Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 931

21 Μαΐου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.). .................................................. ........................................... 1 Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011. ...................................................................................... 2
Συμπλήρωση της σύνθεσης: α) του Β1 Πολιτικού Τμήματος και β) του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου». .................................................................................. .......... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6947 (1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
2. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ιδίως
του άρθρου 54.
3. Του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄) περί Οργανισμού της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Ειδικός Λογαριασμός στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδαφίου Γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/τ.Α΄)
5. Των εδαφίων Α΄ και Γ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί συστάσεως της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο13, παράγραφος 12 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄).
6. Της υπ’ αριθμ. 329/2005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 210/τ.Β΄) περί συστάσεως – λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ, που τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 845/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1222/τ.Β΄).
7. Της υπ’ αριθμ. 10756/9.10.2002 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1343/τ.Β΄) περί Οργανώσεως της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.
8. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007− 2013».
9. Της υπ’ αριθμ. 141/29.1.2004 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 269/τ.Β΄) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
10. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Της υπ’ αριθμ. 113489/Η/2007 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 438/τ.ΥΟΔΔ) περί Διορισμού του Δημητρίου Πλατή στη θέση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
12. Της υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄) «Μεταβίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. του δικαιώματος να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τον ορισμό Υπευθύνων Έργων και Υποέργων για την υλοποίηση Έργων – Πράξεων και σχετικών Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή παρέχονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Π.Σ., στα οποία τελικός δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

---------------------------------------------------------------------------

Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 (2)
Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε
Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010
και 2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 421/1937 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/1937) «περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας».
2. Το ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 32, παρ. 2).
3. Το ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) Αρθρο 1, παρ. 3 και 4, «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».
4. Το π.δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) Οργανισμός Υπουργείου Υγείας−Πρόνοιας.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.7513/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/29.1.2004) κοινή υπουργική απόφαση «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με
Αναπηρίες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007».
7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Το υπ’ αριθμ. Π3α/Φ32/Γ.Π.οικ.66462/2.6.2006 έγγραφο «Αύξηση Επιδόματος τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων ετών 2006− 2007».
9. Το υπ’ αριθμ. 2721/27.12.2007 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ σχετικά με την αύξηση των επιδομάτων ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2008−2009−2010−2011.
10. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της απόφασης αυτής προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για κάθε έτος ως εξής:
2008: 49.799.393 ευρώ.
2009: 57.391.422 ευρώ.
2010: 66.222.881 ευρώ.
2011: 76.511.064 ευρώ.
Οι πιστώσεις για την ετήσια αύξηση θα εγγράφονται αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 15−220, Κ.Α.Ε. 2729) για δε τα επόμενα έτη, οι πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των περιφερειών της χώρας, αποφασίζουμε:
1. Τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα αυξάνονται για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 και διαμορφώνονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
2. Το εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
3. Το εδ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα σχετικά προγράμματα να μη λαμβάνουν λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση απ’ το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπόμενης. Σε περίπτωση που συντρέχει υπέρ των δικαιούχων οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, θα παρέχεται σε αυτούς το ήμισυ του επιδόματος.
4. Το εδ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ.124095 (ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/2002) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης όπως αυτοί προβλέπονται απ’ τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης −καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι− εφόσον περιθάλπονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή Προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπομένου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε Προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας τότε λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.(Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε μεγαλύτερες)

Ή ως μια εικόνα βρίσκεται και εδώ.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

----------------------------------------------------------------------------------

Συμπλήρωση της σύνθεσης: α)του Β1 Πολιτικού Τμήματος
και β)του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου».
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12/2008)

