Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.): Όλα όσα χρειάζεστε να ξέρετε

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)


Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας
ΚΕ.Π.Α.


Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3863/2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι:α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ.
γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν.

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 54 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας. Σε σύντομο χρόνο η Δ/νση Αναπηρίας θα συστήσει και άλλα σημεία ΚΕ.Π.Α. αλλά και Γραμματείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.---------------------------

H διαδικασία

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.
 2. Εφόσον τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: H αναγραφή στην αίτηση κινητού τηλεφώνου είναι πλέον υποχρεωτική διότι η γνωστοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή θα γίνεται πλέον με μήνυμα (sms).
 3. Η ενημέρωση για τα ελλείποντα δικαιολογητικά (ιατρικά) γίνεται με δύο τρόπους: α) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι παρών ο Ιατρός προελέγχου του δίνει έντυπο ελλειπόντων δικαιολογητικών στο οποίο αναγράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει και β)Αν δεν είναι παρών η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τηλεφωνικά ή με πρόσκληση τον ειδοποιεί προκειμένου να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και κατά την ημέρα εξέτασής του από την Υγειονομική Επιτροπή.
 4. Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.
 5. Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 6. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ.
 7. Χρησιμοποιεί την ανωτέρω Απόφαση του ΚΕ.Π.Α για κάθε νόμιμη χρήση και μπορεί παραλαμβάνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει.

  ---------------------------

  Σχετικά έγγραφα:

  1. Οδηγίες Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

  Περιέχει γενικές πληροφορίες για τα ΚΕ.Π.Α. και τα συνημμένα Δικαιολογητικά που απαιτούνται με την Αίτηση Αξιολόγησης.

  2. Αίτηση Αξιολόγησης Αναπηρίας

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΚΕ.Π.Α. με οδηγίες συμπλήρωσης, πίνακα κατηγορίας αιτημάτων και σημεία υποβολής.

  3. Διευθύνσεις ΚΕ.Π.Α. Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

  Τηλέφωνα ΚΕ.Π.Α. Κάντε click για να γίνει λήψη του αρχείου

  4. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

  5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  -----------------

  Οδηγίες για συμπλήρωση και κατάθεση της αίτησης. Γενικές πληροφορίες περί ΚΕ.Π.Α.


  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας .Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσοστά με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά (Ν.3863/2010 αρθ.6).

  Προκειμένου να κατατεθεί η αίτηση για αξιολόγηση και καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
  • Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους) ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ.
  • Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου
  • Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα.
  • Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης.
  • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

  ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  1. Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος ,Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.

  2. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.

  Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

  Οι ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν εξ αιτίας σοβαρών κινητικών ή άλλων προβλημάτων καταθέτουν με μέριμνα άλλου ατόμου του περιβάλλοντός τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αξιολογούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α με διαδικασία που θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και που θα είναι εξατομικευμένη για την κάθε περίπτωση που θα εγγυάται τον σεβασμό στον πολίτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

  Εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά(διοικητικά και ιατρικά) γίνεται ο ιατρικός προέλεγχος και αν τα στοιχεία είναι πλήρη καταχωρείται η αίτηση και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών. Αν κριθεί όμως ότι απαιτούνται περισσότερα ιατρικά στοιχεία θα ζητηθεί να προσκομιστούν. Επίσης νέα ιατρικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημέρα εξέτασης μπορούν να προσκομιστούν κατά την ημέρα της εξέτασης. Μετά την καταχώρηση της αίτησης ηλεκτρονικά, θα αποσταλεί ειδοποιητήριο μέσω ταχυδρομείου σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση της περίπτωσης.

  Το ΚΕ.Π.Α στο οποίο εξετάστηκε η περίπτωση, θα χορηγεί την Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου θα πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Για όσο χρόνο διαρκεί η Γνωμάτευση η Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α θα χορηγεί αντίγραφά της εφόσον ζητηθούν. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή(ΒΥΕ) καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ εντός (10) Δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προκειμένου να εξεταστεί η υποβληθείσα προσφυγή θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της προσφυγής. Συνεπώς η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή Γνωμάτευση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη ή άλλο και πρέπει να εξεταστεί εκ νέου στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το έντυπο υποβολής προσφυγής θα χορηγείται στις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. Οι αιτούντες σύνταξης από τον ΟΓΑ δεν έχουν το δικαίωμα προσφυγής στη ΒΥΕ εφόσον κριθούν ανίκανοι με ποσοστό μικρότερο του 41% σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι αν δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά με την αίτησή σας, η αίτηση δε θα μπορεί να γίνεται δεκτή από το ΚΕ.Π.Α. Κατά συνέπεια η πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα σας απαλλάξει από ανώφελη ταλαιπωρία.

