Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Σπαστικής Εγκεφαλοπάθειας ή Εγκεφαλικής Παράλυσης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1040/07.08.2002

Περιγραφή
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.


Προϋποθέσεις - Δικαιούχοι

 • Άτομα με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά) ηλικίας από 0 – 18 ετών είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, εκτός αν παίρνουν οικονομική ενίσχυση ως τετραπληγικά, παραπληγικά, βάσει των διατάξεων των Ν. 1140/81 και Ν. 1284/82 από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή από τις Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας βάσει της 115750/3006/81 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τη Γ4/Φ.29/1931/82.
 • Οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απουσία στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της οικονομικής ενίσχυσης.
 • Οι περιθαλπόμενοι ως εξωτερικοί σε ιδρύματα ή νοσοκομεία, ανεξάρτητα εάν το Δημόσιο ή ο ασφαλιστικός οργανισμός καταβάλλουν τροφεία – νοσήλια. Δε δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης όσοι εισπράττουν είτε οι ίδιοι, είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής προνοιακό επίδομα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παράλυσης, ίση ή μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη. Εάν παίρνουν μικρότερη, τότε τους καταβάλλεται η διαφορά
 • Τα άτομα που φοιτούν σε μονάδες Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
 • Αυτοί που περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π.) που λειτουργούν κατόπιν άδειας, εφόσον τη δαπάνη της περίθαλψής τους έχει αναλάβει η οικογένειά τους. Αν τη δαπάνη καταβάλλει το Κράτος ή ο Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π. επιχορηγούμενο από το Κράτος, τότε ουδεμία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται.
 • Αυτοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία, κλινικές κλπ για χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο (2) μήνες το χρόνο. Σε περίπτωση που η νοσηλεία τους παρατείνεται περισσότερο από δύο (2) μήνες το χρόνο , τότε η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από την οικογένειά τους.
 • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς με εγκεφαλική παράλυση, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι Κύπ ριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/Α’/59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
 • Τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/Α’/72).

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του σπαστικού (το σχετικό έντυπο διανέμεται από την Υπηρεσία Πρόνοιας). (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα ή του κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του γονέα ή του κηδεμόνα του σπαστικού (το σχετικό έντυπο διανέμεται από την Υπηρεσία Πρόνοιας). (Απαραίτητο έγγραφο) Στην Υ.Δ. δηλώνονται τα εξής:
  • α) Η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου,
  • β) ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του αναπήρου ατόμου,
  • γ) ότι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του δεν παίρνει άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία (εγκεφαλική παράλυση). Σε περίπτωση που εισπράττει για την ίδια αιτία με οποιαδήποτε μορφή κάποια οικονομική ενίσχυση (είτε σαν επίδομα είτε σαν προσαύξηση μισθού ή συντάξεως), τότε δηλώνεται το ποσό με κάθε λεπτομέρεια,
  • δ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Ν.Α. σε περίπτωση περίθαλψης του αναπήρου σε Ίδρυμα (προνοιακό) ή Νοσοκομείο, αλλαγής του τόπου κατοικίας, θανάτου ή λήψης οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης κλπ.
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του τόπου κατοικίας του αναπήρου, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το άτομο αυτό πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα θεωρημένο από την Εφορία ή υπεύθυνη δήλωση (αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση), επίσης θεωρημένη από την Εφορία.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμής που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα ή ΕΛΤΑ), με πρώτο όνομα του δικαιούχου.
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

Διαδικασία στην Πρόνοια:
 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 2. Έλεγχος - Απόφαση (υπογραφή με εντολή Δημάρχου) - Αρ. Μητρώου.
 3. Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.


Διαδικασία στα ΚΕΠ: 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττει την οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.


Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.