Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Περιγραφή
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιούχοι:

 1. Έμμεσα ασφαλισμένες/οι σύζυγοι (από το/τη σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή
 2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας
 3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση συντάξεως με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος
 4. Ανασφάλιστοι ή ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ
 5. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών εισφορών
 6. Οι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
 7. Τα ινσουλινοεξαρτώμενα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα ΕΦΟΣΟΝ έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ανικανότητα εργασίας και δεν νοσηλεύονται ή περιθάλπονται πέραν του τριμήνου με δαπάνες του ασφαλιστικού τους φορέα σε προνοιακά ή νοσηλευτικά ιδρύματα ΠΡΟΣΟΧΗ Για τους νεφροπαθείς απαιτείται αντί της γνωματεύσεως AYE, γνωμάτευση νεφρολόγου γιατρού μονάδας αιμοκάθαρσης κρατικού νοσοκομείου, όπου θα βεβαιώνεται ότι το Πρόσωπο που εξετάσθηκε πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό Για τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα, δεν απαιτείται γνωμάτευση AYE, αλλά γνωμάτευση Διαβηοτλογικού Κέντρου Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαβητολογικού ιατρείου Κρατικού Νοσοκομείου. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ή ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ. (ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου. (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Γνωμάτευση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας (σε περίπτωση ένστασης), Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ 
  • Απαιτούνται τα ακόλουθα: α) αίτηση, β) Βεβαίωση Κρατικού Ιατρού ή Ιατρού ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ επιχορηγούμενου από το Κράτος, Ιατρού με ειδικότητα ανάλογη προς την αναπηρία ή την πάθηση του συγκεκριμένου ατόμου. Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί θα προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην υπηρεσία μας χωρίς να περάσουν από την πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Δ/ντή ή το νόμιμο αναπληρωτή.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται από τα ΚΕΠ ή την Υπηρεσία Πρόνοιας).
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου νοσηλείας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του συνδικαιούχου (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Τρικάλων εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ δικαιούχου καθώς και του συνδικαιούχου.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (πρώτη σελίδα), ή καρτέλας ΕΛΤΑ, με πρώτο όνομα του δικαιούχου, στοιχεία και IBAN.
 • Εξουσιοδότηση 
  • Σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον ανάπηρο το επίδομα, προσκομίζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής (από την Αστυνομία ή την υπηρεσία).


Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.


Προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που δεν επιδοτούνται από κάποιο άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (βαριά νοητική καθυστέρηση, μεσογειακή αναιμία κ.λπ).


Διαδικασία στην Πρόνοια:
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 • Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.


Διαδικασία στα ΚΕΠ: 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.


Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.