Τρίτη 7 Μαΐου 2013

21 απαντήσεις για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια


Με δύο κύρια σημεία, που χρήζουν νομοθετικής αποσαφήνισης η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον ?κορμό? του προγράμματος διευκολύνσεως των ενήμερων οφειλετών που έχουν ενυπόθηκα δάνεια στην κύρια κατοικία τους.

Η «Ημερησία του Σαββάτου», με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή δίνει απαντήσεις μέσα από 21 ερωτήσεις, ενώ το τελικό νομοσχέδιο αφού πρώτα λάβει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή περί τα τέλη Μαΐου.

Το πρώτο θολό σημείο έχει να κάνει με μία από τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα που είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αυτή είναι 180.000 ευρώ και συνολικά για να μπει κάποιος στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να έχει ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.Ένα ερώτημα που γεννάται είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος μπαίνει στο πρόγραμμα με τις προαναφερόμενες αξίες, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτές αυξηθούν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να θέσει τον δανειολήπτη εκτός ρύθμισης.

Το δεύτερο θέμα που ανακύπτει είναι στην περίπτωση που η κατοικία έχει αποκτηθεί από το ένα από τα δύο κύρια μέλη της οικογένειας πριν το γάμο τους και αυτή είναι στο όνομά του.Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται διευκρίνιση για το αν μετά το γάμο θα συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα για να υπαχθεί στη ρύθμιση. Όπως και για το αν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και στη διάρκεια του παντρευτεί, τότε πάλι θα ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και ας είναι η κατοικία στο όνομά του;

1 Για ποιο λόγο κρίνεται αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενήμεροι δανειολήπτες;

Η νομοθετική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προστατευτεί η μέση ελληνική οικογένεια η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έχει υποστεί μεγάλη μείωση στα εισοδήματά της αλλά συνεχίζει να πληρώνει τις υποχρεώσεις της και θέλει να παραμείνει συνεπής. Άλλωστε 8 στα 10 νοικοκυριά εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης για αυτούς.

2 Τι είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών και τι κερδίζει ο οφειλέτης;

Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες, δημιουργείται ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού και όχι σε αυτήν που βρισκόταν κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα. Πληρώνει λοιπόν όσα μπορεί με βάσει τα τρέχοντα εισοδήματά του.

3 Ποιοι είναι οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης για την οικονομική ανακούφιση των δανειοληπτών;

Οι άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης αφορούν στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες, τα δάνεια των οποίων απορρέουν από πιστωτικά ιδρύματα και έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη πάνω στην κύρια κατοικία και στην επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ν. 3869/2010 (γνωστός κι ως νόμος για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά ή «νόμος Κατσέλη».

4 Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια είναι τα εισοδηματικά τους κριτήρια;
Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:
 • Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • Όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1.1.2010 έως σήμερα.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

5 Ποια προνόμια θα χορηγούνται σε όσους μπορούν να υπαχθούν;
 • Σε αυτούς τους οφειλέτες, παρέχεται περίοδος χάριτος 48 μηνών.
 • Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος. Το επιτόκιο στη διάρκεια αυτή είναι εκείνο που έχει συμφωνήσει με την τράπεζα κατά τη σύμβαση του δανείου.
 • Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) του εισοδήματος. Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Μέσω του προγράμματος ο οφειλέτης παραμένει ενήμερος, δεν εκδίδονται σε βάρος του διαταγές πληρωμών, δεν μπαίνει στη λίστα της διατραπεζικής εταιρείας Τειρεσίας και συνεπώς δεν χάνεται η πιστοληπτική του ικανότητα.

6 Θα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τους ανέργους;

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

7 Χρόνος υπαγωγής στο πρόγραμμα;

Από την ψήφιση του νόμου και μετά θα προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης.

8 Ποια δάνεια υπάγονται στο πρόγραμμα διευκόλυνσης;

Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάγονται δάνεια μόνον από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα (προσημείωση ? υποθήκη) πάνω στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που δηλώνεται ως τέτοια, στην τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη.

9 Αποτελεί κριτήριο η αξία της κύριας κατοικίας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα;

Κριτήριο της υπαγωγής, σωρευτικά με τα υπόλοιπα, αποτελεί η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ.

10 Ποια άλλα κριτήρια πέραν των εισοδηματικών θα υπάρχουν;

Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ, ενώ οι συνολικές του καταθέσεις να είναι μέχρι 10.000 ευρώ.

11 Αν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά στη διάρκεια του οι αντικειμενικές τιμές ανέβουν, τότε τι συμβαίνει;

Από το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει αποσαφηνιστεί το θέμα. Η απάντηση που δίνεται, για την ώρα, είναι πως η τράπεζα έχει το δικαίωμα να εξετάζει μια φορά το χρόνο τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία, δηλαδή μισθοδοσία, τραπεζικές καταθέσεις και όχι την ακίνητη περιουσία.

12 Αν κάποιος/α τη στιγμή που υπάγεται στο πρόγραμμα είναι άγαμος/η και το σπίτι είναι στο όνομά του/της αλλά στη διάρκειά των 48 μηνών, παντρευτεί, τότε θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το εισόδημα της/του συζύγου του;

Πρόκειται για θέμα το οποίο χρειάζεται διευκρίνιση. Αν και η απάντηση που δίνεται για την ώρα είναι πως λογική του προγράμματος είναι να συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα.

13 Εκτός από την τετραετή περίοδο χάριτος, δίνεται κι επιπλέον επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου;

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται τουλάχιστον ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

14 Όταν λήξει η περίοδος χάριτος το επιτόκιο και η δόση σε ποια επίπεδα θα επανέλθουν;

Αναβιώνουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

15 Θα υπάρξει επιβάρυνση στους δανειολήπτες μόλις λήξει η τετραετής περίοδος χάριτος;

Καμία επιπλέον επιβάρυνση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δεν θα υπάρξει για τους δανειολήπτες.

16 Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθετική παρέμβαση;

Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την κυβέρνηση και πρόθεση είναι η άμεση ισχύς της για την άμεση διευκόλυνση των οφειλετών.

17 Ποια είναι η αναγκαιότητα της βελτίωσης του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Υφίσταται η ανάγκη να επικαιροποιηθεί και εξορθολογιστεί ο ν. 3869/2010 καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα, οδηγεί σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου.

Με τις νέες προβλεπόμενες ρυθμίσεις, ο νόμος θα καταστεί πιο αποτελεσματικός για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες, οι οποίοι θα μπορούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

18 Γιατί στο πρόγραμμα εμπίπτουν μόνον οι ενήμεροι δανειολήπτες;

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διευκόλυνση όλων των νοικοκυριών που με δυσκολία ανταπεξέρχονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά παραμένουν συνεπείς, και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών. Παράλληλα, για εκείνους που έχουν μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους, οι αλλαγές που προωθούνται στο ν. 3869/2010 θα προσφέρουν άμεση διευθέτηση αυτών.

19 Υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3869 κι άλλες κατηγορίες δανειοληπτών;

Στο ν. 3869/2010 υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στερούνται εμπορικής ιδιότητας, εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.

20 Ποιες αλλαγές δρομολογούνται στα πλαίσια επικαιροποίησης και εξορθολογισμού του ν.3869/ 2010;
 1. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.
 2. Σε συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
 3. Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.
 4. Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.
 5. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

21 Ο οφειλέτης υποχρεώνεται στην καταβολή δόσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του;

Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας.

Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.

Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.


Διαβάστε περισσότερα...

Ενίσχυση του Ειδικού Αθλητισμού - Παρέμβαση Αυγενάκη προς Αρβανιτόπουλο


Την «εξόντωση» λόγω της περικοπής στην επιχορήγηση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην οποία οδηγείται ο Ειδικός Αθλητισμός της χώρας, επισημαίνει με παρέμβασή του... ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνστατίνο Αρβανιτόπουλο, διαβιβάζοντας επιστολή του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΑΛΩΣ».

Όπως αναφέρει στην παρέμβασή του ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, «η σημασία του αθλητισμού στα άτομα με αναπηρία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη ψυχολογία όσο και στη καθημερινότητά τους, γίνονται πιο δραστήρια και παίρνουν τη θέση στη κοινωνία που δικαιωματικά τους ανήκει. Επιπρόσθετα ο αθλητισμός των Ατόμων με Αναπηρία έχει προσφέρει τεράστιες επιτυχίες και διακρίσεις για τη χώρα μας σε Παραολυμπιακούς αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα δείχνοντας το δρόμο ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά».

Επισημαίνει ακόμη, ότι οι κοινωνικές, και όχι μόνο, συνέπειες αυτού του μαρασμού θα είναι τεράστιες για όλους μας, με την τεράστια περικοπή στην επιχορήγηση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αλλά και τις ανύπαρκτες επιχορηγήσεις στα σωματεία ΑμεΑ για το 2013,ο Ειδικός Αθλητισμός της χώρας οδηγείται σε πλήρη αφανισμό και εξόντωση.

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής, διαβιβάζει το αίτημα του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΑΛΩΣ» ώστε να δοθεί λύση σ’ αυτό το μείζον πρόβλημα που ταλανίζει το χώρο.


Διαβάστε περισσότερα...

Περιστέρι: Ξεκίνησε το Κοινωνικό ιατρείο για ΑμεΑ στον Αγ. Αντώνιο


Η Πρωτοβουλία Επιστημόνων Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου λειτουργούν από την προηγούμενη εβδομάδα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου το πρώτο Κοινωνικό Ιατρείο στην περιοχή για άτομα με αναπηρία.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή η προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε με θέρμη και ενθουσιασμό από τους κατοίκους. Ήδη από την πρώτη εβδομάδα έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς όλα τα περιστατικά από τους ιατρούς που εθελοντικά συνδράμουν σε αυτή την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Το Κοινωνικό Ιατρείο για άτομα με αναπηρία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου έχει ανοίξει την πόρτα του για να δεχθεί όποιον συμπολίτη μας έχει ανάγκη στη δύσκολη εποχή που διανύουμε.

