Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Στέρησης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων]
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 1040/07.08.2002

Θεσμικό πλαίσιο:
 1. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4/Φ12/οικ.1930/1982 (ΦΕΚ 724/Β').
 2. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4/Φ423/οικ.1167/1984 (ΦΕΚ 289/Β').
 3. Κ.Υ.Α. αριθ. Γ4β/Φ423/οικ.2208/1988 (ΦΕΚ 559/Β').
 4. Κ.Υ.Α. αριθ. 2070228/7908/0022/1989 (ΦΕΚ 700/Β').
 5. Κ.Υ.Α. αριθ. Π4/Φ423/1568/1994 (ΦΕΚ 227/Β').
 6. Κ.Υ.Α. αριθ. Π4γ/Φ423/οικ.2797/1996 (ΦΕΚ 467/Β').
 7. Κ.Υ.Α. αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 (ΦΕΚ 965 τΒ').

Περιγραφή
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.).

Προϋποθέσεις - Δικαιούχοι:

 1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
 2. Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 3. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
 4. Για παιδιά ηλικίας μέχρι 2½ ετών δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν μόνο ότι το παιδί πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.
 5. Τα ΒΝΚ να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 6. Τα ΒΝΚ να μη λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άμεσα ή έμμεσα, οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφής μεγαλύτερης των 29,35 € μηνιαίως.
 7. Τα ΒΝΚ εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία από τον ασφαλιστικό του ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μεγαλύτερη από 29,35 € και μέχρι του ποσού της κατώτερης (βασικής) αναπηρικής σύνταξης του ΟΓΑ.
 8. Να μην νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά, σε Ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περιθάλψεως τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 9. Το ΒΝΚ άτομο μετά το 18ο έτος της ηλικίας του υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση.
 10. Οι ΒΝΚ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 11. Οι ΒΝΚ που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
 12. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς ΒΝΚ, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
 13. Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 14. Οι ΒΝΚ υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/Α’/59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 15. Οι ΒΝΚ των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
 16. Οι ΒΝΚ που κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/Α’/72).


Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας στην οποία ζει το άτομο.
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. Για τη γνωμάτευση απαιτείται βεβαίωση ιατρού ψυχιάτρου, Διευθυντού Κλινικής ή Επιμελητή Α΄, Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής του οικείου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο) του υπεύθυνου είσπραξης, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
  • α) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
  • β) Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος δεν παίρνει για την ίδια αιτία (νοητική υστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό .................... ευρώ από .................... ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία - νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
  • γ) Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α. κλπ. Ειδικά, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ενδιαφερόμενο δηλώνουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι προσκομίζουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση).
  • δ) Ότι ο δηλών θα ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, σε περίπτωση εισαγωγής του βαριά νοητικά καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο Β.Ν.Κ. καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αύξηση της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο βαριά νοητικά καθυστερημένος από τον ασφαλιστικό του φορέα, θανάτου του κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπεύθυνου είσπραξης και του βαριά νοητικά καθυστερημένου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση με την οποία έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή εποπτεία ο βαριά νοητικά καθυστερημένος (η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις περιπτώσεις που ο Β.Ν.Κ. είναι άνω των 18 ετών ή όταν έχουν αποβιώσει οι γονείς του).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου καθώς και του διαχειριστή (θεωρημένα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.
Προσοχή: Στα ΚΕΠ ζητώνται, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους, διαφορετικά δικαιολογητικά. Αν σας ζητηθούν, καλό είναι να τους ενημερώνεται πως η νομοθεσία έχει αλλάξει.

Διαδικασία στην Πρόνοια:
 1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών, έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση.
 2. Ημερομηνία έναρξης επιδότησης, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Διαδικασία στα ΚΕΠ: 

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.).

Χρόνος ισχύος της παροχής:

Ανάλογα με την ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Σημειώσεις:
 • To επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο.
 • Η Υπηρεσία Πρόνοιας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν. 
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνετε άμεσα η Υπηρεσία Πρόνοιας. 
 • Για κάποιο άλλο προνοιακό επίδομα δείτε την λίστα στο ακόλουθο θέμα: Προνοιακά Επιδόματα
 • Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο θέμα Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008
 • Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.