Τρίτη 3 Μαΐου 2011

Μεταβίβαση - Αντικατάσταση αναπηρικού του αυτοκινήτου (7ετία)

Το δικαίωμα αγοράς αυτοκινήτου με ατέλεια, έχει καθοριστεί να είναι μοναδικό για μια 7ετία. Μόνο μετά την παρέλευση της 7ετίας έχουμε το δικαίωμα αγοράς νέου αυτοκινήτου με ατέλεια.


Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την εισαγωγή Αναπηρικού Αυτοκινήτου.

Θέσμικο Πλαίσιο: Ν. 3583/28-06-2007 (ΦΕΚ 142) 
Άρθρο 54
Παργ. 9: Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά".
Παργ. 10: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1884/119 (ΦΕΚ 81Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους., δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν γαι τους αναπήρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής."
Παργ. 11: Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α'), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
"Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά".Όλο το ΦΕΚ εδώΗ αντικατάσταση κινητήρα

Στον 


Νόμο 2682 (ΦΕΚ16/8 Φεβρουαρίου 1999)
 καθορίζεται και το θέμα της αντικατάστασης του κινητήρα με άλλον μεγαλύτερου κυλινδρισμού από το όριο που προβλέπεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητα από τον χρόνο αντικατάστασης. Σ’ αυτή την περίπτωση, καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Πέρασε μια 7ετία - Καιρός για νέο αδασμολόγητο αυτοκίνητο

Μπορεί με την πάροδο 7 ετών από την αγορά και τον χαρακτηρισμό του υπάρχοντος αναπηρικού αυτοκινήτου, βάσει των πιο πάνω διατάξεων, να αγοράσει νέο αναπηρικό αυτοκίνητο αποχαρακτηρίζοντας το προηγούμενο που έχεις στην κατοχή του.
Εξαίρεση αυτής της 7ετίας είναι να μεταβιβάσει το προηγούμενο αυτοκίνητο σε άλλο δικαιούχο ατέλειας που μπορεί να γίνει και νωρίτερα.

Η υπηρεσία που υπάρχουν όλοι οι φάκελοι, δηλαδή το αρχείο των αναπηρικών αυτοκινήτων όλης της χώρας, βρίσκεται στην Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής, στον Πειραιά. Απλά ενημερωτικά το αναφέρουμε για να γνωρίζετε ότι η αίτηση σας στο τελωνείο της περιοχής σας θα περάσει πρώτα από εκεί και στη συνέχεια θα γυρίσει πίσω. Διαβάστε όμως, τις οδηγίες που γράφουμε παρακάτω και ακολουθήστε τις κατά γράμμα.

Για το πως γίνεται ο αποχαρακτηρισμός δείτε το ακόλουθο θέμα:

Διαδικασία αποδέσμευσης - αποχαρακτηρισμού του αναπηρικού αυτοκινήτου
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας.
Το θέμα της μεταβίβασης καθορίζεται από τον Νόμο 2682 (ΦΕΚ16/8 Φεβρουαρίου 1999).Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου του ανάπηρου;

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, οι κληρονόμοι πρέπει εντός εξαμήνου να προβαίνουν στην τελωνειακή τακτοποίησή τους. 


Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές.
Μετά την 5ετία δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου σε περίπτωση που ζητείται η αποδέσμευσή του από τους ίδιους τους ανάπηρους;

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας από τους ίδιους τους δικαιούχους μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον τελωνισμό τους υποβάλλονται στο 30% του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε συντελεστές. Μετά την παρέλευση της δεκαετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου μετά το όριο της ηλικίας των 70 ετών;

Οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες, που έχουν παραλάβει ήδη επιβατικό αυτοκίνητο με τις ισχύουσες γι’ αυτούς διατάξεις ατέλειας ,θα μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής ή για άλλους - εκτός της κλοπής - λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους, με την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων.
Διαβάστε περισσότερα...

Διαδικασία αποδέσμευσης - αποχαρακτηρισμού του αναπηρικού αυτοκινήτου

Ποιοι είναι οι τρόποι αποδέσμευσης ενός αναπηρικού αυτοκινήτου;

Ένα αναπηρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποδεσμευτεί: α) με την καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, β) με τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου σε άλλο ανάπηρο δικαιούχο ατέλειας και γ) με την εγκατάλειψη στον ΟΔΔΥ.
Η διαδικασία αποδέσμευσης

Στην ορολογία που χρησιμοποιούν στο Τελωνείο, ο όρος «αποδέσμευση» σημαίνει τον αποχαρακτηρισμό του παλιού σας αυτοκινήτου, για να μπορέσετε στη συνέχεια να αγοράσετε νέο «αδασμολόγητο» αυτοκίνητο. Για την αποδέσμευση του παλιού σας αυτοκινήτου θα πρέπει να γνωρίζεται που είναι το Τελωνείο της περιοχής σας. Για την Αττική, η Διεύθυνση Τελωνείων είναι στον Πειραιά, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Για την αποδέσμευση λοιπόν του αυτοκινήτου σας, θα ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, με την σειρά:

1) Πηγαίνετε στο Τελωνείο της περιοχής σας, μαζί με το αυτοκίνητο σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αναπηρικών Αυτοκινήτων θα σημειώσει σε κάποια έντυπα, τα νούμερα της μηχανής και του πλαισίου, για να διαπιστώσει ότι δεν έχει γίνει αλλαγή κινητήρα.

2) Στη συνέχεια, πηγαίνετε στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών που είναι ο φάκελος του αυτοκινήτου, για να καταθέσετε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας.

3) Αφού καταθέσετε πινακίδες και άδεια, παίρνετε μια βεβαίωση από την Διεύθυνση Συγκοινωνιών και πηγαίνετε πάλι στο Τελωνείο.

4) Από το Τελωνείο θα εκδοθεί μια απόφαση αποδέσμευσης, θα την πάρετε και θα πάτε πάλι στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών που ανήκει το παλιό σας αυτοκίνητο, όπου θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας, αλλά με τα ίδια νούμερα κυκλοφορίας του παλιού σας αυτοκινήτου.

5) Από το Τελωνείο, μαζί με την απόφαση αποδέσμευσης, θα πάρετε ένα αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης όπου φαίνεται ότι είσαστε δικαιούχος αναπηρικού αυτοκινήτου. Μ’ αυτή την ιατρική γνωμάτευση μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε αντιπροσωπεία για να αγοράσετε νέο αυτοκίνητο, αναπηρικό για άλλη μια επταετία.Σημείωση: Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, οι κληρονόμοι πρέπει εντός εξαμήνου να προβαίνουν στην τελωνειακή τακτοποίησή τους.
Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές.
Μετά την 5ετία δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.


Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.Δείτε επίσης: 

Μεταβίβαση - Αντικατάσταση αναπηρικού του αυτοκινήτου (7ετία)

Διαβάστε περισσότερα...

