Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Προγράμματα του ΟΑΕΔ για νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

 • Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμαεπιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
-------------------------


Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι υλοποιείται Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).


Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
Στόχος προγράμματος


Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων οι 2.200 με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση.

Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση του εργαζόμενου.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.


Εκ του συνόλου των 2.300 θέσεων οι : 

 • 2080 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) ηλικίας 18-64 ετών 
 • 50 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών 
 • 150 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας18-64 ετών 
 • 20 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα Νεαρά Παραβατικά άτομα ή Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ηλικίας 16-21ετών

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

  Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Δικαιούχοι


  Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

  Προκειμένου οι ανωτέρω δικαιούχοι να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση του προσωπικού τους, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

  Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Δεν υπάγονται:

  - Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα α) οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ σε εφαρμογή του Ν.3812/28-12-2009, άρθρο 1, περίπτωση ιη της παρ. 2, και β) το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α) και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) για την απασχόληση θεραπευτών στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικομανείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Ν.3812/2009 άρθρο 1, περίπτωση στ παρ. 2). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο ΟΑΕΔ καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου με την προϋπόθεση η συγκεκριμένη δαπάνη να μην καλύπτεται από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

  - Τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών τυχερού χαρακτήρα. Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις ΠΡΟΠΟ και ΛΟΤΤΟ καθώς και οι Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

  - Ατομικές επιχειρήσεις για την απασχόληση ατόμων που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

  - Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.

  - Οι Συνεταιρισμοί, τα Επαγγελματικά Σωματεία και οι Ενώσεις αυτών ή τα Σωματεία γενικά για την απασχόληση μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτικών μελών.

  - Οι εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων, τα οποία απασχολούνται σε κατ’ οίκον εργασίες (οικιακοί βοηθοί, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.λ.π.). Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άτομα για άσκηση επαγγέλματος μέσω τηλεργασίας με έδρα την οικία των εργαζομένων εφ’ όσον τα άτομα αυτά, λόγω της αναπηρίας τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους και συγκεκριμένα άτομα με παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή τύφλωση ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές ένας χώρος της οικίας του εργαζόμενου θα πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί αναλόγως με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας τους.

  - Οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης ΝΘΕ ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων παρελθόντων ετών, αλλά αποδεδειγμένα δεν τήρησαν τους όρους των προηγούμενων προγραμμάτων π.χ. προέβησαν σε πολλαπλές απολύσεις, αντικαταστάσεις, δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και γενικά δεν προώθησαν την απασχόληση των ατόμων αυτών.

  - Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα εξ’ αυτών εξαιρείται του προγράμματος

  - Επιχειρήσεις που εξαιρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

  Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων τους στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία),


  • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), 
  • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
  • Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μεταφέρεται στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].


  - Οι επιχειρήσεις για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

  Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για την απασχόληση των ίδιων ατόμων, εφ’ όσον:

  α - Η επιχείρηση είχε υπαχθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για την απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και έληξε κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

  β - Τα άτομα βρίσκονται το ανώτερο πέντε χρόνια πριν την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησής τους. Ως όριο συνταξιοδότησης νοείται το όριο ηλικίας όπως αυτό κατά περίπτωση ορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις

  γ - Πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

  - Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές .


  i. Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:

  α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
  β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
  γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

  Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.

  ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
  β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
  γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

  Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

  - Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.


  2. Άνεργοι

  Ωφελούμενα άτομα είναι ΑμεΑ , Αποφυλακισμένα, Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Νεαρά Παραβατικά ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα πρέπει:


  • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
  • Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες Ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας 
  • να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο Έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. 
  Τα Άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν:

  Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., του Ν.2643/1998, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

  Τα Αποφυλακισμένα Άτομα να διαθέτουν:


  α) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2006 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που θα προσκομίσουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.
  β) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται ότι: τα άτομα που θα υπαχθούν σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) μηνών, τουλάχιστον.

  Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:


  • Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2006 και μετά ή 
  • Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής ή 
  • Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι τo άτομο βρίσκεται : α)στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης ή
  • β) στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ 

  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη (γραπτώς) του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

  Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.


  Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο να διαθέτουν:


  • Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου Αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού", ή των Χωριών SOS κλπ, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 
  • Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.


  Διαδικασία υπαγωγής – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων


  Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).

  Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση προσωπικό.

  Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Γρ.Εργασίας ΕΚΟ,ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.


  Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

  1. Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα (λειτουργία της επιχείρησης, μείωση προσωπικού κατά το προηγούμενο 6μηνο, καταλληλότητα συνθηκών εργασίας κ.λ.π.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποιείται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

  2. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

  3. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

  4. Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.

  5. Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστημα.

  Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης 

  Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

  Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

  Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.

  Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

  Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στην πλήρη ή μερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση.

  Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδότες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από την θεραπεία των ενστάσεων τους.

  Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα o αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.

  Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση του εργαζόμενου.

  Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης

  Δικαιολογητικά


  Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην προαναφερόμενη καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :

  1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:

  • το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, 
  • τη χρονολογία πρόσληψης, 
  • τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, 
  • το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.),
  • το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εμφανίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.),
  • το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
  • το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ 
  • στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση 
  2) Μισθοδοτικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

  3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.

  4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.

  5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης

  Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης


  Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στη ανωτέρω παράγραφο.

  Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

  Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του ΟΑΕΔ χρηματικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).

  Όροι

  Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.

  Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν 15 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας για εργαζόμενους ΑμεΑ και 20 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης για τις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας.

  Οι αναφερόμενες υποχρεώσεις ισχύουν ανάλογα και για τους επιχορηγούμενους λόγω μερικής απασχόλησης.

  Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.

  Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόλησης του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το ασφαλίσει για είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες κατά μήνα.

  Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για επιδοτούμενους ΑμεΑ και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για τις υπόλοιπες ομάδες της παρούσας ως και για κάθε μη επιχορηγούμενο μισθωτό.

  Κατά την συνολική διάρκεια ισχύος του προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, να πραγματοποιήσει μόνο για τρεις(3) μήνες κατ’ έτος, κάτω των ανωτέρω αναφερομένων ημερών ασφάλισης.

  Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

  Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις


  Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά σε 48 μήνες.

  Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

  Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

  Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων.

  Επιμήκυνση Προγράμματος


  Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης από ένα μήνα (1) έως και έξι (6) μήνες το ανώτερο μόνο σε περιπτώσεις:

  - σοβαρής ασθένειας του εργαζομένου που τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί

  - άδειας κυοφορίας – τοκετού

  - χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

  - άλλης σοβαρής αιτίας (π.χ. επαναφυλάκισης λόγω εκδίκασης παλαιών εκκρεμοτήτων, κλπ)

  - άδεια άνευ αποδοχών (μέχρι 60 ημέρες)που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζόμενου

  Στις περιπτώσεις στράτευσης εργαζομένου και χορήγησης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, το πρόγραμμα επιμηκύνεται για όσο διάστημα διήρκεσε η θητεία ή η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

  Η επιμήκυνση του Προγράμματος θα εγκρίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση επιμήκυνσης του προγράμματος το επιχορηγούμενο διάστημα συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος που θα επιμηκυνθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους 36 μήνες.

  Διακοπή επιχορήγησης

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), για την διακοπή της επιχορήγησης.

  Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.

  Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

  Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του καταβληθέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του προγράμματος δια των μηνών του συνολικού προγράμματος.

  Παραγραφή αξίωσης


  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, τότε η αξίωση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

  Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

  Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα

  Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι ή οι προϋποθέσεις του προγράμματος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας με απόφαση του θα ανακαλεί την υπαγωγή της.

  Οι ανακλητικές αποφάσεις εκδίδονται στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό επιχορήγησης.

  Επίλυση διαφορών


  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ) θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.

  Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση - Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης.

  Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος


  Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο τρίμηνο αναφοράς.

  Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση.

  Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του συνολικού προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)

  Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:


  • Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους. 
  • Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος. 

  Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:


  • οι δεσμευθείσες θέσεις 
  • οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων 
  • η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π. 

  Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενεργείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχείρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατικών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).

     
  Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.


  Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)


  Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των ΝΕΕ για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.

  Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα.

  Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


  Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες που θα απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες και θα ενταχθούν στο «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».


  Ποσό Επιχορήγησης 

  Ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

  Δικαιολογητικά Υπαγωγής στο πρόγραμμα
  Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  Αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το Α.με.Α , η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).

  Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο


  Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

  Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι.

  Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης.

  Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και κοινοποιείται στην επιχείρηση.

  Εφ’ όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική διενεργείται ο δεύτερος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργονομική διευθέτηση. Κατά τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά τιμολόγια εξοφλημένα.

  Μετά τα ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης.


  Δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης

  Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του ΟΑΕΔ.

  Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (σε ποσοστό 90% επί του συνολικού ύψους της κάθε δαπάνης), χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο δηλαδή τα 2.500,00 ΕΥΡΩ.


  Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα τμήματα «Επίλυση διαφορών» και «Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος» του παρόντος πληροφοριακού εντύπου.

  -------------------------

  -------------------------

  Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) 

  -------------------------

  Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

  20535/751/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)


  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι υλοποιείται Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α). 


  Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων 

  Στόχος προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

  Ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων των ανωτέρω ομάδων στόχου θα ανέλθει συνολικά στα 800 άτομα εκ των οποίων:
  - Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες,ηλικίας 18-64 ετών
  - Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών
  - Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών

  Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
  1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι Α.με.Α, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα και θα πρέπει:
  • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης 
  • Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες Ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας 
  • Να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από 01/09/2009 και μετά 
  • Να διαθέτουν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εργαζόμενους στην επιχείρησή τους, τα νόμιμα πιστοποιητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος) για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, όπου αυτά απαιτούνται. 
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  Εξαιρούνται τα άτομα τα οποία δεν υποχρεούνται στρατιωτικής θητείας στον ελληνικό στρατό, καθώς και τα ΑμεΑ που έχουν πάρει αναβολή για λόγους υγείας.

  Τα Άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν:

  Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., του Ν.2643/1998, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

  Τα Αποφυλακισμένα Άτομα να διαθέτουν:

  α) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2006 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που θα προσκομίσουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.
  β) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται ότι: τα άτομα που θα υπαχθούν σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) μηνών, τουλάχιστον.


  Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:
  • Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και μετά ή 
  • Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής ή 
  • Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη (γραπτώς) του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη ορίζοντας παράλληλα επιστημονικό σύμβουλο για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος θα συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 


  Δύναται να υπαχθεί στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:


  α. Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)
  β. Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
  γ. Ε.Π.Ε.

  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα σε:

  α) ΝΕΕ οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ΕΤΑΑ
  (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί , φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και δικηγόροι), εφ’ όσον διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία θα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ,
  β) ΝΕΕ με αντικείμενο δραστηριότητας κυλικείο με την προϋπόθεση το χρονοδιάγραμμα ισχύος της σύμβασης να είναι μεγαλύτερο από τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος επιχορήγησης και
  γ) τα μέλη Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών (Η επιχορήγηση μπορεί να δοθεί το ανώτερο σε πέντε(5) μέλη του ίδιου εταιρικού σχήματος).


  2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
  Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

  2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης. 

  2.2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (λεωφορείου) ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως εξαιρουμένων των ταξί.

  2.3. Όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν σε σταθερή έδρα.

  2.4. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες (10:00μ.μ.-6:00π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις ΠΡΟΠΟ-ΛΟΤΤΟ, καθώς και τα internet-café.

  2.5. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις ].

  2.6. Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

  2.7. Οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

  2.8. Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος

  2.9. Οι επιχειρήσεις που:
  α) έχουν αγοραστεί από τους Ν.Ε.Ε ή μεταβιβαστεί στους Ν.Ε.Ε και ανήκαν σε συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους και
  β) έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που σταμάτησε τη λειτουργία της κατά το τελευταίο εξάμηνο, η οποία ανήκε σε συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους

  2.10. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις.

  2.11. Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την ταχυδακτυλουργία, εμψύχωση (ανιματέρ), την παροχή πνευματιστικών–αστρολογικών υπηρεσιών, καθώς και των γραφείων συνοικεσίων.

