Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Αναπηρικό Αυτοκίνητο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τι δικαιούται και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) σε σχέση με το αυτοκίνητο; Ένας σύντομος οδηγός... για να μάθουμε (ή να θυμηθούμε) όσα πρέπει να ξέρουμε.

Συχνά πολλοί φίλοι κάνουν κάποια από τα παρακάτω ερωτήματα με τις ακόλουθες απαντήσεις. Αν σε κάποιο από αυτά δεν βρείτε την απάντηση σε αυτό που ψάχνετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να πάρετε την ανάλογες πληροφορίες που χρειάζεστε.


 • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της μπλε κάρτας (ή αλλιώς κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ);

Δικαιούχοι της μπλε κάρτας (ή αλλιώς κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ) είναι οι ακόλουθοι:


ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

(Ολόκληρο το ΠΔ υπάρχει εδώ).

Άρθρο 1 Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.
1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.
Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.
4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990). 
β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.
5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικό: Είχαμε επέκταση των δικαιούχων του δελτίου στάθμευσης. Πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμαΕπέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

Με βάση τα παραπάνω τίθεται το ερώτημα: 
 • Ποιοι είναι δικαιούχοι ατέλειας;
Δικαιούχοι της ατέλειας (η αλλιώς ατελούς ταξινόμησης αυτοκινήτου) είναι:

Α) Σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 16 του Ν. 1798/88 και 23 του Ν. 1882/90) δικαίωμα αδασμολόγητης εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ηλικίας 4 έως 70 ετών (αυτό καταργήθηκε από τον νόμο που θα βρείτε εδώ):
 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100.
 • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
 • Πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
 • Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βάσει του Νόμου 3402 άρθρο 17 στο ΦΕΚ 285Α' / 14-10-2005, περί "Αναδιοργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις", αλλά και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων Αρ. Πρωτ. Δ.485/70/Α0018-14 Μαρτίου 2006) (Πληροφορίες εδώ)
 • Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι (τροποποίηση βάσει του Νόμου 3583 και άρθρο 54 παρ. 14 στο στο ΦΕΚ142Α/28-06-2007).
Για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) μπείτε εδώ, όπου και θα βρείτε και το αντίστοιχο παράρτημα.Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Επίσης δικαιούχοι είναι:
Β) Έλληνες ανάπηροι:
α) πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες
β) αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής,
γ) υπάλληλοι της τελωνειακής υπηρεσίας εντεταλμένοι στη δίωξη λαθρεμπορίου συνέπεια τραύματος, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για ενεργό υπηρεσία, συνέπεια τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και οι οποίοι εξαιτίας αυτού λαμβάνουν σύνταξη,
δ) πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι από 21/4/1967 έως 23/7/1974, συνέπεια της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
Γ. Έλληνες ανάπηροι μετανάστες και εργάτες εξωτερικού, μπορούν να φέρουν ατελώς το κομιζόμενο επιβατικό τους αυτοκίνητο όταν επιστρέφουν στη χώρα για μόνιμη εγκατάσταση.
Δ. Ανάπηροι πολίτες των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας και διαμένουν σε αυτή.


Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολούθως παραθέτουμε το άρθρο 54, του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/TA/28-06-2007), με τίτλο: "Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για την εισαγωγή Αναπηρικού Αυτοκινήτου", όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά αναπηρίας και τα αντίστοιχα κυβικά εκατοστά που μπορούν να παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι ανά κατηγορία. 

Άρθρο 54
Παργ. 9: Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά".
Παργ. 10: Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1884/119 (ΦΕΚ 81Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Οι ανάπηροι, που κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους., δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν γαι τους αναπήρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής."
Παργ. 11: Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α'), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

"Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά".

Ολόκληρος ο νόμος 3583 του 2007 υπάρχει εδώ.

Δείτε επίσης όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για την ατελή ταξινόμηση και στο ακόλουθο θέμα: Ατελής ταξινόμηση και εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου

Δείτε επίσης όλες τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έφερε στο θέμα της ατελής ταξινόμησης ο νέος νόμος του 2013 στο ακόλουθο θέμα: Τι αλλάζει για τα αναπηρικά και τα πολυτεκνικά ΙΧ, όπως και την απόσυρση

 • Τι έκταση καλύπτει η ατέλεια και ποιος πρέπει να είναι ο κυλινδρισμός και ο τύπος του αυτοκινήτου που εισάγεται ατελώς από αναπήρους;


Η ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας (η απαλλαγή για τα τέλη κυκλοφορίας δεν ισχύει όταν οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από του δικαιούμενου με την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης ή όταν παραλαμβάνεται από έλληνες μετοικούντες).
Ο Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΕ) καταβάλλονται κανονικά.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. Κατ’ εξαίρεση οι άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται μέχρι 2.000 κ.εκ.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για άνω των 1650 κ.εκ. μέχρι 2000 κ.εκ. και 58% για τα άνω των 2.000 κ.εκ.).
To αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για να χορηγηθεί ατέλεια.