Τα διαβατήρια ξανάρχονται!Θα ξαναρχίσουν οι έλεγχοι «σε εξαιρετικές περιπτώσεις» µέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση καθώς η Κοµισιόν ανάβει το πράσινο φως στην αναθεώρηση της Συνθήκης του Σένγκεν.


Στην εποχή του ελέγχου των διαβατηρίων, έστω και σε «εξαιρετικές περιστάσεις», επιστρέφει η Ευρώπη, καθώς η Κοµισιόν έκανε δεκτό σχετικό αίτηµα της Ρώµης και του Παρισιού όπως διατυπώθηκε σε κοινή επιστολή του ιταλού πρωθυπουργού και του γάλλου προέδρου.

Οι Σίλβιο Μπερλουσκόνι και Νικολά Σαρκοζί είχαν ζητήσει την αναθεώρηση της Συνθήκης του Σένγκεν µε την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη µετακίνηση των πολιτών ανάµεσα στις χώρες - µέλη της ζώνης. Στην απαντητική επιστολή που απέστειλε προχθές ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο ενηµερώνει τους δύο ηγέτες ότι η Κοµισιόν πρόκειται να παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη, συγκεκριµένες προτάσεις προκειµένου να ικανοποιήσει το αίτηµα των δύο χωρών. Οι προτάσεις που θα καταθέσει η Κοµισιόν θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε., η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον επόµενο µήνα. «Η ενίσχυση της εφαρµογής των κανόνων της Σένγκεν είναι ένα πεδίο που έχει αρχίσει να εξετάζει η Επιτροπή» αναφέρει στην επιστολή του ο Ζοζέ Μπαρόζο. «Η προσωρινή επαναλειτουργία των (εθνικών) συνόρων είναι ένα ενδεχόµενο ανάµεσα σε άλλα» προσθέτει.

Ρώµη και Παρίσι είχαν ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. «για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε εξαιρετικές περιστάσεις». Η κοινή επιστολή ήταν η βαλβίδα εκτόνωσης της διµερούς κρίσης που προκλήθηκε από την προσπάθεια της Ρώµης να προωθήσει τυνήσιους µετανάστες από την Ιταλία στη Γαλλία παραχωρώντας τους ταξιδιωτικά έγγραφα εξάµηνης διάρκειας. Το Παρίσι αντέδρασε κλείνοντας τα σύνορα, κατά παράβαση των ευρωπαϊκού δικαίου όπως διαµαρτυρήθηκε η Ρώµη. Στη γαλλοϊταλική σύνοδο που ακολούθησε στην ιταλική πρωτεύουσα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι συντάχθηκε µε την πρόταση του Νικολά Σαρκοζί να «αναθεωρηθεί η συνθήκη για να επιβιώσει». Σε αντάλλαγµα, ο ιταλός πρωθυπουργός πήρε τη στήριξη του γάλλου προέδρου στην υποψηφιότητα του ιταλού Μάριο Ντράγκι για τη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ. Το γαλλοϊταλικό αίτηµα της αναθεώρησης της Συνθήκης του Σένγκεν βρίσκει ήδη την υποστήριξη ορισµένων χωρών της Ενωσης, µεταξύ των οποίων και η Γερµανία, και έρχεται σε µια στιγµή ανόδου των ξενοφοβικών λαϊκιστικών κοµµάτων σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Στη Γαλλία η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου απειλεί να αφήσει τον Νικολά Σαρκοζί εκτός του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που θα πραγµατοποιηθούν το προσεχές έτος. Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση µειοψηφίας στηρίζεται στις ψήφους του αντιισλαµικού κόµµατος του Γκέερτ Βίλντερς. ∆εν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που οι χώρες - µέλη της ζώνης Σένγκεν φλερτάρουν µε την ιδέα του ελέγχου των συνόρων τους. Η Γερµανία αρνείται τις κατηγορίες ότι στοχοποιεί συστηµατικά τους ταξιδιώτες που περνούν τα σύνορά της από την Τσεχία. Εδώ και αρκετά χρόνια, οι Βρυξέλλες λαµβάνουν αναφορές για πολλές πτήσεις από την Ελλάδα, των οποίων οι επιβάτες υποβάλλονται σε δήθεν «τυχαίους» ελέγχους. Αναλυτές εκτιµούν στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς» ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην Ελλάδα, της οποίας τα κοινά σύνορα µε την Τουρκία αποτελούν την κύρια είσοδο των λαθροµεταναστών προς τις χώρες της ζώνης Σένγκεν τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Ζοζέ Μπαρόζο επισηµαίνει πάντως ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου στο θέµα της µετανάστευσης. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι µόνο η ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες του Νότου θα επιτρέψει την εξεύρεση µιας βιώσιµης λύσης στη µεταναστευτική πίεση» σηµειώνει.


Μπερλουσκόνι και Σαρκοζί είχαν ζητήσει την αναθεώρηση τηςΣυνθήκης του Σένγκεν


Διαβάστε περισσότερα...

«Κυνηγάμε τον καρκίνο για να τον αντιμετωπίσουμε»Τη σημασία της πρόληψης υπογραμμίζουν οι γιατροί.

«Για να νικήσουμε τον καρκίνο πρέπει να τον ψάξουμε. Τότε μόνο μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαστολογίας, ο πρόεδρος του συνεδρίου και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Βασίλης Γεωργούντζος.

Σήμερα, τόνισε, με τη βοήθεια της έγκαιρης διάγνωσης «κυνηγάμε τον καρκίνο για να τον αντιμετωπίσουμε». Γι' αυτό μεγάλο ποσοστό των γυναικών που πρέπει να χειρουργηθούν είναι στο πρώτο στάδιο της νόσου σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από 25 χρόνια, που η νόσος ήταν πολύ προχωρημένη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει ώστε να έχουμε μικρότερες χειρουργικές επεμβάσεις, λιγότερες συμπληρωματικές θεραπείες, εξοικονόμηση χρημάτων για τα ασφαλιστικά ταμεία, το κράτος αλλά και τις ίδιες τις ασθενείς.

Στη χώρα μας, όμως, λόγω έλλειψης εθνικού πληθυσμιακού ελέγχου για καρκίνο του μαστού με μαστογραφία, την ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση για την πραγματοποίηση της προληπτικής μαστογραφίας έχουν επωμιστεί οι γυναίκες προσωπικά. Επίσης, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν διαθέτει Εθνικό Μητρώο Καρκίνου του Μαστού. Το αισιόδοξο είναι ότι η θνησιμότητα από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου έχει μειωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη χειρουργική σώζουν πλέον σε μεγάλο ποσοστό το μαστό των γυναικών που προσβάλλονται σήμερα από καρκίνο, συμπλήρωσε η επίκουρος καθηγήτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Λυδία Ιωαννίδου- Μουζάκα.

