Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

«Το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί, χωρίς εξαίρεση»


Απάντηση του Κ. Χατζηδάκη στους εργαζόμενους στο μετρό.

«Απόφαση της κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο, χωρίς εξαιρέσεις» δήλωσε κατηγορηματικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Μετρό, που αντιδρούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

Ο αρμόδιος υπουργός, διεμήνυσε, πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποχώρησης από την κυβέρνηση και ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί.

«Κατανοώ τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση ότι από το ενιαίο μισθολόγιο δεν θα εξαιρεθεί καμία κατηγορία εργαζομένων στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση. Και παρακαλώ αυτό να γίνει κατανοητό» είπε χαρακτηριστικά.


Διαβάστε περισσότερα...

Έρχονται τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων


Θα στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού, δημιουργούνται –όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών- Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), τα οποία έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ και λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:
α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους
β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών
γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων
δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες
ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων
3. Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
4. Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
5. Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
6. Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.

Επισημαίνεται ότι:
1. Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες
2. Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.
3. Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6Α 1157277 ΕΞ 2012/ 15-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3042/2012), οιαρμοδιότητες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) είναι:

«1δ) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..
δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..
Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α. ) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1265/2011).

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.
α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.
γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ BIΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)
β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:
αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)
ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών
αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)
ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- - μεταφορά έδρας της επιχείρησης
- - μεταφορά έδρας υποκαταστήματος
- - αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
- - αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
- - άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- - θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- - υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
- -τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια – εποχικά – πλανόδια)
- - ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Αιτήσεις
αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου
ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης
β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ.6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.
ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας.
γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.
δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.
εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/96 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ.6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.
ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.
ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων
αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ
ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν.2238/94.
δ) Χορήγηση εντύπων
ε)Παροχή πληροφοριών».Διαβάστε περισσότερα...

Προγράμματα για εξοικείωση των μαθητών με το Αρχαιολογικό Μουσείο


Μέσα στο 2013 θα υλοποιηθούν και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.

Εκπαιδευτικά προγράμματα σκοπός των οποίων είναι η εξοικείωση των μαθητών με το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας ως οργανωμένο χώρο εναλλακτικής μάθησης και η προσέγγιση του παρελθόντος και των εκθεμάτων του Μουσείου με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο συμμετέχοντας ενεργά στην επίσκεψη, θα υλοποιήσει το 2013 η ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Το πρώτο πρόγραμμα έχει τίτλο: «Με μια σφραγίδα μαγική, ταξίδι στη Νεολιθική εποχή». Στόχος του είναι η γνωριμία των μαθητών με τον Νεολιθικό Πολιτισμό, την οργάνωση της καθημερινής ζωής και των ποικίλων δραστηριοτήτων των κατοίκων ενός νεολιθικού χωριού και να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες που σχετίζονται με το χώρο και τα αντικείμενα. Τέλος, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα του πολιτισμού αυτού εντοπίζονται και ανασκάπτονται από τους αρχαιολόγους, συντηρούνται και εκθέτονται στο μουσείο. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

«Ταξιδεύοντας με βαγόνι σε ένα ιερό άλσος» είναι ο τίτλος του δεύτερου προγράμματος. Τα παιδιά συντροφιά με την θεά Αθηνά Ιτωνία ταξιδεύουν 2500 χιλιάδες χρόνια πίσω στην αρχαιότητα και μαθαίνουν την μακρόχρονη ιστορία και χρήση του ομώνυμου Πανθεσσαλικού Ιερού της Θεάς στη Φίλια της Π. Ε. Καρδίτσας. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δημιουργία και την εξέλιξη των λατρευτικών κέντρων και των ναών της Αρχαίας Ελλάδας. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Γ΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Το τρίτο πρόγραμμα έχει τίτλο: «Φως εκ φωτός. Η αέναη διαδρομή μιας φλόγας». Κεντρικό θέμα είναι η φωτιά ως δύναμη δημιουργίας και καταστροφής. Οι μαθητές μέσα από προβολές, το μύθο, τα αρχαιολογικά ευρήματα και την αναζήτηση αντικειμένων που σχετίζονται με τη φωτιά από τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου θα μυηθούν στην διαχρονική πορεία της φωτιάς και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες. Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες της Γ΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Επιπρόσθετα μέσα στο τρέχον έτος προβλέπεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ανήλικη έχασε το πόδι της όταν της επιτέθηκε ο σκύλος της


Συνεχίζει να κοιτά τη ζωή με αισιοδοξία.

Η 10χρονη Milly-Anne Hemley από το Northamptonshire έχασε το πόδι της, όταν της επιτέθηκε το ίδιο της το σκυλί.

Παρά την περιπέτειά της η μικρή Milly συνεχίζει να χαμογελά με αισιοδοξία.

Το bull terrier της οικογένειας την άρπαξε από το πόδι με τα δυνατά του σαγόνια, όταν η Milly του φώναξε να μη βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού που είχε μείνει κατά λάθος ανοιχτή.

«Με άρπαξε από το πόδι και δεν το άφηνε. Θυμάμαι ότι έτρεμα ολόκληρη και ότι του χάιδευα την πλάτη για να τον ηρεμήσω. Όλοι με αποκαλούν μικρό ήρωα και λένε ότι είμαι γενναία. Δεν νιώθω γενναία, απλά το αποδέχτηκα και συνεχίζω να χαμογελάω» είπε η ίδια στην Daily Mirror.

Ο αδερφός της ήταν εκείνος που κατάφερε να την απελευθερώσει από τα σαγόνια του σκύλου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως οι πληγές της ήταν τόσο σοβαρές που οι γιατροί αναγκάστηκαν να την ακρωτηριάσουν.

Διαβάστε περισσότερα...

Κλασσική λογοτεχνία και ποίηση «γυμνάζουν» τον εγκέφαλο


Ενισχύουν την αυτοβιογραφική μνήμη.

Όσοι διαβάζουν κλασικά λογοτεχνικά έργα όπως του Σαίξπηρ, καθώς και ποίηση υψηλού επιπέδου, ωφελούν περισσότερο τον εγκέφαλό τους από ό,τι αν διάβαζαν τα διάφορα βιβλία αυτο-βοήθειας, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Λίβερπουλ παρακολούθησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα σε εθελοντές που διάβαζαν έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ποιήματα του Τ.Σ. Έλιοτ κι άλλων γνωστών λογοτεχνών. Οι επιστήμονες, σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ» διαπίστωσαν ότι όσο πιο απαιτητικά ήσαν τα αναγνώσματα, τόσο πιο έντονη ήταν η ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, βοηθώντας έτσι στην αναζωογόνησή του, στην τόνωση της προσοχής των αναγνωστών και στην καλλιέργεια της ικανότητας στοχασμού (μιας μάλλον ξεχασμένης ιδιότητας στη γρήγορη ηλεκτρονική εποχή μας).

Όσο πιο ασυνήθιστες λέξεις, πιο αναπάντεχες φράσεις, προτάσεις με δύσκολη σύνταξη και με βαθιά νοήματα συναντούσαν οι εθελοντές αναγνώστες, τόσο περισσότερο «άναβαν» συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου τους, ο οποίος φαινόταν να «ανεβάζει ταχύτητα» για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του βιβλίου.

Ιδίως η ανάγνωση έργων ποίησης (που στην εποχή μας φαίνεται να χάνει έδαφος μεταξύ του αναγνωστικού κοινού), σύμφωνα με τους ερευνητές, τονώνει σημαντικά τη δραστηριότητα στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο, μεταξύ άλλων, σχετίζεται με την λεγόμενη «αυτοβιογραφική μνήμη» βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη να κάνει αναδρομές στο παρελθόν και να στοχαστεί ξανά για τις δικές του εμπειρίες υπό το φως των όσων διαβάζει.

