Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Ενίσχυσης Κωφαλάλων Ατόμων / Βαρήκοων / Κωφών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Περιγραφή
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξη του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε κωφούς.


Δικαιολογητικά:
    • * Τα άτομα από 0 έως 18 ετών και 65 ετών και άνω γνωμάτευση KE.Π.A. όπου θα πιστοποιείται η κώφωση - βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
    • * Τα άτομα 19 - 25 χρόνων με κώφωση - βαρηκοΐα 67% και άνω, βεβαίωση ότι φοιτούν σε σχολεία, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σχολές του ΟΑΕΔ ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
    • * Τα άτομα 19 - 65 με κώφωση - βαρηκοΐα και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.
   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Απαραίτητο έγγραφο) του ίδιου του επιδοτούμενου ή του υπεύθυνου είσπραξης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για τον τελευταίο)** που θα δηλώνονται τα ακόλουθα: 
    • «α) η νόμιμη κατοικία, 
    • β) ότι ο κωφάλαλος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αν ναι να ορίσει το είδος της αναπηρίας και να προσκομίσει το απόκομμα οικονομικής ενίσχυσης, 
    • γ) ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασής του στο εξωτερικό, αλλαγή τόπου κατοικίας κλπ, 
    • δ) ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του κωφάλαλου και ότι ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση θανάτου του επιδοτούμενου, 
    • ε) οι γονείς ή οι κηδεμόνες κωφών παιδιών μέχρι 18 χρονών θα δηλώνουν αν τα παιδιά τους φοιτούν ή όχι σε σχολεία, 
    • στ) σε περίπτωση που το χρηματικό βοήθημα εισπράττεται από υπεύθυνο εκπρόσωπο τότε αυτός δηλώνει ότι θα το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των αναγκών του δικαιούχου και ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. 
   • Βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία) επικυρωμένη.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
   • Απόκομμα σύνταξης (αν παίρνει).
   • ΑΜΚΑ δικαιούχου και διαχειριστή επιδόματος.
   • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο και σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία.
   • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογ/σμού πληρωμής που τηρείται σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.

   Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.


   Προϋποθέσεις

   • Δικαιούχοι είναι άτομα κωφά και δεν έχουν αναπτύξει λόφο εξαιτίας της κωφότητας.
   • Τα άτομα ηλικίας 19 – 25 ετών που φοιτούν σε σχολείο, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 963/79 (ΦΕΚ 202/Α/1979).
   • Οι κωφάλαλοι ηλικίας μέχρι και 18 ετών και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι ταυτόχρονα με την κωφαλαλία και άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.
   • Οι κωφάλαλοι 19 – 65 ετών που κρίνονται ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία από τις πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα, λόγω ταυτόχρονης με την κωφαλαλία και άλλης χρόνιας σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης.
   • Οι κωφάλαλοι των κατηγοριών 2 και 3 που ανήκουν συγχρόνως στις παρακάτω ειδικότερες κατηγορίες:
    • α) οι επαναπατριζόμενοι, ομογενείς κωφάλαλοι, άσχετα αν έχουν στερηθεί ή όχι την ελληνική ιθαγένεια.
    • β) οι κωφάλαλοι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/79 Ευρωπαϊκή Σύμβαση και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
    • γ) οι κωφάλαλοι που έχουν κριθεί ανίκανοι για την προστασία των παιδιών τους κατά τις διατάξεις του Ν. 4051/60 και του ΒΔ 669/61.
    • δ) οι κωφάλαλοι που δικαιούνται το επίδομα που προβλέπει το ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια της παροχής οικογενειακών επιδομάτων.
    • ε) οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.


   Διαδικασία στην Πρόνοια:
   1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
   2. Έλεγχος - Απόφαση - Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) - Αριθ. Μητρώου.
   3. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.

   Διαδικασία στα ΚΕΠ: 

   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε κωφούς, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

   Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
   Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
   Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
   Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
   Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παραλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση σε κωφούς.
   Σημειώσεις και επεξηγήσεις

   Συμπλήρωση με ΦΕΚ τ.Β 480/21.04.2003


   Σημειώσεις:
   • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
   • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
   • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
   • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
   • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
   • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

   20 σχόλια:

   1. ΕΙΜΑΙ 37 ΧΡΟΝΩΝ...ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΕΒΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ?ΙΚΑ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   2. το επίδομα αυτό δίδεται από την πρόνοια μόνο σε άτομα που δεν έχουν βιοποριστικούς άλλους πόρους.

    επίσης βάσει της ηλικίας σας πρέπει να τηρείται το 8.β)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   3. ΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΕΒΕ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ???ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΚΩΦΟΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   4. @Ανώνυμος

    κανονικά είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο να το δηλώσεις αφού το δήλωσες στην Υπεύθυνη δήλωση που φέρει την υπογραφή σου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   5. ΕΙΜΑΙ 34 ΧΡΟΝΩΝ... ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΩΦΗ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   6. @Ανώνυμος

    μπορώ να σου πως δικαιούσαι μόνο αν καλύπτονται τα πιο πάνω κριτήρια:
    "Οι ηλικίες 19 έως 64 ετών επιδοτούνται μόνο εάν έχουν ταυτόχρονα και άλλη χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική βλάβη."