Σήμερα 17 Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30’ στο κατάστημα του Αρείου Πάγου συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, Διοικητική Ολομέλεια στην οποία έλαβαν μέρος οι: Βασίλειος Νικόπουλος − Εισηγητής, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σανιδάς, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σαραντινός, Δημήτριος Λοβέρδος, Αναστάσιος − Φιλητάς Περίδης, Ηρακλής Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Καλαμίδας, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ελισάβετ Μουγάκου−Μπρίλλη, Αρεοπαγίτης, Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ρένα Ασημακοπούλου, Κωνσταντίνος Κούκλης, Ηλίας Γιαννακάκης, Γρηγόριος Μάμαλης, Πλαστήρας Αναστασάκης, Γεώργιος Καπερώνης, Εμμανουήλ Καλούδης, Αιμιλία Λίτινα, Μάριος − Φώτιος Χατζηπανταζής, Αρεοπαγίτες, Παναγιώτης Θάνος, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Πετράκης, Αρεοπαγίτης, Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χρήστος Αλεξόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Ειρήνη Αθανασίου, Ιωάννης − Σπυρίδων Τέντες, Λεωνίδας Ζερβομπεάκος, Σπυρίδων Ζιάκας, Αλέξανδρος Νικάκης, Δημήτριος Πατινίδης, Χαράλαμπος Παπαηλιού, Χαράλαμπος Δημάδης, Αθανάσιος Κουτρομάνος, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειος Λυκούδης, Ζήσης Βασιλόπουλος, Βασίλειος Κουρκάκης, Ελευθέριος Νικολόπουλος, Αρεοπαγίτες, Αθανάσιος Κονταξής, Γεώργιος Βλάσσης, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Λιανός, Γεώργιος Γιαννούλης, Αρεοπαγίτες, Ιωάννης Χρυσός, Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Αντώνιος Μύτης, Δημήτριος − Πρίαμος Λεκκός, Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, Ανδρέας Τσόλιας, Ιωάννης Παπουτσής, Αθανάσιος Πολυζωγόπουλος, Γεώργιος Χρυσικός, Ιωάννης Σίδερης, Νικόλαος Ζαϊρης, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Νικόλαος Λεοντής, Βιολέττα Κυτέα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ελένη Σπίτσα, Γεωργία Λαλούση, Αρεοπαγίτες και Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι, Αρεοπαγίτες και Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου.
Παραστάθηκε ως γραμματέας της Ολομέλειας η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου Μηλιά Αθανασοπούλου.
Η Διοικητική Ολομέλεια συνήλθε σε Συμβούλιο προκειμένου να επικυρώσει τις υπ’ αριθμ. 54/27.3.2008, 57/1.4.2008 και 75/17.4.2008 πράξεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όσον αφορά τη λειτουργία των Τμημάτων του Αρείου Πάγου.
Ο Εισηγητής Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος Νικόπουλος εισηγήθηκε όσα αναφέρονται στο διατακτικό.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Σανιδάς πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισηγητή και αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του ν.1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν.3346/2005 «Με απόφαση της Ολομέλειας σε συμβούλιο, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου.
Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προκειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από άλλα τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές
υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει προσωρινή ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη η Ολομέλεια που συνήλθε σε Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις Πράξεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου: α) 54/27.3.2008 στην οποία αναφέρεται ότι λόγω μειωμένης σύνθεσης των Β1’ Πολιτικού, Ε’ και ΣΤ’ Ποινικών Τμημάτων πρέπει αυτή να συμπληρωθεί με τη συμμετοχή σ’ αυτό Αρεοπαγιτών από άλλα Τμήματα του Αρείου Πάγου, β)57/1.4.2008 στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να ανακληθεί η ανωτέρω (54/2008) Πράξη μόνον ως προς τη σύνθεση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος και να συμπληρωθεί αυτή και γ) 75/17.4.2008 στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να τροποποιηθεί μερικά η 30/12.2.2008 πράξη, αποφασίζει ομόφωνα τη συμμετοχή των Αρεοπαγιτών κατά τις αναφερόμενες δικασίμους όπως αναφέρεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφασίζει:
1) Να συμπληρωθεί η σύνθεση του Β1’ Πολιτικού Τμήματος με τη συμμετοχή σ’ αυτό του Αρεοπαγίτη Αχιλλέα Νταφούλη, ως Προεδρεύοντος του Τμήματος αυτού.
2) Να συμπληρωθεί η σύνθεση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος με τη συμμετοχή σ’ αυτό του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Κούκλη, ως Προεδρεύοντος του Τμήματος αυτού.
3) Τη συμμετοχή των παρακάτω Αρεοπαγιτών στις συνεδριάσεις των Τμημάτων του Αρείου Πάγου, κατά τις αναφερόμενες δικασίμους, ως εξής:
Α) Στο Ε’ Ποινικό Τμήμα
1) Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2008 του Αρεοπαγίτη Χαράλαμπου Δημάδη.
2) Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2008 της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Αθανασίου.
3) Κατά τη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2008 του Αρεοπαγίτη Λεωνίδα Ζερβομπεάκου.
4)Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2008 του Αρεοπαγίτη Χαράλαμπου Παπαηλιού.
5) Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2008 του Αρεοπαγίτη Νικολάου Ζαϊρη.
6) Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2008 του Αρεοπαγίτη Ελευθέριου Μάλλιου.
Β) Στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα
1) Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2008 του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Πετράκη.
2) Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2008 του Αρεοπαγίτη Σπυρίδωνα Ζιάκα.
3) Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαίου 2008 του Αρεοπαγίτη Ζήση Βασιλόπουλου.
4) Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαίου 2008 της Αρεοπαγίτη Γεωργίας Λαλούση.
5) Κατά τη συνεδρίαση της 20ης Μαίου 2008 του Αρεοπαγίτη Χρήστου Αλεξόπουλου.
Γ) Στο Ζ’ Ποινικό Τμήμα
1) Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαίου 2008 του Αρεοπαγίτη Αθανασίου Πολυζωγόπουλου.
2) Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μαίου 2008 του Αρεοπαγίτη Μιχαήλ Θεοχαρίδη.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα, στις
17 Απριλίου 2008.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

-----------------------------------------------------------------------------------

Στοιχεία για τα διάφορα επιδόματα, που δίνει η διεύθυνση της υπηρεσίας Πρόνοιας του κάθε Καλλικρατικού Δήμου της χώρας, στο ακόλουθο θέμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.