«Σε αυτούς τους ξεχασμένους από την πολιτεία συμπολίτες μας πρέπει να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη και τη φροντίδα μας. Όλοι οι Επιστήμονες Υγείας και Παιδείας είμαστε πολύ συγκινημένοι που την πρώτη μέρα αντικρίσαμε στον Ιερό αυτό Ναό την επιγραφή του Κοινωνικού Ιατρείου για άτομα με αναπηρία», δήλωσε ο Ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι καθηγητής κ. Γιώργος Βαθιώτης.

«Οι Επιστήμονες Υγείας και Παιδείας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους ιερείς της Μητρόπολης μας για τις αμέριστες υπηρεσίες που προσφέρουν και την άριστη συνεργασία τους για τη λειτουργία όλων των κοινωνικών έργων. Επίσης, να ευχαριστήσουμε έναν δάσκαλο και οραματιστή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χρυσόστομο για το θεάρεστο κοινωνικό έργο που επιτελεί χρόνια τώρα στην πόλη μας. Τέλος, όλους τους εθελοντές ιατρούς, φαρμακοποιούς για την αφιλοκερδή εργασία που προσφέρουν προς όφελος των συμπολιτών μας και φυσικά τον απλό κόσμο που μετέχει από όλες τις θέσεις για τη λειτουργία αυτού του κοινωνικού έργου».

Από τη Δευτέρα 17 Απριλίου άρχισε να λειτουργεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης με συντονίστρια των επιστημόνων την κλινική ψυχολόγο Βίκυ Κονδύλη. Από επιστημονικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι μέχρι το 2020 η κατάθλιψη και οι ψυχικές ασθένειες θα είναι στη δεύτερη θέση μετά τις καρδιοπάθειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και ραντεβού για το Κοινωνικό Ιατρείο για άτομα με αναπηρία οι συμπολίτες μας μπορούν να απευθύνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στον πατέρα Ηλία και πατέρα Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 210 5712705. Επίσης, σχετικά με το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης μπορούν να απευθυνθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή στον πατέρα Θεόδωρο στο τηλέφωνο 210 5713578.


Διαβάστε περισσότερα...

Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Αδύνατη η εξυπηρέτηση των αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α.


"Η αποτυχία του συστήματος θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη".

"Αδύνατη" χαρακτηρίζει την εξυπηρέτηση των αναπήρων από το Κέντρο Εκτίμησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Μάλιστα προβλέπει ότι η αποτυχία του συστήματος θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Α., των Κέντρων Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, που υπάγονται στο ΙΚΑ, έχει αποδειχτεί έμπρακτα ότι με το υπάρχον σύστημα είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των ανάπηρων πολιτών, αφού κατά την μακροχρόνια ακροαματική ιατρική διαδικασία, οι πολίτες με ειδικές ανάγκες στερούνται των υπηρεσιών ή των οικονομικών βοηθημάτων που τους παρέχει η Πολιτεία, λόγω έλλειψης εξεταστών ιατρών.

Ψυχίατροι, νευρολόγοι και καρδιολόγοι είναι οι ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη έλλειψη. Αποτελούν το 25% του συνόλου των γιατρών και εξυπηρετούν το 80% των εξεταζόµενων.
Επιπρόσθετα έχει διαπιστωθεί και καταγγελθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η ελλειπής εκπαίδευση όσων στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές, η οποία διαρκεί μόλις 3 ώρες.

Πολύµηνες καθυστερήσεις κρατούν σε οµηρία 57000 ασθενείς, των οποίων τα επιδόµατα κόβονται µέχρι να επαναξιολογηθούν: Γραφειοκρατία, ανορθολογικές αξιολογήσεις που προκαλούν ενστάσεις επί ενστάσεων, προχειρότητες και κενά στη στελέχωση των υγειονομικών
επιτροπών αποτελούν καθημερινό φαινόμενο δυσλειτουργίας.

Επίσης τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις βιώνουν την άδικη συμπεριφορά της πολιτείας που ενώ ορθά προσπαθεί να εντοπίσει τις περιπτώσεις πλασματικών αναπηριών, ταυτόχρονα εφαρμόζει ισοπεδωτική πολιτική περικοπών στις συντάξεις, στα επιδόματα και στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που αντιβαίνουν στους κανόνες ορθής άσκησης πολιτικής υγείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με ειδική έκθεσή του αναδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α., το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενιαία εκτίμηση της αναπηρίας για όλους τους πολίτες και για το σύνολο των παροχών που συνδέονται με την αναπηρία.

Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., το Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι τις 11-02-2013 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών, που υπερβαίνει τις 350.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει την αναγκαιότητα για λήψη βελτιωτικών νομοθετικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., σε συνεργασία με τους φορείς που καλούνται βάσει των γνωματεύσεων των επιτροπών να χορηγήσουν κοινωνικές παροχές ή διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ζητούμε:

1. Να επισπευθεί η διαδικασία προκήρυξης των ιατρών που θα ενδυναμώσουν τη στελέχωση των επιτροπών στα Κ.Ε.Π.Α βάσει της Υπουργικής απόφασης υπ’αριθμόν ΦΕΚ
689Β’ 26/03/13). Να επαναπροσδιοριστεί η αμοιβή του ιατρού ανά πράξη και περίπτωση και σύμφωνα με το παραγόμενο έργο. Το αντίτιμο της ιατρικής πράξης πρέπει να είναι
αξιοπρεπές, με ανταπόδοση μέρους της αξίας του πληρωτέου παράβολου (45 ευρώ) του πολίτη που προσφεύγει στα Κ.Ε.Π.Α.

2. Να προηγηθεί συστηματική εκπαίδευση των ιατρών των επιτροπών και των διοικητικών υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.Α.

3. Να επισπευθεί η νομοθετική πρωτοβουλία εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, περί παράτασης της καταβολής σύνταξης και προνοιακού επιδόματος προκειμένου να μη μένουν χωρίς πηγή εισοδήματος άτομα με αναπηρία, το διάστημα που περιμένουν να κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές του Κ.Ε.Π.Α.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο στόχος της Πολιτικής Ηγεσίας πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η επίλυση του μεγάλου θέματος των ΚΕΠΑ, με την ενδυνάμωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Η λογική της ισοπεδωτικής απαξίωσης του ιατρικού έργου και της υποβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και η λογική των άκριτων περικοπών δημοσιονομικού χαρακτήρα με τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση, ταλαιπωρία και της ενοχοποίηση των ΑΜΕΑ έχει αποτύχει παταγωδώς και θα οδηγήσει για άλλη μία φορά στην αποτυχία του συστήματος και στη δικαιολογημένη κοινωνική έκρηξη."Διαβάστε περισσότερα...

Αγώνας για τη διασφάλιση του «δικαιώματος πρόσβασης» των φοιτητές με αναπηρία, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αγώνα για να διασφαλίζει «το δικαίωμα της πρόσβασης» σε όλους τους φοιτητές με αναπηρία, κάνει μέσα σε δύσκολες συνθήκες, η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2006, οπότε ιδρύθηκε και άρχισε την επίσημη λειτουργία της ως Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, η ΜοΠροΦμεΑ, έχει ως αποστολή, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Κουρουπέτρογλου, καθηγητής Πληροφορικής και υπεύθυνος της ΜοΠροΦμεΑ, «τη διασφάλιση στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, και απαιτήσεις και ιδιαίτερα των φοιτητών με αναπηρία (ΦμεΑ)».

Εδώ και επτά χρόνια, με δεδομένο το μέγεθος του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως σημειώνει ο κ. Κουρουπέτρογλου, «κατορθώσαμε να πετύχουμε σε αρκετά υψηλό βαθμό τους στόχους που είχαν τεθεί» . Εξυπηρετούνται περισσότεροι από 665 φοιτητές με αναπηρία: 71 φοιτητές με τύφλωση ή σοβαρή απώλεια όρασης, 69 με απώλεια ακοής, 40 με απώλεια ομιλίας, 178 με κινητικές αναπηρίες και 307 με άλλες αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Η οικονομική κρίση, όπως είναι αναμενόμενο, έχει επηρεάσει τη λειτουργία και αυτής της υπηρεσίας. «Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον υψηλό βαθμό υπηρεσιών που προσφέρουμε στους φοιτητές με αναπηρία. Και το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Μονάδας Προσβασιμότητας από τους ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Αθηνών», σημειώνει ο κ. Κουρουπέτρογλου. Συμπληρώνει όμως, ότι «ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η σημαντική μείωση στο όριο μηνιαίας κατανάλωσης λίτρων βενζίνης που έχει επιβληθεί για όλα τα κρατικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλα τα αιτήματα των φοιτητών που είναι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών αγόρασε πριν από ένα χρόνο, ακόμη ένα ειδικό αυτοκίνητο για την Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ και διπλασίασε τις βάρδιες των οδηγών τους. Ένα δεύτερο πρόβλημα, είναι η μη ικανοποίηση του προγράμματος παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια ώστε να γίνουν προσβάσιμα λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού». Στα προβλήματα, περιλαμβάνεται και το μεγάλο πλήθος των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλά από τα οποία είναι αρκετά παλαιά, και σύμφωνα με τον κ. Κουρουπέτρογλου, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουν πλήρως προσβάσιμα.