  Με εκτίμηση

  Πατεράκης Βασίλειος

  Διευθυντής Αναπηρίας & Ι.Ε.

  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Σημ. Διευθύνσεις των ΚΕ.Π.Α. καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : www.ika.gr


  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

   ΕΡΓΟ ΚΕΠΑ

   ΔΙΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥ)

   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΥΥ)
   Α/Α
   ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΠΑ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   1
   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12

   ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
   ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
   2
   ΑΓΡΙΝΙΟ
   Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47

   ΑΓΡΙΝΙΟ
   Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47
   3
   ΑΘΗΝΩΝ
   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181

   ΑΘΗΝΩΝ
   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
   4
   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
   ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58

   ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
   ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58
   5
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
   ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
   Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119
   6
   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
   ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15

   ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
   ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15
   7
   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ*
   Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ

   ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
   8
   ΑΡΤΑΣ
   ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1

   ΑΡΤΑ (ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ)
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΡΑ 2
   9
   ΒΕΡΟΙΑΣ
   ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 22

   ΒΕΡΟΙΑΣ
   ΜΟΡΑΒΑ 2
   10
   ΒΟΛΟΣ
   ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

   ΒΟΛΟΥ
   ΘΡΑΚΩΝ 20
   11
   ΓΛΥΦΑΔΑΣ
   ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α

   ΓΛΥΦΑΔΑΣ
   ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ8&ΛΑΖΑΡΑΚΗ
   12
   ΔΡΑΜΑΣ
   ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2

   ΔΡΑΜΑΣ
   ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 2
   13
   ΕΔΕΣΣΑΣ
   ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2

   ΕΔΕΣΣΑΣ
   ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
   14
   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
   ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ

   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
   ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 & ΚΟΥΤΟΥΛΗ
   15
   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ)
   ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1

   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ)
   ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
   16
   ΖΑΚΥΝΘΟΣ
   ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83

   ΖΑΚΥΝΘΟΣ
   ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83
   17
   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
   18
   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
   3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
   3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
   19
   ΘΗΒΑΣ
   ΚΑΔΜΟΥ 47

   ΘΗΒΑΣ
   ΚΑΔΜΟΥ 47
   20
   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
   Π. ΜΕΛΑ 34

   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
   Π. ΜΕΛΑ 34
   21
   ΚΑΒΑΛΑΣ
   ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6

   ΚΑΒΑΛΑΣ
   ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6
   22
   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
   ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38

   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
   ΠΛΑΤΩΝΟΣ&ΚΑΝΑΡΗ
   23
   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
   ΓΡΥΠΑΡΗ 147

   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
   ΔΑΒΑΚΗ 11 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
   24
   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
   ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α

   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
   Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8
   25
   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
   ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2

   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
   ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ 2
   26
   ΚΑΤΕΡΙΝΗ
   Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1

   ΚΑΤΕΡΙΝΗ
   Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1
   27
   ΚΕΡΚΥΡΑΣ
   9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ

   ΚΕΡΚΥΡΑΣ
   9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
   28
   ΚΙΛΚΙΣ
   ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3

   ΚΙΛΚΙΣ
   ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3
   29
   ΚΟΖΑΝΗ
   ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ

   ΚΟΖΑΝΗΣ
   ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α
   30
   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2

   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2
   31
   ΚΟΡΙΝΘΟΥ
   ΚΥΠΡΟΥ 21Α

   ΚΟΡΙΝΘΟΥ
   Λ.ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1
   32
   ΚΟΡΩΠΙΟΥ
   ΚΥΠΡΟΥ 62

   ΚΟΡΩΠΙΟΥ
   ΚΥΠΡΟΥ 62
   33
   ΚΩ*
   ΠΛΑΤΑΝΙ

   ΡΟΔΟΥ
   3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
   34
   ΛΑΜΙΑ
   ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72

   ΛΑΜΙΑΣ
   ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 77
   35
   ΛΑΡΙΣΑΣ
   ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22

   ΛΑΡΙΣΑΣ
   ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4
   36
   ΛΕΡΟΥ*
   ΛΑΚΚΙ

   ΡΟΔΟΥ
   3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
   37
   ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ*
   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8

   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
   ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
   38
   ΜΥΤΙΛHΝΗΣ
   ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ

   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
   ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ
   39
   ΝΑΞΟΥ*
   ΝΑΞΟΣ

   ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΡΟΥ)
   ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1
   40
   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔ/ΕΙΑΣ
   ΜΗΔΕΙΑΣ 10

   ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
   ΜΗΔΕΙΑΣ 10
   41
   ΝΙΚΑΙΑΣ
   ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7

   ΝΙΚΑΙΑΣ
   ΜΟΥΓΛΩΝ 21 & ΙΩΝΙΑΣ
   42
   ΞΑΝΘΗΣ
   ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

   ΞΑΝΘΗΣ
   ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
   43
   ΠΑΤΗΣΙΩΝ
   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14

