Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Εθισμένος στο να τρώει τούβλα, λάσπη και χαλίκια


Δείτε το μοναδικό βίντεο.

Ο 30χρονος Ινδός Pakkirappa Hunagundi έχει κλείσει 20 χρόνια που τρώει λάσπη, τούβλα και χαλίκια. Καταναλώνει περί τα τρία κιλά τη μέρα και ισχυρίζεται ότι η διατροφή του δεν του έχει προκαλέσει κανένα πρόβλημα υγείας!
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι €50.000


Τι προβλέπει το νέο σχέδιο αγροτικής πολιτικής της ΑΗΚ.

Λευκωσία: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή για έγκριση, με την επανέναρξη των εργασιών του Σώματος, το νέο σχέδιο αγροτικής πολιτικής της ΑΗΚ για το 2014, το οποίο είναι στοχευμένο και σκοπό έχει την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς μόνο.

Στο νέο σχέδιο συμπεριλήφθηκαν αρκετές διευκρινίσεις που προέκυψαν μετά από επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που αφορούν τόσο στη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου όσο και τον τρόπο διασφάλισης της συμβατικής υποχρέωσης των γεωργών να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα τεμάχια που ηλεκτροδοτούνται με αγροτικό ρεύμα, τουλάχιστον, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επιπρόσθετα, συμπεριλήφθηκε ειδική πρόνοια για την άμεση ενημέρωση της ΑΗΚ στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται παρατυπίες από την ηλεκτροδότηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στο νέο σχέδιο περιλήφθηκε και πρόνοια με βάση την οποία καθίστανται δικαιούχοι και άτομα με μερική αναπηρία ενώ εξαιρέθηκε η κατηγορία των ημιεπαγγελματικών γεωργών, που υπήρχε στο παλαιό Σχέδιο και οι οποίοι δήλωναν τα εξωγεωργικά τους εισοδήματα.

Σημειώνεται ότι το µέγιστο ποσό επιδότησης της ΑΗΚ δεν θα υπερβαίνει τις €50.000 ανά δικαιούχο. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του σχεδίου είναι η ΑΗΚ, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα καλυφθούν οι απαιτούμενες δαπάνες λειτουργίας του Σχεδίου. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση βεβαιώσεων στους δικαιούχους συμμετοχής στο σχέδιο είναι το Τμήμα Γεωργίας στο επίπεδο των επαρχιακών γεωργικών λειτουργών πρωτοβάθμια και στο επίπεδο της Επιτροπής Ενστάσεων στις περιπτώσεις δευτεροβάθμιας εξέτασης ενστάσεων. Το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή με την έγκρισή του από τη Βουλή.

Οι δικαιούχοι αγροτικού ρεύματος

Σύμφωνα με το σχέδιο, δικαιούχοι αγροτικού ρεύματος είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (µικροµεσαίες επιχειρήσεις) που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Φυσικά πρόσωπα που ήταν εγγεγραµµένα κατά την 31/12/2011 στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) ως γεωργοί και εξακολουθούν να είναι τουλάχιστον και για τα επόμενα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής τους συνεισφοράς στην ΑΗΚ καθώς επίσης άτοµα που έχουν συνταξιοδοτηθεί και ήταν εγγεγραµµένα στο ΤΚΑ ως γεωργοί.

2. Φυσικά πρόσωπα που εγκρίθηκαν ως νέοι γεωργοί.

3. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή ή δευτερογενή γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο συνολικός κύκλος εργασιών τους µε βάση ελεγμένους λογαριασμούς δεν ξεπερνά τις €850.000 ετησίως ή σε θυγατρικές ή µητρικές τους εταιρείες. Για διασφάλιση της πρόνοιας αυτής θα πρέπει τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία να προβαίνουν σε λεπτομερή έλεγχο και εξασφάλιση από τους αιτητές όλων των στοιχείων και ελεγμένων λογαριασμών τόσο για τη µητρική όσο και για τις θυγατρικές εταιρείες. Για εξακρίβωση των πιο πάνω στοιχείων θα πρέπει οι αιτητές να αποτείνονται στον Έφορο Εταιρειών και στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (β) Οι µέτοχοι να είναι εγγεγραµµένοι κατά την 31/12/2011 στο ΤΚΑ ως γεωργοί. Μέτοχος εταιρείας που στο ΤΚΑ δηλώνεται ως υπάλληλος της εταιρείας, θεωρείται ότι πληροί την προϋπόθεση για εγγραφή του στο ΤΚΑ ως γεωργός. Για τους µετόχους που είναι φοιτητές ή στρατιώτες δεν απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι ως γεωργοί.

4. Άτοµα µε µερική αναπηρία τα οποία στο ΤΚΑ δηλώνονται µερικώς ως γεωργοί και µερικώς ως ανάπηροι, θεωρούνται ότι είναι εγγεγραµµένοι ως γεωργοί εφόσον δηλώθηκαν πριν από την 31/12/2011 και εξακολουθούν να είναι τουλάχιστον και για τα επόμενα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής τους συνεισφοράς.

5. Τα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία των 70 ετών. Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις γεωργοκτηνοτρόφων, που αποδεδειγμένα είναι στο επάγγελμα από νεαρής ηλικίας και εξακολουθούν να είναι κατά τεκμήριο αρτιμελείς και πολύ δραστήριοι/ικανοί, για να συνεχίσουν οι ίδιοι τη γεωργική δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης και χειρωνακτικής εργασίας, το Τμήμα Γεωργίας, θα µπορεί να εξετάζει τα δεδομένα της περίπτωσης και να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση την αίτηση. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο αιτητής δεν υπερβαίνει την ηλικία των 75 ετών.

Επιδοτήσεις μέχρι 60%

Για το ύψος στήριξης που θα παρέχεται, θα ισχύουν οι πρόνοιες της νοµικής βάσης του Σχεδίου, ως ακολούθως:

- Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύουν τα εξής: Για φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα ισχύει συντελεστής επιδότησης µέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης. Για φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται ή και διαµένουν σε µειονεκτικές περιοχές, θα ισχύει συντελεστής επιδότησης µέχρι 50% του κόστους ηλεκτροδότησης. Για νέους γεωργούς θα ισχύει πρόσθετη επιδότηση µέχρι 10% του κόστους ηλεκτροδότησης, όταν οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται εντός πέντε ετών από την εγκατάστασή τους.

- Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη δευτερογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύει συντελεστής επιδότησης µέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

Αθέτηση συμβατικής υποχρέων

Όπως καθίσταται σαφές στο Σχέδιο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις το επιβάλλουν, ότι οι εγκαταστάσεις που θα ηλεκτροδοτηθούν θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται για πρωτογενή ή και δευτερογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων τουλάχιστο πέντε χρόνια µετά την παροχή του αγροτικού ρεύματος.

Σε περίπτωση που δικαιούχος αθετήσει τη συμβατική του υποχρέωση, τότε θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση, επιβαρυνόμενο µε το ύψος του επιτοκίου που προνοείται από την κείμενη νομοθεσία. Λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: Θάνατος κατόχου της εκμετάλλευσης, ανικανότητα λόγω προβλημάτων υγείας του κατόχου της εκμετάλλευσης να ασκήσει το επάγγελμά του για µεγάλο χρονικό διάστημα και σοβαρές δυσμενείς συνθήκες, πέραν της προσωπικής ευθύνης, που προκάλεσαν σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση.


Πηγή: http://www.philenews.com
Διαβάστε περισσότερα...

Η καταπληκτική ιστορία του 19χρονου ποδοσφαιριστή με ένα πόδι!


Το 2008 έγινε ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρία που ανέβηκε στο Κιλιμάντζαρο.

Αγάπησε το άθλημα και κατάφερε να είναι μέλος της ομάδας του γυμνασίου του έστω και αν αγωνίζεται με πατερίτσεςΟ Νίκο γεννήθηκε με ένα πόδι αλλά με την παρότρυνση των γονιών του ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Μεγάλωσε στην Ιντιανάπολη των ΗΠΑ σε μια οικογένεια με τρία παιδιά.Σε ηλικία 13 ετών ήταν ο πρώτος άνθρωπος με πατερίτσες που ανέβηκε στο Κιλιμάντζαρο συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα περισσότερα από 100 χιλιάδες δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα αδέρφια του ασχολούνται με τον αθλητισμό και έτσι ο Νίκο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η αναπηρία του θα του ήταν εμπόδιο. Αγάπησε το ποδόσφαιρο και κατάφερε να είναι μέλος της ομάδας του γυμνασίου του ακόμη κι αν εκείνος έπαιζε με πατερίτσες. Έβαλε ένα γκολ που «έπιασε» 1,7 εκατομμύρια θεάσεις στο Υoutube αλλά και το ενδιαφέρον μεγάλης εταιρείας αθλητικού αναψυκτικού η οποία θέλησε να «ταυτιστεί» με την έμπνευση που προκαλεί η ιστορία του Νίκο.

Ο 19χρονος είναι τώρα μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ατόμων με ειδικές ανάγκες των ΗΠΑ. Ο πατέρας του Νίκο, Κάρλ είχε τη συνήθεια να κινηματογραφεί στιγμές από τη ζωή των παιδιών από τις πολύ μικρές ηλικίες.

Έτσι το βίντεο με την ιστορία του γιου του θα προβληθεί στο φεστιβάλ Kicking + Screening Soccer Film festival στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκο Καλαμπρία θα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο του Κολοράντο από το Φθινόπωρο όπου θα ζητήσει να προπονείται με την ομάδα ποδοσφαίρου.

Δείτε το βίντεο της ζωής του:
Πηγή: http://www.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέοι καλλιεργητές στους δημοτικούς λαχανόκηπους του δήμου Νεάπολης-Συκεών


Το δικό τους φυτώριο απέκτησαν και οι νέοι του ΚΔΑΠμεΑ Συκεών.

