Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Διαδικασία απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-1-2012
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
Αθήνα, 05/01/2012 Αρ. πρωτ.: 1950
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 52 35

 441 Fax: 210 52 36 02

Θέμα: «Διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π.»
Σύμφωνα με το Αρ. 18 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228, 02-11-2011') θα τηρηθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενιαίο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, για την υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί απογραφή των δικαιούχων μέσω των Κ.Ε.Π.


Παρακαλούμε τους φορείς που χορηγούν τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο να το αποστείλουν άμεσασε όλους τους δικαιούχους προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων μαζί με τις τρέχουσες ταχυδρομικές επιταγές πληρωμής των επιδομάτων τους προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την απογραφή. Παράλληλα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι υπόλοιποι φορείς που αναφέρονται στο έγγραφο να ενημερώσουν με όλους τους δυνατούς τρόπους τους δικαιούχους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την ενημέρωσή μας σχετικά με το θέμα.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μάρκος Μπόλαρης

Αγαπητέ συμπολίτη,
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιεί το έργο της καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων συστήνοντας το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.


Ποιους αφορά η απογραφή;
Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τη λίστα που ακολουθεί:

Α/Α Κατηγορίες Επιδομάτων
 1. Βαριάς Αναπηρίας
 2. Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)
 3. Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)
 4. Κώφωσης (Κωφαλαλίας)
 5. Κίνησης
 6. Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων
 7. Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου
 8. Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας / συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης – Σ.Ε.Α.Α.
 9. Τυφλότητας
 10. Νόσου του Χάνσεν
 11. Απροστάτευτων Ανηλίκων
 12. Ομογενών
 13. Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ
 14. Διατροφικό (νεφροπαθών και μετα μιλάμοσχευμένων)

Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό απογραφής.
Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.


Ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε, από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
Αθήνα, 05 / 01 / 2012

Που θα γίνει η απογραφή;

Η απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την χρονική περίοδο που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο / Περιφέρεια από τους οποίους λαμβάνετε το επίδομα.
Πότε θα γίνει η απογραφή;
Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.

Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά
από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012

Τι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την ημέρα της απογραφής;

Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:
1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:
α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
γ) Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.
δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής.
ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού".
στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας".
ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
2. Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.
3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ
4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.
Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:
Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ. Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση
το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.
5. Αναγνωριστική απόφαση του δήμου / περιφέρειας / νομαρχίας, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος [αρχική (εφόσον είναι νέος δικαιούχος) / συνέχισης / επανεπιδότησης]. Σε περίπτωση που δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους δήμους / περιφέρειες από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της ή ανάλογη βεβαίωση.
6. Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.
7. Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).
Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.

Γενικά

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.


Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει εδώ.


--------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες: Ε. Νικοπούλου Τηλέφωνο: 210. 52.35.441 & 210. 52.24.695

Αθήνα, 20.1.2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Απογραφή ΑμεΑ.

Ύστερα από καταιγισμό ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τη διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών
επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π. και απαντώντας στα συχνότερα ερωτήματα που τίθενται σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων που δεν πρόλαβαν να αποστείλουν την επιστολή προς τους πολίτες με την τρέχουσα πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσουν τους δικαιούχους με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο (π.χ. αποστολή ξεχωριστών επιστολών, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας, τοιχοκόλληση ανακοινώσεων κ.λ.π.).

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους πολίτες που προσέρχονται προς αναζήτηση της αναγνωριστικής απόφασης χορήγησης επιδόματος.
Σε περίπτωση που κριθεί προσφορότερο μπορούν να παρέχουν στον πολίτη ανάλογη βεβαίωση.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει εδώ. 


--------------------


Θα δώσω και μερικές διευκρινήσεις γιατί πολλοί ρωτάνε παρόμοια πράγματα και επίσης γίνονται αρκετές παρεξηγήσεις:


Η απογραφή αυτή αφορά μόνο άτομα που λαμβάνουν επιδόματα που δίνει η πρόνοια. Όχι συντάξεις αναπηρίας και επιδόματα που δίνουν ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να απογράφουν μόνο άτομα που λαμβάνουν επιδόματα από τις κατά τόπους διευθύνσεις Πρόνοιας. 


Ως δικαιολογητικά χρειάζονται:


1) Για το 1ο Δελτίου Αστυνομικής ή άλλης Ταυτότητας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου.


