Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 2643 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 2643
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις
ΆΡΘΡΟ 1: Προστατευόμενα πρόσωπα

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

Α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω. ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.

Β. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) - (βλέπε και τροποποιήσεις -συμπληρώσεις του Ν.2643/98).

Επίσης, προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο ή αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων.

Γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν.1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α) και τα τέκνα τους.

Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

Δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.

Επίσης προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

2. Όπου με τις διατάξεις του Νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπόλοιπους.

3. Από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός αποκλείονται:

α) Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το ΙΚΑ εκτός από τους παραπληγικούς – τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1970 , οι οποίοι αποκλείονται εφ΄σον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

β) Όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν 1487/1950 (179Α΄).

γ) Όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59,60,61 και 62 του Ποινικού Κώδικα και

δ) Όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.

ΑΡΘΡΟ 2:

Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες , που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του Δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες , εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από 50 άτομα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου , σε ποσοστό οκτώ (8%) τοις εκατό επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης της εκμετάλλευσης ή του φορέα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς οι οποίοι εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιά) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος πρόσληψης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) Ποσοστό 3% στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Προκειμένου για τοποθετήσεις στους φορείς του Δημοσίου Τομέα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 2%.

β) Ποσοστό 2% στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1.Προκειμένου για τοποθετήσεις στους φορείς του Δημοσίου τομέα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 3% και προτάσσεται των προσώπων της περίπτωσης α΄.

γ) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

δ) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1

ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου του άρθρου 1.

4. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, να προσλαμβάνουν:

α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών κενών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων , τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών , οι οποίες εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

β) Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων , νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων , θύματα πολέμου , αναπήρους και πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή τέκνα των αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέμου ή της εθνικής Αντίστασης, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

6. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως δικηγόρους προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1, σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική υπηρεσία. Η κατανομή αυτή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόμενων προσώπων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

8. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του δημοσίου τομέα

α) Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς

β) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

γ) Στα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις α και β ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς , τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετησίου προϋπολογισμού τους , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο το 51% τουλάχιστον του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.

ΆΡΘΡΟ 3:
Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων

σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.


Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και

οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς

διαγωνισμό ή επιλογή, με σειρά προτεραιότητας και σε θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.

6. Οι δημόσιες υπηρεσίες, το Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της παραγράφου 1, να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν:

α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων,

τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που

υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων,

Εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα υπέρ των

προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων και

θυμάτων πολέμου, ως και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης

του ν. 1285/1982 και προστατευομένους των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 1, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.

Το παραπάνω ποσοστό (1/5) υπολογίζεται στον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για πλήρωση κάθε φορά. Η κατανομή των προστατευομένων γίνεται από τις Επιτροπές του άρθρου 9 και ο διορισμός ή η πρόσληψη τους γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου. Για τον διορισμό ή πρόσληψη των προσώπων της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5 του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 4:

Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων.

1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί , κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής:

α) η ηλικία του προστατευομένου β) τα τυπικά του προσόντα γ) το ποσοστό αναπηρίας του , εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες δ) η οικογενειακή του κατάσταση και ε) η οικονομική του κατάσταση

2. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της ηλικίας, καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό των ετών ηλικίας , προσαυξανόμενο για άτομα ηλικίας από 21 έως 30 ετών κατά δεκαπέντε (15) μόρια, από 31έως 40 ετών κατά είκοσι πέντε (25) μόρια και από 41 έως 45 ετών κατά τριάντα (30) μόρια* (βλέπε και τροποποιήσεις -συμπληρώσεις του Ν.2643/98).

3. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής:

α) Για απολυτήριο τίτλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια .

β) Για απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είκοσι μόρια .

γ) Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) τριάντα

(30) μόρια.

δ) Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) πενήντα

(50) μόρια.

ε) Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) εβδομήντα

(70) μόρια

στ) Για κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενενήντα (90) μόρια

ζ) Για κατόχους Διδακτορικού τίτλου σπουδών εκατόν δέκα (110) μόρια

Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας λαμβάνουν είκοσι (20) επιπλέον μόρια για κάθε ξένη γλώσσα .