Νέοι επίδοξοι αγρότες προστέθηκαν στους παλιούς καλλιεργητές των τριών Δημοτικών Λαχανόκηπων του δήμου Νεάπολης-Συκεών, μετά τις κληρώσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα προκειμένου να αναλάβει ο καθένας τους το κηπάριο που του αναλογεί.

Πρόκειται για 23 άτομα, κυρίως άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι εντάσσονται πλέον στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών Κατά της Φτώχιας του δήμου και του Κέντρου «Εργάνη», και από χθες αποτελούν τους νέους παραγωγούς των τριών δημοτικών λαχανόκηπων στην οδό Βίτσι στις Συκιές, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου πριν την έξοδο προς τον περιφερειακό δρόμο και την οδό Ειρήνης 19 στα Πεύκα.

Στη διάρκεια τριών διαφορετικών κληρώσεων, που έγιναν ξεχωριστά σε κάθε λαχανόκηπο, δόθηκαν οι εκτάσεις των 50 τ.μ. στον κάθε νέο δικαιούχο. Συνολικά οι λαχανόκηποι διαθέτουν 100 κηπάρια (31- Βίτσι, 34-Ανδρ.Παπανδρέου, 35-Πεύκα), από τα οποία τα 77 εξακολουθούν να τα καλλιεργούν οι περσινοί δικαιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν εκ νέου αίτηση και εγκρίθηκε.

Λαχανόκηπος και για το ΚΔΑΠμεΑ Συκεών

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα κηπάρια στο λαχανόκηπο της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων κληρώθηκε και για τους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία Συκεών, όπου 95 νέοι φιλοξενούνται, λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και απασχολούνται δημιουργικά και δωρεάν, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Οι νέοι του ΚΔΑΠμεΑ θα μετακινούνται καθημερινά με τα ειδικά δημοτικά οχήματα ή με την αστική συγκοινωνία, και τη συνοδεία των εκπαιδευτών τους. Με τη βοήθεια γεωπόνων θα φυτέψουν και θα καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά, τα οποία μάλιστα θα τροφοδοτούν τα δύο Διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης που λειτουργεί ο δήμος, και στα οποία οκτώ άτομα έχουν δυνατότητα διανυκτέρευσης πέντε βράδια την εβδομάδα.

Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των δημοτικών λαχανόκηπων προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, που αποδεικνύουν ότι η δομή έχει πετύχει απόλυτα στην αποστολή της. «Δεκάδες συμπολίτες μας που έτυχε να βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση την παρούσα περίοδο, ασχολούνται με τη φύση και τους καρπούς της γης, γεμίζοντας το καθημερινό τους τραπέζι με ό,τι πιο αγνό και υγιεινό, και μάλιστα τελείως ανέξοδα, ενισχύοντας κάπως και την ψυχολογική τους κατάσταση», τονίζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, σημειώνοντας επιπλέον ότι κι άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως τα άτομα με αναπηρία, βρίσκουν μέσω των λαχανόκηπων άλλη μια δημιουργική διέξοδο και ευκαιρία ερασιτεχνικής ενασχόλησης και κοινωνικοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι είναι δημότες και κάτοικοι κυρίως άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς και ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, μέλη οικογενειών που πλήττονται με πολλαπλή ανεργία, άνεργοι μονογονείς, άνεργοι-μέλη οικογενειών πολυτέκνων, άνεργοι-μέλη οικογενειών που υποστηρίζουν αναπήρους ή χρόνια ασθενείς, άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα.
Οι δικαιούχοι μπορούν να καλλιεργήσουν όποια λαχανικά θέλουν χωρίς καμία επιβάρυνση, αφού ο δήμος προμηθεύει τους σπόρους, το χώμα και το νερό για το πότισμα. Η μόνη τους υποχρέωση είναι να ακολουθούν αποκλειστικά βιολογικές μεθόδους και να προσφέρουν το 10% της παραγωγής τους στο Κοινωνικό Εστιατόριο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.

Οι δημοτικοί λαχανόκηποι θα εξακολουθήσουν να έχουν συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας ανάλογα με τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, ενώ τις πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές τους θα παρέχουν οι γεωπόνοι του δήμου, που βρίσκονται καθημερινά στους χώρους.

Η δημοτική αρχή, τέλος, επαναλαμβάνει τις δημόσιες ευχαριστίες της προς τους εκατοντάδες χορηγούς, εταιρίες και απλούς πολίτες που στηρίζουν τις Κοινωνικές Δομές κατά της Φτώχιας, μεταξύ αυτών και τους δημοτικούς λαχανόκηπους.

Πληροφορίες:
Γραφείο Δημοτικών Λαχανόκηπων (Ειρήνης 19, Πεύκα, 2313 502235)
Κέντρο Εργάνη (Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 2310 621166, ergani@ergani.gr)Διαβάστε περισσότερα...

Δ. Γρίντζος: Ένας… πρίγκιπας που βρήκε δύναμη μέσα από την αναπηρία του


«Δημιουργώ, άρα υπάρχω, κι αφού υπάρχω πρέπει να συνεχίσω να ζω».

Ο Δημήτρης Γρίντζος είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, ένας μικρός πρίγκιπας της καθημερινότητας που παρά το γεγονός ότι από την αρχή δεν του ήρθαν όλα πολύ εύκολα, εκείνος βάζει το πλατύ του χαμόγελο και αντιμετωπίζει τη ζωή θετικά. Βλέπετε ο Δημήτρης γεννήθηκε με αναπηρία και περπατά με βακτηρία, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο και να ασχοληθεί με το θέατρο και τη μουσική.«Σημαντικό είναι να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι, τότε αυτόματα από μονοί μας καταρρίπτουμε κάθε είδους προκατάληψη, οίκτο, λύπηση και ότι άλλο έχει να κάνει με την κοινωνική αποδοχή. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω στην προκατάληψη. Δεν έχω λοιπόν αισθανθεί αδιάκριτα βλέμματα πάνω μου γιατί φροντίζω να “κουβαλώ” εγώ την αναπηρία μου και όχι να με “κουβαλάει” εκείνη, έχω μάθει να ζω με αυτήν», λέει ο Δημήτρης, ξεκαθαρίζοντας ότι στην καθημερινότητά του δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.«Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για μένα. Το δύσκολο γίνεται εύκολο όταν πραγματικά θέλουμε. Ένα σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους με κάποια αναπηρία είναι η μη σωστή υποδομή σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόσβαση», λέει.Μιλώντας για την κρίση και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν «γονατίσει» κυρίως ψυχολογικά από τις δυσκολίες, ο Δημήτρης έχει βρει τον τρόπο να ξορκίζει την αρνητική ενέργεια και να σκέφτεται πάντα θετικά και αισιόδοξα.«Πιστεύω ότι είναι λογικό όλος ο κόσμος να έχει “λυγίσει” με την κατάσταση της φτώχειας, που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά εγώ προσπαθώ αυτή την αρνητική ενέργεια να την μετουσιώνω σε δύναμη και δημιουργία. Έτσι ξεφεύγω από τη ρουτίνα. Δημιουργώ, άρα υπάρχω, κι αφού υπάρχω πρέπει να συνεχίσω να ζω», λέει.Διέξοδός του το θέατρο και η μουσική. Το χειμώνα πρωταγωνιστούσε στην παιδική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» που ανέβαζε η ομάδα Δ.Α.Γ.Ι.Π.Ο.Λ.Η. και όπως λέει από πολύ μικρός κατάλαβε ότι αυτός ο χώρος του ταιριάζει.Παρ’ όλ’ αυτά, βρήκε μπροστά του αρκετά εμπόδια, που όμως τον πείσμωσαν περισσότερο. Όπως για παράδειγμα ότι τον απέρριψαν από το Εθνικό λόγω της αναπηρίας του.«Δεν ήταν πρόσωπα ή άνθρωποι, αυτοί που με απέρριψαν, είναι ο νόμος. Υπάρχουν καταξιωμένοι, φίλοι ηθοποιοί στο χώρο που με γνωρίζουν και ξέρουν πόσο αγαπώ και τι πραγματικά μπορώ να καταφέρω ως ένας νέος ηθοποιός ανεξάρτητα την αναπηρία μου, άρα δεν μπορώ να σου πω ότι μου φάνηκε περίεργο ή ένιωσα κάπως ιδιαίτερα με την μη αποδοχή μου στο Εθνικό. Εξάλλου εδώ είναι Ελλάδα… δεν κατηγορώ κανέναν γι’ αυτό, όμως αυτό που απαιτώ είναι να δημιουργηθούν κριτήρια αξιολόγησης για τους ανθρώπους με αναπηρία που επιθυμούν να ασχοληθούν με το θέατρο. Το κράτος έχει συνηθίσει να μας θυμάται μόνο κάθε 3 Δεκεμβρίου κι αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι απαράδεκτο και γελοίο να βάζουμε τους ανθρώπους στο ίδιο τσουβάλι. Θα συνεχίσω αυτό που αγαπώ και θέλω να κάνω, αγνοώντας αυτό το νόμο που στην πραγματικότητα είναι για τα σκουπίδια», λέει.Έτσι λοιπόν τον Οκτώβριο θα πρωταγωνιστεί και πάλι στον «Μικρό Πρίγκιπα», ενώ αμέσως μετά τις διακοπές του θα γραφτεί σε μια από τις πολλές δραματικές σχολές της Αθήνας.«Το θέατρο κι η μουσική για μένα είναι μια δεύτερη ζωή και θα συνεχίσω να την κάνω», λέει.Πηγή: http://www.star.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δικαιώματα των επιβατών πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Τι γίνεται σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του ταξιδιού.

Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2010 ως κανονισμός 1177/2010 και ετέθη σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου 2012.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε επιβάτες:

- επιβατικών δρομολογίων, όταν ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- επιβατικών δρομολογίων, όταν ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται εκτός του εδάφους κράτους μέλους και ο λιμένας αποβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εφόσον το δρομολόγιο πραγματοποιείται από μεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- κρουαζιερόπλοιων, όταν ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους.

Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους επιβάτες πλοίων που έχουν άδεια μεταφοράς για έως 12 επιβάτες, πλοίων με πλήρωμαόχι μεγαλύτερο των τριών ατόμων ή όταν η συνολική διαδρομή είναι μικρότερη των 500 μέτρων.

Επίσης ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε απλή μετάβαση, σε εκδρομή και περιηγήσεις στα αξιοθέατα ή σε πλοία που κινούνται με μη μηχανικά μέσα.

Τα δικαιώματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης του πλωτού μέσου άνω των 90 λεπτών: εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο
- Eπαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για έως τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ για την κάθε διανυκτέρευση)

Σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του ταξιδιού

Υφίσταται επίσης, δικαίωμα αποζημίωσης που κυμαίνεται ανάμεσα σε 25% και 50% της τιμής του εισιτηρίου του πλοίου.
Παράλληλα, υφίσταται η προστασία των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ειδικότερα, θα πρέπει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείρισή τους. Θα πρέπει να υφίσταται ειδική συνδρομή χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί των πλοίων.

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητας αυτών των ατόμων.

Σημαντικοί είναι οι κανόνες πληροφόρησης όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του, καθώς και η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά την παραμονή τους στους τερματικούς σταθμούς και στα πλοία.

Σημαντική είναι και η υποχρέωση δημιουργίας από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, κατάλληλων μηχανισμών διεκπεραίωσης παραπόνων που βρίσκονται στη διάθεση των επιβατών (π.χ φόρμες παραπόνων, σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της τήρησης του κανονισμού, με την επιβολή ποινών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση).

* Η Χρύσα Τσιώτση είναι δικηγόρος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο του Internet και την τηλεπικοινωνιών (LL.M in Information Technology and Telecommunications Law, University of Strathclyde-Glasgow-U.K) chryssa.tsiotsi@gmail.comΔιαβάστε περισσότερα...

Δεδ-ΙΚΑ-ίωται αλλά χάνει το σπίτι


Το ΙΚΑ κατάσχεσε το διαμέρισμα πρώην πρωταθλητή ποδηλασίας, που έμεινε τυφλός και τετραπληγικός έπειτα από τροχαίο ατύχημα, για νοσήλια ύψους 47.530 ευρώ. Ο Β. Κιουρκτσής δικαιώθηκε και στο Εφετείο αλλά το Ιδρυμα κωφεύει

Συνεχίζεται η οδύσσεια του πρώην πρωταθλητή ποδηλασίας, Βασίλη Κιουρκτσή, ο οποίος μετά από το σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα, τώρα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του εξαιτίας των νοσηλίων σε κέντρο αποκατάστασης. Το ΙΚΑ έχει κατασχέσει, για οφειλές ύψους 47.530 ευρώ, το διαμέρισμά του στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης παρότι ο τετραπληγικός σήμερα Κιουρκτσής έχει δικαιωθεί επτά φορές πρωτόδικα αλλά και στο εφετείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη νοσηλεία του σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας.

Θεραπεία στο εξωτερικό

Ολα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2004 με το ατύχημα που είχε και το οποίο άφησε τον πρώην πρωταθλητή τυφλό, με 90% αναπηρία και με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάστηκε η νοσηλεία του στο εξωτερικό και για κάθε περίοδο (από τις 9 συνολικά) μεταξύ 2004 και 2006 το ΙΚΑ κατέθετε ενστάσεις που δικάστηκαν στο διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο άτυχος ποδηλάτης δικαιώθηκε πρωτόδικα και στο εφετείο σε επτά περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη τον Οκτώβριο του 2013.

Ωστόσο υπέρ του Ιδρύματος ήταν δύο αποφάσεις, στις οποίες ο Β. Κιουρκτσής δικάστηκε ερήμην λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης, καθώς η οικογένεια του μετακόμισε σε άλλο σπίτι όπου ήταν πιο εύκολη η διαμονή του. Σύμφωνα λοιπόν με μία από αυτές τις αποφάσεις, το ΙΚΑ ζήτησε να του επιστραφεί εντόκως το ποσόν των 35.760 ευρώ για τα έξοδα της νοσηλείας στη Γερμανία και επειδή η οικογένεια, που έχει πολύ χαμηλό εισόδημα και υψηλά έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στην αξίωση αυτή, τον Νοέμβριο του 2012 το ΙΚΑ προχώρησε σε κατάσχεση του διαμερίσματος του Βασίλη Κιουρκτσή στη Σταυρούπολη.

Σήμερα, και παρά το αντίθετο που υποδεικνύει η πιο πρόσφατη και τελευταία από τις εννέα αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης (2279/2013), το διαμέρισμα συνεχίζει να βρίσκεται στην κατοχή του ΙΚΑ (και το χρέος συνεχίζει να υφίσταται και να τοκίζεται) αλλά τουλάχιστον δεν βγαίνει σε πλειστηριασμό, όπως απάντησε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή για το θέμα. «Θέλω το ΙΚΑ να αναγνωρίσει το λάθος του και να σεβαστεί την πρόσφατη δικαστική απόφαση επιστρέφοντας στον γιο μου την κυριότητα του διαμερίσματος», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πατέρας του πρώην ποδηλάτη, Σωκράτης Κιουρκτσής, και προσθέτει: «Ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ, Γιάννης Βαρθολομαίος, είχε δεσμευτεί δημοσίως ότι θα τακτοποιηθεί η υπόθεση αλλά κάτι τέτοιο ουδέποτε έγινε. Κάνω έκκληση προς τον διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο και τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να επιληφθούν του θέματος, ώστε το ΙΚΑ να παραιτηθεί της διεκδίκησης και να συναινέσει στην άρση της κατάσχεσης του διαμερίσματος ανακαλώντας την προηγούμενή του απόφαση».

ΔΣΑ Vs ΙΚΑ

Να αποσυρθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, το οποίο διανέμεται προς υπογραφή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το ΙΚΑ δικηγόρους, με τη μορφή της ανάληψης κατ’ αποκοπήν υποθέσεων, ζητά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής. Οπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο:

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι ο ουσιαστικός εξαναγκασμός των δικηγόρων να αποδεχθούν απαράδεκτους, καταχρηστικούς και αναξιοπρεπείς για την επαγγελματική τους υπόσταση οικονομικούς όρους συνεργασίας.

Η επιστολή καταλήγει με την «ενημέρωση» ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αν δεν ανακληθεί η απόφαση αυτή, θα ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του ΔΣΑ που τυχόν συμβληθούν με το ΙΚΑ και ο Σύλλογος θα στραφεί δικαστικά κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Διαβάστε περισσότερα...

Ελεν Κέλερ, η τυφλή ηρωίδα της ζωής


Η ιστορία μιας γυναίκας που έμαθε στην οικουμένη να σέβεται τα άτομα με ειδικές ανάγκες!

Οταν το να είσαι τυφλός και κωφάλαλος δεν φαίνεται να παίζει κανέναν ρόλο στη ζωή, εκεί αναζήτησε την Eλεν Κέλερ, τον άνθρωπο που έκανε το προσωπικό δράμα θρίαμβο της θέλησης και της αποφασιστικότητας. Η γυναίκα που θριάμβευσε πάνω στην αντιξοότητα και την αναπηρία, που έκανε τον βίο της μοντέλο δραστηριότητας και παράδειγμα προς μίμηση, δεν έχει ανάγκη από τίτλους και χαρακτηρισμούς.

 


Χτυπημένη από τη συμφορά σε νεαρή ηλικία, έμεινε τυφλή και κωφάλαλη, δεν έχασε ωστόσο την όρεξη για ζωή: με τη βοήθεια της δασκάλας της για μισό σχεδόν αιώνα, σημείωσε τεράστια πρόοδο στις επικοινωνιακές της δεξιότητες, γεγονός που θα εξαργυρωνόταν αργότερα με πανεπιστημιακό πτυχίο!

Κι από κει το έργο και η προσωπική της υπερπροσπάθεια δεν έχει πραγματικά τέλος: πολιτική και κοινωνική ακτιβίστρια, εργάστηκε πυρετωδώς για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, γράφοντας άρθρα, δίνοντας διαλέξεις, ιδρύοντας ιδρύματα, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και περιδιαβαίνοντας τον κόσμο με τα οικουμενικά μηνύματα του σεβασμού και της αγαστής συνύπαρξης.

Η αξιοθαύμαστη ζωή της είναι το πλέον τρανό παράδειγμα ότι η ανθρώπινη ύπαρξη όρια δεν γνωρίζει, έστω και αν οι φραγμοί είναι οι φυσικές τροχοπέδες της αναπηρίας και της δυσλειτουργίας.

Πρώτα χρόνια

 

Η Eλεν Άνταμς Κέλερ γεννιέται στις 27 Ιουνίου 1880 στην Αλαμπάμα ως η πρώτη από τις δύο κόρες του βετεράνου αξιωματικού του Αμερικανικού Εμφυλίου Άρθουρ Κέλερ και της Κάθριν Άνταμς Κέλερ, την ίδια ώρα που είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέλφια. Η οικογένεια δεν ήταν ιδιαιτέρως ευκατάστατη και ζούσε από το φειδωλό εισόδημα της φυτείας βαμβακιού που διατηρούσε, ενώ αργότερα ο πατέρας της θα γινόταν εκδότης μιας εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας.Η Κέλερ γεννήθηκε υγιής, έχοντας τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής. Ξεκίνησε μάλιστα να μιλά από πολύ νωρίς, σε ηλικία 6 μηνών, ενώ πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής περπατούσε κανονικά.