2) Για το 2ο κάποιο επίσημο έγγραφο ή αποδεικτικό που να αναφέρει των Α.Φ.Μ του δικαιούχου. Σε περίπτωση ανηλίκου ή ατόμου που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ'αυτά) προκειμένου για 'Ελληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς. Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.
- Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.
- Μαζί με την Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, πρέπει να συνυποβληθεί η Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.


Πληροφορίες λένε πως γίνεται δεκτό και το ΑΦΜ του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου (ή ενηλίκου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου του επιδόματος.


3) Για το 3ο οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).


4) Για το 4ο κάποιο αποδεικτικό πιστωτικού ιδρύματος ή γραφείου ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN, για να συνδεθεί αυτός ο αριθμό μελλοντικά με την καταβολή του επιδόματος. Σκοπός είναι και η μεταφορά της διαδικασίας πληρωμών (όπως ήδη από καιρό και προηγούμενα άρθρα σας έχουμε ενημερώσει) από τα ΕΛ.ΤΑ στις τράπεζες. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει όποια τράπεζα θέλει για να του κατατίθεται το επίδομα. Αν ο δικαιούχος έχει ήδη κάποιον τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση έκδοσης άλλου λογαριασμού, αν πληρεί ο ήδη υπάρχων λογαριασμός τις προϋποθέσεις που τίθενται από την εγκύκλιο της απογραφής.


5) Όσο για το 5ο που αρκετοί μπερδεύονται είναι σαφές ότι ζητά την απόφαση που στέλνει η νομαρχία για την καταβολή του επιδόματος. Κάθε ένας που κάνει αίτηση έναρξης, μεταφοράς ή ανανέωσης ενός επιδόματος λαμβάνει από την πρόνοια, η οποία εκδίδει και πρωτοκολλεί μια απόφαση και την αποστέλλει στον δικαιούχο ώστε να του γνωστοποιήσει την απόφαση αλλά και όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν μετά το αίτημά του. Το κείμενο στο 5 δικαιολογητικό κιόλας αναφέρει πως: "Σε περίπτωση που δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους δήμους / περιφέρειες από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της ή ανάλογη βεβαίωση" που λύνει κάθε πρόβλημα. 
Επειδή κάποιοι μπερδεύουν το πιο πάνω έγγραφο με κάποιο άλλο, καλό είναι να το γράψω και επακριβώς: Το 5ο δικαιολογητικό, δεν μιλά για την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής που πέρασε ο δικαιούχος και του όρισε ποσοστό αναπηρίας. Δεν ζητά λοιπόν, την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής αλλά το πιο πάνω διοικητικό έγγραφο της διεύθυνσης Πρόνοιας, που εξήγησα πως εκδίδεται.


Πληροφορίες από φίλους έχουμε (αλλά και με εγκύκλιο) πως οι διευθύνσεις πρόνοιας θα αποστείλουν σε όλους τους δικαιούχους αυτές τις αποφάσεις σύντομα ώστε να μπορέσουν να απογραφούν, πιθανότατα για να διευκολυνθούν και να μην ταλαιπωρηθούν οι δικαιούχοι. 


Σε όσους δεν έχει σταλεί όμως αυτό το 5ο δικαιολογητικό ακόμα, μπορούν να το αναζητήσουν στην Πρόνοια που ανήκουν ή και μέσω των ΚΕΠ κατά την διάρκεια της απογραφής.


Αυτό που πιστεύω όμως εγώ είναι ότι δεν γίνεται να πετύχουν την αποστολή των επιταγών και των αποφάσεων καταβολής των επιδομάτων ταυτόχρονα (πράγμα που έγινε). Ο λόγος είναι ο εξής: 
Λέω να πω κάτι που μέσα από κουβέντες ήρθε ξανά στο μυαλό μου και θυμήθηκα. Μέσα από συζητήσεις στην πρόνοια με διευθυντές και προϊσταμένους... είχα μάθει όλη την διαδρομή της διαδικασίας για τις επιταγές. Από την αίτηση απόφασης για πληρωμές μέχρι και την πληρωμή των επιταγών στα ΕΛΤΑ. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα: 
1) Έκδοση απόφασης για το κονδύλι καταβολής των επιδομάτων από την διεύθυνση πρόνοιας.
2) Έγκριση του κονδυλίου για την καταβολή των επιδομάτων του διμήνου από την περιφέρεια ή τον δήμο που είναι αρμόδιος.
3) Αποστολή στα κεντρικά των λιστών με τα ονόματα και τα ποσά των επιδομάτων στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην Αθήνα όπου και εκδίδονται όλες οι επιταγές πανελλαδικά.
4) Με το που δοθεί η έγκριση για πληρωμή συγκεκριμένη ημερομηνία ξεκινά η αποστολή πίσω στα τοπικά ΕΛΤΑ των πακέτων των επιταγών.
5) Γίνεται η παράδοση στους δικαιούχους, μετά την λήψη των επιταγών στα τοπικά ΕΛΤΑ, από τα τοπικά ΕΛΤΑ.
6) Τέλος γίνεται η πληρωμή των επιταγών από τα ΕΛΤΑ.

