Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Κατανομή διατροφικού επιδόματος Νοεμβρίου

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το διατροφικό επίδομα για το μήνα Νοέμβριο αναμένεται να εισπράξουν οι δικαιούχοι καθώς κατανέμεται το ποσό των 4.856.396,26€,στις Περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα το διατροφικό επίδομα αφορά τους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.
Αθήνα, 04 ∆εκεµβρίου 2013 
 Αριθµ. Πρωτ.: 48101 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A.          
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης 
Τηλέφωνο: 213-1364734 , FAX: 213-1364713 
E-mail: a.karamatsoukis@ypes.gr 

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2013 µε συνολικό ποσό 4.856.396,26€, προς καταβολή του 
διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους, για το µήνα Νοέµβριο του 
τρέχοντος έτους. 


ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 17 και του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2.- Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). 
3.- Το Π.∆. 199/25.06.2013 (ΦΕΚ 153 Α’) σχετικά µε το διορισµό υπουργών. 
4.- Την αριθµ. Υ305/01.07.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ385/30.08.2013 Απόφαση. 
5.- Την µε Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας». 
6. Την µε Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών», µε την οποία το διατροφικό επίδοµα χορηγήθηκε και στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς. 
7.- Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών». 
8.- Την µε Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόµατος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και οµογενείς». 
9.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2013 και αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 
10.- Την υπ’ αριθµ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό µας, περί άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους ∆ήµους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του “Προγράµµατος Καλλικράτης”. 
11.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας, προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους λήψης αυτού, για το µήνα Νοέµβριο του τρέχοντος έτους. 
12.- Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο µας, από τις Περιφέρειες της χώρας.
13.-Το χρηµατικό υπόλοιπο του τηρούµενου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασµού του Υπουργείου µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Κατανέµουµε, από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 4.856.396,26€, στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Νοέµβριο έτους 2013, ως ακολούθως: (για τα ποσά δείτε το αρχείο: apof48101_04122013)
Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Γ. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµενες µε την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους για το µήνα Νοέµβριο του τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστηµα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού. Όσον δε αφορά στο χρόνο καταβολής του εν λόγω επιδόµατος, εφαρµόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο από τις τέως υπόχρεες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να µας γνωρίσουν έως τις 27/12/2013, τον αριθµό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2013, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να επιχορηγηθούν αναλόγως. 
 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ


Ολόκληρη η εγκύκλιος υπάρχει κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.