 • Ποια είναι όμως τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ατελή ταξινόμηση ενός αναπηρικού αυτοκινήτου;
Τα δικαιολογητικά για την ατελή ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου είναι τα ακόλουθα:
  1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: "δεν έχω παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με καμιά ατέλεια και ότι το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις προσωπικές μου ανάγκες και δεν θα το παραχωρώ ούτε με ενοίκιο, ούτε με κόμιστρο και δεν θα το μεταβιβάσω χωρίς την έγκριση της Τελωνειακής Αρχής. Επίσης δεν βρίσκομαι σε ίδρυμα ή γηροκομείο"

  2) Επίσης σε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 θα δηλώνεις σε ποια οικονομική εφορία ανήκεις, σε ποια Δ/νση Συγκοινωνιών και σε ποιά τροχαία, χωρίς γνήσιο υπογραφής.

  3) Αίτηση προς το Τελωνείο Αθηνών που θα αναφέρει "Να μου παραδώσετε ένα επιβατικό αυτοκίνητο καινούργιο μάρκας ...... ως αναπηρικό".
  Η αίτηση θα γίνει σε κόλλα αναφοράς και όχι σε υπεύθυνη δήλωση Μ1599/86.

  4) Εξουσιοδότηση προς τον Εκτελωνιστή

  5) Αίτηση Απόδοσης Εμπορευμάτων (Γενικών Αποθηκών).

  6) Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας

  Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα είναι θεωρημένες από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

  7) Αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας αναπήρου. Αυτά μπορεί να είναι:
  α) Λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔΑΠ, εάν υπάρχει στο όνομα του αναπήρου και φαίνεται σαν διεύθυνση κατοικίας του αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά και στη Γνωμάτευση.

  ή
  β) Απόκομμα σύνταξης του ανάπηρου που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του που πρέπει να είναι ίδια με αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά
  ή
  γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ανάπηρου, θεωρημένη από την εφορία, εφ'όσον η διεύθυνση που αναγράφεται είναι ίδια με αυτή που δηλώνει στα υπόλοιπα χαρτιά

  8 ) Γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής ότι έχει ανάγκη αναπηρικού αυτοκίνητου. Εάν η απόφαση είναι της Β' βάθμιας επιτροπής θα πρέπει να γράφει το νούμερο της γνωμάτευσης της Α' βάθμιας πάνω στην Β' βαθμια και επίσης θα προσκομίζεται και φωτοτυπία της Α' βαθμιας γνωμάτευσης. Εάν είναι Α' βάθμιας επιτροπής χρειάζεται υποχρεωτική παραίτηση του Νομάρχη βάσει της υπ. Αριθμ. Δ. 1772/111/22.08.90 Διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή σφραγίδα και υπογραφή ότι "Δεν συντρέχει λόγος προσφυγής στην Β' βαθμια επιτροπή κ.λ.π."
  Ο χρόνος προσφυγής από την Α' βάθμια επιτροπή στην Β' βάθμια είναι ένας μήνας από την ημερομηνία εκδόσεως της Α' βάθμιας.
  Για οποιαδήποτε διόρθωση επί της γνωματεύσεως θα πρέπει να υπογράφει η πλειοψηφία της επιτροπής (π.χ. εάν η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη θα πρέπει να υπογράφει ο πρόεδρος και τουλάχιστον δυο μέλη της επιτροπής), με τις ατομικές τους σφραγίδες καθώς επίσης χρειάζεται και η στρογγυλή σφραγίδα στο σημείο που έγινε η διόρθωση.  Σημείωση: Για την πιο πάνω γνωμάτευση χρειάζεται ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις γιατρού (αντίστοιχου με την κάθε πάθηση) διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α' κρατικού νοσοκομείου και πάντα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή. Για παράδειγμα για τα ορθοπεδικής φύσεως προβλήματα η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι γιατρού διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α' κρατικού νοσοκομείου ειδικότητας ορθοπεδικού ή νευροχειρούργου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή. 
  Επίσης: Η γνωμάτευση αυτή μπορεί να είναι α) από υγειονομική επιτροπή της νομαρχίας με αιτιολογία εξέτασης "χορήγηση δικαιώματος ατελούς ταξινόμησης αναπηρικού αυτοκινήτου"... στηριζόμενη στις πιο πάνω σχετικές και προαναφερόμενες διατάξεις αν έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 ή β) από υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ για ημερομηνίες από την 1/9/2011 και μετά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εμφανές και διακριτό πως βάσει των ποσοστών που αναφέρονται στην γνωμάτευση ο εξεταζόμενος από την επιτροπή είναι και δικαιούχος. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να προσεχθεί, γιατί πολλές φορές οι δικαιούχοι επειδή δεν αναγράφεται το ποσοστό κάθε πάθησης χωριστά συναντούν προβλήματα ώστε να διακρίνουν κι οι ίδιοι αλλά κι οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας πως είναι δικαιούχοι και πως η απόφαση που έχουν πως είναι η κατάλληλη.
  γ) Πλέον από 1/1/2013 δεχτές γίνονται αποφάσεις μόνο από τα ΚΕΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  • Σε περίπτωση ανήλικου ανάπηρου ή ενήλικου νοητικά καθυστερημένου από ποιον ασκείται το δικαίωμα της ατέλειας; 


  Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών από 4-18 ετών το δικαίωμα ατέλειας παραχωρείται σε αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία και στους ενήλικους νοητικά καθυστερημένους από πρόσωπο που με οριστική δικαστική απόφαση έχει οριστεί επίτροπος (ή δικαστικός αντιλήπτορας) αυτού.

