Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 84391/27.06.2007 

ΦΕΚ Β 1165/11.7.2007 


Θέμα: Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995 τ. Α') "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

2. Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α') "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις".

3. Του α.ν. 421/1937 (ΦΕΚ 2/1937 τ. Α') "Περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας".

4. Του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/1998, τ. Α') "Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις).

5. Του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/2003 τ.Α') "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις"

6. Του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176/2005 τ.Α') "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις"

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α')

8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ.Α') "Οργανισμός Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 ΦΕΚ 240 Α).

9. Την υπ' αριθμ. Α2γ/5014/19.7.1982 (ΦΕΚ 591/1982 τ.Β') κοινή υπουργική απόφαση "Εγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

10. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Φ225/161/3.2.1989 "Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες"

11. Την υπ' αριθμ. Υ1/οικ.Γ.Π.οικ.105695/5.9.2006 ΦΕΚ 1300 τ.Β'/13.9.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών "Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των Νεφροπαθών".

12. Την υπ' αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.7513/22.1.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας "Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007".

13. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/(ΦΕΚ 1432/14.10.2005 τ.Β') απόφαση "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5733/179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β'), όμοια.

14. Την υπ' αριθμ. 30356/14.3.2006 (ΦΕΚ 311/τ.Β'/15.3.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο".

15. Το από 27.3.2006 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο.

16. Το από 2.6.2006 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Αβραμόπουλο.

17. Το υπ' αριθμ. 98/31.1.2007 έγγραφο του ΕΟΜ

18. Το από 29.1.2007 Υ.Σ. της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής προς τη Δ/νση Οικονομικού.

19. Το από 4.7.2006 Υ.Σ. της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής προς τον Υπουργό Υγείας.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη για αντιμετώπιση της επέκτασης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών, ύψους περίπου 2.500.000 ευρώ για το τρέχον έτος και η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.15/210, ΚΑΕ 2713) όπως αυτός ενισχύθηκε με το υπ' αριθμ. 2/7359/4.4.2007 του Γ.Λ.Κ.

Για το έτος 2008 και εφεξής η εν λόγω δαπάνη της επέκτασης του διατροφικού επιδόματος στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών της Χώρας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καλύπτει μόνο την αύξηση του διατροφικού επιδόματος, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1 

1. Επεκτείνουμε από 1.1.2007 το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.

2. Για το οικονομικό έτος 2007 (από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007), η δαπάνη θα καλυφθεί από ο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ από το 2008 και εφεξής η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών της Χώρας και μόνο η αύξηση θα καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2 


Καταβολή μηνιαίου επιδόματος - Ύψος αυτού και ημερομηνία έναρξης 


Το μηνιαίο επίδομα θα καταβάλλεται είτε στον ίδιο τον μεταμοσχευμένο (όταν αυτός μπορεί να υπογράψει τον τίτλο εξόφλησης) είτε σε μέλος της φυσικής ή θετής οικογένειας του.

Το εν λόγω επίδομα θα διαμορφώνεται αντίστοιχα με το διατροφικό επίδομα των Νεφροπαθών και σύμφωνα πάντα με το κατώτερο προνοιακό επίδομα.

Το ύψος του χορηγουμένου με την απόφαση αυτή επιδόματος για το έτος 2007, ανέρχεται σε διακόσια εξήντα έξι (266) ευρώ μηνιαίως ανά άτομο.

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος σε όσους έχουν ήδη υποβληθεί σε μεταμόσχευση ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007.

Για τους νέους δικαιούχους η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά 


Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στη Δ/νση ή τμήμα Υγιεινής του οικείου νομού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του με τα απαραίτητα στοιχεία.

2. Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.


3. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος βρίσκεται στη ζωή και ότι αυτός που ενεργεί για λογαριασμό του είναι μέλος της οικογένειας στην οποία διαμένει.

Άρθρο 4

Τήρηση Μητρώων 


Οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Τομέων πρέπει να τηρούν φακέλους και Μητρώα των δικαιούχων ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η ενημέρωση των Υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος ως εξής:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Ονομα πατρός ή συζύγου

3. Ηλικία

4. Είδος μεταμόσχευσης

5. Συγγενική σχέση με τον αντιπρόσωπο

6. Τόπος καταγωγής

7. Δ/νση Κατοικίας

8. Μεταβολές

9. Απόφαση Νομάρχη με την οποία εγκρίθηκε η επιδότηση υποδιαιρούμενη στις ακόλουθες στήλες:

α. Αριθμός και χρονολογία

β. Ποσό εγκρινόμενης επιδότησης

γ. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου για την είσπραξη

Άρθρο 5

Τρόπος πληρωμής 


Για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των Νεφροπαθών όπως αναφέρονται και ορίζονται με τις ανωτέρω σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Π. ΔΟΥΚΑΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.