Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αρ.Πρωτ.:
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 111 /οικ.4329
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης


Θέμα: Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98 έτους 2012


Έχοντας υπόψη :


1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)
2. Το Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….» (ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011)
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Την με αριθμό 23564/2011 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (Β’2741),
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.


Αποφασίζουμε
1. Την κατανομή, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των μισών επιτυχόντων της προστατευόμενης κατηγορίας της περ.β της παρ. 1του άρθρου 1 του Ν.2643/1998, όπως ισχύει, για διακόσιες είκοσι πέντε (225) θέσεις: άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και άνω (ΑΜΕΑ:173 θέσεις) και όσοι έχουν τέκνο ή αδερφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων (ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 52 θέσεις), για τις θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων, Κρήτης, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και στην Τ.Υ. Κομοτηνής, στο ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης, στο ΚΠΑ 2 Ρόδου, στο ΚΠΑ 2 Λαμίας, στο ΚΠΑ 2 Κοζάνης και στο ΚΠΑ 2
Τρίπολης για το έτος 2012 ως εξής:
1. Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 14863/19-6-2008 προκήρυξης)
- Ενενήντα ένα (91) άτομα ΑΜΕΑ:21 ΠΕ, 15 ΤΕ, 28 ΔΕ, 28 ΥΕ
- Eίκοσι τέσσερα (24) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:4 ΠΕ, 4 ΤΕ, 8 ΔΕ, 8 ΥΕ
2.Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Κρήτης (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 3673/24-6-2008 προκήρυξης)
- Επτά (7) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 2 ΔΕ, 3 ΥΕ
- Δύο (2) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 ΔΕ, 1 ΥΕ
3.Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Ηπείρου (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 4136/19-6-2008 προκήρυξης)
- Έξι (6) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 3 ΔΕ, 1 ΥΕ
- Τρία (3) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ
4.Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Πελοποννήσου (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 9542/23-6-2008 προκήρυξης)
- Πέντε (5) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 2 ΔΕ, 1 ΥΕ
- Τρία (3) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 ΠΕ, 1 ΔΕ , 1 ΥΕ
5.Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα) (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 5982/19-6-2008 προκήρυξης)
- Έξι (6) άτομα ΑΜΕΑ:2 ΠΕ, 1 ΔΕ, 3 ΥΕ
- Ένα (1) άτομο ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΠΕ
6.Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 6369/19-6-2008 προκήρυξης)
- Οκτώ (8) άτομα ΑΜΕΑ:2 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ, 4 ΥΕ
- Τέσσερα (4) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 2 ΔΕ, 1 ΥΕ
7. Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Μακεδονίας (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 5963/20-6-2008 προκήρυξης)
- Δέκα εννέα (19) άτομα ΑΜΕΑ:6 ΠΕ, 3 ΤΕ, 5 ΔΕ, 6 ΥΕ
- Έξι (6) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:2 ΠΕ, 2 ΔΕ, 2 ΥΕ
8. Τ.Υ. Κομοτηνής (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 2023/24-6-2008 προκήρυξης)
- Πέντε (5) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΤΕ, 4 ΥΕ
- Δύο (2) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΤΕ
9. ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 4515/ 19-6-2008 προκήρυξης)
- Τέσσερα (4) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΤΕ, 2 ΔΕ, 1 ΥΕ
- Ένα (1) άτομο ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 ΥΕ
10. ΚΠΑ 2 Ρόδου (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 13/24-6-2008 προκήρυξης)
- Έξι (6) άτομα ΑΜΕΑ: 1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 3 ΔΕ, 1 ΥΕ
11. ΚΠΑ 2 Λαμίας (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 7272/19-6-2008 προκήρυξης)
- Πέντε (5) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 2 ΔΕ, 2 ΥΕ
- Τρία (3) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΤΕ, 1 ΔΕ, 1 ΥΕ
12. ΚΠΑ 2 Κοζάνης (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 12561/19-6-2008 προκήρυξης)
- Τέσσερα (4) άτομα ΑΜΕΑ:2 ΠΕ, 1 ΔΕ, 1 ΥΕ
- Δύο (2) άτομα ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 1 ΔΕ
13. ΚΠΑ 2 Τρίπολης (διάφορες ειδικότητες από τους πίνακες τοποθετήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 5313/24-06-2008 προκήρυξης)
- Πέντε (5) άτομα ΑΜΕΑ:1 ΠΕ, 4 ΥΕ
- Ένα (1) άτομο ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 ΤΕ


Η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά μοριοδότησης των επιτυχόντων στους οικείους πίνακες τοποθετήσεων.
2. Την κατανομή, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις καθώς και από όσους τοποθετήθηκαν ως επιτυχόντες από τις Α΄ και Β΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/98, ως εξής:
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Δενδροκομίας – Ανθοκομίας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/15-09-11 Απόφαση – Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΥΕ Τυφλών Τηλεφωνητών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/4-11-11 Απόφαση – Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/5-12-11 Απόφαση – Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Τεχνιτών – Κηπουρών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/03-11-11 Απόφαση – Πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/03-11-11 Απόφαση – Πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων - Βεβαιωτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/4-11-11 Απόφαση – Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΤΕ Νοσηλευτριών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 06/03- 11-11 Απόφαση – Πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΠΕ Φαρμακοποιών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/24-06-09 Απόφαση – Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998.
- Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού που επαναπροσλαμβάνεται με την υπ΄αριθμ. 460/06-10-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στην Υ.Π.Α.Δ.- Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. Νομού Ηλείας μετά από ανάκληση της ανάκλησης διορισμού του.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
Ολόκληρη η απόφαση υπάρχει και εδώ.
Ολόκληρο το ΦΕΚ υπάρχει εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.