Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΙΚΑ: Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης με την ονομασία "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας"

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


 Αθήνα, 23 ΜΑΪΟΥ 2013
Δελτίο Τύπου

Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης με την ονομασία "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας"
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο ενός συνόλου ενεργειών στις οποίες προβαίνει προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. και να εξορθολογήσει το χρόνο αναμονής των προς εξέταση περιστατικών ανακοινώνει την κατάργηση της υπάρχουσας διαδικασίας προετοιμασίας του ιατρικού φακέλου για εισαγωγή στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Συγκεκριμένα, από 15/06/2013, κατά εφαρμογή του Ν.4144/2013 άρθρο 76 παρ. 3, καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, με την ονομασία "Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας".

Με την εφαρμογή του νέου εντύπου, ο χρόνος αναμονής περιορίζεται σημαντικά καθότι ο παραπέμπων ιατρός καθορίζει την ειδικότητα της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα παραπέμπεται ο ασθενής. Ως συνακόλουθο, εξασφαλίζεται η ορθή επιλογή της Υγειονομικής επιτροπής και η άμεση καταχώρηση ειδικότητας από το Διοικητικό υπάλληλο κατά τη διαδικασία πρωτοκόλλησης του αιτήματος, γεγονός που καθιστά το αίτημα άμεσα προγραμματιστέο.

Κανένα αίτημα δε θα γίνεται δεκτό από 15/06/2013 στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς την προσκόμιση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Το ενιαίο έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.ika.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

Πηγή: http://www.ika.gr     

-------------------------

Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας έχει αυτή την μορφή:

ΚΕΠΑ ............................

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο ......................................................
Όνομα πατέρα ......................................................
Ημερομηνία Γέννησης ......................................................
ΑΜ ......................................................
ΑΜΚΑ ......................................................
Ασφαλιστικός Φορέας ......................................................
Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας ......................................................
Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης : ......................................................
Κωδ. Ειδικ.…….............
(Πίνακας 1)
Διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου: ......................................................
Τηλέφωνα επικοινωνίας:......................................................
Κινητό ......................................................


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο των άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ: ΚΕΠΑ ............................................................................................................
Ο-Η Όνομα: ……………………………………….. Επώνυμο:…………………………………..
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :…………………………………………………………………….
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:……………………………………………………………………
Ημερομηνία Γέννησης :…………………………………………………………………………...
Τόπος Γέννησης:…………………………………………………………………………………..
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:……………………………………. Τηλ:…………………………
Τόπος Κατοικίας:………………. Οδός:……………………………… Αριθ:…… ΤΚ:…………
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):…………………………….. Δ/νση e-mail:…………………………
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 22. του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Προέχουσα Πάθηση
Ιστορικό ασθενούς/παρούσα κατάσταση/φαρμακευτική αγωγή :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Παρακλινικές εξετάσεις που αντικειμενοποιούν την πάθηση (Πίνακας 2) :
1.........................................................................Κωδικός........................
2.........................................................................Κωδικός........................
3.........................................................................Κωδικός........................
4.........................................................................Κωδικός........................
5.........................................................................Κωδικός........................

Αναφέρατε το ποσοστό της ακρίβειας της εξέτασης που θεωρείται η πλέον κατάλληλος για την εκτίμηση της ανατομοφυσιολογικής αναπηρίας :
Εξέταση Νο 1 2 3 4 5 Ποσοστό ................... %
(Διαγράφετε ότι δεν σας αφορά)
Ποιές από τις παραπάνω εξετάσεις διενεργήθηκαν στο ιατρείο σας ή σε ιατρείο με το οποίο συστεγάζεστε ; 1 2 3 4 5
(Διαγράφετε ότι δεν σας αφορά)
Συνυπάρχουσες Παθήσεις (Πίνακας 1) (Ασθένεια/Ειδικότητα/ Έτος εκδήλωσης/Κωδικός)
1.........................................................................Κωδικός........................
2.........................................................................Κωδικός........................
3.........................................................................Κωδικός........................
4.........................................................................Κωδικός........................
5.........................................................................Κωδικός........................
Παρακλινικές εξετάσεις που αντικειμενοποιούν την πάθηση (Πίνακας 2) :
1.........................................................................Κωδικός........................
2.........................................................................Κωδικός........................
3.........................................................................Κωδικός........................
4.........................................................................Κωδικός........................
5.........................................................................Κωδικός........................
Αναφέρατε το ποσοστό της ακρίβειας της εξέτασης που θεωρείται η πλέον κατάλληλος για την εκτίμηση της ανατομοφυσιολογικής αναπηρίας :
Εξέταση Νο 1 2 3 4 5 Ποσοστό ................... %
(Διαγράφετε ότι δεν σας αφορά)
Ποιές από τις παραπάνω εξετάσεις διενεργήθηκαν στο ιατρείο σας ή σε ιατρείο με το οποίο συστεγάζεστε ; 1 2 3 4 5
(Διαγράφετε ότι δεν σας αφορά)
Στοιχεία παραπέμποντος Ιατρού
Ειδικότητα :
Ιδιότητα :
ΑΜ ΤΣΑΥ :
ΑΜΚΑ:
Ιατρικός Σύλλογος:
Ημερομηνία ..................... 20.......
Ο - Η Δηλ....................
(Υπογραφή - Σφραγίδα)