   ΠΑΤΗΣΙΩΝ
   ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 157
   44
   ΠΑΤΡΩΝ   ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14

   ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
   45
   ΠΕΙΡΑΙΑ
   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1

   ΠΕΙΡΑΙΑ
   ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7-13
   46
   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
   ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
   ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
   47
   ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
   48
   ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
   ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4

   ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
   ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4
   49
   ΠΡΕΒΕΖΑΣ
   ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9

   ΠΡΕΒΕΖΑΣ
   ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9
   50
   ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19
   51
   ΠΥΡΓΟΣ
   ΜΥΣΤΡΑ 7

   ΠΥΡΓΟΣ
   ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟYΛΟΥ 8
   52
   ΡΕΘΥΜΝΟΥ
   ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 89

   ΡΕΘΥΜΝΟΥ
   ΜΟΑΤΣΟΥ 19
   53
   ΡΟΔΟΥ
   3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ

   ΡΟΔΟΥ
   3ο ΧΙΛ. ΕΘ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ
   54
   ΣΑΜΟΣ
   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

   ΣΑΜΟΣ
   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
   55
   ΣΕΡΡΩΝ
   ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25

   ΣΕΡΡΩΝ
   ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25
   56
   ΣΠΑΡΤΗΣ
   ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

   ΣΠΑΡΤΗΣ
   ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
   57
   ΤΡΙΚΑΛΑ
   ΟΜΗΡΟΥ 13

   ΤΡΙΚΑΛΑ
   ΟΜΗΡΟΥ 13
   58
   ΤΡΙΠΟΛΗΣ
   2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ

   ΤΡΙΠΟΛΗΣ
   2o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ
   59
   ΧΑΛΚΙΔΑ
   ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

   ΧΑΛΚΙΔΑΣ
   ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 14
   60
   ΧΑΝΙΩΝ
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)

   ΧΑΝΙΩΝ
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)
   61
   XIOY
   ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ&ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ

   ΧΙΟΥ
   ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ& ΕΙΡΗΝΗΣ
   *: Σ' αυτό το σημείο ΚΕΠΑ γίνεται μόνο παραλαβή αιτήσεων. Οι επιτροπές συστήνονται στην Υγειονομική Μονάδα που σημειώνεται στη διπλανή στήλη  Επίσης τις Διοικητικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α θα τις βρείτε και στις ακόλουθες εικόνες
  (πατήστε πάνω στις εικόνες για να μεγαλώσουν)
  ---------------------------


  Λόγοι εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α.


  Όπως φαίνεται και στην αίτηση και στις οδηγίες συμπλήρωσής της οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι που μπορεί ένας αμεα να ζητά εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. Στις οδηγίες γράφει χαρακτηριστικά: 

  (3) Συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίον υποβάλλεται η αίτηση Αξιολόγησης από το ΚΕ.Π.Α. Το πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ συμπληρώνεται με κωδικό πού λαμβάνεται από το Πίνακα ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, που ακολουθεί:
  Συμπληρώνεται ο λόγος για τον οποίον υποβάλλεται η αίτηση Αξιολόγησης από το ΚΕ.Π.Α. Το πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ συμπληρώνεται με κωδικό πού λαμβάνεται από το Πίνακα ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, που ακολουθεί:


  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
                                                                                                             
  Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

  001 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  009 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  038 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
  039  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
  040  ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
  041  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  006 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜ. ΑΠΟΛ. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  007 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
  008 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔ. ΠΑΡΑΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
  002 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔ. ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΕΚΗ)
  016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (ΕΚΗ)
  036 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
  037 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΟΝΟΙΑ)

  026 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
  027 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  028 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛ. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
  029 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
  030 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ
  031 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
  032 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
  033 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
  034 ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΕΑ Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  035 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
  042 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
  043 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  044  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
  045 ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
  046 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ
  047 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
  048 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
  049 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
  050 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΑ Β. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  051 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

  Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ)

  004 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
  013 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.
  017 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΟ
  018 ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Α .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ Β,Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 46,14 ΕΥΡΩ.               
  ---------------------------


  Τα τηλέφωνα ώστε να μαθαίνετε το πότε θα περάσετε από επιτροπή είναι τα ακόλουθα: 2105215380-1-2 ή καλό είναι να ζητάτε το τηλέφωνο εκεί που καταθέτε την αίτησή σας..Επίσης για τα πιο πάνω νούμερα υπάρχει και το ακόλουθο ΦΑΞ 2105215347. Η Διεύθυνση είναι ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16-18.

  Για τα στοιχειά επικοινωνίας ευχαριστούμε την φίλη του blog deby.


  ---------------------------  Η λίστα των Διευθύνσεων των ΚΕΠΑ υπάρχει και εδώ.
  Η αίτηση προς τα ΚΕΠΑ υπάρχει και εδώ.