Όλα αυτά, σύμφωνα με τον καθηγητή Φίλιπ Ντέιβις, δείχνουν ότι η ποιοτική λογοτεχνία είναι σαφώς πιο χρήσιμη από τα αυτοδιαφημιζόμενα βιβλία αυτο-βοήθειας, που είναι γεμάτα με απλές πρακτικές συμβουλές προς τους ανθρώπους για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. «Η έρευνα δείχνει τη δύναμη της λογοτεχνίας να μεταβάλει τις νοητικές διαδρομές, να δημιουργεί νέες σκέψεις και διασυνδέσεις τόσο στους νέους, όσο και στους ηλικιωμένους» όπως είπε.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τον εγκέφαλο 30 εθελοντών που σε πρώτη φάση διάβασαν το πρωτότυπο κείμενο διαφόρων έργων του Σαίξπηρ (Βασιλιάς Ληρ, Οθέλλος, Μάκβεθ, Κοριολανός), ενώ σε δεύτερο στάδιο διάβασαν τα ίδια έργα, αλλά σε απλούστερη γλωσσική μορφή. Το πείραμα έδειξε μία σαφή διαφορά στην εγκεφαλική δραστηριότητα ανάμεσα στις δύο φάσεις, καθώς η ανάγνωση του πρωτότυπου Σαίξπηρ τόνωσε σημαντικά την ηλεκτρική δραστηριοποίηση συγκεκριμένων εγκεφαλικών κέντρων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κατανόηση του κειμένου, με το οποίο -αντίθετα με το κείμενο στην καθομιλουμένη γλώσσα- δεν ήσαν εξοικειωμένοι οι αναγνώστες-εθελοντές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η δυσκολία είναι που εξασκεί την προσοχή και τη συγκέντρωση του νου και, τελικά, την ικανότητα στοχασμού και αυτοπαρατήρησης. Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα σκοπίμως εύκολα βιβλία αυτο-βοήθειας και γενικότερα η εύπεπτη λογοτεχνία.

Οι βρετανοί ερευνητές σχεδιάζουν, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το University College του Λονδίνου, μια νέα μελέτη για τις επιπτώσεις της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων σε ασθενείς με άνοια.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα μέθοδος πρόληψης του καρκίνου


Υπέρυθρη κάμερα φωτογραφίζει τον οισοφάγο από μέσα.

Μία νέα μέθοδο εξέτασης του οισοφάγου, που θα βοηθήσει τα μέγιστα, στην πρόληψη προ καρκινικών ασθενειών, όπως η νόσος του Μπάρετ, ανακαλύφθηκε από ερευνητές του Κέντρου Φωτοϊατρικής, Γουέλμαν του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης. Επικεφαλής της έρευνας είναι ο καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Γκάρι Τίρνεϊ. Η παρουσίαση την νέας μεθόδου έγινε στο ιατρικό περιοδικό “Nature Medicine”.

Πρόκειται ουσιαστικά, για μία κάψουλα με μέγεθος όσο ένα χάπι, που έχει ενσωματωμένη μία κάμερα υπέρυθρων ακτίνων και έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει εικόνες από το εσωτερικό του οισοφάγου. Η κάψουλα είναι συνδεδεμένη με ένα μικροσκοπικό σύρμα, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει ένα λέιζερ που εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες, που αντανακλώνται στην εσωτερική επιφάνεια του οισοφάγου.

Οι ακτίνες αυτές, επιστρέφουν σε ειδικούς αισθητήρες που αποκωδικοποιούν το σήμα και καθιστούν δυνατή την απεικόνιση πιθανών προβλημάτων του οισοφάγου. Οι εικόνες που λαμβάνονται είναι τρισδιάστατες και πολύ πιο λεπτομερείς από τις αντίστοιχες μίας ενδοσκόπησης, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις να είναι περιττή η λήψη δείγματος για βιοψία.

Μετά το τέλος της εξέτασης, η μικρο κάψουλα καταλήγει στην είσοδο του στομάχου όπως ακριβώς και η τροφή και με τη βοήθεια του μικροσκοπικού σύρματος, οι γιατροί έχουν την δυνατότητα να την ανασύρουν έξω από τον οισοφάγο του ασθενούς.

Η νέα μέθοδος είναι φθηνότερη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική από την κλασσική ενδοσκόπηση, σύμφωνα με τον Τιρνεϊ και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ούτε ειδικό εξοπλισμό. Η πρόληψη και στη συνέχεια, η αντιμετώπιση των διάφορων προ καρκινικών παθήσεων θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική, όπως δηλώνει ο καθηγητής και θα βοηθήσει πολλούς ασθενείς αλλά και γιατρούς.Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Θα πάρουν τα δεδουλευμένα τουςΟ Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέγραψε σήμερα την απόφαση για την καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης των οφειλομένων στους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ύψους 10 εκ. ευρώ, με την οποία εξοφλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με μεγάλη επιτυχία εξυπηρετεί πάνω από 70.000 ηλικιωμένους και ΑμΕΑ.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, τόνισε: «Με την καταβολή της τελευταίας δόσης των οφειλομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για αποπληρωμή των εργαζομένων ως τις αρχές του 2013, στο κομμάτι που αναλογούσε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε μαζί με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τους εργαζομένους στο πρόγραμμα -οι οποίοι ήταν τελείως απλήρωτοι- να καταβάλουμε τα 30.000.000 € που οφείλαμε ως Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και να παρατείνουμε τη διάρκεια του προγράμματος ως το τέλος του Μαρτίου 2013, συνεχίζοντας εντατικά τη διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας για το μέλλον».Διαβάστε περισσότερα...

Σύνταξη ΟΑΕΕ: Σε 4 δόσεις η μείωση


Σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, θα παρακρατηθεί από τις συντάξεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), το ποσό της νομοθετημένης μείωσης που αναλογεί στις συντάξεις Ιανουαρίου του 2013 και εφαρμόζεται σε συντάξεις που ξεπερνούν αθροιστικά τα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού, η παρακράτηση θα γίνει από τις συντάξεις των τεσσάρων επόμενων μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2013.

Η διοίκηση του Οργανισμού τονίζει, επίσης, ότι οι συντάξεις του ΟΑΕΕ θα συνεχίσουν να καταβάλονται κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.Διαβάστε περισσότερα...

Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές λυκείων


Μαθήματα σε εξήντα μαθητές λυκείων, οι γονείς των οποίων αδυνατούν να τους παρέχουν φροντιστηριακή υποστήριξη, προσφέρουν εδώ και λίγες ημέρες αφιλοκερδώς εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο του προγράμματος "Κοινωνικό Φροντιστήριο" του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το "Κοινωνικό Φροντιστήριο" συστάθηκε με πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και του Συλλόγου Γονέων του Διαπολιτισμικού Λυκείου. Λειτουργεί στην οδό Πηνειού 3 κατά τις απογευματινές ώρες.

"Στόχος μας είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές μας συμβάλλοντας στην εκπαιδευτική υποστήριξη και στην πρόοδό τους", τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος, Αβρόρα Σαββίδου.Διαβάστε περισσότερα...

Άναψε η Φλόγα της Ελπίδας


Με κάθε λαμπρότητα έγινε στο Ζάππειο η τελετή Αφής της Φλόγας της Ελπίδας για τους 10ους χειμερινούς αγώνες Special Olympics. Οι Κορεάτες παρέλαβαν τη Φλόγα, που θα "ταξιδέψει" αύριο για την πατρίδα τους.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ


Διαβάστε περισσότερα...

6 μήνες αναμονή για μια εγχείρηση


Από έξι μήνες έως ένα χρόνο θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες που θέλουν να υποβληθούν σε μία απλή εγχείρηση σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, ενώ ήδη από τώρα κλείνουν για ραντεβού για το 2014, λόγω των ελλείψεων προσωπικού και υλικών, επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), Χρήστος Παπαστεργίου.

“Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η διαφθορά στα νοσοκομεία συνεχίζεται. Ζητούμε να ανοίξουν οι λογαριασμοί των διοικητών των νοσοκομείων, των διευθυντών κλινικών και των υπαλλήλων που εμπλέκονται με τις προμήθειες” πρόσθεσε ο κ Παπαστεργίου ο οποίος μετείχε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του νοσοκομείου "Παναγία", που πραγματοποιήθηκε μπροστά στα γραφεία της 4ης ΥΠΕ στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας των γιατρών.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ κατήγγειλε ότι στη Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει παιδίατρος του ΕΣΥ και ότι υπάρχουν μαιευτικές κλινικές χωρίς μαιευτήρα και χειρουργεία χωρίς αναισθησιολόγους. “Αν διακομιστεί κάποιος με έμφραγμα στο νοσοκομείο “Παναγία” δεν υπάρχει εργαστήριο για να γίνουν οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις. Θα πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” με ασθενοφόρο, αν υπάρχει ασθενοφόρο και αν έχει οδηγό. Το Ιπποκράτειο δεν έχει στεφανιογράφο , το ΑΧΕΠΑ δεν έχει μαγνητικό τομογράφο, τρεις κλινικές του “Παναγία” θα μεταφερθούν σε χώρους του “Αγιος Παύλος” που είναι επικαλυμμένοι με αμίαντο. Η συγχώνευση των κλινικών γίνεται κυριολεκτικά στο “πόδι” χωρίς να υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες” συνέχισε ο κ Παπαστεργίου.

