και ότι εκείνη την έψαχνε φοβισμένη και τη φώναζε, αλλά δεν ήταν πουθενά. Τη ρώτησα αν άκουσε κανέναν να τη φωνάζει ή αν είδε κάποιον να την ψάχνει και μου είπε πως όχι. Τη ρώτησα επανειλημμένα αν η ίδια από μόνη της διέφυγε την προσοχή των γονιών της και χάθηκε στο δάσος αλλά εκείνη επέμενε ότι την άφησε η μητέρα της».
Στην κατάθεση του ο αστυνομικός περιέγραψε ότι »ύστερα από κάποια ώρα το παιδί άρχισε να κουράζεται και να διαμαρτύρεται και να ζητάει τη μητέρα του, την οποία κάλεσα στο χώρο». Όπως αναφέρει ο αστυνομικός όταν η μικρή συναντήθηκε με την μητέρα της »συνέχισε να λέει και σε εκείνη ότι την άφησε μόνη της στο δάσος». Ωστόσο, ο αστυνομικός διευκρίνισε στην κατάθεση του πως λόγω της ηλικίας της μικρής «είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το κατά πόσο η περιγραφή της εξαφάνισης είναι ακριβής και πραγματική».

«Ουρλιάζαμε όλοι το όνομά της»

Οι γονείς της 4χρονης, οι οποίοι δικάζονται αύριο στο Αυτόφωρο, επέλεξαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της σιωπής ενώπιον των αστυνομικών όταν τους ανακοινώθηκε ότι θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν περιγράψει στους αστυνομικούς τις στιγμές που ακολούθησαν της εξαφάνισης του παιδιού και τις προσπάθειες που έκαναν, όπως είπαν, για να την εντοπίσουν. Μαζί τους και τα μέλη της παρέας που γιόρταζαν όλοι μαζί το Πάσχα. Αυτό που παρατηρείται, πάντως, είναι απόκλιση τουλάχιστον μισής ώρας στις περιγραφές των μαρτύρων που μιλούν για τη στιγμή της εξαφάνισης της μικρής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα: «Σηκώθηκα από το τραπέζι για να κόψω πεπόνι. Εκείνη τη στιγμή τα δύο ανήλικα τέκνα μου ήταν στην αυλή και παίζανε, δίπλα ακριβώς στο τραπέζι. Ενώ ήμουν μέσα στο σπίτι, άκουσα τον άντρα μου να φωνάζει και να αναζητά την ανήλικη Μαρία - Ειρήνη. Με ρώτησε εάν την είχα δει. Μου είπε ότι δεν τη βρίσκει και άρχισα και εγώ να την αναζητώ στο χώρο της μάντρας, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο».

Ο παππούς της 4χρονης κατέθεσε, μεταξύ άλλων ότι: «Η μικρή εγγονή μου η Μαρία - Ειρήνη γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει: «Παππού πάω στο πόνυ» και έπειτα λέει στον μικρό της αδελφό, Γιώργο: «Έλα μαζί». Ο Γιώργος είπε ότι και τότε πήγε προς το μέρος που είχε πάει η γειτόνισσά μας, η Ζωή. Μετά άκουσα τη Ζωή που φώναζε με τρομακτική φωνή τον σύζυγό της, Αντώνη: «Αντώνη έλα, γιατί ανοίξανε τη βρύση». Εγώ καθόμουν στο τραπέζι και είδα τη Μαρία να πηγαίνει προς το μικρό πόνυ που έχουμε στην αυλή. Ο Αντώνης σηκώθηκε να κλείσει τη βρύση. (...) Τότε σηκώθηκα και έψαξα να βρω τη Μαρία - Ειρήνη. Αρχικά πήγα προς το πόνυ και όταν έφτασα δεν την είδα. Τότε ουρλιάζαμε όλοι το όνομά της για να μας ακούσει και απλωθήκαμε κατά μήκος τη μάντρας».

---------------

Καταπέλτης ο Εισαγγελέας για τους γονείς της μικρής Μαρίας


Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες, που επαναφέρουν τα σενάρια της αρπαγής, έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της μικρής Μαρίας.