  • Τι συμβαίνει με τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται για λογαριασμό των ανήλικων αναπήρων;


  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ατέλειας (άρθρο 16 του Ν. 1798/88, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1882/90), στη περίπτωση των ανηλίκων αναπήρων πολιτών το δικαίωμα της ατελούς από το φόρο κατανάλωσης, εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου παραχωρείται σ’ εκείνον που ασκεί την γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία του ανηλίκου. 
  Ωστόσο η γονική μέριμνα ή η επιτροπεία παύει στο σύνολό της και ως προς τους δύο γονείς ή προς τον επίτροπο αντίστοιχα, εφόσον ο ανήλικος ανάπηρος ενηλικιωθεί και είναι ικανός προς δικαιοπραξία. Όταν ενηλικιωθεί ο αμεα και είναι πλέον ικανός σε δικαιοπραξία, το όχημα αυτό πρέπει πλέον να μεταβιβαστεί στον νόμιμο δικαιούχο της ατέλειας. 

  • Τι συμβαίνει με τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί ήδη από τον δικαιούχο ή τον γονέα - κηδεμόνα (που έχει την γονική μέριμνα) του δικαιούχου και μετά επιθυμεί (επιθυμούν) να χαρακτηρήστει ως αναπηρικό το αυτοκίνητο;
  Αρχικά να πούμε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην περίπτωση αυτή ώστε να ολοκληρωθεί και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Τα μόνα πράγματα που αλλάζουν είναι:
  α) ότι ο δικαιούχος δεν έχει το οικονομικό όφελος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και 
  β) κάποια από τα δικαιολογητικά που της ατελής ταξινόμησης παραλείπονται γιατί αφορούν την αγορά, η οποία στην περίπτωση αυτή έγινε ήδη.
  Κατά τα άλλα και σε αυτήν την περίπτωση χρειάζονται όλα τα άλλα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθονται στο αντίστοιχο τμήμα του υπουργείου συγκοινωνιών το οποίο θα εκδόσει την νέα άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 
  Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς και ατελής ταξινόμησης έχουμε και την αυτόματη έκδοσης και χαρακτηρισμό, από την αρχή, του αυτοκινήτου ως αναπηρικού.


  • Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΑ (ή αλλιώς μπλε κάρτας) είναι τα ακόλουθα: 


  ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005
  Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης 
  για άτομα με αναπηρίες

  (Ολόκληρο το ΠΔ υπάρχει εδώ).

  Άρθρο 2

  Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.
  Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) έντυπη αίτηση,
  β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
  γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,
  δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
  ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,
  στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.


  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αυτό το θέμα: Δελτίο στάθμευσης για ανάπηρους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Αυτοκινήτου με ατέλεια εισαγωγής

  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο πλην του δικαιούχου προσώπου; 


  Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

  • Τι κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο οδηγείται από τους οριζόμενους οδηγούς χωρίς να επιβαίνει ο ανάπηρος;


  Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σε αυτό ο ανάπηρος αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 €.
  Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου. Εφόσον γίνεται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του αναπήρου.
  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο διατίθεται σε άλλες χρήσεις επιβάλλονται κυρώσεις όπως άρση της ατέλειας, λαθρεμπορία κ.ά.

  Στο ζήτημα της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας για τα αναπηρικά ισχύουν τα εξής: 
   • Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας οι ανάπηροι πολίτες ενώ στους δικαιούχους απαλλαγής (για αυτοκίνητα κυβισμού έως 1.650 κ.κ.) περιλαμβάνονται πλέον και οι νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, εξισούμενοι έτσι με τους έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
   • Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των 4 ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:
    • α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω
    • β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.
  Σημείωση: Όταν τα κυβικά υπερβαίνουν τον ορισμένο αριθμό που υπάρχει για την απαλλαγή, τότε ο δικαιούχος πληρώνει ολόκληρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας. Όπως δηλαδή αναφέρετε και εδώ: Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου

  Επίσης, δεν αλλάζει κάτι για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος της απαλλαγής έχει συμβατικό Ε.Ι.Χ, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό και δεν έχει απαλλαγεί από το τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά του. Έχει τα ίδια δικαιώματα δηλαδή και το χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό και το μη χαρακτηρισμένο. Τις πληροφορία αυτή, αλλά και τις απαντήσεις επί του θέματος, τις έλαβα από το υπουργείο Οικονομικών στις διευθύνσεις: α) Τελών & Ειδικών Φορολογιών Τμήμα Β' και β) 18η Τελ/κων Οικ.Συστημάτων Τμήμα Α'.