Με την μεταφορά της ουρολογικής , της νευρολογικής και της ενδοκρινολογικής κλινικής του νοσοκομείου “Παναγία” στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” , με το οποίο έχει ενοποιηθεί, ανοίγει η αυλαία για το κλείσιμο νοσοκομείων της χώρας, επισήμανε από την πλευρά της η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου “Παναγία” Ελένη Μπακιρλή. Παράλληλα ανέφερε ότι μειώνεται ο αριθμός των κλινών και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί η Ανατολική Θεσσαλονίκη από τα νοσοκομεία “Άγιος Παύλος” και “Ιπποκράτειο” και πρόσθεσε ότι με το κλείσιμο του “Παναγία” θα μείνουν άνεργοι οι 65 εργαζόμενοι της Euromedica που απασχολούνται βάσει σύμβασης στο νοσοκομείο και οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες.

Στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. “Καταθέσαμε ψήφισμα με τα αιτήματά μας σε συνεργάτη του υπουργού γιατί ο ίδιος απουσίαζε και ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί του μια άλλη μέρα προκειμένου να το εξηγήσουμε την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει” ανέφερε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Δεβλιώτης.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Ιατρικός Σύλλογος για τις ιερόδουλες


«Το δικαστήριο τις αθώωσε, η "ρετσινιά" τις καταδίκασε» σχολιάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή την πρόσφατη αθωωτική δικαστική απόφαση των τριών ιερόδουλων, οι οποίες, όπως σημειώνει, είχαν μείνει εννέα μήνες στη φυλακή λόγω της «κακουργηματικής» τους πράξης να νοσούν από AIDS. Επίσης, θέτει την προστασία του ιατρικού απόρρητου ως πρωταρχικής σημασίας θέμα στη δημόσια υγεία.

Ο ΙΣΑ κάνει λόγο για «βαθειά διαπόμπευση της προσωπικότητάς τους» και στοχοποίηση, που έμεινε ανεξίτηλη στην κοινή γνώμη «από κάποιους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την πρόσκαιρη πολιτική τους επιβίωση, πατώντας σε ανθρώπινες ζωές». Παράλληλα, θεωρεί ότι τέτοιες «ανθρωποφάγες» ενέργειες, οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο είναι αδόκιμες για την πολιτική της υγείας, αλλά οδηγούν στα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

«Το AIDS δεν αντιμετωπίζεται καταπατώντας ανθρώπους και καταστρέφοντας ζωές. Αντιμετωπίζεται με γνώση, οργάνωση, ενημέρωση, προγραμματισμό και εθνική στρατηγική πρόληψης» επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καλώντας το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) να δώσει στοιχεία για τα βήματα που έχουν γίνει σχετικά με τον περιορισμό και την πρόληψη των μεταδιδόμενων νοσημάτων, από την ημέρα της φυλάκισης των ιερόδουλων μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, άμεση προτεραιότητά του είναι η αληθής αποτύπωση των διαστάσεων του προβλήματος, η χαρτογράφηση του πληθυσμού υψηλού κινδύνου, η ενημέρωση του πληθυσμού και η καταγραφή των επιδημιολογικών στοιχείων, με αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στην ελληνική κοινωνία.Διαβάστε περισσότερα...

Έλλειψη σε δεκάδες φάρμακα


Έλλειψη δεκάδων φαρμάκων από την ελληνική αγορά διαπιστώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ότι δεν το έχει καταλάβει, τη στιγμή που «όλοι πλέον οι Έλληνες πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι τα φάρμακα στην Ελλάδα βαίνουν συνεχώς προς εξαφάνιση».

«Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε ασπιρίνη» σημειώνει ο ΦΣΑ, προσθέτοντας ότι «οι συνεχείς μειώσεις των τιμών, με τα τεράστια λάθη που ανά 15 ημέρες εμφανίζονται, έχουν προκαλέσει την πλήρη εξαφάνιση πολλών φαρμάκων». Αυτό, αναφέρει ο ΦΣΑ, το γνωρίζουν οι υπηρετούντες τον χώρο της υγείας, αλλά ουδείς υπεύθυνος μέχρι σήμερα έχει παραδεχθεί ουσιαστικές ελλείψεις φαρμάκων και όλοι θεωρούν ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς.

Από την άλλη, αναφέρει ο ΦΣΑ, «αποτελεί έκπληξη η ανακοίνωση του ΕΟΦ, που αναφέρει ότι για να διαπιστωθεί έλλειψη ενός φαρμάκου θα πρέπει αυτό το φάρμακο να είναι βεβαιωμένα απουσιάζον από το 20% των φαρμακείων του νομού. Δηλαδή ότι το φάρμακο που λείπει από την αγορά, στην Αττική των 3.500 φαρμακείων θα πρέπει βεβαιωμένα και εγγράφως να λείπει από 700 φαρμακεία».


Διαβάστε περισσότερα...

Κατασχέσεις μισθών για οφειλές άνω των 1000 ευρώ θέλει η τρόικα


Αρνητικά απαντά στη πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να βελτιώσει τη ρύθμιση των δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, δίνοντας τη δυνατότητα να πληρώνονται μέχρι 60 δόσεις και με μηνιαίο ποσό γύρω στα 100 ευρώ, η τρόικα.

Αντίθετα, ζητά ακόμα και νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτόματη χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών, απαιτώντας σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί ο ισχύων Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που προβλέπει ποινικές διώξεις για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ και κατασχέσεις μισθών-συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ!

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να αγγίζουν τα 55,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2012, οι φορολογούμενοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις δύο ρυθμίσεις, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία.

Η πρώτη ρύθμιση προβλέπει τον διακανονισμό των οφειλών έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά χωρίς μείωση των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ζητήσουν να ενταχτούν στις διατάξεις του ν. 2648/1998, όπου γίνεται διακανονισμός με περισσότερες δόσεις, που ξεκινούν από 26 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 48 (ανάλογα με την κρίση του εφόρου), αλλά δεν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων.

Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 45 μηνιαίες δόσεις. Ανάλογα με το αριθμό των δόσεων προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων (100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή 50% στην περίπτωση των 45 δόσεων). Όμως, για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλει άμεσα όλες τις δόσεις που θα έπρεπε να είχε πληρώσει αν είχε ενταχθεί στη ρύθμιση τον Οκτώβριο του 2010.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παγκόσμια ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές


Έρευνα καταγράφει προσδοκίες για νέες καλύψεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και προσδοκίες για ανάληψη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος, εκφράζονται σε έρευνα του ασφαλιστικού ομίλου ΑΧΑ σε συνεργασία με την Ipsos, στην οποία συμμετείχαν 13.000 πολίτες, από 13 χώρες, σε 3 ήπειρους.

Συγκεκριμένα, 9 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το κλίμα έχει αλλάξει, με κυριότερο «σύμπτωμα» την σταθερή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, ενώ το 73% δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει προσωπικά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, προκύπτει ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων: το 89% αναφέρουν τις πλημμύρες, το 88% τις ξηρασίες και το 83% τους κυκλώνες.

Το 89% εκφράζουν ανησυχία για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά τους.

Το 1/3 των ερωτηθέντων αναφέρει έχει ήδη πληγεί από την κλιματική αλλαγή ή ανησυχεί ότι θα επηρεαστεί από αυτή στο εγγύς μέλλον, με πρωτο «θύμα» την προσωπική του ευημερία.

Το 1/4 σχετίζει την κλιματική αλλαγή με μια βραχυπρόθεσμα σημαντική υποχρέωση που μπορεί να προκύψει, π.χ. να αλλάξει δουλειά ή τόπο διαμονής.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η κοινή γνώμη σε ποσοστό 88% πιστεύει πως υπάρχουν λύσεις και η πλειονότητα πως οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικά, το 61% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να εργάζονται για τη μείωση των κλιματικών κινδύνων. Το 57% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Κατά την άποψή τους, ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών περιλαμβάνει την ανάληψη διάφορων δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, όπως η προσφορά νέων ασφαλιστικών προϊόντων, η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών και η οικοδόμηση συνεργασιών με τις εθνικές και τοπικές αρχές.


Διαβάστε περισσότερα...

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών


Η διαδικασία θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί τις επόμενες ημέρες το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει αξιολόγηση για 180.000 εκπαιδευτικούς.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης, όπως δημοσιεύουν τα Νέα, ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες.

