Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Στο ψυγείο οι αλλαγές στις Πανελλαδικές

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα εφαρμοστεί κανονικά το 2016, διαμηνύει το υπουργείο.

Αναβάλλεται για φέτος η εφαρμογή του νέου συστήματος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις όπως αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος». Δεν είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο δημοσίευμα έρχεται στο προσκήνιο. Ο Τύπος της Κυριακής είχε αναφέρει επίσης ότι το νέο σύστημα οδηγείται σε πιθανή αναβολή λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης αλλά και του ρίσκου των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών ενόψει και των εκλογικών αναμετρήσεων που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 οι μαθητές της Α τάξης του λυκείου θα ήταν οι πρώτοι για τους οποίους θα εφαρμοζόταν το νέο σύστημα το οποίο προέβλεπε ενδοσχολικές γραπτές προαγωγικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Η καινοτομία του νέου συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι τα θέματα σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα δεν θα επιλέγονταν αποκλειστικά από τους διδάσκοντες. Όπως αναφέρει το σχετικό χωρίο τα θέματα θα προέρχονταν σε ποσοστό 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Όσον αφορά τη βαθμολόγηση των γραπτών αυτή θα πραγματοποιείται από τους οικείους διδάσκοντες.

Σύμφωνα με το Έθνος η τράπεζα θεμάτων θα λειτουργήσει φέτος πιλοτικά για μαθητές ορισμένων σχολείων (ιδιωτικών, πειραματικών, πρότυπων σχολείων) ενώ η μεγάλη μάζα των μαθητών θα εξεταστεί με τα όσα προέβλεπε το προηγούμενο σύστημα όπου η επιλογή των θεμάτων γινόταν αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του σχολείου.

Ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια για τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων

Εκτός όμως από τις αλλαγές στις πανελλαδικές ο νόμος 4186/2013 προέβλεπε και τη σύσταση ανεξάρτητης διοικητικής αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization» που ανάμεσα στις αρμοδιότητες είναι η δημιουργία και η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Ακόμα δεν έχει καλυφθεί η θέση του Προέδρου που σύμφωνα με το νόμο είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα εξετάσεων και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά αφού μετά την επιλογή του Προέδρου που δεν πρόκειται να γίνει πριν τις 20 Ιανουαρίου θα πρέπει να οργανωθεί με ταχύτατους ρυθμούς ο οργανισμός.

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του από τις 9-1-2014 εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων με καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιανουαρίου. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193) και η θητεία του είναι τετραετής. Για την καταλληλότητα του τελικώς προτεινόμενου προσώπου για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης διατυπώνεται γνώμη από την αρμόδια, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, επιτροπή. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το πρόσωπο που θα επιλεγεί, θα κληθεί να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε, στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του φορέα και στην επιτυχή διεκπεραίωση της αποστολής του, που συνίσταται στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου, απολαμβάνοντας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Η θέση του Προέδρου του Ε.Ο.Ε. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προϋποθέτει τη μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2014,

α. με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ή

β. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dode@minedu.gov.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο, στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού είναι το Συμβούλιο που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα εξετάσεων και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.

β) Τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π..

γ) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

δ) Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.

ε) Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Κλάδο κατ’ αντιστοιχία με τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

στ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ζ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.