Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ1-164/17.1.2011 Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ1-164/17.1.2011 (ΦΕΚ Β 275/22.2.2011)

Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Κ1-164

ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 210-3893303
Fax : 210-3842509

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

Α) τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (102 Α'), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (102 Α') «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 « Σχέσεις Κράτους  Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α').

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α').

5. Της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983  Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», (281 Α') με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». (57 Α')

7. Της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ.1276 Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75 Α')».

8. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (214 Α').

9. Της με αριθμ. 383/18.1.2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (29 Β').

10. της με αρ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (1642 Β').

11. Των αρ. 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (63 Α').

12. Των εδ. α, β, και γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (45 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (44 Α').

14. Του Π.Δ. 320/1988 (149 Α') «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

15. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (185 Α') όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

16. Του άρθρου 10 του Ν 3242/2004 (102 Α') «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ».

17. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51 Α').

18. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221 Α').

19. Του ν. 2323/1995 (145 Α') «υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Του Π.Δ. 12/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)» (10 Α').

21. Του Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)», (307 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (53 Α').

23. Του Π.Δ. 115/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» (179 Α').

24. Του Π.Δ. 116/2008 «Τροποποίηση του Π.Δ. 51/2006 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (179 Α').

25. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (98 Α').

26. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘρακης σε Γενική Γραμματεία ΜακεδονίαςΘρακης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας ΜακεδονίαςΘρακης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής» (213 Α').

27. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (199 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (100 Α')

28. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613/27-08-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρ. 6 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/ Α'/3-5-2010)» (1334 Β').

29. Της αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/64/οικ.21069/4-10-10 Εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εκδοση Κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη διεκπεραίωση μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010)».

30. Της «Εκθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και την Απλούστευση των διαδικασιών Αδειοδότησης των Μικροπωλητών» (17/12/2009).

31. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2672/3-12-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (2408 B').

Β) Την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Γ) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότη σης στον τομέα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα με την παροχή ευκαιριών εργασίας και συνακόλουθα προστασίας του εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι αθίγγανοι, οι παλιννοστούντες, οι μικροί παραγωγοί γεωργικών προϊόντων κ.λ.π, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών στους επαγγελματίες του τομέα του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, επειδή η εκ των προτέρων αδειοδότηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν αποτελεσματικό μηχανισμό εκ των υστέρων ελέγχων.

Δ) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότη σης στον τομέα των καταστημάτων λιανικού εμπορίου εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και της εθνικής, ιστορικής, οικιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών καταστημάτων λιανικού εμπορίου επειδή η επίτευξη των ανωτέρω στόχων δεν εξασφαλίζεται με λιγότερο περιοριστικά μέτρα όπως με εκ των υστέρων ελέγχους. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το κόστος μιας εκ των υστέρων προσπάθειας διόρθωσης τυχόν παραβάσεων είναι συχνά απαγορευτικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η περιβαλλοντική βλάβη ή/και η οικιστική επιβάρυνση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

Ε) Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλουν την διατήρηση στις διαδικασίες αδειοδότησης που ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση ορισμένων σχετικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων, βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας και κατάλληλων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων, μέσω αυτών, στόχων.

ΣΤ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
  
Άρθρο 1
Προσαρμογή διατάξεων υπαιθρίου εμπορίου

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (145 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007(100 Α') ως εξής:
 «Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
 Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Α', η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β' η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί».

2. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

3. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

4. Διαγράφεται η περίπτωση β) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995.

5. Στην περίπτωση γ) της υποπαραγράφου 2 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 διαγράφονται οι λέξεις: «που λειτουργούν εκτός των ΝΑ Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης».

6. Η περίπτωση ε) του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»

7. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου»

8. Στην περίπτωση γ) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 διαγράφονται οι λέξεις: «που λειτουργούν εκτός της ΝΑ Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης»

9. Η περίπτωση ε) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»

10. Το εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 τροποποιείται ως εξής:
 «Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό συμβούλιο κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου».

11. Τροποποιείται η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους»

12. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της». Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
 Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
 Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
 (α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
 (β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
 (γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A'),
 (δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
 (ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
 (στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
 (ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας»

13. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/2005 ως εξής:
 «3Α. Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
 1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α),
 2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,
 3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών,
 4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
 6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
 7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων  ποτών.
 Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
 Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών»

14. Η δεύτερη υποπαράγραφος της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 συμπληρώνεται ως εξής:
 «Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα.»

15. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 τροποποιείται ως εξής:
 «Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή οι αλιείς υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση της αρμόδιας για θέματα αλιείας Υπηρεσία, στην οποία πιστοποιείται:
 βα) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασμένου με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (160 Α') άδεια.
 ββ) το μέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και
 βγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας».
 Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της.»

16. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2005 τροποποιείται ως εξής:
 «Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.
 Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση παραγωγού, από την αρμόδια για θέματα αλιείας Υπηρεσία, με την οποία πιστοποιούνται τα εξής: γα) τα παραγόμενα προϊόντα, γβ) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών υδάτων,
 γγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσμεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α') «Αλιευτικός Κώδικας».
 Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους, από την έκδοσή της.»

Άρθρο 2
Προσαρμογή διατάξεων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

1. Διαγράφεται η φράση «μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας» από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει.

2. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δε θα ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα πλην εκείνης του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών».

3. Τροποποιείται το εδάφιο γ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει ως εξής:
 «Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επίσης να επιδείξουν τη φορολογική δήλωση και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/ ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών] ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης».