1. Στην κατηγορία Εκπαιδευτικό Περιβάλλον κριτήρια είναι:
- διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες
- παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη
- οργάνωση της σχολικής μονάδας

2. Στην κατηγορία Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Διδασκαλίας τα κριτήρια είναι:
- βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και των αναγκών των μαθητών
- στόχοι και περιεχόμενο
- διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

3. Στην κατηγορία Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών τα κριτήρια είναι:
- προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία
- διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα
- εμπέδωση νέας γνώσης, αξιολόγηση μαθητών

4. Η κατηγορία Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια περιλαμβάνει τα κριτήρια:
- τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις
- συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της
- επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς

5. Στην κατηγορία Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού ως κριτήρια ορίζονται:
- τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη
- επαγγελματική ανάπτυξη


Διαβάστε περισσότερα...

Πρόστιμα-«φωτιά» σε όσους δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας


Θα κληθούν με τα ειδοποιητήρια να πληρώσουν το αντίτιμο εις διπλούν
.
Ειδοποιητήρια σε 29.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου, οπότε έληξε η σχετική προθεσμία θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όσοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας 2013 θα κληθούν με το ειδοποιητήρια να πληρώσουν το αντίτιμο εις διπλούν.

Όσοι από αυτούς δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν ενώπιον μεγαλύτερων προβλημάτων καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να «μπλοκάρεται» η διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, η οποία είναι επίσης συνδεδεμένη με το Τaxisnet.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2013 ανέρχονται σε:

- 22 ευρώ για οχήματα από 51 έως 300 κυβικά εκατοστά.

- 55 ευρώ για οχήματα από 301 έως 785 κυβικά εκατοστά.

- 120 ευρώ από 786 έως 1.070 κυβικά εκατοστά.

- 135 ευρώ για οχήματα από 1.071 έως 1.357 κυβικά εκατοστά.

- 240 ευρώ από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά.

- 265 ευρώ από 1.549 έως 1.738 κυβικά εκατοστά.

- 300 ευρώ από 1.739 έως 1.928 κυβικά εκατοστά.

- 660 ευρώ από 1.929 έως 2.357 κυβικά εκατοστά.

- 880 ευρώ από 2.358 έως 3.000 κυβικά εκατοστά.

- 1.100 ευρώ για οχήματα από 3.001 έως 4.000 κυβικά εκατοστά.

- 1.320 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 4.001 κυβικών εκατοστών.

Έτσι, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου 1.600 κυβικών εκατοστών που δεν κατέβαλε έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρώσει πλέον 530 ευρώ! Ομοίως κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου 2.000 κυβικών εκατοστών που δεν κατέβαλε έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρώσει πλέον 1.320 ευρώ!


Διαβάστε περισσότερα...

«Βροχή» οι καταγγελίες στο ΚΕΠΚΑ


Το 2012 ο αριθμός τους άγγιξε τις 9.401.

Σε 9.401 ανήλθαν συνολικά τα παράπονα και οι καταγγελίες πολιτών, που δέχτηκε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών το 2012, ενώ κατατέθηκαν άλλα 4.438 ερωτήματα πέρσι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ.

Με τη μεσολάβηση του κέντρου οι καταναλωτές-μέλη του κέντρου ωφελήθηκαν με το ποσό των 637.297,39 ευρώ και το Κέντρο έλυσε το το 98,85% των καταγγελιών, υπέρ των καταναλωτών.

Βάσει της ανακοίνωσης του κέντρου, το 2012 ήταν και πάλι χρονιά των τραπεζών (4,373 παράπονα/καταγγελίες) και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (1072 παράπονα/καταγγελίες), με τις δύο αυτές κατηγορίες να συγκεντρώνουν το 57,92% των παραπόνων, επί του συνόλου που κατατέθηκαν.

-Περισσότεροι από 4.473 καταναλωτές ζήτησαν πληροφόρηση και συμβουλές, από το ΚΕ.Π.ΚΑ., 498 καταναλωτές γράφτηκαν μέλη, στο ΚΕΠΚΑ, 481 κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, 472 συναντήθηκαν, με τους ειδικούς του ΚΕ.Π.ΚΑ. και προετοιμάστηκαν οι προτάσεις, προς τις τράπεζες και τελικά απεστάλησαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 467 φάκελοι. Σημειώνεται ότι κάθε φάκελος αφορά ένα ή και περισσότερους καταναλωτές (οικογένεια), μία έως και 13 τράπεζες, ένα έως και πενήντα χρηματοδοτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι οι 467 φάκελοι, που απεστάλησαν, στις τράπεζες, αντιστοιχούν, σε 1521 σχέδια ρύθμισης οφειλών. Συνολικά, εκδόθηκαν 702 βεβαιώσεις αποτυχίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

-Στα 1072 παράπονα, που έγιναν στο ΚΕΠΚΑ για τις υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα 600 αφορούν σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 136 για τη ΔΕΗ, 152 λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, 94, λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, 78 για το φυσικό αέριο και 12 για την ΕΥΑΘ.

Στη λίστα του ΚΕΠΚΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, 840 καταγγελίες καταναλωτών για ελαττωματικά προϊόντα, 472 για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 392 για δημόσιες υπηρεσίες -υπηρεσίες ΟΤΑ, 276 τουριστικές υπηρεσίες, 192 παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, 140 πωλήσεις από απόσταση και 132 ινστιτούτα-γυμναστήρια.


Διαβάστε περισσότερα...

Από το Κολωνάκι στα συσσίτια


Μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας. Η αυλή του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) είναι γεμάτη άστεγους και άπορους. Περιμένουν ένα πιάτο φαγητό, ένα χυμό, μία κουβέντα, μια συντροφιά. Μέσα στο κτίριο, στοιβαγμένες στους διαδρόμους τσάντες και κούτες με τρόφιμα, ρουχισμό, κουβέρτες και παιχνίδια.

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, τρέχει για να τα προλάβει όλα. Ανάμεσα σε έγγραφα, υπογραφές, τηλεφωνήματα, η σκέψη του είναι πάντα στους άστεγους. Μας προσφέρει μία καραμέλα και ξεκινάμε τη συζήτηση…

«Συχνά έρχονται εδώ άνθρωποι από καλές περιοχές, όπως το Κολωνάκι, με καλά ρούχα, με ένα σύγχρονο κινητό, με λάπτοπ και ζητούν βοήθεια. Είναι σαν χαμένοι και παρακαλούν σε καμία περίπτωση να μη γίνει γνωστή η παρουσία τους στο χώρο. Πολλές φορές, μάλιστα, λένε και στον περίγυρό τους ότι έρχονται εδώ για να μπορέσουν να πάρουν τρόφιμα για κάποιες οικογένειες που βοηθάνε, αλλά στην πραγματικότητα είναι για τους ίδιους» λέει ο κ.Αποστολόπουλος.

Οι άστεγοι και οι ανάγκες τους

Όπως τονίζει ο κ.Αποστολόπουλος από έναν άστεγο δεν λείπει μόνο η κατοικία, η τροφή ή η ζεστασιά το χειμώνα. Είναι η δυνατότητα να μπορεί να εκπληρώσει βασικές ανάγκες της καθημερινής του υγιεινής, όπως το μπάνιο. Ο δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αναζήτηση χώρων για να καλύψει και αυτή την ανάγκη. Σημαντική, όμως, είναι και η ψυχοκοινωνική στήριξη των ανθρώπων αυτών. «Προσπαθούμε μέσα από κάποια προγράμματα δράσεων που έχουμε διαμέσου της κοινωνικής υπηρεσίας να βρισκόμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίζουμε όσο μπορούμε ψυχολογικά».

Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι η πρόσβαση στη δημόσια υγεία. «Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με τους ανασφάλιστους αστέγους. Γνωρίζουμε ότι το αρμόδιο υπουργείο κάνει μία προσπάθεια να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και ελπίζουμε σύντομα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε πέντε ευρώ να δώσουν ώστε να έχουν μια υποτυπώδη πρόσβαση στους τομείς της υγείας πλέον να έχουν μία πρόσβαση άμεση και ξεκάθαρη. Νομίζω ότι το υπουργείο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με την παροχή κάποιων φαρμάκων που υπάρχουν στο κοινωνικό φαρμακείο για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες τους».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κύμα εξόδου σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα


Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων, αλλά και οι δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας έχουν προκαλέσει κύμα συνταξιοδοτήσεων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στο ΙΚΑ, το 2011 οι συνταξιοδοτήσεις ανήλθαν σε 39.000, ενώ για το 2012 αναμένεται να υπερβούν τις 50.000. Ετσι, στο τέλος του περασμένου έτους, στο ΙΚΑ εκκρεμούσαν 85.333 αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.000 για επικουρικές.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, από 15.928 το 2009, ανήλθαν σε 33. 928 το 2010 και σε 28.480 το 2011.