Οι ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία σύμφωνα με τον κ. Κουρουπέτρογλου, συνοψίζονται σε μια λέξη: «Πρόσβαση. Πρόσβαση στη διαπροσωπική τους επικοινωνία με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δηλαδή, συμφοιτητές, καθηγητές, υπαλλήλους.

Πρόσβαση στον δομημένο χώρο του Πανεπιστημίου, στο έντυπο ή ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις ανακοινώσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, στις εξετάσεις των μαθημάτων, στις πληροφορίες και το περιεχόμενο του Ιστού».

Στην Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία υλοποιείται ένα σύστημα υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης σε τρία επίπεδα: α) Υπηρεσίες πρόσβασης που απευθύνονται άμεσα στο φοιτητή με αναπηρία (ΦμεΑ), β) Υπηρεσίες πρόσβασης που εφαρμόζονται στο περιβάλλον του ΦμεΑ και γ) Υπηρεσίες προώθησης της προσβασιμότητας.

Οι υπηρεσίες πρώτου επιπέδου περιλαμβάνουν: συστηματική καταγραφή των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ, αξιολόγηση των ικανοτήτων του, προσωπικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, καθημερινή μεταφορά προς και από το Πανεπιστήμιο φοιτητών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό (συγγράμματα, σημειώσεις, διαφάνειες, κλπ), τηλεδιερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, και ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες δευτέρου επιπέδου περιλαμβάνουν: προσβασιμότητα στο δομημένο χώρο του Πανεπιστημίου, προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις βιβλιοθήκες, κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. για τον τρόπο συμμετοχής στις εξετάσεις των ΦμεΑ) και κατάρτιση του προσωπικού του Πανεπιστημίου και των εθελοντών υποστήριξης των ΦμεΑ.

Το τρίτο επίπεδο υπηρεσιών, περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιολόγησης της προσβασιμότητας ιστοθέσεων, οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, διάδοση της τεχνογνωσίας και συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

«Αξίζει να σημειώσω ένα παράδειγμα προσφοράς στην περιοχή των προσωπικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, τη συλλογή ΑΘΗΝΑ http://access.uoa.gr/ATHENA/), που παρέχει με ένα καλά οργανωμένο τρόπο ένα σημαντικό αριθμό δωρεάν λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για όλα τα Άτομα με Αναπηρία», λέει ο κ.

Κουρουπέτρογλου.

Εκτός από τις υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας στις οποίες ο ΦμεΑ μπορεί να έρχεται σε άμεση επικοινωνία για τα καθημερινά προβλήματα που συναντά στις σπουδές του, σε κάθε ένα από τα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου, όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής, έχει θεσμοθετηθεί ο Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ, με τον αναπληρωτή του, με τον οποίο μπορεί να συζητά ο Φοιτητής με Αναπηρία τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε κάθε μάθημα, όπως για παράδειγμα τον τρόπο συμμετοχής του στις εξετάσεις και στις εργαστηριακές ασκήσεις.

«Ο Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του ΦμεΑ, των υπολοίπων Καθηγητών στο συγκεκριμένο Τμήμα και της Μονάδας Προσβασιμότητας.

Επομένως, τώρα πια και οι καθηγητές έχουν ένα σημείο αναφοράς για να συζητούν τα θέματα που σχετίζονται με τους φοιτητές τους που έχουν αναπηρίες, όπως για παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπίσει στο αμφιθέατρο ένα κωφό φοιτητή ή πώς θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, πώς θα εξετάσει γραπτά έναν τυφλό φοιτητή ή τον φοιτητή χωρίς δεξιότητες στα χέρια», επισημαίνει ο καθηγητής.

Επίσης, στις Γραμματείες κάθε Τμήματος των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει ορισθεί αρμόδιος υπάλληλος για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με εναλλακτικούς προσβάσιμους τρόπους.

Η Υπηρεσία Εθελοντισμού αποτελεί τη νεώτερη δραστηριότητα της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία. Ξεκίνησε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει 280 εθελοντές. «Η ανταπόκριση των φοιτητών στο πρόγραμμα εθελοντισμού είναι σημαντική και ολοένα αυξανόμενη», σύμφωνα με τον κ. Κουρουπέτρογλου, που όπως εξηγεί «η υπηρεσία εθελοντισμού αναλαμβάνει να βρει εθελοντές συμφοιτητές που μπορούν να υποστηρίζουν τις πρόσθετες ανάγκες ενός ΦμεΑ στις καθημερινές ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, δηλαδή, στη μετακίνηση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, στο χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κλπ), στην ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων, εργαστηρίων, γραμματειών, στη συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής, στη συγγραφή σημειώσεων κατά τις παραδόσεις, στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων, στη μελέτη, στην εκμάθηση χρήσης υπολογιστών. Κάθε εθελοντής πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, καταρτίζεται μέσα από ένα βιωματικό ειδικό πρόγραμμα της Μονάδας Προσβασιμότητας σε πρακτικά θέματα επικοινωνίας, συνοδείας και υποστήριξης των ΦμεΑ».

Η εκτίμηση του καθηγητή είναι ότι «το Πανεπιστήμιό μας έχει γίνει σημαντικά πιο φιλικό μέσα από τη λειτουργία της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία. Δύο δείκτες συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εκτίμησή μου αυτή: Πρώτον, μεγαλύτερος αριθμός μαθητών με αναπηρία ενδιαφέρονται να γίνουν φοιτητές μας επειδή γνωρίζουν ότι θα έχουν υποστήριξη στις σπουδές τους. Δεύτερον, αρκετά Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, όπως της Τουρκίας και του Μαυροβουνίου, μας έχουν ζητήσει μεταφορά τεχνογνωσίας για να δημιουργήσουν αντίστοιχες Μονάδες».

Στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ενός προηγμένου πληροφορικού συστήματος για τη δημιουργία προσβάσιμων συγγραμμάτων, έτσι ώστε να παράγονται γρήγορα και σε μεγαλύτερες ποσότητες όλοι οι απαραίτητοι μορφότυποι για τις διάφορες αναπηρίες. Επίσης, η αναβάθμιση της ψηφιακής βιβλιοθήκης προσβάσιμων συγγραμμάτων. Και, όπως υπογραμμίζει ο κ. Κουρουπέτρογλου, «και για τα δύο οράματά μας αυτά έχουμε πετύχει ήδη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ».


Διαβάστε περισσότερα...

Αγρίνιο: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους έτους 2013


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/5/2013.

Ο Δήμος Αγρινίου θα συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, έτους 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (ΚΥΑ 279/23460/22-2-2013 ΦΕΚ Β΄ 414/2013):


Μέλη οικογένειας
1
2*
3
4
Οικογενειακό εισόδημα
7.200
10.700
11.520
14.400


*Αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά 3.600€.
Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις τους και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στα κατά τόπους πλησιέστερα ΚΕΠ (εκτός των δύο ΚΕΠ της πόλεως Αγρινίου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλεται μία κοινή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

2. Θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/5/2013 έως 31/5/2013


Διαβάστε περισσότερα...

Τεστ πατρότητας στο ΑΠΘ


Τη δυνατότητα ενός αξιόπιστου τεστ πατρότητας, με σεβασμό στους κανόνες της βιοηθικής και με χαμηλό κόστος, παρέχει το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2012.

Πρόκειται για το μοναδικό πιστοποιημένο, από τον περασμένο Απρίλιο, κατά ISO 9001:2008 στο πεδίο "Έλεγχος πατρότητας με τη χρήση των γενετικών δεικτών STR", κρατικό εργαστήριο στην Ελλάδα. Ως κρατικό εργαστήριο, το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) δίνει αποτελέσματα τόσο για προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση.

Η δειγματοληψία γίνεται στους χώρους του Τμήματος από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτός εργαστηρίου από γιατρό της επιλογής των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία στο στάδιο της λήψης. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εκτός του Τμήματος, ο γιατρός που θα την κάνει, ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της βιοηθικής, φέρει την ευθύνη της δειγματοληψίας και υπογράφει τα σχετικά έντυπα.

Η λήψη δείγματος είναι ανώδυνη και γίνεται με μια μπατονέτα από τον βλεννογόνο της εσωτερικής επιφάνειας της παρειάς και στη συνέχεια το γενετικό υλικό αναλύεται σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιοχές (STRs) και έτσι δημιουργείται η γενετική ταυτότητα του ατόμου. Η γενετική ταυτότητα του παιδιού συγκρίνεται με αυτή ελεγχόμενου άντρα και της μητέρας. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,9999%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε πέντε ημέρες και τα υπογράφει γιατρός -καθηγητής του ΑΠΘ και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Το υπόλοιπο των δειγμάτων φυλάσσεται στους χώρους του Τμήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορούν αυτά να επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταστρέφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος, επίκουρη καθηγήτρια Λήδα Κοβάτση, στα 4 - 5 κρατικά εργαστήρια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα και κάνουν τεστ πατρότητας τηρούνται οι κανόνες της βιοηθικής, αλλά το κόστος είναι υψηλό (1800 ευρώ) και γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι, παρότι εμπιστεύονται τα κρατικά εργαστήρια, απευθύνονται σε ιδιωτικά, όπου το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο (500 ευρώ).

"Στην περίπτωση, όμως, που θα αποταθεί κάποιος σε ιδιωτικό εργαστήριο, δεν ελέγχεται πάντα η ταυτότητα των εμπλεκομένων, καθώς τη δειγματοληψία μπορούν να την κάνουν και οι ίδιοι ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων εμπλεκομένων. Επίσης, μπορεί π.χ. μια γυναίκα να πάρει δείγμα από τον εαυτό της, από το παιδί της και από τον κουμπάρο και να δηλώσει ότι το δείγμα είναι από τον σύζυγό της και τελικά τα αποτελέσματα να δείξουν ότι το παιδί είναι του συζύγου" υποστηρίζει η κ. Κοβάτση.