4. Η περίπτωση Δ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 Δ). Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών  Πωλούμενα είδη:
 1. Οι επαγγελματικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας:
 «α.α οπωρολαχανικών  αβγών σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού  κομμένων ανθέων».
 β.β. βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων.
 γγ. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις).
 δδ. ειδών ένδυσης νεωτερισμών φο μπιζού λευκών ειδών ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).
 εε. ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
 στ.στ. Ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα).
 ζ.ζ. κατεψυγμένων ειδών αλιείαςαλιευμάτων, λαχανικών.
 η.η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχημάτων χορηγούμενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος.
 θ.θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσηςγλυκέων υδάτωνιχθυοκαλλιέργειας).
 ι.ι. μέσων συσκευασίας (χάρτινες  πλαστικές σακούλες)
 ια.ια ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες  χώμα)  καλλω πιατικών φυτών  πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Αν 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατν εξουσιοδότηση του.»
 Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί μόνο είδη μιας από τις παραπάνω κατηγορίες.
 Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

5. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «γ) Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές. Για τα προϊόντα που παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως ελιές, αυγά, κρεμμύδια, σκόρδα ξερά, όσπρια, μέλι, αφεψήματα, μήλα, αχλάδια, πατάτες, λάδι, κρασί, η σχετική άδεια ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές»

6. Το προεισαγωγικό εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλει αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι:
 1) ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και ο/ η σύζυγος
 2) ο ίδιος ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας δεν έχει επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο  πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με αυτόν στην παραγωγή των προιόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού δεν είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας
 3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, με εξαίρεση τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.
 4) ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση.
 5) Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
 Τα σχετικά έγγραφα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.
 Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός οφείλει να υποβάλλει μαζί με την αίτηση του τα παρακάτω δικαιολογητικά: «α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της β) Αντίγραφο:
 1) της φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφε ρόμενου/ ης
 2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές
 γ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα
 δ) Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (Α' 75) όπως ισχύει, υποβάλλεται κατά την έκδοση η ανανέωση της άδειας από τους δικαιούχους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι φορείς της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην εκδίδουν νέα άδεια ή να ανανεώνουν υφιστάμενη σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε το αποδεικτικό καταβολής του φόρου»
 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησής του επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Εντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους.

7. Το εδάφιο γ) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: «γ) Οι ιχθυοκαλλιεργητές:
 Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της μονάδας. Η άδεια λειτουργίας καθώς και η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγομένων προϊόντων θα αναζητείται από την αρμόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα»

8. Το εδάφιο δ) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «δ) Οι παραγωγοί αβγών:
 1) Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της απόφασης του αρμοδίου φορέα «περί έγκρισης της μονάδος εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων» καθώς και
 2) τον αριθμό της απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του αρμόδιου φορέα για την εγγραφή στο μητρώο των εγκεκριμένων μονάδων εκτροφής
 3) τον αριθμό και το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης του κέντρου συσκευασίας (ωοσκοπικού) που χρησιμοποιεί ο παραγωγός.
 Οι ανωτέρω αποφάσεις και βεβαιώσεις θα αναζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα.»

9. Το εδάφιο ε) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «ε) Οι μελισσοκόμοι πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό καθώς και το χρόνο ισχύος του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου το οποίο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία.»

10. Το εδάφιο στ) της παρ. 2 της περίπτωσης 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
 «στ) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού:
 1) Πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης τον αριθμό της απόφασης εγγραφής στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων καθώς και
 2) τους αριθμούς των κατά περίπτωση φυτωριακών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 1564/1985 (Α 164), όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.
 Οι ανωτέρω αποφάσεις και άδειες θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία»

11. Καταργείται η περίπτωση 1 του εδαφίου ζ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει

12. Διαγράφεται το εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει

13. Διαγράφεται η φράση «μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας» από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 115/2008

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 115/2008 τροποποιείται ως εξής:
 «2. Α) Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει αίτηση που έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει:
 «α) Ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (γεωργίας, μελισσοκομίας, εκτροφής πουλερικών κλπ.) ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού και ο/η σύζυγος
 β) Ότι ο/η αιτών/τούσα ή κάποιο από τα προστατευμένα μέλη της οικογένειας δεν κατέχει παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για τις Λαϊκές Αγορές της Χώρας ή άδεια για το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο  πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού με τον/ην αιτών/τούσα στην παραγωγή των προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, ο/η σύζυγος είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας με αναφορά στο ποσοστό της συνολικής παραγωγής για το καθένα πρόσωπο χωριστά, που προτίθεται να διαθέσει στις βιολογικές αγορές και ότι για τα πρόσωπα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ.
 γ) Τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
 δ) Τον αριθμό της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και τον αριθμό του εγγράφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπν αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπν αριθμ. 336650/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 Τα υπό γ) και δ) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία. Β) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επίσης: α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος Π.Δ. η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. β) Αντίγραφα:
 1) φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου και
 2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
 γ) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπν αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συμβουλίου.
 Γ) Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Εντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών.
 Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας.

Άρθρο 3 
Προσαρμογή διατάξεων καταστημάτων λιανικού εμπορίου

1. Στο εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 διαγράφονται οι λέξεις «και του οικείου επιμελητηρίου».

2. Καταργείται το στοιχείο (γ) του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005.

3. Καταργούνται οι περιπτώσεις α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3377/2005.

4. Η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της παρ. 6 του άρθρου 10 τροποποιείται σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 4 
Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

Η διοικητική διαδικασία της χορήγησης άδειας των επαγγελμάτων που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ------------


Επίσης όλο το φεκ μαζί με το παράρτημα που έχει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.