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και ξεκινά λίγο καιρό μετά την λήξη καταβολής των επιδομάτων ώστε να ξέρουν ποιοι δεν τις εισέπραξαν.
Το ερώτημα είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να έχουμε ταυτόχρονη αποστολή με τις επιταγές όλων των τόσων χιλιάδων διαφορετικών και ατομικών αποφάσεων που ζητά στο 5ο δικαιολογητικό για την απογραφή... όταν έχουν εκδοθεί και σφραγιστεί ώστε να παραδοθούν και είτε είναι στην Αθήνα στα κεντρικά ΕΛΤΑ είτε στα τοπικά ώστε να παραδοθούν στους δικαιούχους;
Είμαι της άποψης πως θα έχουμε ξεχωριστή αποστολή των δυο εγγράφων (επιταγής και απόφασης).

Το σχόλιό μας: Βέβαια κανείς δεν αποκλείει το ότι αν τελικά γίνει η απογραφή και ξέρουν ποιοι και πόσοι είναι, ως επόμενο βήμα να επιλέξουν πως πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια καταβολής των επιδομάτων. Στις εποχές που ζούμε είναι όλα ανοιχτά. Δεν κυνηγάνε πάντως  οι αρμόδιοι μόνο τους λεγόμενους "μαϊμού" αναπήρους, επόμενος στόχος είναι άτομα με αναπηρία που όμως δεν λαμβάνουν απολύτως νόμιμα και με όλους τους κανόνες και τα κριτήρια τα επιδόματα. Το τελευταίο βήμα θα είναι να ζητήσουν όλα τα λεφτά που έπαιρναν παράνομα πίσω.

11 σχόλια:

 1. Να εισαι καλα Νοτη.Ευχαριστουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @Ανώνυμος


  το λέει φίλε ανώνυμε στο κείμενο καθαρά:

  "Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ 18 ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΡΩΤΗΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΥ ΘΕΛΕΙ 4 ΜΗΝΕΣ.ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ???ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ Σ. DOWN ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΝΚ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Nena

  είναι πολύπλοκη η περίπτωσή σας νένα. ρώτα καλύτερα στην πρόνοια... να σου πουν υπεύθυνα μια λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. θα ηθελα να ρωτησω το εξης:
  καταθεσαμε τα χαρτια ανανεωσης στο κεπα .δεν ξερουμε ποτε θα περασουμε επιτροπη. αν περασει η ημερομηνια τι γινετε;θα απογραφουμε αυτοματα με την επιτροπη;θα δωσουν παραταση; ξερεις κατι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @Ανώνυμος

  φίλε ανώνυμε πότε λήγει η καταβολή επιδόματος; πριν την ημερομηνία απογραφής; αν ναι υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να σας διευθετήσουν στην πρόνοια... αν λήγει μετά απογράφεστε κανονικά αφού την μέρα απογραφής είστε δικαιούχος άρα και υπόχρεος απογραφής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ξερει καποιος αν η καταβολη του επιδοματος σε τραπεζικο λογαριασμο,αφορα ενα και μονο συγκεκριμενο τραπεζικο καταστημα ή απλα τα χρηματα μπαινουν στον λογαριασμο και εισπρατονται απο τον δικαιουχο απο οποιοδηποτε τραπεζικο καταστημα τον εξυπηρετει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Ανώνυμος


  αυτό που ρωτάς φίλε μου είναι γνωστό γιατί δεν έχει κάτι ξεχωριστό αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός από τους άλλους. το ίδιο ισχύει με κάθε λογαριασμό. από παντού μπορείς να κάνεις κινήσεις του λογαριασμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πρέπει να πάμε με δικαιολογητικά και στα ΕΛ.ΤΑ.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @Ανώνυμος

  γράφει πουθενά η εγκύκλιος για κατάθεση δικαιολογητικών στα ελτα; αν ναι πρέπει να τα πάτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.