«Με τον προληπτικό έλεγχο, τόνισε η κ. Μουζάκα, μειώθηκε και το ποσοστό των τροποποιημένων ριζικών μαστεκτομών αφήνοντας τη θέση τους στη μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος». Η μέδοθος αυτή, όπως διευκρινίστηκε, ογκολογικά είναι ασφαλής σε επιλεγμένους ασθενείς και τα αισθητικά αποτελέσματα είναι άριστα. Μάλιστα, διευκολύνει την άμεση πλαστική αποκατάσταση του μαστού σε ένα χρόνο και το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα του μεγέθους του μαστού επιτυγχάνεται πολύ συντομότερα.

Εκτός από τη διάσωση του μαστού, με τις εξελίξεις στη χειρουργική, έχουμε πλέον με τη βοήθεια της στοχευμένης θεραπείας (τμηματική ακτινοθεραπεία του μαστού και ακτινοθεραπευτική παρέμβαση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου)και επιμήκυνση της επιβίωσης και φυσικά βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που προσβάλλονται.

Καθοριστική συμβολή στην καλύτερη απεικόνιση της νόσου, συμπλήρωσε ο κ. Γεωργούντζος, παίζει η εξέλιξη στην τεχνολογία με την ψηφιακή μαστογραφία, την ψηφιακή τομοσύνθεση, τη μαγνητική μαστογραφία και τους τρισδιάστατους υπερήχους.

Όπως είπε ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, Βασίλης Μπαρμπούνης, νεώτερες θεραπείες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο τοξικές από την κλασική χημειοθεραπεία, ετοιμάζονται να εισέλθουν στη φαρμακευτική φαρέτρα.


Διαβάστε περισσότερα...

Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική συνταγογράφησηΑφορά στην υλοποίηση του συστήματος.

Διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προκήρυξε η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ», η οποία από τις 29/4/2011 έχει αναρτήσει τεύχος διακήρυξης (RFI) προς διαβούλευση, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όπως θεσμοθετείται στο νόμο 3892/2010. Το σύστημα αναπτύσσει και ολοκληρώνει το πιλοτικό έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που εφαρμόστηκε στον ΟΑΕΕ από τις 18/10/2010 και επεκτείνεται στα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισημαίνεται ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης απέδωσε τον προηγούμενο χρόνο 700 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2011 η υποχρέωση αντίστοιχης εξοικονόμησης απαιτείται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ και τονίζεται ότι η προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας του Έλληνα πολίτη.

Όσον αφορά στο πιλοτικό έργο σημειώνεται ότι στο Μητρώο Φαρμακείων υπάρχουν 10.148 εγγραφές και έχουν εγγραφεί 9.820 φαρμακεία.

Αναφορικά με την πιστοποίηση ιατρών ανά Ταμείο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ποσοστά έχουν ως εξής:

ΦΚΑ/ Συμβεβλημένοι Ιατροί ανά ΦΚΑ/ Πιστοποιημένοι χρήστες ιατροί/ Ποσοστό πιστοποιημένων ανά Ταμείο Συνταγογραφούν για ασφαλισμένους

ΟΑΕΕ: 4.270 4.209 98,5% ΟΑΕΕ ΙΚΑ

ΙΚΑ: 6.883 140 1,9% ΙΚΑ

ΟΓΑ 10.000 6.350 63,5% ΟΓΑ

ΟΠΑΔ: 13.000 6.885 53% ΟΠΑΔ ΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΑ 34.153 17.584 51,5%

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η ένταξη στο σύστημα αγροτικών ιατρών και των Κέντρων Υγείας της Αττικής (1η Υ.Πε.: Βύρωνα, Καλυβίων, Μαρκόπουλου, Λαυρίου, Κορωπίου, Σπάτων, Ν. Μάκρης, Καπανδριτίου και 2η Υ.Πε.: Βάρης, Ελευσίνας, Μεγάρων, Περιστερίου) εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαΐου.

Τέλος, μέχρι 15/5 θα ενταχθεί στην εφαρμογή και η ηλεκτρονική καταχώρηση των παρακλινικών εξετάσεων βασιζόμενη στο υπάρχον σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΟΠΑΔ.


Διαβάστε περισσότερα...

Λήξη συναγερμού για τη γρίπη στη χώρα μαςΑπό τις 4 Απριλίου δεν έχει δηλωθεί κανένα θετικό δείγμα.

Λήξη συναγερμού για τη γρίπη στη χώρα μας. Σε ανακοίνωσή του το κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων αναφέρει ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε εκτός εποχής γρίπης καθώς από τις 4 Απριλίου του 2011 δεν έχει δηλωθεί εισαγωγή ασθενούς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Για έκτη συνεχή εβδομάδα η εμφάνιση της γρίπης βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, καθώς τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν ανιχνεύτηκε κανένα θετικό δείγμα γρίπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2010-2011, νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας εξαιτίας της γρίπης 368 άτομα, από τους οποίους οκτώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται ακόμη, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 179 θάνατοι σε ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.


Διαβάστε περισσότερα...

Ελλείψεις δίχως τέλος στα νοσοκομεία!ΔΕΙΤΕ: Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ηλίας Σιώρας

Οι μέρες περνούν και μπορεί το υπουργείο Υγείας να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία εξομαλύνεται όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά όμως οι καταγγελίες επώνυμες και ανώνυμες από γιατρούς που μιλάνε για ελλείψεις ακόμα και στα πιο βασικά υλικά δε λείπουν.

Όπως κατήγγειλαν στο newsbeast.grειδικευόμενοι γιατροί που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, υπάρχουν μέρες που ακόμα και αποστειρωμένα γάντια που χρησιμοποιούν κατά δεκάδες καθημερινά οι γιατροί λείπουν ενώ έχουν έρθει στιγμές που χρησιμοποιούν ακόμα και μονωτική ταινία προκείμενου να καλύψουν τα τραύματα των ασθενών.

Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για υλικά όπως χαρτί και μελάνι για εκτυπωτές που μπορεί να λείπουν για μήνες.

Επώνυμες καταγγελίες έκανε ωστόσο έκανε ο καρδιολόγος και πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ηλίας Σιώρας. Ο κ. Σιώρας μιλάει για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο βίντεο που ακολουθεί.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Λιποαναρρόφηση: το λίπος επιστρέφει μετά από ένα χρόνοΦεύγει από ένα μέρος, επιστρέφει σε ένα άλλο.

Πολλές είναι οι γυναίκες που έχουν βρει στην πρακτική της λιποαναρρόφησης ένα γρήγορο τρόπο να απαλλάσσονται από περιττά πάχη. Όμως μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη επέμβαση είναι λιγότερο αποτελεσματική σε βάθος χρόνου, καθώς μέσα σε ένα έτος, κατά μέσο όρο, το λίπος επιστρέφει, αλλά σε άλλο μέρος από εκεί από όπου αφαιρέθηκε (κοιλιά, γλουτούς, γοφούς κ.α.), μεταφερόμενο πιο ψηλά στο σώμα (στομάχι, μπράτσα).