Λόγω της μαζικής εξόδου στη συνταξιοδότηση, της έλλειψης προσωπικού και της γραφειοκρατίας αυξάνεται και ο χρόνος αναμονής για την παροχή της σύνταξης.

Στο ΙΚΑ κυμαίνεται από 11 μήνες έως και 2 χρόνια (στην περιοχή της διαδοχικής ασφάλισης), στα επικουρικά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 3 χρόνια.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Λεφτά... ούτε για το νερό


Δυσκολία να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά, παρά το γεγονός ότι ένας μέσος λογαριασμός δεν ξεπερνά τα 30-40 ευρώ. Πέρυσι, 200.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% των οικιακών πελατών της ΕΥΔΑΠ, ζήτησαν διακανονισμό για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα η επιχείρηση «σφράγισε» 600 ρολόγια λόγω χρεών.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας πρόθεσή της είναι να δει από την αρχή το θέμα των βλαβών στους αγωγούς. Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία, σημειώνονται 90.000 σπασίματα αγωγών «από το ρολόι προς τη βρύση» με συνέπεια οι καταναλωτές –χωρίς να έχουν τις περισσότερες φορές οι ίδιοι την ευθύνη - να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά εξαιτίας της μεγάλης διαρροής που σημειώνεται.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο


Σε μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης προχωρά ο σύλλογος αλληλεγγύης και προώθησης κοινωνικής οικονομίας "Ιστός" στην Ιεράπετρα Κρήτης που συγκεντρώνει λάδι προκειμένου να το διανείμει σε όλες τις οικογένειες των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας που δοκιμάζονται από την κρίση.

Με σύνθημα ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο ο σύλλογος καλεί τους κρητικούς παραγωγούς και τα ελαιοτριβεία να συμμετάσχουν προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα γίνεται.

Για το σκοπό αυτό ενημερωτικό υλικό και ειδικά δοχεία έχουν τοποθετηθεί σε ελαιοτριβεία της περιοχής καθώς και στο χώρο που στεγάζεται ο σύλλογος. Οι ποσότητες που θα συγκεντρωθούν όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση θα διατεθούν στα καταγεγραμμένα νοικοκυριά που έχουν άμεση ανάγκη τοπικά αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων:

"Στις μέρες μας, το λάδι για χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει γίνει είδος πολυτελείας . Εμείς στην περιοχή μας που με αγάπη φροντίζουμε τις ελιές, μαζεύουμε τους καρπούς της, παράγουμε το λάδι και ξέρουμε καλύτερα απ' όλους πόσο πολύτιμο είναι, μπορούμε να συμβάλλουμε άμεσα και να γίνουμε κρίκος στην αλυσίδα αλληλεγγύης που οργανώνεται σε όλη τη χώρα. Διαθέτοντας ακόμα και ένα μόνο μπουκάλι λάδι, συμβάλλετε άμεσα στο να υπάρχει λάδι στο τραπέζι του κάθε συνανθρώπου μας που το έχει απόλυτη ανάγκη".


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Επέστρεψαν στην εργασία τους


Στην εργασία τους επέστρεψαν οι 20, από τους 51, εργαζόμενους του δήμου Πειραιά, για τους οποίους είχε εφαρμοστεί το μέτρο της διαθεσιμότητας.

Το Πρωτοδικείο Πειραιά, έκανε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων για προσωρινή διαταγή και έκρινε ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν κανονικά στις θέσεις τους με το 100% των αποδοχών τους, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που θα συζητηθεί στις 15/03/2013.

Στο δικαστήριο κατέθεσε υπέρ των εργαζομένων ο δήμαρχος Πειραιά, Βασίλης Μιχαλολιάκος.

Το θέμα είχε φέρει πρόσφατα με αίτημά της στο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά, το μέλος του ΚΚΕ και δημοτική σύμβουλος Ελπίδα Παντελάκη.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Άθλιες συνθήκες στο Πολυτεχνείο


Στη φοιτητική εστία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου οι φοιτητές μένουν νηστικοί, διαβάζουν με κεριά και ψάχνουν για Διαδίκτυο στο κυλικείο του κτιρίου.

Δεκάδες φοιτητές που διαμένουν στη συγκεκριμένη εστία συχνά φεύγουν από το εστιατόριο νηστικοί, καθώς δικαιούνται να σερβιριστούν μισή ώρα πριν από το τέλος κάθε γεύματος. Κι αυτό γιατί πολλοί σπουδάζουν στα ΤΕΙ Αθήνας, τα οποία δεν πληρώνουν την κάρτα σίτισης. Έτσι μένουν πάντα τελευταίοι, τρώνε ό,τι περισσεύει και συχνά δεν περισσεύει τίποτα, όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία.

Πέρα από την ανεπαρκή σίτιση έρχεται να προστεθεί η απουσία φύλαξης του κτιρίου, με αποτέλεσμα να μπορεί ο καθένας να τριγυρνά ανενόχλητος στους ορόφους.

Επίσης, το ζεστό νερό ποτέ δεν φτάνει στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου και οι φοιτητές που μένουν ψηλά αναγκάζονται να κάνουν μπάνιο με κρύο νερό, ενώ πολύ συχνές είναι οι διακοπές ρεύματος.

Τέλος, σε μία από τις μεγαλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα το Διαδίκτυο είναι είδος πολυτελείας. Οι φοιτητές κατεβαίνουν με τα λάπτοπ τους στο ισόγειο, όπου βρίσκεται το κυλικείο και είναι το μόνο που διαθέτει wi-fi.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

"Πόλεμος" για τις Κυριακές


Η σύγκρουση με αφορμή την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους οδηγείται πλέον στα άκρα, με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλη Κορκίδη, να δηλώνει ακόμη και πως θα παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΕΣΕΕ αλλά και από μέλος της ΝΔ, εάν δεν υπαναχωρήσει η κεντρική εξουσία σε σχέση με το επίμαχο άρθρο 6 του αγορανομικού κώδικα.

Ο Β. Κορκίδης με επιστολή του ζητάει την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού, με την κυβέρνηση ωστόσο να εμφανίζεται αποφασισμένη να μην κάνει ούτε βήμα πίσω και να νομοθετήσει άμεσα την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου αφού στηλιτεύει την απροθυμία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να συζητήσει τις απόψεις των θεσμοθετημένων εκπροσώπων του ελληνικού εμπορίου, εκφράζει την έκπληξή του για την «μονότονη εμμονή να προωθηθεί ένα μέτρο στο οποίο αντιτίθεται το σύνολο των μικρομεσαίων εμπόρων, τους οποίους υποτίθεται ότι αφορά», επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, από τη μεριά του, επικαλείται μελέτη του ΟΟΣΑ σύμφωνα με την οποία το διευρυμένο ωράριο των καταστημάτων μπορεί να αυξήσει την απασχόληση από 1,5% έως 3%, οδηγώντας στη δημιουργία τουλάχιστον 8.000 - 10.000 νέων θέσεων εργασίας και να προκαλέσει μείωση των τιμών έως 2,5%.

Το ΥΠΑΝ εμμένει στη θέση του

Το υπουργείο Ανάπτυξης εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει σε τροποποιήσεις-νομοτεχνικές βελτιώσεις μόνο σε επιμέρους άρθρα του νέου αγορανομικού κώδικα και σε καμία περίπτωση στο επίμαχο άρθρο 6 που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και το προσεχές διάστημα, ίσως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Αθ. Σκορδάς, τόνισε πως: «Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει τα λουκέτα και την ανεργία έχει καταθέσει μία πρόταση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αγορανομικής νομοθεσίας για μια πιο σύγχρονη λειτουργία της αγοράς. Σήμερα κάναμε μια συμπερασματική συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, αξιολογώντας κάθε πρόταση που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Κατόπιν θα συζητήσουμε με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η κατάθεση σχετικού σχεδίου Νόμου στη Βουλή».

Ενδεικτικό των προθέσεων του ΥΠΑΝ είναι ότι δεν αποδέχθηκε ούτε την πρόταση που διατυπώθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας περί δοκιμαστικής λειτουργίας των καταστημάτων επτά Κυριακές έως τον Οκτώβριο και επανεξέταση του θέματος τότε.

Οι εμποροϋπάλληλοι προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις

Μαζικές κινητοποιήσεις προετοιμάζουν οι εμπορικοί σύλλογοι όλης της χώρας, προκειμένου να καταργηθεί ο νόμος στην πράξη. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων εμπόρων και εμποροϋπαλλήλων είναι αντίθετοι στην λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε περίπτωση που ψηφιστεί τελικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.


