Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Κίνησης / Καυσίμων / Βενζίνης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας - Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1313/7-7-2008

Περιγραφή
Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β') ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

Δικαιούχοι:

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 3. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 4. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 1. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία, ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων ή παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (μπορείτε να την βρείτε εδώ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνονται:
  1. Ο διαχειριστής του επιδόματος.
  2. Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου ατόμου.
  3. Η ασφάλεια του αναπήρου, η μόνιμη κατοικία του και η παρούσα σύνθεση της οικογένειάς τους.
  4. Η υποχρέωσή του να ενημερώνει την Υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
   1. α. Αλλαγή τόπου κατοικίας του επιδοτούμενου.
   2. β. Απουσία του στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο από (4) τέσσερις μήνες.
   3. γ. Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.
 6. Νόμιμη εξουσιοδότηση (με συμβολαιογραφική πράξη ή απλή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που γίνεται και από την υπηρεσία) σε περίπτωση που δε θα εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος. Σε περίπτωση ανήλικων παιδιών Υπεύθυνη Δήλωση των δύο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

Διαδικασία στην Πρόνοια:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Αποστέλλεται αντίγραφο απόφασης στο δικαιούχο.
 3. Πληρωμή γίνεται ανά δίμηνο, από τα ΕΛΤΑ ή μέσω Τραπεζικού λογαριασμού.


Διαδικασία στα ΚΕΠ: 


Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος καυσίμων σε αναπήρους που έχουν τύχει ατελούς εισαγωγής και κυκλοφορίας αυτοκινήτου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
 2. Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
 3. O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
 4. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων σε αναπήρους που έχουν τύχει ατελούς εισαγωγής και κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Λόγοι διακοπής ή αναστολής:

 1. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος.
 2. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Οι υπήκοοι των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ.4017/1959(ΦΕΚ 246, τΑ' 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, υποχρεούνται να προσκομίζουν άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

11 σχόλια:

 1. Καλησπέρα μια ερώτηση για το επίδομα κίνησης:
  Το επίδομα αυτό το παίρνεις και όταν παίρνεις το εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας;Εγώ είμαι προστατευόμενο μέλος από τον πατέρα μου που είναι συνταξιούχος στο ΤΑΠΟΤΕ και περιμένουμε να εγκριθεί το εξωιδρυματικό.Δλδ μπορείς να παίρνεις και τα δύο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος

  ναι φίλε... το ένα επίδομα είναι άσχετο του άλλου και δεν απαγορεύει την συνύπαρξή τους αλλά και την παράλληλη καταβολή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστώ Notis για την απάντηση και μια άλλη ερώτηση:δικαιούχοι είναι και αυτοί που έχουν ακριβώς 80%;Στην πρόνοια μου είπαν ότι πρέπει να ξεπερνάς το 80%...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Ανώνυμος

  μάλλον δεν το διατύπωσαν σωστά. ζήτησέ τους να το δώσουν αυτό να το δεις γραμμένο. για να δεις που το στηρίζουν... δεν γίνεται έτσι στον αέρα να λες κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ήταν το πρώτο που τους είπα,να μου δώσουν ένα χαρτί που να γράφει ποιοί είναι οι δικαιούχοι αλλά μπα...Μου είπαν αυτές τις έντολες έχουμε.Αλλά θα ξαναπροσπαθήσω.Ευχαριστώ πάντως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εχω χαρτι πρωτοβαθμιας επιτροπης οπου βεβαιωνει 80% αναπηρια και οτι εμπιπτω στον νομο γαι την ατελη εισαγωγη αναπηρικου αυτοκινητου.Το αυτοκινητο που εχω δεν ειναι αναπηρικο αλλα εχω παρει απαλλαγη απο τα τελη κυκλοφοριας.Μπορω να παρω επιδομα κινησης ή πρεπει να κανω το αυτοκινητο μου αναπηρικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @Ανώνυμος
  Φίλε ανώνυμε,
  μπορείς να το πάρεις αν καλύπτεις τα κριτήρια που αναφέρονται και πιο πάνω, σε σχέση με το θέμα υγείας, γιατί το 80% που αναφέρεις δεν διευκρινίζει αν είσαι στις παθήσεις. Όσο δε για το αυτοκίνητο από όσο ξέρω δεν υποχρεούται καν ο δικαιούχος να έχει αυτοκίνητο. Το γράφω άλλωστε και στο θέμα, όπως και τις διατάξεις του νόμου που το ορίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημέρα.
  Θα ήθελα να ρωτήσω, αν τα επιδόματα βενζίνης δίνονται κανονικά. Αν το εισπράτουν δηλαδή αυτοί που το δικαιούνται. Το συγκεκριμένο επίδομα το λαμβάνω πολλά χρόνια και έχει να μου έρθει ειδοποιητήριο από το καλοκαίρι. Συμβαίνει κάτι που αγνοώ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Ανώνυμος

  φίλε ανώνυμε μπορούν να συμβαίνουν τα εξής:
  α) να έληξε η απόφαση που είχες καταθέσει στην πρόνοια.
  β)μήπως δεν απογράφηκες πέρυσι στα κεπ ή στην πρόνοια ως δικαιούχος του επίδοματος;
  γ) να έχεις μεν απογραφεί αλλά να υπάρχει πρόβλημα με τον φάκελό σου;

  πάντως στο μεσοδιάστημα έχουν πληρωθεί αρκετές φορές οι δικαιούχοι. άρα πρέπει να πας ή να τηλεφωνήσεις στην διεύθυνση πρόνοιας που ανήκεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. KAΛΗΜΕΡΑΕΜΕΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΩΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΙΟΥΛΙΟΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΧΩ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΩΜΕ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανεξαρτήτου τι ποσοστό έχεις ανώνυμε όταν μια απόφαση πρέπει αν θες να συνεχιστεί όποια παροχή ή δικαίωμα έχεις, να περάσεις εκ νέου από επιτροπή. Πλέον για αυτά τα θέματα αρμόδια είναι ταΚΕΠΑ. στον σύνδεσμο αυτό θα βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για το θέμα όπως και στην ανάλογη κατηγορία στο menu του blog.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.