  Επίσης πολύ σημαντικά για το θέμα είναι τα ακόλουθα θέματα:

  51 σχόλια:

  1. Δεν γίνεται καμμία αναφορά για τα τέλη κυκλοφορίας των αναπηρικών αυτοκινήτων που είναι παντελώς άδικα!!
   Γιατί αν είναι πάνω από 1650 cc πληρώνουν ακέραια τα τέλη κυκλοφορίας? ενώ έχουν απαλλαγεί
   έστω και μερικώς από το τέλος ταξινόμησης?
   ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. @Ανώνυμος

   Ανώνυμε (που αφού θες να εκφράσεις δυσφορία καλό θα ήταν να το κάνεις επώνυμα) δεν γίνεται εδώ να ασκήσουμε πολιτική ή διεκδίκηση δικαιωμάτων. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στις ομοσπονδίες αν θέλει να ζητά δικαιώματα. Και να το θέσουμε και από του "στραβού το δίκιο"; Γιατί να δικαιούται ο οποιοσδήποτε ότι απαλλαγή θέλει όταν άλλοι δεν έχουν καμία απαλλαγή ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας;
   Αν πάρει κανείς Ferrari θα πρέπει να απαλλάσσεται από τα τέλη; Αν έχεις ακριβό αμάξι μπορείς λογικά και να το συντηρείς, είναι η άποψή μου.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. ehis di polous anapirous me ferari..aftokinita me kivismo 1650 kai pano then eine ola akriva gia na eise plousios na ta sindirisis..think before you write..anonimos

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. @Ανώνυμος

   μάλλον διάλογο προσπαθείς να κάνεις ανώνυμε ανώνυμα για θέματα μεγάλης βαρύτητας και σημαντικότητας που αφορούν πολλούς. Έτσι δεν βγάζει κανείς άκρη γιατί ο καθένας έχει την άποψή του και ίσως δεν αρέσει σε κάποιους. Έτσι διάλογος δεν γίνεται. καλή σου μέρα και καλές γιορτές να έχουμε όλοι.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. εγω θελω να φερω αμαξι απο γερμανια.ξερει κανενας τι γινετε με το τελωνειο????

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. @Ανώνυμος

   αν καλύπτεις όλες τις προϋποθέσεις ώστε να λάβεις την ατέλεια και έχεις αυτήν την απόφαση μπορείς να φέρεις και μόνο σου από το εξωτερικό ένα αυτοκίνητο και να το εκτελωνίσεις.

   άλλοι χρησιμοποιούν κάποιον πράκτορα για τα διαδικαστικά.
   αν το αυτοκίνητο υπερβαίνει σε κυβισμό αυτών της απόφασης πληρώνεις την διαφορά για την ταξινόμηση.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  7. @giannis

   ναι μπορεί το χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό να αλλαχτεί μετά την πάροδο 7 ετών και τον αποχαρακτηρισμό του πρώτου για αγορά και χαρακτηρισμό του δεύτερου.
   μπορεί και μετά από 5 έτη αρκεί να δοθεί σε άλλο δικαιούχο ατέλειας.
   με την πάροδο 7 ετών μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε (αφού αποχαρακτηριστεί) ή να το κρατήσει κάποιος ως δεύτερο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  8. Alexandros_Physiotherapist10 Μαρ 2011, 10:26:00 μ.μ.

   Εκανα μεταβιβαση το Ε.Ι.Χ απο τη μητερα μου σε μενα 1399 κυβικα εκατοστα. Θα βγαλω τη μπλε καρτα σταθμευσης... Θελω να ρωτησω δικαιουμαι απο εδω και περα απαλλαγη απο τελη κυκλοφοριας? Δε μπορεσα να βρω καποια ακρη επι του θεματος!!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  9. @Alexandros_Physiotherapist

   Αλέξανδρε πρώτα από όλα είσαι δικαιούχος ατελούς ταξινόμησης; αν ναι τότε δικαιούσαι όσα προαναφέρεις.
   Σημαντικό είναι να υπάρχει και απόφαση από επιτροπή για την ατέλεια.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  10. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΑΥΤ/ΤΟ 1800 cc ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ 3 ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ..

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  11. @ΒΑΣΙΛΗΣ

   Αν είσαι δικαιούχος λογικότατο...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  12. Νοτη θα το εκτιμουσα αν μου ελυνες μερικες αποριες.
   1)Η αδερφη μου ειναι 40 χρονων κι εχει ποσοστο αναπηριας 67% με νοητικη στερηση. Ειναι αδυνατον να οδηγησει η ιδια φυσικα.Δικαιουται αναπηρικου αυτοκινητου? κι αν δικαιουται σε ποιανου το ονομα πρεπει να βγει η αδεια?
   2) Εαν επιλεξω αυτοκινητο μεγαλυτερο. (π.χ. 2000κυβ.) φορολογουνται μονο τα 350 επιπλεον των 1650 κυβικων η πληρωνω τελη για 2000?
   3) Υπαρχουν περιορισμοι οσον αφορα τον τυπο αυτοκινητου? (π.χ. τζιπ, πετρελαιο, καμπριο κ.τ.λ.)
   4) Πηγα στην προνοια της νομαρχιας και δεν γνωριζανε ακριβως ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω. Πρεπει να ξαναπερασει η αδερφη μου απο επιτροπη?
   Πρωτη φορα μπαινω στο forum γι'αυτο ειμαι ανωνυμος.
   Ευχαριστω για το χρονο σου. Μακης.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  13. @Ανώνυμος

   αναφέρεις νοητική στέρηση και 67% και ότι μπορεί να οδηγεί. έχει βγάλει δίπλωμα οδήγησης ως αμεα; αν όχι τότε είναι και άκυρο αν έχει κάποιο.