Πηγή: http://www.real.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Φλώρινα: Εκπτώσεις κάθε Τρίτη


Εκπτώσεις θα προσφέρουν κάθε Τρίτη στους πελάτες τους οι ιδιοκτήτες καφετεριών και καταστημάτων εστίασης στην Φλώρινα, σε μια προσπάθεια να τονώσουν την κίνηση στις επιχειρήσεις τους, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο της Φλώρινας, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Σάββας Σαπαλίδης, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων θα προσφέρουν έκπτωση της τάξης του 20% και των καφετεριών 30%. Παράλληλα, τα καταστήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν έκπτωση και στα προϊόντα που προμηθεύονται από τοπικούς παραγωγούς, για παράδειγμα, τα κρασιά.

Ο κ. Σαπαλίδης επισήμανε ότι υπό σκέψη είναι η υλοποίηση ανάλογου μέτρου και στα εμπορικά καταστήματα και επισήμανε την ανάγκη οι Φλωρινιώτες να αποκτήσουν τοπική καταναλωτική συνείδηση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έρευνας που διενήργησε το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνικού Εμπορίου, οι κάτοικοι της Φλώρινας κάνουν μαζικά τις αγορές τους στην ΠΓΔΜ και υπολογίζεται ότι σε καθημερινή βάση αφήνουν 150.000 ευρώ. Μόνο για τον μήνα Αύγουστο 32.000 αυτοκίνητα από τη Φλώρινα εισήλθαν στην ΠΓΔΜ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Το «φαγοπότι» στο ΙΚΑ από συνταξιούχους μαϊμού


Συγγενείς... ξέχασαν να δηλώσουν θανάτους δικαιούχων
.
Χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις που παιδιά, ανίψια και άλλοι συγγενείς... ξέχασαν να δηλώσουν θανάτους δικαιούχων στο ΙΚΑ με αποτέλεσμα να εισπράττουν συντάξεις ακόμη και για ολόκληρη δεκαετία προκαλώντας τεράστια ζημιά στο Ίδρυμα.

Σε αυτήν τη φάση 383 περιστατικά έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με το Ταμείο να διεκδικεί -μόνο για τις συγκεκριμένες υποθέσεις- το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» στη δικαιοσύνη έχουν ήδη φτάσει οι εννιά πιο «ακριβές» υποθέσεις για τον ασφαλιστικό φορέα, με τη ζημιά να ξεκινά από τα 99.686 και να φτάνει έως και τα 175.476 ευρώ!

Ανάλογη είναι η ζημιά που έχει προκληθεί στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας από αναπήρους-μαϊμού.

Σε πλιάτσικο εις βάρος του ΙΚΑ επιδίδονταν για πολλά χρόνια συγγενείς νεκρών συνταξιούχων και ανάπηροι-μαϊμού, με τις αποκαλύψεις πλέον να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

Σε πολλές από τις υποθέσεις που αποκαλύπτονται οι συντάξεις εισπράττονταν παράνομα ακόμα και για δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει ο... λογαριασμός για το ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι στη διακοπή περισσότερων των 50.000 συντάξεων προχώρησε το υπουργείο Εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής στα τρία μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ταμεία, στο ΙΚΑ δεν εμφανίστηκαν ποτέ για να απογραφούν 11.095 δικαιούχοι, στον ΟΓΑ, αντίστοιχα, 12.800 και στον ΟΑΕΕ 30.000.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η απογραφή των συνταξιούχων των ταμείων της ΔΕΗ, της Αγροτικής και της Εθνικής Τράπεζας που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ και η προθεσμία της οποίας εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Ανώτερα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός οφείλεται κυρίως σε αμέλεια ή έλλειμμα πληροφόρησης και μετά τη διακοπή της χορήγησης των συντάξεων θα μειωθεί κατά πολύ.

Πλην όμως, αναμένεται να επαληθευτεί σημαντικός αριθμός παραβατών, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής όλων των συντάξεων, που εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου και έπειτα από την επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων, που συνεχίζεται.

Επίσης με έγγραφό του προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για το πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η απογραφή των δικαιούχων συντάξεων χηρείας.

Στόχος του υπουργείου είναι η διαδικασία να γίνει με αξιόπιστο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα χορήγησης συντάξεων χηρείας σε άτομα που έχουν παντρευτεί εκ νέου. Σημειώνεται ότι σε παρόντα χρόνο οι συνολικοί δικαιούχοι απαριθμούνται σε 400.000 με τα τωρινά δεδομένα.


Διαβάστε περισσότερα...

Κουφός σκύλος απολαμβάνει τα μπλουζ


Αισθάνεται τις δονήσεις της ηλεκτρικής κιθάρας.

Το σκυλί ράτσας μπουλντόγκ που πρωταγωνιστεί στο βίντεο έχει χάσει την ακοή του. Και όμως νοιώθει τη μουσική και λικνίζεται στον ρυθμό του μπλουζ που παίζει δίπλα του η ηλεκτρική κιθάρα.

Η ιδιοκτήτρια του αγγλικού μπουλντόγκ Jamynne Bowles απαθανάτισε τον σκύλο της την ώρα που χορεύει και ανάρτησε το βίντεο στο Facebook.

Μόλις ο φίλος της ιδιοκτήτριας Ashland Miller παίζει στην κιθάρα του τις πρώτες νότες, το συμπαθητικό τετράποδο αρχίζει να κουνιέται. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα For The Love of Dog οι κουφοί σκύλοι αισθάνονται πραγματικά τις δονήσεις της κιθάρας.
Πηγή: http://www.econews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Κρατάει την καρδιά της στα χέρια της


Επέζησε από καρκίνο και οργανική ανεπάρκεια.

Η νεαρή ασθενής από τις ΗΠΑ κρατά στα χέρια της την ίδια της την… καρδιά, έχοντας επιζήσει από μεταμόσχευση στην οποία υποβλήθηκε.

Η Penny είχε προσβληθεί από καρκίνο ενώ υπέστη και οργανική ανεπάρκεια. Τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε στο διαδίκτυο ένας φίλος της, όπως γράφει η Daily Mail, γράφοντας: «Η Penny κρατά την καρδιά της. Επέζησε από καρκίνο και καρδιακή ανεπάρκεια, όμως ποτέ δεν έχασε την ελπίδα της».

Οι γιατροί της επέτρεψαν να βγάλει τη φωτογραφία προτού προχωρήσουν σε αποτέφρωση του… άχρηστου πλέον οργάνου.

Κάθε χρόνο περίπου 4.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ μπαίνουν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ενώ μόλις 2.300 βρίσκουν κατάλληλο δότη.
Διαβάστε περισσότερα...

Τα τελικά κριτήρια για τις μετεγγραφές


Τη δυνατότητα μετακίνησης όσων εισήχθησαν φέτος σε ΑΕΙ και ΤΕΙ -υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια- σε αντίστοιχο τμήμα ιδρύματος της αρεσκείας τους δίνει η διάταξη του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές.

Τις σχετικές αλλαγές αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η βουλή με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» στο οποίο έχει ενταχθεί η διάταξη για τις μετεγγραφές.

Αλλαγή στο εισοδηματικό κριτήριο


Μετά τη χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε επικαιροποίηση του εισοδηματικού κριτηρίου. Συγκεκριμένα, το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή ή σπουδαστή που επιθυμεί μετεγγραφή θα πρέπει να ανέρχεται στα 7.500
ευρώ από 6.000 ευρώ που ήταν αρχικά.

Ανάλογες είναι οι τροποποιήσεις και στα εισοδηματικά κριτήρια για τις μετεγγραφές φοιτητών από μονογονεϊκές οικογένειες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Αναλυτικότερα, για παιδιά οικογενειών με μόνο ένα γονέα, για τους επιτυχόντες που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (τυφλοί, νεφροπαθείς, με αναπηρία άνω του 67% κ.ά.) ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του 2012 το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν από 12.000 που προβλεπόταν αρχικά.

Δικαιούχοι


Με την ψήφιση των αλλαγών για τις μετεγγραφές δικαιούχοι θα είναι όλοι οι επιτυχόντες του 2011 και του 2012 που τεκμηριώνουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα δικαιούνται μετεγγραφής θα είναι βέβαια συγκεκριμένος. Δεν θα ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων για την Αττική και το νομαρχιακό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων στις υπόλοιπες σχολές ή τμήματα της χώρας.