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ένα ακόμη κρατικό εργαστήριο, όπου γίνονται τεστ πατρότητας με έλεγχο αντιγόνων ιστοσυμβατότητας. Στο Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ο έλεγχος γίνεται με τους γενετικούς δείκτες STR, με χρήση συστημάτων αντιδραστηρίων τελευταίας γενιάς και με κόστος 450 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310999222 ή στην ιστοσελίδα:www.test-patrotitas.web.auth.gr


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Εθελοντική αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ


Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΠΣΑΤ και με την υποστήριξη του Γενικού Νομαρχιακoύ Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς», οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο κτίριο της οδού Σισίνη 18 και Ηριδανού, στον 1ο όροφο του Οργανισμού, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 και ώρα 10:00–14:00.


Διαβάστε την ανακοίνωση του Οργανισμού:

«H εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας προς τους συνανθρώπους μας. Είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης. Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω απ΄ όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

H σημασία του να είναι κάποιος εθελοντής αιμοδότης αφιερώνοντας λίγα λεπτά από το χρόνο του είναι ανεκτίμητη. Η προσφορά αυτή είναι μια πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η προσφορά αίματος σώζει ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται , ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.

Κάποιοι διστάζουν να δώσουν αίμα και κύριες αιτίες για αυτό είναι ο αδικαιολόγητος φόβος, η προκατάληψη και η άγνοια. Πρέπει ωστόσο να γνωρίζουν ότι:

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη μετάδοση νοσημάτων μέσω της αιμοδοσίας, καθώς όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοληψία είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και ανοίγονται μπροστά στον αιμοδότη. Επομένως, κάθε φόβος για τη μετάδοση ασθένειας είναι αβάσιμος και παράλογος.

Η αιμοδοσία , διαρκεί μόνο 10΄, γίνεται ανώδυνα και εκτελείται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο ΕΔΟΕΑΠ θεωρεί σημαντικό το να στηρίζει με συνέπεια την εθελοντική αιμοδοσία, και, έχοντας αναπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους του, επιδιώκει να επεκτείνει τα όρια της κοινωνικής της προσφοράς. Έτσι συνεχίζει την κοινωνική αυτή δράση υποστηρίζοντας με συνέπεια μια πρωτοβουλία που διέπεται από ευαισθησία και ανθρωπιά».


Διαβάστε περισσότερα...

Απαισιόδοξοι για το μέλλον οι Ευρωπαίοι


Οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν ότι η οικονομική κρίση στη χώρα τους πρόκειται να επιδεινωθεί αυτό το χρόνο, σύμφωνα με έρευνα των Ipsos/CGI σε δείγμα 6.000 προσώπων που ζήτησε ο όμιλος Publicis, ο οποίος έκανε λόγο για μια «ζοφερή κατάσταση κι ένα δύσκολο μέλλον».

Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα της διαφήμισης σε παγκόσμιο επίπεδο δημοσίευσε σήμερα ένα έγγραφο 110 σελίδων με τίτλο «Ευρώπη 2013, μια ήπειρος που παραπαίει», το οποίο περιέχει στοιχεία της ποσοτικής έρευνας που έγινε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε δείγμα 6.000 πολιτών σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία) από τις Ipsos/CGI και της ποιοτικής έρευνας σε δείγμα 400 ευρωπαίων πολιτών που διεξήγαγε το FreeThinking, ένα εργαστήριο μελετών που συνεργάζεται με την Publicis.

«Η κατάσταση είναι ζοφερή, το μέλλον φραγμένο, η εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς μειώνεται και οι θεσμοί της Ευρώπης είναι απόντες. Αλλά αυτό που δημιουργεί ακόμη περισσότερο εντύπωση είναι η ρήξη ανάμεσα στο βορρά και στο νότο», σημειώνει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Publicis Μορίς Λεβί στο προοίμιο της μελέτης.

Για τους τρεις στους τέσσερις ευρωπαίους, (75%) η κρίση στη χώρα τους θα επιδεινωθεί το χρόνο που έρχεται, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι Γάλλοι εμφανίζονται ακόμα περισσότερο απαισιόδοξοι (85%, εκ των οποίων το 23% θεωρεί ότι η κατάσταση «θα επιδεινωθεί πολύ»). «Υπ' αυτό το πρίσμα είναι οι πρωταθλητές της απαισιοδοξίας στην Ευρώπη» σημειώνεται στην μελέτη.

«Και οι ίδιοι οι Γερμανοί φοβούνται ότι η ευρωπαϊκή κρίση θα φτάσει και σε αυτούς», με το 73% εξ αυτών να αναμένουν την επιδείνωση της κατάστασης στη δική τους χώρα. Μικρότερο ποσοστό πολιτών αναμένει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Πολωνία (60%).

Οι Ισπανοί μοιάζουν να είναι λιγότερο απαισιόδοξοι: καθώς έχουν ήδη πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, ένα σημαντικό ποσοστό τους εμφανίζεται να πιστεύει πως τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να χειροτερεύουν, ενώ ένα 40% εξ αυτών θεωρεί ότι η κρίση θα αρχίσει να εξασθενεί το προσεχές διάστημα.

Στους πληθυσμούς αυτών των έξι χωρών, τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι μια περιρρέουσα απαισιοδοξία (45%), μια λανθάνουσα ανησυχία (36%) κι εξίσου η παραίτηση (32%) και η οργή (32%), σύμφωνα με την έρευνα.

Ερωτηθέντες σχετικά με το προσωπικό τους μέλλον, οι Ευρωπαίοι στην πλειοψηφία τους το θεωρούν «ανοιχτό» (61%). «Μια μειοψηφία θεωρεί ότι την περιμένουν εμπόδια (39%, και μόλις ένα 5% "ανυπέρβλητοι φραγμοί"). Μόνο στην Γαλλία (51%) και στην Ιταλία (55%) η πλειοψηφία θεωρεί ότι την περιμένουν εμπόδια και σοβαρές δυσκολίες στο μέλλον, σύμφωνα με την έρευνα αυτή.Διαβάστε περισσότερα...

Εναλλακτικές αναστάσιμες ευχές: Με αγάπη προς εθελόδουλους


Οι περισσότερες των ευχών που ανταλλάσσονται σε γιορτάσιμες μέρες είναι τυπικές, τα γνωστά σε όλους “χρόνια πολλά” ή το ... φρονηματικό “καλή πρόοδο” που απευθύνεται στα παιδιά ή το ... εξορκιστικό “πάνω από όλα την υγειά μας να χουμε” που απευθύνεται στους ενήλικες κ.ο.κ. Την δική του εναλλακτική εκδοχή ευχών υπό τον τίτλο “Η δική μας Ανάσταση” προτείνει ο καθηγητής του παντείου πανεπιστημίου Γιώργος Ρούσης, αν μη τι άλλο αξίζει να την προσεγγίσουμε με την απαραίτητη προσοχή όπως καθετί “ψαγμένο” ή μη τυπικό. Έχουν ως εξής:

Για να επιτευχθεί η δική μας Ανάσταση, ως συλλογική ανατροπή- απελευθέρωση, του ίδιου του λαού εν ζωή , είναι αναγκαίο να υπερβούμε τη δύναμη της συνήθειας και τη συνεπαγόμενη εθελοδουλία, σε θεούς αλλά και σε άλλους ανθρώπους.

Θυμίζω ενδεικτικά ότι αυτές οι βαθύτατα συντηρητικές δυνάμεις έχουν αναδειχτεί με τον πιο γλαφυρό τρόπο από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι σήμερα από σημαντικούς στοχαστές.

Ο Πλάτωνας στην παραβολή του σπηλαίου των δεσμωτών αναφέρεται στην τρομερή δυσκολία που θα συναντήσουν όσοι δουν την πραγματικότητα ως έχει, για να πείσουν εκείνους οι οποίοι έχουν εθιστεί να βλέπουν τα είδωλα της.

Διαπρεπείς ιστορικοί μας επισημαίνουν ότι οι εξεγέρσεις του Σπάρτακου δε στόχευαν στην κατάργηση του δουλοκτητικού συστήματος γενικά, αλλά στο να πάψουν να είναι δούλοι οι ίδιοι οι εξεγερμένοι.

Ο Λα Μποεσί τον 16ο αιώνα αναφέρεται στην εθελοδουλία και στον «απεριόριστο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι όχι μόνον υπακούουν αλλά υπηρετούν, όχι μόνον κυβερνώνται άλλα τυραννιώνται ».

Ο Ντέιβιντ Χιούμ επισημαίνει ότι «εθιζόμαστε τόσο έντονα στην υπακοή και την υποταγή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναζητούν να πληροφορηθούν περισσότερα για την προέλευση ή την αιτία της, παρά όσο για τις αρχές της βαρύτητας, της αδράνειας ή για τους πιο γενικούς νόμους της φύσης».

Ο Ρουσσώ κάνει λόγο για δειλία που διαιωνίζει τη σκλαβιά, για δούλους που χάνουν τα πάντα μέσα στα δεσμά τους, ακόμα και τον πόθο να ξεσκλαβωθούν, για ανθρώπους που αγαπούν τη σκλαβιά τους, όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα αγαπούσαν την αποκτήνωση τους.

Ο Ροβεσπιέρος και ο Μπαμπέφ μιλούν για τον αρνητικό ρόλο της μεγάλης δύναμης των προκαταλήψεων.