   1)α) για να δικαιούται αναπηρικό πρέπει να έχει από κάποιο δείκτη νοημοσύνης και κάτω. από το 67% που λες δεν μπορώ να ξέρω πόσο έχει.
   1)β) νομίζω πως δεν δικαιούται ως άτομο να έχει κινητά ή ακίνητα πράγματα στην ιδιοκτησία της ως άτομο που δεν μπορεί να κάνει δικαιοπραξίες. Οι νόμιμα ορισμένοι επιμελητές της είναι αρμόδιοι γι' αυτήν. δεν είμαι όμως απόλυτα βέβαιος γιατί είναι μπλεγμένο το θέμα. μάλλον στο όνομα του επιμελητή εκ μέρους του αμεα.
   2) Αν δικαιούται πάντα τότε θα πληρώσει ποσοστό επί των τελών.
   3) Πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο το όχημα αν είναι και μπορεί νόμιμα να οδηγεί ο ίδιος ο αμεα.
   4) Πρέπει να έχει απόφαση για ατέλεια όπως περιγράφεται και πιο πάνω, από νομαρχιακή ΑΥΕ.

   Υ.Γ. Μάκη δεν είναι φόρουμ αλλά blog... μικρή να μου πεις η διαφορά.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  14. εχω 80% ποσοστο αναπηριας, μετα απο εγχειριση αλλαγης κ αποκαταστασης βαλβιδων στην καρδια. θελω να μαθω, α)δικαιουμαι αναπηρικο αυτοκινητο?
   β)αν δικαιουμαι, μπορει να μου μεταβιβασει ο αδερφος μου το δικο του κ να δηλωθει ωσ αναπηρικο, αφου θα ειναι για δικη μου πια χρηση; η πρεπει να αγορασω καινουριο;
   ευχαριστω.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  15. @zisis

   ζήση βάσει των προϋποθέων δεν δικαιούσαι αυτοκίνητο με ατελή ταξινόμηση.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  16. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ 38 ΧΡΟΝΩ, ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΗ ΜΕ 80%
   ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΕ RENAULT 1600cc. ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  17. @Ανώνυμος

   καλησπέρα ανώνυμη φίλη.

   ας πάρουμε τα κριτήρια να δούμε αν δικαιούσαι...

   α) το βασικό αν είσαι στις παθήσεις δεν το ξέρουμε (τουλάχιστον εγώ που μου ζητάς αν απαντήσω) αφού βάσει των πιο πάνω δεν αναφέρεται αν είσαι στις παθήσεις. δεν αρκεί το ποσοστό αναπηρίας αλλά και να είσαι στα προβλήματα που αναφέρονται. δες εσύ που ξέρεις λογικά και θα καταλάβεις αν είσαι ή όχι - γιατί δεν γνωρίζω το είδος της κινητικής αναπηρίας και το που βρίσκεται.

   β) δεν υπάρχει λογικά και απόφαση ατελής ταξινόμησης στο όνομά σου...

   άρα...

   γ) ούτε και χαρακτηρισμένο αναπηρικό αυτοκίνητο (όπως αναφέρεται και πιο πάνω πρέπει να είναι 100% δικό σου) ώστε...

   δ) να απαλλαγείς από τα τέλη κυκλοφορίας από την εφορία)

   άρα αν είσαι στις περιπτώσεις του α... θα πρέπει αν δεν έχεις την απόφαση του β να την πάρεις από ένα κεπα μετά από αίτησή σου (περνάς επιτροπή) και μετά να γίνει λόγω του γ μεταβίβαση και ύστερα χαρακτηρισμός του αυτοκινήτου ως αναπηρικό. ύστερα θα πας στην εφορία να ζητήσεις την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  18. εχω μεσογειακη αναιμια καιαναπηρικο αυτοκινητο πρεπει να κανω και το διπλωμα αναπηρικο?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  19. @Ανώνυμος

   το πρόβλημα αποκτήθηκε πριν ή μετά την έκδοση διπλώματος; υπάρχει δίπλωμα όμως ή μιλάμε για νέο;

   πάντως κατά την γνώμη η συγκεκριμένη πάθηση δεν επηρεάζει τον τρόπο οδήγησης...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  20. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...

   ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ?

   ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΩ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟ Α/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΚΑ.....

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  21. @Ανώνυμος

   να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. η κάρτα αυτή δεν είναι για όλα τα διόδια της χώρας. είναι μόνα για όσα είναι κρατικά και εθνικού δικτύου. όσο γι αυτό που σου είπαν για την Β και όχι Α είναι περίτρανα λάθος. κάθε απόφαση οποιουδήποτε βαθμού είναι ίση. για τις διατάξεις αυτού που ζητάς και τα δικαιολογητικά θα μπεις εδώ
   μπλε κάρτα στάθμευσης υπάρχει άλλωστε και παραπομπή στο θέμα πιο πάνω.

