Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών και αρμοδιότητες

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων.
Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του και με αφορμή το γεγονός ότι οι υπηρεσίες δέχονται πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καθώς και από εκπαιδευτικούς και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων, σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ζητούν από την Υπηρεσία τη διατύπωση κρίσης επί των εγγράφων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέτει υπόψη τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/β/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ.351.5/59/137413/Δ1/2-11-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας, καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας, για την υποβολή των ερωτημάτων τηρείται η διοικητική ιεραρχία, ώστε η Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

3. Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας, εκτός αντίθετης ρύθμισης, δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή άλλους δημοσίου νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν. Τα μέλη των οργάνων αυτών και αν ακόμα είναι υπάλληλη, υφιστάμενοι άλλων οργάνων, ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση και την προσωπική τους κρίση και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. Εφόσον δε διορίζονται, εκτός από εκείνα που μετέχουν λόγω θέσης την οποία κατέχουν με θητεία, έχουν και προσωπική ανεξαρτησία. Συνεπώς τα συλλογικά όργανα αποτελούν ιδιαίτερες αρχές και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

1. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

2. Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.

3. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που θα κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.

4. Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες.

5. Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης η οποία σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας ή εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.