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Κολοράντο έκαναν την πρώτη στο είδος έρευνα σε ένα τυχαίο δείγμα δεκάδων γυναικών, ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν κάνει στο παρελθόν λιποαναρρόφηση, όσο και άλλων που δεν είχαν καταφύγει σε αυτήν. Κατά μέσο όρο, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες, έξι εβδομάδες μετά την λιποαναρρόφηση, είχαν χάσει το 2,1% του συνολικού λίπους τους, όμως μετά το πέρασμα ενός έτους αυτό το κέρδος είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί. Αν και οι μηροί των γυναικών παρέμεναν πιο λεπτοί ένα έτος μετά την λιποαναρρόφηση, το λίπος είχε αυξηθεί κυρίως στο στομάχι, τα μπράτσα και τους ώμους τους.

Παρόλα αυτά, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες συνέχιζαν να αισθάνονται ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα της λιποαναρρόφησης, κυρίως επειδή είχαν καταφέρει να ξεφορτωθούν το λίπος από συγκεκριμένες μισητές περιοχές, ιδίως στους γοφούς και τους μηρούς.

Η λιποαναρρόφηση είναι μια σχετικά απλή επέμβαση, κατά την οποία εισάγεται ένας σωλήνας κάτω από το δέρμα, που είναι συνδεδεμένος με μια ισχυρή αντλία κενού και τραβάει το λίπος. Έτσι, το τοπικό πάχος εξαφανίζεται ως δια μαγείας, ένα αποτέλεσμα που με δυσκολία θα πετύχαιναν πολλοί μήνες δίαιτας. Όμως, σύμφωνα με την δρα Λάιντερ, το σώμα έχει τη δική του άμυνα και ελέγχει συνεχώς τον αριθμό των διαθέσιμων κυττάρων λίπους. Αν ένα τέτοιο κύτταρο εξαφανιστεί, ένα άλλο δημιουργείται σε αντικατάστασή του, κάπου αλλού στο σώμα.


Διαβάστε περισσότερα...

Το στρες με μέτρο κάνει καλό!Βοηθά στην απομνημόνευση.

Όσο οι εξετάσεις πλησιάζουν οι μαθητές στρεσάρονται και όλοι τους συμβουλεύουν να χαλαρώσουν. Μία νέα βρετανική έρευνα ωστόσο διαπιστώνει πως το στρες με μέτρο κάνει καλό καθώς παράγει ορμόνες που βοηθούν τον εγκέφαλο να αποθηκεύσει πιο «σταθερά» τις πληροφορίες και έτσι ο μαθητής θυμάται καλύτερα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, προκαλούν μεταβολές στα γονίδια στο εσωτερικό των εγκεφαλικών κυττάρων (των νευρώνων), με συνέπεια την αποτελεσματικότερη αποθήκευση των πληροφοριών και τη βελτίωση της ικανότητας μάθησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το διάβασμα υπό ψυχολογική πίεση φαίνεται πως «αναπρογραμματίζει» το DNA του εγκεφάλου, μέσα από την λεγόμενη επιγενετική διαδικασία (αλλαγές στα γονίδια υπό την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος), με αποτέλεσμα είτε να αυξάνεται, είτε να μειώνεται η «έκφραση» ορισμένων γονιδίων.

Δεν είναι τυχαίο, επισημαίνουν οι ερευνητές, ότι γενικότερα οι δυσάρεστες αναμνήσεις διαρκούν περισσότερο από τις ευχάριστες, πράγμα που οφείλεται στο ρόλο του στρες.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ορμόνες του στρες που απελευθερώνονται στο αίμα αλλάζουν τις λειτουργίες των γονιδίων και στη συνέχεια τα εγκεφαλικά κύτταρα, ιδίως του ιππόκαμπου (του κέντρου όπου γίνεται η επεξεργασία της μνήμης και της μάθησης) μεγαλώνουν και αναπτύσσουν περισσότερες διασυνδέσεις μεταξύ τους. Αυτή η αυξημένη δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων, υπό το καθεστώς του άγχους, είναι που «αποτυπώνει» στη μνήμη τις αναμνήσεις- άρα και τα μαθήματα).

Στην ανθρώπινη εξελικτική ιστορία, αυτός ο μηχανισμός βοήθησε τους προγόνους μας να ξεφεύγουν από επικίνδυνες καταστάσεις και να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση στο μέλλον για ανάλογες περιπτώσεις.

Όμως οι Βρετανοί ερευνητές προειδοποίησαν ότι ενώ το στρες με μέτρο μπορεί να αποβεί ωφέλιμο σε ένα μαθητή, το υπερβολικό στρες μπορεί να είναι επιζήμιο και να οδηγήσει σε «μπλακ άουτ» τη στιγμή του διαγωνίσματος.


Διαβάστε περισσότερα...

Έφυγε ο «καλός μας άνθρωπος»

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Θανάσης Βέγγος- Ο μεγάλος μας ηθοποιός "κατέληξε" σήμερα λίγο μετά τις 7 το πρωί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
- Ο "καλός μας άνθρωπος" νοσηλευόταν πολλούς μήνες με προβλήματα υγείας
- 'Ηταν ο τελευταίος των "μεγάλων" του ελληνικού κινηματογράφου
- Ήταν 84 έτων και έχει δύο γιους - Είχε παίξει σε 126 ταινίες
Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 84 ετών, ο "καλός άνθρωπος" του ελληνικού κινηματογράφου Θανάσης Βέγγος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός". Έφυγε από τη ζωή διακριτικά, έτσι όπως έζησε, παρά την φήμη του και το γεγονός ότι δημοσιογράφοι και κάμερες τον πολιορκούσαν στενά τα τελευταία χρόνια.

Φτωχότερη είναι η σκηνή του ελληνικού θεάτρου, αφού ο σπουδαίος έλληνας κωμικός, Θανάσης Βέγγος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα. Ο «καλός μας άνθρωπος» είχε παίξει συνολικά 126 ταινίες και είχε κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη σε άλλες 7, στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει κιόλας.

Γεννημένος στις 29 Μαΐου του 1927 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά ο Θανάσης Βέγγος έδωσε τη μάχη του στην αντίσταση, όπως και ο πατέρας του, Βασίλης, ο οποίος εκδιώχθηκε για τις πεποιθήσεις του από τη δουλειά του. Η απόλυσή του πατέρα του είχε ως αποτέλεσμα να δουλέψει από μικρή ηλικία ο Βέγγος, ώστε να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Το 1948-1950 εξορίστηκε στη Μακρόνησο, όπου έγινε η γνωριμία του με το Νίκο Κούνδουρο και μετέπειτα συνεργάστηκαν στο «Μαγική Πόλις».