  2.12. Οι πλανόδιες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι πωλητές σε λαϊκές αγορές και καντίνες σε σταθερή θέση

  2.13. Οι ΝΕΕ με έδρα την κατοικία τους Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι περιπτώσεις α) που το άτομο πάσχει από παραπληγία ή τετραπληγία ή τύφλωση ή μυϊκή δυστροφία ή υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές ο χώρος θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και να έχει πινακίδα με την επωνυμία και την δραστηριότητα της επιχείρησης, σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας.
  β) των ΝΕΕ με αντικείμενο δραστηριότητας πωλητές σε λαϊκές αγορές, ταξί και καντίνες σε σταθερή θέση, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως έδρα την κατοικία τους, αλλά ασκούν την δραστηριότητά τους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος θα διενεργείται κατόπιν συνεννόησης με τον ΝΕΕ στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

  2.14 Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. κατά το παρελθόν.

  2.15. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 01/01/2006 και μετά


  Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

  Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο Επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες .

  Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) EΥΡΩ καταβαλλόμενο ως εξής:

  Η πρώτη δόση ύψους 7.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 21.000,00 ευρώ σε έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.500,00 ευρώ εκάστη καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης και μετά από επιτόπιο έλεγχο.

  Διαδικασία αίτησης συμμετοχής- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

  Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και η οποία απευθύνεται προς την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης του επαγγελματία .

  Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Γρ. Εργασίας ΕΚΟ, ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 στην περίπτωση που ο ΝΕΕ δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.


  Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

  Η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελευθέρων επαγγελματιών στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια.

  1ο στάδιο:


  - εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
  - υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου στον Εργασιακό Σύμβουλο με σκοπό να διερευνηθεί:

  α) το προφίλ του υποψήφιου επαγγελματία μέσω ειδικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο)
  β) το είδος της επιχείρησης, συσχετισμός προσόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
  γ) η βιωσιμότητα της επιχείρησης βάσει του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, κόστους, κεφαλαίου για το διάστημα που θα επιδοτηθεί ο ΝΕΕ, καθώς και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

  Μετά την παραπάνω διερεύνηση παρέχεται στον υποψήφιο συμβουλευτική από τους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας καθώς και ενημέρωση - διευκρινίσεις για τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

  - έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ
  - Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.

  2ο στάδιο: Ένταξη

  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και μέσα σε διάστημα ενός(1) μηνός, η επιχείρηση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του ΟΑΕΔ. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του ενδιαφερομένου και των Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως νέα ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία .

  Η Ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ύστερα από τον θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από δύο ελεγκτές του Οργανισμού. Οι ελεγκτές ενημερώνουν επίσης τον επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.

  Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

  - Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
  - Εξοφλημένα τιμολόγια ή επί πιστώσει και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης, αξίας τουλάχιστον ίσης με το ποσό της α΄ δόσης της επιχορήγησης όπως ορίζεται στο πρόγραμμα (7.000,00 ΕΥΡΩ), που αφορούν σε δαπάνες (όπως αυτές ορίζονται παρακάτω στο τμήμα «Τεκμηρίωση λειτουργίας –Καταβολή επιχορήγησης»).
  - Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
  - Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.
  - Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να διαθέτει είτε o ίδιoς είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.
  - Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
  - Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εκτός της κατοικίας του ΝΕΕ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 2.13 του τμήματος «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ».

  Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελματίας θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, η οποία θα τεθεί στο φάκελο της Υπηρεσίας.

  Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή μη στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

  Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραμείνουν στον φάκελο του νέου ελεύθερου επαγγελματία και οι ελεγκτές δεν θα παραλαμβάνουν αντίγραφα εκτός 1) της Αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και της Έκθεσης Ελέγχου και 2) Δήλωσης αριθμού τραπεζικού λογαριασμού για να κατατίθεται η επιχορήγηση.

  Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δημιουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης».

  Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου ο αρμόδιος διαχειριστής «του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων» ενημερώνει το σύστημα, η αίτηση απορρίπτεται και περνάει στο στάδιο «απόρριψη».

  Στην περίπτωση που για διαφόρους λόγους ο υποψήφιος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός της προθεσμίας ενός μηνός.

  Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τηρεί για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ειδικό Μητρώο που περιλαμβάνει : Επωνυμία επιχείρησης, δραστηριότητα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Εκθέσεις ελέγχων.

  Τεκμηρίωση λειτουργίας – Καταβολή επιχορήγησης

  1. Τεκμηρίωση λειτουργίας


  Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου, αποδεικνύονται δε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.