   να σημειώσουμε όμως και κάτι. η απόφαση που είναι κατάλληλη δεν είναι του ΙΚΑ φίλε μου. Αν είναι πριν την 1/9/2011 πρέπει να είναι από νομαρχιακή επιτροπή και αν είναι μετά από τα κεπα. δεν ξέρω τι απόφαση έχεις αλλά μάλλον όπως μου τα γράφεις δεν είναι η κατάλληλη. δεν έκδιδε ποτέ αποφάσεις ατέλειας το ΙΚΑ.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  22. Γεια σας η μητέρα μου πάσχει απο σκλυρηνση κατα πλάκας με ποσοστό 80% κ άνω .. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί λόγω της επιδυνωσης της κατάστασης της. Δικαιούται αδασμολογιτο αυτοκίνητο και αν ναι τι δικαιολογητικα κ διαδικασίες απαιτούνται. Σας ευχαριστω πολυ για το χρόνο σας.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  23. @Ανώνυμος

   η μητέρα σου όπως καταλαβαίνω για να ρωτάς αν δικαιούται σημαίνει πως δεν έχει και ανάλογη απόφαση για το δικαίωμα ατελής ταξινόμησης αναπηρικού αυτοκινήτου, πράγμα που χρειάζεται απαραίτητα άρα και πρέπει να κάνει αίτηση για εξέταση και να πάρει θετική γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ, για να τα δικαιούται όλα αυτά. Όσο για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες υπάρχουν στο παραπάνω θέμα (που σχολίασες) αλλά και με παραπομπές και δεν υπάρχει λόγος επανάληψής τους σε αυτό το μήνυμα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  24. Σας ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  25. γεια σας, ειμαι 25 χρονων εχω μεσογειακη αναιμια δηλαδη ποσοστο αναπηριας 67%. επειδη απο σεπτεμβριο θα βγαλω διπλωμα με το καλο θελω να ρωτησω πρωτον μεχρι ποσα κυβικα δικαιουμαι αυτοκινητο και δευτερον επειδη εγω δεν κανω φορολογικη δηλωση ακομα-αν μπορω να το αγορασω στο ονομα μου η σε καποιου αλλου το ονομα που να κανει φορολογικη δηλωση ...ευχαριστω

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  26. @μαρια

   μαρία θα σου απάνταγα στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος αν δεν υπήρχε ήδη εντός του θέματος που σχολιάζεις η απάντηση. να σημειώσω όμως πως απαιτείται απόφαση από υγειονομική επιτροπή με αιτιολογία πως είσαι δικαιούχος ατελούς ταξινόμησης για ατελή ταξινόμηση αναπηρικού αυτοκινήτου για να το δικαιούσαι. όσο για το β σκέλος είναι φορολογικού ενδιαφέροντος. Θα μπορούσε να αγοραστεί αν ήσουν ανήλικη... αλλά δεν είσαι... ούτε άτομο με νοητική στέρηση. εσύ λογικά όμως ρωτάς πως θα το αιτιολογήσεις ως τεκμήριο και που τα βρήκες... πράγμα που είναι πολύπλοκο να εξηγηθεί. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι όπως πχ να βγει με δάνειο... αλλά και να αρχίσεις να κάνεις δική σου φορολογική δήλωση.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  27. Καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω κτ, ο θείος μου είναι 45 χρονών νεφροπαθης και διαβητικος, παιρνει αναπηρικη συνταξη. Δικαιουται αναπηρικο αμαξι απο οσο μου ειπε και ο ιδιος αλλα δεν εχει διπλωμα οδηγησης θα το οδηγω εγω για να τον πηγαινω στο νοσοκομειο μερα παρα μερα κ να τον παιρνω απο εκει. Θα ηθελα να ρωτησω τι ποσο θα καταβαλει για το αυτοκινητο και με ποιο τροπο μπορει να το πληρωνει. Τελος θα ηθελα να ρωτησω την διαδικασια αγορας του και απο ποιες αντιπροσωπειες. Ευχαριστω εκ των προτερων. Ιωαννα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  28. @Ιωάννα

   κοίτα να δεις που εμπλέκεται το πράγμα ιωάννα. Δεν νομίζω πως είμαι εγώ αυτός που μπορεί να σου πει πως εσείς θα αποφασίσετε να πληρώσετε το αυτοκίνητο. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση δυνατό να συμβεί. το τι μοντέλο αυτοκίνητο θέλετε και χρειάζεστε και από που θα το πάρετε πάλι δεν είναι λογικό ή σωστό να πω γιατί δεν το ξέρω. πάντως το ποσό έκπτωσης από την τελική αξία θα αναλογεί με το τέλος ταξινόμησης που δεν θα πληρώσει και αυτό εξαρτάται από την αξία του και τα κυβικά. θα σας τα εξηγήσουν καλύτερα και στην αντιπροσωπεία που θα πάτε. θα χρειαστεί όμως να ξέρετε απόφαση για την ατελή ταξινόμηση πως είναι δικαιούχος... ή απόφαση από το κεπα που να αναγράφει το πρόβλημα που έχει και αυτό να είναι στην λίστα των προβλημάτων που προαναφέρεται πιο πάνω.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  29. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ...
   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΠΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΩ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
   Α] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ =69.46
   Β] xlsx =80.37
   ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
   67%, 30%, 15%
   ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ?
   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
   Κ.Β

