Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Μεταβίβαση - Αντικατάσταση αναπηρικού του αυτοκινήτου (7ετία)

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Το δικαίωμα αγοράς αυτοκινήτου με ατέλεια, έχει καθοριστεί να είναι μοναδικό για μια 7ετία. Μόνο μετά την παρέλευση της 7ετίας έχουμε το δικαίωμα αγοράς νέου αυτοκινήτου με ατέλεια.


Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την εισαγωγή Αναπηρικού Αυτοκινήτου.

Θέσμικο Πλαίσιο: Ν. 3583/28-06-2007 (ΦΕΚ 142) 
Άρθρο 54
Παργ. 9: Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά".
Παργ. 10: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1884/119 (ΦΕΚ 81Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους., δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν γαι τους αναπήρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής."
Παργ. 11: Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α'), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
"Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά".Όλο το ΦΕΚ εδώΗ αντικατάσταση κινητήρα

Στον 


Νόμο 2682 (ΦΕΚ16/8 Φεβρουαρίου 1999)
 καθορίζεται και το θέμα της αντικατάστασης του κινητήρα με άλλον μεγαλύτερου κυλινδρισμού από το όριο που προβλέπεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητα από τον χρόνο αντικατάστασης. Σ’ αυτή την περίπτωση, καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Πέρασε μια 7ετία - Καιρός για νέο αδασμολόγητο αυτοκίνητο

Μπορεί με την πάροδο 7 ετών από την αγορά και τον χαρακτηρισμό του υπάρχοντος αναπηρικού αυτοκινήτου, βάσει των πιο πάνω διατάξεων, να αγοράσει νέο αναπηρικό αυτοκίνητο αποχαρακτηρίζοντας το προηγούμενο που έχεις στην κατοχή του.
Εξαίρεση αυτής της 7ετίας είναι να μεταβιβάσει το προηγούμενο αυτοκίνητο σε άλλο δικαιούχο ατέλειας που μπορεί να γίνει και νωρίτερα.

Η υπηρεσία που υπάρχουν όλοι οι φάκελοι, δηλαδή το αρχείο των αναπηρικών αυτοκινήτων όλης της χώρας, βρίσκεται στην Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής, στον Πειραιά. Απλά ενημερωτικά το αναφέρουμε για να γνωρίζετε ότι η αίτηση σας στο τελωνείο της περιοχής σας θα περάσει πρώτα από εκεί και στη συνέχεια θα γυρίσει πίσω. Διαβάστε όμως, τις οδηγίες που γράφουμε παρακάτω και ακολουθήστε τις κατά γράμμα.

Για το πως γίνεται ο αποχαρακτηρισμός δείτε το ακόλουθο θέμα:

Διαδικασία αποδέσμευσης - αποχαρακτηρισμού του αναπηρικού αυτοκινήτου
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο δικαιούχο ατέλειας.
Το θέμα της μεταβίβασης καθορίζεται από τον Νόμο 2682 (ΦΕΚ16/8 Φεβρουαρίου 1999).Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου του ανάπηρου;

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, οι κληρονόμοι πρέπει εντός εξαμήνου να προβαίνουν στην τελωνειακή τακτοποίησή τους. 


Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές.
Μετά την 5ετία δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Ποια είναι η διαδικασία μεταβίβασης αναπηρικού αυτοκινήτου σε περίπτωση που ζητείται η αποδέσμευσή του από τους ίδιους τους ανάπηρους;

Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας από τους ίδιους τους δικαιούχους μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον τελωνισμό τους υποβάλλονται στο 30% του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε συντελεστές. Μετά την παρέλευση της δεκαετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου μετά το όριο της ηλικίας των 70 ετών;

Οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες, που έχουν παραλάβει ήδη επιβατικό αυτοκίνητο με τις ισχύουσες γι’ αυτούς διατάξεις ατέλειας ,θα μπορούν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες διατάξεις, λόγω παλαιότητας ή καταστροφής ή για άλλους - εκτός της κλοπής - λόγους, έστω και μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους, με την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.