  Δαπάνες όπως: λειτουργικά έξοδα (μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ κ.λ.π.), παροχής υπηρεσιών (νομική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κ.λ.π.), εξοπλισμός, αναλώσιμα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, γραφική ύλη κ.λ.π.), οι ασφαλιστικές εισφορές του ΝΕΕ στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα για τη λειτουργία της επιχείρησης, θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή επί πιστώσει, καταχωρημένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης. Τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης. Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές ο ΝΕΕ θα προσκομίζει τα παραστατικά στοιχεία καταβολής τους στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα.

  Οι δαπάνες αναφέρονται σε όλες τις δόσεις εκτός των αποσβέσεων παγίων που λαμβάνονται υπόψη για όλες τις δόσεις (εκτός της πρώτης δόσης).

  Επισημαίνεται ότι τα επί πιστώσει τιμολόγια θα πρέπει να εξοφληθούν εντός τριμήνου από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.

  2. Παραστατικά


  Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για το διάστημα που ορίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και όχι λιγότερο από τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

  3. Καταβολή επιχορήγησης

  3.1. Καταβολή 1ης δόσης


  Μετά την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται και στην επιχείρηση, ο ΝΕΕ υποβάλλει εντός τριμήνου από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του :

  - Αίτηση πληρωμής της 1ης δόσης
  - Τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3, του Προεδρικού Διατάγματος186/1992 ΚΒΣ.
  - Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού προκειμένου να του χορηγηθεί η 1η δόση
  - Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.

  3.2. Καταβολή επόμενων δόσεων


  Κατά το τριανταεξάμηνο (36 μήνες) διάστημα της επιχορήγησης ο ΝΕΕ δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου λειτουργίας της επιχείρησης και εντός τριμήνου να προσκομίσει :

  - Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτή εμφανίζεται σε εξοφλημένα τιμολόγια ή επί πιστώσει ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησής του.
  - Τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου
  - Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.

  4. Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος


  Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.

  Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος στην τριετία (3ετία) από την έναρξη δραστηριότητάς της, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρακάτω τμήμα «Διακοπή επιχορήγησης».

  Διακοπή επιχορήγησης


  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

  Παραγραφή αξίωσης


  Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της πρώτης δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

  Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα


  Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα.

  Επιμήκυνση προγράμματος


  Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή άλλης σοβαρής αιτίας (π.χ. στράτευση, φυλάκιση, κύηση-τοκετός, λοχεία κλπ), η οποία καθιστά τον ΝΕΕ ανίκανο να λειτουργήσει την επιχείρηση, δύναται να γίνει επιμήκυνση του προγράμματος για έξι (6) μήνες το ανώτερο εφόσον προσκομίσει δικαιολογητικά από Δημόσιο ή άλλο αρμόδιο φορέα, ανεξάρτητα από το αν ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης ή εξακολουθεί να λειτουργεί από άλλο άτομο.

  Επίλυση διαφορών

  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψηφίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

  Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος

  Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την με αριθμ. 4761/27-10-09 απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού όπως ισχύει.

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

  Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα δημοσιοποιούνται τα ποσά που λαμβάνουν ως κρατική ενίσχυση.

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

  Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

  Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

  Κάλυψη Θέσεων


  Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες θέσεις για μια ομάδα στόχο καλυφθούν, είναι δυνατόν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ να γίνεται χρήση των θέσεων άλλης ομάδας στόχου που δεν έχει μεγάλη απορροφητικότητα.  Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)


  Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των ΝΕΕ για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.

  Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα.

  Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


  Δικαιούχοι είναι Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) που θα ενταχθούν στο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων».

  Ποσό Επιχορήγησης

  Ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

  Δικαιολογητικά Υπαγωγής στο πρόγραμμα

  Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  Αίτηση του ΝΕΕ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).

  Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

  Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι.

  Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης.

  Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και κοινοποιείται στην επιχείρηση.

  Εφ’ όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική διενεργείται ο δεύτερος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργονομική διευθέτηση. Κατά τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά τιμολόγια εξοφλημένα.

  Μετά τα ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης.

  Δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης


  Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του ΟΑΕΔ.

  Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (σε ποσοστό 90% επί του συνολικού ύψους της κάθε δαπάνης), χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο δηλαδή τα 2.500,00 ΕΥΡΩ.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα τμήματα «Επίλυση διαφορών» και «Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράμματος» του παρόντος πληροφοριακού εντύπου.

  -------------------------  -------------------------

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.