Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Τυφλών ή Τυφλότητας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Προϋποθέσεις - Δικαιούχοι 
 • Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι
 • Άνεργοι Ανασφάλιστοι ή Έμμεσα Ασφαλισμένοι
 • Εργαζόμενοι Φοιτητές - Μη εργαζόμενοι Φοιτητές
 • Παιδιά που Φοιτούν ή όχι σε ΚΕΑΤ - ΗΛΙΟΣ
 • Πτυχιούχοι Εργαζόμενοι
 • Ασκούμενοι Δικηγόροι
 • Δικηγόροι που ασκούν Δικηγορία
 • Επιστήμονες που ασκούν Επιστήμη
Οι κατηγορίες αποδεικνύονται με το ανάλογο πιστοποιητικό (πανεπιστήμιο, δικηγορικός σύλλογος, ταμείο ασφαλίσεως κ.λ.π.)


1. Τυφλός είναι εκείνος ο οποίος στερείται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη του ενός εικοστού (1/20) της φυσιολογικής τοιαύτης, και των οποίων η οπτική οξύτητα δεν βελτιώνεται με διόρθωση και η θεραπεία τους δεν είναι δυνατή με χειρουργική επέμβαση.
2. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την Ελληνική ιθαγένεια, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.
3. Οι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α.) Ευρωπαϊκή Σύμβαση και οι Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 958/79.
4. Οι κρινόμενοι ως ανίκανοι, λόγω απώλειας της αισθήσεως του φωτός, για επιδότηση των παιδιών τους κατά τις διατάξεις του Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61, εφόσον συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 958/79.
5. Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής.


Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (Απαραίτητο έγγραφο).
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. όπου θα πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και η οπτική οξύτητα και στα δύο μάτια να είναι μικρότερη του ενός εικοστού (1/20).
 • Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία, από οφθαλμίατρο Διευθυντή Κλινικής ή Επιμελητή Α’ Κρατικού Νοσοκομείου, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από το Διευθυντή του Νοσοκομείου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου και συνδικαιούχου του Ν.1599 / 86 (Απαραίτητο έγγραφο), οι οποίες δίδονται από την Υπηρεσία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου είσπραξης (εφόσον επιθυμεί να εισπράττει άλλος το επίδομα). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισπράττει άλλος το επίδομα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου είσπραξης. (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Απόκομμα σύνταξης (εάν παίρνει). 
  • Το εν λόγω έγγραφο αφορά στην ειδική περίπτωση δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί.
 • ΑΜΚΑ δικαιούχου και διαχειριστή επιδόματος.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογ/σμού πληρωμής που τηρείται σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας επικυρωμένη.
 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ότι καλύπτονται απ’ αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο ν’ αποδεικνύεται ότι έπαψαν να εργάζονται (άνεργοι τυφλοί άμεσα ασφαλισμένοι που απολύθηκαν από την υπηρεσία τους)
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού ότι δεν παίρνουν οι ίδιοι απ’ αυτόν σύνταξη (για τους έμμεσα ασφαλισμένους)
 • Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή φοίτησης (για φοιτητές μέχρι 25 ετών)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους (για πτυχιούχους Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής) 
 • Βεβαίωση εργοδότη (Για εργαζόμενους τυφλούς) 
  • Για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων με το εν λόγω έγγραφο, βεβαιώνεται ότι εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό οργανισμό. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι υποβάλλουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του οικείου Πρωτοδικείου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (για δικηγόρους)
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.


Διαδικασία στην Πρόνοια:

 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 • Έλεγχος - Απόφαση - Υπογραφή (με εντολή Δημάρχου) - Αριθ. Μητρώου.
 • Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στον δικαιούχο.
Διαδικασία στα ΚΕΠ: 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.