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  30. @Ανώνυμος

   Αρχικά να σου πω ανώνυμε καλημέρα και πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, απλά στα κείμενο πολλές φορές όσοι το διαβάζουν μπερδεύονται, γι αυτό κι έφτιαξα προσωπικά αυτές τις εφαρμογές ώστε να υπολογίζουν ευκολότερα. Οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά στους υπολογισμούς. το ποσοστό είναι 80,37. Ένα όμως δεν κατάλαβα γιατί έκανες το σχόλιό σου κάτω από αυτό το θέμα... που όπως λέει και η οδηγία πιο πάνω δεν είναι σχετικό με την ανάρτηση, ή μήπως έχεις κάτι να μου πεις που κάνει σχετικό το ερώτημα με το θέμα;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  31. Καλησπερα!ο αδερφος μου εχει νοητικη καθυστερηση 100% που προκληθηκε απο ικτερο.οι γονεις μου εχουν πληρεξουσιο δικαιπραξιων του.βαση του νομου δικαιουνται να εχουν στην κατοχη τους οχημα-ΑΜΕΑ?ευχαριστω πολυ εκ των προτερων για την καθε ειδους βοηθεια!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  32. έχω ένα παιδί 8 χρονών με αυτισμό με 80% αναπηρια έχουμε αμάξι στο όνομα του άνδρα μου μήπως καπιος ξερή αν δικιούμε μιομεν τέλη κυκλοφορίας έχουμε πέραση από επιτροπή για ατελια αωτοκιντου αλά λόγο οκονομικού δεν πήραμε κιενούριο
   αλά μεταξιεριυμένο ξέρω ότι μερική γωνίες έχουν
   καταφερη να τα παρύν

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  33. @Ανώνυμος

   Φίλε ανώνυμε να σου πω το εξής: Οι γονείς σου δεν δικαιούνται προσωπικά απολύτως τίποτα... σε θέμα με το αναπηρικό αυτοκίνητο. Ο αδερφός σου έχει το πρόβλημα και είναι δικαιούχος. λόγω του προβλήματος θα είναι βέβαια στο δικό τους όνομα... αν και όποτε βγει... ή προχωρήσουν τις όποιες διαδικασίες.

   για τον αδερφό σου όμως υπάρχει ανάλογη απόφαση για μέχρι τον 9ο του 2011 από νομαρχιακή επιτροπή ότι ο αδερφός είναι δικαιούχος ατελούς ταξινόμησης αναπηρικού ΕΙΧ ή για μετά τον 9ο του 2011 από τα κεπα;; επίσης ο αδερφός τι ηλικία είναι; είναι στα όρια των πιο πάνω προϋποθέσεων;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  34. @Ανώνυμος

   φίλη ανώνυμη για τον γιο σου αφού υπάρχει ανάλογη απόφαση... πρέπει να κάνετε στο συγκοινωνιών της ανάλογες κινήσεις χαρακτηρισμού του αυτοκινήτου αυτού που λέτε. δεν είναι ανάγκη να είναι καινούργιο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  35. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ατελειασ κ σκεφτομαι να κανω χρηση τησ.αποκτωντασ ενα ιχε αμαξι εωσ 1650κ. κ γω για να διευκολυνθω.εφοσον πληρω τησ προυποθεσεισ κ εκτελεσω τισ απαιτουμενεσ διαδικασιεσ... θα πληρωσω καπου κατι?σαν ναι που κ ποσα?για να ξερω πριν κανω ενεργειεσ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  36. @ΚΩΣΤΑΣ

   κώστα όλες οι απαντήσεις που χρειάζονται θα τις βρεις στο πιο πάνω θέμα που σχολίασες. αν καλύπτεις τις προϋποθέσεις και έχεις και απόφαση για την ατέλεια... θα πας αν πρόκειται για νέο σε αντιπροσωπεία και θα απαλλαγείς από την ατέλεια αν αναλογεί στα κατάλληλα κυβικά το ποσοστό.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  37. Εχω γνωματευση για δικαιωμα ατελους εισαγωγης και αναπηρια 80% ,ποια ειναι η διαδικασια και τα εγγραφα που χρειαζονται για να χαρακτηρισω το αυτοκινητο που ηδη εχω και ειναι 1400cc ως αναπηρικό,διοτι δεν ενδιαφερομαι να αγορασω καινουργιο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  38. @Ανώνυμος

   φίλε ανώνυμε αυτό όλο που ρωτάς το αναφέρω ήδη στο θέμα πιο πάνω, το οποίο και σχολιάζουμε, άρα είναι και περιττό να ξαναγράψω κάτι. Διάβασε αν θες πιο προσεκτικά τα γράφω όλα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  39. Εγώ έχω την εξής απορία:
   Όταν δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠΑ στον πίνακα αιτημάτων στην αίτηση δεν είχε αίτημα για ατέλεια αυτοκινήτου/μπλε κάρτα.Είχε μόνο 8 αν θυμάμαι καλά.Το υπόλοιπα αιτήματα μπήκαν τον Ιούλη αν δεν κάνω λάθος.Εγώ που έχω 80% παραπληγία και δικαιούχος του εξωιδρυματικού,αλλά στη γνωμάτευση δε γράφει για ατέλεια τι κάνω;Θα περιμένω το 2015 που λήγει για να πάρω αμάξι με ατέλεια.Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και για το επίδομα κίνησης.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  40. @Ανώνυμος