    Αν δεν καλύπτονται δεν γίνεται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   7. Άτομο 65 ετών, συνταξιούχος, κωφός από τα 18 λόγω ατυχήματος, δικαιούται επίδομα ή το «εκ γενετής» είναι προυπόθεση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   8. @Ανώνυμος

    δεν αναφέρεται κάτι απαγορευτικό για τέτοια περίπτωση. αρκεί να είναι κάποιος 65 ετών και άνω.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   9. Θελω να κανω τα χαρτια και εγω για τον πατερα μου ειναι 65 ετων κωφαλλαλος με 67% αναπηρια,ηθελα ομως να ρωτησω αν εχει το δικαιωμα να το παρει διοτι συνταξιδιοτειται ηδη απο το ικα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   10. @Ανώνυμος

    ο πατέρας σου την σύνταξη την πήρε λόγω αναπηρίας;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   11. Οχι την πηρε κανονικα με ενσημα απο το ικα αα και επισης ηθελα να ρωτησω επειδη και η μητερα μου ειναι αναπηρη και εγω δν ξερω και πολλα,απο οτι διαβασα για την απογραφη χρειαζεται κ ενα εγγραφο απο τον δημο?? τι ακριβως ειναι κ απο που μπορω να το παρω ευχαριστω εκ των προτερων :)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   12. @Ανώνυμος ρωτήστε στον δήμου ή στα κεπ... ποιο είναι το αρμόδιο γραφείο διεύθυνσης πρόνοιας και θα απευθυνθείτε εκεί με τα πιο πάνω δικαιολογητικά να κάνετε αίτηση. αυτά όσων αφορά τον πατέρα σου. η μητέρα σου παίρνει κάποιο επίδομα από την πρόνοια;; αν ναι τότε θα βρεις όλα τα δικαιολογητικά εδώ και με διευκρινήσεις... http://amea-blog.blogspot.com/2012/01/blog-post_2033.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
   13. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με το επίδομα κωφαλαλίας για φοιτητές είναι έως 25 ετών. Συμπληρωμένο το 25ο έτος ή συμπληρωμένο το 24ο και μία μέρα. Γιατί έχω ένα παλαιότερο έγγραφο που μου έστελνε η πρόνοια που έλεγε λήξη χορήγησης επιδόματος Δεκέμβριος 2014 (τότε δηλαδή που συμπληρώνω τα 25) και τώρα μου είπαν πως δεν ισχύει αυτό και ότι θα λήξει το Δεκέμβριο του 2013. Είμαι γεννημένη το Δεκέμβριο του 1989.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. αυτό χριστίνα που λες ότι σου είπαν πως άλλαξε υπάρχει ως εγκύκλιος; σας το έδειξαν πως άλλαξε εγγράφως;

     Διαγραφή
    2. Όχι προφορικά έγινε η ενημέρωση από τον υπάλληλο και έκανα αίτηση στην Προστασία ΑΜΕΑ και μου απάντησαν εγγράφως και σε μενα και στο δήμο πως το επίδομα ισχύει ως και τα 25 δηλαδή συμπληρωμένο το 25ο έτος και όχι 24 και 1 μέρα που υποστήριζε ο υπάλληλος. Θέλω μέσω του blog σας να ενημερωθούν και όσοι αντιμετωπίσουν παρόμοιο θέμα με μένα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

     Διαγραφή
    3. με άλλα λόγια αν δεν δείξουν, αυτήν την αλλαγή που λένε πως έγινε, με επίσημο (και κρατικό) έγγραφο που να μην το υπογράφουν οι ίδιοι - αφού αφορά γενική και όχι τοπική αλλαγή, τότε λειτουργούν αυθαίρετα και δεν ισχύει τίποτα απολύτως από όσα λένε. μπορείτε να τους πείτε πως αν δεν πράξουν τα νόμιμα ή δεν σας δώσουν την εγκύκλιο ή ότι άλλο τροποποίησε ότι ίσχυε και αλλάζει αυτό που αναφέρουν, τότε θα κινηθείτε νομικά και εναντίον του/της υπαλλήλου (ζητήστε πριν και τα στοιχεία του/της) για παράβαση καθήκοντος (ή ότι άλλο κάνει) και εναντίον της υπηρεσίας. νομίζω τότε θα καταλάβουν πως κάτι δεν κάνουν σωστά.

     Διαγραφή
   14. Ο πατερας μου ειναι συνταξιουχος τοθ ικα απο την εργασια του, μπορει να παρει και επιδομα επειδη ειναι κωφαλαλος?67 χρονων με 67% αναπηρια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Τα κριτήρια για το ποιος είναι δικαιούχος και ποιος όχι είναι στο θέμα που σχολιάσατε. Εσείς βλέπετε πως είναι ή πως δεν είναι; γιατί εγώ με αυτά που μου λέτε δεν μπορώ να κρίνω, αφού δεν έχω άλλα στοιχεία.

     Διαγραφή
   15. Καλησπερα
    Εχω την αδερφη του πατερα μου ηλικια 95 η οποια απο το ενα αυτι δεν ακουει καθολου και απο το αλλο πρεπει να φωναξεις διπλα στο αυτι για να ακουσει, το προβλημα μου ειναι οτι δεν μπορει να μετακινηθει για να γινει η πιστοποιηση της κωφωσης τι μπορω να κανω?
    ΣΥΖΗΓΟς ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗς

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Δυστυχώς από όσο ξέρω αλλά και φαντάζομαι να μεταφερθεί μηχάνημα για να μετρήσει το τι μπορεί να ακούει ή όχι είναι πρακτικά αδύνατο. Θα πρέπει αν η ίδια το επιθυμεί να μεταβεί σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο ώστε να κάνει κάποιο ακουόγραμμα. Δεν είναι όμως χρονοβόρο ώστε να το κάνει.

     Διαγραφή

   Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.