Απώλεια όρασης και ακοής

Το 1882 ωστόσο η Έλεν αρρωσταίνει, «εγκεφαλικός πυρετός» ήταν η διάγνωση του οικογενειακού γιατρού, με τον υψηλό πυρετό να ταλαιπωρεί τη μικρή για πολλές μέρες. Η πραγματική φύση της νόσου της παραμένει μέχρι και σήμερα μυστήριο, με τους ειδικούς να υποθέτουν ότι επρόκειτο για μηνιγγίτιδα ή οστρακιά. Λίγες μέρες ωστόσο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας, η μητέρα της παρατηρεί ότι η μικρή Έλεν δεν αντιδρά πλέον σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα: η Κέλερ έμεινε τυφλή και κωφή, όντας μόλις 18 μηνών. Μεγαλώνοντας, η Κέλερ ανέπτυξε μια -περιορισμένη βέβαια- μέθοδο επικοινωνίας με τη φίλη της Martha Washington, τη νεαρή κόρη της οικογενειακής μαγείρισσας. Τα δυο κορίτσια είχαν εφεύρει διάφορες νοηματικές τεχνικές, όμοια με τη γλώσσα των κωφαλάλων, και όταν η Κέλερ ήταν 7 ετών οι δυο τους μπορούσαν να επικοινωνήσουν με περισσότερα από 60 σήματα. Ο ψυχισμός της ωστόσο δονούταν από αγριότητα, με το νεαρό κορίτσι να κλοτσά και να ουρλιάζει όταν εκνευριζόταν ή αντιθέτως να χαχανίζει νευρικά και ανεξέλεγκτα στη χαρά της. Τα μανιασμένα ξεσπάσματα στη Martha και τους γονείς της θα έκαναν τον περίγυρο να καλεί πλέον την οικογένεια να την κλείσει σε άσυλο.

Η παιδαγωγός Αν Σάλιβαν

 

Αναζητώντας κουράγιο και απαντήσεις, πέφτει στα χέρια της μητέρας Κέλερ το 1886 το οδοιπορικό του Τσαρλς Ντίκενς «American Notes», απ' όπου και πληροφορείται για την πετυχημένη εκπαίδευση ενός τυφλού και κωφού παιδιού. Αμέσως οι γονείς μεταβαίνουν στη Βαλτιμόρη για να συναντήσουν τον ειδικό γιατρό Julian Chisolm, ο οποίος εξετάζοντας τη νεαρή Κέλερ συστήνει στους γονείς να συναντήσουν τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, τον εφευρέτη του τηλεφώνου, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν με κωφά παιδιά. Και πράγματι έτσι έγινε: ο Μπελ προτείνει στην οικογένεια να ταξιδέψουν μέχρι τη Βοστόνη και το Perkins Institute for the Blind, που είχε την απαραίτητη εξειδίκευση για την περίπτωση της Έλεν. Εκεί θα γνωριστούν με μια από τους πρόσφατους αποφοίτους του ινστιτούτου, την Anne Sullivan, και η 49χρονη σχέση μεταξύ δασκάλας και μαθήτριας θα ξεκινήσει.

Τον Μάρτιο του 1887, η Σάλιβαν θα εγκατασταθεί στην οικία των Κέλερ στην Αλαμπάμα και θα αρχίσει το διδακτικό πρόγραμμα: τον συλλαβισμό με τα δάχτυλα. Η άρνηση ωστόσο της 7χρονης Έλεν να συνεργαστεί και η ιδιαίτερη δυναμική της οικογένειας θα απέτρεπαν οποιαδήποτε επιτυχία στις διδακτικές προσπάθειες. Η Αν απαιτεί την πλήρη απομόνωση δασκάλου και μαθητή για να συνεχίσει, με την ίδια και την Έλεν να ζουν πλέον «εξόριστες» σε καλύβα της φυτείας. Παλεύοντας υπομονετικά με την αισθητική απομόνωση της Έλεν και τις εκρήξεις θυμού της, η Αν καταφέρνει να της μάθει τη λέξη «νερό»: η πολυπόθητη πρώτη σύνδεση μεταξύ αντικειμένου και γραμμάτων είχε μόλις συμβεί! Το «παιχνίδι των λέξεων» κεντρίζει το κορίτσι, που μέχρι το βράδυ έχει μάθει περισσότερες από 30 λέξεις.

Κανονική εκπαίδευση

 

Το 1890, η Έλεν αρχίζει μαθήματα ομιλίας στη σχολή κωφών Horace Mann School for the Deaf της Βοστόνης. Θα περνούσαν βέβαια 25 κοπιώδη χρόνια πριν μάθει η Κέλερ να μιλά με τρόπο που να την καταλαβαίνουν οι άλλοι, οι βάσεις είχαν ωστόσο τεθεί. Από το 1894-1896, θα παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο για κωφούς Wright-Humason School for the Deaf της Νέας Υόρκης, όπου και βελτιώνει τις επικοινωνιακές της δεξιότητες, αποκομίζοντας ταυτόχρονα εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

Την ίδια περίπου εποχή, η Κέλερ βάζει στόχο να πάει κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο. Το 1896 γράφεται στο Cambridge School for Young Ladies, μια προπαρασκευαστική εκπαιδευτική δομή για γυναίκες, όπου και γνωρίζει μια σειρά από αξιοσημείωτους ανθρώπους. Ξεχωρίζει φυσικά ο συγγραφέας Μαρκ Τουέιν, ο οποίος εντυπωσιάζεται από την επιμονή της και σύντομα οι δυο τους γίνονται φίλοι!

Ο Τουέιν θα τη γνωρίσει στον πιστό του φίλο Henry Rogers, διευθυντή στην πετρελαϊκή Standard Oil, ο οποίος θαμπώνεται επίσης από το ταλέντο και την αποφασιστικότητα της Κέλερ και συμφωνεί να της χορηγήσει υποτροφία για να φοιτήσει στο Κολέγιο Radcliff. Η Κέλερ ξεκινά μαθήματα, με την Αν πάντα στο πλευρό της για να της «μεταφράζει» τις παραδόσεις και τα γραπτά κείμενα.

Μέχρι την εποχή αυτή, η Κέλερ διέθετε στο επικοινωνιακό της οπλοστάσιο μια σειρά από δεξιότητες, όπως το διάβασμα χειλιών με την αφή, τον κώδικα Μπράιγ, τον συλλαβισμό με τα δάχτυλα και την ομιλία φυσικά. Με τη βοήθεια της Σάλιβαν και του κατοπινού συζύγου της δασκάλας, Τζον Μέισι, η Κέλερ γράφει το πρώτο της βιβλίο, το περίφημο «The Story of My Life», στο οποίο συνοψίζεται η ιστορία του τυφλού και κωφάλαλου κοριτσιού και η μεταμόρφωσή του σε 21χρονη φοιτήτρια! Η Κέλερ αποφοιτεί από το Radcliffe το 1904, σε ηλικία 24 ετών.

Το 1905, η Σάλιβαν παντρεύεται τον Μέισι, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, παραμένοντας ωστόσο πάντα στο πλευρό της Κέλερ ως δασκάλα, φίλη και μέντορας. Τελικά η Κέλερ θα μετακομίσει στο σπίτι του ζευγαριού, για να μπορούν να της δίνουν όλη τη φροντίδα που χρειαζόταν. Προοδευτικά βέβαια η στενή σχέση Κέλερ-Σάλιβαν θα απομάκρυνε το ζευγάρι, καθώς η αφοσίωση της Αν στην Έλεν ήταν μοναδική στα χρονικά. Μερικά χρόνια μετά, το ζευγάρι θα χωρίσει, χωρίς ωστόσο να παίρνει ποτέ διαζύγιο.

Κοινωνικός ακτιβισμός

 

Μετά το πανεπιστήμιο, ο ασίγαστος νους της Κέλερ δεν καταλάγιασε: όχι μόνο θέλησε να μάθει περισσότερα για τον κόσμο, αλλά έβαλε σκοπό να βελτιώσει τις ζωές των άλλων! Η απίστευτη ιστορία της ζωής της σύντομα θα την έκανε δημοσιότητα, περιδιαβαίνοντας την Αμερική και δίνοντας εμπνευσμένες διαλέξεις, μοιραζόμενη την εμπειρία της με το κοινό που το είχε περισσότερο ανάγκη, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, η Κέλερ θα αφιερωθεί ολόψυχα σε κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικούς αγώνες, από το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα και τον έλεγχο των γεννήσεων μέχρι και οικουμενικότερες αξίες όπως ο πασιφισμός. Έφτασε μάλιστα μέχρι το Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας με πυγμή υπέρ των δικαιωμάτων των τυφλών και των τρόπων βελτίωσης της ζωής τους.

Το 1915 ιδρύει από κοινού με τον περίφημο πολεοδόμο George Kessler το ίδρυμα Helen Keller International, σε μια προσπάθεια να αντιπαρατεθούν με τις συνθήκες και τις επιπτώσεις του υποσιτισμού αλλά και της τύφλωσης. Το 1920, γίνεται ενεργό μέλος και βοηθά στη δημιουργία της ένωσης πολιτικών ελευθεριών της Αμερικής (American Civil Liberties Union).

Όταν σχηματίστηκε η αμερικανική ένωση για τους τυφλούς (American Federation for the Blind) το 1921, η Κέλερ έλαβε την αναγνώριση που της έπρεπε: γίνεται επίσημο μέλος το 1924 και περιοδεύει στη χώρα για να συγκεντρώσει κονδύλια και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα που είχαν να κάνουν με τη ζωή των τυφλών. Την ίδια εποχή προσχωρεί και σε μια σειρά ακόμα από φιλανθρωπικούς οργανισμούς αφιερωμένους στην ανακούφιση και τη βοήθεια των λιγότερο προνομιούχων ανθρώπων.

 

Με το που αποφοίτησε από το κολέγιο, η Κέλερ έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, κάτω από την επίδραση του δηλωμένου αριστερού καθηγητή Τζον Μέισι. Από το 1909-1921, γράφει μια σειρά από άρθρα και δοκίμια για τον σοσιαλισμό, τα οποία θα εκδοθούν αργότερα σε τόμο, με τίτλο «Out of the Dark», όπου και περιγράφει τις απόψεις της για την πολιτική ιδεολογία αλλά και τον τρόπο που βλέπει διεθνή ζητήματα.