Δριμύ όμως είναι και το κατηγορώ του Εισαγγελέα για τις ευθύνες των γονιών του παιδιού. «Από κοινού ενεργώντας, ύστερα από συναπόφαση και με κοινό δόλο, με πρόθεση εξέθεσαν και κατέστησαν αβοήθητο πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους και που έχουν την υποχρέωση να το διατρέφουν και να το περιθάλπουν» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Εισαγγελέας.

Δείτε το βίντεο από τον ALPHA
Πηγή: http://www.enikos.gr , http://www.newsbeast.gr , http://www.newsbeast.gr , http://www.enikos.gr , http://www.enikos.gr , http://www.newsbeast.gr και http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι αλλαγές, οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις για τα ολοήμερα σχολεία


Τι αλλάζει στο ολοήμερο σχολείο

Καταργείται η πρωινή ζώνη (7-8 π.μ.) όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο.

Σε αλλαγές στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου από την επόμενη σχολική χρονιά προχωρά το υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου υπουργού Νίκου Φίλη, από του χρόνου καταργείται ο τρόπος λειτουργίας για το ολοήμερο σχολείο Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), που διαρκεί από τις 2 έως τις 4 μ.μ.

Αναμένεται να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και ειδικοτήτων), ενώ στελέχη του υπουργείου Παιδείας φέρεται να προτείνουν πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (π.χ. ξένων γλωσσών) να μετακινηθούν σε γυμνάσια και λύκεια για να καλύψουν τα εκεί κενά.

Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, το υπουργείο Παιδείας από την κατάργηση του ΕΑΕΠ θα «κερδίσει» περίπου 3.000 θέσεις εκπαιδευτικών.

Και αυτό διότι το πρόγραμμα κάθε τάξης μειώνεται κατά 5 διδακτικές ώρες την εβδομάδα αφού θα ολοκληρώνεται στη 1.15 μ.μ. και όχι στις 2 μ.μ. Συγκεκριμένα, από όλες τις τάξεις «κόβεται» μία ώρα από Γυμναστική, Ευέλικτη Ζώνη και Αγγλικά. Επίσης, κατά μία ώρα μειώνονται σε Α΄-Β΄ η διδασκαλία Ελληνικών και Μουσικής, σε Γ΄-Δ΄ η Μελέτη Περιβάλλοντος, σε Ε΄-ΣΤ΄ τα Θρησκευτικά και η Θεατρική Αγωγή, σε Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ η Πληροφορική.

Σημειώνεται ότι βάσει της απόφασης του Νίκου Φίλη, οι μαθητές θα παραμένουν εθελοντικά στο σχολείο: θα γευματίζουν (1.20 μ.μ. - 2 μ.μ.), θα μελετούν τα μαθήματά τους (2.15 μ.μ. - 3 μ.μ.), και 3.15 μ.μ. - μ.μ. θα κάνουν μία απασχόληση.

Για τη σύσταση ολοήμερου σχολείου απαιτείται ελάχιστος αριθμός 14 μαθητών, των οποίων και οι δύο γονείς πρέπει να εργάζονται και θα προσκομίζουν σχετικό παραστατικό.

Οπως εξηγεί η παράταξη εκπαιδευτικών Δημοκρατική Συνεργασία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

-Καταργείται η πρωινή ζώνη (7-8 π.μ.) όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο.

-Καταργείται ο δάσκαλος-υπεύθυνος ολοήμερου σχολείου και θα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το πρόγραμμά τους.

-Κάθε σύλλογος διδασκόντων θα ορίζει ποιοι θα εργάζονται στο ολοήμερο χωρίς κεντρική εκπαιδευτική λογική αλλά με βάση τις ώρες που πρέπει να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν το ωράριό τους.

Τι ισχύει σήμερα για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:

1. Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

2. Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται είναι πέντε (5).

3. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

4. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

6. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

7. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτούντων μαθητών.

8. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν έως το τέλος του ωραρίου.