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
007 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
009 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
012 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
017 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
018 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
019 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
021 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
053 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
024 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
027 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
033 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
028 ΩΡΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ
801 ELISA – RIA – OΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ –
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
802 HOLTER
803 TRIPLEX ΑΓΕΙΩΝ
804 ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
805 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
806 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
807 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
808 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
809 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
810 ΒΙΟΨΙΕΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)
811 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
812 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
813 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
814 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
815 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ /ΚΛΙΝΙΚΩΝ
816 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
817 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
818 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (MRI)
819 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (MRA)
820 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
821 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
822 ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
823 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
824 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
825 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
826 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
827 ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΕΣ
828 ΣΠΙΝΘHΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
829 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ
830 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
831 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
832 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ – TRIPLEX
833 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ-ΩΝ
834 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (STRESS ECHO)
835 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
836 ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η σωστή συμπλήρωση εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή της επιτροπής στην οποία θα παραπεμφθεί ο ασθενής, αποτρέποντας έτσι την ταλαιπωρία του από τυχούσα αναβολή, συμβάλλοντας παράλληλα στην ταχύτερη και εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π.Α.
1. Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του ασθενούς.
2. Συμπληρώστε την κύρια πάθηση για την οποία παραπέμπετε τον ασθενή για προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας (π.χ. χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος δυο αγγείων, απομυελινωτική νόσος, μαστεκτομή λόγω Ca κ.λ.π.) ***
3. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης επιτροπής, αφού συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 (ιατρική ειδικότητα εξέτασης φακέλου).
4. Αναφέρετε το ιστορικό του ασθενούς εν συντομία (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου το 1998, αορτοστεφανιαία παράκαμψη το 2008 ή ΑΕΕ το 2005 με συνέπεια αριστερή ημιπάρεση). Περιγράψτε τη σημερινή του κατάσταση σύμφωνα με τον πρόσφατο παρακλινικό έλεγχο και αναφέρατε τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.
5. Αναφέρετε επιγραμματικά τις εξετάσεις, νοσηλείες κ.λ.π. στις οποίες βασίσατε την προαναφερθείσα διάγνωση και κλινική κατάσταση του ασθενούς, οι οποίες επισυνάπτονται π.χ. νοσηλεία εμφράγματος, στεφανιογραφία, δοκιμασία κοπώσεως, triplex καρδιάς. Οι εξετάσεις που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση του ασθενούς θα πρέπει να είναι πρόσφατες. Οι εξετάσεις που δείχνουν μόνιμη βλάβη ή γίνονται μια φορά προσκομίζονται ανεξάρτητα της παλαιότητάς τους (π.χ. βιοψίες, CT εγκεφάλου επί Α.Ε.Ε. κ.λ.π.).
6. Συμπληρώστε τον κωδικό δικαιολογητικού, αφού συμβουλευτείτε τον επισυναπτόμενο Πίνακα 2 .
7. Υπογράψτε και σφραγίστε στο κάτω μέρος της σελίδας.
8. Αναφέρετε τυχόν άλλες παθήσεις από τις οποίες πάσχει ο ασθενής, βάσει αντίστοιχων ιατρικών γνωματεύσεων που θα σας προσκομίσει ο ασθενής.
9. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης ειδικότητας επιτροπής (Πίνακας 1 ).
10. Συμπληρώστε με τις αντίστοιχες εξετάσεις (Πίνακας 2) .
11. Συμπληρώστε τον κωδικό εξέτασης (Πίνακας 2).
12. Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία σας. Στη θέση ιδιότητα συμπληρώστε ιδιώτης, ιατρός ΕΣΥ ή ΕΟΠΥΥ ή άλλη θέση.
13. Σφραγίστε και υπογράψτε.
14. Θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφή σας.
(ΟΙ Ιατροί του ΕΣΥ ή Φ.Κ.Α. θεωρούν στην αντίστοιχη γραμματεία της Υπηρεσίας τους, οι Ιδιώτες από ΚΕΠ ή αστυνομία).

*** Επιλέξτε μια από τις 12 γενικές κατηγορίες ειδικότητας εξέτασης φακέλου, ανάλογα με την φύση της πάθησης και την επιβάρυνση που προκαλεί αυτή στον οργανισμό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
 Ένας χειρουργημένος καρκίνος του στήθους ή της μήτρας θα χαρακτηριστεί ως χειρουργικό, ένας καρκίνος ή λέμφωμα ή λευχαιμία με μεταστάσεις –ανεγχείρητος, θα χαρακτηριστεί παθολογικό περιστατικό.
 Αγγειοχειρουργικά περιστατικά θα οριστούν να εξετασθούν από χειρουργούς.
 Καρκίνοι του νεφρο-ουροποιητικού θα ορισθούν ως ουρολογικά.
 Καρκίνοι του ΩΡΛ συστήματος θα ορισθούν από την αντίστοιχη ειδικότητα.
 Ενδοκρινολογικές παθήσεις σε γενικές γραμμές θα ορισθούν για εξέταση από παθολογική επιτροπή.
 Συστηματικές ρευματολογικές παθήσεις από Ρευματολόγους, αν όμως έχουν προκαλέσει μείζονες επιπλοκές σε συγκεκριμένο σύστημα (π.χ. σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα θα μπορούσαν να εξετασθούν από ορθοπεδική επιτροπή ως πρώτη επιλογή).
 Νευροχειρουργικά περιστατικά με επιπλοκές παρέσεις, ημιπληγίες κλπ, θα ορισθούν για εξέταση από επιτροπή Νευρολόγων.
 Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης σε γενικές γραμμές θα οριστούν να εξετασθούν από ορθοπεδικούς.
 Καρκίνος εντέρου, μη χειρουργημένος θα εξετασθεί από παθολόγους ενώ μετά από επέμβαση θα ορισθεί ως χειρουργικό περιστατικό.
 Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη θα οριστεί ως καρδιολογικό περιστατικό.


Θα τον βρείτε και εδώ σε ηλεκτρονική μορφή προς εκτύπωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.