Κι όμως, η δραστήρια πολιτική ενασχόλησή της με τον σοσιαλισμό θα της έφερνε και τις πρώτες κριτικές για την κατάστασή της, κάνοντάς τη θύμα της προκατάληψης και του φόβου που προκαλεί η διαφορετικότητα. Ενώ μέχρι τότε ο Τύπος ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικός στις δραστηριότητές της, εγκωμιάζοντας το κουράγιο και εκθειάζοντας τη νοημοσύνη της, με το που κατέστησε δημόσιες τις απόψεις της για τον σοσιαλισμό, οι εφημερίδες άρχισαν να της ασκούν κριτική στη βάση ότι ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες! Αναφορές έκαναν τον γύρο της Αμερικής που απέδιδαν τις σοσιαλιστικές της απόψεις στους «πρόδηλους περιορισμούς της ανάπτυξής της».

Εργασία και επιρροή

Το 1936, η αναμφισβήτητη σύντροφος της ζωής της και επί 49 χρόνια δασκάλα της, η πολυαγαπημένη της Αν Σάλιβαν, πεθαίνει, όντας πλέον και η ίδια τυφλή από το 1932. Η νεαρή γραμματέας της Κέλερ, Polly Thompson, που ήταν στη δούλεψή της ήδη από το 1914, θα γίνει πλέον η μόνιμη συνοδός της. Το 1946, η Κέλερ γίνεται σύμβουλος σε διεθνή ζητήματα της Αμερικανικής Ένωσης Τυφλών, θέση που της εξασφαλίζει παγκόσμια αναγνώριση: από το 1946-1957, ταξιδεύει σε περισσότερες από 35 χώρες σε 5 ηπείρους, μεταφέροντας το μήνυμα για καλύτερη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το 1955, σε ηλικία 75 ετών, η Κέλερ θα εγκαινιάζει το πιο εξαντλητικό ταξίδι της ζωής της: ένα 5μηνο οδοιπορικό 65.000 χιλιομέτρων στην Ασία! Μέσα από τις καθημερινές ομιλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της, θα έφερνε έμπνευση και κουράγιο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

 

Η αυτοβιογραφία της Κέλερ «The Story of My Life» θα γινόταν τηλεοπτική σειρά το 1957 (The Miracle Worker), ενώ το 1959 η ιστορία της θα μετατραπεί σε θεατρικό έργο στο Μπρόντγουεϊ, με τη μεταφορά του συναρπαστικού βίου της στον κινηματογράφο να έρχεται λίγο αργότερα, το 1962, γεγονός που η αμερικανική ακαδημία δεν μπορούσε παρά να βραβεύσει με Όσκαρ.

Θάνατος και κληρονομιά

Η Κέλερ χτυπήθηκε από μια σειρά από εγκεφαλικά επεισόδια το 1961 και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της στο Κονέκτικατ. Κατά τη διάρκεια του βίου της βραβεύτηκε πολυάριθμες φορές για τις δράσεις αλλά και την προσωπική υπερπροσπάθεια που έκανε, σε ένα είδος αναγνώρισης των επιτευγμάτων της (Theodore Roosevelt Distinguished Service Medal το 1936, Presidential Medal of Freedom το 1964, συμπερίληψή της στο Women's Hall of Fame το 1965).

Έλαβε επίσης τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από μια σειρά πανεπιστημίων του κόσμου, όπως της Γλασκόβης, του Βερολίνου, του Νέου Δελχί, του Γιοχάνεσμπουργκ και φυσικά από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Η Ελεν Κέλερ πέθανε στον ύπνο της την 1η Ιουνίου 1968, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τα 88α γενέθλιά της. Στη διάρκεια της αξιοσημείωτης ζωής της, μετατράπηκε σε ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η αποφασιστικότητα, η σκληρή δουλειά και η φαντασία μπορούν να υπερπηδήσουν οποιοδήποτε εμπόδιο στη ζωή, ακόμα και τις τροχοπέδες της φυσικής ανεπάρκειας. Όλη της η ιστορία μπορεί να συνοψιστεί στις εξής λέξεις: ένας εξαίσιος θρίαμβος πάνω στην αντιξοότητα.


Πηγή: http://www.thessalonikiartsandculture.gr/
Διαβάστε περισσότερα...

Δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα για τον Γιώργο Λαζαρίδη


Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις με αμαξίδιο που διεξήχθη 10 και 11 Απριλίου, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (ΟΑΚΑ), στο Μαρούσι συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά ο Γιώργος Λαζαρίδης.

Ο απολογισμός για τον Καλαματιανό διεθνή αθλητή ήταν 3 νίκες και 1 ήττα που τον οδήγησαν στην κατάκτηση της 2ης θέσης, συνεχίζοντας με διακρίσεις, μετά την 9 μήνη απουσία του λόγω της περιπέτειας της υγείας του. 


Η αρχή για το 2014 είχε γίνει με τη συμμετοχή του σε δυο διεθνή τουρνουά, Karvina-Τσεχία (2η θεση στο διπλό,ημιτελικό στο μονό) και Cuneo-Ιταλία (1η θέση στο διπλό, στους 8 στο μονό). «Σίγουρα ήθελα το κάτι παραπάνω, όμως έπαιξε ρόλο η απουσία μου για τόσο μεγάλο διάστημα, από αγώνες και προπονήσεις. 

Η διοργάνωση ήταν άψογη, οι αγώνες συναρπαστικοί, το θέαμα εντυπωσιακό, η διαιτησία σε υψηλό επίπεδο» μεταφέρει τις εντυπώσεις του ο ίδιος ο Γιώργος, το πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνει μερικές μέρες αποθεραπείας. 

Θ’ ακολουθήσουν προπονήσεις με τον προπονητή του Ανδρέα Νίκα, στο γήπεδο τένις για ΑμεΑ, του Δήμου Καλαμάτας, γυμναστήριο με την γυμνάστρια του Χριστίνα Πανταζοπούλου και προπονήσεις στην Αθήνα με την Εθνική ομάδα, με τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιώργο Κόντο, εν όψει της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωταθλήμα τένις με αμαξίδιο που θα γίνει 26 Μαΐου-1 Ιουνίου στην Ολλανδία.


Διαβάστε περισσότερα...

Άστεγος ΑμεΑ ζει στο νεκροταφείο της Ρόδου


Στον χώρο του νεκροταφείου του Ταξιάρχη βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης «ΚΟΣΜΟΣ», για να μεταφέρει πως ζει ένας συμπολίτης μας ΑμεΑ, ο οποίος δύο χρόνια τώρα δεν έχει κανένα εισόδημα.
Πηγή: http://tvkosmos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δημοπρατείται το νέο Διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου


Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του διεθνούς αεροδρομίου, στο Καστέλι της Κρήτης, αφού στις 15 Μαΐου θα γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος στις εταιρείες, όπως ανακοίνωσε από το Ηράκλειο, ο Υπουργός Υποδομών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης,παρουσία των τοπικών φορέων, έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου τονίζοντας ότι η Κρήτη χρειάζεται ένα μεγάλο σύγχρονο αεροδρόμιο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες από την αύξηση των τουριστών και πρόσθεσε ότι το έργο, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, θα συμβάλει τα μέγιστα ώστε να είναι σε θέση να φιλοξενήσει περισσότερους τουρίστες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός την Πέμπτη 15 Μαΐου δημοπρατείται το νέο Αεροδρόμιο και θα δοθούν τα επίσημα τεύχη προκήρυξης. Σε έξι μήνες θα υπάρχει ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για έναν έργο 800 εκ. ευρώ και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του θα εργάζονται 1000 άτομα ενώ όταν ξεκινήσει η λειτουργία του Αεροδρομίου υπολογίζεται ότι θα απασχολεί 4000 εργαζόμενους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθεί ανάδοχος, κάνοντας λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών ενώ δεσμεύθηκε για την βελτίωση του υπάρχοντος αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» με σειρά έργων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του, όπως η διάθεση χώρων από την 126 Σ.Μ και το Δήμο για στάθμευση επιπλέον αεροσκαφών ,την αντικατάσταση μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών με αυτοματοποιημένα συστήματα με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα των αναχωρήσεων κ.α

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της περιοχής που θα κατασκευασθεί το νέο Διεθνές αεροδρόμιο, Ζαχαρίας Καλογεράκης σε δήλωση του τόνισε :«Ελπίζουμε οι ανακοινώσεις να τηρηθούν κι ευχόμαστε στο νέο διαγωνισμό να έχει διασφαλιστεί ότι θα προσέλθουν επενδυτές. Σήμερα ο υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής. Περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη».

Τέλος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον υπουργό «τονίσαμε για μία ακόμα φορά το σταθερό μας στόχο, ως Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας, για την υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων και παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή , ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή της προοπτική».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Η διευθύντρια της πολεοδομίας με τις κρυφές καταθέσεις και ο πλούσιος εργάτης


Απίστευτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζουν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων. Οι "ράμπο" του ΣΔΟΕ εντόπισαν στους λογαριασμούς διευθύντριας πολεοδομίας 140.000 ευρώ τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Μια ακόμη περίπτωση που εντοπίστηκε είναι αυτή ενός εργάτη που είχε καταθέσεις 465.000 ευρώ. Δείτε το βίντεο του ALPHA.
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Athens technopolis jazz festival»


Από τις 29 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Η «Τεχνόπολις» του δήμου Αθηναίων διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά το «Athens technopolis jazz festival» φιλοξενώντας jazz τάσεις από όλο τον πλανήτη, από 29 Μαΐου έως και 1 Ιουνίου 2014.

Από την Πέμπτη 29 Μαΐου έως την Κυριακή 1 Ιουνίου μουσικά σχήματα από 12 χώρες (Ουγγαρία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Κύπρο, Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία) δίνουν το παρών στην Τεχνόπολη .