O Ένγκελς μας υπενθυμίζει ότι όταν στην Πρωσία καταργήθηκε η δουλοπαροικία και μαζί με αυτήν η υποχρέωση για τα αφεντικά να βοηθούν τα υποκείμενα τους στην μιζέρια τους, την αρρώστια και τα γηρατειά, οι αγρότες απηύθυναν έκκληση στο βασιλιά, ζητώντας του ναδιατηρήσει την δουλοπαροικία.

Την ίδια αντίδραση είχαν και οι Ρώσοι κολήγοι μετά την απελευθέρωση τους από τον Τσάρο Αλέξανδρο το Δεύτερο το 1864 όταν ελεύθεροι πια συνέχιζαν να κουρνιάζουν έξω από τα αρχοντικά των αφεντάδων τους.

 

Ο Μαρξ επισημαίνει ότι όπως «αυτός ο άνθρωπος είναι […] βασιλιάς μόνο γιατί άλλοι άνθρωποι φέρονται απέναντι του σαν υπήκοοι», έτσι και το κεφάλαιο θα συνεχίσει να βασιλεύει όσο το προλεταριάτο θα υπακούει στα κελεύσματα του και δεν θα εξεγείρεται.

Ο Μπακούνιν ερμηνεύει την απογοητευτική βραδύτητα της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας με τη δουλοπρέπεια, τη ρουτίνα, την έλλειψη πρωτοβουλίας και πνεύματος εξέγερσης που κυριαρχεί στα πνεύματα των ανθρώπων.

Ο Λένιν πέρα από την επισήμανση της τρομερής δύναμης της συνήθειας, κάνει λόγο για ένα τμήμα του προλεταριάτου των αναπτυγμένων χωρών, που αντιδρούν σαν «ευχαριστημένοισκλάβοι που απαρνούνται την ιδέα της εξάλειψης της σκλαβιάς» και συμφωνεί με τον Μπουχάριν όταν αυτός επισημαίνει ότι όσο «η εργατική τάξη στο σύνολο της [….] «συγκατατίθεται» σιωπηρά να εκπληρώνει την καπιταλιστική λειτουργία», ο καπιταλισμός θα συνεχίζει να κυριαρχεί.

Το ίδιο και ο Γκράμσι, όπως έχουμε ξαναγράψει, μας λέει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το σύνδρομο που είχε το αλογάκι Ντιαμαντίνο, το οποίο επειδή γεννήθηκε σε μια σκοτεινή στοά, του ήταν αδύνατον να φανταστεί ότι θα μπορούσε να ζήσει στο φως του ήλιου. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Βιλχελμ Ράϊχ μιλά για το μίσος στο φως του ήλιου του Ανθρωπάκου του. Ο Νίτσε με τη σειρά του μας θυμίζει ότι πρέπει «να θελήσουμε ν’ αφανιστούμε για να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε». Και ο Ερνστ Μπλοχ μιλά για τη συνήθεια σαν ναρκωτικό.

Τέλος ο Ανδρέας Κάλβος με τον πλέον έξοχο τρόπο μας προειδοποιεί και μας προτρέπει:

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν καιτόλμην η ελευθερία

Καλή κόκκινη Ανάσταση!


Διαβάστε περισσότερα...

Μουσικοθεραπεία και Ψυχική Υγεία: Οι κρίσιμες γνώσεις


Υπό την επιμέλεια της διακεκριμένης μουσικοθεραπεύτριας Ευαγγελίας Παπανικολάου παρατίθενται οι κρίσιμες πληροφορίες που ορίζουν την σχέση μουσικοθεραπείας και ψυχικής υγείας. Ας γίνουν αντιληπτές από τον αναγνώστη ως το πρώτο απαραίτητο στάδιο μύησης. Με τίτλο ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ξεδιπλώνονται ως ακολούθως:

Η μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα επαγγελματιών και επιστημόνων από το χώρο της υγείας και των παιδαγωγικών. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τη μουσικοθεραπεία ως θεραπευτικό τρόπο αντιμετώπισης, ενώ στις περισσότερες προηγμένες χώρες του εξωτερικού η μουσικοθεραπεία είναι οργανωμένο επάγγελμα, εδραιωμένο άρτια μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των επαγγελμάτων υγείας. Πρόκειται για μια σύγχρονη ειδικότητα για την άσκηση της οποίας απαιτούνται πανεπιστημιακές σπουδές ώστε να αποκτηθεί η εξειδικευμένη τεχνική και θεωρητική γνώση, αφού απαιτείται σύνθετη γνώση της μουσικής (τεχνικές/εξειδικευμένες χρήσεις της μουσικής) κλινικές και θεωρητικές σπουδές (κλινική και αναπτυξιακή ψυχολογία, ψυχιατρική, νευρολογία, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις), βιωματικά εργαστήρια και κλινική πρακτική, προσωπική ανάλυση και εποπτεία.

Η μουσικοθεραπεία γίνεται με δύο βασικούς τρόπους, είτε παίζοντας μουσική την οποία αυτοσχεδιάζουμε (διαδραστική ή εκφραστική μουσικοθεραπεία), είτε ακούγοντας (δεκτική). Στοχεύει στο να δημιουργήσει δυνατότητες ή/και να αποκαταστήσει λειτουργίες, έτσι ώστε ο άνθρωπος να επιτύχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της πρόληψης, της αποκατάστασης και της θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συναισθηματικής έκφρασης, της επικοινωνίας εναλλακτικής του λόγου ή ακόμα και της κίνησης, στοχεύει να επιφέρει αλλαγές σε τομείς όπως η ψυχική διάθεση, διανοητικές και γνωστικές λειτουργίες, οι κινητικές δεξιότητες, οι κοινωνικές δεξιότητες και να παρέχει υποστήριξη στη βελτίωση οργανικών παθήσεων, αλλά και να προσφέρει στην τόνωση της δημιουργικότητας και την προσωπική βελτίωση.

Όταν η μουσικοθεραπεία εντάσσεται στην ψυχική υγεία, αποκτά μια ψυχοθεραπευτική χροιά (μουσικο-ψυχοθεραπεία) η οποία εμπερικλείει όλες εκείνες τις χρήσεις της μουσικής όπου ο πρωταρχικός στόχος είναι στο να βοηθάμε τους ανθρώπους να βρίσκουν νόημα και ψυχική πληρότητα μέσα από τη μουσική που δημιουργούνε ή ακούνε, εστιάζοντας σε ανθρώπινα ατομικά συναισθήματα, προσωπική ικανοποίηση, επίγνωση, διαπροσωπικές σχέσεις, και πνευματικότητα ως κύριους στόχους βελτίωσης και αλλαγής.

Η αναλυτική σκέψη, η εμπειρική προσέγγιση και η συστηματική, ποσοτική και ποιοτική έρευνα κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιστήμης της μουσικοθεραπείας, και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην αναγνώριση και ουσιαστική συνεισφορά της στο χώρο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Σήμερα, η μουσικοθεραπεία παγκόσμια συμβάλλει σε κλινικό, ερευνητικό και θεωρητικό επίπεδο σε τομείς όπως η ψυχιατρική και η ψυχική υγεία, η νευρολογία, η ογκολογία και η ανακουφιστική φροντίδα, η παιδιατρική, αλλά και σε άλλους ιατρικούς κλάδους όπως στην περιγεννητική ψυχολογία, την καρδιολογία, ή την χρόνια νοσηλεία, είτε ως πρωταρχική είτε ως συμπληρωματική παρέμβαση στην ποιότητα υγείας των ασθενών, με καταγεγραμμένα, εμπειρικώς τεκμηριωμένα αποτελέσματα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, έχει τεράστια προσφορά σε παιδαγωγικούς τομείς, και ειδικότερα στην ειδική αγωγή αλλά και σε μη-κλινικά πλαίσια, υγιείς πληθυσμούς και για όλες τις ηλικίες.

Το εύρος των εφαρμογών οφείλεται στην έμφυτη κλίση που έχουμε ως άνθρωποι να αντιδρούμε και να ανταποκρινόμαστε στη μουσική και τα ακούσματα, και γιαυτό η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από βρέφη έως υπερήλικες. Ανάλογα το θεραπευτικό αίτημα, μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές. Η μουσικοθεραπεία με μουσικά όργανα είναι δημοφιλής επειδή είναι μια δυναμική δραστηριότητα που συνδυάζει την προσωπική δημιουργία και το συμβολικό παιχνίδι, ενώ οι μορφές μουσικοθεραπείας που στηρίζονται στη μουσική ακρόαση (όπως η μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music) προσφέρουν τρόπους βαθύτερης προσωπικής διερεύνησης και αυτογνωσίας. Ανάλογα με τους στόχους, την ηλικία και την προτίμηση, ο θεραπευτής θα επιλέξει τον πιο κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης, πολλές φορές και μέσα από ένα συνδυασμό τεχνικών.

Στην Κύπρο αντίστοιχα, η μουσικοθεραπεία αρχίζει να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, χάρη στους ειδικευμένους μουσικοθεραπευτές οι οποίοι έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό, επιστρέφουν για να κάνουν την εμφάνιση τους τόσο στην «αρένα» της ψυχικής και σωματικής αγωγής αλλά και της ειδικής παιδαγωγικής. Ως επάγγελμα η μουσικοθεραπεία στην Κύπρο δεν είναι ακόμα πλήρως εδραιωμένη, εν μέρει διότι το επάγγελμα δεν προστατεύεται ακόμα από νομοθετικό πλαίσιο. Ο Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου ως οργανωμένο σύνολο επαγγελματιών βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης θέσπισης νομοθεσίας που θα διέπει το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στην Κύπρο.

O Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου, από την ίδρυση του το 2010, προωθεί το γνωστικό αντικείμενο της μουσικοθεραπείας μέσω του κλινικού έργου των ειδικευμένων θεραπευτών, και μέσω παρουσιάσεων και διαλέξεων. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στη μεγαλύτερη εξοικείωση του κοινού σχετικά με το ρόλο και τις εφαρμογές της μουσικοθεραπείας σε διάφορα πλαίσια ως καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με αφορμή μια σειρά δράσεων για την ενημέρωση και τη συνεχιζόμενη, ποιοτικά εξειδικευμένη εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία, ο Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου ξεκινάει για πρώτη φορά εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πιο γνωστό μοντέλο δεκτικής μουσικοθεραπείας, τη μέθοδο Guided Imagery & Music (GIM). Η μουσικοθεραπεία GIM έχει πολλές εφαρμογές στην ψυχική υγεία, χρήσιμη σε όσους επαγγελματίες δουλεύουν με ενήλικες ή εφήβους, ατομικά ή και σε ομάδες.

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το European GIM Training Program ενώ φιλοξενείται στο χώρο του Κέντρο Κοινωνικών δραστηριοτήτων, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προσκεκλημένη εισηγήτρια του προγράμματος είναι η κ. Ευαγγελία Παπανικολάου, μουσικοθεραπεύτρια και θεραπεύτρια GIM, γνωστή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη για την κλινική και εκπαιδευτική της δράση στον τομέα της μουσικοθεραπείας. Η κ. Παπανικολάου είναι συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής υγείας (Β’ Παιδιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών), καθηγήτρια μουσικοθεραπείας στο Hellenic American University, συντονίστρια εκπαιδεύτρια στο European GIM Training Program και ιδρυτική πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).

To πρώτο εισαγωγικό σεμινάριο είναι ανοιχτό για όλους όσους ενδιαφέρονται για τη μουσικοθεραπεία, ενώ η ολοκληρωμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τεχνών, συμβούλους, κλπ) που ενδιαφέρονται να εντάξουν τη μέθοδο GIM στη δουλειά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο μουσικοθεραπείας GIM θα βρείτε στη σελίδα www.gimtherapy.eu ενώ υπεύθυνη επικοινωνίας για τη διοργάνωση της Κύπρου είναι η κ Χριστιάνα Κουτσουπίδου, Μουσικοθεραπεύτρια.

Επικοινωνία: cy.musictherapy@gmail.com, 99-493347


Διαβάστε περισσότερα...

Δεν είχε χέρια, δεν της έδωσαν βίζα


Η περιπέτεια μιας καλλιτέχνιδος από το Καζακστάν.

«Όχι» ήταν η απάντηση του Βρετανικού προξενείου της Κωνσταντινούπολης στο αίτημα μίας καλλιτέχνιδας από το Καζακστάν να της παραχωρηθεί άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο λόγος; Η αδυναμία της να δώσει δαχτυλικά αποτυπώματα. Πράγμα αδύνατο, μιας και η Karipbek Kuyukov έχει γεννηθεί χωρίς χέρια…

Η άρνηση των Αρχών να της παραχωρήσουν βίζα την ανάγκασε να ακυρώσει το ταξίδι της στο Εδιμβούργο, όπου επρόκειτο να παραστεί σε αντιπυρηνικό συνέδριο.

Όπως αναφέρει η ίδια, στην επιστολή που της απέστειλε το Προξενείο, γινόταν λόγος για «βιομετρικά στοιχεία πολύ κακής ποιότητας», ζητώντας της να υποβάλει εκ νέου την αίτησή της.

«Ίσως δεν κατάλαβαν ότι είμαι ανάπηρη ή δεν έλεγξαν όλες τις πληροφορίες που παρείχα παρεχόμενη πληροφορία», δηλώνει απογοητευμένη η Kuyukov.

Σύμφωνα με την ίδια, στην αίτηση που είχε υπέβαλε ηλεκτρονικά είχε επισημάνει ότι δεν έχει χέρια και ότι ζωγραφίζει κρατώντας το πινέλο στο στόμα ή στα δάχτυλα του ποδιού της.

Η κ. Kuyukov χρησιμοποιεί τη ζωγραφική της στην εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό.


Διαβάστε περισσότερα...

Η εκπαίδευση του μέλλοντος


Η συναρπαστική ιστορία του Sal Khan και της ακαδημίας του.

O Sal Khan είναι ένας άνθρωπος που πραγματοποίησε την ιδέα του για δωρεάν εκπαίδευση για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Οι πιο πολλοί πίστευαν ότι είναι τρελός, όχι για το ότι ήθελε η εκπαίδευση να απευθύνεται σε όλους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά για το ότι ήθελε αυτό να είναι αγαθό χωρίς τίμημα, δηλαδή δωρεάν εκπαίδευση. Παρότι η ιδέα του φαίνεται τρελή, και μάλιστα ξεκίνησε τυχαία, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο της Βρετανίας όσο και της Αμερικής.

Για να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή, ο Khan δούλευε ως οικονομικός αναλυτής το 2004 έχοντας στην κατοχή του πτυχίο από το ΜΙΤ και ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Χάρβαρντ. Κάποια στιγμή άρχισε να κάνει μαθήματα εξ αποστάσεως στην ξαδέλφη του, Νάντια, που δεν τα πήγαινε καλά στα μαθηματικά.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος «όταν η ευρύτερη οικογένεια έμαθε ότι γίνονταν τέτοια μαθήματα, άρχισαν κι άλλοι συγγενείς να λαμβάνουν μέρος. Μάλιστα η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που ένας φίλος πρότεινε να βιντεοσκοπηθούν τα μαθήματα, να ανέβουν στο YouTube, ώστε να μπορούν όλα τα μέλη της οικογένειας να τα παρακολουθούν όποτε θέλουν».

Στην αρχή, ο Khan σκέφτηκε ότι το YouTube ήταν για να βλέπεις κανείς βίντεο με γάτες που παίζουν πιάνο κι όχι βίντεο με σοβαρά μαθηματικά. Παρόλα αυτά, αποφάσισε να το προσπαθήσει.

Από το 2009, ο Khan έχει αφιερωθεί πλήρως στην ακαδημία που έχει δημιουργήσει (Khan Academy), μια ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει δωρεάν μαθήματα (στα περισσότερα ακούγεται η φωνή του ίδιου του Khan), καθοδήγηση και τεστ σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε υπολογιστή και ίντερνετ.

Όπως σχολίασε ο σύμβουλος τεχνολογίας της Downing Street, Rohan Silva, «δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι αυτή η ιδέα είναι μια επανάσταση στην εκπαίδευση».

H κίνηση αυτή, ωστόσο, για ευρεία παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών δεν είναι επαναστατική. Η επιτυχία και η απήχηση διάφορων εφαρμογών της Apple (iTunes U), αλλά και η αύξηση των δεκάδων δωρεάν μαθημάτων στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Moocs, δείχνουν τη διάθεση που επικρατεί. Ωστόσο, η ακαδημία του Khan είναι κάτι διαφορετικό.

Παρόλο που υπάρχουν μαθήματα για τέχνες, υπολογιστές και επιστήμες, στο κέντρο της προσοχής παραμένουν τα απλά μαθηματικά, μαθηματικά σχολείου για την ακρίβεια, με πάρα πολλές ασκήσεις και βίντεο όπου παρουσιάζονται από την αρχή τα πάντα, από τις πιο απλές μαθηματικές πράξεις μέχρι τα πιο απαιτητικά θέματα άλγεβρας.

Δεν πιστοποιείται κανείς για κάτι που μαθαίνει, αλλά καταφέρνει ο καθένας με το δικό του ρυθμό να σημειώσει πρόοδο, να συνειδητοποιήσει τις αδυναμίες του και να κάνει κάτι για αυτές. Επίσης, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς, που πλέον μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα μαθηματικά χωρίς να πρέπει απαραίτητα να είναι οι ίδιοι καθηγητές.Πώς λειτουργεί η ακαδημία

Ο τρόπος λειτουργίας της ακαδημίας είναι απλός, καθώς ο καθένας μπορεί να κάνει εγγραφή. Αρχικά, παρακολουθεί μαθήματα στα οποία ο Khan εξηγεί τη θεωρία και τις ασκήσεις, έπειτα υποβάλλεται σε διαδραστικά τεστ που του υποδεικνύουν τα λάθη και τις παρανοήσεις, ενώ ενθαρρύνεται να συνεχίσει την προσπάθεια όταν καταβάλλεται από κάποιο λάθος.

Μόλις ο μαθητής έχει κατανοήσει πλήρως το μάθημα, μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο. Όταν το μάθημα γίνεται σε επίπεδο τάξης, οι μαθητές μπορούν να ακολουθούν το δικό τους ρυθμό και να ξαναβλέπουν όσες φορές χρειαστεί τα μαθήματα μέχρι να τους είναι όλα κατανοητά, ενώ ο καθηγητής είναι πάντα «παρών» για να εξηγήσει ό,τι χρειάζεται.

Από την αρχή ο ίδιος ο Khan αποφάσισε να μην μπαίνει μπροστά από την κάμερα για να κάνει τα μαθήματα, αλλά με την εγκάρδια φωνή του και χρησιμοποιώντας ένα μαύρο φόντο που θύμιζε το μαυροπίνακα μιας τάξης ξεκίνησε να διδάσκει σε δεκάλεπτα βίντεο (τόσο χρόνο έδινε το YouTube σε κάθε βίντεο αρχικά).Το νέο για τα μαθήματα διαδόθηκε από στόμα σε στόμα κι έτσι πολύ σύντομα άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα κολακευτικά σχόλια κάτω από τα βίντεο για την παρουσίαση και το περιεχόμενο, όπως και τα πρώτα γράμματα. Μάλιστα, ο Khan παραδέχτηκε ότι ένα από τα πολλά γράμματα που έχει δεχτεί και του κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν εκείνο από μια γυναίκα με δυο παιδιά με ειδικές ανάγκες που έβλεπε τα βίντεο και του έγραψε ότι κάθε βράδυ όλη της η οικογένεια προσευχόταν για τη δική του οικογένεια.

