Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

ΑμεΑ και ωράριο εργασίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Περί μειωμένου ωραρίου εργασίας των ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Παλαιότερα (και αρχικά) είχαμε την ακόλουθη εγκύκλιο:
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2/23585/21-10-1997

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες

Σας πληροφορούμε ότι στο Ν. 2527/97 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94 και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 206/8.10.97, περιέχονται διατάξεις (άρθρο 16 παρ.4 και 5) με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διευκολύνσεων υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο ή τέκνα με ειδικές ανάγκες.

Ειδικότερα :
1. Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, βεβαιωμένη με γνωμάτευση των κατά το Ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών, υπηρετούν με ωράριο εργασίας μειωμένο κατά μία ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ., 193/88 ( ΦΕΚ 84 Α`), χωρίς ανάλογη μείωση αποδοχών. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους υπαλλήλους που έχουν σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο / την οποία συντηρούν.
2. Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα επεκτείνεται στους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς υπαλλήλους του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο ώρες την ημέρα. Σε καμμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται περικοπή αποδοχών.
Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν.

  • Ύστερα όμως και με σχετικό ερώτημα για το ζητήματα του ωραρίου των εκπαιδευτικών έχουμε το ακόλουθο:
Δ2/979/29.1. 98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-

Μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 2527/97 που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ( 1 ) ώρα την ημέρα και στους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική, ή σωματική αναπηρία άνω των 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Το ωράριο των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ως άνω γενικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό ωραρίου των δημόσιων υπαλλήλων.
Στα πλαίσια όμως της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής παρακαλούμε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας ώστε να τους εξασφαλισθεί συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρασχεθεί κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ν. 1648/96 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από το Ν. 2527/97.


  • Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι΄Ατομα με Aναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.


Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργα-σίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές, εφόσον η αναπηρία των παιδιών είναι άνω του 67% και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

- Οι τυφλοί ή παραπληγικοί – τετραπληγικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, δι-καιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές.
- Οι τυφλοί τηλεφωνητές του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά δύο (2) ώρες την ημέρα, με αποδοχές.
- Υπάλληλοι – γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο για τέκνα από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών που δικαιούνται το λαμβάνουν προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες ή αν δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, και χρησιμοποιούν την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τότε η άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές που δικαιούνται προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

  • Όλα τα πιο πάνω όμως δίνανε δικαιώματα σε άτομα που είχαν παιδιά με αναπηρία και άφηνε αδιευκρίνηστο τι γίνεται με τα άτομα που έχουν οι ίδιοι αναπηρία. Έτσι τέλος έχουμε ρύθμιση που επεκτείνει το μέτρο σε όλους τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες είτε είναι γονείς είτε έχουν οι ίδιοι αναπηρία: 

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)».

Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών - Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας - Τμήμα Συνθηκών Εργασίας & Παραγωγικότητας

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού
2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων – Δ/νσεις Διοικητικού
3. Περιφέρεις – Δ/νσεις Διοίκησης
4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5. Noμαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Δ/νσεις Διοικητικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών
2. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ)

ΘΕΜΑ: «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)»

Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» επέρχονται οι εξής αλλαγές στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α) όσον αφορά τη χρήση μειωμένου ωραρίου από υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία:

α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.
β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
γ) Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες: Θ. Γκόλφη
Τηλέφωνο: 213-1313130
Fax: 213-1313175
e-mail: fenia.golfi@ypes.gov.gr
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009
Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3./3569 

  • To 2014 με νόμο έχει η επέκταση του μειωμένου ωραρίου κατά μια ώρα στους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν σύζυγο ή παιδιά με αναπηρία.

Μειωμένο κατά μια ώρα θα είναι το ωράριο για υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και, μάλιστα, χωρίς μείωση αποδοχών, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10-2014).

Το μέτρο αφορά ειδική κατηγορία υπαλλήλων, των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα,

Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου.

Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ που έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω τον οποίο συντηρούν.

Το νόμο μπορείτε να τον βρείτε κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.