Το «Athens Technopolis Jazz Festival» θα φιλοξενήσει τα πλέον αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα στο είδος, με διεθνή καριέρα και καταξίωση, ερμηνεύοντας ένα μεγάλο φάσμα ακουσμάτων.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:

Πέμπτη 29 Μαΐου

• 20.00 – 21.00 Big Band Δήμου Αθηναίων

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία του βιρτουόζου πιανίστα Γιάννη Τερεζάκη και έκτοτε καταγράφει μια πολύ ενεργή και σημαντική παρουσία στα μουσικά δρώμενα του δήμου της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Το ρεπερτόριο που ερμηνεύει, περιλαμβάνει ιστορικές συνθέσεις και ενορχηστρώσεις των πρωτοπόρων δημιουργών της μουσικής φιλολογίας για σύνολο Big Band και καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα των μουσικών ρευμάτων της τζαζ. Η Big Band του Δήμου Αθηναίων έχει παρουσιαστεί σε όλες τις μεγάλες αίθουσες και φεστιβάλ μουσικής και τεχνών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην ελληνική περιφέρεια.

Την έχουν διευθύνει κορυφαίοι μαέστροι και συνθέτες της τζαζ και σύγχρονης μουσικής όπως ο William Russo και ο Don Owens, ενώ έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους σολίστες. Οι μουσικοί εκτελεστές που απαρτίζουν την Big Band του Δήμου Αθηναίων έχουν επιλεγεί μεταξύ των ικανότερων Ελλήνων σολίστ και διακρίνονται για την υψηλή δεξιοτεχνία τους στον αυτοσχεδιασμό και διακρίνονται για την ευελιξία τους στην ερμηνεία των διαφορετικών ρευμάτων της τζαζ.

• 21.00 – 22.00 Egy Kiss Erzsi Zene (Ουγγαρία)

Είναι η Erzsi Kiss στο τραγούδι και οι Arpad Vajdovich (μπάσο), Janos Bujdoso (κιθάρα), Csaba Nemeth (ντραμς) που φτιάχνουν ένα μουσικό αμάλγαμα κλασικής τζαζ με ροκ εντάσεις και τζαζ ροκ τεχνοτροπίες με στοιχεία από κεντροευρωπαϊκά και βαλκανικά τραγούδια που εμπλέκονται με πανκ τεχνικές, ακατάληπτες γλωσσικές προσμίξεις και ισχυρές δόσεις χιούμορ. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά γοητευτικό και σε αρκετές περιπτώσεις συναρπαστικό, πράγμα που εξηγείται από την παρουσία του γκρουπ εδώ και 18 χρόνια στην ουγγρική τζαζ σκηνή και από μια σειρά πέντε απολαυστικών άλμπουμ στη δισκογραφία . Με τη μουσική του γκρουπ μπορείς να χορέψεις, να συγκινηθείς ή ν’ αφήσεις το μυαλό σου να ταξιδέψει σε απέραντα χωράφια ή σε γαλλικά καμπαρέ! Το γκρουπ ετοιμάζει τώρα το νέο του δίσκο.

• 22.00 – 23.00 Tamuz Nissim (Ισραήλ)

Με ζεστή και εκφραστική φωνή , η Tamuz Nissim βαδίζει σε μουσικούς δρόμους που αντλούν από τις πιο μοντέρνες όψεις του vocal jazz ρεπερτορίου. Με τεχνική εύπλαστη και διεισδυτική και προσέγγιση που αναδίδει φρεσκάδα, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πιανίστρια από το Τελ Αβίβ έχει δώσει ήδη εξαιρετικά δείγματα της τέχνης της μέσα από διάφορα projects και με τον πρώτο της δίσκο, «The Music Stays In A Dream», που κυκλοφόρησε πέρσι και στον οποίο συνεργάζονται εξαιρετικοί Έλληνες τζαζ μουσικοί. Μέσα από original ως επί το πλείστον μουσικές, που πιάνουν ένα ευρύ εκφραστικό φάσμα, η Tamuz Nissim δείχνει ισχυρά καλλιτεχνικά αποθεματικά που ανανεώνουν με την δροσιά και την ευαισθησία τους την ίδια την τζαζ. Στο φεστιβάλ η Tamuz συνεργάζεται με τον πολύπειρο Ισραηλινό σαξοφωνίστα Shauli Einav.

• 23.00 – 00.00 Singularity Project (Ελλάδα)

Με όνομα που μπορεί να προκύπτει από τη θεωρητική φυσική ή και την επιστημονική φαντασία (και σύντομα πραγματικότητα), το δημιουργικό αυτό μουσικό σχήμα αποτελούν ο πιανίστας Βαγγέλης Στεφανόπουλος, ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας David Lynch, ο νιγηριανής καταγωγής κιθαρίστας Adedeji Adetayo, ο κουβανός μπασίστας Yoel Soto και ο ντράμερ Γιάννης Αγγελόπουλος. Η μουσική των Singularity Project κινείται σε όλο το φάσμα της σύγχρονης τζαζ – έχοντας όμως σαν σημείο εκκίνησης τον βασικό και θεμελιώδη εκείνο ηχορυθμό που μπορεί να προκύπτει από την αφρικάνικη μουσική και στη συνέχεια να αναπτύσσεται και να καταλαμβάνει κάθε διατιθέμενο χώρο, από τα απλά σπιρίτσουαλς ως τις εκτενείς και προχωρημένες σύγχρονες τζαζ συνθέσεις. Η κάθε μουσική των Singularity Project είναι και ένα αυτόνομο και αυτεξούσιο ταξίδι στον κόσμο μας. Ή την φαντασία μας.

Παρασκευή 30 Μαΐου

• 21.00 – 22.00 Rembrandt Frerichs Trio (Ολλανδία)

Ο Rembrandt Frerichs είναι ένας πιανίστας που δουλεύει πάνω σε ευρεία μουσική γκάμα. Γνωρίζει σε βάθος την παράδοση της αμερικάνικης τζαζ – όμως επιλέγει να μην την ακολουθεί τυφλά και προσπαθεί πάντα να βάζει μέσα της το προσωπικό του μουσικό άρωμα και γούστο, το οποίο αντλεί μέσα από τις μουσικές παραδόσεις διαφόρων λαών. Κι αυτή η διαδικασία όμως είναι τόσο προσωπική που δεν μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια μέσα στις ετικέτες που μας συνηθίζει η μουσική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, δεχόμαστε τη μουσική του ως σύγχρονη τζαζ που συμπεριλαμβάνει στοιχεία κλασικής, αυτοσχεδιασμού, world μουσικής κ.λπ. Αλλά και σαν πιανίστας, ο Frerichs διερευνά σε βάθος τις δυνατότητες του οργάνου του και τις επεκτείνει βρίσκοντας νέους τρόπους έκφρασης, παίζοντας forte piano κ.ο.κ. Εδώ θα παίξει με το τρίο του.

• 22.00 – 23.00 Ximo Tebar Band (Ισπανία)

Πέρα από του να είναι ένας από τους πιο έμπειρους μουσικούς της σύγχρονης ισπανικής τζαζ σκηνής, ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας Ximo Tebar θεωρείται ως δημιουργός που εκσυγχρονίζει περαιτέρω έναν ιδιόμορφο «μεσογειακό ήχο» που ήδη καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες στην διεθνική τζαζ και που επικεντρώνεται σε έντονα ισπανικά μουσικά στοιχεία. Ως μουσικός της τζαζ ο Tebar έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως οι Johnny Griffin, Benny Golson, Joe Lovano, Tete Montoliu, Lou Donaldson, Tom Harrell κ.ά., έχει συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα τζαζ φεστιβάλ της Ισπανίας και της Ευρώπης, έχει ζήσει και δουλέψει στη Νέα Υόρκη και, γενικώς, έχει διακριθεί – και διακρίνεται συνεχώς. Η δισκογραφία του, πέρα από το κλασικό πια «Son Mediterraneo», περιλαμβάνει αφιερώματα στον Tony Bennett και τον Erik Satie.

• 23.00 – 00.00 Lylit – Loscher Duo (Αυστρία)

Μια κιθάρα και δυο φωνές μαζί με ένα ευρύ r ‘n’ b και soul jazz ρεπερτόριο είναι αρκετά για να φτιάξουν τον κόσμο του Lylit – Loscher Duo που σχηματίστηκε από την τραγουδίστρια Eva Klampfer (ή Lylit) και τον κιθαρίστα / συνθέτη / παραγωγό Matthias Loscher. Μέσα από τις ξεχωριστές και τις κοινές τους μουσικές εμπειρίες αυτός ο κόσμος βρήκε τη θέση του στη διεθνική μουσική σκηνή. Η Lylit είναι εξπέρ στα jazz vocals και έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες της βιεννέζικης jazz dance και electronica σκηνής (Parov Stelar φερ’ ειπείν) και ήδη κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό της LP. Ο δε Loscher, τελειώνοντας τις σπουδές του με τον John Abercrombie στις ΗΠΑ, είναι ήδη δημιουργός δικών του συγκροτημάτων όπως οι ML4.

Σάββατο 31 Μαΐου

• 21.00 – 22.00 Reis / Demuth / Wiltgen (Λουξεμβούργο)

Ο πιανίστας Michel Reis, ο μπασίστας Marc Demuth και ο ντράμερ Paul Wiltgen έφτιαξαν το πρώτο τους τρίο το 1998, όταν ακόμα ήσαν στο λύκειο – όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να είναι ανερχόμενα και ξεχωριστά ταλέντα στη τζαζ σκηνή του Λουξεμβούργου, μιας χώρας μικρής μεν αλλά καλλιτεχνικά υπολογίσιμης στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Φυσικά, οι τρεις μουσικοί ακολούθησαν τους δικούς τους δρόμους – όμως το 2011 αποφάσισαν να επανενωθούν σαν τρίο και τότε ήταν που φάνηκε η πραγματική τους αξία. Τηρουμένων των αναλογιών, οι Reis, Demuth και Wiltgen ακολουθούν τον δρόμο που χάραξαν οι θρυλικοί e.s.t. στην ευρωπαϊκή τζαζ του 21ου αιώνα: ενσωματώνοντας σε μοντέρνες original τζαζ συνθέσεις τους ισχυρά και έντονα στοιχεία από την κλασική και λαϊκή ευρωπαϊκή μουσική παράδοση.