Στα 6/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων είναι δεκαπέντε (15) μαθητές. Κάτω από 6/θέσια Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των δεκαπέντε (15) εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών, και έχοντας υπόψη, τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ.: 61044/Γ1/30-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

1. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών είναι δεκαπέντε (15).

2. Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

3. Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.30) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχετικό έντυπο αίτησης/δήλωσης.

4. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών.

6. Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος παραμένει μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών που παραμένουν.

7. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), είναι δέκα (10) μαθητές.

8. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν ως το πέρας του ωραρίου.

-----------------

"Θα υπάρξουν αντιδράσεις για τις αλλαγές στα ολοήμερα σχολεία"


«Η δασκαλική ομοσπονδία έχει διατυπώσει την αντίθεση της στα δημιουργήματα, στα νομοθετήματα του κυρίου Φίλη. Θα υπάρξουν αντιδράσεις», δήλωσε ο Σταύρος Πετράκης, αντιπρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star και της Πόπης Τσαπανίδου.

«Το θέμα είναι καθαρά δημοσιονομικό. Ο κ. Φίλης είναι ένας σύγχρονος προφήτης των καιρών μας. Τι έρχεται να κάνει λοιπόν ο κ. Φίλης; Το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο, τα σχολεία δεν θα έχουν εκπαιδευτικούς, έρχεται να το λύσει από τώρα. Και πως το λύνει; Το λύνει ουσιαστικά καταργώντας τα σχολεία», επισήμανε ο κ. Πετράκης, αναφερόμενος στις αλλαγές στα ολοήμερα σχολεία και πρόσθεσε: «Καταργεί από ένα δωδεκαθέσιο σχολείο, 65 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου τρεις εκπαιδευτικούς. Αυτός είναι ο στόχος του».

Δείτε το βίντεο από το Star:-----------------

Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας για τα ολοήμερα σχολεία


«Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΕΘ, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί σχετικά με το ζήτημα των ολοήμερων σχολείων.

Το υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει συγκεκριμένα:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τίθεται σε εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για τη δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας.

Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15). Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, που δεν είναι πλέον αποδεκτές.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), καθιερώνεται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .

Ο νέος ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου διατηρεί τα θετικά στοιχεία του ΕΑΕΠ, που, όμως, προβλέπονταν μόνο για 1337 12/θέσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω.

Η λειτουργία των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων παραμένει ως έχει χωρίς καμία διαφοροποίηση. Είναι, συνεπώς, εντελώς ψευδής και εκ του πονηρού η καταγγελία ότι το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να κλείσει εκατοντάδες δημοτικά σχολεία στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας από 4/θέσια και κάτω.

Η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος γενικεύεται για όλες τις τάξεις στις 13:15 και συντελείται με αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των σχολείων με ΕΑΕΠ (1337 σχολικές μονάδες) και τους άλλους τύπους σχολείων (2218 σχολικές μονάδες). Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη δημιουργία ζώνης ανάμεσα στο διδακτικό (08:15-13:15) και εργασιακό ωράριο(13:15-14:00) των εκπαιδευτικών ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων του Συλλόγου διδασκόντων όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η έναρξή του ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών».

-----------------

Φίλης: Το ολοήμερο σχολείο δεν καταργείται, αλλά επεκτείνεται


«Το ολοήμερο σχολείο, όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά επεκτείνεται», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, μιλώντας στον Real Fm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, «θα είναι ενιαίος τύπος ολοήμερου σχολείου, σε όλη την Ελλάδα και οι γονείς, οι οποίοι εργάζονται, θα μπορούν να τα αφήνουν τα παιδιά τους -προαιρετικό είναι- στο ολοήμερο σχολείο».

«Τι ίσχυε μέχρι τώρα: Είχαμε πολλών τύπων σχολείων. Το κλασσικό δημοτικό που τελείωνε στις 12, είχαμε και το λεγόμενο ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ΕΑΕΠ, το οποίο τελείωνε στις 2 και τα ολοήμερα τελείωναν στις 4», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Εμείς τώρα λέμε ότι πρέπει σε όλα τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα να δίνουμε τα γνωστικά αντικείμενα, τα μαθήματα που δίνουμε στα ΕΑΕΠ, δηλαδή στο 1/3 των σχολείων της Ελλάδας, στα 1.200 από τις 3.500 που έχουμε και δίνουμε σε όλα τα δημοτικά σχολεία και αγγλικά και φυσική αγωγή και εικαστικά και θεατρική αγωγή».

