Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Τι ισχύει για τους μεταπτυχιακούς τίτλους των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Λίστα 71 συναφών τίτλων περιλαμβάνει η σχετική εγκύκλιος.

Εκδόθηκε τελικά σήμερα η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινά από τις 13 Αυγούστου με καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».

Στην εν λόγω εγκύκλιο υπάρχει αναφορά και στην περιβόητη υπουργική απόφαση περί συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως με την αριθ. 8616/30-07-2015 (ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την 8690/04-08-2015 (ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ) Απόφαση και ισχύει, συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με έργο να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Στη με αριθ. 8726/05-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» ορίζεται ότι: «Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ πλην όσων αναγράφουν ρητά Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία, εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ».

Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών (των παρ. ε & στ) εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή στο ΙΕΠ (βλ. Μέρος Α΄ - παρ.3), πλην όσων αφορούν ρητά στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (βάσει του επίσημου τίτλου τους) και για τους οποίους ως εκ τούτου τεκμαίρεται η μη αναγκαιότητα εξέτασης της συνάφειας.

Τίτλοι που κατά τα προηγούμενα έτη - προ της συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής - κρίνονταν ως συναφείς από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης και που ρητά αναγράφουν Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία (βλ. Παράρτημα III) δεν αποστέλλονται στο ΙΕΠ.

Οι λοιποί τίτλοι αποστέλλονται στο ΙΕΠ από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. (βλ. και Μέρος Α΄ - παρ.4) συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου.
Ενότητα ακαδημαϊκά προσόντα στο πληροφοριακό σύστημα

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), στο Φάκελο του εκπ/κού, έχει δημιουργηθεί υποενότητα με τίτλο «Ακαδημαϊκά προσόντα ένταξης στους πίνακες κατάταξης εκπ/κών ΕΑΕ», όπου καταχωρίζονται τα σχετικά προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακά ΕΑΕ, σεμινάρια 400 ωρών).

Σημειώνεται ότι καταχωρίζονται (με επιλογή από λίστα) μόνο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του Παραρτήματος III. Οι διδακτορικοί τίτλοι καταχωρίζονται χωρίς επιλογή από λίστα.
Τι γίνεται με τους τίτλους που δεν αφορούν ρητά την Ειδική Αγωγή

Επισημαίνεται προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι που δεν αφορούν ρητά στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (αντίγραφα των οποίων θα κρατούνται υποχρεωτικά στις οικείες Δ/νσεις) αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΕΠ: Γραφείο Προέδρου, οδός Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα (βλ. και Επισήμανση επί των παρ. ε & στ του Μέρους Β΄ - Κεφ. Δ΄ - Δικαιολογητικά στη σελ. 15). Οι ανωτέρω τίτλοι θα αποστέλλονται με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά – πέραν του τίτλου και του ιδρύματος – το Επώνυμο, το Όνομα, το Πατρώνυμο και ο Κλάδος, όπως αυτά εμφανίζονται (στις ενότητες Προσωπικά Στοιχεία και Κλάδοι) στο Φάκελο του εκπ/κού στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Το εν λόγω διαβιβαστικό θα κοινοποιείται, κατά περίπτωση, στα Τμήματα Α΄ των Δ/νσεων Διοίκ. Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. της Κ.Υ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις ηλεκτρ. δ/νσεις: (Α/θμια) t09ppe1@minedu.gov.gr και (Β/θμια) t09pde1@minedu.gov.gr, αντίστοιχα.

Η εγκύκλιος αναπληρωτών

Η λίστα των μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία είναι στις σελίδες 32-35.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.