• 22.00 – 23.00 Lama Trio (Πορτογαλία)

Το γκρουπ αποτελείται από τον μπασίστα Goncalo Almeida – που είναι και ο leader του σχήματος – την Susana Santos Silva (τρομπέτα) και τον Καναδό Greg Smith (ντραμς). Σαν μουσική ομάδα, έχουν μια ευρεία γκάμα ενασχόλησης πάνω σε όλες τις όψεις της σύγχρονης τζαζ, από τις πιο mainstream ως τις πιο «ακραίες», από τις πιο ιδιωματικές ως τις πιο διεθνικές, τις οποίες και συνδυάζουν όλες σε ένα καλλιτεχνικό / εκφραστικό σώμα που υπερβαίνει τις εύκολες ετικέτες και ταξινομήσεις. Αυτό δείχνουν οι Lama με τα δύο μέχρι τώρα άλμπουμ τους, το «Oneiros» και το live «Lamacal», με μουσικές που κινούνται σε ένα ευρύ πεδίο που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως «ηλεκτρο-ακουστική τζαζ δωματίου». Όμως οι περιγραφές λένε μόνο τη μισή αλήθεια για το Lama Trio...

• 23.00 – 00.00 Symmetry (Κύπρος)

Το τρίο αυτό αποτελούν οι Μάριος Τούμπας (πιάνο), Μιχάλης Μέσσιος (κοντραμπάσο) και Ιωάννης Βαφέας (ντραμς). Είναι μουσικοί με ιδιαίτερες γνώσεις και ευρεία εμπειρία σε ποικίλους μουσικούς τομείς – όμως σ’ αυτό το σχήμα παίζουν αποκλειστικά τζαζ: original δικές τους συνθέσεις ή στάνταρντς. Και οι τρεις μουσικοί είναι απόφοιτοι του φημισμένου αμερικανικού κολλεγίου Berklee και άλλων διεθνών μουσικών σχολων και έχουν μακρά επαγγελματική πείρα σε πολλά είδη μουσικής (ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και το ελληνικό έντεχνο τραγούδι). Όμως ο βασικός εκφραστικός τους δρόμος είναι η σύγχρονη τζαζ και παρόλο που δουλεύουν σαν γκρουπ σχετικά λίγο καιρό, έχουν βρει την κοινή τους συνισταμένη που κάνει τους Symmetry να ξεχωρίζουν ως ένα από τα καλύτερα τζαζ σχήματα της Μεγαλονήσου.

Κυριακή 1 Ιουνίου

• 21.00 – 22.00 Niccolo Faraci (Ιταλία)

Κοντραμπασίστας, συνθέτης και, γενικότερα, sound designer με ενδιαφέροντα μουσικά projects στη σύγχρονη ιταλική τζαζ σκηνή, ο Niccolo Faraci μας δίνει ξεχωριστούς δίσκους όπως το πρόσφατο «It Came to Broadcast the Yucatan» ή το «Tokyo 2674» του 2012, που δείχνουν έναν βαθύτερο καλλιτεχνικό / διεθνιστικό / οικολογικό κ.λπ. προβληματισμό που βρίσκει διέξοδο και στη μουσική αλλά και στην κινηματογραφική εικόνα. Τα ταξίδια του Niccolo Faraci τόσο στην Ευρώπη όσο και στην εγγύτερη ή απώτερη Ανατολή έχουν τονίσει την world μουσική του αντίληψη χωρίς ωστόσο ο ίδιος να ξεφεύγει πολύ από τις τζαζικές αρχές που έχουν καλλιεργηθεί επί δεκαετίες στην ιταλική σκηνή. Εδώ θα παίξει με το τρίο του, που συναποτελούν δύο ξεχωριστοί μουσικοί της πατρίδας του: ο Lorenzo Paesani (πιάνο, πλήκτρα) και ο Francesco Miccolis (ντραμς).

• 22.00 – 23.00 OakTree (Βέλγιο)

Το γκρουπ OakTree προέκυψε μέσα από τη μουσική συνάντηση της τσελίστριας Annemie Osborne, του ακορντεονίστα Thibault Dille και της τραγουδίστριας Sarah Klenes που, αρχικά, έστησαν ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε τζαζ στάνταρντς σε συνδυασμό με πρωτότυπες συνθέσεις και ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, πράγμα το οποίο στη συνέχεια καλλιέργησαν περαιτέρω σε σημείο που αυτό σήμερα να ανοίγεται σε πολλαπλές μουσικές παραδόσεις. Έτσι, το OakTree αυτή τη στιγμή αγκαλιάζει τη τζαζ και την ποπ, το γαλλικό chanson και τα λάτιν, την κλασική και τη βαλκανική μουσική κ.ά. σε συναρπαστικά ταξίδια και με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η ασυνήθιστη οργάνωση του γκρουπ (φωνή – τσέλο – ακορντεόν). Το άλμπουμ τους, «A dos d’ames», είναι μια όμορφη ένδειξη της μουσικής του γκρουπ και του ανοίγματος των δημιουργικών του ορίων.

• 23.00 – 00.00 Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions (Τουρκία)

Ένας σπουδαίος Τούρκος σαξοφωνίστας, γεννημένος στη Στοκχόλμη και σπουδαγμένος στις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σύγχρονη τζαζ σκηνή και ιδεολογία σαν κορμό αλλά που όμως θεωρεί σαν βασικό συστατικό της μουσικής του την μεσανατολική και βαλκανική μας κουλτούρα την οποία και εντάσσει με φυσικό τρόπο στις δικές του συνθέσεις και δημιουργίες. Η γκάμα της μουσικής του ενασχόλησης καλύπτει από την παραδοσιακή τούρκικη και τσιγγάνικη μουσική ως την σύγχρονη electronica και ιδιαίτερη θέση μέσα σ’ αυτήν κατέχει η δουλειά του με τα σχήματα που φέρουν τον τίτλο «Istanbul Sessions» και στη μουσική τους μπορούμε να συναντήσουμε τις πιο όμορφες και γοητευτικές όψεις τις σύγχρονης world jazz. Η περίπτωση του Ilhan Ersahin είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και αξιοπρόσεκτες σε ολόκληρη τη σημερινή τζαζ σκηνή.Διαβάστε περισσότερα...

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου


Διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Από τις 24 έως τις 30 Ιουλίου θα διεξαχθεί φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτμου. Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο συνάντησης και μία πλατφόρμα έμπνευσης για καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές, η οποία σταδιακά εξελίσσεται σ' έναν θεσμό στον κόσμο του κινηματογράφου αλλά και του νησιού της Πάτμου.

Με σκοπό την υποστήριξη νέων κινηματογραφιστών, το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου προσκαλεί σεναριογράφους και σκηνοθέτες να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό σεναρίου Fade In, με θέμα «Καινούργια Αρχή». Το σενάριο που θα βραβευτεί θα γίνει ταινία μικρού μήκους σε συμπαραγωγή ΟΤΕ TV και της SUGARHIGH FILMS

Ο διαγωνισμός σεναρίου απευθύνεται σε σεναριογράφους και σκηνοθέτες που θέλουν να καταθέσουν σενάριο μικρού μήκους (διάρκειας από 5 έως 18 λεπτών) με καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού στις 27 Ιουνίου του 2014.

Η αξιολόγηση των σεναρίων θα γίνει από την παρακάτω επιτροπή:

  • Αλεξάνδρα Μπουσίου (παραγωγό)
  • Τάσο Μπουλμέτη (σκηνοθέτη)
  • Στηβ Κρικρή (σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου)
  • Γρηγόρη Κοκκινάκη (προϊστάμενο κιν/γραφικών καναλιών OTE TV και VOD)
  • Αγάθη Δαρλάση (σεναριογράφο, SUGARHIGH lab director, επικεφαλής διαγωνισμού)

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στη χρονική στιγμή που ζούμε, όλοι βιώνουμε την ανάγκη για μία καινούρια αρχή, μία αναγέννηση. Εστιάζοντας σε αυτή την τάση της εποχής μας και στο γεγονός ότι ο διαγωνισμός έχει σαν στόχο την ανάδειξη νέων δημιουργών, το θέμα του διαγωνισμού είναι μία «Καινούρια Αρχή».

Τα σενάρια που θα κατατεθούν στον Διαγωνισμό Σεναρίου Fade In, θα πρέπει να πραγματεύονται κάποια από τις παρακάτω αφηγηματικές έννοιες:
  • Ένα νέο ξεκίνημα
  • Μετάβαση από μία κατάσταση σε κάποια άλλη
  • Μία δημιουργική αναγέννηση
  • Αναζήτηση νέας ταυτότητας
  • Απελευθέρωση από μία περιοριστική συνθήκη (εξωτερική ή εσωτερική)

Σημειώνεται ότι τα σενάρια θα πρέπει να είναι γραμμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στις 27 Ιουνίου, η επιτροπή θα επιλέξει τα πέντε επικρατέστερα σενάρια που θα ανακοινωθούν στις 15 Ιουλίου. Οι δημιουργοί τους θα ταξιδέψουν στην Πάτμο κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου θα παρακολουθήσουν διήμερο εργαστήριο pitching σεναρίου και θα παρουσιάσουν το σενάριο τους στην επιτροπή, σε πραγματικές συνθήκες αγοράς προκειμένου να επιλεχθεί το καλύτερο.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 26 Ιουλίου και θα κερδίσει την παραγωγή της ταινίας του που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2014, σε συμπαραγωγή του OTE TV και της SUGARHIGH FILMS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Σεναρίου Fade In, καθώς και για τις αιτήσεις συμμετοχής, παραθέτουμε τον επίσημο ιστότοπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτμου: http://www.iffp.grΔιαβάστε περισσότερα...