«Γι’ αυτό», συνέχισε, «αυξάνουμε το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου από 12.15 σε 1.15. Ταυτόχρονα μειώνουμε το πρόγραμμα των ΕΑΕΠ από τις 2 σε 1.15, ώστε να υπάρχει σε όλη τη χώρα ένας ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Και μετά τη 1.15 όσοι γονείς θέλουν που εργάζονται, θα αφήνουν τα παιδιά στους στο ολοήμερο έως τις 4 το μεσημέρι».

«Τα Θρησκευτικά θα παραμείνουν στα σχολεία» - Βολές κατά Αμβρόσιου

Ο κ. Φίλης είπε ότι τα Θρησκευτικά θα παραμείνουν στα σχολεία, ωστόσο, η πολιτεία δεν θα αφήσει όπως ανέφερε τη διδασκαλία τους, σε τζιχαντιστές της ορθοδοξίας, κατονομάζοντας τον μητροπολίτη Αμβρόσιο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε «να σαπίσει το χέρι του υπουργού, αν υπογράψει κατάργηση του μαθήματος».

«Το σχολείο στη χώρα μας είναι κοσμικό. Βεβαίως θρησκευτικά θα υπάρχουν, είναι το μοναδικό δευτερεύον μάθημα που διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες και δεν πρόκειται να το αφήσουμε το μάθημα στον Αμβρόσιο, δηλαδή σε Ορθόδοξους τζιχαντιστές», τόνισε ο υπουργός Παιδείας.

«Το μάθημα αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας να είναι μάθημα Ορθόδοξο, η πολιτισμική πλευρά της Ορθοδοξίας να υπάρχει, όπως επίσης και ενημέρωση και πληροφόρηση και γνώσεις όλων των φαινομένων της θρησκείας», σημείωσε.

Αν δεν συμφωνήσουμε τη Δευτέρα θα γίνει στις 24

«Οι συμμαχίες που κάνουμε είναι σε μια κατεύθυνση να κλείσει το θέμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό τη Δευτέρα, που ζητάει και ο Ολάντ με δημόσια δήλωσή του, θα γίνει στις 24», ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, σχολιάζοντας την εκτίμηση του Αλέξη Μητρόπουλου νωρίτερα στον Real Fm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι η πρόθεση των δανειστών είναι να σπρώξουν τη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα μετά το βρετανικό δημοψήφισμα.

Ο κ. Φίλης ανέφερε: «Το σχέδιο αυτό φάνηκε να υπάρχει, από τις συζητήσεις που δημοσιεύτηκαν, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ανάμεσα στον κ. Τόμσεν και τους άλλους παράγοντες του ΔΝΤ, ως επιδίωξη. Άρα, δεν λέει κάτι καινούριο και κάτι αυθαίρετο ο κ. Μητρόπουλος. Λέει ένα πραγματικό σχέδιο που υπήρχε».

«Τώρα, αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι, δεν μπορώ να σας πω. Η μάχη που δίδουμε και διαμορφώνουμε συνεχώς ισχυρές συμμαχίες στην Ευρώπη, για πρώτη φορά», συμπλήρωσε ο κ. Φίλης.

«Όπως βλέπετε, βγαίνει ο Γιούνκερ με τόσο σαφή τρόπο, βγαίνει ο Ολάντ, βγαίνει ακόμα ο Ντάισελμπλουμ, που σημαίνει κάτι αυτό το πράγμα. Οι συμμαχίες που κάνουμε είναι σε μια κατεύθυνση να κλείσει το θέμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό τη Δευτέρα, που ζητάει και ο Ολάντ με δημόσια δήλωσή του, θα γίνει στις 24».

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ:

 


Πηγή: http://www.newsbeast.gr , http://www.enikos.gr , http://www.enikos.gr και http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...