Υποτροφίες


Μια ακόμα ευνοϊκή ρύθμιση αναμένεται σε λίγο καιρό για φοιτητές και σπουδαστές. Συγκεκριμένα μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ που έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να διατεθεί ποσό 5 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή υποτροφιών εκπαιδευτικής αλληλεγγύης των 500 ευρώ σε 10.000 φοιτητές όλων των ετών πανελλαδικά. Ο κ. Κων. Αρβανιτόπουλος δήλωσε ότι τη σχετική διάταξη με λεπτομέρειες για τα κριτήρια θα τη φέρει προς συζήτηση με το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που θα κατατεθεί άμεσα.

Επανέρχονται τα μικρογεύματα στα σχολεία


Την καθημερινή διάθεση μικρών γευμάτων ενός φρούτου, ενός γάλακτος και ενός τοστ σε περίπου 250.000 μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα από το τέλος Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας.

Μιλώντας στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο κ. Αρβανιτόπουλος ενημέρωσε ότι εξασφαλίστηκαν από κοινοτικούς πόρους 60 εκατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την καταπολέμηση του υποσιτισμού στα σχολεία.


Δείτε και στο σχετικό βίντεο:Πηγή: http://www.real.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τέλος Ιανουαρίου εκπνέει η παράταση για την εξόφληση του ΦΑΠ 2010


Πλήθος φορολογουμένων αναζητούν διεξόδους για την αποφυγή καταβολής του.

Στις 31 Ιανουαρίου εκπνέει η παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την εξόφληση των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ 2010. Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ 2011 - 2012, σε ενιαία χρέωση προσαυξημένα κατά 500 ευρώ ανά φορολογούμενο ετησίως.

Οι υπόχρεοι που θα καταβάλουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 υπολογίζονται σε 350.000 και είναι όσοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του 2010 πάσης φύσεως κτίσματα, εντός ή εκτός σχεδίου, καθώς επίσης και οικόπεδα εντός σχεδίου, με συνολική αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως ο ΦΑΠ του 2011-2012 θα επιβαρύνει 500.000 φορολογούμενους που κατείχαν την 1-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Καθώς πλήθος φορολογουμένων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη φορολογική επιδρομή αναζητούν διεξόδους για την αποφυγή καταβολής του ΦΑΠ.

Σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής εναντίον εκκαθαριστικού του ΦΑΠ 2010 και επομένων ετών δικηγόροι ξεκαθαρίζουν πως για να έχει ελπίδες η προσφυγή λόγω αντισυνταγματικότητας, θα πρέπει να αφορά σε χρέωση σημαντικού ποσού φόρου επί απρόσοδης περιουσίας, από φορολογούμενο χωρίς σημαντικά έσοδα ή άλλα οικονομικά μέσα επιβίωσης, που αδυνατεί αποδεδειγμένα να ανταποκριθεί στην πληρωμή του.

Αν λοιπόν το ακίνητο δεν είναι βεβαιωμένα απρόσοδο ή ο φορολογούμενος δεν έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα η ατομική προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν θα έχει τύχη.Διαβάστε περισσότερα...

Δασκάλες και καθαρίστριες πληρώνουν για 15 μαθητές


Οι γονείς τους δε μπορούν να πληρώσουν για το μεσημεριανό φαγητό τους.

Τέσσερις δασκάλες, οι καθαρίστριες και ο διευθυντής του σχολικού συγκροτήματος της κωμόπολης Άντρο, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, στην Ιταλία, αποφάσισαν να συνεισφέρουν «από την τσέπη τους» τα χρήματα για να μπορούν να συνεχίσουν να τρώνε στο εστιατόριο του σχολείου δεκαπέντε μαθητές οι γονείς των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Πρόσφατα, ο δήμαρχος της κωμόπολης Όσκαρ Λαντσίνι, στέλεχος της Λέγκας του Βορρά, είχε δηλώσει ότι «τα παιδιά οι γονείς των οποίων δεν καταβάλλουν κάθε μήνα τα προβλεπόμενα τριάντα ευρώ για το μεσημεριανό φαγητό, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να τρώνε με τους συμμαθητές τους».

Πέρυσι το κόστος είχε καλυφθεί από το κεντροαριστερό συνδικάτο Cgil, από την εθελοντική καθολική οργάνωση Caritas και έναν τοπικό επιχειρηματία ο οποίος και είχε λάβει τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο.

Φέτος όμως το πρόβλημα παρουσιάστηκε εκ νέου και ο δήμαρχος δεν θέλησε να «κάνει πίσω». Η πρωτοβουλία στην οποία προχώρησαν οι δασκάλες και οι καθαρίστριες θα συνεχισθεί ως τον Ιούνιο.

Οι δεκαπέντε μαθητές στην πλειονότητά τους είναι παιδιά οικογενειών αλλοδαπών που έχασαν την δουλειά τους λόγω της οικονομικής κρίσης.Διαβάστε περισσότερα...

Απέτρεψαν πλειστηριασμούς με συγκέντρωση διαμαρτυρίας


Πρωτοβουλία του Συλλόγου Δανειοληπτών στο Ρέθυμνο.

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατάφεραν την ακύρωση πλειστηριασμών ακινήτων σήμερα στο Ρέθυμνο, τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Δανειοληπτών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τα μέλη του Συλλόγου δηλώνουν ότι θα προχωρούν σε ανάλογες κινήσεις κάθε Τετάρτη «για να μην επιτρέψουμε στις Τράπεζες και τις Εταιρείες Ακινήτων να κερδοσκοπούν με την εξαθλίωση του κόσμου».Διαβάστε περισσότερα...

Συναγερμός για τη γρίπη στην Ευρώπη


Τι δείχνουν τα κρούσματα.

Σοβαρά κρούσματα γρίπης μετρούν πλέον οι χώρες της βόρειας και της κεντρικής Ευρώπης.

Οι ειδικοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων, σε ανακοινώσεις τους, κάνουν λόγο για διαφορετικά στελέχη της γρίπης στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γεγονός το οποίο εξηγεί και τη διαφορετική επίδραση της γρίπης.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του υπεύθυνου ευρωπαϊκού φορέα, έχουν πεθάνει δύο άτομα λόγω των επιπλοκών που παρουσίασαν ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτούν 239 άτομα.

Το 75% των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία καταγράφεται στη Βρετανία και μετά έρχεται το Βέλγιο.

Αρκετές χώρες αναφέρουν ότι η γρίπη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και σε ό,τι αφορά τους τύπους της γρίπης, φαίνεται πως αυτή τη χρονιά πιο «δημοφιλής» είναι ο ιός τύπου Β. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το 56% των κρουσμάτων που έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά καταγράφονται στον εν λόγω τύπο και το 44% είναι γρίπη τύπου Α, με τον δεύτερο τύπο να περιλαμβάνει και το γνώριμό μας από την πανδημία του 2009 στέλεχος Η1 αλλά και το παλαιότερο Η3. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί το στέλεχος Α(Η3Ν2).Διαβάστε περισσότερα...

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο από τις 10 το πρωί


Διεξάγεται η Λαμπαδηδρομία «Φλόγα της Ελπίδας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής της Λαμπαδηδρομίας «Φλόγα της Ελπίδας», στο πλαίσιο των 10ων Παγκόσμιων Χειμερινών αγώνων Special Olympics.

Εξαιτίας της, θα παραμείνουν κλειστές οι παρακάτω οδοί και λεωφόροι:

-Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα της από την λεωφόρο Βασιλίσσης Ολγας έως την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας,το ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Κηφισιάς, καθώς και οι κάθετες αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

-Αρδηττού, στο τμήμα της από την λεωφόρο Βουλιαγμένης έως την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο βασ. Κων/νου, καθώς και οι κάθετες αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

-Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου έως την οδό Φειδιππίδου, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισιάς, καθώς και οι κάθετες αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

-Μεσογείων, στο τμήμα της από την Βασιλίσσης Σοφίας έως την οδό Σινώπης και το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγία Παρασκευή.

-Βασιλίσσης Ολγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

-Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και το ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πανεπιστημίου. Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

Επίσης, θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 10:30 έως τις 13:00 και θα απαγορευτεί η στάθμευση από τις 06:00 έως τις 13:00 στις εξής οδούς και λεωφόρους: Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της από τη λεωφόρο Αμαλίας έως την οδό Ρηγίλλης, και το ρεύμα κυκλοφορίας προς το ξενοδοχείο Χίλτον.


Διαβάστε περισσότερα...

Βιταμίνες για την πρόληψη του καρκίνου


Βάλτε την υγεία στο διαιτολόγιό σας.

Υπάρχουν ποικιλίες θρεπτικών συστατικών και βιταμινών για την πρόληψη του καρκίνου, τις οποίες καλό θα ήταν να βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε και συμπληρώνετε το διαιτολόγιό σας με αυτές.