Το πιο παράξενο πλοίο στον κόσμο


Η Αμερικανική Υπηρεσία Ναυτικών Ερευνών διαθέτει στους κόλπους της ένα πολύ παράξενο πλοίο που ονομάζεται FLoating Instrument Platform (FLIP). Συγκεκριμένα το FLIP δεν είναι ακριβώς πλοίο, παρόλο που οι ερευνητές ζουν και εργάζονται σε αυτό για εβδομάδες, πραγματοποιώντας επιστημονικές μελέτες στον ανοιχτό ωκεανό.
Είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια εξειδικευμένη… σημαδούρα ή μια «πλωτή πλατφόρμα» -αν θέλετε- που επινοήθηκε και αναπτύχθηκε από το Marine Physical Laboratory (MPL) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα στα βάθη των ωκεανών.Το FLIP έχει μήκος 108 μέτρα και διαθέτει τέσσερα τμήματα-δεξαμενές στο μπροστινό μέρος, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχουν τα έρμα. Όταν αυτές οι δεξαμενές είναι γεμάτες με αέρα, το πλοίο επιπλέει σε οριζόντια θέση, αλλά όταν γεμίζουν με θαλασσινό νερό βυθίζονται κατακόρυφα.Η όλη διαδικασία διαρκεί 28 λεπτά και όταν το FLIP βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, το τμήμα που είναι έξω από το νερό φτάνει σε ύψος τους πέντε ορόφους μιας κατοικίας. Επιπλέον, οι καμπίνες του προσωπικού διαθέτουν δύο πόρτες, που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη θέση που παίρνει κάθε φορά το πλοίο, ενώ τα περισσότερα έπιπλα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να περιστρέφονται κατάλληλα.Το FLIP δημιουργήθηκε πριν από 50 χρόνια (το 1962), από δύο επιστήμονες, τους Fred Fisher και Fred Spiess, με σκοπό να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των ηχητικών κυμάτων κάτω από το νερό. Αυτή απαιτούσε ένα πλοίο με σταθερότητα, που θα μπορούσε να βυθίζεται κατακόρυφα στον ωκεανό. Μετά από αρκετές δοκιμές, το FLIP ξεκίνησε με επιτυχία τις αποστολές του, οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

H κλιματική αλλαγή «χτυπάει» τη θρεπτική αξία των τροφών


Ανησυχία για τα τρόφιμα που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Τα ολοένα αυξανόμενα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προκαλούν σημαντική μείωση των θρεπτικών ουσιών στα τρόφιμα που προέρχονται από τις ανά τον κόσμο γεωργικές καλλιέργειες.

Καθώς το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» επιδεινώνεται, η διαρκώς μειωμένη θρεπτική αξία βασικών τροφών για την επιβίωση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού (ρύζι, σιτάρι, αραβόσιτος, σόγια, όσπρια) αναμένεται να προκαλέσει αυξημένες ανησυχίες.

Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Ιαπωνία, με επικεφαλής τον καθηγητή περιβαλλοντικής υγείας Σάμουελ Μάγιερς της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με το BBC, έκαναν πειράματα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα ζωτικών συστατικών (ψευδαργύρου, σιδήρου, πρωτεϊνών κ.α.), σε τρόφιμα όπως το σιτάρι και το ρύζι, είναι πιθανό να μειωθούν έως 10% μέχρι το 2050.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις για την υγεία εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως στις φτωχότερες χώρες. Ήδη σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από έλλειψη σιδήρου και ψευδαργύρου, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια περίπου 63 εκατ. ετών ζωής ετησίως.

Για την «πιο σημαντική επιβεβαιωμένη απειλή για την υγεία λόγω της κλιματικής αλλαγής», έκανε λόγο ο Σάμουελ Μάγιερς, καθώς, όπως είπε, «σχεδόν δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν από τα δημητριακά και τα όσπρια τουλάχιστον το 70% του σιδήρου και του ψευδαργύρου του οργανισμού τους». Ανέφερε επίσης ότι δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση να τρώει κανείς στο μέλλον περισσότερο για να αναπληρώσει την ελλιπή θρεπτική αξία των τροφίμων, γιατί αυτό θα είχε ως συνέπεια την παχυσαρκία και διάφορες παθήσεις (διαβήτης, καρδιοπάθειες κ.α.).

Τα νέα πειράματα αφορούσαν την καλλιέργεια 41 διαφορετικών ποικιλιών δημητριακών και οσπρίων σε ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις, όπου τεχνητά το διοξείδιο του άνθρακα είχε αυξηθεί έτσι ώστε να φθάσει τα επίπεδα που αναμένονται στο μέσον του αιώνα μας (στα 546 έως 568 μέρη ανά εκατομμύριο, από περίπου 400 μέρη σήμερα και 280 μέρη πριν την Βιομηχανική Επανάσταση).

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι μέσω ποιων ακριβώς βιολογικών μηχανισμών το αυξημένο διοξείδιο της ατμόσφαιρας υποσκάπτει την θρεπτική αξία των τροφίμων. Πάντως το ρύζι, ιδίως μερικές ποικιλίες του, φαίνεται να είναι περισσότερο ανθεκτικό σε σχέση με τα άλλα δημητριακά και όσπρια, όσον αφορά τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών του. Από την άλλη, οι συνέπειες για την περιεκτικότητα των τροφών σε πρωτεΐνες είναι λιγότερο ξεκάθαρες από ό,τι για τον ψευδάργυρο και τον σίδηρο.

Σύμφωνα εξάλλου με τις προβλέψεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις δημητριακών παγκοσμίως και η αποδοτικότητά τους θα γνωρίσουν μείωση τις επόμενες δεκαετίες.Διαβάστε περισσότερα...

Ο «Μεγάλος πόλεμος» της στέρησε τα παιδιά της και τα λογικά της


Βιβλίο γίνεται η ιστορία της Elizabeth Cranston - Δείτε τις φωτογραφίες.

Βιβλίο γίνεται η ιστορία ζωής της Elizabeth Cranston από τη Σκωτία, που έχασε τέσσερις γιους στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είδε άλλους δύο να τραυματίζονται σοβαρά. Η κυκλοφορία του μάλιστα θα συμπέσει με την πρώτη συνάντηση των απογόνων της.

Διαλυμένη από τα πολλαπλά χτυπήματα της μοίρας η Cranston μετανάστευσε στην Αυστραλία για να ξεφύγει από το οδυνηρό παρελθόν της. Αλλά τα όνειρά της για μια νέα αρχή δεν ευοδώθηκαν ποτέ, σταδιακά έχασε την επαφή της με την πραγματικότητα και κατέληξε να περνά καθημερινά ώρες ατελείωτες στον σιδηροδρομικό σταθμό, περιμένοντας τους χαμένους γιους της να γυρίσουν κοντά της…Το βιβλίο «Blood On The Thistle» έγραψε ο Αυστραλός δισέγγονός της Stuart Pearson με τη βοήθεια ενός Σκωτσέζου ιστορικού.

Ο ένας από τους γιους της Cranston, ο 28χρονος James, δεν πρόλαβε καν να φτάσει στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Πέθανε από φυματίωση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στην Αγγλία.

Ο 34χρονος John σκοτώθηκε στη μάχη του Somme και τιμήθηκε μετά θάνατον με μετάλλιο ανδρείας.Ο 30χρονος Adam καταγράφηκε ως αγνοούμενος, θεωρούμενος νεκρός μετά τη μάχη στο Ancre της Γαλλίας.

Το 1918 ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια, ο 39χρονος Alexander έπεσε νεκρός στη δεύτερη μάχη του Somme.Δύο από τα αδέλφια τους τραυματίστηκαν βαριά. Ο William έχασε την όρασή του από το ένα μάτι και τρία δάχτυλα εν μέσω πυρών στη Γαλλία ενώ ο George υπέστη το 1918 δηλητηρίαση με αέρια σε βαθμό που το δέρμα του συνέχιζε να ξεφλουδίζει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. 
Μόνο ο Robert γλίτωσε σχετικά αλώβητος.Η Cranston έφυγε για το Σίδνεϊ το 1920 για να αρχίσει μια καινούρια ζωή, σημειώνει η Daily Mail, αλλά κατέληξε σε ψυχιατρική κλινική.

Την έβλεπαν συχνά να περιμένει στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού λέγοντας στους ταξιδιώτες πως περίμενε τους γιους της να γυρίσουν σπίτι.

Ο νεότερος γιος της Angus, ήταν πολύ μικρός για να πολεμήσει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο βασανιζόταν από την ενοχή του επιζώντα αφότου υπηρέτησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέφυγε στον αλκοολισμό.

Η θυσία της οικογένειας Cranston αναγνωρίστηκε από το Imperial War Museum και το Scottish National War Memorial ως μια από τις μεγαλύτερες θυσίες που έκανε μια οικογένεια κατά τον Μεγάλο Πόλεμο.

Η κυκλοφορία του βιβλίου συμπίπτει με την πρώτη συνάντηση των απογόνων της μαμάς Cranston, με συγγενείς από τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία να ταξιδεύουν στη Σκωτία για να τιμήσουν τα αδέλφια που πολέμησαν.

Ο δισέγγονος της Cranston Stuart Pearson έμαθε τυχαία για την ιστορία της οικογένειάς του πριν λίγα χρόνια και ταξίδεψε στη Σκωτία το 2011 με τον ιστορικό Bob Mitchell για να διερευνήσει το παρελθόν του.

«Η ιστορία των Cranston σου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά τα βάσανα της μητέρας Elizabeth που ήταν κάποτε μια περήφανη, ικανή, δυνατή γυναίκα και η απώλεια των παιδιών της την έκανε να χάσει το μυαλό της», λέει ο Pearson, «πέθανε σε ψυχιατρική κλινική το 1929, μέχρι την τελευταία στιγμή της περίμενε τους γιους της να γυρίσουν σπίτι».


Διαβάστε περισσότερα...