Η καριέρα του στα πλατό ξεκίνησε ως... φροντιστής, ενώ συμμετείχε σε μικρούς ρόλους. «Ο δράκος», η «Μανταλένα», «Ο Ηλίας του 16ου» ήταν μερικές από τις ταινίες που έπαιξε μέχρι να έρθει ο μεγάλος του ρόλος, στην ταινία «Οι δοσατζήδες» το 1960. Πρώτη φορά έπαιξε σε θέατρο το 1959 στην επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς πλουτς», ενώ με ταινίες, όπως «Ψηλά τα χέρια«, «Χίτλερ», «Μην είδατε τον Παναή» και «Ζήτω η τρέλα» άρχισε να καθιερώνεται στο χώρο. Ανήσυχο πνεύμα, όπως ήταν, ίδρυσε τη δική του εταιρία παραγωγής το 1964 με τίτλο «ΘΒ - Ταινίες Γέλιου». Τότε γύρισε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του, όπως «Φανερός πράκτωρ 000», «Τρελός, παλαβός και Βέγγος«, «Ποιος Θανάσης;». Αν και οι ταινίες σημείωσαν επιτυχία, η εταιρία έκλεισε και δημιούργησε οικονομικά προβλήματα στον ηθοποιό.

Το χιούμορ, ο αυτοσχεδιασμός και το πηγαίο ταλέντο του χάρισαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή και όχι από κάποια σχολή. Επόμενες ταινίες του ήταν το «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση;», ταινία που απέσπασε βραβεία στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1971. Έναν χρόνο μετά, ο ρόλος του στην ταινία "Θανάση , πάρε το όπλο σου!" του χαρίζει ένα ακόμη βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου. Το 1983 κάνει διάλειμμα από τον κινηματογράφο για να γυρίσει 6 βιντεοταινίες και τη σειρά «Βεγγαλικά». Το 1990, πρωταγωνιστεί στη σειρά «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης» στον ΑΝΤ-1, ενώ επανέρχεται ξανά στη μεγάλη οθόνη με το «Ησυχες μέρες του Αυγούστου» και το «Όλα είναι δρόμος» σε σενάριο Γιώργου Σκαμπαρδώνη.

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και ο Παντελής Βούλγαρης συνεργάστηκαν μαζί του, καθώς στο πρόσωπο του βρήκαν τον αρχετυπικό άνθρωπο του λαού που σε μεγάλη ηλικία πια και έχοντας ταλαιπωρηθεί στο νεανικό του βίο γίνεται σοφός.

Θεατρικά, το 1997 ερμηνεύει τον Δικαιόπολι, στους «Αχαρνής» και το 2001 στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με εξαιρετικές κριτικές που κάνουν λόγο για τον αριστοφανικό Βέγγο. Το 2002 πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Περί Ανέμων και Υδάτων», ενώ την ίδια χρονιά Δήμος Κορυδαλλού τίμησε τον ηθοποιό δίνοντας το όνομά του στο, 1900 θέσεων, δημοτικό αμφιθέατρο. Τον Οκτώβριο του 2008 ο Δήμος Πειραιά μετονόμασε την πλατεία Ευαγγελισμού στο Νέο Φάληρο, γενέτειρα του Θανάση, σε πλατεία Θανάση Βέγγου.

Ο Θανάσης Βέγγος ήταν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του Σωματείου Παραγωγών. Παντρεύτηκε την Ασημίνα με την οποία απέκτησε δυο γιούς.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