  ---------------------------  Για τα τηλέφωνα και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας όλων των διευθύνσεων ΚΕ.Π.Α δείτε το ακόλουθο θέμα: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.): Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας

  Για τον υπολογισμό ή την εύρεση του ποσοστού αναπηρίας δείτε το ακόλουθο θέμα: Μέθοδος και Κανόνες υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας

  Ο κανονισμός εκτίμησης αναπηρίας που εφαρμόζουν στα ΚΕ.Π.Α υπάρχει στο ακόλουθο θέμα: Κ.Ε.Β.Α: Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

  Πλέον (5ο του 2012) έρχεται (μετά και από έντονες αντιδράσεις) η αντικατάσταση του Κ.Ε.Β.Α που εκδόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο με τον νέο που ανακοινώθηκε 4/5/2012. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: Κ.Ε.Β.Α: Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

  Για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε στα Κ.Ε.Π.Α θα βρείτε πληροφορίες στο ακόλουθο θέμα: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα ΚΕ.Π.Α.

  αλλά και στο ακόλουθο θέμα: Τι χρειάζεται να έχει κανείς μαζί του στις υγειονομικές επιτροπές;

  Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το ακόλουθο άρθρο για τα ιατρικά έγγραφα: Περί ισότητας ιατρικών πιστοποιητικών και ιατρικών γνωματεύσεων


  Επίσης υπάρχουν και επιπλέον οδηγίες σε ότι αφορά τις διαδικασίες των ΚΕΠΑ στο ακόλουθο θέμα: Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Σημείων KE.Π.Α.

  Από 15/06/2013 είναι υποχρεωτικός για κάθε αίτηση για τα ΚΕΠΑ ο "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας". Λεπτομέρειες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμα: ΙΚΑ: Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης με την ονομασία "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας"

  Για την ισχύ των αποφάσεων των επιτροπών δείτε το ακόλουθο θέμα: Ισχύς γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. & των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011

  Για το ποιες παθήσεις παίρνουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας και δεν χρειάζονται επανεξέταση δείτε τα ακόλουθα θέματα:
  Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος πέρασε επιτροπή από 19/11/2013 και μετά έχοντας μια από τις παθήσεις που δίνουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας, βάσει και της 11321 εγκυκλίου, και δεν του δώσουν απόφαση με ποσοστό αναπηρίας και διάρκεια επ' αόριστον, τότε δικαιούται βάσει των άνωθεν, να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στην γραμματεία των ΚΕΠΑ μαζί με μια φωτοτυπία της απόφαση της επιτροπής των ΚΕΠΑ. 
  Στην περίπτωση αυτή θα εξεταστεί ο φάκελός του και η απόφαση της αναπηρίας, υπηρεσιακά και χωρίς να ξαναπεράσει από την επιτροπή, το άτομο που έχει την αναπηρία, αλλά ούτε και να δώσει κάποιο παράβολο. Το έντυπο της αίτησης θα σας το δώσει η Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. 


  ΑΙΤΗΣΗΠρος το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ……………………. 
  Παρακαλώ να προβείτε λόγω αρμοδιότητας σε αναθεώρηση της επισυναπτόμενης Γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας μου, σύμφωνα με τις ισχύουσες από 18/11/2013 διατάξεις της με αρ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄ /18-11-2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 
  Σχετική η Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.3/2014

  Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, για το πότε θα υποβάλετε την αίτηση θεραπείας στην επιτροπή των ΚΕΠΑ.

  Ακολούθως επιτροπή θα εξετάσει θα εξετάσει την απόφασή της και θα αιτιολογήσει την μη τήρηση της εγκυκλίου και τα πεπραγμένα της, εκδίδοντας νέα απόφαση με επ' αόριστον διάρκεια.

  Από 14/11/2013 είναι υποχρεωτικός για κάθε αίτηση για τα ΚΕΠΑ ο "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας". Λεπτομέρειες θα βρείτε στο ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης για κατάθεση αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α.
  Σημείωση: Σε περίπτωση ένστασης για εξέταση από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ δεν γίνεται να κατατεθεί συμπληρωματικός εισηγητικός φάκελος. Μπορεί όμως ο ενδιαφερόμενος, την ημέρα που θα εξεταστεί από την επιτροπή, να καταθέσει ότι συμπληρωματικό ιατρικό έγγραφο θέλει και χρειάζεται, ώστε η επιτροπή να το λάβει υπόψιν.

  Αλλαγές στις διαδικασίες των ΚΕΠΑ φέρνει και ο νόμος 4331/2015 που μπορείτε να βρείτε εδώ: 

  Δείτε επίσης: Γιατί μειώθηκαν τα ποσοστά αναπηρίας στον νέο ΚΕΒΑ;

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.