Ο Khan παραχώρησε πρόσφατα μια ομιλία στο London School of Economics (Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου) λέγοντας ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την ακαδημία σαν χόμπι κι ακόμα κι όταν τον ρώτησαν οι φίλοι του τι επιχειρηματικό σχέδιο έχει, εκείνος απάντησε πως δεν έχει κάποιο, γιατί δεν βλέπει αυτή την κίνηση σαν επιχείρηση. Παρόλα αυτά, η ακαδημία έχει ήδη πολλούς υποστηρικτές και περίπου έξι εκατομμύρια τακτικούς χρήστες το μήνα, καθώς και δεκάδες εκατομμύρια προβολές των 4.000 μαθημάτων που παρέχει στο ίντερνετ.

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι ο Khan είναι μόλις 36 ετών και είναι γιος μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Ινδία, γεννημένος στον Αμερικανικό Νότο και συγκεκριμένα στη Λουιζιάνα, ενώ έχει γράψει κι ένα βιβλίο με τον τίτλο The One World Schoolhouse («Όλος ο κόσμος ένα σχολείο»). Ο Khan όχι απλά δεν βγάζει κέρδος από την ακαδημία, αλλά μέχρι πρότινος είχε πρόβλημα αποπληρωμής των λογαριασμών του, μέχρι που μια φιλάνθρωπος, η Ann Doerr έκανε αρχικά μια δωρεά 10.000 δολαρίων κι έπειτα άλλη μια 100.000 δολαρίων, όταν συνειδητοποίησε ότι ο Khan στην πραγματικότητα δούλευε χωρίς να αμείβεται.

Το 2010, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε σε ομιλία του ότι χρησιμοποιεί τα βίντεο της ακαδημίας του Khan για να διδάξει το παιδί του, γιατί θεωρεί ότι ο Khan είναι εξαιρετικός γνώστης της επιστήμης του και διαθέτει ένα χάρισμα να εξηγεί τα πιο δύσκολα πράγματα έτσι που να φαίνονται πανεύκολα. Ανέφερε επίσης ότι μπορεί ο Khan να ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια με κάποια βίντεο με μαθήματα μαθηματικών, αλλά η επιρροή του στην εκπαίδευση φαίνεται να είναι πραγματικά ανυπολόγιστη.

Το κληροδότημα μάλιστα του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτ είναι πλέον από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ακαδημίας, ενώ ο Γκέιτς υποστήριξε ότι ο Khan θα πρέπει να είναι ένας από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως για το 2012.Μετά τον Γκέιτς, βέβαια, ακολούθησαν κι άλλοι πολλοί που θέλησαν να βοηθήσουν την ακαδημία, εντυπωσιασμένοι από τη δουλειά του Khan, ανάμεσά τους και ο Carlos Slim, που λέγεται ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο μεξικανός δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε φέτος ότι θα χρηματοδοτήσει τη μετάφραση των μαθημάτων της ακαδημίας στα Ισπανικά. Από την ίδια την ακαδημία λέγεται ότι το υλικό χρησιμοποιείται ήδη σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Μογγολία, ενώ ο Khan ενδιαφέρεται να εισάγει τα μαθήματα της ακαδημίας του και σε σχολεία της Βρετανίας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι που ασκούν έντονη κριτική στον Khan και την ακαδημία του και ειδικότερα σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και την εκπαιδευτική προσέγγιση του Khan.

Ωστόσο, ο εκείνος κατανοεί τις αντιδράσεις λέγοντας ότι κι ο ίδιος θα εκνευριζόταν αν ήταν καθηγητής για 30 χρόνια κι ένας τύπος που δεν είχε καν χρήματα αποκαλούνταν «καθηγητής του κόσμου».

Επίσης, ο Khan δηλώνει αντίθετος με το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο και θεωρεί έναν φαύλο κύκλο διαλέξεων και ασκήσεων για το σπίτι, που κάνει τους καθηγητές να εντοπίζουν σε πρώτη φάση τις αδυναμίες των μαθητών, αλλά τελικά να τις αγνοούν.

Δείτε ένα ενδεικτικό βίντεο από τις ιντερνετικές «διαλέξεις» του Sal Khan....


Διαβάστε περισσότερα...

Στο τραπέζι η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων


Ελαφρύνσεις περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο.

Δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων εξετάζει η κυβέρνηση.

Η μείωση της φορολογίας στις αγοραπωλησίες των ακινήτων βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την τόνωση της κτηματαγοράς, ενώ οι όποιες δημοσιονομικές απώλειες θα καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων στο πλαίσιο των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς για τα ακίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει ελαφρύνσεις στο κόστος για την απόκτηση ακινήτων με μείωση στο ήμισυ του φόρου μεταβιβάσεως και την πλήρη κατάργηση των αμοιβών δικηγόρων στην σύνταξη των συμβολαίων.

Ο φόρος μεταβίβασης θα μειωθεί στο 4% από 8% για το τμήμα της αξίας του ακινήτου μέχρι 20.000 και στο 5% από 10% για το ποσό πάνω από τις 20.000 ευρώ.

Ήτοι αν κάποιος αγοράσει ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ, θα καταβάλλει για φόρο μεταβίβασης 7.300 ευρώ, ενώ με το σημερινό καθεστώς θα πλήρωνε 14.600 ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα...

Στα 586 ευρώ θα πέσουν 350.000 ανειδίκευτοι εργάτες


Χωρίς Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τις 14 Μαΐου.

Λήγει στις 14 Μαΐου η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), καθώς και ο χρόνος της μετενέργειας για 45 κλαδικές συμβάσεις.

Πρόκειται για κλαδικές συμβάσεις που αφορούν κατηγορίες εργαζομένων στους κλάδους των τραπεζών, στη χημική βιομηχανία, στην ποτοποιία, στα τυποποιημένα τρόφιμα, στις εταιρίες αναψυκτικών, στα ασφαλιστικά πρακτορεία, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες απορρυπαντικών, παστερίωσης γάλακτος και αρτοποιίας, στην καπνοβιομηχανία, στα καταστήματα πώλησης κρέατος, οι γεωπόνοι και οι ηλεκτροτεχνίτες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του δευτέρου μνημονίου, από το Φεβρουάριο του 2012 με την ολοκλήρωση της μετενέργειας, καταργούνται το επίδομα γάμου και όλα τα επιδόματα που προβλέπονταν από τις κλαδικές συμβάσεις. Συνδικαλιστικά στελέχη εκτιμούν ότι η κατάργηση των επιδομάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες αποδοχών από 10% έως και 20%.

Αντιμέτωποι με μειώσεις βρίσκονται και οι 350.000 ανειδίκευτοι εργάτες που υπόκεινται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), αφού εάν δεν υπογραφεί νέα θα εφαρμοσθεί ο κατώτατος μισθός που προβλέπεται από το νόμο και που είναι 586 ευρώ μεικτά και 511 ευρώ, για τους νέους έως 25 ετών.

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις για την υπογραφή νέας σύμβασης, υπάρχουν όμως αποκλίσεις απόψεων, καθώς η ΓΣΕΕ ζητά την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ μεικτά, ενώ οι εργοδοτικές ενώσεις αντιδρούν σε κάθε αύξηση του μισθολογικού ή του μη μισθολογικού κόστους.

Το σημείο που οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν είναι η ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής επέκτασης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, εάν και εφόσον συμφωνηθεί. Σήμερα, οι όροι των συλλογικών συμβάσεων είναι υποχρεωτικοί μόνο για τους εργοδότες που είναι μέλη των ενώσεων που την υπογράφουν.Διαβάστε περισσότερα...

Μάνα πάω στη Γερμανία


Αύξηση, κατά 13%, του αριθμού των μεταναστών στη Γερμανία -στα ποσοστά του 1995- σημειώθηκε το 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. Η πλειοψηφία των νέων μεταναστών προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συγκεκριμένα από την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στην Γερμανία 10.000 περισσότερα άτομα από ό,τι το 2011, αριθμός αυξημένος κατά 43%.

Αύξηση 45% σημειώθηκε στη μετανάστευση Ισπανών προς τη Γερμανία, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για την Πορτογαλία ήταν +43% και για την Ιταλία, +40%. Σε απόλυτους αριθμούς, οι περισσότεροι νέοι μετανάστες προέρχονται από την Πολωνία, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρείται και στη μετανάστευση πολιτών των κρατών τα οποία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 και, κυρίως, από τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι μετανάστες κατευθύνθηκαν κυρίως προς τη Βαυαρία, τη Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και τη Βάδη Βιρτεμβέργη.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μαθήματα αλληλεγγύης στην Κρήτη


Πάνω από 500 άνθρωποι στο Ηράκλειο της Κρήτης είχαν την ευκαιρία να λάβουν αγάπη από το Γεύμα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα, με πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη.

Οι εκατοντάδες συμπολίτες μας έσπευσαν στο Γεύμα Αγάπης που πραγματοποιήθηκε στο Κτήμα Καλαθάκη στους Μαλάδες, με τους συνανθρώπους μας να γεύονται από κοντά τους πολλούς και εκλεκτούς μεζέδες.

Ένα "οικογενειακό" τραπέζι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαθάκης, στο οποίο κάθισαν ηλικιωμένοι, νέοι, παιδιά, άνδρες και γυναίκες.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα και Δειλινών.

Σε δήλωσή του μάλιστα ο κ. Καλαθάκης, είχε υπογραμμίσει πως «αφορμή για αυτή την κίνηση αποτέλεσε το γεγονός πως οι εποχές που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολες και λείπει η αγάπη».

Ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την «Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η οποία επιμελήθηκε την συγκέντρωση, τον Σύλλογο Κρεοπωλών Ηρακλείου και τον πρόεδρό του κ. Μιχάλη Μαθιουδάκη ο οποίος διέθεσε 25 αρνιά, τα super market Χαλκιαδάκης, την Ένωση Μονοφατσίου, το νερό Σελινάρι, το οινοποιείο Αλεξάκη, αλλά και τη Μεγαρική Φάρμα για τα κόκκινα αυγά, που συνέπραξαν όλοι μαζί για να πραγματοποιηθεί αυτό το τραπέζι αγάπης».


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μυστικό μήνυμα ορατό από παιδιά


Σε μια προσπάθεια να παρέχει βοήθεια σε κακοποιημένα παιδιά με έναν ασφαλή τρόπο, η ισπανική οργάνωση ANAR, δημιούργησε μια διαφήμιση ενάντια στην κακοποίηση παιδιών, με τη μορφή αφίσας, στην οποία εμφανίζεται ένα διαφορετικό μήνυμα για τα παιδιά και ένα διαφορετικό για τους ενήλικες, ταυτόχρονα.


Το μυστικό μήνυμα της αφίσας είναι ορατό μόνο από ένα ύψος γύρω στο 1,20 μ., με αποτέλεσμα να μη γίνεται αντιληπτό από τους ενήλικες περαστικούς.

Οι ενήλικες βλέπουν στην αφίσα το θλιμμένο πρόσωπο ενός παιδιού και το μήνυμα:

«Μερικές φορές η κακοποίηση παιδιών είναι ορατή μόνο το από το παιδί που πάσχει από αυτή», ενώ τα παιδιά, βλέπουν στην αφίσα μελανιές και τραύματα στο πρόσωπο του παιδιού, με το μήνυμα:

«Αν κάποιος σας πονάει τηλεφωνήστε μας και θα σας βοηθήσουμε» και ακολουθεί ο αριθμός τηλεφώνου του εν λόγω ιδρύματος.

Η διαφήμιση έχει σχεδιαστεί προκειμένου το παιδί να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει έκκληση για βοήθεια, ακόμη και αν ο «θύτης» εκείνη την ώρα στέκεται ακριβώς δίπλα του.

Ωστόσο, παρά την αξιέπαινη προσπάθεια της ισπανικής οργάνωσης, εκφράζεται και η εξής ανησυχία:

«Τη συγκεκριμένη τεχνοτροπία διαφήμισης δεν θα αργήσουν να εκμεταλλευτούν οι εταιρίες προκειμένου να πλασάρουν τα προϊόντα τους απευθείας στα παιδιά…».

Διαβάστε περισσότερα...

"Πράσινο" για 8.503 προσλήψεις


Πακέτο 8.503 προσλήψεων συμβασιούχων έρχεται για τους δήμους ύστερα από σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, βάσει και των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό και με σύμβαση έργου.

Ειδικότερα, στις 4.090 κλείδωσε ο αριθμός των νέων προσλήψεων συμβασιούχων διάφορων ειδικοτήτων σε δήμους και περιφέρειες για το 2013, ενώ τον δρόμο της έγκρισης πήραν κι άλλες 4.413 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες αποκλειστικά των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Διαβάστε το δημοσίευμα από την εφημερίδα "Tα Νέα":
Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

"Ψαλίδι" στις συντάξεις του ΟΑΕΕ


Στο κρεβάτι του Προκρούστη μπαίνουν οι περίπου 343.000 συντάξεις στον ΟΑΕΕ, αφού το υπουργείο Εργασίας προωθεί μείωση 25 ευρώ τον μήνα σε όλους τους συνταξιούχους.

Αφού δεν πέρασε η ρύθμιση που μείωνε κατά 35% τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων, τώρα το υπουργείο ετοιμάζεται να επιβάλει περικοπή σε όλες τις συντάξεις, για να αντισταθμίσει την εκτίμηση για έλλειμμα στο ταμείο των αυτοαπασχολούμενων, που έως το τέλος του 2014 αναμένεται να φτάσει στις 600.000.000 ευρώ.

Αρμόδια στελέχη της Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν υπολογίσει ότι μια μείωση κατά 25 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις που χορηγεί ο ΟΑΕΕ (ΤΣΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ) θα επιφέρει εξοικονόμηση δαπάνης που μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000.000 ευρώ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Υπάρχουν άλλες δύο εναλλακτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, όμως με πολύ μικρότερη εξοικονόμηση κόστους.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

300.000 βρέφη πεθαίνουν...


Περισσότερα από 300.000 βρέφη πεθαίνουν στην Ινδία κάθε χρόνο, μόλις 24 ώρες μετά τη γέννησή τους από μολύνσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, σύμφωνα με μελέτη μη κυβερνητικής οργάνωσης που δημοσιεύθηκε σήμερα και καταγγέλλει την έλλειψη χρηματοδότησης και πολιτικής βούλησης.

Στην Ινδία αντιστοιχεί το 29% των θανάτων νεογέννητων στον κόσμο, σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, η οποία εξετάζει κάθε χρόνο την κατάσταση των μητέρων σε 186 χώρες. Σύμφωνα με τη μελέτη, η νότια Ασία, η περιοχή όπου ζει το 24% του παγκόσμιου πληθυσμού, καταγράφεται το 40% των θανάτων νεογέννητων.

Το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν έχουν επίσης αυξημένο ποσοστό θανάτων βρεφών, 28.000 και 60.000 αντίστοιχα ετησίως. Οι περισσότεροι από τους θανάτους αυτούς προκαλούνται από τον χρόνιο υποσιτισμό των μητέρων στις δύο χώρες.

"Έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως τουλάχιστον 1.000 νεογέννητα πεθαίνουν κάθε ημέρα λίγες ώρες μετά τη γέννησή τους από αιτίες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί στην Ινδία, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές", υπογράμμισε ο Μάικ Νόβελ, περιφερειακός διευθυντής της οργάνωσης.

Τρεις βασικοί λόγοι εξηγούν τους θανάτους αυτούς: επιπλοκές στον τοκετό, πρόωρες γεννήσεις και μολύνσεις. Η οργάνωση εκτιμά πως αν υπήρξε πρόσβαση σε χαμηλού κόστους χειρουργικές επεμβάσεις, ο αριθμός των θανάτων θα μειωνόταν κατά 75%.

"Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση και η χρηματοδότηση για να προωθηθούν λύσεις για όλες τις μητέρες και τα βρέφη που τις έχουν ανάγκη", επισημαίνει η οργάνωση.

Περισσότερα από δέκα χρόνια οικονομικής ανάπτυξης επέτρεψαν στην Ινδία να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες υπέρ των λιγότερο προνομιούχων τμημάτων του πληθυσμού, όμως η Save the Children θεωρεί ότι τα πιο πολλά από τα κυβερνητικά προγράμματα δεν απευθύνονται σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Περισσότερες από τις μισές Ινδές γεννούν στα σπίτια τους, χωρίς την βοήθεια επαγγελματιών της υγείας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές και μολύνσεις.

Στις αγροτικές περιοχές οι γιατροί και τα νοσοκομεία σπανίζουν και έτσι οι γυναίκες εμπιστεύονται την υγεία των παιδιών τους στα χέρια ατόμων που δεν έχουν καμιά ανάλογη εκπαίδευση και πείρα.

Όμως ακόμα και στις πόλεις, όπως το Νέο Δελχί, όπου υπάρχουν νοσοκομειακές υποδομές, οι γυναίκες συνεχίζουν να γεννούν στα σπίτια τους, σύμφωνα με την Σαρμίλα Λάλ, γυναικολόγο σε νοσοκομείο της ινδικής πρωτεύουσας.

"Μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο κοντά τους, όμως εκείνες προτιμούν να γεννούν στο σπίτι, κάτω από άσχημες συνθήκες υγιεινής, απλώς γιατί δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που θα προκύψουν", πρόσθεσε η ίδια.


Πηγή: http://www.enikos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δουλειές κατώτερες… των προσόντων


"Χαρτί" χωρίς πρακτικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται για πολλούς Ευρωπαίους -λόγω και των αλλαγών που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση- το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: σημαντικός αριθμός αποφοίτων πανεπιστημίων στην Ευρώπη εργάζεται σήμερα σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν καν πτυχίο, ενώ εκατομμύρια είναι όσοι διαθέτουν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες, από εκείνα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται διαρκώς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται σε ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων των εργαζομένων και απαιτήσεων της θέσης εργασίας τους αυξάνεται στην ΕΕ, γεγονός το οποίο διογκώνει τις δυσκολίες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους εργαζομένους δουλεύει σήμερα σε πόστα, που δεν είναι αντίστοιχα των επαγγελματικών προσόντων του (διαθέτει περισσότερα ή λιγότερα προσόντα, σε σχέση με αυτά που ζητά η περιγραφή της θέσης εργασίας). Η αναντιστοιχία αυτή είναι εξαιρετικά υψηλή στις μεσογειακές χώρες, σύμφωνα και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικές και εργασιακές εξελίξεις στην Ευρώπη (2012).

Την τελευταία δεκαετία, υπολογίζεται ότι περίπου 6,4 εκατ. Ευρωπαίοι έπιασαν δουλειά κατώτερη των τυπικών προσόντων τους (πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, "Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης το 2012: αναφορά εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια").

Παράλληλα, σχεδόν το 20% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών, με πτυχίο πανεπιστημίου, εργάζονται σε επαγγέλματα που, τυπικά, δεν απαιτούν προσόντα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.


Διαβάστε περισσότερα...