* Μαγική πόλις (1954)... Θανάσης
* Καταδικασμένη κι απ' το παιδί της (1955)
* Ο δράκος (1956)... Σπαθής
* Κυριακάτικοι ήρωες (1956)... ναύτης, φίλαθλος
* Το κορίτσι με τα μαύρα (1956) .... χωροφύλακας
* Το κορίτσι με τα παραμύθια (1956)
* Το κορίτσι της αμαρτίας (1957)
* Έχει θείο το κορίτσι (1957) .... ταξιτζής
* Μαρία Πενταγιώτισσα
* Τσαρούχι, πιστόλι, παπιγιόν
* Της τύχης τα γραμμένα (1957) ... Μουτζουρίδης
* Για το ψωμί και τον έρωτα, ή Συννεφιασμένη Κυριακή (1957)... Θανάσης
* Ο Μιμίκος και η Μαίρη (1958)
* Κάθε εμπόδιο για καλό (1958)... Γιάννης Παπαδόπουλος, νευρολόγος
* Χαρούμενοι αλήτες
* Η φτώχεια θέλει καλοπέραση
* Διακοπές στην Αίγινα (1958)
* Το εισπρακτοράκι
* Ο θείος από τον Καναδά (1959) .... Πάνος
* Δοσατζήδες (1959)
* Η μουσίτσα(1959)... Φοίβος
* Γαμήλιες περιπέτειες (1959)... παγοπώλης
* Καραγκιόζης, ο αδικημένος της ζωής .... Μελέτης Μελετόπουλος
* Ανθισμένη αμυγδαλιά (1959)
* Το αγοροκόριτσο .... σερβιτόρος
* Ο Ηλίας του 16ου (1959) .... Θωμάς
* Περιπλανώμενοι Ιουδαίοι
* Τα ντερβισόπαιδα (1960) .... Πολύδωρος
* Τυφλός άγγελος (1960)
* Το ραντεβού της Κυριακής (1960)
* Μήτρος και Μητρούσης στην Αθήνα (1960) .... Μήτρος
* Το κλοτσοσκούφι (1960)... θυρωρός
* Ποτέ την Κυριακή (1960)
* Η αυγή του θριάμβου (1960)
* Ερωτικά παιχνίδια (1960)... ξενοδόχος
* Για σένα την αγάπη μου (1960)
* Οι 900 της Μαρίνας (1960) ... Παρτσακλής
* Μια του κλέφτη
* Μανταλένα (1960) .... χωροφύλακας
* Ζητείται ψεύτης (1961) .... Βρασίδας
* Χαμένα όνειρα (1961)... Βαγγέλης
* Ποια είναι η Μαργαρίτα (1961) ... Γρηγόρης Λαδιάς
* Οικογένεια Παπαδοπούλου (1961) ... Σπύρος
* Λάθος στον έρωτα (1961) ... Θύμιος
* Η Λίζα και η άλλη .... Πέτρος Βανδής
* Η κατάρα της μάνας (1961)... Πασχάλης
* Δούλεψε για να φας (1961) ... Αυγουστής
* Ευτυχώς τρελάθηκα .... Μανώλης
* Το πιθάρι (1962)
* Ψηλά τα χέρια Χίτλερ (1962).... Παναγής
* Το πιθάρι (1962)... Ανδρέας
* Ζήτω η τρέλα .... Ρωμαίος
* Ο βασιλιάς της γκάφας (1962).... Φρίξος
* Αστροναύτες για δέσιμο
* Μην είδατε τον Παναή (1962) .... Παναής Παπαπαναγόπουλος
* Γαμπρός για κλάματα
* Η νύφη το 'σκασε (1962)... Χαρίλαος
* Δουλειές του ποδαριού (1962).... Μήτρος
* Ο ατσίδας (1962).... Θρασύβουλας
* Ο Ιππόλυτος και το βιολί του (1963) .... Ιππόλυτος
* Τύφλα να 'χει ο Μάρλον Μπράντο (1963).... Στέφανος Αυγερινός
* Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης (1963) .... Θανάσης Μπιρμπίλης
* Ο τρελάρας (1963) .... Ερρίκος Δελαπόρτας
* Το τυχερό πανταλόνι(1963)... Θανάσης Φουκαράς
* Σχολή για σωφερίνες (1964)... Μπάμπης
* Οι φτωχοδιάβολοι (1964)... Φρίξος
* Ο καταφερτζής (1964)... Κανέλλος Καραμπατσάς
* Ο πολύτεκνος
* Θα σε κάνω βασίλισσα (1964) .... Αντώνης Τσιλιβίκης και Αντώνης Μπεϊζάνης
* Έξω φτώχεια και καλή καρδιά (1964).... Θανάσης Κούτρας
* Ευτυχώς τρελάθηκα (1966) ... Μανώλης
* Τα δίδυμα .... Σταμάτης / Μπούλης
* Είναι ένας τρελός, τρελός, τρελός Βέγγος (1965) .... Θανάσης Θανασάκης
* Ο παπατρέχας (1966) .... Πολύδωρος Λαγός
* Φανερός πράκτωρ 000 (1967) .... Αθανάσιος Βόμβας (Θου Βου)
* Πάρε κόσμε (1967) .... Αγαθοκλής
* Τρελός, παλαβός και Βέγγος .... Θανάσης
* Δόκτωρ Ζι-Βέγγος (1968) .... Θανάσης
* Ποιός Θανάσης (1968) .... Θανάσης
* Ένα ασύλληπτο κορόιδο (1969)... θανάσης Χατζηπαπαγεωργακοπουλοκωνσταντινογιαννόπουλος
* Θου-Βου: φαλακρός πράκτωρ, επιχείρησις Γης Μαδιάμ (1969).... Αθανάσιος Βόμβας
* Ένας Βέγγος για όλες τις δουλειές (1970) .... Θανάσης Χατζηκαραθανάσης
* Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα λουκάνικα (1970) .... Θανάσης
* Διακοπές στο Βιετνάμ (1971) .... Θανάσης
* Τι έκανες στον πόλεμο, Θανάση; (1971) .... Θανάσης
* Ξένοιαστος παλαβιάρης .... Θανάσης
* Θανάση, πάρε τ' όπλο σου (1972) .... Θανάσης
* Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ (1973) .... Θανάσης Ζεβεδαίος
* Δικτάτωρ καλεί Θανάση .... Θανάσης
* Ο τσαρλατάνος... Θανάσης και Αθανασία κι ο πατέρας τους, μπάρμπα Λευτέρης
* Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας (1976) .... Θανάσης
* Από πού πάνε για τη χαβούζα; (1978) .... Θανάσης Παπαθανάσης
* Βέγγος ο υπέροχος
* Ο παλαβός κόσμος του Θανάση (1979) .... Θανάσης
* Ο φαλακρός μαθητής (1979).... Θανάσης
* Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι (1980) .... Θανάσης Μαγγάνας
* Βέγγος, ο τρελός καμικάζι (1980)... Θανάσης Τράμπας
* Το μεγάλο κανόνι (1981) .... Θανάσης Απαλοχέρης
* Ο Θανάσης και το καταραμένο φίδι (1982) .... Θανάσης
* Τρελός και πάσης Ελλάδος (1983) .... Θανάσης
* Ο Θανάσης στη χώρα του «Θα» (1988, βίντεο) .... Θανάσης
* Made in Greece (1988)
* Τρελοκομείον η Ελλάς (βίντεο)
* Θανάσης ο αισιόδοξος (1989, βίντεο) .... Θανάσης
* Το δίδυμο της συμφοράς (βίντεο)
* Κρεβάτι για πέντε (βίντεο)
* Ο πρωταθλητής (βίντεο)
* Θανάσης ο βομβιστής (1990, βίντεο)... Θανάσης
* Ήσυχες μέρες του Αυγούστου (1991) .... Νικόλας
* Ζωή χαρισάμενη (1993) .... Μάρκος
* Το βλέμμα του Οδυσσέα (1995) .... ταξιτζής
* Βήματα (1996, τηλεταινία)
* Όλα είναι δρόμος (1998) .... θηροφύλακας
* Το αίνιγμα (1998).... Λίνος και Θανάσης
* Η ιστορία της Λίλυ (2002)
* Ψυχή Βαθειά (2009)
* The Flight of the Swan (2010) 

 

 

 

 

 

 

Εδώ μία από τις σκηνές του στην τελαυταία του ταινία. Πηγή: http://www.newsbeast.gr  και http://www.newsit.gr

Βραβεύτηκε συγκινημένος, συγκινημένοι τον αποχαιρετούμε


Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, τόσο όσο τα μάτια να γεμίσουν δάκρυα, υποδέχθηκε το κοινό το Θανάση Βέγγο σε πρόσφατη βράβευσή του για το συνολικό έργο του, στα βραβεία που απονέμει το περιοδικό STATUS.

Με μεγάλη συγκίνηση ο μεγάλος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τον κόσμο αρχίζοντας με την πιο γνωστή και αγαπημένη ατάκα του: «Καλοί μου άνθρωποι...»

Η αυλαία στη ζωή του Θανάση Βέγγου έκλεισε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του και σκορπώντας συγκίνηση σε όλους όσοι απόλαυσαν το ταλέντο αλλά και ήθος του στην πολύχρονη καριέρα του.

Δείτε τα βίντεο


 
Με ένα θερμό χειροκρότημα ο Θανάσης Βέγγος παρέλαβε τιμητικό βραβείο, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, στις 3 Μαΐου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. 


Πηγή: http://www.newsbeast.gr


Από εμάς θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.


Καλό ταξίδι καλέ μας άνθρωπε... μας γέμισες πολλές δεκαετίες χαράς και γέλιου. Άφησες πίσω σου μεγάλο έργο και δυσαναπλήρωτο κενό.
Διαβάστε περισσότερα...

Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει την πίεση στα αγόριαΤα αγόρια που γίνονται παθητικοί καπνιστές, ακόμα και σε σχετικά μικρό βαθμό, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυξημένη πίεση αίματος όπως δείχνει νέα αμερικανική έρευνα. Σύμφωνα με αυτή τα αγόρια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αργότερα στη ζωή τους υπέρταση, η οποία συσχετίζεται με καρδιαγγειακά επεισόδια και άλλες παθήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει σαφές κατά πόσο είναι αναστρέψιμες οι συνέπειες για την πίεση των παιδιών, αν πάψουν κάποια στιγμή να είναι παθητικοί καπνιστές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές περισσότερα από το ένα τρίτο των παιδιών διεθνώς είναι εκτεθειμένα σε επίπεδα καπνού τσιγάρου, που είναι ανησυχητικά για την υγεία τους. Οι επιστήμονες μελέτησαν περισσότερα από 6.400 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών που υφίσταντο τον καπνό των γονιών τους και διαπίστωσαν μια μέση αύξηση 1,6 mmHg ή 1%, σε σχέση με το φυσιολογικό επίπεδο, στη συστολική πίεση.

Όπως είπαν οι ερευνητές, σε ατομικό επίπεδο η κατά 1% αύξηση δεν είναι μεγάλη, όμως αν συνυπολογιστούν δύο εκατομμύρια παιδιά, το καθένα με μια μέση αύξηση 1% στην πίεσή του, τότε το πράγμα αλλάζει και μπορούν να παρατηρηθούν επιπτώσεις υγείας στο ευρύτερο δείγμα του πληθυσμού (περισσότερα περιστατικά καρδιοπάθειας κ.α.).


Διαβάστε περισσότερα...

Οι αριστερόχειρες φοβούνται πιο πολύ!Διπλάσιες οι περιπτώσεις μετατραυματικού στρες.

Ο φόβος «χτυπά» περισσότερο τους αριστερόχειρες σε σχέση με τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με βρετανική έρευνα, οι οποίοι διαπίστωσαν πως όσοι γράφουν με το αριστερό επηρεάζονται πολύ περισσότερο από καταστάσεις που προκαλούν φόβο.

Σύμφωνα με το πείραμα, εθελοντές παρακολούθησαν ένα οκτάλεπτο απόσπασμα από την ταινία «Η σιωπή των αμνών», με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς στο ρόλο του κατ' εξακολούθηση δολοφόνου Χάνιμπαλ Λέκτορ.

Η έρευνα έδειξε ότι οι αριστερόχειρες υπέφεραν πιο πολύ και εμφάνισαν περισσότερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες μετά την παρακολούθηση του βιντεο. Όταν κλήθηκαν να ανακαλέσουν διάφορες σκηνές στην μνήμη τους, οι αριστερόχειρες είχαν σαφώς περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τους δεξιόχειρες και η αφήγησή τους ήταν πιο αποσπασματική και με περισσότερο άγχος.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιμετωπίζει τον φόβο και, κατ' επέκταση, στον τρόπο που οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες έπειτα από μια οδυνηρή εμπειρία. Γενικότερα, οι περιπτώσεις μετατραυματικού στρες είναι αναλογικά σχεδόν διπλάσιες στους αριστερόχειρες σε σχέση με τους δεξιόχειρες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, φαίνεται πως τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου έχουν διαφορετικούς ρόλους στο μετατραυματικό στρες και το δεξί ημισφαίριο, που είναι κυρίαρχο στους αριστερόχειρες, εμπλέκεται περισσότερο στο φόβο.


Διαβάστε περισσότερα...

Θα διανύσει 6.200 χλμ. για τους χρόνιους πάσχοντεςΟ Ιωάννης Φιλιππίδης, Σερραίος αθλητής, μαραθωνοδρόμος και οδηγός ορεινών διαδρομών, συγκινημένος από συνανθρώπους μας που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, από σήμερα ξεκινά ένα ταξίδι-αγώνα μεταλαμπάδευσης ιδεών, σε όλους τους Νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης.


Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να μεταφέρει μηνύματα ευαισθητοποίησης στην νεολαία, στους πολίτες και στις τοπικές αρχές, αναφορικά με:

  • Τη δωρεά οργάνων και ιστών Θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Μια ανεκτίμητη πρόσφορα ζωής.
  • Την αιμοδοσία , μια απλή διαδικασία που σώζει ζωές, «δώσε 5 λεπτά από τα χρόνο σου και σώσε μια ζωή». Πρόσφερε αίμα! Κάνε μια καρδιά να κτυπά!
  • Την ανάπτυξη οικολογικών συμπεριφορών.
  • Ο αγώνας θα γίνει με τα πόδια, θα διαρκέσει 34 εβδομάδες, θα διανυθούν συνολικά 6.200 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ:

Καστανιές-Ορεστιάδα-Διδυμότειχο-Σουφλί-Φέρρες-Αλεξανδρούπολη-Σάππες-Κομοτηνή-Ίασμος-Ξάνθη-Χρυσούπολη-Καβάλα-Φίλιπποι-Δράμα-Προσοτσάνη-Αλιστράτη-Νέα Ζίχνη-Σέρρες-Σιδηρόκαστρο-Ελευθεροχώρι-Κιλκίς-Νεα Σάντα-Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη-Βασιλικά-Γαλάτιστα-Πολύγυρος-Νεα Μουδανιά-Νέα Καλλικράτεια-Θεσσαλονίκη-Χαλάστρα-Γιαννιτσά-Αλεξάνδρεια-Αιγίνιο-Κατερίνη-Βέροια-Νάουσα-Σκύδρα-Εδεσσα-Αρνισσα-Αμύνταιο-Φλώρινα-Καστοριά-Αργος Ορεστικό-Νεάπολη-Κιβωτός-Γρεβενά-Σιάτιστα-Κοζάνη-Σέρβια-Κρανιά-Ελασσόνα-Τύρναβος-Λάρισα-Στεφανοβίκειο-Βελεστίνο-Βόλος-Νέα Αγχίαλος-Φάρσαλα-Σοφάδες-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-διάβαση Κατάρας-Μέτσοβο-Γιάννενα-Ηγουμενίτσα-Πάργα-Πρέβεζα-Λούρος-Φιλιππιάδα-Άρτα-Κομπότι-Αμφιλοχία-Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Επισκοπή-Καρπενήσι-Μακρακόμη-Λαμία-Μπράλος-Αμφισσα-Ιτέα-Δελφοί-Αράχωβα-Λιβαδειά-Θήβα-Χαλκίδα-Μαραθώνας-Αθήνα (Κλασσική διαδρομή Μαραθωνίου)-Ελευσίνα-Μέγαρα-Λουτράκι-Κόρινθος-Κιάτο-Ξυλόκαστρο-Δερβένι-Διακοφτό-Καλάβρυτα-Αίγιο-Πάτρα-Κάτω Αχαϊα-Ανδραβίδα-Αμαλιάδα-Πύργος-Ολυμπία-Κρέστενα-Ζαχάρω-Κυπαρισσία-Φιλιατρά-Μεθώνη-Κορώνη-Μεσσήνη-Καλαμάτα-Αρεόπολη(Μάνη)-Γύθειο-Σπάρτη-Μεγαλόπολη-Τρίπολη-Άργος-Νάυπλιο-Επίδαυρος-Ισθμός-Πειραιάς-μετάβαση στην Κρήτη-Σητεία-Ιεράπετρα-Παλαιοχώρα Χανίων-Κίσσαμος-Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Αγιος Νικόλαος-Σητεία.Πηγή: www.zougla.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Οι ευεργετικές επιδράσεις του ελληνικού καφέΑποτελεί εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών

Στην ελληνική επικράτεια, ο καφές κάνει την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, καθώς και αυτοί της Βορείου Ελλάδος, είναι οι πρώτοι που υιοθετούν την κατανάλωση του καφέ και τη μετατρέπουν σε αγαπημένη συνήθεια. Με την πάροδο των ετών, ο καφές κερδίζει την αγάπη όλο και περισσότερων Ελλήνων. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, το μονοπώλιο στο άλεσμα και στο καβούρδισμα του καφέ είχαν τα καφενεία και μόλις κοντά στα 1900, εμφανίζονται τα πρώτα καφεκοπτεία. Το 1920, ο ελληνικός καφές χάνει την κυριαρχία του στην ελληνική αγορά αφού τότε, εισάγεται για πρώτη φορά γαλλικός καφές και στη συνέχεια ακολουθούν διάφορα άλλα είδη καφέ, που καταναλώνονται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ICAP: η συνολική εγχώρια αγορά του καφέ, την περίοδο 1993 - 2006, παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 1,39%. Το 2006 διαμορφώθηκε στους 26.550 τόνους από 26.500 τόνους το 2005, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,19%. Η κατανάλωση ελληνικού καφέ για την εν λόγω εξεταζόμενη περίοδο εμφάνισε πτωτική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 0,6%. Το 2006 εκτιμάται ότι καταναλώθηκαν 14.100 τόνοι ελληνικού καφέ. Παρά την πτωτική πορεία του όμως, εξακολουθεί να καλύπτει το 53.1% της συνολικής κατανάλωσης καφέ. Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία για το 2008, όπου ο ελληνικός καφές καλύπτει περίπου, το 50% της ελληνικής αγοράς Ακολουθεί ο καφές φίλτρου/espresso, ο οποίος απέσπασε συνολικά το 26% και έπεται ο στιγμιαίος καφές με μερίδιο της τάξεως του 23%.

Φαίνεται λοιπόν, πως όσο τα χρόνια περνούν, η αγάπη του ελληνικού αγοραστικού κοινού για τον ελληνικό καφέ μειώνεται. Το έδαφος κερδίζουν νέα είδη καφέ και αυτό, κυρίως, γιατί είναι ιδιαίτερα αγαπητά στο νεανικό πληθυσμό. Τα παραδοσιακά καφενεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος, κάθε χρόνο, 50-80 καφενεία παύουν να λειτουργούν και όσα απομένουν υπολειτουργούν.

Παρ’ όλα αυτά, η θρεπτική αξία του ελληνικού καφέ είναι εξίσου σημαντική με εκείνη των ανταγωνιστών του. Είναι γνωστό, αν και τα ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν κάποιες αντιφάσεις, ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί και συνεισφέρει ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο καφές αποτελεί ένα από τα πιο πλούσια ροφήματα σε αντιοξειδωτικά. Έρευνα των Fukushima Y et al, 2009 έδειξε ότι ο καφές, σε σύγκριση με άλλα πλούσια σε πολυφαινόλες ροφήματα, όπως το κρασί και το τσάι, έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα. Μία παλιότερη μελέτη σε Νορβηγούς ενήλικες (Svilaas et al, 2004) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καφές αποτελούσε την κυριότερη πηγή αντιοξειδωτικών. Με κύρια αντιοξειδωτικά: το χλωρογενικό οξύ, το καφεϊκό οξύ και τις μελανοϊδίνες, ο ελληνικός καφές, με το ένα φλιτζανάκι να παρέχει περίπου 150mg, μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών και να προστατεύσει τον ανθρώπινο οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες.

Η καφεΐνη, ένα από τα πιο αντικρουόμενα συστατικά του καφέ, φαίνεται πως αποτελεί ένα ήπιο διεγερτικό του νευρικού συστήματος και σε μέτριες ποσότητες μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη (Koppelstaetter F et al, 2008). Η ανώτερη επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης για του ενήλικες είναι 400mg. Η περιεκτικότητα του ελληνικού καφέ σε καφεΐνη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της βρίσκεται στο ίζημα που δημιουργείται κατά την παρασκευή του, είναι περίπου 40mg ανά φλιτζανάκι. Το γεγονός αυτό, δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις του ελληνικού καφέ να μπορούν να τον απολαύσουν αρκετές φορές μέσα στην ημέρα.

Είναι γνωστό επίσης, πως το θερμιδικό περιεχόμενο του καφέ είναι εξαιρετικά χαμηλό. Οι κόκκοι του έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε μακροθρεπτικά συστατικά. Κατά τη διάρκεια του καβουρντίσματος, τα συστατικά αυτά μετατρέπονται σε ενώσεις που δεν αποδίδουν ενέργεια. Επιπλέον, πολλά από αυτά βρίσκονται στο ίζημα του ελληνικού καφέ, αποτέλεσμα: το ένα φλιτζανάκι αποδίδει μόνο 1 kcal. Αν κάποιος λοιπόν καταναλώνει ελληνικό καφέ χωρίς την προσθήκη ζάχαρης ή γάλατος δεν επιβαρύνει καθόλου τη θερμιδική του πρόσληψη.

Η περιορισμένη γεωγραφική κατανάλωση του ελληνικού καφέ αποτελεί έναν ιδιαίτερα απαγορευτικό παράγοντα για τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού μελετών. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα για τις ευεργετικές του επιδράσεις φαίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Πρόσφατη μελέτη των Chrysohoou et al., 2009, που πραγματοποιήθηκε στην Ικαρία σε 485 υπερτασικούς ηλικιωμένους, φανέρωσε τη θετική επίδραση της μέτριας κατανάλωσης ελληνικού καφέ στην αορτική ελαστικότητα. Επιπλέον, μία παλιότερη ερευνητική προσπάθεια (Panagiotakos et al., 2007), που διεξήχθη σε νησιά της Μεσογείου, συνδέει και αυτή τη μέτρια κατανάλωση καφέ με οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό, αφού βρέθηκε, ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη.

Συμπερασματικά λοιπόν, αν και τα ερευνητικά δεδομένα είναι λιγοστά και αναμφισβήτητα απαιτείται περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια, φαίνεται, πως οι ευεργετικές επιδράσεις του ελληνικού καφέ είναι πολλαπλές.
Διαβάστε περισσότερα...