Φολικό Οξύ
Το φολικό οξύ ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών B και βοηθά στην πρόληψη των λαθών που συμβαίνουν κατά τον διπλασιασμό των γονιδίων.
Πολλές τροφές όπως το σπανάκι, ο χυμός πορτοκαλιού και οι τομάτες περιέχουν φολικό οξύ, ενώ κάποια άλλα τρόφιμα, όπως το ψωμί και τα δημητριακά το έχουν ως πρόσθετη ουσία.

Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες, μειώνει τη γήρανση του ανοσοποιητικού συστήματος και την εμφάνιση καρκίνου, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λειτουργία του διορθωτικού γονιδίου.
Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, η βιταμίνη D έχει τη ικανότητα να σκοτώνει τις κυτταρικές μεταλλάξεις, υποβοηθώντας τον διορθωτή να εντοπίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέφει.
Η σωστή διατροφή αλλά και η παραμονή κάτω από τον ήλιο για 20-30 λεπτά (πάντα φυσικά με τη χρήση αντηλιακού) θα σας εφοδιάσει με τα απαραίτητα επίπεδα βιταμίνης D.

Σελήνιο
Το σελήνιο είναι ένα βασικό ιχνοστοιχείο, το οποίο συναντάμε κυριώς σε τροφές όπως το σκόρδο, ο μπακαλιάρος, το σκουμπρί, η ρέγκα, οι σαρδέλες και τα καρύδια βραζιλίας.
Σχετικές έρευνες φαίνεται να δείχνουν ότι το σελήνιο συμβάλλει στην αποβολή και αποτοξίνωση των επιβλαβών χημικών ουσιών.

Λυκοπένιο
Μελέτες δείχνουν ότι το λυκοπένιο, ένα καροτινοειδές γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων μορφών καρκίνου.
Το λυκοπένιο, όπως και όλα τα καροτινοειδή, προσκολλώνται στις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, προκειμένου στη συνέχεια το σώμα μας να μπορέσει να τις αποβάλει χωρίς να προκληθούν βλάβες στα κύτταρα.
Μεγάλες ποσότητες λυκοπένιου βρίσκουμε σε όλα τα προϊόντα ντομάτας και κυρίως όταν μαγειρεύονται ή τρώγονται σε συνδυασμό με λίγο λίπος (π.χ. ελαιόλαδο), μιας και σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται καλύτερη απορρόφηση από τον οργανισμό.

Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι και Λαχανάκια Βρυξελλών
Η δράση των συγκεκριμένων λαχανικών βασίζεται σε μια χημική ουσία τους, η οποία προλαμβάνει τον καρκίνο.
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση επτά μερίδων την εβδομάδα από αυτά τα λαχανικά, μπορεί να προλάβει την εμφάνιση καρκίνου εώς και 50 %.

Άλλες Βιταμίνες
Σπουδαίες βιταμίνες που βοηθούν στη μείωση εμφάνισης καρκίνου, είναι η βιταμίνη C και E.
Οι αντιοξειδωτικές αυτές βιταμίνες έχουν τη δύναμη να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, την κύρια αιτία λανθασμένης αντιγραφής DNA και της πρόωρης καταστροφής των κυττάρων.
Σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισμός αναγκάζεται να δημιουργεί ταχύτερα νέα κύτταρα, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων για σφάλματα από αυτά που προκαλούν καρκίνο.


Πηγή: http://www.antigiransi.com
Διαβάστε περισσότερα...

Ομάδα εργασίας για ανακούφιση των δανείων των στρατιωτικών


Συνάντηση Παναγιωτόπουλου με το προεδρείο της ΕΕΤ.

Στη σύσταση ομάδας εργασίας για τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των δανειοληπτών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνησαν υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Στη σύσταση ομάδας εργασίας που θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των δανειοληπτών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών – που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, συμφώνησαν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), κατά τη συνάντηση τους, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Την πρωτοβουλία της συνάντησης είχε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος προ ημερών είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζητούν μεταξύ άλλων για μείωση της καταβαλλόμενης δόσης από το δανειολήπτη ώστε να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μηνιαίων καθαρών αποδοχών του, ανάλογη άτοκη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και μείωση του επιτοκίου.

Επίσης, προτείνεται τα μέτρα να ισχύσουν για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ γίνονται διαβουλεύσεις για να υπάρξουν νέα τραπεζικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι τις επόμενες ημέρες, για να νιώσουν αυτές οι εκατοντάδες οικογένειες, πραγματικά, ανακούφιση από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, δυσκολία εξυπηρέτησης δανείων, που έχουν πάρει από τις ελληνικές τράπεζες» , δήλωσε μετά τη συνάντηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Παναγιωτόπουλος.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Ζανιάς αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες αυτού του συγκεκριμένου κομματιού του ελληνικού λαού και υπενθύμισε ότι «προσπάθειες γίνονται βέβαια και έχουν υπάρξει ειδικές συμφωνίες και με την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, προκειμένου να απαλύνουμε τις συνέπειες της κρίσης, όσο μπορούμε».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Νικόλαος Νανόπουλος, α' αντιπρόεδρος της ΕΕΤ και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Δημήτριος Μαντζούνης, β' αντιπρόεδρος της ΕΕΤ και διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Σταύρος Λεκκάκος, γ' αντιπρόεδρος της ΕΕΤ και διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και Χρήστος Γκόρτσος, γενικός γραμματέας της ΕΕΤ.

Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας συμμετείχαν οι υφυπουργοί Παναγιώτης Καράμπελας και Δημήτρης Ελευσινιώτης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Αντώνιος Τσαντηράκης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Αντώνης Οικονόμου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου.


Διαβάστε περισσότερα...

"Άδικος ο φόρος πολυτελείας στα ΙΧ"


Άδικο και αναποτελεσματικό χαρακτηρίζει τον φόρο πολυτελείας στα Ι.Χ. ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

"Οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις στην αγορά μεσαίων και μεγαλύτερων αυτοκινήτων απαγορεύουν πλέον σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις εμπορίας να λειτουργούν" αναφέρει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων σε ανακοίνωσή του σχετικά με την επιβολή φόρου «πολυτελούς διαβίωσης» για τα ΙΧ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο τελευταίος αυτός φόρος, που προέκυψε αιφνιδίως, μετά την πληρωμή των τελών του 2013, εκτός από άδικος, θα είναι αναποτελεσματικός ενώ η επιβολή του έρχεται να προστεθεί στις επανειλημμένες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχει δεχθεί η αγορά και χρήση αυτοκινήτων μεσαίων και μεγαλύτερων κυβισμού.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για κατηγορίες αυτοκινήτων που έχουν ήδη σχεδόν «καταργηθεί δια νόμου» και οι λιγοστές πωλήσεις αφορούν μεσαία οικογενειακά αυτοκίνητα, χαμηλότερης κατανάλωσης (το 2012 ταξινομήθηκαν 2.831 αυτοκίνητα πλέον των 1.929 κ.εκ., όταν ο μέσος όρος πωλήσεων δεκαετίας ανήλθε σε 27.801).Διαβάστε περισσότερα...

Παραχώρησε το εφάπαξ για μειωμένη ποινή


Πρώην Υπάλληλος του ΤΕΒΕ που «καρπωνόταν» για 13 χρόνια την σύνταξη ανύπαρκτης χήρας , κατάφερε τη μείωση της ποινής φυλάκισης που της είχε επιβληθεί από 11, σε 6 χρόνια.

Την απόφαση αυτή, πήρε το 5μελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Η συγκεκριμένη γυναίκα, που έχει τεθεί σε αργία, είχε καταφέρει το χρονικό διάστημα από το 1995 ως το 2008 να «καρπώνεται» για λογαριασμό ατόμου που δεν υπήρχε, διόλου ευκαταφρόνητα ποσά, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εξουσιοδοτήσεις που είχε κατασκευάσει μόνη της ή γνήσια έγγραφα που είχε νοθεύσει .

Συνολικά το ποσό που κατηγορείτο ότι είχε ζημιώσει το Δημόσιο ανέρχεται σε 48.556,44 ευρώ και πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξη , αφού κρίθηκε ένοχη για ψευδή βεβαίωση, υπεξαγωγή εγγράφων , πλαστογραφία με χρήση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Παράλληλα , στον πρώτο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο της είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Η ποινή της πάντως είναι εξαγοράσιμη, προς 5 ευρώ την ημέρα, γεγονός που σημαίνει ότι για να μην πάει φυλακή θα πρέπει να καταβάλει περίπου το ποσό των 22.000 ευρώ.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...