4.Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.

Για τα άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων , ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.

5. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των προστατευόμενων από τον παρόντα νόμο προσώπων, εκτός από τους πολύτεκνους, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τον άγαμο είκοσι (20) μόρια.

β) Για τον έγγαμο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) μόρια.

γ) Για τον έγγαμο με ένα τέκνο, εξήντα (60) μόρια.

δ) Για τον έγγαμο με δυο τέκνα, ογδόντα (80) μόρια.

ε) Για τον έγγαμο με τρία τέκνα, εκατό (100) μόρια.

στ) Για το διαζευγμένο ή τον άγαμο που έχει την επιμέλεια ενός η περισσότερων τέκνων υπολογίζονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα μόρια του έγγαμου με τέκνα.

Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20).

Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή τέκνο ορφανό από ένα γονέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο αριθμός μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο ορφανό και από τους δυο γονείς, ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια.

6. Ο αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) μόρια τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον τέκνο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστιθεντάι πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια.

Ο διαζευγμένος ή ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον μόρια.

Για τον επιζώντα η τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζεται τετρακόσια (400) μόρια.

7. Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) για κάθε επιπλέον τέκνο. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

8. Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μια κατηγορίες του άρθρου 1.

9. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό (100) μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ή του οικογενειακού κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές μειώνεται ο αριθμός των μορίων κατά είκοσι (20).

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευομένου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδημα και των δυο συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδημα των τυχόν ανηλίκων τέκνων τους.

10. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά την διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση τους.

11. Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

ΆΡΘΡΟ 7: Πρόσθετα δικαιολογητικά

1. Οι προστατευόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, για να τοποθετηθούν ή διατεθούν σε εργασίες, υποχρεούνται με την αίτηση τους να προσκομίζουν στην αρμοδία Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά.

α) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ – ΔΕΠΑΘΑ) ή των Επιτροπών που προβλέπονται στο π.δ. 379/1983 (ΕΚ 136 Α), από την οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε μια από τις προστατευόμενες κατηγορίες των προσώπων του νόμου αυτού. Οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι προστατευόμενοι συγγενείς των αναπήρων δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν το δικαιολογητικό αυτό.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία τους.

δ) Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη.

ε) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγή από αυτές.

στ) Βεβαίωση του αρμόδιου για την κατά το ν. 1487/1950 αποκατάσταση των ανάπηρων ή θυμάτων πολέμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάπηρος, το τέκνο ανάπηρου πολέμου ή το θύμα πολέμου δεν έχει αποκατασταθεί ούτε ο ίδιος ούτε άλλο μέλος της οικογένειας του με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ζ) Αντίγραφο της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής υποχρεώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του τοποθετουμένου ότι δεν υπεβλήθη δήλωση εισοδήματος.

η) Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α) από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

θ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας.

2. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. και προσκομίζουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β έως και η της προηγούμενης παραγράφου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643/1998

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3144/08-05-2003 καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευμένων ατόμων του Ν.2643/98, στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ..Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β΄ βαθμού, το όριο αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

* Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου Νόμου ο αριθμός των μορίων που δικαιούνται όσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να διορισθούν σε θέσεις του άρθρου 3 είναι εβδομήντα πέντε (75).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3174/28-08-2003 για άτομα με αναπηρίες τα οποία είτε προσλαμβάνονται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας με βάση το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, δεν απαιτείται, κατ' εξαίρεση, να είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2643/98.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/1998

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμες θέσεις βάσει του Ν. 2643/1998 προκηρύσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ετησίως (σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο) και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στις ορισθείσες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε προκήρυξη δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτήθηκαν δώδεκα (12) Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, οι οποίες συνεδριάζουν για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων, για την εξέταση των ενστάσεων και την τελική επιλογή των προστατευομένων του Νόμου αυτού.

Τον νόμο μπορείτε να τον βρείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.