   εξαρτάται από το τι αιτιολογία είχες στην απόφαση και η παλιά είχε κατηγορία για τα: 008 ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ. εσύ είχες κάνει γι αυτό; ναι ή όχι; τώρα ναι έχει ειδικό κωδικό όπως και δεκάδες άλλες περιπτώσεις. πάντως είναι ασαφές για το τι γίνεται με το ενδιάμεσο. σε άλλες περιπτώσεις ζητάνε με το 008 και σε άλλες λένε πως κάνει και και μια άλλη αρκεί να αναφέρει πως είσαι δικαιούχος... ως γενικής χρήσεως το έγγραφο. Πιθανότατα όμως η αλλαγή και η προσθήκη τόσων κωδικών δείχνει πως πραγματικά υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν ήταν αποδεκτό και σαφές από όλους το κείμενο. μπορείς να ρωτήσεις αν αποδέχονται την απόφαση που έχεις στο αρμόδιο γραφείο, αλλιώς να κάνεις νέα αίτηση στα κεπα για να βγει απόφαση για τον συγκεκριμένο λόγο, αν δεν τους κάνει.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Λίγο αργά η απάντηση...

    Όχι δε το είχα κάνει γι' αυτό.Είχα βάλει για ΑΜΕΑ,παν βιοποριστικό και βοήθεια ετέρου προσώπου και όχι το 008.Στο τελωνείο εννοείς όταν λες αρμόδιο γραφείο;Και μπορώ να κάνω αίτηση στο ΚΕΠΑ μόνο για ατέλεια πριν τη λήξη της τωρινής;

    Διαγραφή
   2. δεν απάντησα αργά. εσύ ρώτησες 14/1 και απάντησα 15/1. μια μέρα μετά. το αρμόδιο γραφείο είναι το τελωνείο για εισαγωγή και το τμήμα συγκοινωνιών για χαρακτηρισμό.

    Διαγραφή
  41. Οκ ευχαριστώ.
   Εννοούσα η δική μου απάντηση (ερώτηση δλδ) αργά..

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  42. Καλησπέρα σας! Με λενε Ελευθερία ειμαι 21 ετων κ θα ηθελα να ρωτησω τα εξης:
   Α) Εχω 80% αναπηρία με Χ.Ν.Φ τελικου σταδιου υπο περιτοναικες πλύσεις , δικαιουμαι αναπηρικό αυτοκινητο?
   Β) Εχω βγάλει διπλώμα αυτοκινήτου πριν το προβλημα, πρέπει να το αλλαξω?
   Γ) Αν αγοράσω καινούργιο αυτοκινήτο δικαιουμαι κάποια μειωση στην τελικη τιμη λογω ΑΜΕΑ? , και
   Δ) Για να μπει καποιος ως 2ος οδηγός στο αυτοκινήτο πρέπει να είναι καποιου συγκεκριμένου βαθμού συγγένειας?
   Ευχαριστω εκ των προτέρων!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Ανώνυμε το ΧΝΦ δεν κατάλαβα τι είναι... και λογικό είναι αφού δεν είμαι γιατρός για να ξέρω όλες τις κωδικές ονομασίες. Αν και το έψαξα και στο διαδίκτυο δεν μου έδωσε τίποτα. Στο πιο πάνω θέμα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το ποιος είναι δικαιούχος για το αναπηρικό αυτοκίνητο και τις λοιπές παροχές. Για τα ερωτήματά σου λοιπόν:
    α) είδες τις προϋποθέσεις; αν ναι τότε έχεις την απάντηση αν δικαιούσαι ή όχι.
    β) η κατάσταση πριν και μετά το πρόβλημα δείχνει διαφορές στην ικανότητα και τον τρόπο οδήγησης; αν ναι πρέπει αν όχι πάλι δεν χρειάζεται. Καλό είναι βέβαια να ρωτήσετε και το τμήμα συγκοινωνιών.
    γ) ναι γιατί αυτό σημαίνει η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, πάντα βέβαια αν ισχύει το α) που ρωτάτε.
    δ) Δεν υπάρχουν όρια και περιορισμοί.

    Διαγραφή
   2. Καλημέρα και ευχαριστώ πολυ για τις απαντησεις! ΧΝΑ ηθελα να γραψω , δικο μου το λαθος!( χρονια νεφρική ανεπάρκεια)! Που μπορω να κανω αιτηση για να μπορεσω να παρω έγκριση για αγορα αναπηρικου αυτοκινήτου? Πληρω ολες τις προϋποθέσεις! Ελευθερία

    Διαγραφή
   3. Ελευθερία θα πας στα ΚΕΠΑ για αίτηση να περάσεις επιτροπή για το αναπηρικό ΙΧ, γιατί θα την χρειαστείς για να δεις αν είσαι δικαιούχος και να την χρησιμοποιήσεις. Εκτός βέβαια κι αν έχεις ήδη απόφαση είτε από ΚΕΠΑ είτε από επιτροπή της νομαρχίας.

    Διαγραφή
  43. Περασα απο επιτροπή τον Ιανουαριο αλλα αυτο ςγινε για να παρω το ποσοστό αναπηριας.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Αν είσαι η ελευθερία αυτό που λες, δεν απαντά σε αυτό που σε ρώτησα για το αν έχεις περάσει για να σε κρίνει η επιτροπή αν είσαι δικαιούχος ή όχι κι αν έχεις τέτοια απόφαση

    Διαγραφή

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.