Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Μεσογειακής Αναιμίας - Αιμολυτικής Αναιμίας - Αιμορροφιλίας - AIDS

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

ΠεριγραφήΠροϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS.


Προϋποθέσεις - Δικαιούχοι
 • Τα άτομα που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανακυτταρική), από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιρορροφιλία) ή από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), όταν διαβιώνουν μόνοι τους ή με τα μέλη συγγενικής τους ή ξένης οικογένειας και εφόσον βεβαιώνεται η πάθησή τους από τα κέντρα ή τους σταθμούς αιμοδοσίας ή το κέντρο αιμορροφιλικών. 
 • Τα άτομα που πάσχουν από AIDS και από συγγενή αιμολυτική αναιμία δικαιούνται και τα δύο επιδόματα. 
 • Δικαιούχοι του επιδόματος από το AIDS και από την αιμορροφιλία είναι τόσο οι νοσούντες όσο και οι φορείς. Οι πάσχοντες και από τις δύο ασθένειες θα λαμβάνουν και τα δύο επιδόματα. 

Δικαιούχοι είναι ακόμη οι Κύπριοι υπήκοοι που έχουν ελληνική καταγωγή, εφόσον μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 
Τα άτομα που δεν παίρνουν λόγω της παθήσεώς τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από το Δημόσιο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στην περίπτωση που εισπράττουν για την αιτία αυτή οικονομική ενίσχυση, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο.


---------------------------

Επίδομα Πασχόντων από μεσογειακή αναιμία - αιμορροφιλία

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α., που να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από μεσογειακή αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση και έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων αίματος ή παρουσιάζει συχνές αιμολυτικές κρίσεις.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αναζητείται από την Υπηρεσία Πρόνοιας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνονται:
  • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
  • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου και διαχειριστή επιδόματος.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου τραπέζης (πρώτη σελίδα ), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και ΙΒΑΝ.
 • Βεβαίωση από το Κέντρο ή το Σταθμό Αιμοδοσίας που τους παρακολουθεί ότι πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική, Μικροδρεπανοκυτταρική κλπ) και έχουν ανάγκη συχνών (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο) μεταγγίσεων αίματος ή παραγώγων αίματος 
  • Όλες οι ανωτέρω βεβαιώσεις θεωρούνται από τον αρμόδιο Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή του Νοσηλευτικού Σχηματισμού.
 • Βεβαίωση από Κέντρο Αιμορροφιλικών ότι πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ) και παρουσιάζουν συχνές (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο) αιμολυτικές κρίσεις
  • Όλες οι ανωτέρω βεβαιώσεις θεωρούνται από τον αρμόδιο Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή του Νοσηλευτικού Σχηματισμού.

Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

---------------------------

Επίδομα Πασχόντων από AIDS

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Κ.Ε.Π.Α.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αναζητείται από την Υπηρεσία Πρόνοιας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνονται:
  • Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  • Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή οποιασδήποτε μεταβολής.
  • Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  • Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης δικαιούχου.
 • Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου και υπεύθυνου συνδικαιούχου.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (πρώτη σελίδα), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και ΙΒΑΝ.
 • Βεβαίωση από Κέντρα ή Νοσοκομεία που τους παρακολουθούν ότι πάσχουν από AIDS 
  • Όλες οι ανωτέρω βεβαιώσεις θεωρούνται από τον αρμόδιο Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου ή του Νοσηλευτικού Σχηματισμού.

Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

---------------------------
Διαδικασία στην Πρόνοια:
 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.

Διαδικασία στα ΚΕΠ: 
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS.


Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Συμπλήρωση με ΦΕΚ τ.Β 480/21.04.2003


Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.